Tác động của quản trị vốn luân chuyển đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp ngành bất động sản trên thị trường chứng khoán việt nam

116 38 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 23:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHẠM TƯỜNG VY TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 10 năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHẠM TƯỜNG VY TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ MỸ LINH TP HỒ CHÍ MINH, tháng 10 năm 2015 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Mỹ Linh Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 31 tháng 10 năm 2015 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận văn TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độclập – Tự – Hạnhphúc TP HCM, ngày … tháng… năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: PHẠM TƯỜNG VY Nữ Giới tính: Ngày, tháng, năm sinh: 22/09/1991 Ngãi Nơi sinh: Quảng Chuyên ngành: Kế Toán 1341850083 I- Tên tài: MSHV: đề Tác động quản trị vốn luân chuyển đến khả sinh lợi doanh nghiệp ngành bất động sản thị trường chứng khoán Việt Nam II- Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu kiểm tra tác động việc quản trị vốn luân chuyển đến khả sinh lợi theo hướng phát triển mối quan hệ biến mô hình chứng thực nghiệm Nghiên cứu chủ yếu phân tích tác động quản trị vốn luân chuyển đến khả sinh lợi doanh nghiệp ngành bất động sản thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn từ năm 2010 đến 2014 Từ kết thu hồi, tác giả đưa số gợi ý giúp nhà quản trị có định chiến lược mang lại hiệu kinh tế cho doanh nghiệp ngành bất động sản thị trường chứng khoán Việt Nam III- Ngày 17/03/2015 IV- Ngày 22/08/2015 giao hoàn nhiệm thành vụ: nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: TS NGUYỄN THỊ MỸ LINH CÁN BỘ HƯỚNG DẪN NGÀNH KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, có hỗ trợ từ hướng dẫn TS Nguyễn Thị Mỹ Linh Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn PHẠM TƯỜNG VY ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin gởi lời cảm ơn chân thành đến cô TS Nguyễn Thị Mỹ Linh Người tận tình bảo, giúp đỡ, động viên tơi suốt q trình thực hồn thành Luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám Hiệu, thầy Phòng Quản lý khoa học Đào tạo sau đại học, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho từ lúc vào học Trường Luận văn hoàn thành Nhân dịp, xin cảm ơn đến tất thầy cô môn tận tâm truyền đạt kiến thức quý báu khóa học Cuối cùng, tơi gửi lời cảm ơn đến mẹ, gia đình bạn bè, người ln bên cạnh, hết lòng giúp đỡ, khích lệ tạo thuận lợi tốt để tơi theo học hồn thành Luận văn tốt nghiệp PHẠM TƯỜNG VY TÓM TẮT Trong nghiên cứu này, tác giả kiểm định tác động vốn luân chuyển đến khả sinh lợi doanh nghiệp Việt Nam Tác giả lựa chọn mẫu gồm 38 công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội khoảng thời gian từ 2010 đến năm 2014 Phương pháp nghiên cứu sử dụng hồi quy mơ hình Pool OLS, FEM, REM, FGLS với liệu bảng Xem xét tác động chu kỳ luân chuyển tiền mặt (CCC) ba thành phần nó, gồm kỳ thu tiền bình qn (ACP), kỳ tốn tiền bình qn (APP) kỳ lưu kho (ITID) đến biến đại diện cho khả sinh lợi lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh (GPA) Ngồi ra, tác giả đưa vào mơ hình hồi quy bốn biến kiểm sốt tỷ lệ tốn hành (CR), quy mơ cơng ty (SIZE), tỷ số nợ (DR), tỷ số nợ ngắn hạn tổng tài sản (CLTAR) tỷ số tài sản tài tổng tài sản (FATA) Kết nghiên cứu cho thấy có tác động khả sinh lợi doanh nghiệp, đánh giá thông qua tỷ lệ lợi nhuận gộp tổng tài sản trừ tài sản tài chính, với chu kỳ chuyển đổi tiền mặt thành phần (kỳ thu tiền bình quân, kỳ chuyển đổi hàng tồn kho, kỳ tốn bình qn) Các nhà quản lý tạo khả sinh lợi cao cho công ty họ cách xử lý chu kỳ chuyển đổi tiền mặt giữ cho thành phần khác đến mức tối ưu Ngồi ra, nghiên cứu cho thấy có tác động chiều FATA, CLTAR khả sinh lợi cơng ty Đồng thời, tác giả tìm thấy có tác động ngược chiều biến DR, SIZE khả sinh lợi Tác giả khơng tìm thấy tác động có ý nghĩa biến CR khả sinh lợi cơng ty Từ khóa: Quản trị vốn luân chuyển, Khả sinh lợi, Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt ABSTRACT The paper seeks to examine the efect of working capital management (WCM) on firms’ performance for listed Viet Nam firms In this paper I utilized diferent variables for the analysis of working capital management and firm performance in Viet Nam for a sample of 38 firms of property sectors for the period of years from 2010-2014 Research methods used are regression models with Pool OLS, FEM, REM, FGLS with panel data The author have studied the effect of diferent variables of working capital management including the Average collection period (ACP), Inventory turnover in days (ITID), Average payment period (ACP) and Cash conversion cycle (CCC) on the performance of Viet Nam firms Current liquidity ratio (CR), debt ratio (DR), size of firm (SIZE), short-term debt to total assets ratio (CLTAR), financial assets to total assets ratio (FATA) have been used as control variables The study results showed a relationship between statistical significance profitability of the business, was assessed through the ratio of gross profit to total assets minus financial assets, with cash conversion cycle face and its components (the average collection period, inventory conversion period, the average payment period) Managers can generate greater profitability for their company by correctly handling the cash conversion cycle and keep its various components to an optimum level In addition, the study also found a relationship between FATA same direction, CLTAR and profitability of the company Also, the authors also found a relationship between the variables DR counterclockwise, SIZE and profitability of the company The authors found no correlation between the variables CR significance and profitability of the company Key word: Working Capital Management, Profitability, Cash Conversion Cycle, Property sectors MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Phạm vi đối tượng nghiên cứu 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa thực tiễn đề tài nghiên cứu 1.7 Kết cấu đề tài nghiên cứu CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 2.1 Lý thuyết quản trị vốn luân chuyển tác động quản trị vốn luân chuyển đến lợi nhuận 2.1.1 Quản trị vốn luân chuyển 2.1.2 Khả sinh lợi doanh nghiệp 2.1.3 Tác động quản trị vốn luân chuyển đến khả sinh lợi 10 2.1.3.1 Tác động quản trị khoản phải thu đến khả sinh lợi 10 2.1.3.2 Tác động quản trị hàng tồn kho đến khả sinh lợi 11 Khắc phục tượng tự tương quan phương pháp Generalized Least Square (FGLS) KẾT QUẢ HỒI QUY MƠ HÌNH -6 GPAit = 0.310919 - 2.8*10 ITIDit – 0.127429 DRit + 0.055291 CLTARit – 0.008208 SIZEit + 0.255863 FATAit + εit Thống kê mơ tả Phân tích tương quan Kiểm định khơng có tự tương quan biến độc lập mơ hình (khơng bị tượng đa cộng tuyến) Kiểm định phương sai sai số không đổi (không bị tượng phương sai thay đổi) Kiểm định sai số khơng có mối quan hệ tương quan với (không bị tượng tự tương quan) So sánh mơ hình: Pooled Regression Fixed effects model: Ta tiến hành so sánh mơ hình Pooled Regression Fixed effects model với giả thuyết H0: Chọn Pooled Regression  Phân tích hồi quy theo Pooled Regression:  Phân tích hồi quy theo Fixed effects model: Nhận xét: Với mức ý nghĩa 1%, ta có: F = 0.0000 < 1% nên bác bỏ giả thuyết H0  chọn Fixed efects model So sánh mô hình: Fixed effects model Random effects model:  Phân tích hồi quy theo Fixed effects model:  Phân tích hồi quy theo Random effects model:  Kiểm định Hausman: Nhận xét: Với mức ý nghĩa 1%, ta có: Prob = 0.0000 < 1% nên bác bỏ giả thuyết H0  chọn Fixed efects model Kết luận chung: Sau so sánh ba mơ hình, ta chọn mơ hình Fixed effects model + Kết kiểm định độ phù hợp biến giải thích Phân tích hồi quy theo Fixed effects model: Khắc phục tượng tự tương quan phương pháp Generalized Least Square (GLS) KẾT QUẢ HỒI QUY MƠ HÌNH GPAit = 0.176071 – 0.000019 APPit – 0.107383 DRit + 0.068699 CLTARit + 0.302875 FATAit + εit Thống kê mơ tả Phân tích tương quan Kiểm định khơng có tự tương quan biến độc lập mơ hình (khơng bị tượng đa cộng tuyến) Kiểm định phương sai sai số không đổi (không bị tượng phương sai thay đổi) Kiểm định sai số khơng có mối quan hệ tương quan với (không bị tượng tự tương quan) So sánh mơ hình: Pooled Regression Fixed effects model: Ta tiến hành so sánh mơ hình Pooled Regression Fixed effects model với giả thuyết H0: Chọn Pooled Regression  Phân tích hồi quy theo Pooled Regression:  Phân tích hồi quy theo Fixed effects model: Nhận xét: Với mức ý nghĩa 1%, ta có: F = 0.0000 < 1% nên bác bỏ giả thuyết H0  chọn Fixed efects model So sánh mơ hình: Fixed effects model Random effects model:  Phân tích hồi quy theo Fixed effects model:  Phân tích hồi quy theo Random effects model:  Kiểm định Hausman: Nhận xét: Với mức ý nghĩa 1%, ta có: Prob = 0.0000 < 1% nên bác bỏ giả thuyết H0  chọn Fixed efects model Kết luận chung: Sau so sánh ba mơ hình, ta chọn mơ hình Fixed effects model + Kết kiểm định độ phù hợp biến giải thích Phân tích hồi quy theo Fixed effects model: Khắc phục tượng tự tương quan phương pháp Generalized Least Square (FGLS) KẾT QUẢ HỒI QUY MƠ HÌNH -6 GPAit = 0.28034 – 3.67*10 CCCit – 0.129042 DRit + 0.054639 CLTARit – 0.006943 SIZEi,t + 0.247246 FATAit + εit Thống kê mô tả Phân tích tương quan Kiểm định khơng có tự tương quan biến độc lập mô hình (khơng bị tượng đa cộng tuyến) Kiểm định phương sai sai số không đổi (không bị tượng phương sai thay đổi Kiểm định sai số khơng có mối quan hệ tương quan với (không bị tượng tự tương quan So sánh mơ hình: Pooled Regression Fixed effects model: Ta tiến hành so sánh mơ hình Pooled Regression Fixed effects model với giả thuyết H0: Chọn Pooled Regression  Phân tích hồi quy theo Pooled Regression:  Phân tích hồi quy theo Fixed effects model: Nhận xét: Với mức ý nghĩa 1%, ta có: F = 0.0000 < 1% nên bác bỏ giả thuyết H0  chọn Fixed efects model So sánh mơ hình: Fixed effects model Random effects model:  Phân tích hồi quy theo Fixed effects model:  Phân tích hồi quy theo Random effects model:  Kiểm định Hausman: Nhận xét: Với mức ý nghĩa 1%, ta có: Prob = 0.0000 < 1% nên bác bỏ giả thuyết H0  chọn Fixed efects model Kết luận chung: Sau so sánh ba mơ hình, ta chọn mơ hình Fixed effects model + Kết kiểm định độ phù hợp biến giải thích Phân tích hồi quy theo Fixed effects model: ... nghiên cứu quản trị vốn luân chuyển tác động đến khả sinh lợi 2.1 Lý thuyết quản trị vốn luân chuyển tác động quản trị vốn luân chuyển đến khả sinh lợi 2.1.1 Quản trị vốn luân chuyển Vốn luân chuyển. .. phần vốn luân chuyển yếu tố tác động đến khả sinh lợi doanh nghiệp ngành bất động sản thị trường chứng khoán Việt Nam Qua đó, nghiên cứu cho thấy hoạt động doanh nghiệp ngành bất động sản thị trường. .. phần vốn luân chuyển, yếu tố tác động đến khả sinh lợi doanh nghiệp ngành bất động sản thị trường chứng khoán Việt Nam Thứ hai, xác định mức độ tác động yếu tố đến khả sinh lợi doanh nghiệp ngành
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của quản trị vốn luân chuyển đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp ngành bất động sản trên thị trường chứng khoán việt nam , Tác động của quản trị vốn luân chuyển đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp ngành bất động sản trên thị trường chứng khoán việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay