DE CUONG HKII LY 12 đầy đủ DẠNG rất HAY DÙNG để dạy TRÊN LỚP

134 34 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 23:57

Đà TỔNG HỢP VÀ PHÂN CHIA DẠNG CỤ THỂ,CÓ BỔ SUNG THÊM CÁC KIẾM THỨC THI THPT QUỐC GIA QUA CÁC NĂM.CÓ PHẦN CHẤM ĐIỂM TỰ HỌC CỦA HỌC SINH,BỔ SUNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP CHO TỪNG DẠNG CỤ THÊ,Chú ý: Công thức tính điện dung của tụ điện phẳng là , trong đó d là khoảng cách giữa hai bản tụ điện. Khi tăng d (hoặc giảm d) thì C giảm (hoặc tăng), từ đó ta được mối liên hệ với T, f. CHƯƠNG 4: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ MẠCH DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ DẠNG Tính tốn đại lượng mạch dao động điện từ 2  T0  2 LC    * Chu kỳ, tần số dao động riêng mạch LC: ω0 = → LC  f0      T 2 2 LC Từ công thức trên, tính tốn L, C, T, f mạch dao động tăng giảm chu kỳ, tần số  2 LC1 T 2 LC  * Nếu C1  C  C2 →  1  2 LC f 2 LC  .S Chú ý: Cơng thức tính điện dung tụ điện phẳng C  , d khoảng cách hai k.4d tụ điện Khi tăng d (hoặc giảm d) C giảm (hoặc tăng), từ ta mối liên hệ với T, f Mạch dao động điện từ điều hồ có cấu tạo gồm A nguồn chiều tụ điện mắc thành mạch kín B nguồn chiều cuộn cảm mắc thành mạch kín C nguồn chiều điện trở mắc thành mạch kín D tụ điện cuộn cảm mắc thành mạch kín Mạch dao động điện từ điều hồ LC có chu kỳ A phụ thuộc vào L, không phụ thuộc vào C B phụ thuộc vào C, không phụ thuộc vào L C phụ thuộc vào L C D không phụ thuộc vào L C Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L tụ điện C, tăng điện dung tụ điện lên lần chu kỳ dao động mạch A tăng lần B tăng lần C giảm lần D giảm lần Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L tụ điện C, tăng điện dung tụ điện lên lần tần số dao động mạch A tăng lần B tăng lần C giảm lần D giảm lần Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L tụ điện C, tăng độ tự cảm cuộn cảm lên lần chu kỳ dao động mạch A tăng lần B tăng lần C giảm lần D giảm lần Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L tụ điện C, tăng độ tự cảm cuộn cảm lên lần tần số dao động mạch A tăng lần B tăng lần C giảm lần D giảm lần Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L tụ điện C Khi tăng độ tự cảm cuộn cảm lên lần giảm điện dung tụ điện lần tần số dao động mạch A không đổi B tăng lần C giảm lần D tăng lần Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm L tụ điện C Khi tăng độ tự cảm lên 16 lần giảm điện dung lần chu kỳ dao động mạch dao động A tăng lần B tăng lần C giảm lần D giảm lần Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm L tụ điện C Khi tăng độ tự cảm lên lần giảm điện dung lần tần số dao động mạch A tăng lần B tăng lần C giảm lần D giảm lần 10 Muốn tăng tần số dao động riêng mạch LC lên gấp lần A tăng điện dung C lên gấp lần B giảm độ tự cảm L L/16 C giảm độ tự cảm L L/4 D giảm độ tự cảm L L/2 11 Tụ điện mạch dao động tụ điện phẳng Khi khoảng cách tụ tăng lên lần tần số dao động riêng mạch A tăng lần B tăng lần C giảm lần D giảm lần 12 Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C cuộn cảm L, dao động tự với tần số góc 2 A ω = 2π LC B ω = C ω = LC D ω = LC LC 13 Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C cuộn cảm L, dao động tự với chu kỳ 2 1 A T = 2π LC B T = C T = D T = LC LC 2 LC 14 Mạch dao động điện từ LC có tần số dao động f tính theo cơng thức 2 1 L LC A f = B f = C f = D f = 2 LC LC 2 2 C 15 Cường độ dòng điện tức thời mạch dao động LC có dạng i = 0,05sin(2000t) A Tần số góc dao động mạch A ω = 100 rad/s B ω = 1000π rad/s C ω = 2000 rad/s D ω = 20000 rad/s 16 Cường độ dòng điện tức thời mạch dao động LC có dạng i = 0,02cos(2000t) A Tụ điện mạch có điện dung μF Độ tự cảm cuộn cảm A L = 50 mH B L = 50 H C L = 5.10–6 H D L = 5.10–8 H 17 Mạch dao động LC có điện tích mạch biến thiên điều hồ theo phương trình q = 4cos(2π.104t) μC Tần số dao động mạch A f = 10 Hz B f = 10 kHz C f = 2π Hz D f = 2π kHz 18 Mạch dao động LC gồm tụ C = 16 nF cuộn cảm L = 25 mH Tần số góc dao động mạch là: A ω = 2000 rad/s B ω = 200 rad/s C ω = 5.104 rad/s D ω = 5.10–4 rad/s 19 Một mạch dao động LC có tụ điện C = 0,5 (μF) Để tần số góc dao động mạch 2000 rad/s độ tự cảm L phải có giá trị A L = 0,5 H B L = mH C L = 0,5 mH D L = mH 3 2.10 20 Một mạch dao động có tụ điện C = (F) mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L Để tần  số dao động mạch f = 500 Hz độ tự cảm L cuộn dây phải có giá trị 10  10  A L = (H) B L = 5.10–4 (H) C (H) D L = (H)  2 21 Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = (H) tụ điện có điện dung C Tần số dao động riêng mạch MHz Giá trị C 1 1 (pF) B C = (F) C C = (mF) D C = (μF) 4 4 4 4 22 Mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = (mH) tụ điện có điện dung C = (pF), lấy π2 = 10 Tần số dao động mạch A f = 2,5 Hz B f = 2,5 MHz C f = Hz D f = MHz 23 Một mạch dao động LC tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 1/π (mH) tụ điện có điện dung C = (nF) Chu kỳ dao động mạch  A T = 4.10–4 (s) B T = 2.10–6 (s) C T = 4.10–5 (s) D T = 4.10–6 (s) 24 Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = (H) tụ điện có điện 2 dung C Tần số dao động riêng mạch f0 = 0,5 MHz Giá trị C 2 2 A C = (nF) B C = (pF) C C = (μF) D C = (mF)     25 Một mạch dao động LC có chu kỳ dao động T, chu kỳ dao động mạch T' = 2T A thay C C' = 2C B thay L L' = 2L C thay C C' = 2C L L' = 2L D thay C C' = C/2 L L' =L/2 26 Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L khơng đổi tụ điện có điện dung C thay đổi Biết điện trở dây dẫn khơng đáng kể mạch có dao động điện từ riêng Khi điện dung có giá trị C1 tần số dao động riêng mạch f1 Khi điện dung có giá trị C2 = 4C1 tần số dao động điện từ riêng mạch f f A f2 = 4f1 B f2 = C f2 = 2f1 D f2 = 27 Trong mạch dao động LC lí tưởng dòng điện mạch A ngược pha với điện tích tụ điện B trễ pha π/2 so với điện tích tụ điện C pha với điện điện tích tụ điện D sớm pha π/2 so với điện tích tụ điện 28 Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm độ tự cảm L tụ điện có điện dung thay đổi từ C1 đến C2 Mạch dao động có chu kì dao động riêng thay đổi khoảng từ A T1 = 4π LC1 →T2 = 4π LC2 B T1 = 2π LC1 →T2 = 2π LC2 A C = C T1 = LC1 →T2 = LC2 D T1 = LC1 →T2 = LC2 29 Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 64 (mH) tụ điện có điện dung C biến thiên từ 36 (pF) đến 225 (pF) Tần số riêng mạch biến thiên khoảng nào? A 0,42 kHz → 1,05 kHz B 0,42 Hz → 1,05 Hz C 0,42 GHz → 1,05 GHz D 0,42 MHz → 1,05 MHz DẠNG 2: Bài toán ghép tụ điện nối tiếp, song song 1   , C b C1 C tức điện dung tụ giảm đi, Cb < C1; Cb < C2 T1T2 * Các tụ C1, C2 mắc nối tiếp ta có Khi 1    Tnt  Tnt T1 T2 T12  T22 f nt2 f12  f 22  f nt  f12  f 22 * Các tụ C1, C2 mắc song song ta có Cb = C1 + C2, tức điện dung tụ tăng lên, Cb > C1; Cb > C2 Tss2 T12  T22  Tss  T12  T22 Khi 1 ff    f ss  2 f ss f1 f f12  f 22 Một mạch dao động tưởng gồm cuộn cảm L tụ C mắc nối tiếp Để chu kỳ dao động mạch tăng lần phải ghép tụ C tụ C’ có giá trị ? A Ghép nối tiếp, C’ = 3C B Ghép nối tiếp, C’ = 4C C Ghép song song, C’ = 3C D Ghép song song, C’ = 4C Một mạch dao động điện từ, tụ điện có điện dung C = 40 nF, mạch có tần số f = 2.104 Hz Để mạch có tần số f’ = 104 Hz phải mắc thêm tụ điện C’ có giá trị A C’ = 120 (nF) nối tiếp với tụ điện trước B C’ = 120 (nF) song song với tụ điện trước C C’ = 40 (nF) nối tiếp với tụ điện trước D C’ = 40 (nF) song song với tụ điện trước Một mạch dao động tưởng gồm cuộn cảm L tụ C mắc nối tiếp Để chu kỳ dao động mạch tăng lần ta thực theo phương án sau ? A Thay L L’ với L’ = 3L B Thay C C’ với C’ = 3C C Ghép song song C C’ với C’ = 8C D Ghép song song C C’ với C’ = 9C Khi mắc tụ điện có điện dung C1 với cuộn cảm L tần số dao động mạch f1 = kHz; mắc tụ điện có điện dung C2 với cuộn L tần số dao động mạch f2 = kHz Khi mắc C1 song song C2 mắc với cuộn L tần số dao động mạch bao nhiêu? A f = 4,8 kHz B f = kHz C f = 10 kHz D f = 14 kHz Một mạch dao động dùng tụ C1 tần số dao động mạch f1 = 30 kHz, dùng tụ C2 tần số dao động riêng mạch f2 = 40 kHz Khi mạch dùng tụ C1 C2 mắc song song tần số dao động mạch A 35 kHz B 24 kHz C 50 kHz D 48 kHz Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm khơng đổi, tụ điện có điện dung C thay đổi Khi C = C1 tần số dao động riêng mạch f1 = 7,5 MHz C = C2 tần số dao động riêng mạch f2 = 10 MHz Nếu C = C1 + C2 tần số dao động riêng mạch A f = 12,5 MHz B f = 2,5 MHz C f = 17,5 MHz D f = MHz Một mạch dao động dùng tụ C1 tần số dao động mạch f1 = 30 kHz, dùng tụ C2 tần số dao động riêng mạch f2 = 40 kHz Khi mạch dùng tụ C1 C2 nối tiếp tần số dao động mạch A 35 kHz B 24 kHz C 50 kHz D 48 kHz Một mạch dao động điện từ dùng tụ C1 tần số dao động riêng mạch f1 = MHz Khi mắc thêm tụ C2 song song với C1 tần số dao động riêng mạch fss = 2,4 MHz Nếu mắc thêm tụ C2 nối tiếp với C1 tần số dao động riêng mạch A fnt = 0,6 MHz B fnt = MHz C fnt = 5,4 MHz D fnt = MHz Một cuộn cảm L mắc với tụ C1 tần số riêng mạch dao động f1 = 7,5 MHz Khi mắc L với tụ C2 tần số riêng mạch dao động f2 = 10 MHz Tìm tần số riêng mạch dao động ghép C1 nối tiếp với C2 mắc vào L A f = 2,5 MHz B f = 12,5 MHz C f = MHz D f = MHz 10 Cho mạch dao động điện từ gồm tụ điện C cuộn cảm L Bỏ qua điện trở mạch Nếu thay C tụ điện C1, C2 (C1 > C2) mắc nối tiếp tần số dao động riêng mạch fnt = 12,5 Hz, thay hai tụ mắc song song tần số dao động riêng mạch fss = Hz Xác định tần số dao động riêng mạch thay C C1 ? A f = 10 MHz B f = MHz C f = MHz D f = 7,5 MHz 11 Mạch dao động gồm cuộn cảm hai tụ điện C1 C2 Nếu mắc hai tụ C1 C2 song song với cuộn cảm L tần số dao động mạch fss = 24 kHz Nếu dùng hai tụ C1 C2 mắc nối tiếp tần số riêng mạch fnt = 50 kHz Nếu mắc riêng lẽ tụ C1, C2 với cuộn cảm L tần số dao động riêng mạch A f1 = 40 kHz f2 = 50 kHz B f1 = 50 kHz f2 = 60 kHz C f1 = 30 kHz f2 = 40 kHz D f1 = 20 kHz f2 = 30 kHz 12 Mạch dao động tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L khơng đổi có tụ điện có điện dung C thay đổi Khi C = C1 tần số dao động riêng mạch 30 kHz C = C2 tần C1C số dao động riêng mạch 40 kHz Nếu C = tần số dao động riêng mạch C1  C A 50 kHz B 24 kHz C 70 kHz D 10 kHz 13 Một mạch dao động điện từ gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L hai tụ điện C1 C2 Khi mắc cuộn dây riêng với tụ C1 C2 chu kì dao động mạch tương ứng T1 = (ms) T2 = (ms) Chu kỳ dao động mạch mắc đồng thời cuộn dây với C1 song song C2 A Tss = 11 (ms) B Tss = (ms) C Tss = (ms) D Tss = 10 (ms) DẠNG 3: Phương pháp viết biểu thức u, i, q mạch dao động điện từ * Biểu thức điện tích hai tụ điện: q = Q0cos(ω + φ) C * Biểu thức cường độ dòng điện chạy cuộn dây: i = q’ = I0cos(ω + φ + π/2) A; I0 = ωQ0 Q cos(t   ) Q * Biểu thức hiệu điện hai đầu tụ điện: u = = = U0cos(ωt + φ)V; U0 = C C    i  q   u  2 * Quan hệ pha đại lượng:  u  q * Quan hệ biên độ: Q CU I Q U0  →  Q0 C I0 Q0  q Q cos(t ) 2  q   i       1 * Phương trình liên hệ:  →     Q0   I0   i I cos t    I sin(t )    Chú ý: +) Khi tụ phóng điện q u giảm ngược lại tụ nạp điện q u tăng +) Khoảng thời gian hai lần liên tiếp mà điện tích tụ điện có độ lớn cực đại Δt = +) Khoảng thời gian ngắn Δt để điện tích tụ tích điện nửa giá trị cực đại Bảng đơn vị chuẩn: L: độ tự cảm, đơn vị henry(H) 1mH = 10-3 H [mili (m) = 10-3 ] C:điện dung đơn vị Fara (F) 1mF = 10-3 F [mili (m) =10-3 ] F:tần số đơn vị Héc (Hz) 1KHz = 103 Hz [ kilô =103 ] 1μH = 10-6 H [micrô( μ )=10-6 ] 1μF = 10-6 F [micrô( μ )= 10-6 ] 1MHz = 106 Hz [Mêga(M) =106 ] 1nH = 10-9 H [nanô (n) = 10-9 ] 1nF = 10-9 F [nanô (n) =10-9 ] 1GHz = 109 Hz [Giga(G) =109 ] 1pF = 10-12 F [picô (p) =10-12 ] Một cuộn dây cảm, có độ tự cảm L = 2/π (H), mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C = 3,18 (μF) Điện áp tức thời cuộn dây có biểu thức uL = 100cos(ωt – π/6) V Biểu thức cường độ dòng điện mạch có dạng A i = cos(ωt + π/3)A B i = cos(ωt - π/6)A C i = 0,1cos(ωt - π/3)A D i = 0,1cos(ωt + π/3)A Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm L = 640 μH tụ điện có điện dung C = 36 pF Lấy π2 = 10 Giả sử thời điểm ban đầu điện tích tụ điện đạt giá trị cực đại Q0 = 6.10–6 C Biểu thức điện tích tụ điện cường độ dòng điện A q = 6.10-6cos(6,6.107t )C; i = 6,6cos(1,1.107t - π/2)A B q = 6.10-6cos(6,6.107t )C; i = 39,6cos(6,6.107t + π/2)A C q = 6.10-6cos(6,6.106t )C; i = 6,6cos(1,1.106t - π/2)A D q = 6.10-6cos(6,6.106t )C; i = 39,6cos(6,6.106t + π/2)A Cường độ dòng điện tức thời mạch dao động i = 0,05cos(100πt) A Hệ số tự cảm cuộn dây L = (mH) Điện dung biểu thức điện tích tụ điện có giá trị sau đây? 5.10   5.10  B C = 5.10-3 (F); q =  5.10  C C = 5.10-3 (F); q =  5.10  D C = 5.10-2 (F); q =  A C = 5.10-2 (F); q = cos(100πt - π/2) C cos(100πt - π/2) C cos(100πt + π/2) C cos(100πt ) C Điện tích cực đại dòng điện cực đại qua cuộn cảm mạch dao động Q0 = 0,16.10–11 C I0 = mA Mạch điện từ dao động với tần số góc A 0,4.105 rad/s B 625.106 rad/s C 16.108 rad/s D 16.106 rad/s Một khung dao động gồm cuộn dây L tụ điện C thực dao động điện từ tự Điện tích cực đại tụ điện Q0 = 10–5 C cường độ dòng điện cực đại khung I0 = 10 A Chu kỳ dao động mạch A T = 6,28.107 (s) B T = 2.10-3 (s) C T = 0,628.10–5 (s) D T = 62,8.106 (s) Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L = mH tụ điện có điện dung C = 0,2 μF Biết dây dẫn có điện trở khơng đáng kể mạch có dao động điện từ riêng Lấy π = 3,14 Chu kì dao động điện từ riêng mạch A 6,28.10-4 s B 12,56.10-4 s C 6,28.10-5 s D 12,56.10-5 s -8 Một mạch dao động LC có điện tích cực đại tụ Q0 = 4.10 C, cường độ dòng điện cực đại mạch I0 = 0,314 A Lấy π = 3,14 Chu kì dao động điện từ mạch A 8.10-5 s B 8.10-6 s C 8.10-7 s D 8.10-8 s Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm μH tụ điện có điện dung μF Trong mạch có dao động điện từ tự Khoảng thời gian hai lần liên tiếp mà điện tích tụ điện có độ lớn cực đại A 5π.10-6 s B 2,5π.10-6 s C 10π.10-6 s D 10-6 s Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm μH tụ điện có điện dung biến đổi từ 10 pF đến 640 pF Lấy π2 = 10 Chu kỳ dao động riêng mạch có giá trị A từ 2.10-8 s đến 3,6.10-7 s B từ 4.10-8 s đến 2,4.10-7 s -8 -7 C từ 4.10 s đến 3,2.10 s C từ 2.10-8 s đến 3.10-7 s 10 Cường độ dòng điện tức thời mạch dao động LC lí tưởng i = 0,08cos2000t(A) Cuộn dây có độ tự cảm 50 mH Xác định hiệu điện hai tụ điện thời điểm cường độ dòng điện tức thời giá trị hiệu dụng ? A V B V C V D 4V 11 Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm L C mắc nối tiếp có dung kháng 100 Ω cuộn cảm có cảm kháng 50 Ω Ngắt mạch, đồng thời giảm L 0,5 H nối LC tạo thành mạch dao động tần số góc dao động riêng mạch 100 rad/s Tính ω? A 100 rad/s B 200 rad/s C 400 rad/s D 50 rad/s 12 Câu 20: Mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm 1mH tụ điện có điện dung μF Tính khoảng thời gian từ lúc hiệu điện tụ cực đại U đến lức hiệu điện U tụ ? A μs B μs C μs D μs 13 Mạch LC lí tưởng gồm tụ C cuộn cảm L hoạt động Thời gian ngắn để lượng điện truờng giảm từ giá trị cực đại xuống nửa giá trị cực đại 0,5.10-4 s Chọn t = lúc lượng điện trường lần lượng từ trường Biểu thức điện tích tụ điện A q = Q0cos(5000πt + π/6) C B q = Q0cos(5000πt - π/3) C C q = Q0cos(5000πt + π/3) C D q = Q0cos(5000πt + π/4) C 14 Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm L C mắc nối tiếp có dung kháng 50 Ω cuộn cảm có cảm kháng 80 Ω Ngắt mạch, đồng thời giảm C 0,125 mF nối LC tạo thành mạch dao động tần số góc dao động riêng mạch 80 rad/s Tính ω? A 100 rad/s B 74 rad/s C 60 rad/s D 50 rad/s 15 Mạch LC lí tưởng gồm tụ C cuộn cảm L hoạt động Khi i = 10-3A điện tích tụ q = 2.10-8 C Chọn t = lúc cường độ dòng điện có giá trị cực đại Cường độ dòng điện tức thời có độ lớn nửa cường độ dòng điện cực đại lần thứ 2012 thời điểm 0,063156 s Phương trình dao động địên tích A q = 2.10-8cos(5.104 t + π/2) C B q = 2.10-8cos(5.104 t + π/3) C -8 C q = 2.10 cos(5.10 t + π/4) C D q = 2.10-8cos(5.104 t + π/6) C 16 Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm tụ điện có điện dung thay đổi Trong mạch có dao động điện từ tự Khi điện dung tụ điện có giá trị 20 pF chu kì dao động riêng mạch dao động μs Khi điện dung tụ điện có giá trị 180 pF chu kì dao động riêng mạch dao động A μs B 27 μs C μs D μs 17 Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm L C mắc nối tiếp có dung kháng 100 Ω cuộn cảm có cảm kháng 50 Ω Ngắt mạch, đồng thời tăng L thêm 0,5/π H nối LC tạo thành mạch dao động tần số góc dao động riêng mạch 100π rad/s Tính ω? A 100π rad/s B 100 rad/s C 50π rad/s D 50 rad/s 18 Mạch dao động LC thực dao động điện từ tự với chu kỳ T Tại thời điểm dòng điện mạch có cường độ 8π (mA) tăng, sau khoảng thời gian 3T/4 điện tích tụ có độ lớn 2.10-9 C Chu kỳ dao động điện từ mạch A 0,5ms B 0,25ms C 0,5μs D 0,25μs 19 Trong mạch dao động tưởng tụ có điện dung C = nF Tại thời điểm t1 cường độ dòng điện mA, sau T/4 hiệu điện hai tụ u = 10 V Độ tự cảm cuộn dây là: A 0,04 mH B mH C 2,5 mH D mH 20 Trong mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,5 μH, tụ điện có điện dung C = μF có dao động điện từ tự Tại thời điểm cường độ dòng điện mạch có giá trị 20 mA điện tích tụ điện có độ lớn 2.10 ─ C Điện tích cực đại tụ điện A 4.10 ─ C B 2.5.10 ─ C C 12.10─8 C D 9.10─9 C 21 Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm L C mắc nối tiếp có dung kháng Ω cuộn cảm có cảm kháng 200 Ω Ngắt mạch nối LC tạo thành mạch dao động tần số dao động riêng mạch 50 Hz Tính ω? A 100π rad/s B 200π rad/s C 1000π rad/s D 50π rad/s DẠNG 4:Năng lượng mạch dao động điện từ 1) Năng lượng điện trường, (WC) Là lượng tích lũy tụ điện, tính cơng thức WC = Cu2 = q2 2C 2) Năng lượng từ trường, (WL) Là lượng tích lũy cuộn cảm, tính cơng thức: WL = Li2 3) Năng lượng điện từ, (W) Là tổng lượng điện trường lượng từ trường, cho q02 1 W  CU  q0U   LI 2 2C 4) Sự bảo toàn lượng điện từ mạch dao động điện từ lí tưởng Vậy mạch dao động LC lượng chuyển hóa qua lại lượng điện trường lượng từ trường tổng chúng lượng điện từ ln bảo tồn Nhận xét: * Từ cơng thức tính ta thấy lượng điện từ lượng từ trường cực đại lượng điện trường cực đại  Q 02  LC  I 2   Q 02 Q 1 WC max   CU 02  QU LI 02    C 2  2C 2 2C U0 Khi ta có W = → →  I0  L 2   WL max  LI0  LI  CU  L I0  U0  C  * Cũng giống động dao động cơ, mạch dao động biến thiên tuần hoàn với chu kỳ T, tần số f lượng điện trường lượng từ trường biến thiên tuần hoàn với tần số 2f chu kỳ T/2 * Để tính giá trị tức thời (u, i) ta dựa vào phương trình bảo toàn lượng:  C U 02  u 1 CU 02  Cu  Li  Li2 CU 02  Cu  i  2 L  L I 02  i 2 2 LI0  Cu  Li  Cu LI02  Li  i  2 C * Để tính giá trị tức thời (i, q) ta dựa vào hệ thức liên hệ:  q Q cos(t ) =>   i q'  Q sin(t )   2  q   i       1 Q  Q   0  Chọn phát biểu sai nói mạch dao động điện từ? A Năng lượng điện tập chung tụ điện, lượng từ tập chung cuộn cảm B Năng lượng mạch dao động ln bảo tồn C Tần số góc mạch dao động   LC D Năng lượng điện lượng từ ln bảo tồn Nhận xét sau đặc điểm mạch dao động điện từ điều hồ LC khơng đúng? A Điện tích mạch biến thiên điều hồ B Năng lượng điện trường tập trung chủ yếu tụ điện C Năng lượng từ trường tập trung chủ yếu cuộn cảm D Tần số dao động mạch thay đổi Một mạch dao động điện từ LC, có điện trở khơng đáng kể Điện áp hai tụ biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số f Phát biểu sau sai ? Năng lượng điện từ A lượng từ trường cực đại B không thay đổi C biến thiên tuần hoàn với tần số f D lượng điện trường cực đại Cường độ dòng điện mạch dao động lí tưởng biến đổi với tần số f Phát biểu sau không ? A Năng lượng điện trường biến đổi với tần số 2f B Năng lượng từ trường biến đổi với tần số 2f C Năng lượng điện từ biến đổi với tần sồ f/2 D Năng lượng điện từ không biến đổi Cho mạch LC dao động với chu kỳ T = 4.10–2 (s) Năng lượng từ trường cuộn dây cảm L biến thiên điều hoà với chu kỳ T’ có giá trị A T’ = 8.10–2 (s) B T’ = 2.10–2 (s) C T’ = 4.10–2 (s) D T’ = 10–2 (s) Một mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L = (mH) tụ điện có điện dung C = 50 (μF) Hiệu điện cực đại hai tụ điện U0 = 10 V Năng lượng mạch dao động là: A W = 25 mJ B W = 106 J C W = 2,5 mJ D W = 0,25 mJ Trong mạch dao động tưởng, tụ điện có điện dung C = (μF), điện tích tụ có giá trị cực đại 8.10–5 C Năng lượng dao động điện từ mạch A 6.10–4 J B 12,8.10–4 J C 6,4.10–4 J D 8.10–4 J Hiệu điện cực đại hai tụ khung dao động U0 = V, điện dung tụ C = μF Biết dao động điện từ khung lượng bảo toàn, lượng từ trường cực đại tập trung cuộn cảm A W = 18.10–6 J B W = 0,9.10–6 J C W = 9.10–6 J D W = 1,8.10–6 J Một tụ điện có điện dung C = (nF) nạp điện tới điện áp U0 = V mắc với cuộn cảm có L = mH Cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm A I0 = 0,12 A B I0 = 1,2 mA C I0 = 1,2 A D I0 = 12 mA 10 Một mạch dao động LC gồm tụ điện có điện dung C = 10 (pF) cuộn dây cảm có hệ số tự cảm L = 10,13 (mH) Tụ điện tích điện đến hiệu điện cực đại U0 = 12 V Sau cho tụ điện phóng điện qua mạch Năng lượng cực đại điện trường nhận giá trị ? A W = 144.10–11 J B W = 144.10–8 J C W = 72.10–11 J D W = 72.10–8 J 11 Cho mạch dao động gồm tụ điện C = (μF) cuộn dây cảm kháng có L = 50 (mH) Tính lượng mạch dao động biết hiệu điện cực đại tụ điện U0 = V A W = 9.10–5 J B W = 6.10–6 J C W = 9.10–4 J D W = 9.10–6 J 12 Mạch dao động điện từ điều hoà LC gồm tụ điện C = 30 (nF) cuộn cảm L = 25 (mH) Nạp 10 THPT Nguyễn Thị Diệu Tổ Vật -CN A λ/4 B λ/2 C 2λ D λ Câu 4: Xét phản ứng nhiệt hạch: D + D → X + n + 3,074 MeV Khối lượng đơteri cần thiết để thu lượng lượng đốt cháy kg than (cho suất toả nhiệt than 3.107 J/kg) A 0,810 mg B 0,203 mg C 0,608 mg D 0,405 mg 27 Câu 5: Một hạt α bắn vào hạt nhân 13 Al đứng yên tạo nơtron hạt X Các hạt nơtron X có động MeV 1,8 MeV Cho: mα = 4,0016u; mn = 1,00866u; mAl = 26,9744u; mX = 29,9701u; 1u = 931,5MeV/c2 Động hạt α là: A 5,8 MeV B 8,37 MeV C 7,8 MeV D 3,23 MeV Câu 6: Một chất phóng xạ có khối lượng m0 chu kì bán rã T Sau thời gian t = 4T , khối lượng chất phóng xạ phân rã là: 31m m 15m0 m A B C D 32 16 16 32 Câu 7: Cho phản ứng hạt nhân: H  H � n   Biết độ hụt khối hạt nhân Triti m T = 0,0087(u), Đơtơri m D = 0,0024(u), hạt  m  = 0,0305(u) Cho 1u = 931MeV/c2 lượng tỏa từ phản ứng : A 20,6(MeV) B 18,06(MeV) C 16,08(MeV) D 38,72(MeV) Câu 8: Thực giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc người ta đo khoảng cách từ vân tối thứ đến vân sáng bậc bên 7mm Khoảng vân tính là: A 2mm B 4mm C 2,5mm D 3,5mm Câu 9: Sự giống quang phổ vạch phát xạ quang phổ vạch hấp thụ A đặc trưng cho nguyên tố B màu vạch quang phổ C cách tạo quang phổ D phụ thuộc vào nhiệt độ Câu 10: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng có bước sóng 700nm nhận vân sáng bậc điểm M Để nhận vân sáng bậc vị trí phải dùng ánh sáng có bước sóng là: A 750nm B 500nm C 420nm D 630nm Câu 11: Cơng electron kim loại A, giới hạn quang điện o Khi chiếu vào bề mặt  kim loại chùm xạ có bước sóng  = o động ban đầu cực đại electron quang điện bằng: A 1A B 2A C 0,5.A D 0,75.A 60 27 Câu 12: Hạt nhân Co có khối lượng 59,940(u), biết khối lượng proton: 1,0073(u), khối lượng nơtron 1,0087(u), lượng liên kết riêng hạt nhân 60 Co (cho 1u = 931MeV/c2): A 12,44(MeV) B 6,07(MeV) C 8,44(MeV) D 10,26(MeV) Câu 13: Hạt nhân (đứng n) phóng xạ α tạo hạt nhân (khơng kèm xạ γ) Ngay sau phóng xạ đó, động hạt α A Nhỏ động hạt nhân B Nhỏ động hạt nhân C Lớn động hạt nhân D Bằng động hạt nhân Câu 14: Điểm chung tượng quang điện tượng quang điện là: A tạo lỗ trống bán dẫn kim loại B giải phóng electron khỏi kim loại bán dẫn C có giới hạn quang điện D làm cho vật thiếu điện tích âm Bài Tập Trắc Nghiệm HK II 120 THPT Nguyễn Thị Diệu Tổ Vật -CN Câu 15: Khi động hạt electron chuyển động tương đối tính 0,6 lần lượng nghỉ tốc độ electron A 2,343107 m/s B 1,758.107 m/s C 2,525.108 m/s D 2,342.108 m/s Câu 16: Trong chân khơng, ánh sáng có bước sóng 0,4 m Ánh sáng có màu A vàng B đỏ C lục D tím Câu 17: Một nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5m với cơng suất 10W Số photon nguồn sáng phát giây vào khoảng giá trị : ( h = 6,625.10-34Js ; c = 3,108m/s) A 2,52.1017 photon B 2,52.1020 photon C 2,52.1018 photon D 2,52.1019 photon Câu 18: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ánh sáng đơn sắc Nếu dịch quan sát đoạn 0,2m theo phương vng góc với mặt phẳng hai khe khoảng vân thay đổi lượng 500 lần bước sóng Khoảng cách hai khe A 0,20mm B 0,40mm C 0,40cm D 0,20cm Câu 19: Hạt nhân bền vững có A số nuclơn lớn B lượng liên kết lớn C số nuclôn nhỏ D lượng liên kết riêng lớn Câu 20: Hạt nhân A đứng yên phân rã thành hạt nhân B có khối lượng mB hạt  có khối lượng m Tỉ số động hạt nhân B động hạt  sau phân rã �m � A � B � �m  � m B mB mB C m  m B �m � D �  � �m B � Câu 21: Hiện tượng tán sắc ánh sáng chứng tỏ: A Chiết suất lăng kính tia sáng màu lam lớn tia sáng màu cam B Ánh sáng có tính chất hạt C Tốc độ truyền ánh sáng lăng kính D Chiết suất mơi trường không phụ thuộc vào tần số ánh sáng Câu 22: Tìm câu sai : A Sự huỳnh quang lân quang xảy điều kiện bình thường B Năng lượng photon ánh sáng phát quang nhỏ lượng photon ánh sáng kích thích C Ánh sáng phát quang có bước sóng ngắn ánh sáng kích thích D Hiện tượng lân quang có thời gian phát quang dài tượng huỳnh quang Câu 23: Hạt nhân Po210 phóng xạ α biến đổi thành hạt nhân Pb206 Tại thời điểm t, tỉ lệ số hạt Pb số hạt Po mẫu 5, thời điểm tỉ lệ khối lượng Pb khối lượng Po mẫu là: A 0,204 B 5,097 C 4,905 D 0,196 Câu 24: Lần lượt chiếu vào kim loại xạ có bước sóng λ1 = 0,39μm λ2 = 1,2λ1 vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện bứt v1 v2 với v  v1 Giới hạn quang điện λ0 kim loại A 0,63 μm B 0,75 μm C 0,69 μm D 0,45 μm 235 92 U Câu 25: Phần lớn lượng giải phóng phân hạch hạt nhân A Động nơtron phát B Động mảnh hạt nhân C Năng lượng photon tia  D Năng lượng toả phóng xạ mảnh hạt nhân Câu 26: Trong thí nghiệm giao thoa Young, thực đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc 1 2 = 0,4 m Xác định 1 để vân sáng bậc 2 = 0,4 m trùng với vân tối 1 Biết 0,4 m  1  0,76 m Bài Tập Trắc Nghiệm HK II 121 THPT Nguyễn Thị Diệu Tổ Vật -CN A 0,6 m B 0,67 m C 0,53 m D 0,47 m Câu 27: Chọn câu trả lời sai Ánh sáng đơn sắc ánh sáng : A Bị khúc xạ qua lăng kính B Khơng bị tán sắc qua lăng kính C Có màu xác định D Có vận tốc khơng đổi truyền từ môi trường sang môi trường Câu 28: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young, nguồn sáng phát đồng thời ba xạ đơn sắc: 1(đỏ) = 0,7m; 2(lục) = 0,56m; 3(tím) = 0,42m Giữa hai vân liên tiếp màu với vân trung tâm số vân màu đỏ quan sát ? A 11 B 10 C D Câu 29: Tia sau có chất khác với tia lại: A Tia catơt B Tia tử ngoại C Tia X D Tia gamma Câu 30: Phản ứng phân hạch A xãy nhiệt độ cao cỡ hàng chục triệu độ B vỡ hạt nhân nặng thành hai hạt nhân nhẹ C phản ứng hai hạt nhân nhẹ tổng hợp lại thành hạt nhân nặng D phản ứng hạt nhân thu lượng Câu 31: Phát biểu sau ? A Chất khí hay kích thích nhiệt hay điện cho quang phổ vạch B Quang phổ vạch nguyên tố đặc trưng cho nguyên tố C Quang phổ liên tục nguyên tố đặc trưng cho nguyên tố D Chất khí hay áp suất thấp kích thích nhiệt hay điện cho quang phổ liên tục Câu 32: Trong nguyên tử hidro, nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có mức lượng – 0,85 eV sang trạng thái dừng có mức lượng – 1,51 eV nguyên tử A phát xạ photon có bước sóng 1,882 µm B phát xạ photon có bước sóng 0,526 µm C hấp thụ photon có bước sóng 0,526 µm D hấp thụ photon có bước sóng 1,882 µm Câu 33: Một khối chất phóng xạ Radon, sau thời gian ngày đêm số hạt nhân ban đầu giảm 18,2% Hằng số phóng xạ Radon là: A (giờ-1) B 2,33.10-6 (giây-1) C 0,2 (giây-1) D 2,33.10-6 (ngày-1) Câu 34: Khi chiếu xạ điện từ có bước sóng 1  = 1 vào kim loại có giới hạn quang điện  tỉ số vận tốc ban đầu cực đại quang electron bứt khỏi catôt Tỉ số 0 1 A B 4/3 C Câu 35: Tính chất sau khơng phải tính chất tia X ? A Tác dụng mạnh lên phim ảnh B Có khả đâm xuyên C Có khả ion hóa chất khí D Bị lệch đường điện trường D 3/4 Câu 36: Thực giao thoa khe Young với nguồn ánh sáng có bước sóng λ, khoảng cách hai khe tới D mơi trường khơng khí khoảng vân i Khi chuyển tồn thí nghiệm vào nước có chiết suất 4/3 để khoảng vân khơng đổi phải dời quan sát xa hay lại gần hai khe khoảng bao nhiêu? A xa thêm D/3 B Ra xa thêm 3D/4 C Lại gần thêm 3D/4 D Lại gần thêm D/3 Bài Tập Trắc Nghiệm HK II 122 THPT Nguyễn Thị Diệu Tổ Vật -CN Câu 37: Trong ngun tử Hiđrơ , bán kính Bo r0 = 5,3.10-11(m) Bán kính quỹ đạo dừng N A 84,8.10-11(m) B 132,5.10-11(m) C 21,2.10-11(m) D 47,7.10-11(m) Câu 38: Năng lượng photon lớn mà ống phát tia X phát 3.10-15J Bỏ qua động ban đầu elctron bứt từ catốt, điện áp anốt catốt ống A 24kV B 18,75kV C 48kV D 6,625kV Câu 39: Động ban đầu cực đại electron quang điện lớn photon ánh sáng tới có lượng A Càng nhỏ cơng kim loại nhỏ B Càng lớn cơng kim loại lớn C Càng lớn cơng kim loại nhỏ D Càng nhỏ cơng kim loại lớn Câu 40: Cơng êlectrơn khỏi đồng (Cu) kẽm (Zn) là: 4,14eV 3,55eV Giới hạn quang điện hợp kim đồng kẽm A 350 nm B 325 nm C 275 nm D 300 nm - HẾT ĐỀ Câu 1: Chiếu xạ đơn sắc có tần số f1 = 0,74.1015 Hz vào kim loại vận tốc đầu cực đại electron quang điện v1 Thay xạ xạ khác có tần số f2 = 1,6.1015 Hz vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện v2, với v2 = 2v1 Cơng electron khỏi kim loại A 3,5.10-19 J B 4,8.10-19 J C 5,1.10-19 J D 3,0.10-19 J Câu 2: Giả sử sau phóng xạ (kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân đồng vị phóng xạ lại 25% số hạt nhân ban đầu Chu kì bán rã đồng vị phóng xạ A 0,5 B C 1,5 D Câu 3: Hiện tượng tượng quang điện? A Electron bị bật khỏi nguyên tử nguyên tử va chạm với nguyên tử khác B Electron bị bật khỏi bề mặt kim loại bị chiếu sáng với bước sóng ánh sáng thích hợp C Electron bứt khỏi kim loại kim loại bị nung nóng Bài Tập Trắc Nghiệm HK II 123 THPT Nguyễn Thị Diệu Tổ Vật -CN D Electron bị bật khỏi kim loại có ion đập vào kim loại Câu 4: Một đám ngun tử hiđrơ trạng thái kích thích mà êlectron chuyển động quỹ đạo dừng N Khi êlectron chuyển quỹ đạo dừng bên xạ đám nguyên tử phát có loại phôton ? A B C D Câu 5: Điều sau không nói quang phổ liên tục ? A Quang phổ liên tục vật rắn, lỏng, khí có áp suất lớn bị nung nóng phát B Quang phổ liên tục vạch màu riêng rẽ nằm tối C Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào cấu tạo nguồn D Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng Câu 6: Trong q trình phóng xạ chất, số hạt nhân phóng xạ: A giảm theo đường hypebol B giảm theo thời gian C không giảm D giảm theo quy luật hàm số mũ 226 Câu 7: Từ hạt nhân 88 Ra phóng hạt  hạt - chuỗi phóng xạ liên tiếp, hạt nhân tạo thành là: 214 A 83 Bi B 210 84 Po C 206 82 Pb D 224 88 Ra Câu 8: Để thực phản ứng nhiệt hạch, cần có điều kiện mật độ hạt nhân đủ lớn ? A Để giảm lượng liên kết hạt nhân, tạo điều kiện để hạt nhân kết hợp với B Để giảm khoảng cách hạt nhân, nhằm tăng lực hấp dẫn chúng làm cho hạt nhân kết hợp với C Để giảm khoảng cách hạt nhân tới bán kính tác dụng D Để tăng hội hạt nhân tiếp xúc kết hợp với Câu 9: Khi chùm sáng đơn sắc truyền từ khơng khí vào thủy tinh A tần số khơng đổi, vận tốc giảm, bước sóng giảm B tần số giảm, vận tốc tăng, bước sóng giảm C tần số tăng, vận tốc giảm, bước sóng giảm D tần số khơng đổi, vận tốc tăng, bước sóng giảm Câu 10: Hạt nhân sau phân hạch ? 12 239 238 239 A C B 94 Pb C 92 U D 92 U Câu 11: Trong chân không, xạ xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là: A ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơnghen B tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơnghen C tia Rơnghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại D tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơnghen,tia tử ngoại Câu 12: Trong tượng giao thoa với ánh sáng trắng, thu A vân sáng trắng vân tối cách B có dải màu cầu vồng từ tím đến đỏ C trung tâm vân sáng trắng, bên có dải màu cầu vồng màu đỏ gần vân trung tâm, màu tím xa vân trung tâm D trung tâm vân sáng trắng, bên có dải màu cầu vồng, màu tím gần vân trung tâm, màu đỏ xa vân trung tâm Câu 13: Muốn phát vết nứt bề mặt sản phẩm người ta dùng: A Ánh sáng nhìn thấy B Tia tử ngoại C Tia hồng ngoại D Tia Rơnghen(hay tia X) Câu 14: Đặc điểm quang phổ Bài Tập Trắc Nghiệm HK II 124 THPT Nguyễn Thị Diệu Tổ Vật -CN A Để thu quang phổ hấp thụ nhiệt độ đám khí hay hấp thụ phải cao nhiệt độ nguồn sáng phát quang phổ liên tục B Quang phổ hấp thụ quang phổ ánh sáng vật rắn phát vật nung nóng C Quang phổ liên tục nguồn sáng phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng D Mỗi nguyên tố hóa học có quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố 238 206 Câu 15: Urani 92 U sau nhiều lần phóng xạ   biến thành 82 Pb Biết chu kì bán rã biến đổi tổng hợp T = 4,6.109 năm Giả sử ban đầu loại đá chứa urani, khơng chứa chì Nếu tỉ lệ khối lượng urani chì m(U)/m(Pb) = 37, tuổi loại đá A 2.108năm B 2.1010năm C 2.109năm D 2.107năm Câu 16: Ánh sáng huỳnh quang A thường xảy với chất rắn B có bước sóng ngắn bước sóng ánh sáng kích thích C có tần số nhỏ tần số ánh sáng kích thích D kéo dài thêm thời gian dài sau ngừng ánh sáng kích thích Câu 17: Cho số Planck h= 6,625.10 – 34 J.s, tốc độ ánh sáng chân khơng c = 3.10 m/s Cơng electron khỏi bề mặt kim loại 6,625 10 – 19 J Giới hạn quang điện kim loại A 0,300 μm B 0,295 μm C 0,250 μm D 0,375 μm Câu 18: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ hai khe đến m Nguồn sáng hỗn hợp dùng thí nghiệm phát hai xạ đơn sắc 1 = 0,5 m 2 = 0,7 m Trên màn, hai điểm M, N hai bên vân trung tâm cách vân trung tâm khoảng mm quan sát tổng số vân sáng A 43 B 45 C 50 D 47 Câu 19: Trong nguyên tử hidrơ , gọi  A bước sóng vạch quang phổ ứng với chuyển electron từ xa quỹ đạo L ,  B bước sóng vạch quang phổ ứng với chuyển electron từ quỹ đạo L quỹ đạo K Năng lượng ion hóa ngun tử hidrơ trạng thái xác định biểu thức hc( A   B ) hc( A   B )  AB  AB A W = B W = C W = D W =  AB  AB hc( A   B ) hc( A   B ) Câu 20: Các nguyên tử gọi đồng vị hạt nhân chúng có: A số nơtrôn B khối lượng C số prôtôn D số nuclôn Câu 21: Một nguồn phát ánh sáng có tần số f Năng lượng phơtơn ánh sáng tỉ lệ A nghịch với bình phương tần số B thuận với tần số C thuận với bình phương tần số D nghịch với tần số f Câu 22: Cho phản ứng hạt nhân: H 1 H    n  17,6MeV Năng lượng toả tổng hợp 4g khí hêli ? A E 169,59.10 J B E 169,58.1010 J C E 105,99.1010 J D E 105,99.10 J Bài Tập Trắc Nghiệm HK II 125 THPT Nguyễn Thị Diệu Câu 23: Hạt nhân pôlôni Tổ Vật -CN 210 84 Po chất phóng xạ anpha  Biết hạt nhân mẹ đứng yên lấy gần khối lượng hạt nhân theo số khối A Hãy tìm xem phần trăm lượng toả chuyển thành động hạt  A 89,3% B 99,2% C 98,1% D 95,2% Câu 24: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, hai khe Y-âng cách a= 0,3mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D = 2m Hai khe chiếu ánh sáng trắng Khoảng cách từ vân sáng bậc màu đỏ ( đ = 0,76m) đến vân sáng bậc màu tim (đ = 0,38m )là A 2,53 mm B 5,23mm C 2,35mm D 3,25mm Câu 25: Hai khe Young cách 3mm chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60 m Các vân giao thoa hứng cách hai khe 2m Tại điểm M cách vân trung tâm 1,2mm có: A Vân tối thứ B Vân sáng bậc C Vân sáng bậc D Vân sáng bậc -11 Câu 26: Trong ngun tử hidrơ , bán kính Bo r0 = 5,3.10 m Ở trạng thái kích thích ngun tử hidrơ , electron chuyển động quỹ đạo dừng có bán kính r = 1,908.10-9m Qũy đạo có tên gọi quỹ đạo dừng A O B N C P D M Câu 27: Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 µm vào hai khe S1 S2 a = mm, khỏang cách từ đến mặt phẳng chứa hai khe m Khỏang cách từ vân sáng bậc đến vân tối thứ hai bên vân sáng trung tâm A 0,5 mm B mm C 2,5 mm D 3,5 mm Câu 28: Giới hạn quang điện kim loại λ0 = 0,35 μm , muốn làm bật electron khỏi bề mặt kim loại lượng phơton ánh sáng chiếu vào phải A có giá trị lớn 5,68.10-25J B có giá trị tối thiểu 5,68.10-25J C có giá trị lớn 5,68.10-19J D có giá trị tối thiểu 5,68.10-19J 60 Câu 29: Hạt nhân 27 Co có cấu tạo gồm A 33 prơtơn 27 nơtron B 27 prôtôn 33 nơtron C 27 prôtôn 60 nơtron D 60 prôtôn 33 nơtron Câu 30: Gọi t khoảng thời gian để số hạt nhân khối lượng chất phóng xạ giảm e lần( e số loga tự nhiên, lne = 1) Hỏi sau thời gian t = 0,51 t chất phóng xạ lại phần trăm lượng phóng xạ ban đầu ? A 50% B 40% C 30% D 60% 27 Câu 31: Tính lượng liên kết hạt nhân 13 Al Biết mAl = 26,974u; mn = 1,0087u; mp = 1,0073u A 22,60 MeV B 226,075 MeV C 2,26 MeV D 2260,75 MeV Câu 32: Hiện tượng quang điện A tượng ứng dụng thiết bị chiếu sáng đại B tượng làm bứt electron bề mặt khối kim loại có ánh sáng thích hợp chiếu vào C giải phóng electron liên kết để chúng trở thành electron dẫn nhờ tác dụng xạ điện từ thích hợp D tượng giải phóng electron liên kết thành electron dẫn mạng tinh thể chất điện môi Câu 33: Chiếu chùm ánh sáng trắng qua lăng kính Chùm sáng bị tách thành nhiều chùm tia có màu đơn sắc khác Hiện tượng gọi tượng A giao thoa ánh sáng B khúc xạ ánh sáng C tán sắc ánh sáng D nhiễu xạ ánh sáng Câu 34: Để giải thích tượng quang phổ vạch hidro ta dựa vào: Bài Tập Trắc Nghiệm HK II 126 THPT Nguyễn Thị Diệu Tổ Vật -CN A Hai tiên đề Bo B Thuyết sóng ánh sáng C Hai giả thiết Mắc xoen D Thuyết lượng tử Câu 35: Bức xạ đơn sắc chiếu qua hai khe Young có bước sóng 0,44 µm Thay ánh sáng ánh sáng đơn sắc khác có bước sóng khỏang vân tăng 1,5 lần? A 0,3 µm B 0,55 µm C 0,50 µm D 0,66 µm  Câu 36: Một kim loại có giới hạn quang điện 0 Chiếu xạ có bước sóng vào kim loại Cho lượng mà electron quang điện hấp thụ từ phôton xạ , phần dùng để giải phóng , phần lại biến hồn tồn thành động Gía trị động hc 3hc hc 2hc A B C D 20 0 30 0 Câu 37: Cho phản ứng hạt nhân 19 F  p � 168 O  X Hạt X hạt A n B  C  D  Câu 38: Theo mẫu nguyên tử Bo, trạng thái dừng nguyên tử A trạng thái trạng thái kích B trạng thái kích thích C trạng thái D trạng thái mà electron nguyên tử ngừng chuyển động Câu 39: Phóng xạ β- A giải phóng electron từ lớp electron ngòai B phản ứng hạt nhân thu lượng C phản ứng hạt nhân tỏa lượng D phản ứng hạt nhân không thu không tỏa lượng Câu 40: So sánh hai phản ứng hạt nhân toả lượng phân hạch nhiệt hạch Chọn kết luận đúng: A Cùng khối lượng, phản ứng nhiệt hạch toả lượng nhiều phản ứng phân hạch B Phản ứng phân hạch phản ứng nhiệt hạch C Phản ứng nhiệt hạch điều khiển phản ứng phân hạch khơng D Một phản ứng nhiệt hạch toả lượng nhiều phản ứng phân hạch - HẾT ĐỀ Câu 1: Để chữa bệnh ung thư gần da, người sử dụng xạ điện từ sau đây? A Tia X B Tia tử ngoại C Tia hồng ngoại D Tia âm cực Câu 2: Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, hai khe cách 0,5 mm chiếu sáng ánh sáng đơn sắc Khoảng cách từ hai khe đến quan sát m Trên quan sát, vùng M N (MN vng góc với vân giao thoa, MN = cm) người ta đếm có 10 vân tối thấy M N vân sáng Bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng thí nghiệm A 0,7 µm B 0,5 µm C 0,6 µm D 0,4 µm Câu 3: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng khơng khí, hai khe Young cách 3mm, hình ảnh giao thoa hứng ảnh cách hai khe 3m Sử dụng ánh sáng trắng có bước Bài Tập Trắc Nghiệm HK II 127 THPT Nguyễn Thị Diệu Tổ Vật -CN sóng từ 0,4m đến 0,75m Trên quan sát thu dải quang phổ Bề rộng quang phổ bậc sát vân sáng trung tâm A 0,6mm B 0,85mm C 0,35mm D 0,7mm Câu 4: Nguyên nhân gây tượng tán sắc ánh sáng mặt trời thí nghiệm Newton A chiết suất chất làm lăng kính ánh sáng đơn sắc khác khác B chùm ánh sáng mặt trời bị nhiễu xạ qua lăng kính C bề mặt lăng kính thí nghiệm khơng chuẩn D góc chiết quang lăng kính chưa đủ lớn Câu 5: Người ta ứng dụng tính chất tia hồng ngoại thực tế để A diệt khuẩn, tiệt trùng thực phẩm B chữa bệnh còi xương C phát vết xước bề mặt sản phẩm đúc D ống nhòm hồng ngoại Câu 6: Trong điều trị ung thự, bệnh nhân chiếu xạ với liều xác định từ nguồn phóng xạ Liều lượng chiếu xạ định nghĩa tích số ngun tử phóng xạ khoảng thời gian chiếu xạ Một bệnh nhân điều trị đồng vị phóng xạ, dùng tia gamma để tiêu diệt tế bào bệnh Thời gian chiếu xạ lần đầu ∆t = 20 phút, sau tháng bệnh nhân phải đến bệnh viên để khám bệnh tiếp tục chiếu xạ Biết đồng vị phóng xạ có chu kỳ bán rã tháng bệnh nhân dùng nguồn phóng xạ lần đầu Lần chiếu xạ thứ phải tiến hành để bệnh nhân chiếu với lượng tia gamma lần đầu? A 28,2 phút B 24,2 phút C 40 phút D 20 phút Câu 7: Tính lượng liên kết riêng hạt nhân H cho biết mD = 2,0136u, mp = 1,0073u, mn = 1,0087u 1u = 931,5 MeV/c2 A 2,2356 MeV B 1,1178 MeV C 1,8025 MeV D 4,4702 MeV Câu 8: Chiếu xạ có bước sóng  = 0,15m vào kim loại có giới hạn quang điện 0 = 0,30 m Cho số Plăng h = 6,625.10-34J.s; vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108 m/s Động ban đầu cực đại electron quang điện có giá trị A 6,625.10-18 J B 13,25.10-19J C 6,625.10-20 J D 6,625.10-19 J Câu 9: Gọi λα λβ bước sóng vạch electron chuyển từ quĩ đạo M quĩ đạo L từ quĩ đạo N quĩ đạo L (dãy Banme) Gọi λ1 bước sóng vạch dãy Pasen (ứng với electron chuyển từ quĩ đạo N quĩ đạo M) Hệ thức liên hệ λα , λβ , λ1 là: = + 1 = - C λ1 = λα - λβ B , λ1 = λα + λβ      A  D  Câu 10: Cho phản ứng hạt nhân: 21 H + X  42 He + n + 17,6 (MeV) Cho NA = 6,023.1023 mol–1, lượng tỏa tổng hợp gam Hêli là: A 74,509.1023 MeV B 79,504.1023 MeV C 282,63.1023 MeV D 39,752.1023 MeV Câu 11: Quang phổ thấy nguồn sáng sau có vạch đỏ, lam, chàm, tím? A Đèn hiđrô áp suất thấp B Mặt trời C Đèn ống D Đèn LED Câu 12: Năng lượng liên kết : A toàn lượng nguyên tử gồm động lượng nghỉ B Năng lượng tồn phần ngun tử tính trung bình số nuclôn C Năng lượng liên kết êlectron hạt nhân nguyên tử D Năng lượng tỏa nuclôn liên kết với tạo thành hạt nhân Câu 13: Một đèn Laser có cơng suất phát sáng W phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,7 m Cho h = 6,625.10-34 Js, c = 3.108 m/s Số phôtôn đèn phát 30 giây là: A 1,06.1020 B 1,06.1018 C 3,52.1020 D 3,52.1018 Câu 14: Dùng proton bắn vào Liti gây phản ứng: 11 p  73 Li � 24 He Biết phản ứng tỏa lượng Hai hạt 42 He có động hợp với góc φ Khối lượng hạt nhân tính theo u số khối Góc φ phải có: A cosφ< -0,875 B cosφ < - 0,75 C cosφ > 0,875 D cosφ > 0,75 Câu 15: Khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng có lượng -1,507 eV sang quỹ đạo dừng có lượng -3,400 eV ngun tử phát xạ điện từ có bước sóng (Biết h = 6,625.10-34J.s, c = 3.108 m/s, 1eV = 1,6.10-19 J) Bài Tập Trắc Nghiệm HK II 128 THPT Nguyễn Thị Diệu Tổ Vật -CN A 0,0974 m B 0,486m C 0,434 m D 0,6562m Câu 16: Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,5 mm từ hai khe đến m; ánh sáng dùng thí nghiệm có bước sóng 450 nm M N hai đểm nằm hai bên vân trung tâm, cách vân trung tâm cách đoạn 5,4 mm mm Hỏi đoạn MN có vân sáng? A 8B C 10 D 2 Câu 17: Xét phản ứng hạt nhân: H  H � He  n Biết khối lượng hạt nhân mH = 2,0135u ; mHe = 3,0149u ; mn = 1,0087u ; 1u = 931,5 MeV/c2 Phản ứng toả hay thu lượng? A Thu vào 3,1671 MeV B Tỏa 3,1671 MeV C Tỏa 7,4990 MeV D Thu vào 7,4990 MeV Câu 18: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng khơng khí, bước sóng ánh sáng làm thí nghiệm 0,5m, hình ảnh giao thoa hứng ảnh cách hai khe 2m Khoảng cách vân sáng liên tiếp 5mm Khoảng cách hai khe hẹp A 2mm B 1mm C 10mm D 0,1mm Câu 19: Một biển báo giao thông sơn loại sơn phát quang màu vàng Biển báo phát quang ánh sáng chiếu vào ánh sáng A cam B đỏ C lam D đỏ, cam Câu 20: Phản ứng hạt nhân không tuân theo định luật bảo tồn A động lượng B điện tích C lượng toàn phần D khối lượng Câu 21: Hai khe Young cách mm chiếu ánh sáng có bước sóng 0,6m Các vân giao thoa hứng cách hai khe 2m Tại M cách vân trung tâm 1,6mm có A vân sáng bậc B vân tối thứ C vân tối thứ D vân sáng bậc Câu 22: Hiện tượng quang điện tượng A ánh sáng electron khỏi bề mặt kim loại B dòng điện chạy qua chất bán dẫn làm phát quang C ánh sáng giải phóng electron liên kết thành electron tự lỗ trống kim loại D ánh sáng giải phóng electron liên kết thành electron tự lỗ trống khối bán dẫn Câu 23: Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng Lần thứ nhất, ánh sáng dùng thí nghiệm có loại xạ 1 = 0,56 m 2 với 0,67 m < 2 < 0,74 m khoảng hai vạch sáng gần màu với vạch sáng trung tâm có vân sáng màu đỏ 2 Lần thứ 2, ánh sáng dùng thí nghiệm có loại xạ 1, 2 3 , với 3 = 2, khoảng 12  vạch sáng gần màu với vạch sáng trung tâm có vạch sáng đơn sắc khác ? A 19 B 25 C 23 D 21 Câu 24: Trong thí nghiệm I âng giao thoa ánh sáng, biết khoảng cách từ khe đến D = 2,5 m, khoảng cách khe a = mm, bước sóng dùng thí nghiệm  = 0,6 m Bề rộng vùng giao thoa đo L = 16 mm Số vân sáng quan sát là: A 11 vân B vân C 10 vân D vân Câu 25: Phát biểu sau nói tia  khơng đúng? A Khi qua điện trường hai tụ điện, tia  bị lệch phía âm tụ điện B Tia  phóng từ hạt nhân với tốc độ tốc độ ánh sáng C Tia  thực chất hạt nhân nguyên tử hêli He D Khi khơng khí, tia  làm ion hố khơng khí làm dần lượng Câu 26: Trong phản ứng hạt nhân: 19 F  11H �� � 16 O  X X là: A electron B hạt + C hạt  D nơtron Câu 27: Ống Rơnghen có hiệu điện anơt catơt 12000V, phát tia X có bước sóng ngắn  Để có tia X cứng hơn, có bước sóng ngắn ’ ngắn bước sóng ngắn  1,5 lần, hiệu điện anôt catôt phải A U = 24000V B U = 18000V C U = 12000V D U = 16000V Câu 28: Khi ánh sáng truyền từ khơng khí vào nước thì: Bài Tập Trắc Nghiệm HK II 129 THPT Nguyễn Thị Diệu Tổ Vật -CN A tần số khơng đổi, vận tốc tăng lên B bước sóng giảm đi, tần số tăng lên C vận tốc giảm đi, bước sóng giảm D vận tốc tăng lên, tần số giảm Câu 29: Định luật phóng xạ biểu diễn hàm mũ đây: -T -t A N = N0e t B N = N0e–t C N = N0e  t D N = N0e l Câu 30: Trong thí nghiệm giao thoa với ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4m đến 0,76m Những xạ cho vân sáng vị trí vân sáng bậc ánh sáng màu đỏ có bước sóng 0,76m A λ1 = 0,6800 μm, λ2 = 0,5600 μm, λ3 = 0,4342 μm B λ1 = 0,6800 μm, λ2 = 0,5600 μm, λ3 = 0,4400 μm C λ1 = 0,6280 μm, λ2 = 0,5760 μm, λ3 = 0,4420 μm D λ1 = 0,608 μm, λ2 = 0,5066 μm, λ3 = 0,4342 μm Câu 31: Ban đầu mẫu chất phóng xạ nguyên chất có khối lượng mo, chu kì bán rã chất 3,8 ngày Sau 19 ngày khối lượng chất phóng xạ lại 2,24 g Khối lượng mo A 17,92 g B 8,96 g C 71,68 g D 35,84 g Câu 32: Chiếu ánh sáng đơn sắc vào bề mặt đồng có giới hạn quang điện 0,3m Hiện tượng quang điện không xảy ánh sáng có bước sóng: A 0,2m B 0,3m C 0,1m D 0,4m Câu 33: Sự phân hạch vỡ hạt nhân nặng A Thành hai hạt nhân nhẹ hơn, thường xảy cách tự phát B Thành hai hạt nhân nhẹ vài nơtron, sau hấp thụ nơtron chậm C Thường xảy cách tự phát thành nhiều hạt nhân nặng D Thành hai hạt nhân nhẹ hấp thụ nơtron Câu 34: Chu kì bán rã T chất phóng xạ khoảng thời gian để: A nửa số hạt nhân chất phóng xạ biến thành chất khác B tượng phóng xạ lặp lại cũ C tượng phóng xạ bắt đầu xảy D khối lượng hạt nhân sinh nửa khối lượng hạt nhân mẹ bị phân rã Câu 35: Một xạ hoàn toàn đơn sắc xạ: A gồm phơtơn có lượng giống B có vận tốc xác định chân khơng C thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy D khơng bị lệch qua lăng kính 60 Co Câu 36: Đồng vị 27 chất phóng xạ  với chu kì bán rã T = 5,33 năm, ban đầu có lượng 60 60 27 Co có khối lượng mo Sau năm, lượng 27 Co bị phân rã %? A 30,2% B 12,2% C 22,9% D 42,7% Câu 37: Ban đầu có lượng chất phóng xạ X ngun chất, có chu kì bán rã T Sau thời gian t = 4T kể từ thời điểm ban đầu, tỉ số số hạt nhân chất phóng xạ X phân rã thành hạt nhân nguyên tố khác số hạt nhân chất phóng xạ X lại 15 A 15 B 16 C D 16 15 Câu 38: Tia tử ngoại tia X khác điểm nào? A không lệch điện trường, từ trường B có tác dụng ion hố khơng khí C tần số D làm phát quang số chất ĐỀ Câu 1: Một chất phóng xạ sau 15 ngày đêm giảm số hạt ban đầu Chu kỳ bán rã chất A 15 ngày B 24 ngày C 7,5 ngày D ngày Câu 2: Hãy chọn câu đúng: ánh sáng đơn sắc ánh sáng A có tần số định, bị lệch không đổi màu qua lăng kính B có bước sóng xác định bị đổi màu qua lăng kính C có bước sóng xác định khơng bị lệch qua lăng kính D Có tần số định bị lệch qua lăng kính Bài Tập Trắc Nghiệm HK II 130 THPT Nguyễn Thị Diệu Tổ Vật -CN Câu 3: Trong thí nghiệm Y-âng, khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến m Nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 μm Tại điểm M cách vân trung tâm mm vân sáng hay vân tối thứ tính từ vân trung tâm? A vân tối thứ B vân tối thứ C sáng thứ D vân sáng thứ Câu 4: Trong mạch dao động điện từ LC điện tích cực đại tụ Q0, cường độ dòng điện cực đại mạch I0 Tần số dao động điện từ mạch f bằng: A f = B f = 2 C f = D f = 2 Câu 5: Cho phản ứng hạt nhân F  p � O  X Hạt X hạt A  B n C  D  Câu 6: Chiếu tia tử ngoại vào chất lỏng chất phát ánh sáng màu lục Hiện tượng tượng A Quang - phát quang B Hồ quang điện C Quang điện D Giao thoa ánh sáng Câu 7: Trong nguyên tử hiđro, bán kính quỹ đạo Bohr thứ ba ( quỹ đạo M) 4,77 Ao Bán kính 19,08Ao bán kính quỹ đạo Bohr thứ A bảy B sáu C tư D năm Câu 8: Nếu lượng phơtơn 2,86 eV tần số ánh sáng tương ứng là: A 6,48.1015 Hz B 6,90.1014 Hz C 5,32.1014 Hz D 4,48.1015 Hz Câu 9: Chọn câu Trong mạch dao động điện từ tự do; cường độ dòng điện tức thời mạch A sớm pha /2 so với điện tích hai đầu mạch B sớm pha /4 so với điện tích giửa hai đầu mạch C chậm pha /2 so với điện tích hai đầu mạch D lệch pha /2 so với điện áp giửa hai đầu mạch Câu 10: Nếu n1; n2; n3 chiết suất tia đỏ; tia lam; tia vàng xếp theo thứ tự tăng dần là: A n1
- Xem thêm -

Xem thêm: DE CUONG HKII LY 12 đầy đủ DẠNG rất HAY DÙNG để dạy TRÊN LỚP, DE CUONG HKII LY 12 đầy đủ DẠNG rất HAY DÙNG để dạy TRÊN LỚP, Trong mạch dao động LC lí tưởng thì dòng điện trong mạch, Hạt nhân Triti có, Các tia có cùng bản chất là, Trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng của các hạt nhân tham gia, Hạt nhân nào sau đây không thể phân hạch ?

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay