DE CUONG VAT LY 10 HOC KY II

63 17 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 00:05

Khi một lực không đổi tác dụng lên một vật trong khoảng thời gian t thì tích .t được định nghĩa là xung lượng của lực trong khoảng thời gian t ấy. Đơn vị xung lượng của lực là N.s2. Động lượng. a) Tác dụng của xung lượng của lực. Theo định luật II Newton ta có : m = hay m = Suy ra m m = t b) Động lượng. Động lượng của một vật là một véc tơ cùng hướng với vận tốc và được xác định bởi công thức: = m Đơn vị động lượng là kgms = N.s c) Mối liên hệ giữa động lượng và xung lượng của lực.Ta có : = t hay = t Chương IV CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN Bài 23 : ĐỘNG LƯỢNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG I Động lượng Xung lượng lực → → - Khi lực F không đổi tác dụng lên vật khoảng thời gian ∆t tích F ∆t định nghĩa → xung lượng lực F khoảng thời gian ∆t - Đơn vị xung lượng lực N.s Động lượng a) Tác dụng xung lượng lực Theo định luật II Newton ta có : → → → m a = F hay m v − v1 = F ∆t → → → → → m v - m v1 = F ∆t Suy b) Động lượng → → → Động lượng p vật véc tơ hướng với vận tốc xác định công thức: p = m v Đơn vị động lượng kgm/s = N.s c) Mối liên hệ động lượng xung lượng lực → → → Ta có : p - p = F ∆t → → hay ∆p = F ∆t Độ biến thiên động lượng vật khoảng thời gian ∆t xung lượng tổng lực tác dụng lên vật khoảng thời gian Ý nghĩa: Khi lực đủ mạnh tác dụng lên vật khoảng thời gian hữu hạn làm động lượng vật biến thiên II Định luật bảo toàn động lượng Hệ lập (hệ kín) - Một hệ nhiều vật gọi lập khơng có ngoại lực tác dụng lên hệ có ngoại lực cân - Trong hệ cô lập có nội lực tương tác vật hệ trực đối đôi Định luật bảo tồn động lượng hệ lập - Động lượng hệ cô lập đại lượng bảo toàn → → → p1 + p + … + p n = không đổi - Biểu thức định luật ứng với hệ cô lập gồm hai vật m1 m2 r r r r r r p1 + p2 = số hay m1v1 + m2 v2 = m1v1, + m1v2, r r m1v1 m2v2 động lượng vật vật trước tương tác r r m1v1, m1v2, động lượng vật vật sau tương tác Va chạm mềm → Xét vật khối lượng m1, chuyển động mặt phẳng ngang với vận tốc v1 đến va chạm vào vật có → khối lượng m2 đứng yên Sau va chạm hai vật nhập làm chuyển động với vận tốc v Theo định luật bảo tồn động lượng ta có : → → m1 v1 = (m1 + m2) v → m1 v1 suy v= m1 + m2 Va chạm hai vật gọi va chạm mềm → Chuyển động phản lực Trong hệ kín đứng n, có phần hệ chuyển động theo hướng, phần lại hệ phải chuyển động theo hướng ngược lại Chuyển động theo nguyên tắc gọi chuyển động phản lực Ví dụ: Sự giật lùi súng bắn, chuyển động máy bay phản lực, tên lửa… Góc sáng tạo Tên lửa nước loại mơ hình tên lửa sử dụng nhiên liệu nước để làm lực đẩy Bộ phận để chế tạo loại tên lửa thường chai nước giải khát Khi tạo áp suất lớn chai tạo nên lực đẩy hướng xuống mặt đất để phát sinh thêm phản lực hướng lên giúp tên lửa nước bay lên khỏi mặt đất Đây loại trò chơi sáng tạo phổ biến nước phát triển, dần phổ biến giới học sinh Việt Nam Cấu tạo Các hệ thống tên lửa nước thông thường thường chia làm phận chính: • • Dàn tên lửa Thân tên lửa Ngồi có số phận khác cấu kích hoạt,cơ cấu bung dù cấu tách tầng Nguyên lý hoạt động Như vậy,nước cho vào tên lửa nhằm tăng khối lượng động lượng vật chất phun làm tăng vận tốc tên lửa Tuy nhiên, cho nhiều nước chiếm không gian tên lửa, làm giảm lượng khí có Thực nghiệm cho thấy, lượng nước chiếm 1/3 thể tích chai làm tên lửa tối ưu Sau tạo áp suất chai chất khí, thường khơng khí nén từ đồ bơm xe đạp, xinlanh lên đến 125 psi, đôi lúc người chơi tên lửa nước nghiệp dư dùng khí CO2 nitơ từ xilanh Nước khí nén bên tên lửa điều tạo nên dạng bị nén lực nén giải phóng bên ngồi đẩy nước khỏi từ đuôi tên lửa nước tạo thành lực đẩy đẩy tên lửa lên cao Còn đường link hướng dẫn cách làm tên lửa nước https://www.youtube.com/watch?v=hXe4x1uHzQk TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN  Câu : Động lượng vật khối lượng m chuyển động với vận tốc v đại lượng xác định công thức  :    p A = m.v B p = m.v C p = m.a D p = m.a Câu : Đơn vị động lượng là: A N/s B Kg.m/s C N.m D Nm/s Câu : Phát biểu sau sai: A động lượng vật hệ kín thay đổi B động lượng vật đại lượng vecto C động lượng vật có độ lớn tích khối lượng với vận tốc vật D động lượng hệ kín thay đổi Câu 4: phát biểu sau phát biểu không đúng? A động lượng vật đại lượng vecto B độ biến thiên động lượng vật khoảng thời gian ngắn xung lực tác dụng lên vật khoảng thời gian C vật trạng thái cân động lượng vật khơng Câu : Chọn phát biểu Động lượng hệ cô lập đại lượng A không xác định B bảo tồn C khơng bảo tồn D biến thiên Câu 6: Chọn phát biểu Động lượng vật liên hệ chặt chẽ với A vận tốc B C quãng đường D công suất Câu 7: Q trình sau đây, động lượng ơtơ bảo tồn? A Ơtơ tăng tốc B Ơtơ chuyển động tròn C Ơtơ giảm tốc D Ơtơ chuyển động thẳng đường khơng có ma sát Câu 8: Một đá có khối lượng kg, bay với vận tốc 72 km/h Động lượng đá là: A p = 360 kgm/s B p = 360 N.s C p = 100 kg.m/s D p = 100 kg.km/h Câu 9: Một vật có khối lượng kg rơi tự xuống đất khoảng thời gian 0,5 giây ( Lấy g = 9,8 m/s 2) Độ biến thiên động lượng vật khoảng thời gian là: A 5,0 kg.m/s B 4,9 kg m/s C 10 kg.m/s D 0,5 kg.m/s Câu 10: Xe A có khối lượng 1000 kg , chuyển động với vận tốc 60 km/h; xe B có khối lượng 2000kg , chuyển động với vận tốcvận tốc 30km/h Động lượng của: A xe A xe B B không so sánh C xe A lớn xe B D xe B lớn hớn xe A Câu 11: bóng bay với động lượng p đập vng góc vào tường thẳng, sau bật ngược trở lại với vận tốc Độ biến thiên bóng là?     A B p C p D − p Câu 12: biểu thức định luật II Niutơn viết dạng:     A F ∆t = ∆p B F ∆p = ∆t  ∆p    = m.a C F D F ∆p = m.a ∆t  Câu 13: Hai vật có khối lượng m, chuyển động với vận tốc có độ lớn (v1 = v2) Động lượng p hệ hai vật tính biểu thức sau đây:     A p = 2mv1 B p = 2mv2    C p = m(v1 + v2 ) D Cả A,B,C   Câu 14: vật m1 chuyển động với vận tốc v1 , vật m2 chuyển động với vận tốc v2 Điều sau nói  động lượng p hệ?  A p tỷ lệ với (m1+m2)    B p tỷ lệ với ( v1 + v2 )      C p hướng với v (với v = v1 + v2 ) D A, B, C Câu 15: điều sau sai nói động lượng? A động lượng đại lượng vecto B động lượng xác định tích khối lượng vật vecto vận tốc vật C động lượng co đơn vị kg.m/s2 D hệ kín động lượng hệ đại lượng bảo tồn Câu 16: Một vật có khối lượng m = 50g chuyển động thẳng với vận tốc v = 50cm/s động lượng vật là: A 2500g/cm.s B 0,025kg.m/s C 0,25kg.m/s D 2,5kg.m/s Câu 17: Dưới tác dụng lực 4N, vật thu gia tốc chuyển động Sau thời gian 2s độ biến thiên động lượng vật : A 8kg.m.s-1 B 6kg.m.s C 6kg.m.s-1 D 8kg.m.s Câu 18: Thả rơi tự vật có khối lượng 1kg khoảng thời gian 0,2s Độ biến thiên động lượng vật là: A 20kg.m/s B 2kg.m/s C 10kg.m/s D 1kg.m/s Câu 19: Quả bóng 200g chuyển động với tốc độ 4m/s đập vào tường bật trở lại ngược chiều với tốc độ Độ biến thiên động lượng bóng : A 0,8kg.m/s B – 0,8kg.m/s C -1,6kg.m/s D 1,6kg.m/s Câu 20: Một chất điểm chuyển động không vận tốc đầu tác dụng lực F = 10 2N Động lượng chất điểm thời điểm t = 3s kể từ lúc bắt đầu chuyển động là: A 3.102 kgm/s B.0,3.102 kgm/s C.30.10 kgm/s D.3 kgm/s Câu 21: Khối lượng súng 4kg đạn 50g Lúc khỏi nòng súng, đạn có vận tốc 800m/s Vận tốc giật lùi súng(theo phương ngang) là: A.6m/s B.7m/s C.10m/s D.12m/s Câu 22:.Chiếc xe chạy đường ngang với vận tốc 10m/s va chạm mềm vào xe khác đứng yên có khối lượng Biết va chạm va chạm mềm, sau va chạm vận tốc hai xe là: A.v1 = ; v2 = 10m/s B.v1 = v2 = 5m/s C.v1 = v2 = 10m/s D.v1 = v2 = 20m/s BÀI TẬP TỰ LUẬN Bài 1: Một xe chở cát khối lượng 38 kg chạy đường nằm ngang không ma sát với vận tốc m/s Một vật nhỏ khối lượng kg bay theo phương chuyển động xe với vận tốc m/s (đối với mặt đất) đến chui vào cát nằm yên Xác định vận tốc xe hai trường hợp: a) Vật bay đến ngược chiều xe chạy b) Vật bay đến chiều xe chạy Bài 2: Một prơtơn có khối lượng mp = 1,67.10-27 kg chuyển động với vận tốc vp = 107 m/s tới va chạm vào hạt nhân hêli (thường gọi hạt α) nằm yên Sau va chạm prôtôn giật lùi với vận tốc v p’ = 6.106 m/s hạt α bay phía trước với vận tốc vα = 4.106 m/s Tìm khối lượng hạt α Bài 3: Một viên đạn bay ngang với vận tốc 100 m/s nổ thành hai mảnh có khối lượng m = kg; m2 = kg Mảnh nhỏ bay theo phương thẳng đứng với vận tốc 225 m/s Bỏ qua sức cản khơng khí Tìm độ lớn hướng vận tốc mảnh lớn Bài 4:Một toa xe có khối lượng 10 chuyển động đường ray nằm ngang với vận tốc 54 km/h Người ta tác dụng lên toa xe lực hãm theo phương ngang Tính độ lớn trung bình lực hãm toa xe dừng lại sau phút 40 giây Bài 5: Một viên đạn có khối lượng m = 10 g bay với vận tốc v = 1000 m/s gặp tường Sau xuyên qua tường vận tốc viên đạn lại v = 400 m/s Tính độ biến thiên động lượng lực cản trung bình tường lên viên đạn Biết thời gian xuyên thủng tường 0,01 s Bài 6:Một xe ôtô khối lượng chuyển động với vận tốc 72 km/h hãm phanh Sau quãng đường 30m, vận tốc ơtơ giảm xuống 36 km/h a) Tính độ lớn trung bình lực hãm đoạn đường b) Nếu giữ ngun lực hãm sau đoạn đường kể từ hãm ơtơ dừng lại? Bài 24 : CƠNG VÀ CƠNG SUẤT I Cơng Định nghĩa cơng trường hợp tổng quát → Nếu lực không đổi F tác dụng lên vật điểm đặt lực chuyển dời đoạn s theo hướng hợp với → hướng lực góc α cơng lực F tính theo cơng thức : A = Fscosα Biện luận - Khi 00 ≤ α < 90 cosα > ⇒ A > ⇒ lực thực công dương hay công phát động - Khi α = 900 A=0 r r ⇒ lực F khơng thực cơng lực F vng góc với hướng chuyển động - Khi 900 < α ≤ 1800 cosα < ⇒ A < ⇒ lực thực công âm hay công cản lại chuyển động 3.Đơn vị công Trong hệ SI, đơn vị công jun (kí hiệu J) : 1J = 1Nm II Công suất Công suất công thực đơn vị thời gian Ký hiệu P A P= t Trong đó: A cơng thực (J) t thời gian thực công A (s) P công suất (W) Đơn vị công suất oát (W) 1J 1W = 1s Chú ý: Trong thực tế, người ta dùng + Đơn vị cơng suất mã lực hay ngựa (HP) 1HP = 736W + Đơn vị công kilowatt (kwh) 1kwh = 3.600.000J \ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Câu 1: Chọn đáp án đúng.Cơng biểu thị tích A lượng khoảng thời gian B lực, quãng đường khoảng thời gian C lực quãng đường D lực vận tốc Câu 2: Công học đại lượng: A.véctơ B.vô hướng C.luôn dương D.khơng âm Câu 3: nói cơng trọng lực, phát biểu sau Sai? A công trọng lực luôn mang giá trị dương B Công trọng lực không vật chuyển động mặt phảng nằm ngang C Công trọng lực không quỹ đạo chuyển động vật đường khép kín D Cơng trọng lực độ giảm vật Câu 4: Công thức tính cơng lực là: A A = F.s B A = mgh C A = F.s.cosα D A = ½.mv2 Câu 5: Trường hợp sau công lực không: A.lực hợp với phương chuyển động góc nhỏ 90o B.lực hợp với phương chuyển động góc lớn 90o C lực vng góc với phương chuyển động vật D.lực phương với phương chuyển động vật Câu 6: Trường hợp cơng lực có giá trị dương ? A.Lực tác dụng lên vật ngược chiều chuyển động vật B.Vật dịch chuyển quãng đường khác khơng C.Lực tác dụng lên vật có phương vng góc với phương chuyển động vật D.Lực tác dụng lên vật chiều với chiều chuyển động vật Câu 7: lực sau đây, lực có lúc thực cơng dương (A>0); có lúc thực cơng âm (A A >0 B Q < A > C Q > A < D Q < A < Câu 8: Chọn câu đúng: Nội vật là: A Tổng động vật B Tổng nhiệt lượng mà vật nhận q trình truyền nhiệt thực cơng C Tổng động phân tử cấu tạo nên vật D Nhiệt lượng vật nhận trình truyền nhiệt Câu 9: Phát biểu sau trọng trường không ? A Thế đại lượng vô hướng B Thế khơng phụ thuộc vào vị trí địa lý C Thế không phụ thuộc vào vận tốc vật D Thế vật phụ thuộc vào khối lượng vật Câu 10: Khí xilanh nở sinh cơng 1000J Nếu nội khí tăng lượng 500J nhiệt lượng mà khí nhận vào là: A 500J B -500J C 10500J D 1500J Câu 11: Động vật khối lượng m, chuyển động với vận tốc v : 1 A Wđ = mv B Wđ = mv C Wđ = mv D Wđ = 2mv 2 Câu 12: Một vật ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 6m/s Lấy g =10m/s Bỏ qua sức cản khơng khí Ở độ cao động ? A h = 0,45m B h = 1,5m C h = 1,15m D h = 0,9m Câu 13: Trong hệ tọa độ ( p,T ) đường đẳng nhiệt là: A đường cong hypebol B đường thẳng song song với trục OT C đường thẳng song song với trục Op D đường thẳng kéo dài qua gốc tọa độ Câu 14: Một chất khí coi khí lí tưởng khi: A phân tử khí chuyển động thẳng B tương tác phân tử khí đáng kể chúng va chạm C áp suất khí khơng thay đổi D phân tử khí có khối lượng nhỏ Câu 15: Chiếc xe chạy đường ngang với vận tốc 10m/s va chạm mềm vào xe khác đứng yên có khối lượng Biết va chạm va chạm mềm, sau va chạm vận tốc hai xe là: A v1 = v2 = 10m/s B v1 = ; v2 = 10m/s C v1 = v2 = 20m/s D v1 = v2 = 5m/s Câu 16: Chọn câu Sai: A Vật dịch chuyển theo phương nằm ngang cơng trọng lực khơng B Cơng lực phát động dương 900 > α > 00 C Vật dịch chuyển mặt phẳng nghiêng công trọng lực không D Cơng lực cản âm 900 < α < 1800 Câu 17: Hai ôtô (1) (2) khối lượng 1,5 tấn, chuyển động với vận tốc 36 km/h 20 m/s Tỉ số động ôtô (1) so với ôtô (2) là: A 0,25 B 3,24.C 0,5 D 1,8 Câu 18: Một ray dài 12,5m lắp đường sắt nhiệt độ 20 0C Cho hệ số nở dài sắt làm ray α = 1,2.10-5 K-1 Khi ray nóng đến 500C mà khơng bị uốn cong phải để hở khe đầu ray với bề rộng ∆l bằng: A 4,5 (mm) B (mm) C 2,25 (mm) D 3,6 (mm) Câu 19: Một bơm chứa 100cm khơng khí nhiệt độ 27 C áp suất 10 Pa Khi khơng khí bị nén xuống 20cm3 nhiệt độ tăng lên tới 3270 C áp suất khơng khí bơm là: 51 A p2 = 8.105 Pa B p2 = 7.105 Pa C p2 = 9.105 Pa D p2 = 10.105 Pa Câu 20: Một lò xo có độ cứng k = 250 N/m đặt nằm ngang Một đầu gắn cố định, đầu gắn vật khối lượng m = 0,1 kg chuyển động không ma sát mặt phẳng nằm ngang Kéo vật lệch khỏi vị trí cân đoạn Δl = cm thả nhẹ Vận tốc lớn mà vật đạt A 1,25 m/s B 2,5 m/s C 7,5 m/s D m/s Câu 21: Câu nói đặc tính chất rắn kết tinh không đúng? A Không có nhiệt độ nóng chảy xác định B Có thể có tính dị hướng có tính đẳng hướng C Có nhiệt độ nóng chảy xác định D Có cấu trúc tinh thể Câu 22: Hiệu suất động nhiệt 40%, nhiệt lượng nguồn nóng cung cấp 800J Công mà động nhiệt thực ? A 2kJ B 320J C 800J D 480J Câu 23: Q trình sau có liên quan tới định luật Saclơ A Quả bóng bị bẹp nhúng vào nước nóng, phồng lên cũ B Đun nóng khí xilanh kín C Thổi khơng khí vào bóng bay D Đun nóng khí xilanh hở Câu 24: Đồ thị sau phù hợp với trình đẳng áp ? P P Hình T P Hình V V Hình V Hình T A Hình B Hình C Hình D Hình Câu 25: Một bình nhơm khối lượng 0,5 kg chứa 0,118 kg nước nhiệt độ 20 C Người ta thả vào bình miếng sắt khối lượng 0,2 kg nung nóng tới 750C Bỏ qua truyền nhiệt mơi trường bên ngồi, nhiệt dung riêng nhơm 0,92.10 J/(kg.K); nước 4,18.103 J/(kg.K); sắt 0,46.103 J/(kg.K) Nhiệt độ nước bắt đầu cân là: A t = 150 B C t = 200 C C t = 250 C D t = 10 0C ĐỀ Câu 1: Một viên bi thả rơi không vận tốc đầu từ độ cao 6m so với mặt đất Lấy g = 10m/s Tìm độ cao viên bi mà động lớn gấp đôi năng? A 2,5 m B 3m C 2m D 1m Câu 2: Vật sau khơng có cấu trúc tinh thể ? A Viên kim cương B Hạt muối C Cốc thủy tinh D Miếng thạch anh Câu 3: Đơn vị động lượng đơn vị sau đây: A kg.m/s B kg.m/s2 C kg.m2/s D kg.m.s Câu 4: Một động nhiệt nhận nhiệt lượng 5000J từ nguồn nóng thực công 4500J Độ biến thiên nội động nhiệt là: A 500J B 9500J C - 9500J D - 500J Câu 5: Chiều lực căng bề mặt chất lỏng có tác dụng: 52 A Giữ cho mặt thống chất lỏng ln nằm ngang B Làm tăng diện tích mặt thống chất lỏng C Giữ cho mặt thống chất lỏng ln ổn định D Làm giảm diện tích mặt thống chất lỏng Câu 6: Một vận động viên có khối lượng 60 kg chạy với vận tốc 10 m/s Động vận động viên có giá trị bao nhiêu?A 300J B 1500J C 3000J D 600J Câu 7: Trong q trình chất khí nhận nhiệt thực cơng Q A hệ thức D U = Q + A phải có giá trị sau đây?A Q>0 A ho) Thế vật tính theo biểu thức A Wt = mgh B Wt = mg(h + ho) C Wt = mg(h - ho) D Wt = mgho Câu 15: Gọi v tốc độ tức thời vật, F độ lớn vật theo phương dịch chuyển, cơng suất tính công thức sau đây? A P = F.v2 B P = F/v C P = F.v D P = v/F Câu 16: Tập hợp ba thông số trạng thái sau xác định trạng thái lượng khí xác định A Áp suất, thể tích, khối lượng B Áp suất, nhiệt độ tuyệt đối, thể tích C Thể tích, khối lượng, áp suất D Áp suất, nhiệt độ tuyệt đối, khối lượng Câu 17: Công thức sau công thức biểu diễn định luật Sáclơ? pV p V = số A = số B pV = số C D = số T T T Câu 18: Trong trường hợp tổng quát, công lực xác định công thức: A A = F.s.cosα B A = mgh C A = F.s.sinα D A = F.s Câu 19: Công thức sau cơng thức tính vật chịu tác dụng lực đàn hồi ? 1 A Wt = 2k ∆l B Wt = 2k ( ∆l ) C Wt = k ∆l D Wt = k (∆l ) 2 Câu 20: Ngoài đơn vị Oát ( W ), nước Anh dùng Mã lực ( HP ) làm đơn vị công suất Phép đổi sau ? A 1HP = 674W B 1HP = 467W C 1HP = 476W D 1HP = 746W Câu 21: Định luật Bôi lơ – Mari ốt áp dụng cho q trình nào: A Đẳng q trình B Đẳng tích C Đắng nhiệt D Đẳng áp Câu 22: Một kim loại nhơm có chiều dài 2m 25 C Khi nhiệt độ môi trường tăng lên 75 0C chiều dài nhơm là: (cho hệ số nở dài nhôm 24.10-6 K-1) A 2,0024m B 0,0024m C 0,0036m D 2,0036m Câu 23: Người ta thực cơng 100J để nén khí xilanh Biết khí truyền mơi trường xung quanh nhiệt lượng 20J độ biến thiên nội khí : A 100J B 20J C 80J D 120J 55 Câu 24: Độ nở dài chất rắn, phụ thuộc vào yếu tố nào: A Nhiệt độ B Bản chất nhiệt độ chất rắn C Bản chất chất rắn D Môi trường chất chất rắn Câu 25: Một ôtô khối lượng 1000 kg chuyển động với vận tốc 36 km/h Động ơtơ có giá trị: A 2.105 J B 5.104 J C 5.103 J D 648.103 J Câu 26: Một vật khối lượng 500g, cách mặt đất khoảng z, vật 7,5J Độ cao z có giá trị A 1,5m B 666,7 m C 0,0067m D 0,0015m Câu 27: Dạng lượng tương tác trái đất vật A Cơ B Thế đàn hồi C Động D Thế trọng trường -HẾT Đề Câu Xét vật chuyển động thẳng biến đổi theo phương nằm ngang Đại lượng không đổi? A Động lượng B Vận tốc C Động D Thế Câu Chiếc xe chạy đường ngang với vận tốc 20m/s va chạm vào xe khác đứng yên có khối lượng Biết sau va chạm hai xe dính vào Vận tốc hai xe sau va chạm là? A v1 = v2 = 20m/s B v1 = v2 = 5m/s C v1 = 20m/s; v2 = 10m/s D v1 = v2 = 10m/s Câu Trong câu sau câu sai? Động vật không đổi vật A chuyển động cong B chuyển động tròn C chuyển động thẳng D chuyển động với gia tốc không đổi Câu Một bóng có khối lượng m = 100g va chạm vào tường nảy trở lại theo phương vng góc với tường với tốc độ ban đầu m/s Độ biến thiên động lượng bóng là? A -0,5 kg.m/s B 0,5 kg.m/s C -1 kg.m/s D kg.m/s Câu Đơn vị sau đơn vị động năng? 56 A N.s B N.m C J D Kg.m2/s2    Câu Một vật chuyển động với vận tốc v tác dụng lực F không đổi Công suất P lực F là? A P=Fvt B P=Fv C P=Ft D P=Fv2 Câu Một thang máy có khối lượng chuyển động từ tầng cao cách mặt đất 100m xuống tầng thứ 10 cách mặt đất 40m Nếu chọn gốc tầng 10, lấy g = 9,8m/s Thế thang máy tầng cao là? A 588 kJ B 980 kJ C 392 kJ D 588 J Câu Chọn câu phát biểu sai Trong hệ kín: A Các vật hệ tương tác với B Các nội lực đơi trực đối C Khơng có ngoại lực tác dụng lên vật hệ D Nội lực ngoại lực cân Câu Một gàu nước khối lượng kg kéo cho chuyển động lên độ cao 5m khoảng thời gian phút 40 giây (Lấy g = 10 m/s2) Công suất trung bình lực kéo là? A 3W B 250W C 25W D 2,5W Câu 10 Công đại lượng? A Véc tơ, âm dương B Vơ hướng, âm, dương khơng C Vơ hướng, âm dương D Véc tơ, âm, dương khơng Câu 11 Một vật đứng yên, có A vận tốc B động C động lượng D Câu 12 Một vật có khối lượng m = 400 g động 20 J Khi vận tốc vật là? A 36 m/s B 10 km/h C 36 km/h D 0,32 m/s Câu 13 Một vật nhỏ ném lên từ điểm M phía mặt đất; vật lên tới điểm N dừng rơi xuống Bỏ qua sức cản khơng khí Trong q trình MN? A Động tăng B Thế giảm C Cơ không đổi D Cơ cực đại N Câu 14 Một người kéo hòm gỗ trượt sàn nhà dây hợp với phương thẳng đứng 30 Lực tác dụng lên dây 150N Công lực hòm trượt 20m bằng? A 5196J B 2598J C 1500J D 1763J Câu 15 Một vật tăng tốc trường hợp: từ 50km/h > 60km/h từ 20km/h > 30km/h Gọi A A2 công lực tác dụng thực trường hợp Biết thời gian tăng tốc hai trường hợp Bỏ qua ma sát Kết luận sau đúng? A A1 = A2 B A1 < A2 C A1 > A2 D Chưa đủ để so sánh A1 A2 Câu 16 Đại lượng sau khơng có giá trị âm? A Động B Thế C Cơ D Công Câu 17 Hệ thức liên hệ động Wđ động lượng p vật khối luợng m B Wđ = m p C 2Wđ = m p D 2mWđ = p A 4mWđ = p Câu 18 Một bóng thả rơi từ điểm cách mặt đất 6m Khi chạm đất, bóng 1/3 tồn phần Bỏ qua lực cản khơng khí Sau lần chạm đất đầu tiên, bóng lên cao bao nhiêu? A 4m B 2m C 6m D 3m Câu 19 Một máy bay có vận tốc v mặt đất, bắn phía trước viên đạn có khối lượng m vận tốc v máy bay Động đạn mặt đất là? A 2mv2 B mv2/4 C mv2 D mv2/2 Câu 20 Xét biểu thức công A = F.s.cos α Trong trường hợp sau công sinh công phát động? π π π A < α < π B < α < C α = D α > 2 Câu 21 Chọn câu sai: Công trọng lực A không phụ thuộc vào dạng quĩ đạo chuyển động 57 B phụ thuộc vào vị trí đầu vị trí cuối vật C hiệu vị trí đầu vị trí cuối vật D ln âm Câu 22 Một vật rơi tự từ độ cao 12 m so với mặt đất Độ cao mà động vật lớn gấp hai lần năng? A m B m C m D Khơng tìm chưa cho m g Câu 23 Một vật nhỏ có khối lượng 100 g ném thẳng đứng lên cao từ mặt đất với vận tốc đầu 10 m/s Lấy g = 10 m/s2 Bỏ qua sức cản Hỏi vật quãng đường 7m kể từ lúc ném động vật có giá trị bao nhiêu? A J B J C J D 3,5 J Câu 24 Điều sau sai nói động lượng vật? A Có đơn vị N.s B Là đại lượng vơ hướng C Có độ lớn tỉ lệ với độ lớn vận tốc D Có hướng hướng với vận tốc Câu 25 Một vật sinh công âm khi: (Biết hợp lực tác dụng lên vật không đổi) A Vật chuyển động nhanh dần B Vật chuyển động chậm dần C Vật chuyển động tròn D Vật chuyển động thẳng Câu 26 Một người nâng vật có khối lượng 200 g lên cao m Sau di chuyển vật theo phương ngang đoạn 0,5 m Lấy g = 10 m/s2 Người thực cơng tổng cộng là? A J B J C 2000 J D 3000 J Câu 27 Khi vật chuyển động tròn cơng lực hướng tâm ln A dương B C số D âm Câu 28 Một vật khối lượng m thả không vận tốc ban đầu từ đỉnh dốc nghiêng có độ cao đỉnh so với chân h Khi dốc có ma sát vận tốc vật chân dốc 2/3 vận tốc vật đến chân dốc khơng có ma sát, biết gia tốc trọng trường g Công lực ma sát có độ lớn A 2mgh/3 B 4mgh/9 C 5mgh/9 D khơng xác định thiếu góc nghiêng dốc so với mặt phẳng ngang Câu 29 Khối lượng súng 4kg đạn 50g Lúc khỏi nòng súng, đạn có vận tốc 800m/s Tốc độ giật lùi súng là? A 10m/s B 7m/s C 12m/s D 6m/s Câu 30 Một vật ban đầu nằm yên, sau vỡ thành mảnh có khối lượng m 2m Biết tổng động mảnh Wđ Động mảnh nhỏ là? W W 2Wd 3Wd A d B d C D 3 -Hết - ĐỀ I Lý thuyết Câu 1(1,5điểm): Định nghĩa động lượng, viết công thức Đơn vị động lượng Câu 2(1điểm): Định nghĩa động năng, viết cơng thức tính động Đơn vị động Câu 3(1điểm):Phát biểu định luật bảo toàn vật tác dụng trọng trường Viết biểu thức Câu 4(1,5điểm):Phát biểu định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt Viết biểu thức II Bài tập Câu 1(1điểm):Một người kéo thùng gỗ trượt sàn nhà sợi dây hợp với phương ngang góc 300 , lực tác dụng lên dây 200N thùng gỗ trượt 10m Tính cơng cơng suất lực thời gian 1phút Câu 2(2điểm): Một vật ném thẳng đứng từ mặt đất lên cao với vận tốc 18km/h Lấy g = 10(m / s2) Bỏ qua sức cản khơng khí Áp dụng định luật bảo tồn tính độ cao cực đại mà vật đạt được? (vẽ hình) Câu 3(1điểm): Một vận động viên điền kinh có khối lượng 70kg chạy thẳng có động 2766J Tính vận tốc vận động viên Câu 4(1điểm): Một bình chứa khí nhiệt độ 300C áp suất 2.105Pa Hỏi phải tăng nhiệt độ lên tới để áp suất khí bình 4.105Pa , coi thể tích khí khơng đổi 58 ĐỀ I Lý thuyết Câu 1(1,5điểm): Phát biểu viết hệ thức định luật bảo toàn động lượng hệ hai vật Câu 2(1điểm): Định nghĩa vật trọng trường, viết công thức Đơn vị năng? Câu 3(1điểm): Cơ vật chuyển động tác dụng lực đàn hồi gì? Viết biểu thức Câu 4(1,5điểm): Phát biểu định luật Sác-lơ Viết biểu thức II Bài tập Câu 1(1điểm): Một vật có khối lượng 5kg kéo trượt sàn nhà sợi dây hợp với phương ngang góc 450 , lực tác dụng lên dây không đổi 50N vật trượt 2m Tính cơng cơng suất lực thời gian giây Câu 2(2điểm): Một vật thả rơi từ độ cao 45m so với mặt đất Lấy g = 10(m / s2) Bỏ qua sức cản khơng khí Áp dụng định luật bảo tồn tính vận tốc lúc vật chạm đất (vẽ hình) Câu 3(1điểm): Một học sinh có khối lượng 50 kg độ cao z so với mặt đất 4000J Lấy g = 10m / s2 Tính độ cao em học sinh Câu 4(1điểm): Một xilanh chứa 300 Pittơng nén khí xilanh xuống 200 cm3 Tính áp suất khí xilanh lúc này, coi nhiệt độ khơng đổi cm3 khí áp suất 2.105Pa ĐỀ Câu 1: (1,0 điểm) Phát biểu định luật bảo toàn động lượng ghi biểu thức cho trường hợp hệ kín gồm hai vật Câu 2: (1,0 điểm) Viết biểu thức tính cơng suất đơn vị cơng suất hệ SI Áp dụng: Một cần trục nâng vật khối lượng m = lên cao h = 5m 10 giây Tính cơng suất cần trục vật kéo lên Cho g = 10m/s2 Câu 3: (1,0 điểm) Phát biểu ghi biểu thức định luật bảo toàn cho trường hợp vật chuyển động chịu tác dụng trọng lực Câu 4: (1,0 điểm) Một vật có khối lượng m = 2kg gắn vào đầu lò xo nhẹ có độ cứng k = 50N/m , đầu lại lò xo gắn vào điểm cố định Hệ đặt mặt sàn nằm ngang Kéo vật khỏi vị trí cân đoạn x = 5cm thả nhẹ Bỏ qua ma sát vật mặt sàn Tính vận tốc vật trở vị trí cân Câu 5: (1,0 điểm) Một lắc đơn gồm sợi dây nhẹ không co dãn dài l = 1,6m, đầu cố định, đầu lại treo cầu nhỏ khối lượng m Kéo vật khỏi vị trí cân đến vị trí dây treo tạo với phương 0 thẳng đứng góc α ( < α < 90 ) thả nhẹ cho vật chuyển động Khi vật qua vị trí cân có vận tốc 4m/s Bỏ qua sức cản khơng khí Lấy g = 10m/s2 Tính α 59 Câu 6: (1,0 điểm) Phát biểu, viết biểu thức giải thích ý nghĩa đại lượng định luật Sác−lơ (Charles) theo nhiệt độ tuyệt đối Câu 7: (2,0 điểm) Một khối khí lý tưởng trạng thái (1) có nhiệt độ 27 0C, thể tích (l) biến đổi theo chu trình: ban đầu nung đẳng áp cho thể tích tăng lần, sau làm lạnh đẳng tích đến áp suất (atm), cuối q trình đẳng nhiệt a) Tính áp suất nhiệt độ trạng thái (2) b) Vẽ đồ thị biểu diễn chu trình hệ: (OVp) (OTp) (Lưu ý: Op trục tung) Câu 8: (2,0 điểm) Định nghĩa động vật, viết công thức Áp dụng: Dùng phương pháp lượng để giải toán sau: Một vật khối lượng 10kg trượt từ đỉnh mặt phẳng nghiêng dài 5m với vận tốc ban đầu 2m/s, góc nghiêng 300 so với phương ngang Hệ số ma sát μ = 0,1 Chọn gốc chân mặt phẳng nghiêng Lấy g = 10m/s2 a) Tính vận tốc vật chân mặt phẳng nghiêng b) Tính nhiệt lượng sinh trình vật chuyển động c) Độ biến thiên vật q trình chuyển động có phụ thuộc vào mốc không? Hãy chứng minh ĐỀ SỐ Câu 1: (2,0 điểm) 1) Phát biểu viết biểu thức nguyên lí I nhiệt động lực học 2) Kể tên cách làm thay đổi nội vật? Nêu ví dụ cho cách Câu 2: (2,0 điểm) 1) Định nghĩa khí lý tưởng Phát biểu viết biểu thức định Sác−lơ cho trình đẳng tích khí lý tưởng 2) Người ta bơm vào bóng đèn dây tóc khí nitơ có áp suất thấp áp suất khí (ở nhiệt độ phòng bình thường) Việc tạo áp suất bóng đèn thấp áp suất khí nhằm mục đích gì? Câu 3: (1,0 điểm) Người ta tác dụng lực có độ lớn khơng đổi 200N lên pít tơng nén khí làm pít tơng dịch chuyển 30cm nội khối khí xilanh tăng thêm 40J Khối khí tỏa ngồi nhiệt lượng bao nhiêu? Câu 4: (1,0 điểm) Một lắc đơn gồm vật nhỏ m treo sợi dây nhẹ, không dãn, chiều dài l = 3m Từ vị trí cân bằng, người ta truyền cho vật vận tốc 5m/s theo phương vng góc với dây treo Tính góc lệch cực đại dây treo lắc so với phương thẳng đứng? Lấy g = 10m/s2 Bỏ qua lực cản 60 Câu 5: (1,5 điểm) Một lượng khí xi lanh ban đầu tích V = 10 lít, nhiệt độ 2270C, áp suất p1 = atm biến đổi qua trình liên tiếp: + Dãn nở đẳng nhiệt để áp suất giảm lần + Làm lạnh đẳng áp thể tích trở ban đầu 1) Hãy xác định thông số (p, V, T) chưa biết trạng trái 2) Vẽ đồ thị biểu diễn trình biến đổi trạng thái khí hệ trục (OpV) Câu 6: (2,5 điểm) Dùng phương pháp lượng giải toán sau: Một xe có khối lượng m = bắt đầu chuyển động đoạn đường AB nằm ngang dài 50m Hệ số ma sát cản trở chuyển động xe mặt đường μ = 0,1 Lấy g = 10m/s2 1) Biết lực kéo động đoạn AB 10000N, tính vận tốc xe B 2) Khi đến B xe lên dốc BC nghiêng góc 30 so với phương ngang, hệ số ma sát cản chuyển động 0,1 Tính lực kéo động để xe lên 100m dốc dừng lại 3) Nếu công suất tối đa động xe 700 mã lực (hp) xe đạt vận tốc lớn lên dốc BC? Biết 1hp ≈ 746W ĐỀ Câu 1: (1,5 điểm) Phát biểu viết biểu thức định luật Charles (Sắc−lơ)? Câu 2: (1,5 điểm) Trình bày thuyết động học phân tử chất khí Câu 3: (1,5 điểm) Phát biểu viết biểu thức định luật bảo toàn vật chịu tác dụng lực đàn hồi lò xo Câu 4: (2,0 điểm) Một vật ném lên từ mặt đất theo phương thẳng đứng, lên đến độ cao 1,8m có vận tốc 8m/s Bỏ qua lực cản khơng khí, chọn gốc mặt đất lấy g = 10m/s2 Hãy tìm: a) Vận tốc vật lúc bắt đầu ném b) Vận tốc vị trí động lần Câu 5: (1,5 điểm) Một khối khí lí tưởng thực chu trình kín hình vẽ Biết T1 = 1280(K) 61 a) Hãy cho biết tên trình biến đổi b) Tìm T3 Câu 6: (1,0 điểm) Từ mặt đất, người ta ném đá có khối lượng m = 200g thẳng đứng hướng lên khơng khí với tốc độ ban đầu 8m/s Giả thiết lực cản khơng khí lên vật không đổi f = 2N suốt q trình vật chuyển động Hãy tính độ cao cực đại mà vật đạt Câu 7: (1,0 điểm) Một sợi dây nhẹ không co dãn dài l = 0,8m, đầu cố định, đầu lại có treo vật nặng nhỏ khối lượng 500g Kéo vật đến vị trí mà dây hợp phương thẳng đứng góc α = 60 thả nhẹ Bỏ qua lực cản khơng khí Lấy g = 10m/s2 a) Tính vận tốc vật vị trí dây treo có phương thẳng đứng b) Tính lực căng dây vật vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng góc β = 30 ĐỀ 10 Câu 1: (2,5 điểm) - Cơ gì? Viết biểu thức định luật bảo toàn vật chuyển động tác dụng trọng lực (có nêu rõ tên gọi đại lượng biểu thức) - Một vật khối lượng 200g ném lên thẳng đứng từ mặt đất với động ban đầu 40J Tìm độ cao cực đại mà vật lên tới độ cao vị trí mà vận tốc vật ½ vận tốc ban đầu Câu 2: (2,5 điểm) - Phát biểu viết biểu thức định luật Boyle – Mariotte Trong điều kiện nhiệt độ không đổi, vẽ đường biểu diễn biến thiên áp suất p khối khí theo thể tích V hệ tọa độ (p, V) 62 - Khi tăng áp suất khối khí lên thêm lượng 20% áp suất ban đầu, thể tích biến đổi lượng 0,4 lít Tính thể tích khối khí ban đầu, biết nhiệt độ khối khí khơng đổi Câu 3: (1,5 điểm) Một khối khí lý tưởng tích 12,8 lít, nhiệt độ 247 0C áp suất atm Cho khối khí biến đổi qua hai q trình liên tiếp: - Q trình 1: làm lạnh đẳng áp cho thể tích giảm phân nửa thể tích ban đầu - Q trình 2: nung nóng đẳng tích, áp suất tăng lên thêm lượng 1/2 áp suất đầu trình Tìm thể tích, áp suất nhiệt độ cuối khối khí Câu 4: (2,0 điểm) Một lắc đơn gồm sợi dây nhẹ không co dãn dài l = 1,5m, đầu cố định vào điểm I, đầu lại có treo vật nặng nhỏ khối lượng 150g Từ vị trí cân bằng, vật cung cấp vận tốc ban đầu m/s theo phương ngang, vật chuyển động đến vị trí A (thấp I) có dây treo hợp với phương thẳng đứng góc α 0 < α < 90 có tốc độ 3m/s Bỏ qua lực cản khơng khí Tìm giá trị α độ lớn lực căng dây treo vị trí A Câu 5: (1,5 điểm) Từ A vật cung cấp vận tốc ban đầu v0 theo phương ngang để chuyển động mặt phẳng ngang AB, lên mặt nghiêng dài hợp với mặt ngang góc α = 30 (hình vẽ) Biết lên tới C vật có vận tốc 0, hệ số ma sát trượt mặt ngang mặt nghiêng μ= , AB = 3m, BC = 0,8m Tìm giá trị v0 ( ) 63 ... nhẹ nhàng Cơ hệ vật vị trí là: A 25 .10- 2 J B 50 .10- 2 J C 100 .10- 2 J D 200 .10- 2 J Câu 8: độ cao h = 20m vật ném thẳng đứng lên với vận tốc đầu v0 = 10m/s lấy g=10m/s2 Bỏ qua sức cản khơng khí Độ... động ĐS: a/ 100 kJ; 10kW b/50m c /100 00N Bài 28: Một xe khối lượng m=1tấn, khởi hành chuyển động thẳng nhanh dần đều, sau 10s 100 m đường ngang Hệ số ma sát xe với mặt đường μ=0,04 Lấy g=10m/s2 a/... chứa 100 cm3 khí áp suất 2 .105 Pa Pit tơng nén đẳng nhiệt khí xilanh xuống 50 cm3 Áp suất khí xilanh lúc : A 105 Pa B 3 .105 Pa C 10 Pa D 5 .105 Pa Câu 8: Một lượng khí tích 10lít áp suất 1atm.Người
- Xem thêm -

Xem thêm: DE CUONG VAT LY 10 HOC KY II, DE CUONG VAT LY 10 HOC KY II

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay