Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách của các doanh nghiệp nhỏ và vừa

111 11 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 23:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - TRẦN THÚY HẰNG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kế tốn Mã ngành: 60350301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - TRẦN THÚY HẰNG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 60350301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2016 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS.TS Vương Đức Hoàng Quân (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 25 tháng 07 năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS.TS Phan Đình Nguyên Chủ tịch TS Trần Văn Tùng Phản biện TS Hà Huy Tuấn Phản biện PGS.TS Lê Quốc Hội Ủy viên TS Nguyễn Quyết Thắng Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV PGS.TS Phan Đình Nguyên TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM PHÕNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2016 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Trần Thúy Hằng Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 15/07/1988 Nơi sinh: Hương Khê, Hà Tĩnh Chuyên ngành: Kế toán MSHV: 1441850062 I- Tên đề tài: Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách doanh nghiệp nhỏ vừa II- Nhiệm vụ nội dung: - Tác giả tìm hiểu đánh giá thực trạng mức độ lập dự toán ngân sách DNNVV - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến lập dự tốn ngân sách DNNVV - Thơng qua tác giả đưa kết luận hàm ý quản trị nhằm nâng cao hiệu cho việc lập DTNS DNNVV III- Ngày giao nhiệm vụ: 23/01/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 25/07/2016 V- Cán hướng dẫn: Phó giáo sư - Tiến sỹ Vương Đức Hoàng Quân CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) PGS.TS Vương Đức Hoàng Quân KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Trần Thúy Hằng ii LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Vương Đức Hoàng Quân người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ khích lệ tơi suốt q trình tơi thực luận văn này, giúp đỡ tơi hồn thiện kiến thức chuyên môn thân Tôi xin trân trọng cám ơn đến Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý khoa học – Đào tạo sau đại học, Khoa Kế toán – Tài – Ngân hàng, Phòng Tổ chức – Hành tồn thể Q Thầy, Cơ tham gia giảng dạy trường Đại học Công nghệ Tp HCM quản lý, truyền đạt kiến thức quý báu thời gian tơi tham gia khóa học giúp đỡ tơi q trình khảo sát số liệu thực luận văn Tác giả chân thành cám ơn tới bạn bè lớp sau đại học ngành kế toán quản trị kinh doanh trường Đại học Hutech, anh chị, cô doanh nghiệp khảo sát dành thời gian quý báu để cung cấp cho tác giả tất thông tin cần thiết để hoàn thành luận văn Cuối cùng, tác giả muốn cảm ơn tới gia đình tơi hỗ trợ tuyệt vời lời động viên để tơi có đủ tinh thần, nghị lực để thực luận văn Luận văn chắn tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp xây dựng Quý thầy cô bạn Trân trọng TRẦN THÚY HẰNG TĨM TẮT Dự tốn ngân sách nội dung quan trọng kế toán quản trị, sở định hướng đạo hoạt động sản xuất kinh doanh phối hợp hoạt động phận doanh nghiệp theo mục têu chiến lược đề Trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam doanh nghiệp nhỏ vừa loại hình doanh nghiệp chiếm đa số chủ yếu kinh tế Nghiên cứu tiến hành với việc xác định yếu tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) Trong trình thực nghiên cứu, số DNNVV khảo sát 180 doanh nghiệp Một bảng câu hỏi thiết kế nhằm để thu liệu thông qua vấn với kế toán viên, kế tốn trưởng, nhà quản trị, giám đốc tài chính, kiểm soát viên ngân sách Cả hai phương pháp định tính định lượng sử dụng việc phân tch liệu thu thập được, nguồn liệu thứ cấp sử dụng Việc phân tch kết nghiên cứu kết luận 07 yếu tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách doanh nghiệp nhỏ vừa: (1) Nguồn nhân lực thực lập DTNS, (2) Quy trình lập DTNS, (3) Cơ sở vật chất, công nghệ kỹ thuật, (4) Chế độ sách Nhà nước, (5) Tổ chức cơng tác kế tốn, (6) Kiểm sóat q trình lập DTNS, (7) Môi trường hoạt động Kết nghiên cứu tìm thấy nhân tố nhân tố có ảnh hưởng mạnh đến dự tốn ngân sách DNNVV Quy trình lập DTNS (  = 0.414), tếp đến Kiểm soát (  = 0.361), Môi trường hoạt động (  = 0.236), Nguồn nhân lực thực lập DTNS (  = 0.188), kế tếp Cơ sở vật chất (  = 0.160), Tổ chức kế toán (  = 0.142), Chế độ sách Nhà Nước (  = 0.13) Kết nghiên cứu gợi ý việc sâu vào phân tch tác động DTNS tới hiệu DNNVV (như hiệu tài chính, hiệu quản trị, hiệu ngân sách DN) góp phần nâng cao hiệu họat động lực cạnh tranh doanh nghiệp ABSTRACT Budgetng is an important part of management accountng, is the basis of the orientation and directon of producton and business operations as well as coordinate the actvities of the department of business under the strategic objectves have been set out In the business community in Vietnam , the small and medium- sized enterprises type of business is a majority and mainly in the economy This study was conducted to determine the factors that affect the budget estimates made by small and medium-sized enterprises (SMEs) In the course of conducting research, the number of SMEs surveyed 180 businesses A questionnaire was designed in order to obtain data through interviews with accountants, chief accountants, administrators, financial managers, marketing, budget controllers Both the qualitatve and quanttative are used in analyzing the data collected, secondary data sources were also used The analysis of the study results was concluded on 07 factors that afect the budget estimates made by small and medium-sized enterprises (1) Human resources to formulate the draft budget, (2) the process of elaboratng the draft budget, (3) Facilites, technology, (4) State policy regime, (5) Organization of accountancy, (6) control the process of making budget estimates, (7) Operatng Environment The research results found in factors , the factors that most influence the draft budget to SMEs is the process of draftng the budget ( β= 0.414), followed by the control (β= 0.361) operatng Environment (β = 0.236), human resources implemented the budget estimate (β= 0.188), followed by facilities (β= 0.160), Organizaton of accountng (β = 0.142), the main mode of State (β = 0.13) The study results also suggest going into the analysis of the impact of the draft budget to the effectveness of SMEs (such as financial performance , efficiency management, the eficiency of the enterprise budget) contribute to improving operatng efficiency and competitveness of businesses MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT x DANH MỤC BẢNG xi DANH MỤC HÌNH xiii CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU .1 Bối cảnh nghiên cứu: 1.2 Tính cấp thiết đề tài: 1.3 Mục tiêu, câu hỏi phương pháp nghiên cứu: 1.3.1 Mục tiêu đề tài: 1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu: 1.4 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu .5 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu .5 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa nghiên cứu: 1.6 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 2.1 Doanh nghiệp vừa nhỏ 2.2 Dự toán ngân .8 sách 2.2.1 Khái niệm dự toán ngân sách 2.2.2 Phân loại dự toán ngân sách 2.2.3 Quy trình lập dự toán ngân sách 10 2.2.4 Các mơ hình dự tốn ngân sách 12 2.2.5 Nội dung dự toán ngân sách 16 2.3 Tổng quan nghiên cứu: 18 2.3.1 Tình hình nghiên cứu nước 18 2.3.2 Tình hình nghiên cứu giới: .21 2.3.3 Khe hổng nghiên cứu .24 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 3.1.1 Thiết kế nghiên cứu .25 Phương pháp nghiên cứu 25 3.1.1.1 Nghiên cứu định tính 25 3.1.1.2 Nghiên cứu định lượng 28 3.1.2 Quy trình nghiên cứu 29 3.1.3 Thiết kế bảng câu hỏi 30 3.2 Xây dựng thang đo 31 3.2.1 Thang đo lường nhân tố Nguồn nhân lực thực dự toán ngân sách 31 3.2.2 Thang đo lường nhân tố Quy trình lập dự toán .32 3.2.3 Thang đo nhân tố Cơ sở vật chất, công nghệ kỹ thuật: 32 3.2.4 Thang đo chế độ sách Nhà Nước 32 3.2.5 Thang đo lường nhân tố Tổ chức công tác kế toán 32 3.2.6 Thang đo lường nhân tố Kiểm sốt q trình lập DTNS 33 3.2.7 Thang đo nhân tố Môi trường hoạt động 33 3.3 Các giả thuyết (GT) nghiên cứu cần kiểm định 33 Dự toán têu thụ Dự toán tồn kho thành phẩm cuối kỳ Dự tốn chi phí NVL trực tếp Dự toán sản xuất Dự toán chi phí nhân cơng trực tếp Dự tốn chi phí bán hàng QLDN Dự tốn chi phí sản xuất chung Dự toán tền mặt Dự toán kết hoạt động kinh doanh Bảng cân đối kế toán dự toán (Nguồn: Hồ Thị Huệ, 2011, “Xây dựng kế toán quản trị doanh nghiệp sản xuất Thành phố Hồ Chí Minh”, Trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sỹ, trang 08) Hình 5.1 Quy trình lập DTNS DN sản xuất thương mại dịch vụ Đối với DN thương mại dịch vụ quy trình lập dự tốn sau: Dự tốn têu thụ Dự tốn tồn kho Dự tốn chi phí bán hàng QLDN Dự toán mua hàng Dự toán toán tền Dự toán kết hoạt động kinh doanh Bảng cân đối kế toán dự toán (Nguồn: Trần Thế Nữ, 2011, “Xây dựng mơ hình kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp thương mại quy mơ vừa nhỏ”, Trường Đại học kinh tế quốc dân, Luận văn thạc sỹ, trang 44) Hình 5.2 Quy trình lập DTNS DN thương mại dịch vụ Kết khảo sát cho thấy nhiều phận phòng ban DN tự lập mẫu báo cáo dự toán riêng biệt Điều gây nên khó khăn cho việc phối hợp thơng tin phòng ban, gây hạn chế cho cơng tác lập DTNS Vì vậy, việc soạn thảo biểu mẫu thống cần thiết cho cơng tác lập dự tốn Các biểu mẫu phải rõ ràng, dễ hiểu, phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp phải cung cấp đủ thông tn cần thiết, hữu ích cho việc hoạch định kiểm soát Hệ thống biểu mẫu dự toán gồm nhiều báo cáo dự toán khác như: Dự toán bán hàng, dự toán sản xuất, dự toán mua hàng, dự toán CP NVLTT, dự toán CP NCTT, dự toán CP SXC, dự toán tồn kho, dự toán GVHB, dự toán CPBH CP QLDN, dự toán tền, dự toán BCKQKD, dự toán BCĐKT 5.2.3 Đối với sở vật chất DN Theo khảo sát, phương pháp truyền thống thường doanh nghiệp sử dụng phần mềm bảng tnh Microsoft Excel (126/180 DN khảo sát, chiếm 70%) Tuy nhiên, tình hình kinh doanh không ngừng biến đổi, phần mềm bảng tnh chứng minh khơng đủ khả để xử lý tến trình lập ngân sách cho doanh nghiệp Do đó, phần mềm lập ngân sách chuyện dụng sinh để mang đến xác, nhanh nhẹn khả đáp ứng yêu cầu khắt khe doanh nghiệp Một phần mềm lập ngân sách chuyên dụng giúp doanh nghiệp áp dụng biện pháp tốt tiến trình lập ngân sách như: Liên kết ngân sách với chiến lược hoạt động công ty, hợp ngân sách, sửa đổi ngân sách, tăng cường hợp tác nội tnh giản trình lập ngân sách Đối với doanh nghiệp nhỏ: thơng tn xử lý ít, trình độ nhân lực dự tốn nhiều hạn chế, nên việc sử dụng phần mềm Microsoft Excel, Access phổ biến, phần mềm sẵn có, dễ sử dụng có cơng cụ hàm tương đối đầy đủ để lập báo cáo dự toán Đây giải pháp tết kiệm có hiệu Đối với doanh nghiệp vừa: thông tin xử lý nhiều, khối lượng công việc lớn nên việc sử dụng phần mềm Microsoft Excell, Acces khơng phù hợp Vì vậy, DN nên sử dụng phần mềm mua sẵn, phần mềm tự viết riêng phục vụ cho công tác dự tốn 5.2.4 Đối với Chế độ sách Nhà nước: Công tác lập DTNS phải vừa sát với thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp vừa với thơng tư, nghị định, sách Nhà nước đưa Để lập DTNS đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp, đòi hỏi người lập DTNS phải nắm thật thay đổi chế độ sách Nhà Nước, từ hướng cho doanh nghiệp theo đường lối pháp luật, vừa tránh xáo trộn doanh nghiệp có thay đổi Nhà nước chế độ sách Hàng năm, DN cần tổ chức lớp đào tạo, phổ biến cho đội ngũ nhân viên tham gia lập DTNS Thông tư, nghị định ban hành liên quan đến lĩnh vực hoạt động (Thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tền lương bản….), để từ đội ngũ lập DTNS đưa DT sát với thực tế 5.2.5 Đối với công tác tổ chức kế toán Hiện nay, kế toán quản trị dần doanh nghiệp biết đến quan tâm, DNNVV cần nhanh chóng tiếp cận, chuyển đổi xây dựng nội dung kế toán tổ chức máy kế toán Sắp xếp lại máy kế toán DN theo hướng kết hợp phận kế tốn tài phận kế toán quản trị máy kế toán, để phận kế toán quản trị sử dụng thơng tin đầu vào từ kế tốn tài Tiếp đến, việc áp dụng mơ hình dự tốn phải phù hợp với quy mơ hoạt động, đặc điểm tổ chức sản xất kinh doanh, quy trình cơng nghệ sản xuất, có ảnh hưởng đến DTNS DN Dựa vào kết khảo sát chương cho thấy: Có 28% DN áp dụng mơ hình thông tin từ lên DN vừa, 66,3% DN áp dụng mơ hình ấn định thơng tn từ xuống DN nhỏ 5,7% DN áp dụng mơ hình thơng tin phản hồi DNNVV (Nguồn: Theo tính tốn tác giả) - Mơ hình ấn định thông tn từ xuống: áp dụng mô hỉnh đòi hỏi nhà quản trị phải có tầm nhìn tổng qt, tồn diện mặt DN nhà quản trị phải nắm vững hoạt động phận DN để đưa têu phù hợp Mơ hình phù hợp với DN nhỏ, có phân cấp quản lý - Mơ hình thơng tn từ lên: áp dụng mơ hình này, hầu hết phận DN tự đưa định têu dự tốn Những người tham gia cơng tác lập dự tốn số liệu thực tế xác Việc phát huy tch cực vai trò dự tốn, buộc người tổ chức phấn đấu nỗ lực để đạt kết đề Mơ hình phù hợp với DN có phân quyền nhiều quản lý Tuy nhiên, phận tự định dự tốn nên xảy tình trạng lập dự tốn thấp khả mà phận thực Lúc dẫn đến lãng phí tài nguyên nhân lực, vật lực, lực có DN Vì vậy, Nhà quản lý cấp cao cần kiểm tra, xem xét kỹ lưỡng trước chấp nhận dự toán cấp đưa lên - Mơ hình thơng tin phản hồi: áp dụng mơ hình dựa tổng hợp điều kiện cụ thể Mơ hình dự toán thỏa thuận tham khảo ý kiến từ quản lý cấp sở quản lý cấp cao, thể liên kết chung sức cấp quản lý công tác dự toán, vây dự toán dễ dàng thực Tuy nhiên, nhược điểm mơ hình tốn nhiều thời gian, chi phí cho q trình dự thảo, phản hồi, phê duyết chấp nhận Do đó, mơ hình thành cơng thành viên phận phải đồn kết đồng lòng thực với mục têu chung DN 5.2.6 Đối với cơng tác kiểm sốt q trình lập dự tốn Việc thực dự tốn có thành cơng sát với thực tế hay khơng phụ thuộc vào q trình theo dõi kiểm sốt dự tốn Do tình hình hoạt động kinh doanh DNNVV không giống thời điểm nên DTNS DNNVV nên lập chi tiết cho quý sau tổng hợp DTNS quý thành DTNS năm Khi kế hoạch thực định kỳ tháng, quý hay năm, nhân viên dự toán phải kiểm tra biến động dự toán với thực tế, tìm hiểu nguyên nhân báo cáo với Ban quản lý cấp cao để có phản ứng điều chỉnh kịp thời định kiểm soát hợp lý 5.2.7 Đối với Môi trường hoạt động Việc lập dự toán tổng hợp hoạt động phận khác doanh nghiệp mục tiêu chung Mỗi phận, phòng ban có định dự tốn riêng nên đơi mâu thuẫn với Q trình DTNS xóa bỏ mâu thuẫn dự tốn khơng phục vụ cho lợi ích riêng phận mà cho tồn doanh nghiệp Do đó, việc thực dự tốn phải có phối hợp chặt chẽ phận, phòng ban nhà quản trị thành viên dự toán 5.3 Hạn chế gợi ý cho nghiên cứu sau: Hạn chế thứ nhất: tác giả sử dụng phương pháp lấy mẫu thuận tện để chọn mẫu khảo sát phục vụ cho nghiên cứu này, phương pháp chọn mẫu phi xác suất Phương pháp chọn đối tượng mà tác giả tếp cận dễ dàng, điều làm hạn chế cho nghiên cứu kết nghiên cứu khơng tổng qt hóa cho đám đông Hạn chế thứ hai: Do thời gian nghiên cứu có giới hạn nên tác giả khảo sát ý kiến 180 DNNVV khu vực Tp Hồ Chí Minh, điều phản ánh đầy đủ xác ảnh hưởng nhân tố đến việc lập dự toán ngân sách DNNVV Hạn chế thứ ba: Tác giả xét tổng quát tác động nhân tố tới việc lập DTNS DN mà chưa sâu vào phân tch tác động DTNS tới hiệu DNNVV (như hiệu tài chính, hiệu quản trị, hiệu ngân sách DN) Cuối cùng, luận văn nhận dạng 07 nhân tố tác động tới việc lập DTNS DNNVV Trong kết hồi quy cho thấy R 0.676 chứng tỏ mơ hình giải thích 67.6% thay đổi việc lập dự toán ngân sách thay đổi 07 yếu tố Nguồn nhân lực thực lập DTNS, Quy trình lập DTNS, Cơ sở vật chất, Chế độ sách Nhà nước, Tổ chức cơng tác kế tốn, Kiểm sốt q trình lập DTNS, Mơi trường hoạt động 32.4% thay đổi lập dự toán ngân sách DNNVV yếu tố khác chưa nghiên cứu đề tài Do nghiên cứu tếp theo cần tìm yếu tố khác có ảnh hưởng đến việc lập DTNS DNNVV Có thể nghiên cứu thêm yếu tố vào mơ biến quy mơ doanh nghiệp, biến loại hình doanh nghiệp, biến cảm nhận động lực thực DTNS nhân viên vào mơ hình nghiên cứu sau TÀI LIỆU THAM KHẢO A/ Tài liệu nước 1/ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP Chính phủ: Về trợ giúp phát triển DN nhỏ vừa htp://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban? class_id=1& mode=detail&document_id=88612 2/ Ven.vn (2014), Doanh nghiệp nhỏ vừa: Còn khoảng cách lớn khu vực [online], Tạp chí tài chính, viewed 10/05/2016, from:< htp://www.tapchitaichinh.vn/Tai-chinh-Doanh-nghiep/Doanh-nghiep-vua-vanhoCon-khoang-cach-lon-trong-khu-vuc/49591.tctc> 3/ Cao Sỹ Kiêm (2013) DN nhỏ vừa: Thực trạng giải pháp hỗ trợ năm 2013 [online], Tạp chí tài chính, viewed 10/05/2016, from:< htp://tapchitaichinh.vn/Trao-doi-Binh-luan/Doanh-nghiep-nho-va-vua-Thuctrangva-giai-phap-ho-tro-nam-2013/22487.tctc> 4/ Tổng cục thống kê (2015) Tình hình kinh tế xã hội năm 2015 viewed 10/05/2016,from: 5/ Trung tâm tin (2014) Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam Viewed 20/05/2016, from: 6/ Duy Phương (2015) Doanh nghiệp nhỏ vừa - Mạnh lượng, yếu chất Chứng khoán Tân Việt, Viewed 20/05/2016, from:< htp://finance.tvsi.com.vn/News/201548/312865/doanh-nghiep-vua-va-nho-manhve-luong-yeu-ve-chat.aspx> 7/ Doanh nghiệp nhỏ vừa htp://voer.edu.vn/m/doanh-nghiep-nho-va-vua/eb70957d 8/ Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008) Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà xuất Hồng Đức, tập 9/ Nguyễn Đình Thọ (2011) Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh Nhà xuất lao động xã hội 10/ Trần Tiến Khai (2012) Phương pháp nghiên cứu kinh tế Nhà xuất lao động xã hội, trang 207-208 11/ Phạm Châu Thành Phạm Xn Thành (2010) Giáo trình mơn học Kế tốn quản trị Nhà xuất Phương Đơng, trang 325 12/ Lê Quang Hùng (2015) Bài giảng SPSS 20.0 13/ Huỳnh Lợi (2008) Xây dựng kế toán quản trị doanh nghiệp sản xuất Việt Nam Luận án tiến sỹ, Trường Đại học Kinh tế Tp HCM 14/ Phạm Ngọc Toàn (2010) Xây dựng nội dung tổ chức kế toán quản trị cho Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam Luận án tến sỹ, Trường Đại học Kinh tế Tp HCM 15/ Nguyễn Bích Liên (2007) Hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị cơng ty phân bón miền Nam Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế Tp HCM 16/ Trần Thế Nữ (2011) Xây dựng mơ hình kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp thương mại quy mô vừa nhỏ Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học kinh tế quốc dân 17/ Nguyễn Thúy Hằng (2012) Xác lập mơ hình dự tốn báo cáo dự tốn ngân sách cho loại hình doanh nghiệp khu cơng nghiệp Biên Hòa Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế Tp HCM 18/ Phạm Trà Lam (2012) Tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn áp dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế Tp HCM 19/ Nguyễn Thị Lệ Thủy (2013) Xây dựng dự toán ngân sách DN thương mại vừa nhỏ Tp HCM Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Cơng nghệ Tp HCM 20/ Đỗ Khắc Tồn (2014), Tổ chức cơng tác kế tốn quản trị Doanh nghiệp nhỏ vừa khu vực Thành phố Hồ Chí Minh Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Công nghệ Tp HCM, 21/ Các nhân tố tác động đến xu hướng tao khe hổng dự toán ngân sách - kiểm định giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam (2014) Trường đại học kinh tế Tp HCM 22/ Lê Vũ Hà (2015) Hồn thiện dự tốn ngân sách Công ty trách nhiệm hữu hạn Đăng Long Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Lạc Hồng, B/ Tài liệu nước 22/ Beatrice Njeru Warue, Thuo Vivian Wanjira (2013) „Assessing budgetng process in small and medium enterprises in Nairobi‟s central business district: a case of hospitality industry‟ International Journal of Information Technology and Business Management, Vol 17 (1) 23/ Bedeian, A G., Armenakis, A.A (1981) „A path-analytic study of the consequences of role conflict and ambiguity‟ Academic of Management Journal, Vol 24, pp 417-424 24/ Brownell, P., & Dunk, A (1991) „Task uncertainty and its interacton with budgetary partcipaton and budget emphasis: Some methodological issues and empirical investgaton‟ Accounting, Organizations and Society, Vol.16, pp 693−703 25/ Brownell, P., & McInnes, M (1986) „Budgetary partcipation, motvaton, and managerial performance‟ The Accounting Review, Vol.61 (4), pp 587 −600 26/ Bruns William J Jr., Waterhouse John H (1975) „Budgetary Control and Organizaton Structure‟ Journal of Accounting Research, Oxford, Vol 13 (2), pp 177-203 27/ Campbell, Ian J., (1985) „Budgetng: is it a technical or behavioural process‟ Management Accounting, pp 6670 28/ Chalos, P., & Poon, M (2000) „Participaton and Performance in Capital Budgetng Teams‟ Behavioral Research in Accounting, Vol 12, pp 199-229 29/ Chenhall Robert H., Morris D (1995) „Organic decision and communicaton processes and management accountng systems in entrepreneurial and conservatve business organizations‟ Omega, International Journal of Management Science, Oxford, Vol 23(5), pp 485-497 30/ Chenhall Robert H (2003) „Management control systems design within its organizatonal context: findings from contngency-based research and directons for the future‟ Accounting, Organizations and Society, Oxford, Vol.28 (2-3), pp 127168 31/ Covaleski, M.A., Dirsmith, M.W., & Jablonsky, S.F (1985) „Traditonal and Emergent Theories of Budgetng: An Empirical Analysis‟ Journal of Accounting and Public Policy, Vol 4(4), pp 277-300 32/ Firth, M (1996) „The Difusion of Managerial Accountng Procedures in the People‟s Republic of China and the Influence of Foreign Partnered Joint Ventures‟ in:Accounting, Organizations & Society, Vol 21(7), pp 629-654 33/ Greenberg, P R., & Nouri, H (1994) „Partcipatve budgetng: A meta-analytc examinaton of methodological moderators‟ Journal of Accounting Literature, Vol 13,117− 141 34/ Govindarajan Vijayaraghavan (1988) „A contngency approach to strategy implementaton at the business-unit level: Integratng administrative mechanisms with strategy‟ Academy of Management Journal, Briarclif Manor, Vol 31 (4), pp 828-853 35/ Harrison Graeme L (1992): „The cross-cultural generalizability of the relaton between partcipaton, budget emphasis and job-related attitudes‟ Accounting, Organizations and Society, Oxford, Vol 17 (1), pp 1-15 36/ Hofer, C.W., & Sandberg, W.R (1987) „Improving New Venture Performance: Some Guidelines for Success‟ American Journal of Small Business, Vol 12 (1), pp 11-25 37/ Kahn, R.L., Wolfe, D.M., Quinn, R.P., Snoek, J., Rosenthal, R.A (1964) „Organisational stress: Studies in role conflict and ambiguity‟ Toronto, Canada 38/ Johnny Jermias, Trisnawat Setiawan (2008) „The moderating effects of hierarchy and control systems on the relatonship between budgetary partcipaton and performance‟ The International Journal of Accounting, Vol 43 Available online at www.sciencedirect.com 39/ Kaplan, R.S (1983) „Measuring Manufacturing Performance: A New Challenge for Managerial Accountng Research‟ The Accounting Review, Vol 58 (4), pp 686-705 40/ Kazeem Olabode Falet, Darrell Myrick (2012) „The Nigerian Budgetng Process - A Framework for Increasing Employment Performance‟ Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 41/ Kenis, I (1979) „Effect of Budgetary Goal Characteristcs on Managerial Attitudes and Performance‟ Accounting Review, Vol 54 (4), pp 707-721 42/ Lind, E.A., & Tyler, T.R (1988) The Social Psychology of Procedural Justice, Plenum Press, New York 43/ Yang Qi (2010) The impact of the budgeting process on performance in small and medium-sized firms in China, The University of Twente, the degree of doctor 44/ Yuen, Desmond C.Y (2004) „Goal Characteristics, Communicaton and Reward Systems, and Managerial Propensity to Create Budgetary Slack‟ Managerial Auditing Journal, Vol 19 (4), pp 517-532 45/ Ueno Susumu, Sekaran Uma (1992) „The influence of culture on budget control practces in the USA and Japan: An empirical study‟ Journal of International Business Studies, Washington, Vol 23 (4), pp 659-674 ... đồng doanh nghiệp Việt Nam doanh nghiệp nhỏ vừa loại hình doanh nghiệp chiếm đa số chủ yếu kinh tế Nghiên cứu tiến hành với việc xác định yếu tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách doanh nghiệp. .. tham gia vào việc lập DTNS đó? - DN sử dụng phần mềm để lập DTNS? Nội dung 2: Xác định yếu tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách DNNVV - Có yếu tố ảnh hưởng đến lập dự toán ngân sách? -... tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập DTNS doanh nghiệp có quy mơ vừa nhỏ 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu việc lập DTNS
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách của các doanh nghiệp nhỏ và vừa , Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách của các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay