Tác động của chính sách vốn lưu động đến hiệu quả tài chính của các công ty ngành thực phẩm niên yết trên thị trường chứng khoán việt nam

111 17 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 23:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - BÙI THỊ NGỌC BÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH VỐN LƯU ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NGÀNH THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế tốn Mã số ngành: 60340301 TP.HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - BÙI THỊ NGỌC BÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH VỐN LƯU ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 CB HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS TS NGUYỄN THỊ CÀNH TP.HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2015 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM Cán hướng dẫn khoa học: GS TS NGUYỄN THỊ CÀNH Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM Ngày 19 tháng 04 năm 2015 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên Chức danh Hội đồng TS Phan Mỹ Hạnh Chủ tịch TS Phạm Ngọc Toàn Phản biện TS Phan Thị Hằng Nga Phản biện PSG TS Lê Quốc Hội Ủy viên TS Hà Văn Dũng Ủy viên, Thư ký Xác nhận chủ tịch Hội Đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự –Hạnh phúc PHÒNG QLKH – ĐTSĐH - TP HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: BÙI THỊ NGỌC BÍCH Giới tính: Nữ Ngày, Nơi sinh: tỉnh Long An tháng, năm sinh: 17/07/ 1987 Chuyên ngành: Kế toán MSHV: 1341850004 I-Tên đề tài: TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH VỐN LƯU ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NGÀNH THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM II-Nhiệm vụ nội dung: Phân tích đánh giá tác động sách vốn lưu động có tác động đến hiệu tài công ty ngành thực phẩm niêm yết TTCK phải có đầy đủ giai đoạn nghiên cứu từ năm 2009 đến năm 2013 So sánh khác biệt nghiên cứu tác giả với nghiên cứu khác từ đề xuất lựa ch ọn hàm ý cho doanh nghiệp ngành thực phẩm III-Ngày giao nhiệm vụ: 18/08/2014 IV-Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 15/03/2014 V-Cán hướng dẫn: GS.TS NGUYỄN THỊ CÀNH CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nghiên cứu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) BÙI THỊ NGỌC BÍCH ii LỜI CÁM ƠN Tơi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến GS.TS Nguyễn Thị Cành – Người hướng dẫn khoa học tơi tận tình hướng dẫn đóng góp ý kiến quý báu động viên giúp tơi hồn thành luận văn Trân trọng cảm ơn đến tất thầy cô cung cấp kiến th ức kinh nghiệm từ giảng mà thầy cô truyền đạt q trình tơi theo học chương trình cao học trường Cuối cùng, xin cám ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên giúp đỡ góp ý hữu ích chun môn chia sống (Họ tên Tác giả Luận văn) BÙI THỊ NGỌC BÍCH DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt TTCK: Thị trường chứng khoán DN: Doanh nghiệp VLĐ: Vốn lưu động ROA Return On Assets Tỷ số lợi nhuận tổng tài sản AR Account Receivables days Kỳ thu tiền bình quân INV Inventory Turnover days Ngày tồn kho bình quân AP Account Payables days Kỳ tốn bình qn CCC Cash Conversion Cycle Chu kỳ luân chuyên tiền CTO Creditors Turnover ratio Tỷ lệ nợ phải toán 10 DTO Debtors Turnover ratio Tỷ lệ nợ phải thu 11 ITO Inventory Turnover ratio Tỷ lệ hàng tồn kho 12 CR Current assets Ratio Tỷ lệ tài sản lưu động nợ ngắn hạn DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH Sơ Đồ 2.1 Trình bày tóm tắt hậu việc tồn kho hàng hóa q nhiều 14 Bảng 2.1 Bảng tóm tắt nghiên cứu trước 26 Bảng 2.2 Bảng giả tóm tắt giả thuyết 28 Sơ đồ 3.1 Quy trình nghiên cứu 30 Bảng 3.1 Bảng mô tả biến sử dụng mơ hình 30 Bảng 4.1 Bảng thống kê mơ tả biến mơ hình 37 Bảng 4.2 Bảng kiểm định biến đưa vào mơ hình 40 Bảng 4.3 Bảng thể biến không nằm mơ hình 41 Bảng 4.4 Bảng kiểm định biến đưa vào mơ hình 42 Bảng 4.5 Bảng kiểm định biến đưa vào mơ hình 43 Bảng 4.6 Bảng kiểm định biến đưa vào mơ hình 44 Bảng 4.7 Kiểm định mối tương quan biến mơ hình 47 Bảng 4.8 Kiểm định đa cộng tuyến 48 Bảng 4.9 Kiểm định tự tương quan 49 Bảng 4.10 Kiểm định giả thuyết 50 TÓM TẮT Mục đích đề tài nghiên cứu tác động vốn lưu động đến hiệu tài 30 công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2009 – 2013 Đề tài sử dụng phương pháp hồi quy đa biến để phân tích tác động biến độc lập gồm thời gian thu tiền, thời gian toán, thời gian tồn kho, kỳ luân chuyển tiền, tỷ lệ nợ phải thu, tỷ lệ nợ phải trả, tỷ lệ hàng tồn kho doanh thu, tỷ lệ toán hành đến lợi nhuận tài sản (ROA) Kết qu ả nghiên cứu cho thấy có tác động đáng kể vốn lưu động đến hiệu tài giúp nhà quản lý tăng hiệu tài cơng ty thơng qua việc tăng thời gian tồn kho (INV), tỷ lệ toán hành kết nghiên cứu thực nghiệm có mối quan hệ nghịch biến hiệu t ài tỷ lệ nợ phải thu (DTO); tỷ lệ hàng tồn kho (ITO) Đồng thời kết nghiên cứu chứng minh khơng có mối quan hệ hiệu tài thời gian tốn cho khách hàng (AP), Chu kỳ luân chuyển tiền (CCC), Thời gian thu nợ (AR), tỷ lệ nợ phải trả doanh thu( CTO) Tuy nhiên, vài kết nghiên cứu luận văn trái ngược với lý thuyết kết thực nghiệm, nghiên cứu nước khác Từ tác giả đưa vài lý giải cho đặc tính riêng biệt tác động vốn lưu động đến hiệu tài chính, đồng thời đóng góp khuyến nghị cho việc mở rộng nghiên cứu Việt Nam tương lai ABSTRACT The main purpose of this topic is to study the impact of working capital to the financial performance of 30 companies listed on the stock market in Vietnam in the period 2009 - 2013 The theme using multiple regression method variables to analyze the impact of independent variables include time collecting money, time billing, time inventory, cash rotation period, the proportion of debts, liabilities ratio, the ratio of inventories on business collection, payment rates applicable to profits on assets (ROA) Results of the study showed that there is a significant impact of working capital to the financial performance and helps managers can increase the financial performance of the company through increased time inventory (INV), and the ratio of current empirical findings indicate that there is a negative relationship between financial performance variable rate debts (DTO); inventory ratio (ITO) At the same time the research results demonstrate that there is no relationship between financial performance and time for customer payments (AP), cash conversion cycle (CCC), Time collection (AR), the ratio payable on sales (CTO) However, some findings of the thesis as opposed to theoretical and experimental results, the study of foreign and other countries Since then, the author gives some explanations for its special character of the impact of working capital to financial performance, and contribute recommendations for expanding research in Vietnam in the future 49 BBC 2010 5.59 28.18 59.42 135.56 (47.96) 0.08 0.27 0.12 1.81 50 F MC 2010 4.76 18.34 53.90 107.87 (35.62) 0.05 0.28 0.14 1.13 51 VHC 2010 12.82 41.19 73.59 126.32 (11.55) 0.11 0.28 0.16 1.58 52 C LC 2010 7.99 49.57 86.06 114.44 21.19 0.14 0.28 0.21 1.38 53 NHS 2010 28.00 70.13 41.23 141.70 (30.35) 0.19 0.28 0.08 1.94 54 CA P 2010 12.03 8.40 51.01 49.34 10.07 0.02 0.34 0.12 0.81 55 MPC 2010 10.01 24.59 82.41 150.66 (43.65) 0.07 0.35 0.19 1.50 56 AGF 2010 3.29 73.77 74.59 159.69 (11.33) 0.20 0.39 0.18 1.06 57 THB 2010 10.21 20.20 38.67 175.57 (116.70) 0.06 0.39 0.09 0.71 58 ACL 2010 8.89 82.38 66.72 190.16 (41.06) 0.23 0.44 0.15 1.10 59 NG C 2010 4.14 91.28 43.89 95.77 39.40 0.25 0.48 0.11 1.21 60 NST 2010 3.90 55.35 196.60 145.54 106.42 0.15 0.56 0.45 1.25 61 AAM 2011 19.35 60.16 47.09 28.59 78.66 0.16 0.06 0.11 6.97 62 VC F 2011 27.29 31.55 68.67 37.15 63.07 0.09 0.08 0.14 8.48 63 HAD 2011 18.50 17.38 52.53 53.18 16.73 0.05 0.11 0.11 3.57 64 VDL 2011 12.94 18.08 59.46 48.72 28.82 0.05 0.12 0.14 2.89 65 VNM 2011 32.01 27.80 68.24 71.77 24.27 0.08 0.14 0.13 3.21 66 SCD 2011 10.46 24.87 34.73 63.22 (3.62) 0.07 0.14 0.08 2.86 67 CA N 2011 14.26 22.27 48.61 64.89 5.99 0.06 0.15 0.11 1.44 68 HHC 2011 7.90 13.49 67.70 69.11 12.07 0.04 0.16 0.16 1.64 69 SBT 2011 25.84 69.98 72.16 87.80 54.35 0.19 0.17 0.14 2.00 70 S GC 2011 34.45 83.26 43.93 85.17 42.01 0.23 0.17 0.09 5.71 71 MCF 2011 8.97 20.30 52.79 72.48 0.62 0.06 0.18 0.13 1.18 72 ABT 2011 18.48 58.48 75.17 88.70 44.95 0.16 0.18 0.16 4.24 73 S J1 2011 8.65 30.68 53.25 82.44 1.49 0.08 0.20 0.13 1.19 74 VLF 2011 6.12 35.07 24.96 78.88 (18.85) 0.10 0.20 0.06 1.09 75 BBC 2011 6.00 56.22 61.24 109.54 7.91 0.15 0.21 0.12 2.01 76 CA P 2011 20.03 6.82 46.89 94.36 (40.66) 0.02 0.22 0.11 1.11 77 VHC 2011 18.65 40.42 79.14 104.63 14.92 0.11 0.24 0.18 1.69 78 BH S 2011 12.82 34.85 50.28 99.54 (14.41) 0.10 0.24 0.12 1.20 79 F MC 2011 4.43 20.39 64.58 96.46 (11.50) 0.06 0.25 0.17 1.08 80 C LC 2011 9.78 44.43 71.24 107.47 8.20 0.12 0.26 0.17 1.35 81 LSS 2011 21.98 102.54 44.92 147.47 (0.01) 0.28 0.28 0.09 2.43 82 HNM 2011 0.73 64.00 90.86 140.19 14.67 0.18 0.31 0.20 1.49 83 NHS 2011 15.77 60.77 20.94 146.06 (64.35) 0.17 0.33 0.05 0.94 84 L AF 2011 1.92 18.68 134.17 128.55 24.30 0.05 0.33 0.34 1.29 85 THB 2011 9.34 23.63 41.69 155.32 (90.00) 0.06 0.33 0.09 0.88 86 AGF 2011 4.03 64.61 68.32 142.09 (9.16) 0.18 0.34 0.16 1.15 87 N GC 2011 2.77 45.66 36.07 140.61 (58.88) 0.13 0.35 0.09 0.79 88 ACL 2011 15.12 76.51 83.05 173.08 (13.51) 0.21 0.39 0.18 1.20 89 NST 2011 4.40 41.73 171.25 158.37 54.60 0.11 0.48 0.39 1.58 90 MPC 2011 5.39 24.10 110.38 69.31 65.17 0.07 0.51 0.26 1.20 91 VC F 2012 30.57 22.06 58.12 32.75 47.44 0.06 0.06 0.12 3.34 92 AAM 2012 4.55 55.29 84.45 30.89 108.84 0.15 0.08 0.21 8.20 93 HAD 2012 21.21 15.96 48.00 55.18 8.78 0.04 0.11 0.10 4.97 94 S GC 2012 12.57 89.89 43.82 54.31 79.40 0.25 0.12 0.10 3.63 95 VDL 2012 16.10 21.08 75.66 53.27 43.46 0.06 0.12 0.18 2.86 96 VNM 2012 32.99 30.34 70.41 76.30 24.44 0.08 0.14 0.13 2.68 97 HHC 2012 7.44 13.88 59.58 71.59 1.87 0.04 0.17 0.14 1.71 98 MCF 2012 13.58 13.78 52.01 71.58 (5.79) 0.04 0.17 0.12 1.58 99 ABT 2012 15.91 37.04 79.09 76.01 40.12 0.10 0.17 0.18 3.29 100 SCD 2012 10.80 22.78 57.41 89.71 (9.53) 0.06 0.18 0.12 3.39 101 CA N 2012 4.45 22.06 77.32 86.99 12.39 0.06 0.20 0.18 1.31 102 CA P 2012 20.38 7.90 37.05 10.22 34.72 0.02 0.20 0.08 1.09 103 BBC 2012 3.33 84.60 66.20 110.24 40.56 0.23 0.22 0.13 2.03 104 S J1 2012 6.81 37.43 57.54 96.54 (1.57) 0.10 0.24 0.14 1.17 105 THB 2012 9.41 29.57 42.42 124.59 (52.60) 0.08 0.27 0.09 1.26 106 C LC 2012 8.08 44.55 81.20 107.72 18.04 0.12 0.27 0.20 1.44 107 F MC 2012 0.99 29.80 72.32 115.57 (13.45) 0.08 0.30 0.19 1.09 108 VHC 2012 7.68 43.67 89.53 137.33 (4.13) 0.12 0.33 0.21 1.37 109 AGF 2012 2.07 65.99 86.02 147.01 5.00 0.18 0.35 0.21 1.27 110 L AF 2012 (31.72) 14.42 114.45 118.36 10.50 0.04 0.36 0.34 0.90 111 HNM 2012 0.57 103.28 98.45 157.81 43.92 0.28 0.37 0.23 1.59 112 NHS 2012 10.80 65.66 22.76 157.16 (68.74) 0.18 0.37 0.05 1.09 113 VLF 2012 0.97 40.31 43.37 141.35 (57.67) 0.11 0.37 0.11 0.93 114 BH S 2012 7.03 31.17 76.13 149.76 (42.47) 0.09 0.37 0.19 1.02 115 SBT 2012 14.93 115.55 71.10 168.35 18.30 0.32 0.37 0.16 1.60 116 N GC 2012 1.78 38.61 42.62 161.90 (80.67) 0.11 0.40 0.10 0.69 117 NST 2012 2.55 35.27 114.27 178.95 (29.41) 0.10 0.43 0.28 1.06 118 ACL 2012 1.86 90.64 122.02 62.17 150.49 0.25 0.51 0.29 1.11 119 LSS 2012 1.48 116.21 68.49 133.01 51.70 0.32 0.58 0.17 1.10 120 MPC 2012 0.27 24.14 120.03 48.42 95.76 0.07 0.60 0.29 1.08 121 AAM 2013 2.79 39.40 79.97 28.75 90.61 0.11 0.07 0.19 5.78 122 S GC 2013 17.48 69.45 38.23 41.89 65.79 0.19 0.09 0.09 3.79 123 HAD 2013 19.55 21.82 59.66 52.77 28.71 0.03 0.10 0.12 5.95 124 VDL 2013 16.10 30.81 85.34 59.39 56.77 0.08 0.13 0.19 4.39 125 VC F 2013 18.96 14.07 45.31 74.80 (15.42) 0.04 0.14 0.09 2.09 126 VNM 2013 30.70 29.34 61.77 87.82 3.28 0.08 0.15 0.11 2.63 127 HHC 2013 7.72 15.25 51.54 71.35 (4.56) 0.04 0.16 0.12 1.73 128 F MC 2013 5.45 21.74 42.84 71.97 (7.39) 0.06 0.19 0.11 1.20 129 BBC 2013 5.69 68.06 52.55 101.90 18.71 0.19 0.19 0.10 2.13 130 C LC 2013 12.31 41.84 73.00 80.08 34.75 0.11 0.20 0.18 1.70 131 CA P 2013 15.09 8.84 40.61 88.13 (38.68) 0.02 0.20 0.09 1.20 132 CA N 2013 6.25 17.30 99.93 99.39 17.84 0.05 0.21 0.21 1.68 133 L AF 2013 15.83 18.86 54.35 83.39 (10.18) 0.05 0.21 0.14 1.44 134 SCD 2013 9.73 13.75 49.09 108.43 (45.59) 0.04 0.22 0.10 2.15 135 MCF 2013 6.96 25.66 60.12 88.16 (2.39) 0.07 0.22 0.15 1.37 136 THB 2013 10.33 28.59 42.79 122.01 (50.63) 0.08 0.26 0.09 1.48 137 VHC 2013 5.63 30.98 84.50 108.16 7.32 0.08 0.26 0.20 1.84 138 S J1 2013 3.87 54.16 56.87 120.78 (9.76) 0.15 0.30 0.14 1.10 139 HNM 2013 1.37 116.13 71.44 185.21 2.37 0.32 0.37 0.14 1.25 140 ABT 2013 12.28 37.05 87.62 171.09 (46.42) 0.10 0.38 0.19 2.18 141 AGF 2013 1.12 65.86 102.42 158.86 9.43 0.18 0.38 0.25 1.28 142 VLF 2013 (2.07) 47.01 44.10 177.66 (86.55) 0.13 0.46 0.12 0.93 143 MPC 2013 3.88 25.73 86.02 192.59 (80.84) 0.07 0.47 0.21 1.05 144 BH S 2013 1.74 61.30 78.97 195.72 (55.44) 0.17 0.49 0.20 1.12 145 ACL 2013 0.66 84.63 118.35 120.55 82.43 0.23 0.51 0.27 1.07 146 NST 2013 2.25 67.95 108.95 87.23 89.67 0.19 0.52 0.26 1.05 147 N GC 2013 2.64 47.30 61.93 13.58 95.64 0.13 0.52 0.15 0.67 148 SBT 2013 8.12 151.77 53.68 120.98 84.47 0.42 0.53 0.13 1.35 149 LSS 2013 1.66 71.85 94.31 56.94 109.23 0.20 0.62 0.23 1.12 150 NHS 2013 6.59 96.22 33.01 78.17 51.05 0.26 0.64 0.08 1.26 3/ Phụ Lục Statistics N Valid ROA Mean Median Deviation Missing 150 Minimum Maximum Std 11.150133 9.755000 9.4463112 -31.7200 37.5600 AR 150 44.296211 35.172400 28.4730574 6.8156 151.7727 INV 150 66.473673 59.889000 28.3684686 20.9409 196.6047 AP 150 101.124462 96.116250 42.6743679 10.2229 6.658100 46.7655154 -124.6309 195.7182 CCC 150 9.645412 150.4939 CTO 150 120994 096350 0783785 0187 4158 DTO 150 265741 236500 1337649 0558 6447 ITO 150 151441 135000 0670293 0469 4493 CR 150 2.181533 1.545000 1.7567537 6500 12.8900 4/ Phụ Lục Phụ Lục 4.1 Variables Entered/Removed Model a Variables Variables Entered Method Removed CR, INV, AR, AP, DTO, ITO, CTO b a Dependent Variable: ROA b Tolerance = 000 limits reached Phụ Lục 4.2 Model Summary Enter Model R R Square 637 a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 406 377 7.4574 a Predictors: (Constant), CR, INV, AR, AP, DTO, ITO, CTO Phụ Lục 4.3 ANOVA Sum of Model a Mean df Squares F Square Regression 5402.407 771.772 Residual 7896.927 142 55.612 Total 13299.335 149 13.878 Sig .000 b a Dependent Variable: ROA b Predictors: (Constant), CR, INV, AR, AP, DTO, ITO, CTO Phụ Lục 4.4 Coefficients Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model B a Std Error Collinearity t Sig Beta Statistics Tolerance (Constant) 18.369 2.628 6.990 000 AR 001 058 003 017 987 136 INV 089 050 267 1.771 079 185 AP -.013 019 -.058 -.663 508 553 CTO 7.472 20.111 064 372 711 140 DTO -19.712 7.366 -.282 -2.676 008 376 ITO -67.505 20.785 -.495 -3.248 001 180 CR 1.218 483 227 2.521 013 516 Phụ Lục 4.5 Coefficients a Collinearity Statistics Model VIF (Constant) AR 7.367 INV 5.416 AP 1.807 CTO 7.154 DTO 2.656 ITO 5.554 CR 1.938 a Dependent Variable: ROA Phụ Lục 4.6 Excluded Variables Model Beta In 42.333 CCC b t Sig .721 a Partial Correlation 472 061 Collinearity Statistics Tolerance 1.218E-006 Phụ Lục 4.7 Excluded Variables Model a Collinearity Statistics Minimum Tolerance VIF 821253.297 CCC 1.218E-006 b a Dependent Variable: ROA b Predictors in the Model: (Constant), CR, INV, AR, AP, DTO, ITO, CTO Phụ Lục 4.8 a Model Dimension Eigenvalue Collinearity Diagnostics Variance Proportions Condition Index (Constant) AR INV AP 6.763 1.000 00 00 00 00 540 3.540 00 00 00 01 425 3.989 00 03 01 00 137 7.031 06 01 03 22 059 10.688 01 00 02 39 039 13.238 90 00 01 31 022 17.557 00 85 05 00 015 21.086 02 10 89 07 Phụ Lục 4.9 Collinearity Diagnostics Model Variance Proportions Dimension CTO a DTO ITO CR 00 00 00 00 00 02 00 28 03 00 01 00 01 01 05 02 01 80 00 08 01 16 00 53 85 00 05 00 09 00 88 08 a Dependent Variable: ROA 5/ Phụ Lục Phụ Lục 5.1 Variables Entered/Removed Model Variables Entered Variables Removed CR, INV, CTO, AP, DTO, ITO a b Method Enter a Dependent Variable: ROA b All requested variables entered Phụ Lục 5.2 Model Summary Model R 637 R Square a Adjusted R Square 406 Std Error of the Estimate 381 7.4312 a Predictors: (Constant), CR, INV, CTO, AP, DTO, ITO Phụ Lục 5.3 ANOVA Sum of Model Squares a Mean df Square Regression 5402.391 900.399 Residual 7896.943 143 55.223 Total 13299.335 149 F 16.305 a Dependent Variable: ROA b Predictors: (Constant), CR, INV, CTO, AP, DTO, ITO Phụ Lục 5.4 Coefficients a Sig .000 b Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error t Sig Beta (Constant) 18.367 INV 089 050 266 1.787 076 AP -.013 019 -.057 -.667 506 CTO 2.616 7.775 7.022 9.027 067 861 000 390 DTO -19.696 7.282 -.282 -2.705 008 ITO -67.478 20.652 -.495 -3.267 001 CR 1.219 477 227 2.555 012 a Dependent Variable: ROA 6/ Phụ Lục Phụ Lục 6.1 Variables Entered/Removed Model Variables Variables Entered CR, INV, CTO, DTO, ITO a Method Removed b Enter a Dependent Variable: ROA b All requested variables entered Phụ Lục 6.2 Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate 636 a 404 384 7.4169 a Predictors: (Constant), CR, INV, CTO, DTO, ITO Phụ Lục 6.3 ANOVA Sum of Model a Mean df Squares F Square Regression 5377.809 1075.562 Residual 7921.526 144 55.011 Total 13299.335 149 19.552 Sig .000 a Dependent Variable: ROA b Predictors: (Constant), CR, INV, CTO, DTO, ITO Phụ Lục 6.4 Coefficients Unstandardized Model Coefficients B Std Error a Standardize d Coefficients t Sig Beta (Constant) 17.490 2.257 7.748 000 INV 083 049 248 1.697 092 CTO 6.602 8.837 057 747 456 DTO -21.178 6.922 -.303 -3.059 003 ITO -65.387 20.373 -.479 -3.209 002 CR 1.318 453 246 2.912 004 b a Dependent Variable: ROA 7/ Phụ Lục Phụ Lục 7.1 Variables Entered/Removed Model Variables Entered CR, INV, DTO, ITO a Variables Removed b Method Enter a Dependent Variable: ROA b All requested variables entered Phụ Lục 7.2 Model Summary Model R R Square 634 a Adjusted R Square 402 Std Error of the Estimate 386 7.4056 a Predictors: (Constant), CR, INV, DTO, ITO Phụ Lục 7.3 ANOVA Sum of Model Squares a Mean df Square Regression 5347.103 1336.776 Residual 7952.231 145 54.843 Total 13299.335 149 a Dependent Variable: ROA b Predictors: (Constant), CR, INV, DTO, ITO Phụ Lục 7.4 F 24.375 Sig .000 b Coefficients Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) 17.522 INV 082 DTO a -18.465 Std Error t Sig Beta 2.253 049 5.885 7.775 246 -.264 1.686 -3.138 000 094 002 ITO -66.439 20.294 -.487 -3.274 001 CR 1.444 420 269 3.439 001 a Dependent Variable: ROA 8/ Phụ Lục Correlations ROA Correlation ROA N DTO Pearson Correlation CR -.299 ** Sig (2-tailed) INV ITO INV 150 -.299 000 N 150 Pearson Correlation -.530 -.530 ** 475 150 150 150 150 150 375 150 150 892 375 ** ** 892 ** 000 603 150 150 150 150 443 443 ** 000 150 150 ** 000 000 000 N 150 150 150 Pearson Correlation 475 -.043 -.531 Sig (2-tailed) 000 603 000 056 N 150 150 150 150 ** -.157 056 150 ** -.531 000 Sig (2-tailed) 150 -.157 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 9/ Phụ Lục -.043 000 ** N ** ** 000 000 ** ** 000 000 -.427 -.427 CR Pearson 000 Sig (2-tailed) Pearson Correlation ** ITO 000 ** Sig (2-tailed) DTO 150 Phụ Lục 9.1 Coefficients Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B a Std Collinearity t Beta Error Statistics Sig Tolerance 2.253 7.775 (Constant) 17.522 000 INV 082 049 246 1.686 094 193 5.174 DTO -18.465 5.885 -.264 -3.138 002 582 1.719 ITO -66.439 20.294 -.487 -3.274 001 186 5.369 CR 1.444 420 269 3.439 001 674 1.483 a Dependent Variable: ROA Phụ Lục 9.2 a Model Dimension VIF Eigenvalue Collinearity Diagnostics Variance Proportions Condition Index (Constant) INV DTO ITO CR 4.300 1.000 00 00 01 00 01 502 2.927 00 00 04 00 39 132 5.697 08 05 30 07 01 049 9.348 91 00 65 00 55 016 16.174 00 94 00 93 04 a Dependent Variable: ROA 10/ Phụ Lục 10 Phụ Lục 10.1 Model Summary Model R 634 R Square a b Adjusted R Std Error of Durbin- Square the Estimate Watson 402 386 7.4056 1.991 a Predictors: (Constant), CR, INV, DTO, ITO b Dependent Variable: ROA Phụ Lục 10.2 Residuals Statistics Minimum Maximum Predicted Value Residual Std Predicted Value Std Residual -2.281 32.478 a Mean 11.151 Std Deviation 5.9905 N 150 -32.5833 24.0923 0000 7.3055 150 -2.242 3.560 000 1.000 150 -4.400 3.253 000 a Dependent Variable: ROA 986 150 ...TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - BÙI THỊ NGỌC BÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH VỐN LƯU ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NGÀNH THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT... Chuyên ngành: Kế toán MSHV: 1341850004 I-Tên đề tài: TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH VỐN LƯU ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NGÀNH THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM II-Nhiệm... cơng ty ngành thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam phân tích tác động sách vốn lưu động đến lợi nhuận cách lấy mẫu 30 doanh nghiệp ngành thực phẩm thị trường chứng khoán Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của chính sách vốn lưu động đến hiệu quả tài chính của các công ty ngành thực phẩm niên yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Tác động của chính sách vốn lưu động đến hiệu quả tài chính của các công ty ngành thực phẩm niên yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay