CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẬN TẢI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 2017

15 15 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 23:50

9/11/2017 BỘ CÔNG THƢƠNG TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI KHOA THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẬN TẢI -GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU (BUỔI 01) MÔN HỌC: VẬN TẢI - GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU HỆ: CAO ĐẲNG GVTH: ThS HỒ HƢỚNG DƢƠNG TPHCM, THÁNG 09 NĂM 2017 NỘI DUNG CHÍNH CHƢƠNG A Tổng quan vận tải: 1.Khái quát chung vận tải HHXNK 2.Vận tải hàng hóa kinh doanh xuất nhập Đặc điểm, sở vật chất-kỹ thuật số PTVT B Tổng quan giao nhận: Khái quát chung giao nhận Nội dung nghiệp vụ giao nhận Vai trò trách nhiệm ngƣời giao nhận Phạm vi dịch vụ giao nhận Nguyên tắc giao nhận HHXNK Cơ sở pháp lý giao nhận HHXNK A Tổng quan vận tải: Khái quát chung vận tải HHXNK 1.1 Khái niệm phân loại vận tải (VT) 1.1.1 Khái niệm VT 1.1.2 Phân loại VT Nội xí nghiệp Phạm vi phục vụ Công cộng Gần Khoảng cách hoạt động Xa 9/11/2017 1.1.2 Phân loại VT Phƣơng tiện vận tải Đường Đường biển Hàng không Đƣờng sông Vận tải vũ trụ Vận tải đƣờng ống HÃY KỂ TÊN CÁC LOẠI PHƢƠNG TIỆN TƢƠNG ỨNG LOẠI NÀO TA CẦN QUAN TÂM? VÌ SAO? 1.1.2 Phân loại VT Đối tƣợng chuyên chở: - Hàng hóa - Hành khách - Cả Cách thức chuyên chở Đơn / Đa phƣơng thức Đứt đoạn Nguyên / lẻ / hỗn hợp 1.Khái quát chung vận tải HHXNK 1.1 Khái niệm phân loại vận tải (VT) 1.2 Vai trò vận tải kinh tế: Ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng: + Nhu cầu chuyên chở toàn xã hội + Thị trƣờng tiêu thụ lớn sản phẩm ngành kinh tế kỹ thuật khác  Phục vụ lãnh vực sản xuất, lƣu thông, tiêu dùng… 9/11/2017 1.2 Vai trò vận tải kinh tế: + SX tái SX đƣợc liên tục (V/C nguyên nhiên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm lao động) + Bộ mặt hạ tầng sở giao thông quốc gia, gắn kết thúc đẩy phát triển ngành SXDV + Mở rộng giao lƣu văn hóa, trao đổi hàng hóa với nƣớc ngồi + Khắc phục phát triển không vùng, miền + Tăng cƣờng khả quốc phòng, giữ gìn an ninh xã hội bảo vệ đất nƣớc 1.Khái quát chung vận tải HHXNK 1.3 Đặc điểm sản xuất kinh doanh VT • Sức lao động: Lao động ngƣời => di chuyển hàng hoá, hành khách từ nơi đến nơi khác • Cơng cụ lao động: Phƣơng tiện thiết bị (đầu máy, toa xe, ơtơ,…) • Đối tƣợng lao động (đối tƣợng vận chuyển): hàng hoá, hành khách cần vận chuyển • Tác động thay đổi mặt khơng gian • Sản phẩm vơ hình, khơng dự trữ đƣợc, mà dự trữ lực vận tải • Sản xuất lúc tiêu dùng A Tổng quan vận tải: Khái quát chung vận tải HHXNK Vận tải hàng hóa kinh doanh XNK: Tác dụng to lớn - phạm vi quốc tế => VT ngoại thƣơng • V/C diễn lãnh thổ nƣớc trở lên • Nơi nơi đến hai nƣớc khác • Mối quan hệ vận tải luật quốc tế điều chỉnh  VTQT => buôn bán quốc tế phát triển => thay đổi cấu mặt hàng thị trƣờng  Tăng thu, giảm chi ngoại tệ => cán cân tốn quốc tế => VTQT bn bán quốc tế - quan hệ bổ trợ 9/11/2017 Vận tải hàng hóa kinh doanh XNK: Nêu vấn đề: (thảo luận nhóm) Vận dụng kiến thức học mơn Kinh tế ngoại thương Thanh toán quốc tế, thử phân tích (minh họa) ý 10 Vận tải hàng hóa kinh doanh XNK 2.1 Phân chia trách nhiệm VT KDXNK: 2.1.1 Khái niệm “Quyền vận tải”: - Thanh tốn cƣớc phí th PTVT - Tổ chức chuyên chở hàng hóa => đã giành đƣợc “quyền vận tải” / “quyền thuê tàu” (VT đƣờng biển) Trong nghiệp vụ KDXNK, khái niệm thƣờng gặp đâu, nào? 11 2.1.2 Thuận lợi việc giành quyền vận tải: ….5’… Ngƣời giành đƣợc quyền VT đƣợc lợi gì? Khi khơng nên giành quyền VT? Tại sao? Căn để xác định quyền VT thuộc ai? 12 9/11/2017 Incoterms 2010 gồm ĐKTM, nhóm? - Liệt kê gọi tên chúng => Tặng 10đ! - Tìm hiểu:  FREIGHT PREPAID  FREIGHT COLLECT  Ngƣời NK: E, F (EXW, FCA, FAS, FOB)  Ngƣời XK: C, D (CPT, CIP, DAT, DAP, DDP, CFR, CIF) 13 Sơ đồ INCOTERMS 2010 FAS DAP FOB EXW FCA CFR CPT CIF CIP Cảng Nƣớc XK DDP Biển DAT Vận tải Quốc tế Cảng đến Nƣớc NK Nghĩa vụ tăng dần người bán (căn địa điểm giao hàng) 14 2.1.2 Thuận lợi việc giành quyền vận tải: Ví dụ: Cty Thái Lan mua bột ca cao từ HCM với đơn giá nhƣ sau: • Nếu ký HĐ theo FOB HCMC (đi) unit price 80 USD/MT => thuê tàu ? • Nếu ký HĐ bán CIF BKK (đến) unit price 90 USD/MT => thuê tàu? Biết rằng, cƣớc phí thuê tàu 10 USD/MT  Ngƣời mua có nên giành quyền VT khơng? Giải thích 15 9/11/2017 Vận tải hàng hóa kinh doanh XNK 2.1 Phân chia trách nhiệm VT KDXNK 2.2 Chi phí vận tải giá hàng hóa KDXNK: 2.2.1 Chi phí vận tải: CƢỚC PHÍ (chiếm 65-70%) CHI PHÍ XẾP DỠ CHI PHÍ BẢO QUẢN CHI PHÍ VẬN TẢI CHI PHÍ KHÁC LIÊN QUAN VT 16 2.2 Chi phí vận tải giá hàng hóa KDXNK 2.2.2 Giá hàng hóa: Nhà XK dù bán FOB hay CIF => quan tâm đến cƣớc phí Dựa vào lơ hàng bột ca cao ví dụ trên, phân tích sao? Unit price 1: USD 80/MT FOB HCMC Unit price 2: USD 90/MT CIF BKK Nếu cƣớc tàu USD 10/MT, cty Thái không muốn giành quyền thuê tàu => Cty VN phải bán theo mức giá nào? Có đƣợc lợi khơng? Nếu cƣớc tàu USD 20/MT => phân tích! Nếu cƣớc tàu USD 40/MT sao? 17 2.2.2 Giá hàng hóa: *** Đối với nhà NK: Nếu mua CIF/CFR, nên chọn đối tác có giá bán ntn? Vì sao? Khi đó, có cần quan tâm đến cƣớc phí ? Cũng loại hàng đó, muốn mua FOB, nên mua từ đối tác nƣớc gần nhất? Vì sao? Có cần quan tâm cƣớc phí khơng? Nếu có nhiều đối tác chào giá FOB nhƣng lại khác nhiều, có nhà NK nên mua từ đối tác có giá bán cao hơn? 18 9/11/2017 A Tổng quan vận tải: Khái quát chung vận tải HHXNK Vận tải hàng hóa kinh doanh XNK Đặc điểm, sở vật chất-kỹ thuật số PTVT 3.1 Đặc điểm, sở vật chất- kỹ thuật PTVT biển 3.1.1 Đặc điểm VT biển thƣơng mại quốc tế *** Ƣu điểm: • Chở đƣợc loại hàng • Tuyến đƣờng giao thơng tự nhiên • Năng lực chuyên chở lớn • Giá thành thấp • Tiêu thụ nhiên liệu thấp 19 3.1.1 Đặc điểm VT biển thƣơng mại quốc tế *** Nhƣợc điểm: • Phụ thuộc nhiều điều kiện tự nhiên • Tốc độ tàu biển thấp • Việc tăng tốc độ khai thác tàu biển bị hạn chế thích hợp hàng khối lƣợng lớn, cự ly dài, khơng cần giao hàng nhanh 3.1.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật vận tải đƣờng biển 3.1.2.1 Tàu buôn Tàu chở hàng mục đích thƣơng mại 3.1.2.1.2 Phân loại tàu buôn 20 3.1.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật vận tải đƣờng biển 3.1.2.1.2 Phân loại tàu buôn Căn phân loại Theo cơng dụng Nhóm tàu Nhóm tàu chở hàng khô (dry cargo ship) Loại tàu Tàu chở hàng bách hoá Tàu container (***) Tàu chở xà lan (LASH- Lighter Abroad Ship) Tàu chở hàng khơ có khối lƣợng lớn (Bulk Carrier) Tàu chở hàng kết hợp (Combined Ship): tàu OBO (ore/bulk/oil carrier), tàu BO (bulk/oil carrier), tàu OO 21 (ore/oil carrier) 9/11/2017 3.1.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật vận tải đƣờng biển 3.1.2.1.2 Phân loại tàu bn Căn phân loại Nhóm tàu Loại tàu Tàu chở dầu (Oil Tanker) Tàu chở hàng lỏng khác nhƣ tàu chở Nhóm rƣợu, chở hố chất tàu Tàu chở đốt thiên nhiên hoá lỏng chở (Liquefied Natural Gas Carrier- LNG) hàng lỏng Tàu chở dầu khí hố lỏng (Liquefied Petroleum Gas- LPG Carrier) Theo công dụng 22 3.1.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật vận tải đƣờng biển Phân loại tàu container Theo cách bốc dỡ container Tàu container bốc dỡ qua mạn cần cẩu (Lift on/lift-off container ship = LO/LO ship) Tàu container bốc dỡ qua mạn kiểu ngang (Roll on/roll-off container ship = RO/RO ship) Tàu chở xà lan (Lighter Abroad Ship=LASH) 23 3.1.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật vận tải đƣờng biển 3.1.2.1.2 Phân loại tàu buôn Căn phân loại Theo cờ tàu Loại tàu Đặc điểm, tính chất Tàu treo cờ thƣờng Tàu nƣớc đăng lý treo cờ nƣớc Tàu treo cờ phƣơng tiện Tàu nƣớc nhƣng lại đăng ký nƣớc khác treo cờ nƣớc 24 9/11/2017 3.1.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật vận tải đƣờng biển 3.1.2.1.2 Phân loại tàu buôn Căn phân loại Theo phạm vi kinh doanh Theo phƣơng thức kinh doanh Theo động Theo tuổi tàu Loại tàu Tàu chạy vùng biển xa Tàu chạy vùng biển gần Tàu chợ Tàu chuyến tàu thuê định hạn Tàu chạy động diezen Tàu chạy động nƣớc Tàu trẻ Tàu trung bình Tàu già Tàu già 25 3.1.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật VT đƣờng biển 3.1.2.2 Cảng biển điện, nƣớc kho, bãi, nhà xƣởng Cầu cảng VÙNG ĐẤT CẢNG trụ sở, sở dịch vụ hệ thống giao thơng, thơng tin liên lạc cơng trình phụ trợ khác 26 3.1.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật VT đƣờng biển 3.1.2.2 Cảng biển Vùng luồng cảng biển Vùng đón trả hoa tiêu Khu tránh bão Khu chuyển tải VÙNG NƢỚC CẢNG Khu neo đậu Vùng quay trở tàu Vùng nƣớc trƣớc cầu cảng Các cơng trình phụ trợ khác Vùng kiểm dịch 27 9/11/2017 3.1.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật VT đƣờng biển 3.1.2.2 Cảng biển Vùng đất cảng Luồng vào bến cảng Vùng đất cảng Vùng nƣớc trƣớc cầu cảng Kết cấu hạ tầng công cộng cảng biển Bến cảng Kết cấu hạ tầng bến cảng Vùng luồng cảng biển Hệ thống báo hiệu hàng hải Các cơng trình phụ trợ khác 28 LUỒNG CẢNG BIỂN Bến cảng CẢNG BIỂN Luồng nhánh cảng biển 3.1.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật VT đƣờng biển 3.1.2.2 Cảng biển 29 3.1.2.2 Cảng biển 3.1.2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ: - Bảo đảm an toàn cho tàu biển ra, vào - Cung cấp phƣơng tiện thiết bị cần thiết cho tàu biển neo đậu, bốc dỡ hàng hố đón trả hành khách - Cung cấp dịch vụ vận chuyển, bốc dỡ, lƣu kho bãi bảo quản hàng hoá cảng - Để tàu biển phƣơng tiện thuỷ khác trú ẩn, sửa chữa, bảo dƣỡng thực dịch vụ cần thiết trƣờng hợp khẩn cấp - Cung cấp dịch vụ khác cho tàu biển, ngƣời hàng hóa 30 10 9/11/2017 3.1.2.2 Cảng biển 3.1.2.2.3 Trang thiết bị tiêu hoạt động 3.1.2.2.3.1 Trang thiết bị - Phục vụ tàu vào, neo đậu: cầu tàu, luồng lạch, kè, đập chắn sóng, trạm hoa tiêu, hệ thống thơng tin, tín hiệu… - Phục vụ vận chuyển, xếp dỡ hàng hóa: cần cẩu loại, xe nâng hàng, máy bơm hút hàng rời, hàng lỏng, băng chuyền, ô tô, dầu máy kéo, chassis, container, pallet -Bảo quản, lƣu kho hàng: hệ thống kho, bãi, kho ngoại quan, bể chứa dầu, CY, CFS - Phục vụ việc điều hành, quản lý tàu bè hàng hóa: điện, hệ thống đèn chiếu sáng, đèn hiệu, hệ thống thơng tin, tín hiệu, máy tính 31 3.1.2.2 Cảng biển 3.1.2.2.3 Trang thiết bị tiêu hoạt động 3.1.2.2.3.2 Các tiêu hoạt động - Số lƣợng tàu / tổng dung tích đăng ký / trọng tải toàn phần vào cảng năm => độ lớn cảng - Số lƣợng tàu xếp dỡ thời gian -Khối lƣợng hàng hóa xếp dỡ năm => độ lớn, mức độ đại, suất xếp dỡ cảng - Mức xếp dỡ hàng hóa cảng => khối lƣợng loại hàng hóa mà cảng xếp dỡ ngày tàu - Khả chứa hàng kho, bãi cảng - Chi phí xếp dỡ hàng hóa, cảng phí, phí lai dắt, hoa tiêu, cầu bến, xếp dỡ container => suất lao động, trình độ quản lý 32 cảng 3.1.2.2 Cảng biển 3.1.2.2.3 Trang thiết bị tiêu hoạt động 3.1.2.2.3.3 Trang thiết bị phục vụ tàu container a Cảng nội địa (Inland Clearance Deport – ICD) Là yếu tố sở hạ tầng hệ thống vận tải,đƣợc đặt vị trí cách xa cảng biển, sâu đất liền, với chức năng: - Làm thủ tục hải quan - Nơi chuyển tiếp container sang phƣơng tiện khác - Nơi để gom hàng lẻ vào container - Nơi để hoàn chỉnh thủ tục chờ xuất cảng => đƣợc trang bị thiết bị chuyên dùng phục vụ cho việc đóng dỡ hàng khỏi container 33 11 9/11/2017 3.1.2.2 Cảng biển 3.1.2.2.3 Trang thiết bị tiêu hoạt động 3.1.2.2.3.3 Trang thiết bị phục vụ tàu container b Bến container:  Cần diện tích đủ lớn để làm: - Nơi hoạt động cần trục bờ - Các bãi bảo quản container - Đƣờng lại cho phƣơng tiện đƣờng sắt, ôtô - Nơi đỗ xe nâng chuyển - Nơi làm xƣởng phục vụ - Nơi làm nhà cửa quan quản lý hành  Ðộ sâu bến cầu tầu cảng container cỡ lớn phải đảm bảo cho tầu container có sức chở lớn (trên 2.000 TEU) vào làm hàng 34 3.1.2.2 Cảng biển 3.1.2.2.3 Trang thiết bị tiêu hoạt động 3.1.2.2.3.3 Trang thiết bị phục vụ tàu container b Bến container: - Khả tiếp nhận tầu khả thông quan => không xảy tình trạng tầu phải chờ xếp dỡ - Trang bị thiết bị bốc xếp, nâng chuyển có suất xếp dỡ cao Tổ hợp giới hoá xếp dỡ container đƣợc thiết kế đồng => trình làm hàng cho tầu, bốc xếp, bảo quản phân loại hàng sở sơ đồ hợp lý c Khu cảng container (Container terminal): Là nơi tiếp nhận tàu container, bốc dỡ, cất giữ trung 35 chuyển container 3.1.2.2 Cảng biển 3.1.2.2.3 Trang thiết bị tiêu hoạt động 3.1.2.2.3.3 Trang thiết bị phục vụ tàu container c Khu cảng container (Container terminal): Đƣợc bố trí cảng tổng hợp, đƣợc xây dựng thành cảng container độc lập nằm cảng tổng hợp, có mặt rộng thống, bền đƣợc trang bị chun mơn hóa cao để làm hàng container Các cấu trúc thiết bị quan trọng: - Cầu bến (wharf): Nơi đỗ tàu - Thềm bến (apron): Khu vực bố trí cẩu bốc/dỡ - Bãi chứa container (Container yard): Nơi giao nhận, cất giữ làm hàng container 36 12 9/11/2017 3.1.2.2 Cảng biển 3.1.2.2.3 Trang thiết bị tiêu hoạt động 3.1.2.2.3.3 Trang thiết bị phục vụ tàu container c Khu cảng container (Container terminal): - Trạm hàng lẻ (Container freight station-CFS): Nơi tiếp nhận làm hàng lẻ (LCL) - Trang thiết bị bốc dỡ: loại cẩu, giá xe, xe nâng hàng, - Một số cơng trình linh tinh khác: thiết bị ánh sáng, trạm sửa chữa, nơi làm vệ sinh container, trạm điện cho container đông lạnh, trạm điều độ trung tâm, 37 3.1.2.2 Cảng biển 3.1.2.2.3 Trang thiết bị tiêu hoạt động 3.1.2.2.3.3 Trang thiết bị phục vụ tàu container d Bãi container (Container yard-CY) Là nơi tiếp nhận lƣu trữ container phận quan trọng khu cảng container Diện tích rộng thoáng, bãi chắn để chất xếp đƣợc - tầng container Phân chia thành: - Khu vực container chuẩn bị bốc xuống tàu - Khu vực tiếp nhận container từ tàu - Khu vực dành chứa container rỗng, 38 Chƣơng 1: Tổng quan vận tải -giao nhận HHXNK Đặc điểm, sở vật chất-kỹ thuật số phƣơng thức vận tải 3.2 PTVT hàng không - Chở khối lƣợng hàng 1-3% , nhƣng giá trị 20% - Vị trí số vận chuyển (airfreight): • Hàng phải giao (airmail, express, …) • Hàng mau hỏng thời gian: hoa tƣơi,… • Hàng cứu trợ khẩn cấp • Hàng giá trị cao, quý • Động vật sống 39 13 9/11/2017 3.2.1 Vị trí, đặc điểm vận tải đƣờng hàng không thƣơng mại quốc tế 3.2.1.2 Đặc điểm: a Ƣu điểm: • Tuyến đƣờng tự nhiên, ngắn • Ít phụ thuộc vào điều kiện địa hình hồn cảnh địa lý • Tốc độ nhanh, tính động cao, khả khai thác lớn, thời gian vận chuyển nhanh • An tồn (thời gian vận chuyển nhanh => xác suất rủi ro thấp) • Ln sử dụng cơng nghệ cao • Cung cấp dịch vụ có chất lƣợng cao hẳn • Đơn giản hố chứng từ thủ tục 40 3.2.1 Vị trí, đặc điểm vận tải đƣờng hàng không thƣơng mại quốc tế 3.2.1.2 Đặc điểm: b Nhƣợc điểm: • Cƣớc phí cao • Khơng phù hợp với hàng có khối lƣợng lớn, giá trị nhỏ,hàng cồng kềnh, siêu trƣờng siêu trọng • Đòi hỏi đầu tƣ lớn sở vật chất kĩ thuật,đào tạo nguồn nhân lực • Phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết • Khi tai nạn xảy => gây tổn thất lớn, ảnh hƣởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội, kinh tế vùng 41 3.2 PTVT hàng không 3.2.2 Cơ sở vật chất VTHK TMQT 3.2.2.1 Cảng hàng không (sân bay) 3.2.2.2 Máy bay 3.2.2.3 Trang thiết bị xếp dỡ làm hàng (ULD) 3.3 PTVT đƣờng sắt, đƣờng 42 14 9/11/2017 CÒN TIẾP 43 15 ... quyền VT khơng? Giải thích 15 9/11 /2017 Vận tải hàng hóa kinh doanh XNK 2.1 Phân chia trách nhiệm VT KDXNK 2.2 Chi phí vận tải giá hàng hóa KDXNK: 2.2.1 Chi phí vận tải: CƢỚC PHÍ (chiếm 65-70%) CHI... BẢO QUẢN CHI PHÍ VẬN TẢI CHI PHÍ KHÁC LIÊN QUAN VT 16 2.2 Chi phí vận tải giá hàng hóa KDXNK 2.2.2 Giá hàng hóa: Nhà XK dù bán FOB hay CIF => quan tâm đến cƣớc phí Dựa vào lơ hàng bột ca cao ví... tƣợng vận chuyển): hàng hoá, hành khách cần vận chuyển • Tác động thay đổi mặt khơng gian • Sản phẩm vơ hình, khơng dự trữ đƣợc, mà dự trữ lực vận tải • Sản xuất lúc tiêu dùng A Tổng quan vận tải:
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẬN TẢI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 2017, CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẬN TẢI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay