Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của bệnh viện an bình thành phố hồ chí minh

172 9 0
  • Loading ...
1/172 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 23:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM VÕ THỊ VIỆT THÙY MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA BỆNH VIỆN AN BÌNH – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế Toán Mẫ số : 60340301 TP HCM - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM VÕ THỊ VIỆT THÙY MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ CỦA BỆNH VIỆN AN BÌNH – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chun ngành: Kế Tốn Mẫ số : 60340301 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC :TS NGUYỄN QUYẾT THẮNG TP HCM - 2016 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS.NGUYỄN QUYẾT THẮNG Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 24 tháng 09 năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS.TS Phan Đình Nguyên Chủ tịch TS Trần Văn Tùng Phản biện TS Nguyễn Thị Mỹ Linh Phản biện PGS TS Lê Quốc Hội Ủy viên TS Phan Mỹ Hạnh Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận văn TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHÒNG QLKH – ĐTSĐH NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 26 tháng năm 2016 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên : VÕ THỊ VIỆT THÙY Giới tính : Nữ Ngày, tháng, năm sinh : 21/12/1981 Nơi sinh : TP.HCM Chuyên ngành MSHV : Kế Toán : 1541850050 I- Tên đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm sốt nội cùa Bệnh viện An Bình – Thành phố Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội Bệnh viện An Bình – Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013 đến năm 2015 Từ kết hồi quy Logit, tác giả đưa số giải pháp có giá trị để giúp nhà quản lý có định chiến lược mang lại hiệu cho việc kiểm soát hệ thống kiểm soát nội Bệnh viện An Bình – Thành phố Hồ Chí Minh III- Ngày giao nhiệm vụ : 30/01/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ : 26/07/2016 V- Cán hướng dẫn CÁN BỘ HƯỚNG DẪN : TS.NGUYỄN QUYẾT THẮNG KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CẢM ƠN Qua thời gian học tập nghiên cứu Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, tơi Q Thầy, Cô Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Q Thầy, Cơ Khoa Kế tốn giảng dạy tận tình giúp tơi có kiến thức quý báu để ứng dụng vào công việc chun mơn hồn thành Luận văn tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn tồn thể Quý Thầy, Cô Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt Q Thầy, Cơ Khoa Kế tốn truyền đạt cho tơi kiến thức quý báu suốt thời gian học tập Trường Tôi xin gởi lời biết ơn sâu sắc đến Thầy TS Nguyễn Quyết Thắng, người thầy trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ suốt thời gian qua để tơi hồn thành Luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn toàn thể Ban Giám đốc khoa, phòng thuộc Bệnh viện An Bình dành thời gian quý báu để trả lời vấn cung cấp thơng tin hữu ích để tơi thực nghiên cứu TP.HCM, ngày 25 tháng năm 2016 Học viên thực Võ Thị Việt Thùy ii LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác TP.HCM, ngày 25 tháng năm 2016 Học viên thực Võ Thị Việt Thùy TÓM TẮT Nghiên cứu thực với mục tiêu trọng tâm là: (1) Xác định yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội Bệnh viện An Bình, (2) Đưa kiến nghị, giải pháp nhằm hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội Bệnh viện An Bình Nghiên cứu tiến hành qua hai giai đoạn nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng Nghiên cứu định tính tiến hành cách thảo luận nhóm chuyên gia với chuyên gia công tác Sở Y tế TP.HCM bệnh viện An Bình, qua xác định yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội Bệnh viện An Bình (1) Hành vi lãnh đạo, (2) Cơ cấu tổ chức quản lý, (3) Quy mơ đơn vị, (4) Hoạt động có nguy rủi ro cao, (5) Các thủ tục kiểm sốt, (6) Thơng tin truyền thơng, (7) Hệ thống giám sát Nghiên cứu định lượng thực thông qua bảng câu hỏi khảo sát, sử dụng phân tích hồi quy Logit thông qua phần mềm LIMDEP phiên V8.0 với cỡ mẫu 120 quan sát Ngoài kết nghiên cứu nhân tố Hành vi lãnh đạo việc triển khai hệ thống kiểm soát nội Hệ thống giám sát ảnh hưởng nhiều đến hệ thống kiểm soát nội Bệnh viện An Bình nhân tố Các thủ tục kiểm sốt có tác động thấp Điều giải thích yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống kiểm soát nội bệnh viện Đối với hệ thống quản lý bệnh viện mà cụ thể khoa, phòng; Thái độ hành vi người lãnh đạo hệ thống giám sát việc triển khai hệ thống kiểm soát nội định đến chất lượng, hiệu hệ thống Bằng việc xây dựng mơ hình lý thuyết dựa số lý thuyết: hành vi lãnh đạo nhân tố tác động đến hệ thống kiểm sốt nội Bệnh viện An Bình – Thành phố Hồ Chí Minh; kết nghiên cứu ngồi nước có liên quan, tác giả cung cấp nhìn đầy đủ vấn đề nghiên cứu cần khảo sát Do đó, liệu góp phần bổ sung vào kho lý thuyết thang đo giúp nhà nghiên cứu hiểu rõ hệ thống kiểm soát nội Bệnh viện An Bình – Thành phố Hồ Chí Minh Bên cạnh đó, thơng qua việc xác định nhân tố tác động đến hệ thống kiểm soát nội Bệnh viện An Bình – Thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu cung cấp cho nhà quản lý có nhìn cụ thể hệ thống kiểm soát nội Bệnh viện An Bình – Thành phố Hồ Chí Minh Nghiên cứu số hạn chế kích thước mẫu chưa thực lớn, tính đại diện chưa cao nên đánh giá chủ quan nhóm đối tượng làm sai lệch kết nghiên cứu Các hạn chế tiền đề cho hướng nghiên cứu ABSTRACT This study was conducted with a focus on two objectives: (1) Identify the factors affecting the internal control system of the An Binh Hospital, (2) Provide recommendations and solutions to improve the internal control system of the An Binh Hospital The study was conducted in two phases is qualitative research and quantitative research Qualitative research was conducted by expert group discussions with professionals working in the City Health Department and An Binh Hospital, which identified seven factors that afect the control system internal An Binh Hospital (1) the behavior of the leadership, (2) organizational management structure, (3) the size of the unit, (4) Actions with higher risk, (5) control procedures, (6) Information and communications, (7) monitoring system Quantitative research was conducted through a questionnaire survey, using Logit regression analysis through LIMDEP version V8.0 software with a sample size of 120 observations In addition study results also showed that factors of leadership behavior in implementing the internal control system and monitoring system most afected to internal control systems of An Binh Hospital and staff These factors control procedures have the lowest impact This is explained by these factors directly affect the internal control system of the hospital For management systems in hospitals that are in specific wards and divisions; The attitude of the leader behavior and systems monitoring implementation of internal control system will determine the quality and efficiency of this system By building theoretical models based on several theories: leadership behavior and the factors that afect the internal control system of the An Binh Hospital - Ho Chi Minh City; research results at home and abroad are concerned, the authors have provided a more complete picture of the research problem needs to be examined Therefore, this data will contribute to add to the theory of scale helped researchers better understand the internal control system of the An Binh Hospital - Ho Chi Minh City Besides, through the identification of factors afecting the internal control system of the An Binh Hospital - Ho Chi Minh City, the research provides managers with a more specific look the internal control system of the An Binh Hospital - Ho Chi Minh City The study also has some limitations, such as the sample size is not really big, not so high representative of the subjective evaluation of a group of objects that can distort results These restrictions are also a prerequisite for the next research direction Có 33/33 Khơng Khơng rõ 46 Bệnh viện có quy định văn trình tự lập luân chuyển chứng từ khơng? Có 10/33 23/33 Khơng Khơng rõ 47 Bệnh viện có quy định văn việc phân cấp ký duyệt CTKT khơng? Có 11/33 22/33 Khơng Khơng rõ 48 Phòng tài kế tốn Bệnh viện Anh/Chị có phân công rõ trách nhiệm kiểm tra CTKT trước ghi sổ ( nhập số liệu vào phần mềm kế tốn) khơng? Có 32/33 Khơng 1/33 Khơng rõ 49 Hàng tháng Bệnh viện có in sổ kế tốn khơng? Có 32/33 Khơng 1/33 Khơng rõ 50 Hình thức kế tốn Bệnh viện áp dụng hình thức kế toán nào? Nhật ký chung 24/33 Chứng từ ghi sổ Khơng rõ 9/33 C Thủ tục kiểm sốt C1 Áp dụng nguyên tắc kiểm soát xây dựng hệ thống quy chế, quy định quản lý nội 51 Theo Anh/Chị hệ thống quy chế, quy định Bệnh viện đáp ứng u cầu quản lý khơng? Có 23/33 Khơng 10/33 Khơng rõ 52 Bệnh viện có bảng phân cơng chức nhiệm vụ cho phòng ban, đơn vị trực thuộc khơng? Có 26/33 Khơng Khơng rõ 7/33 53 Bệnh viện có văn phân cơng nhiệm vụ, trách nhiệm cho vị trí cơng tác khơng? Có 22/33 Khơng 11/33 Khơng rõ 54 Theo Anh/Chị sách kiểm sốt thủ tục kiểm sốt có xây dựng đặc thù cho phận khác khối điều trị, dược, kế tốn khơng? Có 27/33 Khơng Khơng rõ 6/33 55 Bệnh viện có thường xuyên đánh giá tính hữu hiệu hoạt động kiểm sốt khơng? Có 15/33 Khơng 18/33 Khơng rõ C2 Thủ tục kiểm sốt rủi ro ứng dụng cơng nghệ thơng tn cơng tác kế tốn 56 Bệnh viện có tổ chức phận cơng nghệ thơng tin (IT) hay khơng? Có 33/33 Khơng Khơng rõ 57 Phần mềm kế tốn Bệnh viện sử dụng có phù hợp với quy mô, đặc điểm hoạt động khám chữa bệnh u cầu quản lý đơn vị khơng? Có 16/33 Khơng 17/33 Khơng rõ 58 Phần mềm kế tốn có xun nâng cấp, cập nhật tính đáp ứng thay đổi theo yêu cầu quản lý Bệnh viện khơng? Có 13/33 Khơng 8/33 Khơng rõ 12/33 59 Phần mềm kế toán Bệnh viện sử dụng có tính kiểm sốt nhập liệu khơng? Có 24/33 Khơng Khơng rõ 9/33 60 Phần mềm kế tốn Bệnh viện sử dụng có lập trình thủ tục kiểm sốt xử lý để hệ thống tự động kiểm tra hoạt động xử lý khơng? Có 25/33 Khơng 8/33 Khơng rõ 61 Định kỳ Bệnh viện có cập nhật nâng cao kiến thức cho nhân viên kế tốn quy trình sử dụng an tồn hệ thống khơng? Có 33/33 0/33 Không Không rõ 62 Theo Anh/chị hệ thống kiểm sốt bệnh viện An bình đánh giá nằm mức nào? Rất chặt chẽ Chặt chẽ  Khơng chặt chẽ € Trung bình Hồn tồn không chặt chẽ 63 Theo Anh/chị yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bệnh viện An Bình? Nội dung Đồng ý cao Đồng Không Không Rất ý đồng ý đồng ý không đồng ý Hành vi lãnh đạo có vai trò quan trọng nhằm tăng cường KSNB bệnh viện Cơ cấu tổ chức quản lý ảnh hưởng đến HT KSNB bệnh viện Hoạt động hay lĩnh vực có nguy rủi ro cao ảnh hưởng đến HT KSNB bệnh viện Các thủ tục kiểm soát ảnh hưởng đến HT KSNB bệnh viện Hệ thống thơng tin kế tốn ảnh hưởng đến HT KSNB bệnh viện Thông tin truyền thông ảnh hưởng đến HT KSNB bệnh viện Hệ thống giám sát ảnh hưởng đến HT KSNB bệnh viện 64 Theo Anh/chị quy mô đơn vị (tính số giường bệnh) dễ triển khai hệ thống KSNB tốt:………………/giường bệnh Trân trọng cảm ơn ý kiến trả lời Anh/chị PHỤ LỤC TỔNG HỢP SỐ LIỆU KHẢO SÁT VỀ ĐẶC THÙ QUẢN LÝ TRẢ LỜI CÂU HỎI CÓ SỐ LƯỢNG 01 Hệ thống KSNB có cần thiết quan trọng Bệnh viện không? 02 Lãnh đạo Bệnh viện có đặt u cầu thực thi tính trực giá trị đạo đức đơn vị không? 03 Lãnh đạo Bệnh viện có quan tâm đến sách thủ tục kiểm sốt đơn vị khơng? 04 Lãnh đạo Bệnh viện có thiết lập trì thường xun sách thủ tục kiểm sốt đơn vị khơng? 05 Lãnh đạo Bệnh viện có gương mẫu việc tuân thủ quy định, quy chế để nhân viên noi theo không? 06 Các nhà lãnh đạo cấp cao Bệnh viện nhận diện đầy đủ nhân tố tạo rủi ro ảnh hưởng trọng yếu đến kết thực mục tiêu đơn vị khơng? KHƠNG TỶ LỆ (%) 33 100 33 100 33 100 29 87,88 30 90,91 26 78,79 SỐ LƯỢNG KHÔNG RÕ TỶ LỆ SỐ (%) LƯỢNG TỶ LỆ (%) 12,12 6,06 9,09 15,15 PHỤ LỤC TỔNG HỢP SỐ LIỆU KHẢO SÁT VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC TRẢ LỜI CĨ CÂU HỎI SỐ LƯỢNG KHƠNG TỶ LỆ (%) SỐ LƯỢNG TỶ LỆ (%) 01 Cơ cấu tổ chức Bệnh viện có đảm bảo phân chia chức năng: xử lý nghiệp vụ, ghi chép sổ sách bảo quản tài sản không? 27 81,82 18,12 02 Cơ cấu tổ chức Bệnh viện có đảm bảo độc lập tương đối phận không? 30 90,91 9,09 03 Cơ cấu tổ chức Bệnh viện có phù hợp hay khơng để đảm bảo việc quản lý, điều hành hoạt động KCB đạt hiệu quả? 25 75,76 24,24 04 Các vị trí quản lý quan trọng Bệnh viện có đủ lực để đáp ứng yêu cầu công việc không? 29 87,88 12,12 05 Cơ cấu tổ chức Bệnh viện có tạo thuận lợi cho cơng tác kiểm tra, kiểm sốt khơng? 29 87,88 12,12 33 100 06 Bệnh viện có sử dụng “Đề án vị trí việc làm” quy định rõ cơng việc, trách nhiệm, trình độ, kỹ cần thiết để hồn thành nhiệm vụ cho vị trí cơng việc khơng? KHƠNG RÕ SỐ LƯỢNG TỶ LỆ (%) PHỤ LỤC TỔNG HỢP SỐ LIỆU KHẢO SÁT VỀ CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ TRẢ LỜI CÂU HỎI CĨ SỐ LƯỢNG 01 Chính sách tuyển dụng Bệnh viện việc tuân thủ 30 quy định hành Nhà nước có quy định ưu tiên tuyển dụng lao động có trình độ chun mơn cao lao động có kinh nghiệm, lực làm việc bệnh viện khác không? 02 Kết cơng việc nhân viên có định kỳ đánh 33 giá sốt xét khơng? 03 Theo Anh/chị hình thức tính trả lương cho người lao động 24 Bệnh viện khuyến khích người lao động cống hiến cho phát triển Bệnh viện không? 04 Bệnh viện có tổ chức thi để đánh giá lực trình độ cán cơng nhân viên hàng năm khơng? 05 Bệnh viện có thường xun rà sốt, đánh giá, điều chỉnh lại 23 sách nhân cho phù hợp với thay đổi hay khơng? KHƠNG TỶ LỆ (%) SỐ LƯỢNG TỶ LỆ (%) 9,09 72,73 27,27 15,15 28 84,85 69,70 10 30,30 90,91 100 KHÔNG RÕ SỐ LƯỢNG TỶ LỆ (%) PHỤ LỤC TỔNG HỢP SỐ LIỆU KHẢO SÁT VỀ CƠNG TÁC KẾ HOẠCH TRẢ LỜI CÂU HỎI CĨ SỐ LƯỢNG KHÔNG TỶ LỆ (%) SỐ LƯỢNG TỶ LỆ (%) 01 Ban Giám đốc Bệnh viện có quan tâm thỏa đáng tới công tác lập kế hoạch đánh giá tình hình thực kế hoạch khơng? 33 100 02 Hệ thống kế hoạch lập đầy đủ để định hướng, kiểm soát tất hoạt động Bệnh viện không? 19 57,58 14 42,42 03 Kế hoạch Bệnh viện lập phù hợp với hoạt động khám chữa bệnh đơn vị hay không? 25 75,76 24,24 04 Kế hoạch KCB lập Bệnh viện có tạo áp lực người lao động không? 18 54,55 15 45,45 05 Kế hoạch thiết lập có sử dụng kiểm tra, đối chiếu với thực tế tiến hành không? 33 100 06 Việc đánh giá tình hình thực kế hoạch Bệnh viện có thực định kỳ hàng tháng không? 33 100 KHÔNG RÕ SỐ LƯỢNG TỶ LỆ (%) PHỤ LỤC TỔNG HỢP SỐ LIỆU KHẢO SÁT VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KIỂM SỐT TRẢ LỜI CÂU HỎI CĨ SỐ LƯỢNG KHƠNG TỶ LỆ (%) 01 Bệnh viện có Ban Thanh tra nhân dân không? 33 100 02 Các thành viên Ban Thanh tra nhân dân có tham gia chức vụ quản lý khác không? 24 72,73 33 100 20 60,61 03.Ban Thanh tra nhân dân có trực thuộc chịu đạo Ban Giám đốc không? 04 Ban Thanh tra nhân dân hồn thành tốt cơng việc trách nhiệm chưa? SỐ LƯỢNG TỶ LỆ (%) 27,27 13 39,39 KHÔNG RÕ SỐ LƯỢNG TỶ LỆ (%) PHỤ LỤC TỔNG HỢP SỐ LIỆU KHẢO SÁT VỀ HỆ THỐNG KẾ TỐN TRẢ LỜI CÂU HỎI CĨ SỐ LƯỢNG 01 Bệnh viện có sử dụng phần mềm kế tốn để thực cơng việc kế tốn khơng? 33 KHÔNG TỶ LỆ (%) 100 02 Phần mềm kế tốn có phân quyền kết nối với phòng ban chức khác Bệnh viện khơng? 03.Bệnh viện có quy định văn trình tự lập ln chuyển chứng từ khơng? SỐ LƯỢNG KHƠNG RÕ SỐ TỶ LƯỢNG LỆ (%) 33 100 10 30,30 23 69,70 32 96,97 3,03 05 Hàng tháng Bệnh viện có in sổ kế tốn khơng? 32 96,97 3,03 06 Bệnh viện có quy định văn việc phân cấp ký duyệt CTKT không? 11 33,33 22 66,67 04 Phòng TCKT Bệnh viện có phân cơng rõ trách nhiệm kiểm tra CTKT trước ghi sổ (hoặc nhập số liệu vào phần mềm kế tốn) khơng? TỶ LỆ (%) PHỤ LỤC 10 TỔNG HỢP SỐ LIỆU KHẢO SÁT VỀ NGUYÊN TẮC KIỂM SOÁT CƠ BẢN TRẢ LỜI CÂU HỎI CĨ SỐ LƯỢNG KHƠNG TỶ LỆ (%) 01 Hệ thống quy chế, quy định Bệnh viện đáp ứng yêu cầu quản lý khơng? 23 69,70 02 Bệnh viện có phân cơng chức nhiệm vụ cho phòng ban, đơn vị trực thuộc khơng? 26 78,79 03.Bệnh viện có văn phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho vị trí cơng tác khơng? 26 66,67 27 81,82 15 45,45 04 Các sách kiểm sốt thủ tục kiểm sốt có xây dựng đặc thù cho phận khác khối điều trị, khoa dược, phòng kế tốn khơng? 05 Bệnh viện có thường xun đánh giá tính hữu hiệu hoạt động kiểm sốt khơng? SỐ LƯỢNG 10 11 18 TỶ LỆ (%) KHÔNG RÕ SỐ LƯỢNG TỶ LỆ (%) 30,30 10 21,21 18,18 33,33 54,55 PHỤ LỤC TỔNG HỢP SỐ LIỆU KHẢO SÁT VỀ RỦI RO11ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC KẾ TỐN TRẢ LỜI CÂU HỎI CĨ KHƠNG SỐ LƯỢNG 01 Bệnh viện có tổ chức phận cơng nghệ thơng tin hay khơng? 02 Phần mềm kế tốn Bệnh viện sử dụng có phù hợp với quy mô, đặc điểm hoạt động khám chữa bệnh yêu cầu quản lý đơn vị không? 03.Phần mềm kế tốn có thường xun nâng cấp, cập nhật tính đáp sứng thay đổi theo yêu cầu quản lý Bệnh viện không? 04 Phần mềm kế tốn Bệnh viện sử dụng có tính kiểm sốt nhập liệu khơng? 05 Phần mềm kế tốn Bệnh viện sử dụng có lập trình thủ tục kiểm sốt xử lý để hệ thống tự động kiểm tra hoạt động xử lý khơng? 06 Định kỳ Bệnh viện có cập nhật nâng cao kiến thức cho nhân viên kế toán quy trình sử dụng an tồn hệ thống khơng? TỶ LỆ SỐ (%) LƯỢNG KHÔNG RÕ TỶ LỆ SỐ (%) LƯỢNG 33 100 16 48,48 17 51,52 13 39,39 24,24 24 72,73 25 75,76 33 100 24,24 TỶ LỆ (%) 12 36,37 27,27 PHỤ KẾT QUẢ CỦA MƠLỤC HÌNH12NGHIÊN CỨU > RESET > READ;FILE="D:\DULIEUHOA\tonghop\CHON2.xls"$ > LOGIT;Lhs=Y;Rhs=ONE,X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7;Pds=0;Margin$ Normal exit from iterations Exit status=0 + -+ | Multinomial Logit Model | | Maximum Likelihood Estimates | | Model estimated: Aug 18, 2016 at 11:40:46PM.| | Dependent variable Y | | Weighting variable None | | Number of observations 120 | | Iterations completed 10 | | Log likelihood function -13.27911 | | Restricted log likelihood -73.30372 | | Chi squared 120.0492 | | Degrees of freedom | | Prob[ChiSqd > value] = 0000000 | | Hosmer-Lemeshow chi-squared = 2.20958 | | P-value= 33128 with deg.fr = | + -+ + -+ + + + -+ -+ |Variable | Coefficient | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| + -+ + + + -+ -+ Characteristics in numerator of Prob[Y = 1] Constant -26.4722945 10.3804713 -2.550 0108 X1 5.52678861 1.95847948 2.822 0048 1.17633755 X2 7.23774263 2.46538825 2.936 0033 1.22804790 X3 4.50563555 1.43468733 3.140 0017 1.06326546 X4 -.15938971 80731030 -.197 8435 6.42717743 X5 -.52146523 97079945 -.537 5912 1.01852612 X6 4.27003628 1.76622015 2.418 0156 1.15251325 X7 5.91352835 2.13886776 2.765 0057 1.11827614 + + | Information Statistics for Discrete Choice Model | | M=Model MC=Constants Only M0=No Model | | Criterion F (log L) -13.27911 -73.30372 -83.17766 | | LR Statistic vs MC 120.04921 00000 00000 | | Degrees of Freedom 7.00000 00000 00000 | | Prob Value for LR 00000 00000 00000 | | Entropy for probs 13.27911 73.30372 83.17766 | | Normalized Entropy 15965 88129 1.00000 | | Entropy Ratio Stat 139.79710 19.74789 00000 | | Bayes Info Criterion 60.07066 180.11987 199.86777 | | BIC - BIC(no model) 139.79710 19.74789 00000 | | Pseudo R-squared 81885 00000 00000 | | Pct Correct Prec 94.16667 00000 50.00000 | | Means: y=0 y=1 y=2 y=3 yu=4 y=5, y=6 y>=7 | | Outcome 3000 7000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 | | Pred.Pr 3000 7000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 | | Notes: Entropy computed as Sum(i)Sum(j)Pfit(i,j)*logPfit(i,j) | | Normalized entropy is computed against M0 | | Entropy ratio statistic is computed against M0 | | BIC = 2*criterion - log(N)*degrees of freedom | | If the model has only constants or if it has no constants, | | the statistics reported here are not useable | + + + -+ | Partial derivatives of probabilities with | | respect to the vector of characteristics | | They are computed at the means of the Xs | | Observations used are All Obs | + -+ + -+ + + + -+ -+ |Variable | Coefficient | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] |Elasticity| + -+ + + + -+ -+ Characteristics in numerator of Prob[Y = 1] Constant 56631307 -1.115 2650 X1 13178047 12367331 1.066 2866 15890209 X2 17257637 15610723 1.105 2689 21724172 X3 10743214 10307557 1.042 2973 11709074 X4 -.00380048 02059395 -.185 8536 02503833 X5 -.01243379 02365850 -.526 5992 01298142 X6 10181453 09221284 1.104 2695 12028245 X7 14100187 13342543 1.057 2906 16162946 -.63120404 + -+ | Marginal Efects for| + + + | Variable | All Obs | + + + | ONE | -.63120 | | X1 | 13178 | | X2 | 17258 | | X3 | 10743 | | X4 | -.00380 | | X5 | -.01243 | | X6 | 10181 | | X7 | 14100 | + + + + + | Fit Measures for Binomial Choice Model | | Logit model for variable Y | + + | Proportions P0= 300000 P1= 700000 | |N= 120 N0= 36 N1= 84 | | LogL = -13.27911 LogL0 = -73.3037 | | Estrella = 1-(L/L0)^(-2L0/n) = 87597 | + + | Efron | McFadden | Ben./Lerman | | 82030 | 81885 | 92811 | | Cramer | Veall/Zim | Rsqrd_ML | | 82884 | 90944 | 63227 | + + | Information Akaike I.C Schwarz I.C | | Criteria 35465 64.85815 | + + Frequencies of actual & predicted outcomes Predicted outcome has maximum probability Threshold value for predicting Y=1 = 5000 Predicted + Actual | Total + 33 | 36 80 | 84 + Total 37 83 | 120 ======================================================================= Analysis of Binary Choice Model Predictions Based on Threshold = 5000 Prediction Success - Sensitivity = actual 1s correctly predicted 95.238% Specificity = actual 0s correctly predicted 91.667% Positive predictive value = predicted 1s that were actual 1s 96.386% Negative predictive value = predicted 0s that were actual 0s 89.189% Correct prediction = actual 1s and 0s correctly predicted 94.167% - Prediction Failure - False pos for true neg = actual 0s predicted as 1s 8.333% False neg for true pos = actual 1s predicted as 0s 4.762% False pos for predicted pos = predicted 1s actual 0s 3.614% False neg for predicted neg = predicted 0s actual 1s 10.811% False predictions = actual 1s and 0s incorrectly predicted 5.833% ... 87 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ CỦA BỆNH VIỆN AN BÌNH 88 5.1 PHƯƠNG HƯỚNG HỒN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ CỦA BỆNH VIỆN AN BÌNH .88... tài: Một số giải pháp hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội cùa Bệnh viện An Bình – Thành phố Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm sốt nội Bệnh viện. .. PHÁP NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA BỆNH VIỆN 5 Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ CỦA BỆNH VIỆN AN BÌNH – TP.HCM DANH MỤC TÀI
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của bệnh viện an bình thành phố hồ chí minh , Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của bệnh viện an bình thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay