Nghiên cứu các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động thanh tra thuế tại cục thuế tỉnh bình dương

172 6 0
  • Loading ...
1/172 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 23:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ THÚY VÂN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TRA THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : KẾ TỐN Mã số ngành : 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ THÚY VÂN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TRA THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : KẾ TOÁN Mã số ngành : 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHAN ĐÌNH NGUYÊN TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2015 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS.TS PHAN ĐÌNH NGUYÊN (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 19 tháng 04 năm 2015 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên PGS.TS Lê Quốc Hội TS Phạm Ngọc Toàn TS Phan Thị Hằng Nga TS Phan Mỹ Hạnh TS Hà Văn Dũng Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM PHỊNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -TP HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGUYỄN THỊ THÚY VÂN Ngày, tháng, năm sinh: 9/8/1976 Chuyên ngành: Kế toán Giới tính: Nữ Nơi sinh: Nam Định MSHV: 1341850057 I- Tên đề tài: Nghiên cứu nhân tố tác động đến hiệu hoạt động tra thuế Cục thuế tỉnh Bình Dương II- Nhiệm vụ nội dung: - Hệ thống hoá mặt lý luận vấn đề tra thuế - Thực trạng cơng tác tra thuế Cục thuế tỉnh Bình Dương - Kiến nghị số giải pháp công tác tra thuế Cục thuế tỉnh Bình Dương dựa mơ hình nghiên cứu III- Ngày giao nhiệm vụ: 18/08/2014 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 15/03/2015 V- Cán hướng dẫn: PGS.TS Phan Đình Nguyên CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) PGS.TS PHAN ĐÌNH NGUYÊN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Nguyễn Thị Thúy Vân ii LỜI CẢM ƠN Sau trình học tập nghiên cứu, tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Kết hơm khơng q trình nỗ lực thân, mà nhờ nhiều hỗ trợ động viên nhiều người Tôi xin chân thành gởi lời cảm ơn tới: Quý Thầy, Cô trường Đại học Công nghệ TP.HCM truyền đạt kiến thức suốt thời gian mà học trường, đặc biệt hướng dẫn tận tình PGS.TS Phan Đình Nguyên Lãnh đạo anh, chị em đồng nghiệp văn phòng Cục thuế tỉnh Bình Dương, tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp tài liệu q báu để tơi hồn thành luận văn Gia đình, bạn bè, người động viên, hỗ trợ chỗ dựa tinh thần, chia sẻ khó khăn q trình tơi thực luận văn Trong q trình hồn tất đề tài, cố gắng tham khảo nhiều tài liệu, tranh thủ nhiều ý kiến đóng góp, song thiếu sót điều tránh khỏi Rất mong nhận đóng góp q báu từ q Thầy, Cơ, đồng nghiệp bạn Xin chân thành cảm ơn Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Vân TÓM TẮT Thuế gắn liền với tồn tại, phát triển nhà nước công cụ quan trọng mà quốc gia sử dụng để thực thi chức năng, nhiệm vụ Vì vậy, thuế vấn đề quan tâm hàng đầu quốc gia, quốc gia phát triển hay phát triển Trong thời gian qua, ngành thuế Việt Nam nói chung Cục thuế tỉnh Bình Dương nói riêng bước thực chiến lược cải cách, đại hóa ngành thuế, tiến tới xây dựng hệ thống thuế tiên tiến, đại chuyên nghiệp nhằm đảm bảo thực thi tốt pháp luật thuế; đảm bảo quản lý thuế công bằng, minh bạch, hiệu lực hiệu quả; phục vụ tốt tổ chức, cá nhân nộp thuế, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, nâng cao tính tự giác tuân thủ pháp luật thuế tổ chức, cá nhân nộp thuế, đề cao trách nhiệm người nộp thuế, tăng cường dân chủ tính tự chủ người nộp thuế việc ủy quyền cho người nộp thuế thực chức tự đánh giá, tự kê khai thuế tự nộp thuế vào ngân sách; đồng thời hệ thống này, công tác tra thuế trở thành nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu kiểm soát việc tuân thủ chấp hành luật thuế người nộp thuế đảm bảo nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước nhằm phục vụ nghiệp công nghiệp hố, đại hố đất nước Bình Dương tỉnh có số thu thuế hàng năm chiếm tỉ trọng tương đối lớn nước, tra thuế góp phần khơng nhỏ tạo nên thành Để đảm bảo nguồn thu cho ngân sách, tạo nguồn lực tài đủ mạnh để phát triển kinh tế, xây dựng đất nước đòi hỏi cơng tác tra thuế phải thực cách hiệu Vì vậy, tác giả nhận thấy nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu nhân tố tác động đến hiệu hoạt động tra thuế Cục thuế tỉnh Bình Dương” cần thiết Mục đích nghiên cứu xác định nhân tố tác động đến hiệu hoạt động tra thuế Bằng phương pháp định tính với lý luận bản, luận văn nêu lên khái niệm, nội dung, vai trò tra thuế tiêu chí đánh giá hiệu tra thuế kết hợp việc phân tích nhân tố tác động đến hiệu hoạt động tra thuế, luận văn nói lên thực trạng tra thuế qua việc trình bày số liệu thực tế, ưu điểm hạn chế công tác tra thuế Cục thuế tỉnh Bình Dương Sau kiểm chứng phương pháp định lượng thơng qua số liệu nghiên cứu thu thập, khảo sát từ 195 công chức làm công tác tra, kiểm tra Cục thuế Các phương pháp thống kê mô tả, kiểm định Cronbach's Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) phân tích hồi quy tuyến tính bội sử dụng nghiên cứu Sau tổng hợp phân tích đánh giá kết tác giả đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác tra thuế Cục thuế tỉnh Bình Dương ABSTRACT Tax has a strong attachment to the viability, the development of the government and it is an important tool, which is used by any other countries in order to enforce their functions and tasks Therefore, tax is the most concern of every country, regardless of developed country or developing country In past time, the Vietnamese Taxation in general and Binh Duong Tax Department in particular are gradually carrying out the strategies of innovation, modernise the taxation, try to build up an advanced, modern and professional tax system in order to ensure to well the tax Law; to ensure to manage the taxation fairly, clearly, validly and effectively; to serve well organizations, tax payers in accordance with the international standards, to enhance the selfawareness of conformity with the tax Law of organizations, tax payers, to enhance the responsibility of tax payers, to strengthen the democracy and the self-control of tax payers in mandating tax payers to perform the function of self- assessment, self-enumeration and self-payment to the budget; at the same time, under this system, tax inspection task became the main task with the main target is to control the obedience and the implementation of tax Law of tax-payers, to ensure the source of income for the governmental budget in order to serve the achievements of industrialization, modernization for the nation Bình Dương is the province that has the yearly source of income tax, whose rate is relatively high in comparison with whole country, in which tax inspection has contributed highly to get this achievements In order to ensure the source of income for the budget, to create the financial source of supply that is strong enough to develop the economy, building up the country requires the task of tax inspection that has to be efectively performed Therefore, writer has realized the study of topic “Study the factors that impact the efectiveness of tax inspection task of Binh Duong Tax Department” is necessary The purpose of this study is to define how the factors impact on the effectiveness of tax inspection task By quantitative method with basic theories, the thesis presents some concepts, contents, role of tax inspection and criteria of effective evaluation of tax inspection, combines with analysis the factors that impact the effectiveness of tax inspection activities, the thesis shows the real situation of tax inspection through the presentation of real data, the strong points and the limitations of tax inspection task at Binh Duong Tax Department Then verifying by quantitative method through collected data, which have been surveyed from 195 public servants, who are working as inspectors, controllers at the Department The statistical, descriptive methods, the Cronbach's Alpha verification method, the factors Verification method (EFA) and the double linear analysis method are used in the study After synthesizing, analyzing and evaluating the results, writer shows the solutions in order to strengthen the effectiveness of tax inspection task at Binh Duong Tax Department 3.4 Nhân tố hỗ trợ phối hợp Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 834 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Item Deleted Item Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted HTPH1: Co quan thue to chuc tap huan chinh sach thue va nghiep vu 18.91 14.575 546 817 19.10 15.119 534 819 19.19 15.021 555 816 19.04 14.004 675 797 19.15 13.997 627 804 19.35 12.972 675 796 19.32 14.785 480 828 tra chua chuyen sau HTPH2: Chua bien day du cac van ban giai dap vuong mac HTPH3: Trang thiet bi hien dai gop phan quan ho tro cong tac tra HTPH4: Su phoi hop, ket hop cong viec giua cac phong ban, cac bo phan chua dong bo HTPH5: Co quan thue giam sat viec su dung hoa don cua NNT chua chat che HTPH6: Su phoi hop cua cac co quan chuc nang co lien quan han che HTPH7: He thong ung dung khai thac thong tin, du lieu ve NNT chua dap ung 3.5 Nhân tố người nộp thuế Reliability Statistics Cron bach' s Alpha N of Items Item-Total Statistics 795 NNT1: NNT co y che giau co so tinh thue Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 13.87 7.168 509 777 NNT2: NNT khong nhiet tinh viec tu trang bi kien thuc 14.11 6.894 575 756 13.90 6.655 677 724 chuyen mon NNT3: NNT chua y thuc ro rang ve viec tu chiu trach nhiem co che tu khai tu nop thue NNT4: NNT chua chap hanh tot cac nghia vu ve thue NNT5: NNT chua hieu ro cac nghia vu, thu tuc ve thue 14.01 6.861 611 745 14.21 7.112 511 777 3.6 Nhân tố khác Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 704 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Item Deleted Item Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted NTK1: Chua co su tham gia nhiet tinh viec to cao gian lan thue 13.51 7.962 471 652 13.47 8.003 470 653 13.28 8.513 414 675 14.04 7.241 441 669 13.95 6.956 527 626 NTK2: Dao duc xa hoi chua len an manh me hanh vi gian lan thue NTK3: Hanh vi tuan thu thue can duoc co quan thue va NNT quan tam NTK4: Co quan thue cong khai thong tin gian lan thue tren phuong tien truyen thong NTK5: Giam sat sau tra nham danh gia muc hieu luc cua cuoc tra 3.7 Hiệu tra thuế Reliability Statistics Cronbach's Alpha 646 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted HQTT1: Theo Anh/chi HDTT thue hien dat duoc hieu qua 6.66 1.472 420 598 6.66 1.472 484 514 6.63 1.349 468 534 cao HQTT2: Anh/chi se tuyen truyen cho moi nguoi tuan thu thue de nang cao HQHDTT HQTT3: Trong thoi gian toi Anh/chị se gop phan nang cao HQHDTT PHỤ LỤC PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ 4.1 Nhóm biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .813 Approx Chi-Square 1526.479 Bartlett's Test of Sphericity 210 df 000 Sig Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Cumulative Variance % Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 6.172 29.389 29.389 6.172 29.389 29.389 2.847 13.559 13.559 2.032 9.677 39.067 2.032 9.677 39.067 2.630 12.524 26.083 1.699 8.092 47.159 1.699 8.092 47.159 2.523 12.012 38.096 1.534 7.305 54.463 1.534 7.305 54.463 2.408 11.465 49.560 1.176 5.600 60.064 1.176 5.600 60.064 1.671 7.958 57.518 1.070 5.096 65.159 1.070 5.096 65.159 1.605 7.641 65.159 805 3.833 68.992 771 3.670 72.662 723 3.444 76.106 10 657 3.128 79.234 11 589 2.805 82.040 12 535 2.547 84.586 13 489 2.330 86.916 14 470 2.238 89.154 15 443 2.111 91.264 16 395 1.883 93.147 17 371 1.768 94.915 18 329 1.568 96.482 19 283 1.349 97.831 20 245 1.165 98.996 21 211 1.004 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component KTCT1: Toc tang truong GDP anh huong tot den 759 HQTT KTCT5: Mo rong quan he hop tac, ngoai giao anh 716 huong tot den HQTT KTCT2: Lai suat giam tao dieu kien thuan loi cho 706 HQTT KTCT4: Tinh hinh chinh tri on dinh anh huong tot den 703 257 312 HQTT KTCT3: Lam phat giam anh huong tot den HQTT 646 HTPH5: Co quan thue giam sat viec su dung hoa don 823 cua NNT chua chat che HTPH6: Su phoi hop cua cac co quan chuc nang co 786 272 lien quan han che HTPH4: Su phoi hop, ket hop cong viec giua 715 cac phong ban, cac bo phan 257 chua dong bo HTPH7: He thong ung dung khai thac thong tin, du lieu 655 326 ve NNT chua dap ung TDCC3: Ty le tra thue 736 thap TDCC1: Trinh ke toan cong chuc lam cong tac 258 731 tra han che TDCC2: Kinh nghiem, ky nang cua cong chuc lam cong tac tra chua nhieu 720 TDCC5: Thieu tinh thong nhat viec ap dung cac 717 quy dinh phap luat CSPL2: Chinh sach thue thuong xuyen thay doi, thieu 733 su nhat quan CSPL4: Chinh sach thue 717 chua co su lien ket chat che 319 CSPL3: Chinh sach thue chua dong bo so voi cac van 710 ban phap quy khac CSPL1: Noi dung chinh sach thue phuc tap, chua ro 286 663 rang minh bach NTK5: Giam sat sau tra nham danh gia muc 279 786 hieu luc cua cuoc tra NTK4: Co quan thue cong khai thong tin gian lan thue tren phuong tien truyen 785 thong NNT4: NNT chua chap hanh tot cac nghia vu ve thue NNT3: NNT chua y thuc ro 818 rang ve viec tu chiu trach 332 nhiem co che tu khai 715 tu nop thue Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 4.2 Nhóm biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig .649 76.593 000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 1.761 58.710 58.710 669 22.300 81.010 570 18.990 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component HQTT2: Tuyen truyen cho moi nguoi tuan thu thue de nang cao 789 HQHDTT HQTT3: Trong thoi gian toi se gop 777 phan nang cao HQHDTT HQTT1: HDTT thue hien dat 732 duoc hieu qua cao Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Total 1.761 % of Variance 58.710 Cumulative % 58.710 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI Variables Entered/Removed Model a Variables Variables Entered Removed Method Nhomkhac, NhomNNT, NhomKTCT, NhomTDCC, NhomHTPH, NhomCSPL b Enter a Dependent Variable: NhomHQTT b All requested variables entered b Model Summary Model R 835 R Square a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 697 687 30852 a Predictors: (Constant), Nhomkhac, NhomNNT, NhomKTCT, NhomTDCC, NhomHTPH, NhomCSPL b Dependent Variable: NhomHQTT ANOVA Sum of Squares Model df Mean Square 41.091 Residual 17.895 188 Total 58.986 194 Regression a 6.849 F 71.950 095 a Dependent Variable: NhomHQTT b Predictors: (Constant), Nhomkhac, NhomNNT, NhomKTCT, NhomTDCC, NhomHTPH, NhomCSPL Sig .000 b Coefcients Model Unstandardized Standardized Coeficients Coeficients B a Std Error (Constant) 473 141 NhomKTCT 172 032 NhomHTPH 155 NhomTDCC t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF 3.354 001 244 5.359 000 780 1.283 036 207 4.267 000 685 1.460 091 032 137 2.872 005 713 1.403 134 036 181 3.720 000 684 1.462 109 026 194 4.230 000 767 1.304 195 NhomNNT a Dependent Variable: NhomHQTT 035 266 5.559 000 703 1.423 NhomCSPL Nhomkhac Scatterplot Dependent Variable: NhomHQTT ·0 0 ,- 0 0 oO oo •o 0 • ·- ••• o'o Regression Deleted (Pren) Residual o, ... công tác tra thuế Cục thuế tỉnh Bình Dương; Các công chức làm công tác thanh, kiểm tra thuế Cục thuế tỉnh Bình Dương; - Các nhân tố tác động đến tuân thủ thuế làm ảnh hưởng hiệu hoạt động tra thuế, ... CÁC KIẾN NGHỊ TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG .86 5.1 Định hướng hoạt động tra thuế Cục thuế tỉnh Bình Dương .86 5.2 Các kiến nghị hoạt động tra thuế Cục thuế. .. giả thuyết nhân tố tác động đến hiệu hoạt động tra thuế - Lấy phiếu khảo sát xác định kết mơ hình nghiên cứu định lượng nhân tố tác động đến hiệu hoạt động tra thuế Cục thuế tỉnh Bình Dương 5
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động thanh tra thuế tại cục thuế tỉnh bình dương , Nghiên cứu các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động thanh tra thuế tại cục thuế tỉnh bình dương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay