Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán thành phố hồ chí minh

96 13 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 23:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHẠM MINH TRANG TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế Tốn Mã số ngành:60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 10 năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHẠM MINH TRANG TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế Toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THANH DƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng 10 năm 2015 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 31 tháng 10 năm 2015 Cán hướng dẫn khoa học : ……………………………………… (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên PGS.TS Phan Đình Nguyên TS Dương Thị Mai Hà Trâm TS Nguyễn Thị Mỹ Linh PGS.TS Lê Quốc Hội TS Hà Văn Dũng Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM PHỊNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 20 … NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên: Ngày, tháng, năm :1341850080 I- Tên đề tài: II- Nhiệm vụ nội dung: III- Ngày giao nhiệm vụ:17/03/2015 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 18/02/2015 V- Cán hướng dẫn: CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi.Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) ii LỜI CÁM ƠN Lời xin trân trọng cám ơn Quý Thầy Cô Ban Giám Hiệu trường Đại học Công Nghệ TP.Hồ Chí Minh tổ chức tạo điều kiện thuận lợi cho tơi có hội tham gia lớp Cao học Kế tốn năm 2013 – Khóa trường Đồng thời xin chân thành cám ơn Quý Thầy Cô - người truyền đạt kiến thức cho suốt hai năm cao học vừa qua trường Đại học Cơng Nghệ TP.Hồ Chí Minh Bên cạnh đó, tơi vơ cám ơn Thầy TS.Nguyễn Thanh Dương tận tnh hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận văn Cám ơn tất bạn lớp chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ giúp đỡ trình học tập vừa qua Cuối cùng, không quên gửi lời cản ơn đến gia đình tơi, người ln hỗ trợ động viên tơi mặt để tơi hồn thành tốt luận văn TP.Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2015 Phạm Minh Trang TÓM TẮT Xác định đánh giá mức độ tác động cấu trúc vốn đến hiệu hoạt động doanh nghiệp chủ đề quan trọng, thu hút quan tâm doanh nhà quản trị doanh nghiệp nhà nghiên cứu khoa học Mục tiêu tác giả nghiên cứu xem xét tác động cấu trúc vốn đến hiệu hoạt động doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Mơ hình giả thuyết nghiên cứu xây dựng dựa sở lý luận cấu trúc vốn, yếu tố tác động đến hoạt động doanh nghiệp số nghiên cứu có liên quan.Nghiên cứu sử dụng số liệu 70 doanh nghiệp niêm yết sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.Các số liệu truy xuất từ báo cáo tài doanh nghiệp kỳ nghiên cứu từ 2009 – 2014.Tác giả sử dụng phần mềm Eviews để xử lý liệu Kết nghiên cứu tác giả phù hợp với số kết nghiên cứu có liên quan.Dựa kết nghiên cứu, tác giả đề xuất vài kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động cá doanh nghiệp ABSTRACT Identify and evaluate the impact of the capital structure to the performance of the business is an important topic, attracting the attention of corporate business managers as well as scientifc researchers The objective of the authors in this study is to examine the impact of the capital structure to the performance of companies listed on the stock market in Ho Chi Minh City The model and research hypotheses are built based on the theory of capital structure, the impact factor of the current business and some related research The study used data from the 70 companies listed on the stock exchange in Ho Chi Minh City The data were retrieved from the financial statements of companies in the study period from 2009 - 2014 The author uses Eviews software for data processing The author's research results are also consistent with some of the results of relevant research Based on the results of research, the author has proposed several recommendations to improve the performance of individual businesses MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG BIỂU .ix CHƯƠNG1.GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 1.2 Lý nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.7 Ý nghĩa nghiên cứu: 1.8 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2.CƠ SƠ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Các khái niệm 2.1.2 2.2 Các lý thuyết liên quan 11 Các nghiên cứu liên quan 20 2.2.1 Các nghiên cứu tác giả nước ngoài: 20 2.2.2 Các nghiên cứu tác giả nước 27 CHƯƠNG MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ NGUỒN DỮ LIỆU 30 3.1 Mơ hình nghiên cứu 30 3.1.1 Mơ hình nghiên cứu: 30 3.1.2 Gỉa thuyết nghiên cứu 31 3.1.3 Mô tả biến mơ hình 36 3.1.3.1 Biến phụ thuộc 36 3.1.3.2 Biến giải thích 37 3.2 Nguồn liệu nghiên cứu 41 3.3 Phương pháp hồi quy 41 3.4 Lựa chọn mơ hình ước lượng phù hợp 41 CHƯƠNG 4.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 43 4.1 Phân tích thống kê mơ tả: 43 4.2 44 Phân tích ma trận hệ số tương quan: 4.3 Phân tích kết hồi quy 46 4.3.1 Kiểm định tượng Đa cộng tuyến 46 4.3.2 Kiểm định phương sai thay đổi 47 4.3.3 Kiểm định biến bị bỏ xót 48 4.3.4 Kiểm định giả thiết phân phổi chuẩn U 49 4.3.5 Kết hồi quy REM 50 4.4 Thảo luận kết nghiên cứu 51 4.4.1 Qui mô doanh nghiệp (SIZE) hiệu hoạt động ( ROA) 52 4.4.2 Đòn bẩy tài hiệu hoạt động 52 4.4.3 Cơ hội tăng trưởng hiệu hoạt động 53 4.4.4 Tài sản hữu hình hiệu hoạt động 53 4.4.5 Tính khoản hiệu hoạt động 53 4.4.6 Thuế hiệu hoạt động 54 Trong trình thu thập liệu, nghiên cứu phát có số cơng ty cơng bố thơng tin chưa đầy đủ chẳng hạn chi phí lãi vay, nợ dài hạn, khoản đầu tư dài hạn… Qua đó, gây khơng khó khăn việc phục vụ nghiên cứu công bố thông tin cách minh bạch Mặt khác, việc công bố thông tin không minh bạch gây hậu làm cho nhà đầu tư niềm tin vào thị trường chứng khốn Việt Nam nói chung thị trường Chứng khốnThành phố Hồ Chí Minh nói riêng Vì vậy, tác giả đề nghị công ty nên công bố thông tin cách đầy đủ minh bạch Qua kết nghiên cứu thực nghiệm cho thấy, cấu trúc vốn ảnh hưởng tiêu cực lẫn tích cực đến hiệu hoạt động doanh nghiệp.Từ kết nghiên cứu thực nghiệm tác giả, luận văn nghiên cứu cho thấy số yếu tố có ảnh hưởng tích cực tiêu cực đến hiệu hoạt động cơng ty niêm yết sàn chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh Vì nhà đầu tư chứng khốn khơng đơn quan tâm đến giá cổ phiếu, tỷ lệ hình thức chia cổ tức, mà quan tâm đến hiệu hoạt động cơng ty Cho nên, nghiên cứu kiến nghị nhà đầu tư nên có đánh giá sơ hành vi công ty liên quan đến yếu tố suốt trình hoạt động Việc đánh giá cần thiết, giúp cho nhà đầu tư có sở đề đầu tư, phân bổ lại cổ phiếu cách tối ưu việc đầu tư Bên cạnh đó, qui mơ doanh nghiệp ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu hoạt động công ty Do đó, cơng ty phải cẩn trọng việc tăng qui mô doanh nghiệp việc cần thiết, phải cân nhắc cho phù hợp nhằm giúp công ty hoạt động hiệu Cũng từ kết nghiên cứu thực nghiệm, đòn bẩy tài có mối quan hệ tiêu cực với hiệu hoạt động công ty.Cho nên, công ty nên sử dụng đòn bẩy tài cách hợp lý để hạn chế tối đa việc làm suy giảm đến hiệu hoạt động công ty Nâng cao nhận thức nhà quản trị tài doanh nghiệp tầm quan trọng cấu trúc vốn hiệu hoạt động doanh nghiệp, xem cấu trúc vốn nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến trình kinh doanh doanh nghiệp Tăng cường đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn lực quản lý cho đội ngũ nhà quản trị tài doanh nghiệp, đồng thời cần trọng đổi công tác quản lý tài chính, kiểm tra thường xuyên hoạt động sử dụng vốn, đảm bảo hiệu sử dụng vốn ngày nâng cao để giảm thiểu rủi ro tài rủi ro kinh doanh Cần cân đối tỷ lệ nợ phù hợp để tránh áp lực toán, đảm bảo khả khoản, giảm rủi roc ho doanh nghiệp, tăng hiệu sử dụng đòn bảy tài ảnh hưởng chắn thuế giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu kinh doanh Cũng cố niềm tin cho nơi cung ứng vốn cách nâng cao uy tín doanh nghiệp thơng qua nâng cao hiệu hoạt động khả toán hạn, đồng thời xây dựng chiến lược huy động vốn phù hợp với thực tế hoạt động doanh nghiệp phát triển thị trường 5.3 Hạn chế Nghiên cứu thực nghiệm làm rõ ảnh hưởng cấu trúc vốn đến hiệu hoạt động doanh nghiệp niêm yết sàn chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh, mà mối quan hệ hiệu hoạt động với số yếu tố khác quy mô doanh nghiệp, thuế, hội tăng trưởng, tài sản cố định tuổi công ty Tuy nhiên, luận văn nghiên cứu tồn số hạn chế sau: Dữ liệu nghiên cứu thu thập từ báo cáo tài báo cáo thường niên cơng niêm yết Vì vậy, có sai lệch thông tin báo cáo làm ảnh hưởng đến kết nghiên cứu.Tuy nhiên, rủi ro khách quan, nằm ngồi tầm kiểm sốt nghiên cứu Mẫu nghiên cứu luận văn lấy từ 70 công ty niêm yết sàn chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn từ năm 2009 – 2014, với số quan sát 420 Nhìn chung mẫu nghiên cứu chưa thật lớn nên tính đại diện cho tổng thể chưa cao Hạn chế xuất phát từ việc có nhiều cơng ty khơng công bố số liệu liên quan phục vụ cho nghiên cứu Nghiên cứu chủ yếu tập trung đến vấn đề cấu trúc vốn Tuy nhiên, nghiên cứu đề cập đến số đặc điểm vốn, chưa nghiên cứu đến số đặc điểm khác tỷ suất sinh lời, tỷ lệ nợ, điều kiện thị trường chứng khoán, điều kiện thị trường nợ Nghiên cứu sử dụng số ROA để đo lường hiệu hoạt động công ty, chưa sử dụng tiêu đo lường hiệu hoạt động khác ROE, ROS, Tobin’Q Nhìn chung, hạn chế xuất phát từ hai khía cạnh khách quan lẫn chủ quan Hướng nghiên cứu tiếp theo: 5.4 Hướng nghiên cứu Sau đây, nghiên cứu đưa kiến nghị, gợi ý cho hướng nghiên cứu luận văn sau: Thu thập thêm số liệu để tăng cỡ mẫu cho nghiên cứu, qua nâng cao tính đại diện tổng thể Nghiên cứu cần xem xét đến số đặc điểm như: tỷ lệ nợ, tỷ suất sinh lời, điều kiện thị trường chứng khoán, điều kiện thị trường nợ Các số đo lường hiệu hoạt động công ty như: ROE, ROS, Tobin’Q nên sử dụng nghiên cứu Tóm lại, chương trình bày kết luận nghiên cứu kiến nghị Đồng thời làm rõ hạn chế nghiên cứu đưa hướng nghiên cứu Và chương chương khép lại toàn nội dung nghiên cứu luận văn ảnh hưởng cấu trúc vốn đến hiệu hoạt động công ty niên yết sàn chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh TÀI LIỆU THAM KHẢO A.DANH MỤC TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Đoàn Ngọc Phi Anh ( 2010),Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài hiệu tài chính: Tiếp cận theo phương pháp phân tích đường dẫn, Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, Tạp chí khoa học công nghệ; Đại học Đà Nẵng, Số 5/2010 Võ Hồng Đức Phan Bùi Gia Thủy (2013a), “ Tác động thành viên hội đồng quản trị nữ đến hiệu hoạt động cơng ty” Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, số 85, trang 01-32 Võ Hồng Đức Phan Bùi Gia Thủy (2013b), “ Quản trị công ty & hiệu hoạt động doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm từ công ty niêm yết sở giao dịch chứng khốn TP.HCM” Tạp chí Phát triển kinh tế.số 275, trang 01-15 Ngơ Đình Giao (1997),” Quản trị kinh doanh tổng hợp doanh nghiệp”,Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật- Hà Nội Đàm Văn Huệ (2006), “Điều kiện để xây dựng cấu vốn tối ưu cho doanh nghiệp Việt Nam” Tạp chí Kinh tế Phát triển, Số Tháng 10, 2006 Nguyễn Quốc Nghi Mai Văn Nam (2001), “ Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa Thành phố Cần Thơ” Tạp chí khoa học, trường Đại học Cần Thơ, số 19p, 122-129 Nguyễn Năng Phúc (2011), “ Phân tích Báo cáo Tài chính”, Khoa Kế tốn, Trường Đại Học Kinh tế Quốc dân, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Lê Thị Thu Tâm (2011), “ Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất công ty: kết thực nghiệm ngành công nghiệp xây dựng Bắc Mỹ” Tạp chí khoa học công nghệ, Đại Học Đà Nẵng, Số (42), 174-182 Trần Thị Thanh Tú (2006), Đổi cấu vốn doanh nghiệp nhà nước Việt Nam nay, Luận án Tiến sĩ Kinh tế B DANH MỤC TÀI LIỆU TIẾNG ANH 10 Fischer, E., Heinkel, R., Zechner, J., (1989), “ Dynamic Capital Structure Choice: Theory anh Test”, The Journal of Finance, pp 19-44 11 Francis Cai and Arvin Ghosh (2003), “ Test of Capital Structure Theory: A Binomial Approach”, The Journal of Business and Economic Studies 12 Francis Cai and Arvin Ghosh (2004), “ Optimal Capital Structure Vs Pecking Order Theory: A further Test”, The Journal of International Business and Economic Research, Vol.2, Number 2, pp 61-68 13 Harris, F.H (1988) Capital Intensity and the Firm’s Cost of Capital Review of Economic and Statistics, 52(4), 587-595 14 Harris, M and Raviv, A.(1991), “ The theory of capital structure”, Journal of Finance, Vol.46, pp.297-356 15 John R.Graham (2003), “Taxes and Corporate Finance: A Review”, Duke University;NBER, https://faculty.fuqua.duke.edu/ /TaxReviewNOWZacFinal.pdf 16 Lisa A Keister 2004 “ Capital Structure in Transition: The Transformation of Financial Strategies in China’s Emerging Economy” Organization Science.15:145-58 17 Maicolm Baker & Jeffrey Wurgler (2002), “Market Timing and Capital Structure”, The Journal of Finance; Vol.57 , Issue 1, pp 1-32 18 Michael C JENSEN and William H.MECKLING (1976), “Theory of the firm: managerial behavior, agency cost and ownership structure”; University of Rochester, Rochester, NY 14627, U.S.A 19 Michael J Barclay, Cliford W.Smith and Ross L.Watts (1995),”The determinants of corporate leverage and dividend policies”, Journal of Applied Corporate Finance, Vol.7, Issue 4, pages 4-19 20 Michaely, R., R H Thaler, and K.L.Womack (1995), “ Price reactions to dividend initiations and omissions: Overreaction or drift?”, Journal of Finance 50, pp.573-608 21 Modigliani F.,& Miller M.H (1958); “ The Cost of Capital, Corparation Finance and the Theory of Investment”, The American Economic Review, 48, pp.261-297 22 Modigliani F.,& Miller M.H (1963); “ Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction”; American Economic Review, 53, pp 433-443 23 Myers, Stewart C and Nicholas S Majluf (1984) “Corporate Financing and Investment Decision When Firms Have Information Investors Do Not Have” Journal of Financial Economics, 131, pp 187-221 24 Nguyen Thu Thuy (2008), “Capital Structure, Strategic Competition, and Governance 25 Ozkan, A (2001), “ Determinant of capital structure and adjustment to long run target: evidence from UK company panel data”, Journal of business Finance and Accounting, Vol.28, pp.175-98 26 Rajan, R.G and L.Zingales (1995) “ What we know about capital structure? Some evidence from international data”; Journal of Finance 50, 1421-1460 27 Reint Gropp (1995), “Corporate Taxation and Capital Structure choice in Germany”, Finanz Archiv Vol.52, pp 196-211 28 Ross, S.A (1977), “ The determination of financial structure; the incentivesignalling approach”, Bell Journal of Economics, Vol 8, pp 23-40 29 Scott, J.H., 1976 “ A Theory of Optimal Capital Structure” Bell Journal of Economics, Vol.7 issue 1, pp 33-54 30 Sheridan Titman, Roberto Wessels (1988), The Determinants of Capital Structure choice” Journal of Finance; Vol.43, No.1, pp 1-19 31 Titman S., & Wessels R (1988).The Determinants of Capital Strycture Choice Journal of Finance, 43, pp 1-19 http://dx.doi.org/10.2307/2328319 32 William M Gentry (1994), “Taxes, Financial Decision and Organizational Form: Evidence from Publicly Traded Partnerships”, Journal of Public Economics, February 1994, vol.53, pp.223-244 PHỤ LỤC PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN TP.HCM SỬ DỤNG TRONG BÀI NGHIÊN CỨU STT Mã CK Tên Công Ty ASP Cơng ty cổ phần Tập đồn Dầu khí An Pha BBC Công ty Cổ phần Bibica BHS Cơng ty Cổ phần Đường Biên Hòa BMC Cơng ty cổ phần Khống sản Bình Định BMI Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh BMP Công ty cổ phần nhựa Bình Minh CLC Cơng ty Cổ phần Cát Lợi COM Công ty cổ phần Vật Tư - Xăng Dầu CYC Công ty cổ phần Gạch Men Chang Yih 10 DCT Công ty cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai 11 DHA Cơng ty Cổ phần Hố An 12 DHG Cơng ty cổ phần Dược Hậu Giang 13 DIC Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại DIC 14 DIG Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng 15 DPM Tổng cơng ty cổ phần Phân bón Hóa chất dầu khí 16 DPR Cơng ty cổ phần Cao su Đồng Phú 17 DQC Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang 18 DRC Cơng Ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng 19 DTT Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành 20 DXV Công ty Cổ phần ViCem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng 21 GIL 22 GMC Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn 23 GMD Cơng ty cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển 24 GTA Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh 25 HAG Cơng ty cổ phần Hồng Anh Gia Lai 26 HAI Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I 27 HAP Cơng ty cổ phần Tập đồn HAPACO 28 HAS Cơng ty cổ phần Hacisco 29 HAX Công ty cổ phần Dịch vụ Ơ tơ Hàng Xanh 30 HBC Cơng ty cổ phần Xây Dựng Kinh Doanh Địa ốc Hòa Bình 31 HDC Cơng ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu 32 HLA Công ty cổ phần Hữu Liên Á Châu 33 HMC Công ty Cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh 34 HPG 35 HRC Cơng Ty Cổ Phần Cao su Hòa Bình 36 HSI Cơng ty cổ phần Vật tư Tổng hợp Phân bón Hóa sinh 37 HT1 Cơng ty cổ phần xi măng Hà Tiên 38 HTV Công ty cổ phần vận tải Hà Tiên 39 ICF Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản 40 IMP Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm 41 KMR Công ty cổ phần Mirae 42 KSH Cơng ty Cổ phần Tập đồn Khống sản Hamico 43 L10 Công ty cổ phần LILAMA 10 44 LAF Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất Long An 45 LGC Công ty cổ phần Cơ khí - Điện Lữ Gia 46 MCP Cơng Ty Cổ Phần In Bao bì Mỹ Châu 47 RAL Cơng ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đơng 48 SC5 Công ty cổ phần Xây dựng số 49 SFC Cơng Ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn 50 SJD Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Cần Đơn 51 SMC Công ty cổ phần đầu tư thương mại SMC 52 SSC Công ty cổ phần Giống trồng miền Nam 53 SVI Cơng ty cổ phần Bao bì Biên Hòa 54 SZL Cơng ty cổ phần Sonadezi Long Thành 55 TAC Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An 56 TBC Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà 57 TCR Công ty cổ phần Công Nghiệp Gốm sứ Taicera 58 TNA Công ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam 59 TNC Công ty cổ phần Cao su Thống Nhất 60 TSC Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ 61 TTP Cơng ty cổ phần bao bì Nhựa Tân Tiến 62 UIC Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà Đô thị IDICO 63 VIP Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO 64 VIS Công ty Cổ phần Thép Việt Ý 65 VNA Công ty cổ phần vận tải biển VINASHIP 66 VNM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 67 VPK Công ty Cổ phần bao bì dầu thực vật 68 VSC Cơng ty cổ phần Container Việt Nam 69 VTB Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình 70 VTO Cơng ty cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH SƠ ĐỒ PHÂN TÁN ( ĐỒ THỊ SCATTER) 2.1 Đồ thị ROA SIZE 2.2 Đồ thị ROA LEV 2.3 Đồ thị ROA GROWTH 2.4 Đồ thị ROA TANG 2.5 Đồ thị ROA TAX 2.6 Đồ thị ROA LIQ 2.7 Đồ thị ROA AGE ... CÔNG NGHỆ TP HCM - PHẠM MINH TRANG TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành... Kết cho thấy hoạt động doanh nghiệp ảnh hưởng đến cấu vốn ngược lại cấu vốn tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp; Zenitun Titan (2007), chứng minh cấu trúc vốn doanh nghiệp có tác động tiêu... nghiệp niêm yết thị trường chứng khốn nói riêng Xuất phát từ lí nêu trên, tác giả chọn đề tài “ Tác động cấu trúc vốn đến hiệu hoạt động doanh nghiệp niêm yết sàn chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh để
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán thành phố hồ chí minh , Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay