Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng tại các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh bình phước

177 10 0
  • Loading ...
1/177 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 23:38

i CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS.TS VÕ VĂN NHỊ (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày … tháng 01 năm 2014 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T T Họ tên Chức danh Hội đồng PGS TS Phan Đình Nguyên Chủ tịch PGS.TS Nguyễn Minh Hà Phản biện TS Phan Mỹ Hạnh Phản biện TS Nguyễn Bích Liên Ủy viên TS Phạm Thị Phụng Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV ii TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng 01 năm 2014 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: TRẦN THỊ HẠ QUYÊN Giới tính: NỮ Ngày, tháng, năm sinh: 27/02/1981 Nơi sinh: Bình Phước Chun ngành: Kế tốn MSHV: 1241850039 I- Tên đề tài: “Hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội nghiệp vụ tín dụng chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn địa bàn tỉnh Bình Phước” II- Nhiệm vụ nội dung: Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận hệ thống kiểm soát nội ngân hàng thương mại kiểm sốt nội nghiệp vụ tín dụng ngân hàng - Phân tích đánh giá thực trạng hệ thống kiểm sốt nội nghiệp vụ tín dụng chi nhánh Agribank địa bàn tỉnh Bình Phước, từ rút ưu điểm vấn đề tồn hệ thống kiểm sốt nội nghiệp vụ tín dụng chi nhánh Agribank địa bàn tỉnh Bình Phước - Từ ưu-nhược điểm rút này, nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm sốt nội nghiệp vụ tín dụng chi nhánh Agribank địa bàn tỉnh Bình Phước, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng chi nhánh Agribank địa bàn tỉnh Bình Phước Nội dung nghiên cứu iii Với nhiệm vụ nêu trên, luận văn cần thực nội dung sau: Nghiên cứu, hệ thống hoá vấn đề lý luận kiểm soát nội theo COSO 1992 kiểm soát nội áp dụng cho NHTM theo báo cáo Basel Phân tích đặc điểm nghiệp vụ tín dụng nguyên nhân gây rủi ro tín dụng chi nhánh Agribank địa bàn tỉnh Bình Phước Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá phân tích thực trạng hệ thống kiểm sốt nội nghiệp vụ tín dụng chi nhánh Agribank địa bàn tỉnh Bình Phước; đánh giá ưu điểm, hạn chế nguyên nhân hạn chế Đề xuất số giải pháp nhằm góp phần hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội nghiệp vụ tín dụng chi nhánh Agribank địa bàn tỉnh Bình Phước, đồng thời đề xuất số kiến nghị để giải pháp thực tốt III- Ngày giao nhiệm vụ: Ngày 01/07/2013 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: Ngày 30/12/2013 V- Cán hướng dẫn: PGS TS VÕ VĂN NHỊ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) PGS TS Võ Văn Nhị KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) iv LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan đề tài “Hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội nghiệp vụ tín dụng chi nhánh Agribank địa bàn tỉnh Bình Phước” cơng trình nghiên cứu riêng tơi với hướng dẫn, hỗ trợ người hướng dẫn khoa học Các số liệu, kết nêu Luận văn thạc sỹ kế toán trung thực chưa trình bày hay cơng bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực hoàn thiện Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực luận văn Trần Thị Hạ Quyên v LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành luận văn “Hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội nghiệp vụ tín dụng chi nhánh Agribank địa bàn tỉnh Bình Phước”, tơi nhận hỗ trợ giúp đỡ từ đơn vị, anh chị đồng nghiệp, cán hướng dẫn, quý thầy cô trường Đại học Công nghệ Tp.HCM người thân gia đình Trước tiên, tơi xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu, quý thầy cô CBCNV trường Đại học Công nghệ Tp HCM tạo điều kiện thuận lợi trình học tập, giúp tơi có kiến thức lý luận để ứng dụng cơng việc việc hồn thành Luận văn Đặc biệt tơi xin cảm ơn PGS.TS Võ Văn Nhị, người hướng dẫn khoa học Luận văn, thầy trực tiếp tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thiện luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo đơn vị, anh chị phụ trách kiểm soát nội chi nhánh Agribank địa bàn tỉnh Bình Phước tạo điều kiện cho tơi tiếp xúc giúp đỡ việc cung cấp thông tin, số liệu trả lời câu hỏi khảo sát Tôi xin cảm ơn đồng nghiệp quan người thân gia đình tạo điều kiện thời gian cho thực hoàn thiện luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Trần Thị Hạ Quyên vi TÓM TẮT Đề tài "Hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội nghiệp vụ tín dụng chi nhánh Agribank địa bàn tỉnh Bình Phước" nghiên cứu lý thuyết kiểm soát nội ngân hàng thương mại, tìm hiểu thực trạng hệ thống kiểm sốt nội nghiệp vụ tín dụng chi nhánh Agribank địa bàn tỉnh Bình Phước Từ đề xuất số giải pháp để hồn thiện đề xuất số kiến nghị cho việc thực giải pháp tốt Đề tài nêu rõ tính cấp thiết, mục tiêu, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu phương pháp nghiên cứu Thơng qua đề tài, tác giả muốn góp phần vào việc hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội nghiệp vụ tín dụng chi nhánh Agribank địa bàn tỉnh Bình Phước; giúp họ xác định thực trạng tại, từ đề mục tiêu biện pháp cụ thể để giảm thiểu rủi ro tín dụng, giúp ngân hàng kinh doanh an toàn, hiệu vii viii ABSTRACT The theme "Complete the internal control system for credit transaction at Agribank branches in Binh Phuoc province" researches the theory of the internal control in commercial banks, learn the status of internal control system at Agribank branches in Binh Phuoc province, which proposes not only some solutions to complete at Agribank branches in Binh Phuoc province, but also some recommendations for the implementation of the best solution The theme also states the urgency, goal, researching object, researching scope and methodology Through the theme, the author would like to contribute to the completion of the internal control system at Agribank branches in Binh Phuoc province; help them to identify their current position , which set out the specific objectives and measures to minimize the credit risk, help banks make the business safer ix MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix Chương – PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài .2 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài .2 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Tổng quan đề tài nghiên cứu 1.6 Kết cấu đề tài Chương - TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển hệ thống KSNB 2.1.2 Định nghĩa kiểm soát nội hệ thống KSNB 2.1.3 Các phận cấu thành hệ thống KSNB 10 2.1.4 Lợi ích hạn chế hệ thống KSNB 11 2.2 Đặc điểm hệ thống KSNB áp dụng cho NHTM theo báo cáo Basel 12 2.2.1 Vai trò NHTM 12 2.2.2 Rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại 15 x 2.2.3 Đặc điểm hệ thống KSNB áp dụng cho NHTM theo báo cáo Basel 16 2.3 KSNB ĐỐI VỐI NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 20 2.3.1 Tín dụng vai trò tín dụng tín dụng ngân hàng thương mại 20 2.3.2 Rủi ro tín dụng 2.3.3 Kiểm sốt nội nghiệp vụ tín dụng ngân hàng quản lý rủi ro tín dụng 22 25 Chương - THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TẠI CÁC CHI NHÁNH AGRIBANK TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC 3.1 31 Tổng quan Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thơn tỉnh Bình Phước 31 3.2 Đặc điểm nghiệp vụ tín dụng nguyên nhân gây rủi ro tín dụng chi nhánh Agribank địa bàn Tỉnh Bình Phước 32 3.2.1 Đặc điểm nghiệp vụ tín dụng 32 3.2.2 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 37 3.3 Khảo sát thực trạng kiểm sốt nội nghiệp vụ tín dụng chi nhánh agribank địa bàn tỉnh Bình Phước .45 3.3.1 Mục đích khảo sát 45 3.3.2 Đối tượng phạm vi khảo sát 3.3.3 Nội dung khảo sát 3.3.4 Phương pháp khảo sát 3.3.5 Kết khảo sát 3.4 45 45 46 46 Đánh giá thực trạng kiểm soát nội nghiệp vụ tín dụng chi nhánh agribank địa bàn tỉnh Bình Phước .46 3.4.1 Mơi trường kiểm sốt 46 3.4.2 Phân tích đánh giá rủi ro61 3.4.3 Các hoạt động kiểm sốt 70 149 B I HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ ĐỐI VỚI NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG MƠI TRƯỜNG KIỂM SỐT Quan điểm Hội đơng quản trị Ban điều hành ngân hàng hoạt động tín dụng 1.1 Quan điểm vai trò tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng Trả lời STT Vấn đề nghiên cứu Nhận xet Có 114 115 Tín dụng hoạt động kinh doanh chủ yếu đem lại lợi nhuận cho ngân hàng Tín dụng số mảng kinh doanh ngân hàng Tín dụng hoạt động tảng để kéo theo 116 hoạt động khác ngân hàng phát triển 1.2 Quan điểm phát triển tín dụng Khơng 150 Nhận Trả lời xet STT Vấn đề nghiên cứu Có 117 Khơng Phát triển tín dụng mục tiêu chủ yếu ngân hàng thời kỳ Phát triển tín dụng mục tiêu hàng đầu 118 thời kỳ nguồn vốn huy động dồi môi trường kinh doanh thuận lợi 119 120 121 1.3 Phát triển tín dụng phải kèm với biện pháp đảm bảo an tồn Phát triển tín dụng tập trung theo địa bàn Phát triển tín dụng theo phân khúc thị trường Quan điểm tầm quan trọng kiểm sốt tín dụng Nhận Trả lời xet STT Vấn đề nghiên cứu Có 122 Kiểm sốt tín dụng biện pháp quan trọng để giảm thiểu rủi ro tín dụng Khơng 151 123 124 2.1 Kiểm sốt tín dụng nhằm mục đích tránh thất tài sản ngân hàng Kiểm sốt tín dụng khâu qui trình tín dụng Các sách tín dụng chung ngân hàng Chính sách ngân hàng khoản cho vay bảo lãnh cung cấp với điều khoản ưu đãi Trả lời STT Có Cho vay bảo lãnh ưu đãi thành viên hội đồng quản trị, Ban điều 125 Nhận Vấn đề nghiên cứu hành ngân hàng, kiểm toán viên độc lập Ngân hàng thân nhân đối tượng 126 Đối tượng cho vay ưu đãi Cổ đông lớn Ngân hàng Thân nhân quan chức cấp cao Các khách hàng có quan hệ lịch sử tốt với Ngân hàng, khối lượng giao dịch lớn Không xet 152 Các ngành mũi nhọn kinh tế, khuyến khích đầu tư 2.2 Chính sách gia hạn, điều chỉnh kỳ hạn nợ STT Vấn đề nghiên cứu Trả lời Có Gia hạn nợ/điều chỉnh kỳ hạn nợ sở 127 nhân viên tín dụng thực thẩm định tình hình kinh doanh thực trạng tài khách hàng Gia hạn nợ sở xem xét ngun 128 nhân khách quan: tình hình tài chính/ tình hình kinh doanh ngân hàng gặp khó khăn, thu tiền hàng chậm, thiên tai, hỏa hoạn… Điều chỉnh kỳ hạn nợ sở khách hàng 129 phải chứng minh phương án trả nợ đồng ý gia hạn nợ Gia hạn nợ biện pháp dàn xếp Ngân hàng 130 khách hàng để tránh tình trạng nợ hạn cao Nhận Không xet 153 131 Gia hạn nợ để khách hàng có thời gian bán tài sản đảm bảo để trả nợ 2.3 Các sách lương bổng/khen thưởng/kỷ luật nhân viên tín dụng STT Vấn đề nghiên cứu 132 Hệ thống trả lương 133 Xét duyệt tăng lương 134 Khen thưởng 135 Kỷ luật 2.1 Các sách đào tạo STT Vấn đề nghiên cứu 136 Đào tạo ban đầu thông qua khố đào tạo nội bên ngồi 137 Đào tạo chỗ thông qua thực tế 138 Đào tạo nâng cao nghiệp vụ Mô tả Mô tả 154 II ĐÁNH GIÁ RỦI RO I Các mục tiêu phát triển tín dụng Ngân hàng hiên thời gian tới Vấn đề nghiên cứu STT Tăng trưởng tối đa dư nợ cho vay bảo 139 lãnh nguồn vốn sử dụng vay 140 141 Phát triển tín dụng tập trung vào ngành có tỷ suất sinh lời cao phát triển Phát triển tín dụng tập trung vào doanh nghiệp có quy mơ lớn Phát triển tín dụng tập trung vào doanh 142 nghiệp có quy mơ vừa nhỏ, hộ kinh doanh 143 144 II Phát triển tín dụng tập trung vào tầng lớp có thu nhập cao Phát triển tín dụng tập trung vào địa bàn trọng điểm kinh tế Hệ thống đánh giá tín dụng Trả lời Có Nhận Khơng xet 155 Trả lời STT Có Ngân hànghệ thống đánh giá chấm điểm 145 tín dụng phân hạng khách hàng không ? 146 Nhận Vấn đề nghiên cứu Các tiêu chuẩn đánh giá tín dụng Quy mơ doanh nghiệp Các tiêu tài Độ tin cậy số liệu tài cung cấp Đánh giá trình độ, kinh nghiệm, quan hệ xã hội thành tựu đạt Ban quản lý doanh nghiệp Hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp Phương án kinh doanh, kế hoạch trả nợ Uy tín quan hệ tín dụng, tốn quốc tế với Ngân hàng tổ chức tín dụng khác Triển vọng ngành nghề Khơng xet 156 Uy tín/thương hiệu sản phẩm Vị cạnh tranh Ảnh hưởng sách Mức độ đa dạng hóa hoạt động Chất lượng nguyên vật liệu đầu vào Nhà cung cấp Cơ sở vật chất kỹ thuật Khách hànghệ thống phân phối, điều kiện toán Thu nhập từ hoạt động xuất khấu Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận Xu hướng lưu chuyển tiền tệ Mức độ an toàn tài sản đảm bảo Tư cách khách hàng Rủi ro vĩ mô rủi ro kinh doanh I CÁC THỦ TỤC KIỂM SỐT Kiểm sốt nơi nghiêp vụ cho vay 157 Vấn đề nghiên cứu STT 147 Thủ tục tiếp nhận hồ sơ 148 Thủ tục thẩm định tài sản chấp 149 Thủ tục thẩm định khách hàng vay vốn 150 Mơ tả Thủ tục lập tờ trình thẩm định khách hàng vay xét duyệt hồ sơ vay Thủ tục thơng báo kết hồn tất 151 thủ tục pháp lý tài sản đảm bảo nợ vay 152 trước thực thủ tục cho vay Lập hợp đồng tín dụng khế ước nhận nợ 153 Tạo tài khoản vay, giải ngân 154 Thủ tục lưu trữ quản lý hồ sơ tín dụng 155 156 157 158 Thủ tục theo dõi trả lãi, vốn đôn đốc thu nợ Thủ tục kiểm tra thường xuyên tình hình hoạt động khách hàng Thủ tục kiểm tra đánh giá lại tài sản chấp, cầm cố bảo lãnh Gia hạn nợ điều chỉnh kỳ hạn nợ 159 Chuyển nợ hạn 160 Thanh lý, tất toán khoản vay Kiểm soát nội hệ thống xử lý nghiệp vụ máy tính STT Vấn đề nghiên cứu Trả lời Nhận 158 Có 162 Khơng xet Việc tạo tài khoản vay, kỳ hạn trả nợ, lãi suất, tài sản đảm bảo thông tin khác khoản vay hệ thống xử lý có qua 163 bước kiểm sốt ? Việc sử đổi thông tin khoản vay, gia hạn, điều chỉnh kỳ hạn khoản vay hệ 164 thống xử lý có qua bước kiểm sốt ? Việc thu nợ, lãi, tất toán tài khoản vay 165 hệ thống xử lý có qua bước kiểm sốt ? Kiểm soát việc nhập, xuất ngoại bảng tài sản chấp, cầm cố hệ thống xử lý có qua bước kiểm sốt IV THƠNG TIN TRUYỀN THƠNG Chất lượng thông tin truyền thông STT Vấn đề nghiên cứu Trả lời Có 166 Mức độ thường xuyên loại báo cáo tín dụng ngân hàng 167 Độ xác báo cáo tín dụngkiểm tra phân tích cẩn thận 168 khơng ? Kênh thơng tin bên ngồi theo dõi để đề chiến lược cho vay cảnh báo rủi ro danh mục cho vay? Việc truyền đạt thông tin đến phận, chức danh có liên quan quy trình tín dụng ? Hệ thống báo cáo tín dụng ngân hàng Khơng Nhận xet 159 Nơi nhận báo cáo STT Vấn đề nghiên cứu 169 Báo cáo dư nợ tín dụng tồn hệ thống 170 Báo cáo dư nợ tín dụng phân theo Chi nhánh, phòng tín dụng 171 Liệt kê dư nợ khách hàng 172 Báo cáo dư nợ tín dụng phân theo nhân viên phụ trách vay 173 Báo cáo nợ hạn toàn hệ thống 174 Báo cáo nợ hạn chi nhánh 175 Báo cáo doanh số cho vay 176 Báo cáo doanh số thu nợ V GIÁM SÁT Giám sát thường xuyên định kỳ Trả lời Vấn đề nghiên cứu STT Có 177 Có thực phân tích hoạt động tín dụng thường xuyên để tìm mặt tồn tại, mảng có hiệu khơng hiệu quả, phát yếu tố bất thường không? 178 Các buổi hội thảo chuyên đề, khóa học, họp có tổ chức thường xuyên để tổng kết rủi ro tín dụng trường hợp xẩy cần có giải pháp ngăn ngừa khắc phục khơng? Khơng Nhận xet 160 179 Định kỳ có thực vấn, kiểm tra nhân viên để xem họ có hiểu biết tuân thủ qui định, quy chế quy trình tín dụng Ngân hàng khơng ? 180 Các báo cáo kiểm toán nội bộ, báo cáo tra Ngân hàng nhà nước thư quản lý kiểm tốn độc lập có nhà quản lý cấp cao xem xét phản ứng cách thích đáng khơng? STT Kiểm tra định kỳ hoạt động tín dụng Trả lời Vấn đề nghiên cứu Có 181 Thành phần ban kiểm tra Ban kiểm toán Các kiểm toán viên nội Các chuyên viên hỗ trợ pháp lý, phân tích 182 Mục đích kiểm tra Kiểm tra tính tuân thủ Kiểm tra tính hữu hiệu hiệu hoạt động Kiểm tra tính xác thực thơng tin hồ sơ tín dụng Tìm điểm yếu hệ thống kiểm sốt nội tín dụng kiến nghị biện pháp cải tiến 183 Đối tượng kiểm tra Các hồ sơ cho vay, bảo lãnh phát sinh Các hồ sơ chuyển sang xử lý nợ Không Nhận xet 161 Kiểm tra việc định giá tài sản đảm bảo có phương pháp hợp lý? Khảo sát thực trạng khách hàng 184 Báo cáo kiểm tra Nêu rõ phạm vi, nội dung kiểm tra công việc thực Tổng hợp kết kiểm tra: sai sót chủ yếu, tỷ lệ sai sót, cảnh báo khác Kiến nghị xử lý sai sót biện pháp khắc phục Phụ lục : Liệt kê trường hợp sai sót cụ thể 185 Định kì kiểm tra Hàng tháng Hàng quý Hàng sáu tháng Hàng năm 186 Kết kiểm tra thường có đáp ứng u cầu ngân hàng khơng? Đáp ứng yêu cầu đánh giá tính hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội Đáp ứng yêu cầu quản lý rủi ro tín dụng Đáp ứng yêu cầu đánh giá chất lượng danh mục tín dụng đề xuất điều chỉnh sách tín dụng Phát hết gian lận, sai sót tiềm ẩn 162 Phụ lục 2: Danh sách Cán tiến hành khảo sát STT 10 11 12 13 14 15 16 HỌ TÊN Đoàn Thị Mỹ Tân Trương Thị Hồng Hạnh Trần Thị Huệ Lê Thị Thắm Nguyễn Chí Thanh Đỗ Quốc Thịnh Hồng Ngọc Trọng Đặng Hữu Hòa Trọng Mạnh Lê Thị Minh Thanh Đinh Thế Lam Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Văn Thanh Trần Văn Khoa Bùi Thị Thu Hiền Nguyễn Văn Tồn PHỊNG BAN Tổng hợp Tổng hợp Kế tốn Kiểm tra KSNB Tín dụng Ban Giám đốc Ban Giám đốc Tín dụng Tín dụng Hậu kiểm Ban Giám đốc Ban Giám đốc Tín dụng Tín dụng Hậu kiểm Ban Giám đốc CHI NHÁNH Hội sở Hội sở Hội sở Hội sở Hội sở Đa Kia Đa Kia Đa Kia Đa Kia Đa Kia Phước Bình Phước Bình Phước Bình Phước Bình Phước Bình Phú Riềng 163 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Nguyễn Văn Tuấn Hoàng Thanh Lương Nguyễn Văn Thương Nguyễn Thị Hải Châu Phạm Ngọc Tú Đinh Thế Tùng Trần Văn Vinh Ngô Mạnh Hà Phạm Thị Liên Lê Minh Hoàng Nguyễn Nghĩa Nguyễn Văn Thành Trần Đức Long Đặng Đình Khoa Phạm Thanh Hồng Nguyễn Chí Cường Trần Đức Thành Lê Xn Phước Hồ Thị Bình Nguyễn Thị Thúy Dịu Trần Xuân Trường Nguyễn Xuân Hải Lê Thị Thảo Linh Nguyễn Đình Khánh Bùi Đức Thiết Nguyễn Thị Kiều Oanh Nguyễn Mạnh Thắng Lê Ngọc Thanh Nguyễn Đức Sơn La Lan Phương Huỳnh Thị Trà My Lê Văn Minh Phan Văn Dần Phùng Thị Hoa Ban Giám đốc Tín dụng Tín dụng Hậu kiểm Ban Giám đốc Ban Giám đốc Tín dụng Tín dụng Hậu kiểm Ban Giám đốc Ban Giám đốc Tín dụng Tín dụng Tín dụng Ban Giám đốc Ban Giám đốc Tín dụng Tín dụng Kế tốn Hậu kiểm Ban Giám đốc Ban Giám đốc Ban Giám đốc Tín dụng Tín dụng Tín dụng Tín dụng Tín dụng Tín dụng Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán Hậu kiểm Phú Riềng Phú Riềng Phú Riềng Phú Riềng Bù Gia Mập Bù Gia Mập Bù Gia Mập Bù Gia Mập Bù Gia Mập Bù Nho Bù Nho Bù Nho Bù Nho Bù Nho Đakơ Đakơ Đakơ Đakơ Đakơ Đakơ Phước Long Phước Long Phước Long Phước Long Phước Long Phước Long Phước Long Phước Long Phước Long Phước Long Phước Long Phước Long Phước Long Phước Long ... mạnh dạn chọn đề tài "HỒN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ ĐỐI VỚI NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THƠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC" làm đề tài nghiên... động tín dụng, rủi ro tín dụng hệ thống kiểm soát nội nghiệp vụ tín dụng chi nhánh Agribank địa bàn tỉnh Bình Phước Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu hệ thống kiểm sốt nội nghiệp vụ tín dụng chi nhánh. .. Tổng quan hệ thống kiểm soát nội ngân hàng thương mại kiểm soát nội nghiệp vụ tín dụng ngân hàng Chương 3: Thực trạng kiểm soát nội nghiệp vụ tín dụng chi nhánh agribank địa bàn tỉnh Bình Phước Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng tại các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh bình phước , Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng tại các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh bình phước , Chương 1 – PHẦN MỞ ĐẦU, Chương 2 - TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, 1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ, 2 Đặc điểm về hệ thống KSNB áp dụng cho NHTM theo báo cáo Basel II, 3 KSNB ĐỐI VỐI NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, 2 Đặc điểm của nghiệp vụ tín dụng và nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng tại các chi nhánh Agribank trên địa bàn Tỉnh Bình Phước hiện nay, 4 Đánh giá thực trạng kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng tại các chi nhánh agribank trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Chương 4 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHO CÁC CHI NHÁNH AGRIBANK TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC, 2 Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống KSNB đối với nghiệp vụ tín dụng tại các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Bình Phước, CHƯƠNG 5 - KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay