Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc nắm giữ tiền mặt của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán TP HCM

122 13 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 23:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM PHẠM THANH TÚ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC NẮM GIỮ TIỀN MẶT CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 TP.Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM PHẠM THANH TÚ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC NẮM GIỮ TIỀN MẶT CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN MINH HÀ TP.Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2015 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS.TS Nguyễn Minh Hà (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 19 tháng 04 năm 2015 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên PGS.TS Phan Đình Nguyên TS Nguyễn Thị Mỹ Linh TS Dương Thị Mai Hà Trâm TS Nguyễn Ngọc Ảnh TS Mai Đình Lâm Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM PHỊNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: PHẠM THANH TÚ Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 16/01/1984 Nơi sinh: Long An Chuyên ngành: Kế toán MSHV: 1341850053 I- Tên tài: đề Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc nắm giữ tiền mặt công ty niêm yết thị trường chứng khoán TP.HCM II- Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc nắm giữ tiền mặt công ty niêm yết thị trường chứng khoán TP.HCM Dựa lý thuyết nắm giữ tiền mặt, nghiên cứu trước giới Việt Nam, tác giả xây dựng mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng việc nắm giữ tiền mặt Với số liệu thu thập 237 công ty niêm yết thị trường chứng khốn TP.HCM thời gian 2011 – 2013 Thơng qua xử lý số liệu phần mềm SPSS, tác giả tìm nhân tố ảnh hưởng đến việc nắm giữ tiền mặt từ đưa số giải pháp cho việc nắm giữ tiền mặt cho công ty III- Ngày 18/08/2014 IV- Ngày 14/03/2015 giao hoàn nhiệm thành vụ: nhiệm VCán hướng Hà vụ: dẫn: PGS.TS Nguyễn Minh CÁN BỘ HƯỚNG DẪN NGÀNH KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc nắm giữ tiền mặt công ty niêm yết thị trường chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn ghi rõ nguồn gốc i TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2015 Học viên thực Phạm Thanh Tú ii LỜI CẢM ƠN Lời xin trân trọng cảm ơn Thầy Hiệu trưởng Ban Giám hiệu trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh tổ chức tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho tơi có hội học lớp Cao học kế toán niên khoá 2013 – 2014 trường Đồng thời xin chân thành cảm ơn đến tồn thể Q Thầy Cơ, người truyền đạt kiến thức cho suốt thời gian theo học cao học trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh Tơi vơ biết ơn đến Thầy PGS.TS Nguyễn Minh Hà, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình thực Luận văn Tôi xin cảm ơn tất bạn đồng nghiệp quan, bạn lớp học học tập, chia sẻ kinh nghiệm công việc Sau cùng, xin gởi lời cảm ơn đến gia đình tơi, người thân ln bên cạnh động viên, hỗ trợ thường xuyên, cho tơi tinh thần làm việc suốt q trình học tập hồn thành luận văn TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2015 Học viên thực Phạm Thanh Tú TÓM TẮT Bài nghiên cứu xem xét yếu tố tác động đến việc nắm giữ tiền mặt công ty niêm yết thị trường chứng khoán TP.HCM Mẫu gồm 711 quan sát nghiên cứu liệu 237 công ty giai đoạn 2011-2013 Mơ hình nghiên cứu xây dựng 10 nhân tố ảnh hưởng: quy mô công ty, vốn lưu động ròng, dòng tiền, đòn bẩy tài chính, chi tiêu vốn, lợi nhuận, tuổi công ty, sở hữu nhà nước, chi trả cổ tức ngành nghề kinh doanh Ba lý thuyết liên quan đến nhân tố nắm giữ tiền mặt mơ hình đánh đổi, lý thuyết trật tự phân hạng dòng tiền tự Mơ hình nghiên cứu thực hồi quy phần mềm thống kê SPSS 20.0 Kết nghiên cứu cho thấy rằng, tỷ lệ nắm giữ tiền mặt trung bình cơng ty 12,5%, Biến Vốn lưu động ròng, dòng tiền, đòn bẩy tài chính, lợi nhuận tuổi cơng ty có mối tương quan dương đến việc nắm giữ tiền mặt chi phí vốn có mối tương quan âm Biến quy mơ cơng ty, chi trả cổ tức, ngành nghề sở hữu nhà nước khơng có mối tương quan đến việc nắm giữ tiền mặt Từ kết nghiên cứu này, tác giả đưa số giải pháp đến việc nắm giữ tiền mặt công ty niêm yết thị trường chứng khốn TP.Hồ Chí Minh quản trị vốn lưu động, xác định cấu đòn bẩy tài hợp lý nắm giữ tiền mặt công ty có thời gian hoạt động lâu ABSTRACT This paper examines factors affecting the cash holdings of firms listed on TP.HCM Stock Exchange Sample of 711 observations of 237 companies for the period of 2011-2013 Research model was designed by 10 Factors affecting include: firm size, net working capital, cash flow, leverage, capital expenditure, profitability, firm age, government ownership, dividend payments and firm kind Research model was done regression analysis by SPSS 20.0 statistical software The study results show that the ratio average of cash holdings company’s 12.5% Variable net working capital, cash flow, leverage, profitability, and firm age are positive relationship to cash holdings Capital expenditure is negative relationship to cash holdings Variable Firm size, dividend payments, firm kind and government ownership non-significant relationship to cash holding From the results of this research, the authors offer a number of solutions relating to cash holdings for firms listed on TP.HCM Stock Exchange as working capital management, determination of reasonable financial leverage and cash holdings of firms has long operating time 21 Kim, J., Kim, H., & Woods, D (2011) Determinants of corporate cashholding levels: An empirical examination of the restaurant industry International Journal of Hospitality management, 30(3), 568-574 22 Megginson, W.L., & Wei, Z (2010) Determinants and value of cash holdings: Evidence from China's privatized firms SSRN Working Paper Series, 1-37 23 Myers, S (1984) The capital structure puzzle Journal of Finance, No 39, pp 572 – 592 Có thể download từ http://dx.doi.org/10.2307/2327916 24 Nadiri, M.I (1969) The determinants of real cash balances in the U.S total manufacturing sector The Quarterly Journal of Economics, 83(2), pp.173-196 25 Nguyen, P (2005) How sensitive are Japanese firms to earnings risk? Evidence from cash holdings 1-41 26 Ogundipe, L, O Ogundipe, S, E Ajao, S, K (2012), Cash holding and firm characteristics: Evidence from Nigerian Emerging Market, Journal of Business, Economics & Finance, Vol 1, No 2, pp 45 – 58 27 Opler, T., Pinkowitz, L., Stulz, R., & Williamson, R (1999) The determinants and implications of corporate cash holdings Journal of financial economics, 52(1), 3-46 28 Saddour, K (2006) The determinants and the value of cash holdings: Evidence from French firms CEREG, 1-33 29 Sun, Z Wang, Y (2011) Ownership Structure and the Value of Excess Cash: Evidence from China Có thể download từ http://www.ccfr.org.cn/cicf2011/papers/20110121115049.pdf 30 Wu, W Rui, O Wu, C (2011), Trade Credit, Cash Holdings and Financial Deepening: Evidence from a Transitional Economy Tài liệu từ internet 31 Các báo cáo tài chính, số tài www.cafef.com, www.cophieu68.com, www.vietstock.com 32 Đinh Tuấn Kiên (2013), Sự cần thiết việc tốn khơng dùng tiền mặt vai trò kinh tế thị trường, truy cập thông tin ngày 07 tháng 03 năm 2015, từ http://voer.edu.vn/pdf/d51daecf/1 Phụ lục Phụ lục A: Danh sách công ty niêm yết sử dụng làm nguồn liệu T ÊN CƠNG TY STT MÃ CK ASM Cơng ty cổ phần đầu tư xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang BCI CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh CLG CTCP Đầu tư Phát triển Nhà đất Cotec D2D CTCP Phát triển Đô thị Công Nghiệp Số DIG Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng DLG CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai DRH CTCP Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước DTA CTCP Đệ Tam DXG Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Địa ốc Đất Xanh 10 HAG Cơng Ty Cổ Phần Hồng Anh Gia Lai 11 HDG Công ty Cổ phần Tập đồn Hà Đơ 12 HQC CTCP Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân 13 IJC Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật 14 ITA CTCP Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo 15 ITC Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà 16 KAC 17 KBC CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần 18 KDH CTCP Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền 19 LCG Công ty Cổ phần LICOGI 16 20 LGL CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị Long Giang 21 LHG Công ty cổ phần Long Hậu 22 NBB Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy 23 NTL Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm 24 NVN Công ty cổ phần Nhà Việt Nam 25 NVT CTCP Bất Động sản Du lịch Ninh Vân Bay 26 OGC CTCP Tập Đoàn Đại Dương CTCP Phát triển Bất Động sản Phát Đạt 27 PDR 28 PPI 29 QCG Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương CTCP Quốc Cường Gia Lai 30 REE Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 31 SC5 Công ty Cổ phần Xây dựng số 32 SJS CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị Khu công nghiệp Sông Đà 33 SZL Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành 34 TDH 35 TIX CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức CTCP Sản xuất Kinh doanh XNK Dịch vụ Đầu tư Tân Bình 36 UDC CTCP Xây dựng Phát triển Đô thị Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 37 UIC CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đơ thị Idico 38 VIC Tập Đồn VINGROUP - CTCP 39 VNI CTCP Đầu tư Bất động Sản Việt Nam 40 VPH Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng 41 VRC CTCP Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu 42 CSM CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam 43 DPR CTCP Cao su Đồng Phú 44 DRC Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng 45 HRC Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình 46 PHR Cơng ty Cổ phần Cao su Phước Hòa 47 SRC CTCP Cao Su Sao Vàng 48 TNC 49 TRC CTCP Cao su Thống CTCP Cao su Tây Ninh 50 CMT CTCP Công nghệ mạng truyền thông 51 ELC CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông 52 FPT 53 ST8 Công ty Cổ phần FPT Công ty Cổ phần Siêu Thanh 54 ASP Công ty Cổ phần Tập đồn Dầu khí An Pha 55 DPM Tổng Cơng ty Phân bón Hóa chất Dầu khí - CTCP 56 PTL CTCP đầu tư hạ tầng đô thị dầu khí PVC 57 PVD Tổng CTCP Khoan Dịch vụ Khoan Dầu khí 58 PXI CTCP Xây dựng cơng nghiệp & dân dụng dầu khí 59 PXL CTCP đầu tư Xây dựng Thương mại dầu khí – Idico 60 PXS CTCP Kết cấu Kim loại Lắp máy Dầu khí 61 PXT 62 DSN Cơng ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí CTCP cơng viên nước Đầm Sen 63 PAN CTCP Xuyên Thái Bình 64 VNG CTCP Du lịch Golf Việt Nam 65 RIC 66 APC Cơng ty Cổ phần Quốc tế Hồng Gia CTCP Chiếu xạ An Phú 67 DCL Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long 68 DHG CTCP Dược Hậu Giang 69 DMC 70 HAI CTCP Xuất nhập y tế DOMESCO Công ty cổ phần Nông Dược Hai 71 OPC Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC 72 VFG 73 VMD CTCP Khử trùng Việt Nam CTCP Y Dược phẩm Vimedimex 74 TRA Công ty Cổ phần TRAPHACO 75 PNC Cơng ty Cổ phần Văn Hóa Phương Nam 76 BMC Cơng ty Cổ phần Khống sản Bình Định 77 KSA CTCP Cơng Nghiệp Khống sản Bình Thuận 78 KSB Cơng ty Cổ phần Khống sản Xây dựng Bình Dương 79 KSH Cơng ty Cổ phần Tập đồn Khống sản Hamico 80 KSS CTCP khống sản Na Rì Hamico 81 KTB CTCP Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc 82 LBM CTCP Khoáng sản Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng 83 TNT Công ty cổ phần Tài Nguyên 84 KHP 85 PGC Cơng ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP 86 PGD CTCP Phân phối Khí thấp Áp Dầu khí Việt Nam 87 PPC 88 SJD CTCP Nhiệt điện Phả Lại Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn 89 TBC Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà 90 TMP CTCP Thủy điện Thác Mơ 91 VSH CTCP Thủy Điện Vĩnh Sơn Sông Hinh 92 TIC CTCP Đầu tư Điện Tây nguyên 93 SFC CTCP Nhiên liệu Sài Gòn 94 SBA Cơng ty Cổ phần Sông Ba 95 MTG Công ty Cổ phần MT GAS 96 COM 97 BMP Công ty Cổ phần Vật tư Xăng Dầu Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh 98 DAG CTCP Tập Đồn Nhựa Đơng Á 99 DTT Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành 100 MCP 101 RDP CTCP In Bao bì Mỹ Châu Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông 102 TPC CTCP Nhựa Tân Đại Hưng 103 TTP CTCP Bao bì Nhựa Tân Tiến 104 VPK Công ty Cổ phần Bao Bì Dầu Thực vật 105 DHC Cơng ty Cổ phần Đông hải Bến Tre 106 DQC Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang 107 EVE CTCP Everpia Việt Nam 108 GDT Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành 109 GMC CTCP Sản xuất Thương mại May Sài Gòn 110 GTA Cơng ty cổ phần Chế biến gỗ Thuận An 111 HAP Cơng ty Cổ phần Tập đồn Hapaco 112 KMR Công ty Cổ phần MIRAE 113 LIX Công ty Cổ phần Bột giặt LIX 114 NSC Công ty Cổ phần Giống trồng Trung Ương 115 PAC CTCP Pin Ắc quy Miền Nam 116 RAL Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đơng 117 SAM Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sacom 118 SAV CTCP Hợp tác Kinh tế Xuất nhập Savimex 119 SHI 120 SSC Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam 121 TCM CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công 122 TLG CTCP Tập đoàn Thiên Long 123 TTF 124 VID CTCP Tập Đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đơng 125 VTB CTCP Viettronics Tân Bình 126 TYA Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt Nam 127 TMT Công ty cổ phần ô tô TMT 128 TIE Công ty Cổ phần TIE 129 TDW CTCP Cấp Nước Thủ Đức 130 SRF Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh 131 PNJ CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận 132 LGC Công ty Cổ phần Cơ khí - Điện Lữ Gia 133 HSI CTCP Vật tư Tổng hợp Phân bón Hóa sinh 134 HPG Cơng ty Cổ phần Tập đồn Hòa Phát 135 CLW 136 DTL CTCP cấp nước Chợ Lớn CTCP Đại Thiên Lộc 137 HLA Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu 138 HMC Cơng ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh 139 HSG Cơng ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 140 POM CTCP Thép Pomina 141 SMC CTCP Đầu tư Thương mại SMC 142 TLH CTCP Tập Đồn Thép Tiến Lên 143 VIS Cơng ty Cổ phần Thép Việt Ý 144 BBC Công ty Cổ phần Bibica 145 BHS CTCP Đường Biên Hòa 146 CLC Cơng ty Cổ phần Cát Lợi 147 KDC CTCP Kinh Đô 148 LAF CTCP Chế biến Hàng xuất Long An 149 LSS Cơng ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 150 MSN Cơng ty Cổ phần Tập đồn Ma San 151 NHS CTCP Đường Ninh Hòa 152 SBT Cơng ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh 153 SCD Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương 154 SEC CTCP Mía đường Nhiệt điện Gia Lai 155 TAC Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An 156 VLF CTCP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long 157 VNM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 158 ALP 159 BTT Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam Công ty cổ phần Thương Mại – Dịch vụ Bến Thành 160 CMV CTCP Thương nghiệp Cà Mau 161 GIL CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập Bình Thạnh 162 HDC Cơng ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu 163 HLG Cơng ty Cổ phần Tập đồn Hồng Long 164 KHA CTCP Xuất Nhập Khẩu Khánh Hội 165 PET Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 166 PIT Cơng ty Cổ phần Xuất nhập PETROLIMEX 167 SMA CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn 168 SVC CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn 169 TNA CTCP Thương mại Xuất nhập Thiên Nam 170 VHG CTCP Đầu tư Sản xuất Việt Hàn 171 TSC CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ 172 HTL CTCP Kỹ thuật Ơ tơ Trường Long 173 HAX 174 FDC 175 AAM Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Ơ tơ Hàng Xanh CTCP Ngoại Thương Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh CTCP Thủy sản Mekong 176 ABT 177 ACL CTCP Xuất nhập Thủy sản Bến Tre Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang 178 AGF CTCP Xuất nhập Thủy sản An Giang 179 ANV Công ty Cổ phần Nam Việt 180 ATA Công ty Cổ phần NTACO 181 AVF CTCP Việt An 182 CMX CTCP chế biến thủy sản xuất nhập Cà Mau 183 FMC Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta 184 HVG Công ty Cổ phần Hùng Vương 185 ICF CTCP Đầu tư Thương mại Thủy sản 186 MPC CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú 187 TS4 Công ty Cổ phần Thủy sản số 188 VHC Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn 189 VNH CTCP Thủy hải sản Việt Nhật 190 VTF 191 DVP CTCP Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng CTCP Đầu tư Phát triển Cảng Đình Vũ 192 GMD CTCP Đại lý Liên hiệp Vận chuyển 193 GTT CTCP Thuận Thảo 194 HTV CTCP Vận tải Hà Tiên 195 MHC CTCP Hàng hải Hà Nội 196 PJT Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex 197 PVT 198 SBC Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí CTCP Vận tải Giao nhận Bia Sài Gòn 199 SFI Cơng ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi 200 TCL CTCP Đai lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng 201 TMS CTCP Transimex-Saigon 202 VIP CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco 203 VNA CTCP Vận tải Biển Vinaship 204 VNL CTCP Giao nhận Vận tải Thương mại 205 VNS CTCP Ánh Dương Việt Nam 206 VOS CTCP Vận tải Biển Việt Nam 207 VST CTCP Vận tải Thuê tàu biển Việt Nam 208 VTO CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco 209 VSC CTCP Container Việt Nam 210 STG CTCP Kho Vận Miền Nam 211 BT6 Công ty Cổ phần Beton 212 CTI CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO 213 CYC CTCP Gạch men Chang Yih 214 DCT CTCP Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai 215 DHA Cơng ty Cổ phần Hóa An 216 DIC Cơng ty Cổ phần Đầu tư Thương mại DIC 217 DXV CTCP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng 218 HT1 Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 219 HVX CTCP xi măng Vicem Hải Vân 220 NAV Công ty Cổ phần Nam Việt 221 NNC CTCP đá Núi Nhỏ 222 TCR CTCP Công nghiệp Gốm sứ TAICERA 223 BCE CTCP Xây dựng Giao thơng Bình Dương 224 CDC CTCP Chương Dương 225 CII CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM 226 CTD Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec 227 HBC CTCP Xây dựng Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình 228 HTI CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO 229 L10 Công ty Cổ phần Lilama 10 230 LM8 CTCP Lilama 18 231 MCG CTCP Cơ điện Xây dựng Việt Nam 232 PTC CTCP Đầu tư Xây dựng Bưu Điện 233 TDC CTCP Kinh doanh Phát triển Bình Dương 234 TV1 CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 235 VNE Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam 236 HAS CTCP HACISCO 237 VSI CTCP Đầu tư Xây dựng Cấp thoát Nước Phụ lục B: Kết thống kê nắm giữ tiền mặt công ty chi trả cổ tức khơng có chi trả cổ tức DIV Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Khơng có chi trả cổ tức 321 45.1 45.1 45.1 Có chi trả cổ tức 390 54.9 54.9 100.0 Total 711 100.0 100.0 CASH DIV Khơng có chi trả cổ tức 079751 321 Std Deviation 3088202 162564 390 2579005 125176 711 2848260 Mean Có chi trả cổ tức Total N Phụ lục C: Kết thống kê nắm giữ tiền mặt công ty sản xuất phi sản xuất KIND Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Công ty phi 438 61.6 61.6 61.6 sản xuất Valid Công ty 273 38.4 38.4 100.0 sản xuất Total 711 100.0 100.0 CASH KIND Công ty phi sản xuất Công ty sản xuất Total 137671 Std Deviation 438 3427858 105128 273 1494207 125176 711 2848260 Mean N Phụ lục D: Thống kê mô tả biến mơ hình Descriptive Statistics N Minimum Maximum 5.20000 Mean Std Deviation CASH 711 0.00000 1251758 28482600 lnSIZE 711 18.66700 25.05100 20.8222138 1.16577652 NWC 711 -.29400 4.91000 CF 711 93.42000 58.45000 LEV 711 29000 CAPEX 711 -3.37000 48800 -.1865570 32287809 ROA 711 31.72000 46.10000 5.6269381 8.31194762 AGE 711 1.00000 3.00000 1.5822785 52666464 STATE 711 0.00000 79700 2038805 23498983 DIV 711 5485 498 KIND 711 3840 487 Valid N (listwise) 711 2507412 33363215 4.5434037 13.27777750 96.55000 50.7208579 20.43633169 Phụ lục E: Ma trận tương quan biến mơ hình Correlations CASH lnSIZE NWC CF LEV CAPEX Pearson Correlation Sig (2tailed) N Pearson Correlation Sig (2tailed) N Pearson Correlation Sig (2tailed) N Pearson Correlation Sig (2tailed) N Pearson Correlation Sig (2tailed) N Pearson Correlation CASH 711 ** -.116 lnSIZE ** -.116 NWC ** 764 CF ** 237 002 000 000 711 711 ** 150 000 002 LEV CAPEX ** -.502 ROA ** 450 AGE 035 STATE ** 100 DIV ** 145 KIND -.056 000 000 345 008 000 139 711 ** 179 711 -.073 711 * 093 711 -.044 711 -.064 000 051 013 239 711 -* 083 027 711 ** 472 000 711 ** -.367 711 ** 466 711 -.028 711 009 711 ** 146 000 000 448 806 000 711 -* 087 020 711 ** 274 000 711 ** -.303 711 ** 391 711 * 087 711 ** 177 711 ** 178 711 030 000 000 021 000 000 424 711 711 ** 227 711 ** 530 000 711 ** 120 001 711 711 ** 220 000 711 022 711 ** 232 711 ** 097 711 711 -.053 -.035 ** 276 000 711 711 ** - 304 ** 099 008 000 711 ** 764 711 ** -.150 711 711 ** 145 000 000 000 711 ** 237 711 ** -.099 711 ** 145 000 008 000 711 ** -.276 711 ** 304 000 000 711 ** 472 000 711 ** 274 000 711 -.502 ** 711 179 ** 711 ** 367 711 711 - 227 ** ** 303 711 1 000 711 -.041 269 711 -.300 ** 087 565 Sig (2tailed) N 000 000 000 000 000 711 ** 450 711 711 ** 466 711 ** 391 711 ** 530 000 711 ** -.232 711 ** 120 001 711 ** -.097 711 067 010 073 711 -.041 711 ** -.300 711 ** 191 269 000 711 ** 220 000 Pearson -.073 Correlation Sig (2.000 051 000 000 ROA tailed) N 711 711 711 711 * * Pearson 035 093 -.028 087 Correlation 345 013 448 021 Sig (2AGE tailed) N 711 711 711 711 ** ** Pearson 100 -.044 009 177 Correlation 008 239 806 000 Sig (2STATE tailed) N 711 711 711 711 ** * ** ** Pearson 145 -.083 146 178 Correlation 000 027 000 000 Sig (2DIV tailed) N 711 711 711 711 Pearson -.056 -.064 030 -* 087 Correlation 139 087 020 424 Sig (2KIND tailed) N 711 711 711 711 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) .000 010 000 161 357 711 711 067 711 ** 373 711 711 ** 191 -.014 073 000 000 719 711 711 * 093 711 * 096 711 ** 182 013 010 000 711 * 093 711 711 ** 147 000 013 000 711 ** 125 001 711 -.053 711 ** 373 711 * 096 711 ** 147 711 711 048 161 000 010 000 711 022 711 -.035 711 -.014 711 ** 182 711 ** -.125 711 048 565 357 719 000 001 201 711 711 711 711 711 711 000 201 711 711 Phụ lục F: Kết chạy hồi quy đa biến phần mềm SPSS Variables Entered/Removed Variables Entered Model a Variables Removed KIND, ROA, lnSIZE, AGE, STATE, CAPEX, DIV, CF, NWC, b LEV Method Enter a Dependent Variable: CASH b All requested variables entered Model Summary Model R Square R 824 a Adjusted R Square Std Error of the Estimate 674 16252525 679 Durbin Watson 1,935 a Predictors: (Constant), KIND, ROA, lnSIZE, AGE, STATE, CAPEX, DIV, CF, NWC, LEV ANOVA Sum of Squares Model a Mean Square df Regression 39.109 10 3.911 Residual 18.490 700 026 Total 57.599 710 F Sig 148.060 000 b a Dependent Variable: CASH b Predictors: (Constant), KIND, ROA, lnSIZE, AGE, STATE, CAPEX, DIV, CF, NWC, LEV a Coefcients Model Unstandardized Coeficients B (Constant) -.163 115 lnSIZE -.006 006 NWC 590 CF LEV Std Error Standardized Coeficients t Sig Beta -1.421 156 -.025 -1.077 282 023 691 25.220 000 001 001 057 2.351 019 003 000 221 7.832 000 -.213 022 -.241 -9.468 000 ROA 006 001 163 5.493 000 AGE 027 012 050 2.212 027 -.025 029 -.020 -.858 391 DIV 003 013 006 260 795 KIND -.013 013 -.021 -.957 339 CAPEX STATE a Dependent Variable: CASH ... Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc nắm giữ tiền mặt công ty niêm yết thị trường chứng khoán TP. HCM II- Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc nắm giữ tiền mặt công. .. chứng khoán TP. HCM? 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc nắm giữ tiền mặt Công ty niêm yết thị trường chứng khoán TP. HCM. .. định cho tỷ lệ nắm giữ tiền mặt tối ưu Nhận thấy vấn đề đó, nghiên cứu tác giả Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc nắm giữ tiền mặt công ty niêm yết thị trường chứng khốn TP. HCM 1.2 Tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc nắm giữ tiền mặt của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán TP HCM , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc nắm giữ tiền mặt của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán TP HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay