Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị tại công ty cổ phần sản xuất dịch vụ công nghệ bán dẫn toàn cầu việt nam (GES VN)

104 12 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 23:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN PHƯƠNG HIỀN HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ BÁN DẪN TOÀN CẦU VIỆT NAM (GES VN) LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế Toán Mã số ngành: 60 34 0301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2014 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN PHƯƠNG HIỀN HỒN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ BÁN DẪN TOÀN CẦU VIỆT NAM (GES VN) LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế Toán Mã số ngành: 60 34 0301 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HUỲNH ĐỨC LỘNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2014 ii CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH Cán hướng dẫn khoa học: TS Huỳnh Đức Lộng (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc Sĩ bảo vệ trường Đại học Công Nghệ TP HCM ngày …… tháng …… năm …… Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc Sĩ gồm (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận Văn Thạc Sĩ) Xác nhận chủ tịch hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV iii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM PHÒNG QLKH - ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng … năm … NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên Giới tính: Ngày, tháng, năm sinh: .Nơi sinh: Chuyên ngành: MSHV: I-Tên đề tài II- Nhiệm vụ nội dung: III- Ngày giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: (Ghi rõ học hàm, học vị, họ tên) CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) iv LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết viện dẫn luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Nguyễn Phương Hiền v LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn TS Huỳnh Đức Lộng, người nhiệt tình hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám đốc Công ty Cổ Phần Sản Xuất Dịch Vụ Cơng Nghệ Bán Dẫn Tồn Cầu Việt Nam tạo thuận lợi cung cấp số liệu nghiên cứu, chia sẻ quan điểm để tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Tác giả luận văn Nguyễn Phương Hiền vi TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu sở lý luận nội dung kế toán quản trị lập dự toán ngân sách, kế tốn trách nhiệm, kế tốn chi phí tính giá thành, phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận (C-V-P) Đồng thời nghiên cứu thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn quản trị Công ty Cổ Phần Sản Xuất Dịch Vụ Cơng Nghệ Bán Dẫn Tồn Cầu Việt Nam, qua phân tích ưu điểm, nhược điểm tiến tới đề giải pháp giúp hồn thiện hệ thống kế tốn quản trị Công ty Cổ Phần Sản Xuất Dịch Vụ Cơng Nghệ Bán Dẫn Tồn Cầu Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng thông tin giúp nhà quản trị thực tốt chức mình, sở nâng cao hiệu hoạt động công ty Kết nghiên cứu xây dựng quy trình, cách thực hiện, người lập báo cáo quản trị nâng cao chất lượng thơng tin định kinh doanh, hồn thiện hệ thống kế toán quản trị hoạt động cách hiệu vii ABSTRACT This research studies the system of theoretical basis on management accounting such as prepare budget project, evaluate management responsibilities, Organization of cost accounting and cost variance analysis, Analyze Cost – Volume – Profit On the other hand, analyze the management Accounting system at Global Equipment Services and Manufacturing Vietnam Joint Stock company to find out advantages as well as challenge Based on the studies, some solutions are addressed to enhance the quality of information to gain effective business Results of study show the way to collect and analyze information; individual, unit responsibilities in Managerial Accounting system as well as establishment processes, which made the performance of Management Accounting at GES VN more fluency viii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG x xi DANH MỤC SƠ ĐỒ xii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1 1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.3 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3.1 Mục tiêu tổng quát 1.3.2 Mục tiêu cụ thể 1.4 Nội dung nghiên cứu 3 1.5 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Phương pháp luận 1.5.2 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Phạm vi, đối tượng nghiên cứu KẾT LUẬN CHƯƠNG 5 72 Thực quản lý, sử dụng tài theo quy định cách hiệu tránh làm thất thoát tài sản Đánh giá hiệu thực hiện: đánh giá thông qua việc thực hiên dự tốn chi phí  Trung tâm lợi nhuận Nhà quản trị trung tâm lợi nhuận chịu trách nhiệm doanh thu chi phí tiêu chí đánh giá: Đánh giá kết thực hiện: dựa vào lợi nhuận thực tế Đánh giá hiệu thực hiện: đánh giá thơng qua lợi nhuận dự tốn lợi nhuận thực hiện, làm rõ tác động chi phí lên lợi nhuận hoạt động 4.2.3.4 Hoàn thiện báo cáo đánh giá trung tâm trách nhiệm  Báo cáo đánh giá trung tâm doanh thu Báo cáo lập cho khối, dự án, loại sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng Bao gồm doanh thu dự toán, doanh thu thực tế, doanh thu điều chỉnh theo sản lượng thực tế, kết hoạt động Đính kèm ví dụ minh họa phụ lục 21: Báo báo đánh thành trung tâm doanh thu  Báo cáo đánh giá trung tâm chi phí Khối sản xuất, dịch vụ Để đánh giá trách nhiệm trung tâm cần vào tình hình thực định mức chi phí tình hình thực tế kế hoạch thực sản xuất sản phẩm hao hụt nguyên vật liệu vượt định mức cho phép, số nhân công thực đơn vị sản phẩm, chi phí sản xuất chung,… Đính kèm ví dụ minh họa phụ lục 22: Báo báo đánh giá thành trung tâm chi phí khối sản xuất Để kiểm tra đánh giá trách nhiệm việc sử dụng nguyên vật liệu định mức,theo tác giả,GES VN cần bổ sung thêm “Phiếu đề nghị xuất kho vượt định mức” bên cạnh phiếu đề nghị xuất kho theo lệnh sản xuất để xác định mức chênh lệch Phiếu lập trưởng dự án, xét duyệt trưởng phận sản xuất Bảng 4.2: Phiếu đề nghị xuất kho vượt định mức PHIẾU ĐỀ NGHỊ XUẤT KHO VƯỢT ĐỊNH MỨC 73 (ISSUE REQUEST) Người đề nghị (Requestor) : Tên dự án (Project): Lý (for) : STT (No.) Mã kỹ Mô tả hàng thuật hóa (Code) (Description) Ngày (Date) : Bộ phận (Dept) : Số lượng (Quantity) ĐVT (Unit) Yêu cầu Thực xuất (Request) (Actual) Ghi (Note) Xét duyệt (Approval) Thủ kho Người đề nghị (Stocker) (Requestor) Về tình hình sử dụng nhân công thực sản xuất sản phẩm, theo tác giả, công ty nên bổ sung thêm “Danh sáchđề xuất làm thêm giờ” Bảng danh sách làm thêm đính kèm với phiếu đề xuất làm thêm chuyển đến phòng nhân để đối chiếu theo dõi hệ thống chấm công Bảng 4.3: Danh sách đề xuất làm thêm DANH SÁCH ĐỀ XUẤT LÀM THÊM GIỜ (OVER TIME LIST) Người đề nghị (Requestor) : Ngày (Date) : Tên dự án (Project): Bộ phận (Dept) : Lý (for) : Thời gian thực STT (No.) Họ tên (Full name) Mã nhân viên (Staff Code) Nội dung công việc (Description) (Time schedule) Thời gian Thời gian bắt đầu kế thúc (Time in) (Time out) Ghi (Note) Tổng thời gian thực (Total) Trưởng Bp.Sản xuất (Approval) Trưởng dự án (Business Unit) Người đề nghị (Requestor) 74 Khối quản lý Chi phí quản lý doanh nghiệp tổng hợp từ tiêu chí: chi phí nhân viên quản lý, chi phí khấu hao TSCĐ, phí dịch vụ mua ngồi, lệ phí, thuế, phí tiền khác,… phận Tổ chức nhân sự, Quản trị hành chính, Cơng nghệ thơng tin đảm trách Nhân chịu trách nhiệm chi phí tuyển dụng, đào tạo nhân viên theo yêu cầu, phí lệ phí thị thực, hộ chiếu Quản trị hành quản lý chi phí hành khám sức khỏe định kỳ, đột xuất, … Đính kèm ví dụ minh họa phụ lục 23: Báo báo đánh giá thành trung tâm chi phí khối quản lý  Báo cáo đánh giá trung tâm lợi nhuận Báo cáo đánh giá tình hình thực trung tâm lợi nhuận lập theo khối, dự án, loại sản phẩm, dịch vụ Được kế toán lập cách tập hợp số liệu, đối chiếu so sánh với báo cáo dự toán, bao gồm tiêu doanh thu thuần, biến phí, định phí, số dư đảm phí Đính kèm ví dụ minh họa phụ lục 24: Báo báo đánh giá thành trung tâm lợi nhuận 4.2.4 Hoàn thiện hệ thống kế tốn chi phí tính giá thành 4.2.4.1 Khối sản xuất Để hoàn thiện hệ thống kế tốn chi phí tính giá thành GES VN cần phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí, nghĩa phân loại chi phí thành biến phí, định phí, chi phí hỗn hợp Ví dụ minh họa: Đầu năm 2013, Công ty GES VN nhận yêu cầu báo giá từ khách hàng gửi để đặt hàng sản xuất 450 Giá đỡ với yêu cầu giao hàng kho GES VN, không yêu cầu hun trùng đóng kiện sản phẩm Nhà quản trị đưa báo giá thích hợp? Bảng 4.4 Bảng phân tích biến động chi phí dự án Giá đỡ STT Tiêu chí Doanh thu Biến phí - Giá vốn sản phẩm Diễn giải 450 (tấm)x $ 1,100 = Sồ tiền $ 495,000 450(tấm)x$ 755.96 = $ 340,182 75 10 11 12 13 14 15 - Biến phí bán hàng - Biến phí quản lý doanh nghiệp Tổng biến phí (3+4+5) Số dư đảm phí (1-2) Định phí - Định phí bán hàng - Chi phí nhân viên giao nhận kho vận - Định phí quản lý doanh nghiệp - Chi phí nhân viên quản lý - Chi phí khấu hao TSCĐ Tổng định phí (9+10+11+12+13) Lợi nhuận hoạt động kinh 450 (tấm) x $ 0.1 450 (tấm) x $ = = $ 45 $ 1,800 $ 342,027 $ 152,973 450 (tấm) x $ = $ 450 450 (tấm) x $ 45 450 (tấm) x $ 190 = = $ 20,250 $ 85,500 $ 106,200 $ 46,773 doanh (7-14) Bên cạnh diễn đạt theo bảng báo cáo thu nhập theo số dư đảm phí sau: Bảng 4.5: Báo cáo thu nhập theo số dư đảm phí BÁO CÁO THU NHẬP THEO SỐ DƯ ĐẢM PHÍ STT Chỉ tiêu Doanh thu Chi phí khả biến Số dư đảm phí Chi phí bất biến Lợi nhuận Tổng $ 495,000 $ 342,027 $ 152,973 $ 106,200 $46,773 Đơn vị $ 1,100.00 $ 760.06 $ 339.94 Ty trọng 100.00% 69.10% 30.90% 4.2.4.2 Khối dịch vụ kỹ thuật Tùy vào công nghệ tình trạng thiết bị khách hàng, việc định giá cung cấp dịch vụ khác dựa mức độ phức tạp hệ thống yêu cầu.Tuy nhiên, GES VN cần tính chi phí tối thiểu cho loại dự án để chủ động việc thương thảo, xác định lợi nhuận dự án cụ thể xác định giá nhân công tối thiểu cho (một) công cung cấp dịch vụ kỹ sư huấn luyện nghiệp vụ Ví dụ: Dựa theo yêu cầu khách hàng cung cấp dịch vụ kỹ, đòi hỏi kinh nghiệm trung bình kỹ sư cần phải đáp ứng 3.5 năm 76 Ta cần xác định chi phí nhân cơng tối thiểu cho kỹ sư từ đến 3,5 năm kinh nghiệm Phần trăm chi phí quản lý thương thảo với khách hàng 30% cho chi phí phát sinh chuyến cơng tác (cơng tác phí), thiết lập sau: Bảng 4.6 Bảng phân tích biến động chi phí dịch vụ kỹ thuật Doanh thu 30% (biến phí)+ (giờ cơng * đơn giá cơng) Biến phí - Phí thị thực - Phí khám sức khỏe - Phí bảo hiểm lại - Vé máy bay - Cơng tác phí - Khách sạn - Phí lại - Tiền lương cơng kỹ sư – 3.5 năm kinh nghiệm Tổng biến phí Số dư đảm phí Định phí - Phí đào tạo nước ngồi cho cơng - Phí khấu hao máy móc đào tạo cho kỹ sư cơng - Chi phí quản lý hoạt động Tổng định phí $5 - $ 1.53 $ 0.5 $ 1.5 $ 3.53 Với tiền lương trung bình công kỹ sư xác định nhân viên kế tốn phòng nhân Ví dụ tiền lương trung bình $ 5/giờ Sau xác định giá nhân công cho công cung cấp dịch vụ kỹ sư đào tạo nước ngồi từ đến 3,5 năm kinh nghiệm, tiến hành định giá công tối thiểu cung ứng dịch vụ Đơn giá cơng tối thiểu = Tiền lương trung bình cơng + Định phí 77 Sau đơn giá cơng xác định để tính doanh thu cung cấp dịch vụ tính theo cơng thức sau: Đơn giá công = Đơn giá công tối thiểu x % tăng thêm mong muốn 4.2.4.3 Hoàn thiện phương pháp hạch tốn Qua tìm hiểu thực trạng quy trình cơng nghệ, đặc điểm ngành sản xuất bán dẫn GES VN tác giả số đề xuất sau: GES VN tính giá thành theo phương pháp đơn đặt hàng, tất chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí sản xuất chung tập hợp tồn từ bắt đầu sản xuất đến kết thúc Phương pháp tính giá xuất kho nhập trước xuất trước phù hợp với mặt hàng cơng nghệ cao giá trị giảm nhanh theo thời gian Kỳ tính giá thành tháng, nhiên kỳ tính giá thành nhược điểm tính giá thành sản phẩm hoàn thành xong đơn đặt hàng, điều dẫn đến việc chậm trễ việc tính giá xuất kho thành phẩm bán khách hàng thơng thường đơn đặt hàng làm khoảng thời gian dài với số lượng, giá trị tương đối lớn giao hàng thành nhiều đợt khác Theo tác giả, cơng ty nên thực tính giá thành theo đợt giao hàng đơn đặt hàng, điều tạo thuận lợi cho việc theo dõi thông tin doanh thu chi phí kịp thời, phù hợp với thực tiễn doanh nghiệp 4.2.5 Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận (C – V – P) 4.2.5.1 Khối sản xuất Dựa vào bảng 4.5 Báo cáo thu nhập theo số dư đảm phí, GES VN bán Giá đỡ (Jig) với giá 1.100 Đơ la Mỹ biến phí 760.06 Đơ la Mỹ số dư đảm phí đơn vị sản phẩm 339.94 Đô la Mỹ Ta tiến hành phân tích mối quan hệ nhân tố chi phí, khối lượng, lợi nhuận (C – V – P) Bắt đầu việc tìm, phân tích điểm hòa vốn: 78 Doanh thu hòa vốn = Sản lượng hòa vốn Với sản lượng hòa vốn: Sản lượng hòa vốn = x Định phí Đơn giá - Biến phí đơn vị Đơn giá bán = Định phí Số dư đảm phí Sản lượng hòa vốn cho GES VN nhận đơn hàng $ 106,200 = 312.41 $ 1,100 - $ 760.06 Tương ứng với doanh số hòa vốn 312 x $ 1,100 = $ 343,200 Điều nghĩa bán Giá đỡ mức 450 với giá $ 1,100 doanh thu $ 495,000 GES VN nhận thêm $ 339.94 lợi nhuận cho đơn vị sản phẩm đơn đặt hàng mức sản lượng hòa vốn Hay nói cách khác GES VN nhận đơn đặt hàng 450 Giá đỡ mức sản lượng hòa vốn 138 tương ứng với $ 151,800 (138 * $ 1,100) lợi nhuận Xây dựng cơng thức dự tốn chi phí hoạt động Với định phí khơng đổi $ 106,200 phạm vi phù hợp số lượng tiêu thụ từ 312 Giá đỡ trở lên ta xây dựng cơng thức dự tốn chi phí hoạt động sau: y = $ 106,200 + $ 760.06 x Với y: chi phí hoạt động x: số Giá đỡ tiêu thụ $ 106,200: chi phí bất biến $ 760.06: chi phí khả biến đơn vị  Ứng dụng định kinh doanh Công ty dự kiến giảm giá bán đơn vị sản phẩm xuống 8% tình hình khó khăn chung kinh tế giới Giá đỡ bị tụt hậu công nghệ, thông tin cần củng cố để định đơn đặt hàng sau: Giá bán Số dư đảm phí dự kiến giảm Lợi nhuận dự kiến giảm = = = $ 1,100 x 0.92 = 450 ($ 1,100 - $ 1.012) = $ 39,600 $ 1,012 /tấm $ 39,600 79 Qua thấy lợi nhuận dự kiến giảm $ 39,600 đơn đặt hàng ký kết mức giá $ 1,012 cho Giá đỡ, so với lợi nhuận $ 46,773 ký kết mức giá $ 1,100 Nếu chọn phương án lợi nhuận cơng ty còn: 46,773 – 39,600 = $7,173 Tình huống, khách hàng yêu cầu giảm giá xuống 1.030 Đơ la Giá đỡ yêu cầu đóng kiện, hun trùng tăng thêm 600 sản phẩm Lợi nhuận GES VN thu Sản lượng mới: 450 + 600 = 1.050 Giá bán mới: $ 1.030 Biến phí mới: 1.050 x $ 760.06 = $ 798,063 Số dư đảm phí mới: [1.050 x ($ 1.030 - $ 760.06)]= $283,437 Chi phí hun trùng, đóng kiện sản phẩm $ 8.000 Định phí là: $ 106.200 + 8.000 = $ 114.200 Lợi nhuận mới: $ 283,437 – 114.200 = $ 169,237 Nếu thực phương án lợi nhuận công ty đạt $ 169,237 lợi nhuận tăng thêm $ 169,237 – $ 46,773 = $ 122,464 4.2.5.2 Khối dịch vụ Sau xác định giá nhân công cho công cung cấp dịch vụ kỹ sư đào tạo nước ngồi từ đến 3,5 năm kinh nghiệm, tiến hành định giá công tối thiểu cung ứng dịch vụ cho trường hợp:  Trong điều kiện bình thường: Đơn giá cơng tối thiểu Tiền lương trung bình = cơng + Định phí Với tiền lương trung bình $ 5/giờ ta tính đơn giá cơng tối thiểu tình là: $ + $ 3.53 = $ 8.53/giờ Sau đơn giá cơng xác định để tính doanh thu cung cấp dịch vụ tính theo cơng thức sau: Đơn giá cơng = Đơn giá công tối thiểu x % tăng thêm mong muốn 80 Giả sử phần trăm tăng thêm mong muốn nhà quản trị 100%, lúc đơn giá công : $ 8.53 x = $ 17.06/  Trong điều kiện cạnh tranh: Đơn giá công = Đơn giá = Tiền lương trung bình tối thiểu cơng cơng Với tiền lương trung bình $ 5/giờ đơn giá cơng tối thiểu tình là: $ 5/giờ Khi phương trình doanh thu khái quát sau Doanh thu = (% phí quản lý x Biến phí) + (Số cơng x Đơn giá cơng) Trong phần trăm phí quản lý số phần trăm thỏa thuận với khách hàng chi phí bỏ để thực cung cấp dịch vụ Tóm lại: qua việc phân tích tình cho thấy tầm quan trọng việc phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận (C – V – P) Đây cơng cụ hữu ích giúp Ban giám đốc khai thác nguồn lực cách hiệu xem xét đưa định việc lựa chọn dây chuyền công nghệ sản xuất, định giá sản phẩm linh hoạt hay chiến lược giá bán sản phẩm 81 KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua nghiên cứu thực trạng yêu cầu đặt cho cơng tác kế tốn quản trị cơng ty GES VN, tác giả đưa giải pháp hoàn thiện cơng tác kế tốn quản trị như: Lập dự toán ngân sách; kế toán trách nhiệm, xây dựng tiêu đánh giá kết thực lập thêm mẫu báo cáo xuất kho vượt định mức, danh sách nhân công làm thêm giờvà phân tích biến động chi phí thực dự tốn; hồn thiện kế tốn chi phí tính giá thành qua đề nghị tính giá thành theo đơn đặt hàng vào lần giao hàng; phân tích mối quan hệ C – V – P để thấy chất chi phí từ tính doanh thu, sản lượng hòa vốn Về mảng dịch vụ xác định đơn giá cơng tối thiểu từ xác định giá công dựa phần trăm tăng thêm mong muốn 82 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Cùng với kế tốn tài chính, kế tốn quản trị giúp hồn thiện tranh tổng thể sáng tối mảng tài kế tốn GES VN, giúp ban quản trị nhìn tổng quan toàn diện tổng thể lực nội từ chiến lược kinh doanh, định đưa đắn, kịp thời phục vụ nhu cầu thông tin quản trị Đặc biệt Việt Nam, ngành cơng nghệ bán dẫn sơ khai mạng lưới nhà cung cấp đạt chuẩn lĩnh vực chưa nhiều Trong bối cảnh cạnh tranh mang tính tồn cầu hóa, đối thủ cạnh tranh sức mạnh, chiến lược, chiến thuật mang sắc riêng tác động đến tình hình kinh doanh GES VN đòi hỏi phải cơng cụ hữu hiệu để quản trị doanh nghiệp góp phần tối đa hóa lợi nhuận Xuất phát từ nhu cầu đòi hỏi trợ giúp cơng cụ kế toán quản trị,để thực định cách xác linh hoạt Tuy nhiên với cách thức tổ chức cơng tác kế tốn quản trị GES VN đơn giản tâm vào thông tin, kiện xảy khứmà chưa thực cách chuyên nghiệp, chưa phát huy tối đa hiệu máy kế toán quản trị,và chưa đáp ứng yêu cầu quản trị đặt Vì vậy, tác giả vận dụng lý thuyết kế toán quản trị vào tình hình thực tiễn GES VN nhằm hồn thiện hệ tổ chức cơng tác kế tốn quản trị cách thực trạng, đồng thời đưa giải pháp hướng dẫn cách thức lập, quy trình lập, người lập cách chi tiết Giúp tính đúng, tính đủ chi phí dự án phát sinh, sở tính giá thành cách xác nhất, ngồi phục vụ mục đích định giá cho sản phẩm yêu cầu cấp thiết GES VN mà sản phẩm sản xuất theo u cầu cơng nghệ Giúp kiểm sốt, tiết giảm chi phí cách hữu hiệu thơng qua 83 việc nâng cao trách nhiệm cá nhân, phận Từ tạo tiền đề định hướng kết thực báo cáo kế toán tài Bên cạnh luận văn gợi mở hướng quản trị chiến lược cách nắm bắt thị trường, vận dụng ưu đãi thuế để tối ưu hóa lợi nhuận định giá bán linh hoạt Hy vọng với đóng góp luận văn giúp hệ thống kế tốn quản trị nói riêng kế tốn nói chung GES VN hoạt động hiệu Ngoài hy vọng kết nghiên cứu đề tài giúp doanh nghiệp lĩnh vực hoạt động ngành nghề áp dụng sáng tạo vào thực tiễn doanh nghiệp Việt Nam nhằm nâng tầm quản trị lên vị trí chiến lược tồn cầu hóa doanh nghiệp, góp phần tối đa hóa lợi nhuận KIẾN NGHỊ Để đạt kết mong đợi, giải pháp cách thức hồn thiện kế tốn quản trị GES VN cần trọng thực vấn đề sau: Nguồn nhân lực: cần xác định rõ kế toán quản trị cánh tay nối dài nhà quản trị, giúp thu thập xử lý, phân loại thơng tin để định kinh doanh Do cần tuyển chọn nguồn nhân lực lực chuyên mơn, thường xun đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ thuật cho đội ngũ kế toán quản trịbên cạnh chế độ đãi ngộ tốt Mối liên hệ với phòng ban:cần giúp phòng ban hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng KTQT.Về mặt quản trị doanh nghiệp, cần thông báo diện nhân viên kế tốn quản trị với phòng ban quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ để phòng ban khác tạo điều kiện thuận lợi hợp tác, thu thập trao đổi thông tinmột cách trung thực phục vụ yêu cầu quản trị Xác lập thông tin đầu kế tốn quản trị: thơng tin quản trị dùng để điều hành, hoạch định mang tính chiến lược, sống doanh nghiệp nên đòi hỏi phải quy định thành viên tiếp cận thông tin quản trị, mức độ tiếp cận 84 Ứng dụng công cụ quản lý đại: GES VN nên sử dụng phần mềm quản trị toàn diện doanh nghiệp (ERP) để quản lý, bắt kịp với xu hướng phát triển doanh nghiệp giới Hiện GES VN cần áp dụng phần mềm kế toán Lemon tree, Expendable, Misa, ….để việc hạch toán ghi nhận thuận tiện hơn, thông tin chi tiết chiều sâu Về thơng tin nội bộ, phòng ban cần thống hướng xử lý, chuẩnthông tin đầu để sử dụng thơng tin lẫn tiết kiệm thời gian, nhân lực thực TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TS Huỳnh Đức Lộng (2013) Bài giảng kế toán quản trị cao cấp (dành cho học viên cao học) [2] PGS-TS Phạm Văn Dược – Đặng Kim Cương (2008) Kế toán quản trị lý thuyết tập, nhà xuất Thống 85 [3] Quốc hội Luật số 3/2003/QH 11, (2003), nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 17/06/2003 quy định kế toán [4] Bộ tài Ban hành chế độ kế tốn áp dụng cho tất loại hình doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế, Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam [5] Bộ tài Hướng dẫn áp dụng kế tốn quản trị doanh nghiệp, Thông tư 53/2006/TT-BTC ngày 12/06/2006 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam [6] Đinh Thị Phương Vy (2007) Tổ chức công tác kế tốn quản trị cơng ty cổ phần sản xuất kinh doanh dich vụ xuất nhập quận I (FIMEXCO) Luận văn cao học kinh tế, trường Đại học Kinh Tế Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam [7] Nguyễn Văn Bình (2009) Tổ chức cơng tác kế toán quản trị thiết lập hệ thống báo cáo kế tốn quản trị cơng ty TNHH N.G.V Luận văn cao học kinh tế, trường Đại học Kinh Tế Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam [8] Anthony A.Atkinson and Robert S.Kaplan (2005) Advanced Management Accounting, 3rd Edition, Prentice Hall International Inc [9] Blocher, Stout, Cokins, Chen (2008) Cost Management, th Edition, The McGraw – Hill companies PHỤ LỤC Phụ lục 1: Chi phí hoạt động hàng tháng Phụ lục 2: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sản phẩm Giá đỡ Phụ lục 3: Chi phí nhân cơng trực tiếp sản phẩm Giá đỡ Phụ lục 4: Chi phí sản xuất chung sản phẩm Giá đỡ Phụ lục 5: Giá thành sản phẩm Giá đỡ Phụ lục 6: Chi phí nhân công trực tiếp dịch vụ kỹ thuật dự án DNS Phụ lục 7: Chi phí sản xuất chung dịch vụ kỹ thuật dự án DNS Phụ lục 8: Giá thành dịch vụ Dịch vụ kỹ thuật DNS Phụ lục 9: Dự toán doanh thu sản phẩm “Thiết bị nối chân vi xử lý” dự án WB Phụ lục 10: Dự toán sản xuất sản phẩm “Thiết bị nối chân vi xử lý” dự án WB Phụ lục 11: Dự tốn cơng tác Phụ lục 12: Dự tốn chi phí NVL trực tiếp phục vụ sản xuất sản phẩm “Thiết bị nối chân vi xử lý” dự án WB Phụ lục 13: Dự tốn chi phí nhân cơng trực tiếp phục vụ sản xuất sản phẩm “Thiết bị nối chân vi xử lý” dự án WB Phụ lục 14: Dự tốn cơng tác phí kỹ sư cơng tác Phụ lục 15: Dự tốn chi phí sản xuất chung phục vụ sản xuất sản phẩm “Thiết bị nối chân vi xử lý” dự án WB Phụ lục 16: Dự toán chi phí sản xuất chung dịch vụ kỹ thuật dự án DNS Phụ lục 17: Dự tốn chi phí sản xuất sản phẩm “Thiết bị nối chân vi xử lý” dự án WB Phụ lục 18: Dự tốn chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp Phụ lục 19: Dự toán tiền Phụ lục 20: Dự toán báo cáo kết sản xuất kinh doanh Phụ lục 21: Báo báo đánh giá thành trung tâm doanh thu Phụ lục 22: Báo báo đánh giá thành trung tâm chi phí khối sản xuất Phụ lục 23: Báo báo đánh giá thành trung tâm chi phí khối quản lý Phụ lục 24: Báo báo đánh giá thành trung tâm lợi nhuận ... thiện tổ chức cơng tác kế tốn quản trị Công ty Cổ Phần Sản Xuất Dịch Vụ Công Nghệ Bán Dẫn Toàn Cầu Việt Nam làm luận văn cao học với mong muốn góp phần vào phát triển công ty lĩnh vực công nghệ. .. luận kế tốn quản trị Đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế tốn kế tốn quản trị Cơng ty Cổ Phần Sản Xuất Dịch Vụ Cơng Nghệ Bán Dẫn Tồn Cầu Việt Nam Xác định ưu điểm, nhược điểm tổ chức công tác. .. HỌC CƠNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN PHƯƠNG HIỀN HỒN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ BÁN DẪN TOÀN CẦU VIỆT NAM (GES VN) LUẬN VĂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị tại công ty cổ phần sản xuất dịch vụ công nghệ bán dẫn toàn cầu việt nam (GES VN) , Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị tại công ty cổ phần sản xuất dịch vụ công nghệ bán dẫn toàn cầu việt nam (GES VN) , CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ, 5 Nội dung của kế toán quản trị, CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI GES VN, 1 Tình hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh và tổ chức công tác kế toán tại công ty, 2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán quản trị tại công ty, CHƯƠNG 4: HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY GES VN, 2 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị tại GES VN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay