Tác động giữa nắm giữ tiền mặt và giá trị doanh nghiệp của các công ty thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

92 19 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 23:37

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN TÁC ĐỘNG GIỮA NẮM GIỮ TIỀN MẶT GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CỦA CÁC CÔNG TY THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế tốn Mã số ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN TÁC ĐỘNG GIỮA NẮM GIỮ TIỀN MẶT GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CỦA CÁC CÔNG TY THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẨN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN MINH HÀ TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2016 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH Cán hướng dẫn khoa học: (Ghi rõ họ tên, học hàm, học vị chữ ký) PGS TS Nguyễn Minh Hà Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 12 tháng 07 năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS.TS Phan Đình Nguyên Chủ tịch TS Trần Văn Tùng Phản biện TS Nguyễn Thị Mỹ Linh Phản biện TS Phan Thị Hằng Nga Ủy viên TS Hà Văn Dũng Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2016 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN Giới tính:Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 08/03/1981 Nơi sinh: Đaklak Chuyên ngành: MSHV:1441850022 I Tên tài: Kế toán đề Tác động nắm giữ tiền mặt giá trị doanh nghiệp công ty thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam II Nhiệm vụ nội dung: Thực nghiên cứu tác động nắm giữ tiền mặt giá trị doanh nghiệp công ty ngành thực phẩm niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam Phân tích đánh giá tác động tiền mặt đến giá trị doanh nghiệp So sánh khác biệt nghiên cứu tác giả với nghiên cứu khác, từ đề xuất việc nắm giữ tiền mặt phù hợp với mục tiêu gia tăng giá trị doanh nghiệp ngành thực phẩm III Ngày 28/8/2015 giao IV Ngày 15/4/2016 hoàn nhiệm thành V Cán hướng dẫn HÀ vụ: nhiệm vụ: : PGS TS NGUYỄN MINH CÁN BỘ HƯỚNG DẪN NGÀNH (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Tác động nắm giữ tền mặt giá trị doanh nghiệp công ty thực phẩm niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam” nghiên cứu thân thực hiện, hồn tồn khơng có chép từ cơng trình nghiên cứu khác ngoại trừ việc tham khảo nội dung nghiên cứu trước phần lý thuyết để lựa chọn mơ hình phù hợp với nội dung luận văn Các nội dung kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thông tn trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc TP Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2016 Nguyễn Thị Thanh Huyền ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn đến Quý Thầy, Cô giúp trang bị kiến thức quý báu, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập trường Đại học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn tới Thầy Nguyễn Minh Hà dẫn tận tình, nghiêm khắc khuyến kích cho tơi suốt q trình thực luận văn Tơi xin gửi lời tri ân đến người bạn động viên, hỗ trợ tơi nhiều suốt q trình học tập, làm việc thực luận văn Sau cùng, chân thành cảm ơn đến thành viên gia đình, người ln dành cho tơi tình cảm nồng ấm chia lúc khó khăn sống, động viên giúp đỡ nhiều trình nghiên cứu Trân trọng cảm ơn TP Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2016 Nguyễn Thị Thanh Huyền TÓM TẮT Luận văn thực kiểm định tác động nắm giữ tền mặt giá trị doanh nghiệp 28 công ty thuộc ngành thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn từ 2010 đến 2014 Ngồi ra, nghiên cứu tìm hiểu số yếu tố khác tác động đến giá trị doanh nghiệp bao gồm: Tiền mặt (Cash), dòng tền từ hoạt động kinh doanh (CF), tăng trưởng (GRO), Đòn bẩy nợ ( Debt), khả sinh lợi (ROA) Tổng hợp lý luận, thừa kế kết từ nghiên cứu trước có liên quan trực tếp gián tếp đến đề tài, tác giả bước đầu hình hành mơ hình nghiên cứu Công ty niêm yết vào hệ số Beta chuẩn hóa Theo đó, nhân tố có trọng số Beta chuẩn hóa lớn có nghĩa nhân tố ảnh hưởng mạnh đến biến phụ thuộc Trong nhân tố kiểm định gồm CASH, CR, SIZE, CF, GRO, DEBT, ROA có nhân tố ảnh hưởng giá trị doanh nghiệp Cơng ty niêm yết Trong nhân tố CASH ảnh hưởng mức hệ số Beta = 0.117, lại DEBT ảnh hưởng với Beta = 0,668; Nhân tố GRO tác động làm giảm giá trị công ty với hệ số Beta = -0.364; Nhân tố ROA tăng giá trị công ty ảnh hưởng hệ số Beta = 0.164; nhân tố CF ảnh hưởng thấp với hệ số Beta = 0,124 Kết nghiên cứu cho thấy với độ tin cậy biến độc lập: CASH, ROA, GRO,DEBT, CF đạt yêu cầu tstat > tα/2(7,132) = 1.978099, Tuy nhiên, biến SIZE, CR lại không đạt hai têu chuẩn: tstat < tα/2(7,132) = 1.978099 Sig biến > 0.05, thể độ tn cậy kiểm định tác động với giá trị doanh nghiệp Từ kết nghiên cứu trên, tác giả đề xuất số giải pháp có tác động trực tếp đến nhân tố nhằm nâng cao giá trị doanh nghiệp.Tuy nhiên, nghiên cứu nhiều hạn chế thời gian, số lượng mẫu nhỏ nên hạn chế tính tổng quát cao đề tài ABSTRACT The essay has proceeded testng the relatonship between cash holding and firm value of 28 companies in the food industry are listed on Vietnam's securites trading center from 2010 to 2014 In addition, this study also researched the influences from other elements to the enterprise value such as: Cash (Cash); cash flow from business operatons (CF), economic growth (GRO), debt leverage (Debt), and profitability (ROA) From synthesis other arguments, inheritance results from previous studies relatng directly and indirectly to the subject, the author initally formed the model for the study of the listed companies basing on standardized Beta coeficients Following this, the more rato of standardized Beta the factor is the more influence to the dependent variable Factors tested include CASH, CR, SIZE, CF, GRO, DEBT, ROA, the factors influencing enterprise value of the listed company Of these factors influence CASH at beta = 0.117, remaining DEBT affected with Beta = 0.668; GRO impact factors detract company Beta coeficient = -0.364; ROA increased factors afect company value beta = 0.164; factors afectng CF lowest with beta = 0.124 The research results showed that with the reliability, the independent variables: CASH, ROA, GRO, DEBT, the CF were satsfied because the tstat > '/2 (7.132) = 1.978099, however, the rato of SIZE, CR cannot reach in both standards: tstat < '/2 (7.132) = 1.978099 and Sig of this > 0.05, showed poor reliability in verifying the relatonship with firm value From this result, author has proposed some solutons which could impact directly to these factors to enhance Firm value However, this research is also limited by the time and not enough samples for testng and it could limit the high overall of the subject MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU iX DANH MỤC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ X CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Cơ sở hình thành đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Dữ liệu nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa việc nghiên cứu 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT, CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Tổng quan lý luận tền mặt 2.1.1 Nắm giữ tền mặt 2.1.2 Động nắm giữ tền mặt 2.1.3 Các yếu tố tác động đến nắm giữ tền mặt 57 nghiên cứu ngược lại lý thuyết nghiên cứu trước nước giới 5.3.2 Hướng nghiên cứu Xuất phát từ hạn chế mình, luân văn đề xuất hướng nghiên cứu tếp theo cho chủ đề sau: Thứ nhất, nên mở rộng mẫu nghiên cứu cho toàn thị trường, để tứ có nhìn mang tính tồn diện cho kết luận chủ đề nghiên cứu Thứ hai, kết hợp xem xét thêm yếu tố vĩ mô bên cạnh yếu tố thuộc nội tương quan với giá trị doanh nghiệp qua phản ánh đầy đủ nhân tố tác động đến giá trị doanh nghiêp Tóm lại, phần luận văn tổng hợp lại kết nghiên cứu đưa hạn chế luận văn đề xuất hướng nghiên cứu tếp theo cho chủ đề 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO Almeida, H., Campello.M, Weisbach,M.S (2004), “ The cash flow sensitvity of cash” Journal of Finance, 59, 1777-1804 Cristina Matnez-Sola, Pedro J Garcia-Teruel, Pedro Martinez solano (2013), “ Corporate cash holding and firm value” Applied Economics, 45:2, 161-170 Deloof, M (2003), “ Does Working Capital Management affect profitability of Belgian Firm?” Journal of Business fnance and Acountng, Vol.30.573-588 Dittmar, A and Mahrt Smith, (2007), “Corporate governace and the value of cash holdings”, The Journal of Financial Economics, 83, 599-634 Faulkender, M.W and Wang, R (2006), “ Corporate Financial Policy and the value of cash” The journal of Financial,Vol.61(4), 1957-1990 Ferreira M A, Vilela A S, (2004), “ Why firm hold cash Evidence from EMU countries” Eropean Financial Management, 10, 259-319 Guariglia (2011), “Determinants of corporate capital structure: Evidence from European countries”, Deparment of Economics and Finance, University of Durham Greiner (1972),” Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure” Journal of Financial Economics Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc ( 2008), “ Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS”, NXB Hồng Đức Harford.J (1999), “ Corporate cash reserves and acquysiton”, Journal of Finance, 54, 1969-97 Khaoula Saddour (2006), “ The Determinants and the value cash holdings” Evidence from French firm” DRM-Cereg, Univercity Paris Dauphine 59 Pinkowitz, L and Williamson, R (2005), “ Does the contributon of coporate cash holldings and dividends to firm value depend on governance” Across country analysis, Journal of Finance, 61, 2725-2751 Liu Yixin, David C Mauer and Yelei Zhay (2010), “ Firm cash holding and CEO inside debt”, Journal of Finance, 72, 1751-1792 Maria Belen Lozano (2012), “Analysing the effect of excess cash accumulation on financial decisions” Journal of Finance, 43, 1182-1209 Mikkelson Partch (2003), “Capital structure and the firm characteristcs: Evidence from an Emerging Market.” Indian Institute of Management Ahmedabad, IIMA Working Paper, Press for SSRN Miller, M, and Modigliani, F.(1963), “ Corporaton Income Yexes and the cost of Capital A correction”, The American Economic Review, Vol.53, No.3 Miller, M and Orr D (1966), “ A model of the demand for money by firms” Quarterly Journal of Economics, 80, 413-435 Myers, S.C., Majluf N (1984), “ Corporate Financing and Investment Decisions when firm have informaton that Investors Do not have?” Journal of Financial Economics 13, 187-221 Nguyễn Thị Uyên Uyên Từ Thị Kim Thoa (2014), “Ảnh hưởng việc nắm giữ tền mặt vượt trội đến định tài doanh nghiệp Việt Nam”, Phát triển & hội nhập số 25(35)- tháng 11-12/2015, P 36-45 Nguyễn Minh Kiều (2010), Tài doanh nghiệp, NXB Thống Kê Nguyễn Quang Dong (2012), Giáo trình kinh tế lượng, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân Nguyễn Thị Liên Hoa, Nguyễn Lê Ngân Trang Lê Thị Phượng Vy (2014), “ Mối quan hệ phi tuyến giá trị doanh nghiệp tỷ lệ tiền mặt nắm giữ”, Tạp chí Phát triển & hội nhập số 22(32)- tháng 5-6/2015, P 58-65 60 Nguyễn Minh Hà Ngô Thị Mỹ Loan ( 2010), “ Tác động sách cổ tức đến giá trị doanh nghiệp niêm yết Việt Nam”, Tạp chí Cơng nghệ ngân hàng, số 61, Tháng 04/2011, P 8-12 Nguyễn Minh Hà (2014) “ Nghiên cứu định mua lựa chọn khách hàng” Nhà xuất Kinh tế Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Kiều (2010) “ Tài cơng ty”, Nhà xuất Thống kê Opler, T, Pinkowitz L, Stulz R and Williamson R, (1999), “ The determinants and implications of cash holdings”, The Journal of Financial Economics 52, 3-46 Ozkan, A and Ozkan, N (2004), “ Corporate cash holdings: an empirical investgaton of UK companies”,Journal of banking and finance, 14, 92-106 Pukuda ( 2011), “The Impact of Dividend Policy on Share Price Volatlity in the Japan Stock Market” Journal of Business Studies Quarterly 2012, Vol 4, No 1, pp 171-189 Raheman (2007), “Working capital management and profitability-case of Pakistan”, Internatonal review of Business research papers, vol.3,No.1, PP279 - 300 Stephan Shipe (2014), “ Volatlity of Cash Holdings and firm value”, Florida State University Saddour K.(2006)” The determinant and the value of cash holdings” Evidence from French firms”, CEREG, 1-33 Jensen, M.C (1986), “Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers “ American Economics Review 76, 323-329 Wu Yeung (2012), “The determinants of the capital structure: Evidence from China, Working paper, school of economics and finance centre” China fnancial reseach 61 Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Thị Ngọc Trang, Phan Thị Bích Nguyệt, Nguyễn Thị Liên Hoa, Nguyễn Thị Uyên Uyên ( 2005), “ Tài doanh nghiệp đại”, Nhà xuất Thống kê Từ Thị Kim Thoa Nguyễn Thị Uyên Uyên (2013), Mối quan hệ quản trị vốn luân chuyển khả sinh lợi: Bằng chứng thực nghiệm VN”, Tạp chí Phát triển & hội nhập số 14(24)- tháng 1-2/2014, P 62-70 website www.cafef.vn www.stockbiz.vn www.cophieu68.com www.vietstock.com.vn PHỤ LỤC Phụ lục 1: Danh sách công ty ngành thực phẩm St Mã chứng khốn Tên cơng ty BBC Công ty Cổ phần Bibica BHS Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa CAN Cơng ty Cổ phần Đồ hộp Hạ long CAP Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái CLC Công ty Cổ phần Cát Lợi HAD Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương MCF Cơng ty Cổ phần Xây lắp khí Lương thực thực phẩm MSN Công ty Cổ phần Tập đồn Masan NHS Cơng ty Cổ phần Đường Ninh Hòa 10 KTS Cơng ty Cổ phần Đường Kontum 11 LAF Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất Long An 12 LSS Cơng ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 13 NST Công ty Cổ phần Ngân Sơn 14 SBT Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh 15 SCD Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương 16 HAD Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương 17 HHC Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà 18 KDC Công ty Cổ phần Tập Đồn Kinh Đơ 19 SEC Cơng ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai 20 SGC Công ty Cổ phần Xuất nhập Sa Giang 21 TAC Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An 22 THB Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa 23 VCF Cơng ty Cổ phần Vinacafe Biên Hòa 24 VDL Cơng ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng 25 VLF Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Vĩnh Long 26 VNM 27 VTL Công ty Cổ phần Vang Thăng Long 28 HAT Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Phụ lục 2: Bảng liệu chạy hồi quy St Tobin'Q SIZE Cash ROA CR GRO DEBT CF 0.95 11.78 0.15 0.22 0.93 0.16 0.58 0.24 0.98 11.95 0.14 0.07 1.03 0.48 0.48 0.12 0.97 11.91 0.15 0.09 1.82 -0.08 0.29 0.17 1.00 12.10 0.15 0.11 1.28 0.55 0.48 0.29 1.04 12.23 0.21 0.20 1.27 0.32 0.65 0.44 1.00 12.10 0.13 0.24 0.92 0.64 0.68 0.29 1.09 12.14 0.14 0.08 1.11 0.11 0.52 0.08 1.04 12.20 0.13 0.01 0.96 0.14 0.57 0.02 1.02 12.22 0.13 0.02 1.38 0.06 0.58 0.03 10 1.11 12.39 0.17 0.06 1.83 0.48 0.49 0.09 11 1.18 12.63 0.14 0.15 1.74 0.17 0.41 0.48 12 1.11 12.68 0.14 0.03 1.83 0.14 0.48 0.41 13 1.13 12.71 0.14 0.00 1.97 0.06 0.50 0.29 14 1.14 12.67 0.14 0.01 1.51 -0.09 0.48 0.26 15 1.11 12.70 0.15 0.01 2.44 0.09 0.51 0.30 16 1.23 12.05 0.18 0.18 1.42 0.43 0.57 0.32 17 1.24 12.10 0.18 0.10 1.63 0.12 0.54 0.32 18 1.23 12.11 0.18 0.05 1.52 0.04 0.55 0.31 19 1.15 12.10 0.18 0.03 1.58 -0.02 0.55 0.27 20 1.24 12.08 0.18 0.03 1.77 -0.05 0.50 0.18 21 1.21 12.17 0.18 0.33 1.23 0.23 0.55 0.36 22 1.19 12.21 0.15 0.12 1.05 0.10 0.54 0.16 23 1.16 12.26 0.15 0.03 0.94 0.13 0.61 0.12 24 1.12 12.37 0.17 0.10 0.91 0.27 0.64 0.23 25 1.10 12.36 0.16 0.11 1.01 -0.01 0.54 0.17 26 0.85 12.60 0.16 0.13 0.87 2.86 0.80 0.99 27 0.90 12.64 0.15 0.13 3.96 0.10 0.28 0.36 28 0.90 12.66 0.13 0.05 2.20 0.05 0.35 0.61 29 0.91 12.68 0.13 0.04 1.83 0.04 0.37 0.62 30 0.93 12.83 0.16 0.05 1.54 0.40 0.54 0.47 31 0.90 12.95 0.09 0.10 1.80 0.25 0.36 0.28 32 0.92 12.96 0.09 0.01 1.50 0.01 0.35 0.33 33 1.02 13.00 0.11 0.00 1.91 0.10 0.41 2.51 34 1.11 13.03 0.11 0.01 1.99 0.08 0.33 13.68 35 0.97 13.08 0.12 0.02 1.98 0.11 0.33 0.63 36 1.07 12.44 0.17 0.10 1.94 -0.06 0.29 0.31 37 1.01 12.44 0.17 -0.06 2.08 -0.01 0.35 -0.69 38 1.00 12.43 0.17 0.00 2.54 -0.04 0.33 0.23 39 1.16 12.36 0.17 0.14 2.08 -0.13 0.36 1.47 40 0.99 12.34 0.17 0.00 2.74 -0.07 0.31 0.06 41 1.08 11.78 0.20 0.05 2.06 0.22 0.44 0.23 42 1.06 11.82 0.20 0.00 1.61 0.09 0.61 0.06 43 1.07 11.61 0.16 0.01 2.59 -0.37 0.41 0.03 44 1.11 11.58 0.17 0.01 2.71 -0.07 0.36 0.32 45 1.21 11.63 0.18 0.00 3.73 0.11 0.42 0.23 46 1.24 13.06 0.13 0.17 2.15 0.33 0.54 1.24 47 1.22 13.08 0.14 0.01 2.01 0.04 0.56 0.19 48 1.27 13.07 0.17 -0.06 2.60 -0.01 0.59 -1.50 49 1.03 13.10 0.17 0.01 1.12 0.06 0.61 0.15 50 1.05 13.12 0.17 0.04 2.35 0.04 0.52 0.39 51 0.92 12.42 0.19 0.17 4.02 1.27 0.39 0.30 52 0.94 12.38 0.18 0.00 2.45 -0.09 0.40 0.03 53 1.01 12.32 0.16 -0.03 2.93 -0.13 0.44 -13.85 54 0.97 12.24 0.19 -0.09 5.32 -0.17 0.45 -1.17 55 0.84 12.49 0.19 0.04 4.32 0.79 0.51 0.11 56 0.87 11.60 0.15 0.07 2.04 -0.09 0.26 0.31 57 0.85 11.63 0.15 0.09 1.78 0.07 0.31 0.50 58 0.96 11.61 0.15 0.09 1.96 -0.04 0.28 0.58 59 0.98 11.64 0.14 0.19 2.15 0.07 0.24 0.41 60 1.09 11.63 0.14 0.12 1.95 -0.01 0.29 0.41 61 0.97 11.85 0.15 0.15 1.03 0.90 0.52 0.23 62 1.02 11.92 0.12 0.01 0.83 0.18 0.58 0.06 63 1.06 11.96 0.11 0.01 0.77 0.10 0.62 0.16 64 1.03 11.87 0.11 -0.08 0.83 -0.19 0.59 -0.50 65 1.04 11.85 0.11 0.07 1.27 -0.04 0.54 0.27 66 1.15 12.20 0.12 0.19 1.50 0.63 0.66 0.43 67 1.33 12.26 0.10 0.08 1.18 0.15 0.66 0.29 68 1.22 12.22 0.10 0.05 0.98 -0.09 0.62 0.28 69 1.24 12.22 0.10 0.02 1.20 -0.01 0.61 0.18 70 1.27 12.17 0.11 0.02 1.31 -0.10 0.57 0.16 71 1.18 12.37 0.18 0.09 2.41 0.39 0.67 0.31 72 1.31 12.41 0.17 0.04 1.74 0.08 0.60 0.28 73 1.25 12.48 0.18 0.15 1.55 0.19 0.60 0.32 74 1.13 12.49 0.18 0.01 1.88 0.06 0.57 0.45 75 1.14 12.50 0.18 0.02 2.84 0.02 0.49 0.47 76 1.07 12.33 0.20 0.53 1.33 0.82 0.55 0.42 77 1.21 12.31 0.20 0.07 1.24 -0.04 0.58 0.20 78 1.06 12.23 0.20 0.05 1.56 -0.18 0.46 0.12 79 1.12 12.12 0.20 0.08 2.12 -0.22 0.34 0.24 80 1.21 12.14 0.20 0.03 1.99 0.03 0.37 0.25 81 1.19 12.58 0.18 0.13 2.51 0.02 0.59 0.21 82 1.22 12.67 0.20 0.00 4.54 0.21 0.69 0.08 83 1.17 12.71 0.20 0.00 3.49 0.12 0.73 0.08 84 1.30 12.75 0.20 0.00 5.79 0.09 0.75 0.16 85 1.28 12.78 0.20 0.01 3.70 0.07 0.76 0.11 86 1.12 11.83 0.19 0.09 1.12 0.31 0.61 0.10 87 1.25 11.86 0.19 0.01 1.05 0.06 0.65 0.11 88 1.28 11.86 0.20 0.00 1.20 0.01 0.63 0.07 89 1.31 11.89 0.20 0.00 1.22 0.07 0.66 0.05 90 1.30 11.95 0.20 0.04 1.32 0.14 0.62 0.08 91 0.96 12.08 0.11 0.04 1.37 0.32 0.28 0.57 92 0.87 12.00 0.12 0.01 3.13 -0.18 0.15 0.07 93 0.93 11.99 0.12 0.00 3.11 -0.02 0.13 0.02 94 1.01 12.07 0.14 -0.01 1.67 0.21 0.29 -0.16 95 0.82 12.07 0.14 0.00 1.68 0.00 0.29 -0.14 96 1.06 12.45 0.15 0.00 1.14 1.57 0.59 0.77 97 0.96 12.40 0.15 0.07 1.23 -0.10 0.55 0.18 98 1.00 12.42 0.16 0.00 1.14 0.05 0.58 0.03 99 1.06 12.31 0.12 -0.08 1.11 -0.22 0.51 -0.27 100 1.20 12.29 0.12 0.00 1.00 -0.04 0.49 0.09 101 1.15 12.71 0.16 0.12 1.68 0.80 0.52 0.42 102 1.03 12.74 0.16 -0.01 2.42 0.07 0.54 -0.06 103 0.95 12.80 0.16 0.00 1.89 0.15 0.59 0.17 104 0.93 12.80 0.15 0.00 1.81 0.01 0.61 0.05 105 1.21 12.84 0.16 0.01 4.93 0.08 0.43 0.16 106 1.15 12.65 0.03 0.17 0.31 0.49 0.51 0.46 107 1.24 12.72 0.17 -0.03 1.21 0.16 0.64 -0.51 108 1.10 12.74 0.18 -0.08 1.34 0.06 0.72 -5.52 109 1.10 12.75 0.18 0.02 1.09 0.02 0.71 0.16 110 1.26 12.73 0.19 0.04 1.07 -0.03 0.67 0.15 111 1.28 12.23 0.19 0.12 0.95 0.69 0.79 0.20 112 1.31 12.43 0.19 0.15 1.43 0.60 0.53 0.13 113 1.30 12.54 0.16 0.07 0.95 0.29 0.64 0.14 114 1.31 12.64 0.16 0.06 0.79 0.26 0.72 0.15 115 1.21 12.80 0.17 0.06 1.19 0.42 0.81 0.18 116 0.93 12.37 0.10 0.15 1.69 0.28 0.36 0.50 117 1.02 12.36 0.09 0.02 1.66 -0.03 0.38 0.13 118 0.94 12.35 0.09 0.02 1.57 -0.02 0.36 0.36 119 0.85 12.35 0.09 0.01 1.49 0.02 0.36 0.18 120 1.10 12.39 0.10 0.03 1.63 0.08 0.38 0.24 121 1.27 12.06 0.13 0.10 2.73 0.06 0.59 0.36 122 1.14 12.03 0.11 0.12 2.39 -0.06 0.53 0.25 123 1.11 12.00 0.12 0.12 4.50 -0.06 0.48 0.32 124 1.07 11.98 0.11 0.09 2.80 -0.04 0.45 0.64 125 1.05 11.99 0.11 0.10 1.66 0.01 0.42 0.59 126 1.15 13.42 0.11 0.22 1.85 0.83 0.63 0.64 127 1.12 13.55 0.12 0.06 0.68 0.36 0.77 0.48 128 1.29 13.75 0.11 0.07 0.82 0.57 0.81 0.33 129 1.25 13.88 0.11 0.19 1.09 0.36 0.75 0.45 130 1.05 13.96 0.08 0.08 1.03 0.19 0.70 0.19 131 1.13 12.18 0.17 0.01 1.14 0.17 0.66 0.15 132 1.15 12.23 0.18 0.00 1.19 0.13 0.69 0.10 133 1.14 12.25 0.20 0.01 1.16 0.05 0.70 0.11 134 1.16 12.25 0.20 0.01 1.08 0.00 0.70 0.05 135 1.15 12.23 0.20 0.00 1.40 -0.04 0.72 0.05 136 1.17 11.66 0.18 0.30 1.26 0.55 0.61 0.37 137 1.16 11.63 0.17 0.06 1.12 -0.07 0.55 0.14 138 1.04 11.61 0.16 0.00 1.10 -0.04 0.57 0.09 139 1.15 11.53 0.16 0.00 1.64 -0.17 0.48 0.18 140 1.03 11.54 0.17 0.00 1.59 0.01 0.47 0.19 PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ HỒI QUY 1.Thống kê mô tả số Tobin’Q Descriptive Statistics N Minimum TobinQ 140 Valid N (listwise) 140 Maximum 82 Mean 1.33 Std Deviation 1.0971 12541 2.Thống kê mô tả biến độc lập Descriptive Statistcs N Minimum Maximum Mean Std Deviaton SIZE 140 11.53 13.96 12.3500 47092 CASH 140 03 21 1531 03431 ROA CR 140 -.09 53 0597 08291 GRO 140 31 5.79 1.8093 95704 DEBT 140 -.37 2.86 1632 36221 CF 140 13 81 5213 14403 Valid N (listwise) 140 -13.85 13.68 1927 1.76139 140 3.Ma trận tương quan biến : Correlations TobinQ SIZE CASH ROA CR GRO DEBT CF 1.000 314 475 352 -.397 -.385 565 330 SIZE 314 1.000 -.105 -.034 043 091 102 091 CASH 475 -.105 1.000 -.023 122 028 164 -.044 Pearson ROA 352 -.034 -.023 1.000 -.069 117 051 149 Correlation CR -.397 043 122 -.069 1.000 -.042 -.199 -.066 GRO -.385 091 028 117 -.042 1.000 107 097 DEBT 565 102 164 051 -.199 107 1.000 -.093 CF 330 091 -.044 049 -.066 097 -.093 1.000 090 001 172 027 060 000 164 090 008 146 106 012 000 043 001 008 195 004 171 001 045 023 000 175 040 TobinQ TobinQ Sig tailed) (1- SIZE CASH ROA 172 146 195 CR GRO 027 106 004 023 048 000 118 DEBT CF 060 012 171 000 048 000 026 TobinQ 000 000 001 175 000 000 036 SIZE 164 043 045 040 118 026 036 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 DEBT 140 140 140 140 140 140 140 140 CF 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 CASH N ROA CR GRO 4.Kiểm định giả định phương sai sai số không đổi Kiểm định phần dư có phân phối chuẩn: + Đồ thị P-P Plot: + Đồ thị Histogram: ... đề Tác động nắm giữ tiền mặt giá trị doanh nghiệp công ty thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam II Nhiệm vụ nội dung: Thực nghiên cứu tác động nắm giữ tiền mặt giá trị doanh nghiệp. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN TÁC ĐỘNG GIỮA NẮM GIỮ TIỀN MẶT VÀ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CỦA CÁC CÔNG TY THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN... nghiên cứu Về mặt khoa học: kết nghiên cứu xác định yếu tố nắm giữ tền mặt tác động đến giá trị công ty ngành thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Trên sở đó, doanh nghiệp tập trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động giữa nắm giữ tiền mặt và giá trị doanh nghiệp của các công ty thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Tác động giữa nắm giữ tiền mặt và giá trị doanh nghiệp của các công ty thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay