Nghiên cứu tác động của cấu trúc sở hữu đến chính sách cổ tức thông qua báo cáo thường niên của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP hồ chí minh

114 10 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 23:38

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn “Nghiên cứu tác động cấu trúc sở hữu đến sách cổ tức thơng qua báo cáo thường niên Công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khốn TP.Hồ Chí Minh” cơng trình việc học tập nghiên cứu thật nghiêm túc thân Những kết nêu nghiên cứu trung thực chƣa đƣợc công bố trƣớc Các số liệu luận văn nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng, đƣợc tổng hợp từ nguồn thông tin đáng tin cậy Ngƣời thực NGƠ HUỲNH THIÊN THU ii LỜI CÁM ƠN Tơi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ngƣời hƣớng dẫn khoa học tôi: PGS TS VÕ VĂN NHỊ lời khun bổ ích hƣớng dẫn tận tình Thầy suốt trình thực nghiên cứu Ngồi ra, tơi xin đƣợc cám ơn tất thầy cô tận tâm giảng dạy truyền đạt nhiều kiến thức quý báu cho tơi thời gian theo học chƣơng trình cao học trƣờng Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Cuối tơi xin gửi lời cám ơn đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ngƣời ln bên tơi, động viên khuyến khích tơi trình thực đề tài nghiên cứu NGƠ HUỲNH THIÊN THU TĨM TẮT Luận văn nghiên cứu tác động cấu sở hữu đến sách cổ tức doanh nghiệp Nghiên cứu đƣợc thực dựa số liệu báo cáo tài chính, thơng báo chi trả cổ tức, cáo bạch 99 công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE) từ 2008 – 2014 Nghiên cứu lựa chọn ba nhân tố đại diện cho cấu trúc sở hữu doanh nghiệp: (i) Tỷ lệ sở hữu cổ đông Nhà Nƣớc; (ii) Tỷ lệ sở hữu cổ đơng nƣớc ngồi (iii) Tỷ lệ sở hữu cổ đơng quản lý, ngồi biến kiểm sốt hội tăng trƣởng, quy mơ cơng ty, khả sinh lợi, tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu lƣợng tiền mặt mà công ty nắm giữ Sau tác giả lựa chọn mơ hình phù hợp để kiểm định đánh giá tác động cấu trúc sở hữu tới sách cổ tức doanh nghiệp Để chọn mơ hình phù hợp, luận văn sử dụng ba phƣơng pháp hồi quy: bình phƣơng nhỏ liệu chéo (Pooled OLS), phƣơng pháp“các ảnh hƣởng cố định” (Fixed effects) phƣơng pháp “các ảnh hƣởng ngẫu nhiên” (Random Effects).Sau đó, sở kết kiểm định Hausman, nghiên cứu so sánh hiệu mơ hình Fixed effects Random effects Cuối cùng, nghiên cứu khắc phục tƣợng phƣơng sai thay đổi tự tƣơng quan mơ hình việc sử dụng phƣơng pháp bình phƣơng bé tổng qt (GLS) Kết mơ hình cho thấy chƣa có đủ kết luận cấu trúc sở hữu có tác động tới sách cổ tức tiền mặt công ty niêm yết Việt Nam giai đoạn 2008-2014 Nhìn chung biến có tác động phù hợp với kỳ vọng Tác giả đánh giá kết hợp lý với thực trạng sách cổ tức HOSE Thơng qua phân tích kết quả, tác giả đánh giá xu hƣớng cổ tức gợi ý cho nhà đầu tƣ việc vận dụng nhân tố để dự đốn sách cổ tức, từ đánh giá giá trị doanh nghiệp nhƣ giá trị cổ phần ABSTRACT This thesis examines the impact of the ownership structure to the dividend policy of the enterprise The study was carried out based on the data on the financial statements, the dividend payment notice, the prospectus of the 99 companies listed on the HCM City Stock Exchange (HOSE) from 2008 - 2014 Research choice of three factors represent the ownership structure of the business: (i) percentage of shareholder ownership of the State; (ii) The percentage of ownership of foreign shareholders and (iii) Percentage of shareholder ownership management, in addition to control variables are growth opportunities, company size, proftability, ratio debt to equity and the amount of cash that the company holds The author then choose a suitable model to test and assess the impact of the ownership structure to the dividend policy of the enterprise To choose the right model, the thesis uses three methods of regression: Least squares data by cross (Pooled OLS), the "fxed effects" (Fixed effects) and methods "of photos random effects "(random effects) Then, on the basis of test results Hausman, researchers compared the effects between model and Random effects Fixed effects Finally, researchers overcome the variance changes and autocorrelation of the model using the least squares method overall (GLS) Results showed that the model is not sufficient grounds to conclude that the ownership structure policy affecting cash dividend in listed companies in Vietnam in the period 2008-2014 Overall the impact variable matching expectations The author reviews the results with the real situation is quite reasonable dividend policy at HOSE Through analysis of the results, the authors assess trends and suggested dividend for investors on the application of these factors to predict dividend policy, which evaluate corporate value and shareholder value part MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƢƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Các phƣơng pháp nghiên cứu cơng trình nƣớc ngồi kiểm định tác động cấu trúc sở hữu đến sách cổ tức 1.2 Các phƣơng pháp nghiên cứu cơng trình nƣớc kiểm định tác động cấu trúc sở hữu đến sách cổ tức 15 1.3 Đánh giá nghiên cứu trƣớc 16 Tóm tắt chƣơng 17 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 18 2.1 Cổ tức 18 2.2 Chính sách cổ tức 18 2.3 Cấu trúc sở hữu 19 2.4 Các tiêu đo lƣờng sách cổ tức 20 2.4.1 Cổ tức cổ phần thƣờng (Dividend per Share – DPS, DIV) 20 2.4.2 Tỷ lệ chi trả cổ tức (Dividend payout ratio) 20 2.4.3 Tỷ suất cổ tức (Dividend Yield) 21 2.5 Các lý thuyết liên quan đến sách cổ tức 22 2.5.1 Lý thuyết hiệu ứng khách hàng (Clientele Effect Theory) 22 2.5.2 Lý thuyết hiệu ứng tín hiệu (Signaling Effect theory) 23 2.5.3 Lý thuyết sách cổ tức tiền mặt cao Gordon 25 2.5.4 Lý thuyết hiệu ứng thuế (Tax Effect Theory) 26 2.5.5 Lý thuyết chi phí đại diện (Agency Cost Theory) 27 2.5.6 Mối quan hệ nhóm cổ đơng sách cổ tức 29 Tóm tắt chƣơng 31 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 Giả thuyết nghiên cứu đo lƣờng biến 32 3.1.1 Giả thuyết nghiên cứu 32 3.1.2 Biến phụ thuộc 33 3.1.3 Các biến độc lập 34 3.1.4 Các biến kiểm soát: 34 3.2 Dữ liệu nghiên cứu 39 3.3 Phƣơng pháp xử lý liệu 39 3.4 Quy trình phân tích định lƣợng 40 Tóm tắt chƣơng 44 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 45 4.1 Thống kê mô tả 45 4.2 Phân tch tƣơng quan biến 55 4.3 Kết hồi quy đa biến 56 4.3.1 Kết hồi quy Pooled Ordinary Least Square (Pooled OLS) 56 4.3.2 Kết hồi quy theo phƣơng pháp Fixed Effects Model (FEM) 57 4.3.3 Kết hồi quy theo phƣơng pháp Random Effects Model (REM) 58 4.3.4 Kiểm định Hausman để so sánh hai mơ hình REM FEM 59 4.3.5 Kiểm định phƣơng sai thay đổi mơ hình FEM 60 vii Tóm tắt chƣơng 64 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 65 5.1 Kết luận 65 5.2 Kiến nghị 66 5.2.1 Kiến nghị nhà quản lý Công ty niêm yết 66 5.2.2 Kiến nghị nhà đầu tƣ 66 5.2.3 Kiến nghị quan quản lý Nhà Nƣớc 67 5.3 Hạn chế hƣớng nghiên cứu 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 PHỤ LỤC 78 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên Tiếng Anh Tên Tiếng Việt DPS Dividend Per Share Cổ tức cổ phiếu OLS Ordinary least squares Mơ hình bình phƣơng bé FEM Fixed EffectsModel Mơ hình ảnh hƣởng cố định REM Random Effects Model Mơ hình ảnh hƣởng ngẫu nhiên GLS Generalized Least Squares Bình phƣơng bé tổng quát HOSE Hochiminh Stock Exchange Sởgiaodịchchứngkhoán TP.HCM DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Tóm tắt kết nghiên cứu nƣớc ngồi 11 Bảng 2.1: Tóm tắt kết nghiên cứu trƣớc 78 Bảng 3.1 Bảng mô tả biến đo lƣờng đƣợc sử dụng nghiên cứu 82 Bảng 4.1 Thống kê mô tả 83 Bảng 4.2 Ma trận hệ số tƣơng quan biến mơ hình 83 Bảng 4.3 Kết qủa kiểm định nhân tử phóng đại phƣơng sai 84 Bảng 4.4 Kết hồi quy theo phƣơng pháp OLS 84 Bảng 4.5 Kết hồi quy theo phƣơng pháp FEM 85 Bảng 4.6 Kết hồi quy theo phƣơng pháp REM 86 Bảng 4.7 Kết kiểm định Hausman 87 Bảng 4.8 Kết kiểm định phƣơng sai thay đổi 87 Bảng 4.9 Kết sử dụng phƣơng pháp GLS 88 Bảng 4.10 Kiểm định tự tƣơng quan mơ hình 88 Bảng 4.11 Kết hồi quy GLS sau khắc phục khuyết tật 89 Mối quan hệ chiều có ý nghĩa cấu trúc sở hữu Warrad ctg nƣớc ngồi sách trả cổ tức thông qua công thức Tobon’s Q công ty Jordan từ 2005 – 2007 (2012) Mối quan hệ ngƣợc chiều sở hữu cổ đông tổ chức sở hữu nhà nƣớc với mức trả cổ tức cho cổ đơng Ngồi ra, nghiên cứu tìm thấy qui mơ cơng ty có tác động ngƣợc với Shubiri (2012) ctg mức trả cổ tức, công ty lớn khả chi trả cổ tức Cơng ty có nhiều hội đầu tƣ có nhiều khả trả cổ tức, cơng ty có tỷ lệ nợ cao trả cổ tức thấp Kết cơng ty có sở hữu cổ đơng tổ chức cao Thanatawee có nhiều khả trả cổ tức cổ tức mức cao Kết mối quan hệ chiều lợi nhuận, hội tăng (2013) trƣởng mức trả cổ tức mối quan hệ ngƣợc chiều tỷ lệ nợ sách cổ tức Al-Gharaibeh ctg Sở hữu cổ đông tổ chức sở hữu nhà quản lý cơng ty có mối quan hệ ngƣợc chiều với cổ tức (2013) Qui mô hội đồng quản trị, sở hữu cổ đông cá nhân, qui mô công ty hội đầu tƣ có mối quan hệ chiều với Afzal (2013) Sehrish mức trả cổ tức Sở hữu cổ đông bên trong, lợi nhuận có tác động đến mức trả cổ tức Sở hữu cổ đơng tổ chức đòn bẩy tài có ảnh hƣởng ngƣợc chiều, thành viên hội đồng quản trị độc lập có mối quan hệ chiều với mức trả cổ tức nhƣng khơng có ý nghĩa thống kê Các cơng ty có nhiều thành phần sở hữu nắm cổ phần chi phối có xu hƣớng chi trả cổ tức Các cơng ty có tỷ lệ sở hữu Al-Nawaiseh tổ chức nắm giữ cổ phần lớn thƣờng chi trả cổ tức cho (2013) cổ đơng Cổ đơng ban quản trị công ty thƣờng không định chi trả cổ tức Cổ đơng nƣớc ngồi khơng có mối quan hệ đến sách chi trả cổ tức cơng ty Quy mơ HĐQT (BS) có mối liên hệ chặt chẽ, đồng biến với Mansourinia cộng (2013) sách chi trả cổ tức doanh nghiệp Nghiên cứu không tìm đƣợc mối liên hệ HĐQT độc lập tính kiêm nhiệm giám đốc điều hành tác động đến sách cổ tức cơng ty Các cơng ty trả cổ tức thấp nhà đầu tƣ nƣớc ngồi nắm giữ thêm cổ phiếu Có chứng cho thấy nhà đầu Thanatawee tƣ nƣớc lớn chiếm đoạt cổ đông thiểu số (2014) Quyền sở hữu tập trung phủ sở hữu cổ phiếu dƣờng nhƣ có lợi cho cổ đơng thiểu số khả công ty chi trả cổ tức cao Bảng 3.1 Bảng mô tả biến đo lƣờng đƣợc sử dụng nghiên cứu Tên biến Giải thích biến Cơng thức Kỳ vọng Biến phụ thuộc DPS cổ tức tiền cổ phiếu DPS = D/S Biến độc lập số cổ phần sở hữu STATE tỷ lệ sở hữu cổ cổ đông nhà nƣớc đông nhà nƣớc tổng số lƣợng cổ phần Cùng chiều (+) công ty số cổ phần sở hữu FOREIGN tỷ lệ sở hữu cổ cổ đơng nƣớc ngồi đơng nƣớc ngồi tổng số lƣợng cổ Ngƣợc chiều (-) phần công ty số cổ phần sở hữu ban giám đốc, kế toán MAN tỷ lệ sở hữu cổ đông quản lý trƣởng kể thành viên đại diện cho Cùng chiều (+) cổ đông khác chia cho tổng số lƣợng cổ phần cơng ty Biến kiểm sốt INVEST hội tăng trƣởng SIZE quy mô DEBT tỷ lệ nợ ROE khả sinh lời CASH lƣợng tiền mặt Giá trị thị trƣờng/Giá trị sổ sách Ln(tổng tài sản) Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu Lợi nhuận trƣớc thuế/Vốn chủ sở hữu Log(Tiền khoản tƣơng đƣơng tiền) Cùng chiều (+) Ngƣợc chiều (-) Ngƣợc chiều (-) Cùng chiều (+) Cùng chiều (+) Bảng 4.1 Thống kê mô tả Số Tên biến Giá trị trung Độ lệch Giá trị nhỏ Giá trị lớn qu bình chuẩn nhất an sát Cổ tức tiền 1347.374 1272.888 8000 693 0.252788 0.216236 0.7969 693 0.190024 0.194259 0.8835 693 quản lý 0.113328 0.152249 0.6717 693 Cơ hội tăng trƣởng 1.262772 0.914327 0.194592 7.294904 693 Quy mô công ty 27.00652 1.26549 23.66031 31.31601 693 hữu 1.28887 1.218959 0.033092 9.207598 693 Khả sinh lời (ROE) 0.135387 0.157346 -1.866961 0.954199 693 Lƣợng tiền mặt 10.81589 0.773589 6.989963 12.88124 693 Tỷ lệ sở hữu cổ đông nhà nƣớc Tỷ lệ sở hữu cổ đơng nƣớc ngồi Tỷ lệ sở hữu cổ đông Tỷ lệ nợ vốn chủ sở (Nguồn:Tác giả tính tốn phần mềm Stata) Bảng 4.2 Ma trận hệ số tƣơng quan biến mơ hình DPS STATE FOREIGN MAN INVEST SIZE DEBT ROE DPS 1.0000 STATE 0.0932 1.0000 FOREIGN 0.0658 -0.2569 1.0000 MAN -0.0630 -0.4490 -0.1679 1.0000 INVEST 0.3651 0.1263 0.1348 -0.0660 1.0000 SIZE 0.0980 0.0065 0.1638 -0.0246 0.2515 1.0000 DEBT -0.1690 -0.0108 -0.2260 0.0988 0.0365 0.2696 1.0000 ROE 0.4517 0.1268 0.0550 -0.0828 0.4093 0.1504 -0.1518 1.0000 LOGCASH 0.2225 0.0870 0.2299 -0.1865 0.3052 0.6509 0.0668 0.2942 LOGCASH 1.0000 (Nguồn: Kết truy xuất từ Stata) Bảng 4.3 Kết qủa kiểm định nhân tử phóng đại phƣơng sai Variable VIF 1/VIF Logcash 2.01 0.498317 Size 1.96 0.510335 State 1.52 0.65964 Man 1.44 0.694839 Foreign 1.39 0.721851 Roe 1.31 0.760724 (Nguồn: Kết truy xuất từ Stata) Bảng 4.4 Kết hồi quy theo phƣơng pháp OLS Source SS df MS Model Residual 296022513 825186310 684 37002814.1 1206412.73 Total 1.1212e+09 692 1620243.96 dps state foreign man invest size debt roe logcash _cons Coef Std Err 91.40042 -148.8246 99.69187 305.618 -25.92655 -139.6344 2571.507 154.7186 -185.7635 t P>|t| 237.6986 253.1179 329.3125 52.21569 46.18079 38.18012 304.0718 76.44412 953.1169 Number of obs F( 8, 684) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE = = = = = = 693 30.67 0.0000 0.2640 0.2554 1098.4 [95% Conf Interval] 0.38 -0.59 0.30 5.85 -0.56 -3.66 8.46 2.02 -0.19 0.701 0.557 0.762 0.000 0.575 0.000 0.000 0.043 0.846 -375.306 -645.8059 -546.8929 203.0957 -116.5997 -214.5987 1974.48 4.625317 -2057.15 558.1069 348.1568 746.2766 408.1403 64.74659 -64.67008 3168.533 304.8119 1685.623 (Nguồn: Tác giả tính tốn từ mẫu nghiên cứu) Bảng 4.5 Kết hồi quy theo phƣơng pháp FEM Fixed-effects (within) regression Group variable: mack Number of obs Number of groups R-sq: within between overall = 0.1449 = 0.1462 = 0.1266 Obs per corr(u_i, Xb) = -0.4383 dps group: F(8,586) Prob > F Coef Std Err t P>|t| = = = avg = max = 7.0 = = 12.41 0.0000 state 3128.256 825.6886 3.79 0.000 1506.587 4749.926 913.3175 614.8672 1.49 0.138 -294.2942 2120.929 man 936.8066 538.3162 1.74 0.082 -120.4573 1994.071 invest size 325.7684 62.50326 5.21 0.000 203.0107 448.5261 42.57618 51.7346 0.82 0.411 -59.03163 144.184 roe 29.15974 58.57826 0.50 0.619 -85.88916 144.2086 logcash 1475.353 292.4832 5.04 0.000 900.9105 2049.796 1.92 0.055 -4.22996 383.569 189.6695 _cons 98.7258 -3573.749 1543.715 sigma_u 969.14132 sigma_e 884.73954 rho F test that all u_i=0: 7 [95% Conf Interval] foreign debt 693 99 -2.32 0.021 -6605.638 -541.8602 54543291 (fraction of variance due to u_i) F(98, 586) = 4.78 Prob > F = 0.0000 (Nguồn: Tác giả tính tốn từ mẫu nghiên cứu) Bảng 4.6 Kết hồi quy theo phƣơng pháp REM Random-effects GLS regression Group variable: mack Number of obs Number of groups R-sq: within between overall = 0.1212 = 0.3591 = 0.2433 Obs per corr(u_i, X) = (assumed) dps group: Wald chi2(8) Prob > chi2 Coef Std Err z P>|z| = = = avg = max = = = 664.2308 343.8918 1.93 0.053 -9.784793 1338.246 foreign 289.5634 351.6059 0.82 0.410 -399.5716 978.6984 man 556.6584 411.9564 1.35 0.177 -250.7612 1364.078 invest size 320.3945 54.15249 5.92 0.000 214.2576 426.5314 debt 6.432658 46.60893 0.14 0.890 -84.91916 97.78447 roe -64.73231 46.21634 _cons sigma_u 573.76953 sigma_e 884.73954 rho -1.40 0.161 -155.3147 25.85004 283.748 6.43 0.000 1268.717 2380.988 159.2618 82.58124 1.93 0.054 -2.594438 321.1181 -1402.998 1130.605 -1.24 0.215 -3618.943 812.9477 1824.852 7.0 141.13 0.0000 [95% Conf Interval] state logcash 693 99 29606 (fraction of variance due to u_i) (Nguồn: Tác giả tính tốn từ mẫu nghiên cứu) Bảng 4.7 Kết kiểm định Hausman Coefficients state foreign man invest size debt roe logcash (b) (B) fe re 3128.256 913.3175 936.8066 325.7684 42.57618 29.15974 1475.353 189.6695 664.2308 289.5634 556.6584 320.3945 6.432658 -64.73231 1824.852 159.2618 (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E Difference 2464.026 623.7541 380.1483 5.373884 36.14352 93.89205 -349.499 30.4077 750.6665 504.4154 346.5202 31.21163 22.45165 35.99254 70.94727 54.10287 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coeffcients not systematic chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) Prob>chi2 = = 129.57 0.0000 (Nguồn: Kết trích xuất từ Stata) Bảng 4.8 Kết kiểm định phƣơng sai thay đổi Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (99) = 19835.08 Prob>chi2 = 0.0000 (Nguồn: Kết trích xuất từ Stata) Bảng 4.9 Kết sử dụng phƣơng pháp GLS Cross-sectional time-series FGLS regression Coeffi cients: generalized least squares Panels: heteroskedastic Correlation: no autocorrelation Estimated Estimated Estimated covariances autocorrelations coeffi cients dps = = = Coef Std Err state foreign man invest size debt roe logcash _cons 62.80649 -298.7849 66.92496 342.4022 -4.940337 -84.10298 2943.186 90.97988 -269.2661 99 z P>|z| 144.7201 145.7323 219.8016 43.56107 29.06119 22.50376 266.9144 44.53064 664.3162 Number of obs Number of groups Time periods Wald chi2(8) Prob > chi2 = = = = = 693 99 419.19 0.0000 [95% Conf Interval] 0.43 -2.05 0.30 7.86 -0.17 -3.74 11.03 2.04 -0.41 0.664 0.040 0.761 0.000 0.865 0.000 0.000 0.041 0.685 -220.8398 -584.4151 -363.8782 257.0241 -61.89922 -128.2095 2420.043 3.701434 -1571.302 346.4527 -13.1548 497.7281 427.7804 52.01854 -39.99642 3466.329 178.2583 1032.77 (Nguồn: Kết trích xuất từ Stata) Bảng 4.10 Kiểm định tự tƣơng quan mơ hình Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first order autocorrelation F( 1, 98) = Prob > F = 11.302 0.0011 (Nguồn: Kết trích xuất từ Stata) Bảng 4.11 Kết hồi quy GLS sau khắc phục khuyết tật Cross-sectional time-series FGLS regression Coeffi cients: generalized least squares Panels: heteroskedastic Correlation: common AR(1) coeffi cient for all panels (0.3319) Estimated Estimated Estimated covariances autocorrelations coeffi cients dps state foreign man invest size debt roe logcash _cons Coef Std Err 276.2504 -210.8395 205.3183 404.0121 -20.55136 -75.70645 2206.955 81.94195 144.3974 = = = 99 z P>|z| 186.1317 177.7587 267.5851 49.653 28.37309 27.03698 266.2857 48.60674 714.8094 Number of obs Number of groups Time periods Wald chi2(8) Prob > chi2 = = = = = 693 99 254.37 0.0000 [95% Conf Interval] 1.48 -1.19 0.77 8.14 -0.72 -2.80 8.29 1.69 0.20 0.138 0.236 0.443 0.000 0.469 0.005 0.000 0.092 0.840 -88.56098 -559.2403 -319.139 306.694 -76.16159 -128.698 1685.045 -13.32551 -1256.603 641.0617 137.5612 729.7755 501.3301 35.05888 -22.71495 2728.866 177.2094 1545.398 (Nguồn: Kết trích xuất từ Stata) Hình 4.1 Diễn biến cổ tức trung bình qua năm 30.000% 25.000% 20.000% STATE 15.000% FOREIGN MAN 10.000% 5.000% 000% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (Nguồn: Kết truy xuất từ Excel) Hình 4.2 Diễn biến cổ tức trung bình qua năm Diễn biến cổ tức trung bình qua năm 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 2007 1719 1099 1239 1431 1408 1267 1268 DPS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (Nguồn: Kết truy xuất từ Excel) Hình 4.3 Phƣơng thức chi trả cổ tức giai đoạn 2008-2014 100% 90% 80% 88.889% 70% 80.808% 60% 50% Chi cổ tức tiền mặt 82.828% 74.747% 71.717% 69.697% 40% Không chi cổ tức 67.677% tiền 30% 20% 32.323% 30.303% 25.253% 28.283% 10% 19.192% 17.172% 11.111% 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (Nguồn: Kết truy xuất từ Excel) Hình 4.4 Diễn biến tỷ lệ sở hữu cổ đông Nhà Nƣớc 26.200% 26.000% 25.800% 26.018% 25.674% 25.620% 25.600% 25.419% 25.400% 25.200% STATE 25.012% 24.722% 24.800% 24.486% 24.600% 24.400% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (Nguồn: Kết truy xuất từ Excel) Hình 4.5 Diễn biến cổ tức tền mặt tỷ lệ sở hữu cổ đông Nhà Nƣớc 26.200% 26.000% 25.800% 2,000 26.018% 1,800 25.600% 1,239 25.400% 1,099 25.200% 1,600 1,431 1,408 25.674% 1,267 1,268 25.620% 1,719 1,400 1,200 25.419% 25.012% 25.000% 24.600% STATE 800 DPS 600 24.722% 24.800% 1,000 400 24.486% 200 24.400% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (Nguồn: Kết truy xuất từ Excel) Hình 4.6 Diễn biến cổ tức tền mặt tỷ lệ sở hữu cổ đơng nƣớc ngồi 19.600% 19.400% 19.200% 1,800 19.240% 19.232% 19.000% 18.800% 1,431 1,408 18.985% 1,239 1,099 18.787% 18.600% 19.126% 1,267 1,600 1,268 1,200 1,400 1,000 FOREIGN 800 DPS 600 18.400% 18.200% 2,000 19.467% 1,719 18.180% 400 200 18.000% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (Nguồn: Kết truy xuất từ Excel) Hình 4.7 Diễn biến cổ tức tền mặt tỷ lệ sở hữu cổ đông quản lý 16.000% 14.000% 12.000% 10.000% 8.000% 2,000 1,719 14.323% 12.546% 1,431 1,408 10.301%10.142% 11.530% 1,267 1,268 10.638% 1,239 10.300% 1,099 6.000% 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 MAN 800 DPS 600 4.000% 400 2.000% 200 - 000% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (Nguồn: Kết truy xuất từ Excel) Hình 4.8 Diễn biến số hội tăng trƣởng cổ tức tền qua năm 2.500 2,000 1,719 1,800 2.000 1.981 1.500 1,267 1,268 1,239 1,400 1,099 1,200 1.433 1.391 1,000 INVEST 800 DPS 1.000 935 500 1,600 1,431 1,408 1.068 1.170 600 862 400 200 - 000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (Nguồn: Kết truy xuất từ Excel) ... nghiên cứu tác động cấu sở hữu đến sách cổ tức doanh nghiệp Nghiên cứu đƣợc thực dựa số liệu báo cáo tài chính, thơng báo chi trả cổ tức, cáo bạch 99 công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM... pháp nghiên cứu cơng trình nƣớc ngồi kiểm định tác động cấu trúc sở hữu đến sách cổ tức 1.2 Các phƣơng pháp nghiên cứu công trình nƣớc kiểm định tác động cấu trúc sở hữu đến sách cổ tức. .. Việt Nam, nghiên cứu cấu trúc sở hữu đa phần góc độ mối quan hệ với giá trị công ty Với lý nêu trên, tác giả định chọn đề tài Nghiên cứu tác động cấu trúc sở hữu đến sách cổ tức Công ty cổ phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tác động của cấu trúc sở hữu đến chính sách cổ tức thông qua báo cáo thường niên của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP hồ chí minh , Nghiên cứu tác động của cấu trúc sở hữu đến chính sách cổ tức thông qua báo cáo thường niên của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay