Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam

134 8 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 23:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN THỊ NGỌC CẨM HỒN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS DƯƠNG THỊ MAI HÀ TRÂM TP.HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2014 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS Dương Thị Mai Hà Trâm (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công Nghệ TP HCM ngày 18 tháng 01 năm 2014 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS.TS Phan Đình Nguyên Chủ tịch TS Phạm Thị Phụng Phản biện PGS.TS Nguyễn Minh Hà Phản biện TS Phan Mỹ Hạnh TS Nguyễn Bích Liên Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM PHÒNG QLKH - ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP HCM, ngày 15 tháng 02 năm 2014 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Trần Thị Ngọc Cẩm Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 24/11/1978 Nơi sinh: Cửu Long Chuyên ngành: Kế tốn MSHV: 1241850004 I- Tên đề tài: HỒN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM II- Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam III- Ngày giao nhiệm vụ: 01/07/2013 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 18/12/2013 V- Cán hướng dẫn: TS Dương Thị Mai Hà Trâm CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) TS Dương Thị Mai Hà Trâm KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn ghi rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Trần Thị Ngọc Cẩm ii LỜI CẢM ƠN Tôi chân thành cảm ơn hướng dẫn khoa học TS Dương Thị Mai Hà Trâm, Cô tận tình dẫn suốt thời gian thực đề tài Tôi biết ơn Thầy, Cô truyền đạt kiến thức trình học tập, Anh, Chị Phòng Quản Lý Khoa Học - Đào Tạo Sau Đại Học Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM giúp đỡ trình học tập, thực Luận văn Xin cám ơn doanh nghiệp hỗ trợ tích cực q trình thu thập thơng tin qua điều tra, khảo sát thực tế giúp đỡ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp giúp Tơi hồn thành Luận văn Trân trọng kính chào! Trần Thị Ngọc Cẩm iii TÓM TẮT Ở Việt Nam, DNNVV sở kinh doanh đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn số lao động bình qn năm DNNVV giữ vai trò quan trọng kinh tế, chiếm số lượng lớn, đóng góp 40% GDP cho nước, góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng cường an sinh xã hội Tuy nhiên, công tác tổ chức quản lý đặc biệt tổ chức cơng tác kế tốn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh Do đó, việc tìm hiểu thực trạng nguyên nhân gây ảnh hưởng đến tổ chức cơng tác kế tốn đánh giá mức độ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đề xuất giải pháp phù hợp mục tiêu đề tài “Hồn thiện tổ chức cơng tác kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam” Tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp việc xác định công việc, nội dung mà kế toán phải thực hay phải tham mưu cho phận, phòng ban khác thực nhằm hình thành hệ thống kế tốn đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp Tổ chức công tác kế toán thực chất tổ chức quản lý doanh nghiệp kết hợp uyển chuyển tính bắt buộc pháp luật vận dụng phù hợp doanh nghiệp Mọi hoạt động kinh tế, tài doanh nghiệp quản lý kiểm sốt chặt chẽ, chi phí thấp tương ứng với hiệu mang lại, cung cấp thông tin kế tốn hữu ích cho đối tượng sử dụng, tất thể việc tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp Tổ chức cơng tác kế toán doanh nghiệp gồm nội dung chủ yếu sau: iv Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán; Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán; Tổ chức vận dụng chế độ sổ sách kế tốn; Tổ chức cung cấp thơng tin qua hệ thống báo cáo kế toán; Tổ chức máy kế toán; Tổ chức kiểm tra kế toán; Tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh doanh nghiệp; Tổ chức trang bị sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho việc thu thập, xử lý cung cấp thông tin Đề tài nghiên cứu tổ chức công tác kế toán DNNVV Việt Nam thuộc khu vực tư nhân (không bao gồm hợp tác xã) chưa niêm yết Thực trạng tổ chức công tác kế tốn thu thập thơng qua việc trả lời phiếu khảo sát kế toán trưởng phụ trách kế toán kế toán tổng hợp 100 DNNVV hoạt động địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Tác giả sử dụng phương pháp thống kê mô tả để xử lý trình bày kết thu Qua khảo sát thực tế bên cạnh ưu điểm tồn nhiều hạn chế tổ chức cơng tác kế tốn chứng từ kế tốn ghi sơ sài; doanh nghiệp chưa xây dựng quy trình luân chuyển chứng từ cụ thể; tồn doanh nghiệp hai hệ thống sổ sách kế toán, sổ kế toán chưa ghi sổ kịp thời; báo cáo tài lập chủ yếu nộp cho quan quản lý thuế, báo cáo kế toán quản trị chưa quan tâm mức; can thiệp mang tính chủ quan chủ doanh nghiệp ảnh hưởng đến tính khách quan số liệu kế toán; kiểm tra kế tốn khơng mang tính thường xun; trình độ nhân viên kế tốn nhiều hạn chế Những hạn chế ảnh hưởng lớn đến niềm tin đối tượng sử dụng thơng tin kế tốn, gây khó khăn cho doanh nghiệp việc huy động vốn, v điều hành quản lý doanh nghiệp Nhà nước Tác động đến tồn phát triển doanh nghiệp qua hoạt động sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ, ảnh hưởng đến trật tự xã hội phát triển chung kinh tế đất nước Trên sở tồn thực tế, tác giả chia thành hai nhóm ngun nhân bên doanh nghiệp bên ngồi tác động đến tổ chức cơng tác kế tốn Trong hai nhóm nguyên nhân này, giải pháp cụ thể đề xuất đồng bộ, tương ứng với nội dung tổ chức cơng tác kế tốn nhằm hoàn thiện mặt hạn chế, phát huy ưu điểm có tổ chức cơng tác kế tốn DNNVV ABSTRACT In Vietnam, small and medium enterprises is the business (SMEs), which had registered in accordance with law It is divided into levels: micro, small and medium following the total capital or the average number of labor in years SMEs plays an important role in the economy, it accounting for large amounts, bringing over 40% of GDP for the country and contributing to poverty reduction, strengthening social security However, in the management of the organization, particularly in the accounting organizations are limited, it affecting to the development of production and business activities Therefore, finding out the situation and the causes, which affecting the accounting organization and assessing the impact of business operations, thence, proposing the appropriate measures,it is the targets of entitled “Improving the accounting organization of small and medium enterprises in Vietnam” Organization of accounting in business is the identification of the work and the contents, in which the accounting have implemented or advice to the department or others to establish an accounting system how to meet the requirements of business It vi is essentially the management organized in business, but it is a combination between flexibility required by law and the appropriate use of each business All the economic and the financial activity of enterprise had tight managed and controled with the low cost and corresponding to the effective, providing useful information accounting for the users, all of it can be showed in the organization of the accounting of the business Organization of accounting include the following main contents: To apply the accounting vouchers mode; To apply the system of accounts; To apply the accounting books; To provide the information through the accounting system reports; To organize an accounting apparatus; To organize the examine of accounting; To analyze the business operations of the enterprise; To equip the technical facilities for serving the process to income and provide information The topic of studying about the accounting organizations of SMEs in Vietnam in the private sector (not including the cooperatives) and unlisted Status of organization of accounting was collected by responding the survey of the chief accountant or accountant or general accounting of 100 SMEs operating in HCM city The author used description statistical methods to process and presentation the results Through the fact survey, besides the advantages still exist many the limitations in the accounting organizations such as accounting records are very sketchy, the enterprise not building the process of documentation specific rotation; exist two systems bookkeeping in the business, the accounting book not timely to note, the financial reports to established for submitted the tax administration, the accounting vii management report has not been enough attention; the subjective intervention of business owners was influenced to the objectivity of accounting data, accounting inspection non-routine, the level of the accountants are limited These restrictions have a great influence on the confidence of the users of accounting information, making the difficult for businesses in the way to raise capital, both in the administration and management of the business as well as the State The impact on the survival and development of enterprises through the business operations was disrupted, affecting to the social order and the general development of the country's economy The author divided into two groups, inside and outside causes of the enterprise, which has affected the accounting organization In both, the specific solutions was proposed synchronization, corresponding to the content of the accounting organization in order to improve the shortcomings and develop the existing strengths in the current accounting organization activities of SMEs MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục vii Danh mục từ viết tắt xi Danh mục bảng .xii Danh mục biểu đồ, đồ thị, sơ đồ, hình ảnh xiv Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 101 toán; giải pháp tổ chức cung cấp thông tin qua hệ thống báo cáo kế toán; giải pháp tổ chức máy kế toán; giải pháp tổ chức kiểm tra kế tốn giải pháp tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh Các giải pháp nhằm phần hỗ trợ việc xây dựng tổ chức công tác kế tốn phù hợp với quy mơ doanh nghiệp, khơng tốn nhiều chi phí, cần tảng có doanh nghiệp tâm thực để hệ thống kế toán vận hành khoa học CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Các DNNVV ngày khẳng định vai trò, vị trí kinh tế Vì vậy, việc hồn thiện nhằm phát huy mặt tích cực, khắc phục tồn có tổ chức cơng tác kế tốn để giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần vào phát triển đất nước vô cần thiết Tổ chức cơng tác kế tốn công tác tổ chức quản lý quan trọng doanh nghiệp Bên cạnh quy định pháp luật cơng tác kế tốn việc vận dụng linh hoạt, phù hợp với quy mô, đặc điểm hoạt động kinh doanh doanh nghiệp chìa khóa mở 102 thành công cho việc phát triển ổn định, bền vững DNNVV nói riêng kinh tế nói chung mà kết cơng tác kế tốn đáp ứng nhu cầu sử dụng thơng tin cho đối tượng sử dụng khác Trên sở lý luận kết hợp với nghiên cứu thực tiễn qua điều tra khảo sát thực tế tổ chức cơng tác kế tốn DNNVV hoạt động địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu đạt kết cụ thể sau: Thứ bên cạnh ưu điểm có tồn nhiều hạn chế, hạn chế tồn hầu hết nội dung tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp vận dụng vào thực tế hoạt động chứng từ kế tốn ghi sơ sài; doanh nghiệp chưa xây dựng quy trình luân chuyển chứng từ cụ thể; tồn doanh nghiệp hai hệ thống sổ sách kế toán; báo cáo kế toán chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng; can thiệp mang tính chủ quan chủ doanh nghiệp ảnh hưởng đến tính khách quan số liệu kế toán; kiểm tra kế toán mang tính chất chiếu lệ; chun mơn nghiệp vụ nhân viên kế tốn hạn chế Thứ hai tác giả tiến hành đánh giá ảnh hưởng tổ chức cơng tác kế tốn tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh DNNVV nói riêng tác động đến kinh tế nói chung ảnh hưởng đến niềm tin đối tượng sử dụng thơng tin kế tốn; ảnh hưởng đến tồn phát triển doanh nghiệp; ảnh hưởng đến trật tự xã hội phát triển kinh tế Qua đó, để DNNVV nhận thức sâu sắc tầm quan trọng việc tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị Thứ ba tìm nguyên nhân chủ quan, khách quan tồn tại, tác động tiêu cực đến tổ chức cơng tác kế tốn tác nhân từ bên doanh nghiệp bên ngồi phía Nhà nước, sở đào tạo 103 Thứ tư vào quy định pháp lý hành công tác kế toán, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh DNNVV, tác giả đưa phương hướng hoàn thiện phù hợp với đối tượng nghiên cứu phù hợp với môi trường pháp lý công tác kế tốn Việt Nam thơng lệ kế tốn quốc tế; phù hợp với quy mơ, trình độ quản lý DNNVV hoàn thiện sở đảm bảo vai trò cung cấp thơng tin báo cáo kế tốn Các giải pháp hồn thiện đề xuất cụ thể, đồng dựa nội dung tổ chức cơng tác kế tốn, dựa sở nguyên nhân khách quan chủ quan tồn nội bên doanh nghiệp Qua nghiên cứu giải pháp đề xuất cụ thể, đơn giản, dễ thực không tốn nhiều chi phí, tác giả mong muốn đóng góp phần nhỏ việc hỗ trợ cho chủ thể, cụ thể sau: Đối với Nhà nước: quan Nhà nước thấy tồn thực tế mặt sách ban hành thực tế mà doanh nghiệp vận dụng công tác kế tốn DNNVV Để từ ban hành sách phù hợp nhằm hỗ trợ DNNVV tiếp tục phát huy ưu điểm đạt được, khắc phục hạn chế tồn tổ chức công tác kế toán Đối với doanh nghiệp: giúp DNNVV nhận thức tầm quan trọng công tác kế toán đơn vị để tổ chức cách khoa học Doanh nghiệp vận dụng giải pháp đề xuất áp dụng phù hợp nhằm hạn chế tối đa khuyết điểm Tác giả tin với tâm việc tạo dựng hình ảnh DNNVV lớn số lượng mạnh chất lượng doanh nghiệp dần tạo nên tổ chức cơng tác kế tốn chỉnh chu thời gian ngắn 5.2 KIẾN NGHỊ Qua thực tế khảo sát liệu thu thập tác giả nhận thấy DNNVV thành lập hoạt động lĩnh vực thương mại, dịch vụ chiếm số lượng 104 lớn Do đó, tác giả tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu việc tổ chức kế toán phần hành kế toán cụ thể thực DNNVV thuộc lĩnh vực hoạt động Trên sở đó, tác giả tiến hành xây dựng mơ hình chung làm để DNNVV tham khảo q trình hồn thiện việc tổ chức phần hành kế tốn cơng tác kế toán đơn vị / TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bùi Văn Dương (ed.) (2001) Kế toán tài Nxb Thống kê, Hà Nội [2] Bùi Văn Dương (ed.) (2011) Kế tốn tài (Phần 1&2) 3rd ed., Nxb lao động 105 [3] Bộ tài (2006) Về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp Số 15/2006/QĐ-BTC Hà Nội [4] Bộ tài (2006) Về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa Số 48/2006/QĐ-BTC Hà Nội [5] Chính phủ (2001) Về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Số 90/2001/NĐ-CP Hà Nội [6] Chính phủ (2009) Về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Số 56/2009/NĐ-CP Hà Nội [7] Nguyễn Việt & Võ Văn Nhị (1997) Kế tốn đại cương Nxb Tài chính, Hà Nội [8] Nguyễn Thị Huyền Trâm (2007) Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam Thạc sĩ, kế toán, trường Đại học Kinh tế TP.HCM [9] Nguyễn Phước Bảo Ấn (ed.) (2012) Tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp Nxb Phương Đơng [10] Quốc hội (2003) Luật kế toán Số 03/2003/QH11 Hà Nội [11] Trương Quang Thơng (2010) Tài trợ tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp nhỏ vừa: Một nghiên cứu thực nghiệm khu vực Thành phố Hồ Chí Minh Nxb Đại học Quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh [12] Võ Văn Nhị (2007) Báo cáo tài báo cáo kế tốn quản trị - Áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam Nxb Giao thông vận tải [13] Võ Văn Nhị (ed.) (2010) Kế toán tài 7th ed., Nxb Tài Chính, Hà Nội [14] Võ Văn Nhị (ed.) (2011) Xây dựng mơ hình tổ chức kế toán cho doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam Nxb Phương Đông Phụ lục 01 PHIẾU KHẢO SÁT Nghiên cứu nhằm tìm hiểu việc tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp nhỏ vừa Tôi cam đoan sử dụng thông tin cho mục đích nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn! Thơng tin người trả lời: Họ tên: Bộ phận công tác: Chức vụ: Thông tin doanh nghiệp (DN) Tên DN: Địa chỉ: Số điện thoại: Lĩnh vực hoạt động kinh doanh: Số lao động tại:  từ 10 người trở xuống  10 người đến 50 người  50 người đến 200 người  200 người đến 300 người Tổng vốn: (đồng)  từ 10 tỷ trở xuống  10 tỷ đến 20 tỷ  20 tỷ đến 50 tỷ  50 tỷ đến 100 tỷ Chế độ kế toán áp dụng: 15/2006/QĐ-BTC  48/2006/QĐ-BTC Hình thức kế tốn áp dụng: Tên phần mềm kế toán sử dụng: Vui lòng đánh dấu “X” vào cột mức độ đồng ý câu hỏi sau: Mức độ đồng ý gồm: 1: Hồn tồn khơng đồng ý ; 2: Khơng đồng ý 3: Không ý kiến; 4: Đồng ý; 5: Hoàn toàn đồng ý Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán Câu Phát biểu Doanh nghiệp sử dụng mẫu chứng từ kế toán tự thiết kế kết hợp với mẫu theo quy định BTC Chứng từ kế toán cần ghi mục quan trọng Chứng từ kế toán phải ký tên đầy đủ, ghi họ tên, đóng dấu theo mẫu biểu Chứng từ kế toán ký định kỳ để tiết kiệm thời gian Doanh nghiệp không cần lập sổ đăng ký mẫu chữ ký Mức độ đồng ý Chứng từ kế toán phát sinh doanh nghiệp dùng để ghi sổ kế tốn Doanh nghiệp phải xây dựng quy trình luân chuyển chứng từ kế toán Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán Câu Phát biểu Hệ thống tài khoản kế toán theo quy định đủ để doanh nghiệp sử dụng Doanh nghiệp phải bổ sung thêm tài khoản cấp chưa có hệ thống Doanh nghiệp phải bổ sung thêm tài khoản cấp chưa có hệ thống Doanh nghiệp mã hóa tài khoản chuỗi ký tự để dễ quản lý, sử dụng Mức độ đồng ý 5 Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp sử dụng cho kế toán tài Tổ chức vận dụng chế độ sổ kế tốn Câu Phát biểu Sổ kế toán tổng hợp mở theo mẫu quy định BTC Sổ, thẻ kế toán chi tiết mở theo yêu cầu quản lý doanh nghiệp Sổ kế tốn khơng ghi kịp tháng kế toán chuyển sang tháng sau để tiếp tục ghi sổ cho hoàn chỉnh Doanh nghiệp vào chứng từ kế toán để mở sổ kế toán cho phù hợp Mức độ đồng ý Doanh nghiệp khơng thể thay đổi hình thức kế toán đăng ký với quan quản lý thuế Tổ chức cung cấp thông tin qua hệ thống báo cáo kế toán Câu Phát biểu Mẫu BCTC theo quy định đầy đủ, phù hợp BCTC phản ánh phần tình hình tài chính, kinh doanh, luồng tiền doanh nghiệp BCTC cung cấp cho quan quản lý Nhà nước, Ngân hàng có yêu cầu BCTC lập để nộp cho quan quản lý Nhà nước thời hạn Lập báo cáo kế toán quản trị có yêu cầu Giám đốc Mức độ đồng ý Tổ chức máy kế toán Câu Phát biểu Nhân viên kế tốn doanh nghiệp có trình độ từ trung cấp trở lên Doanh nghiệp ưu tiên tuyển nhân viên kế toán người thân để đảm bảo số liệu kế toán bảo mật Doanh nghiệp phải lập bảng mô tả công việc cụ thể cho nhân viên Số lượng nhân viên kế tốn để giảm bớt chi phí Mức độ đồng ý Mọi thay đổi máy kế tốn phải thơng qua chủ doanh nghiệp Nâng cao trình độ tay nghề nhiệm vụ nhân viên Tổ chức kiểm tra kế toán Câu Phát biểu Kiểm tra kế toán kiểm tra tiền tồn quỹ, hàng tồn kho, loại tài sản có doanh nghiệp Tổ chức kiểm tra kế tốn có nghi ngờ sai sót Tổ chức kiểm tra kế toán đối nhân viên kế toán Giám đốc trực tiếp thực tổ chức kiểm tra kế toán Mức độ đồng ý 5 Khi tổ chức kiểm tra kế toán doanh nghiệp lên kế hoạch nội dung, phạm vi, thời điểm phương pháp tiến hành cụ thể Tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Câu Phát biểu Phân tích hoạt động kinh doanh vào báo cáo phòng kinh doanh Phân tích hoạt động kinh doanh chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, tình hình thực tế thị trường Trong họp để phân tích hoạt động kinh doanh khơng cần kế tốn trưởng tham gia Phân tích hoạt động kinh doanh độc lập với cơng tác kế toán doanh nghiệp Doanh nghiệp tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh thật cần thiết Mức độ đồng ý Tổ chức trang bị sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho việc thu thập, xử lý cung cấp thông tin Câu Phát biểu Trang bị phần mềm kế toán tốt ưu tiên hàng đầu doanh nghiệp Doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng để hạn chế lưu trữ giấy tờ, tiết kiệm thời gian, chi phí Doanh nghiệp ln trang bị phần mềm diệt vi rút tốt dù chi phí cao để bảo vệ thơng tin Doanh nghiệp ln khuyến khích nhân viên sử dụng mạng internet để phục vụ cho công việc tốt Mức độ đồng ý Theo Anh/Chị cần hoàn thiện nội dung tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp cơng tác? Theo Anh/Chị tổ chức công tác kế toán ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp? Chân thành cám ơn hỗ trợ từ phía doanh nghiệp, kính chúc quý doanh nghiệp kinh doanh ngày phát triển! Phụ lục 02 DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC KHẢO SÁT St Tên Công ty (Cty) Cty Cổ Phần Công Nghệ Kính Liên Châu Lục Cty TNHH Hà Ân Phúc Cty Cổ Phần Sáng Ban Mai Cty TNHH MTV TM - DV Tăng Vạn Lợi Cty TNHH MTV Tư Vấn - Thương Mại Đầu Tư Toàn Cầu Cty TNHH Du Ngoạn Việt Cty Cổ Phần Xây Dựng Phát Triển Cửu Long Cty TNHH Minh Gia Lợi Cty TNHH Thép Ferominco Cty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Kỹ Thuật MêKông 10 Địa 10/4A Phan Văn Hớn, P.Tân Thới Nhất, Q.12 60 Nguyễn Xí, P.26, Q Bình Thạnh 176/7 Trần Huy Liệu, P.15, Q Phú Nhuận 80/41C Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận 145 Nguyễn Cửu Vân, P.17, Q.Bình Thạnh 2R Trường Sơn, P.2, Q.Tân Bình 28 Đường C, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân 36/6 Nguyễn Hiền, Q.3 41- 43 Trần Cao Vân, P.6, Q.3 542 Trần Hưng Đạo, P.2, Q.5 1156 QL1A, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân 12 Cty TNHH MTV Trần Hữu Đức Cty TNHH XD - TM Thể Thao Anh Bình Minh 13 Cty TNHH TM Thành Quang 56 Đường 7A, Cư Xá Bình Thới, P.8, Q.11 14 Cty TNHH MTV TM - DV Giao Nhận Vận Tải Anh Tài 97 Đường D5, P.25, Q.Bình Thạnh 15 Cty TNHH Thuộc Da Bỉnh Thiệu Lô C14C KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè 11 223A Hai Bà Trưng, P.6, Q.3 20 Cty TNHH Quảng Cáo Sức Mạnh Ánh Sáng Cty TNHH Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Tiền Phước Cty TNHH SX - TM Quốc Thảo Cty TNHH TM Đại Phú Hà Cty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Hải Việt Nam 21 Cty TNHH Vĩnh Đức 22 Cty TNHH Hammi Vina 23 Cty TNHH TM Dược Phẩm Quang Vũ 24 Cty TNHH TM Gia Hưng 25 26 Cty TNHH MTV Đầu Tư TM Việt Pháp Cty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Thái Dương 27 Cty TNHH Posvina 28 Cty TNHH MTV SX - TM Hạnh Đạt 29 DNTN Hồng Nhị 30 31 Cty TNHH MTV Nhà Hàng Khách Sạn An Đông Center Cty TNHH XD - DV - TM Duy Phước 32 Cty TNHH Lộc Phú 33 34 Cty TNHH Nguyên Khang Cty TNHH Nice 35 Cty TNHH Kết Nối E.M.E Cty Cổ Phần Dược Và Trang Thiết Bị Y Tế 32 Trương Hoàng Thanh, P.12, Q Sơn Hà Tân Bình 97 Bis Sương Nguyệt Ánh, P.Bến Cty Cổ Phần Nhà Hàng Bí Đỏ Thành, Q.1 Cty TNHH Đức Nhân 27 Đông Du, P.Bến Nghé, Q.1 16 17 18 19 36 37 38 73 Đường Số 1, P.16, Q.Gò Vấp 542 Trần Hưng Đạo, P.2, Q.5 212/48 An Dương Vương, P.16, Q.8 78B Hồng Hà, P.2, Q.Tân Bình 46 Hoa Phượng, P.2, Q.Phú Nhuận 64/30A Ấp 7, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh 18/43 Phạm Ngọc, P.Tân Quý, Q.Tân Phú 672 Lê Hồng Phong, P.10, Q.10 13 Đường 12B, P.Bình Trị Đơng B, Q.Bình Tân 674 Lê Hồng Phong, P.10, Q.10 104 Cù Lao, P.2, Q.Phú Nhuận 232 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, Q.9 Đinh Củng Viên, P.Phước Long A, Q.9 188 Nguyễn Oanh, P.17, Quận.Gò Vấp 14 - 16 Sư Vạn Hạnh, P.9, Q.5 168/62 Nguyễn Súy, Q.Tân Phú 32 Lê Đình Thám, P.Tân Quý, Q.Tân Phú 43/3 Đường Số 3, P.11, Q.Gò Vấp 876/30 CMT8, P.5, Q.Tân Bình 60H Nguyễn Thượng Hiền, Q.Gò Vấp 43 44 Cty Cổ Phần TM Giao Nhận Vận Tải Sao Việt Cty Cổ Phần Tư Vấn - Đầu Tư - Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Kim Tự Tháp Cty TNHH Hương Trần Cty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng Phương Nam Cty TNHH Sơn Hùng Cty TNHH MTV TM Tân Vy Phát 45 Cty TNHH Kha Trần 46 47 Cty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sugababas Cty TNHH Vận Tải Nam Việt Thuận 48 Cty TNHH TM - DV A.G.M 49 Cty TNHH Gấu Trúc Đỏ Cty Cổ Phần Giám Định Năm Thành Viên Cty TNHH DV - Vận Tải - TM Thành Lễ 39 40 41 42 50 51 52 53 54 Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu TM - Tư Vấn - XD THT Cty TNHH Giải Pháp Công Nghệ INIT Cty TNHH TM - DV Kỹ Thuật Song Nguyên 55 56 Cty TNHH Lương Minh Thành Cty TNHH SX - TM - DV Đại Lộc Vina 57 Cty TNHH TM - DV Thiết Kế Mỹ Thuật Ngọc Thảo Cty TNHH Hoàng Hải Ánh Dương Cty TNHH Truyền Thông Tư Vấn & Đầu Tư Ý Tưởng Việt 58 59 60 Cty Cổ Phần Triệu Quốc 61 DNTN Đông Thuận 62 Cty TNHH MTV TM - DV Tiến Vân 145 Phan Văn Hớn, P.Tân Thới Nhất, Q.12 585/2D Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10 Đường 19, P.Tân Quý, Q.Tân Phú 25 - 27 Đỗ Thừa Tự, P.Tân Quý, Q.Tân Phú 1187 Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh 1/6 KPA, P.Tân Thới Nhất, Q.12 66 Lê Phan, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú 215 Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, Q.1 Lầu Số Đinh Lễ, P.12, Q.4 440/49 Bình Long, P.Tân Quý, Q.Tân Phú 481 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3 28 Đường Số 5, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức 31 Tây Sơn, P.Tân Quy, Q.Tân Phú 12/1/22/4A Đường Số 10, P.9, Q.Gò Vấp 476/12A Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3 362/118 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3 G56 Bis Cư Xá Bến Vân Đồn, P.6, Q.4 47 Cầu Xéo, P.Tân Quý, Q.Tân Phú Huỳnh Khương Ninh, P Đa Kao, Q.1 425/1 Gia Phú, P.3, Q.6 225/11 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3 Lơ - 11 CN8, KCN Tân Bình, Q.Tân Phú Lơ C16 Đường Số 15, Khu T.T.C.N Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh 60/18 Dương Đức Hiền, P.Tây Thạnh, 63 Cty TNHH MTV Đề Can Hoàng Vũ 64 Cty TNHH Nhà Hàng Nhật Gonta 65 Cty TNHH Sơn Thi 66 Cty Cổ Phần Thang Máy Thiên Nam 67 Cty Cổ Phần SX - TM Đào Tiên 68 Cty TNHH Inspire Communication 69 Cty TNHH Việt Nhiên & Dáng Việt 70 Cty TNHH SX - TM Khang Gia Nguyễn 71 Cty TNHH Sơn Hòa Bình Cty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Đơng A Tích Hợp Cty Cổ Phần Đầu Tư & TM Tràng An 72 73 74 Q.Tân Phú 37 - 39 Đường 25, KDC Bình Phú, P.10, Q.6 196 Lê Lai, P.Bến Thành, Q.1 77 Đơ Đốc Long, P.Tân Q, Q.Tân Phú 1/8C Hồng Việt, P.4, Q.Tân Bình Lơ - Đường E, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân 544 Khu Cơng Nghệ Cao, P.Bình Trị Đơng B, Q.Bình Tân 139/6/13 Dương Văn Dương, P.Tân Quý, Q.Tân Phú 160/57/36/1D Nguyễn Văn Qùy, P.Phú Thuận, Q.7 37/5A Phan Văn Hớn, Q.12 229/4 Hoàng Văn Thụ, P.8, Q.Phú Nhuận Số Tạ Quang Bửu, P.6, Q.8 157 Độc Lập, P.Tân Qúy, Q.Tân Phú 75 Cty TNHH Dịch Vụ XNK Trường Lộc Cty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Bình Minh 76 Cty Cổ Phần Phú Trường Quốc Tế B09 Khu Phố Nam Thông 01, P.Tân Phú, Q.7 77 78 CN Cty Cổ Phần Truyền Thông Việt Nam 79 Cty TNHH SX - TM Thảo Nguyên 80 Cty Cổ Phần Dược Vistar Cty TNHH Tư Vấn Du Học Con Đường Mới 123 - 127 Võ Văn Tần, P.6, Q.3 24 Trường Sơn, P.2, Q.Tân Bình 2977/1A QL1A, P.Tân Thới Nhất, Q.12 532 - 534 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình 81 82 Cty TNHH Liên Hiệp Sài Gòn 83 DNTN Khách Sạn Laguna Cty TNHH Cung Cấp Dịch Vụ Trò Chơi Điện Tử Phong Cách Sống 84 Cty TNHH Hồng Hồng Anh 10 Sơng Thương, P.2, Q.Tân Bình 149/3B Xơ Viết Nghệ Tỉnh, P.25, Q.Bình Thạnh R3 - 84 Hưng Gia 4, P.Tân Phong, Q.7 70 Nguyễn Trường Tộ, P.12, Q.4 149 Phạm Huy Thơng, P.6, Q.Gò Vấp 85 Cty TNHH Giải Trí Thành Phố 86 87 88 89 Cty TNHH TM - DV Hảo Vọng Cty TNHH TM Kỹ Thuật Hoàn Thành Cty TNHH MTV Hoa Hồng Nhỏ Cty Cổ Phần TM - DV Đại Minh Phát Cty TNHH Công Nghệ Môi Trường Thăng Long Cty TNHH TM - DV Công Nghệ Phước Thành 90 91 92 Cty Cổ Phần Đầu Tư Chúng Tôi 93 Cty TNHH SX - TM Đức Phát 94 Cty TNHH TM - DV Sài Gòn Viễn Đơng 95 Cty TNHH SX Nhựa Hiện Đại 96 97 Cty TNHH Ơ Tơ Tín Nghĩa Cty TNHH TM-DV Giấy Giang Đông Sa 98 Cty Cổ Phần Nam Thiên 99 Cty TNHH Thiên Nam Luật 100 Cty TNHH TM - DV Thiên Hồng Phát FF8 Ba Vì, CX Bắc Hải, P.15, Q.10 185 (Trệt) Cô Giang, P.Cô Giang, Q.1 43B Cư Xá Phú Lâm D, P.10, Q.6 321 Phạm Văn Chí, P.3, Q.6 481 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3 62 Yên Thế, P.2, Q.Tân Bình 14/3A Mạc Hiển Tích, P.Long Bình, Q.9 Lầu Số Phan Chu Trinh, P.Bến Thành, Q.1 Đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân 673 Huỳnh Tấn Phát, KP1, P.Tân Thuận Đông, Q.7 Lô 32 Đường Số 2, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân 444/7 CMT8, P.11, Q.3 37 Đào Duy Từ, P.5, Q.10 57/3 Phạm Thái Bường, P.Tân Phong, Q.7 40 Đặng Văn Ngữ, Q.Phú Nhuận B6 Khu TĐC Lý Chiêu Hồng, P.An Lạc, Q.Bình Tân ... nhỏ vừa Việt Nam Chương 4: Đánh giá tình hình thực tổ chức cơng tác kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa giải pháp hoàn thiện Chương 5: Kết luận kiến nghị CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN... TOÁN VÀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 2.1 TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN 2.1.1 Vai trò tổ chức cơng tác kế tốn Tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp việc xác định cơng việc, nội dung mà kế tốn... toán; Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán; Tổ chức vận dụng chế độ sổ sách kế toán; Tổ chức cung cấp thông tin qua hệ thống báo cáo kế toán; Tổ chức máy kế toán; Tổ chức kiểm tra kế tốn; Tổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam , Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay