Xây dựng hệ thống kế toán quản trị tại các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn TP hồ chí minh

108 9 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 23:37

i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn thạc sĩ “Xây dựng hệ thống kế toán quản trị trường Đại học ngồi cơng lập địa bàn Tp Hồ Chí Minh" cơng trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn tổng hợp từ q trình khảo sát thực tế nguồn thơng tin đáng tin cậy chưa công bố Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Đào Tuyết Lan ii LỜI CÁM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS-TS Hà Xuân Thạch người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận văn này, giúp đỡ tơi hồn thiện kiến thức chun mơn thân Tôi xin chân thành cám ơn trường Đại học Văn Lang nơi công tác tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình tơi tham gia khóa học này, giúp đỡ tơi nhiều trình trả lời bảng câu hỏi khảo sát, thu thập thông tin thực luận văn Tôi xin Trân trọng cám ơn đến Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Quản lý sau đại học, Khoa Kế tốn – Tài – Ngân hàng tồn thể giảng viên trực tiếp tham gia giảng dạy khóa học tổ chức, quản lý, truyền đạt kiến thức quý báu thời gian tham gia khóa học giúp đỡ tơi q trình khảo sát số liệu thực luận văn Tác giả Đào Tuyết Lan iii TĨM TẮT Kế tốn nói chung kế tốn quản trị nói riêng yếu tố quan trọng để tạo nên sức mạnh cho doanh nghiệp Kế toán quản trị thực chất quy trình định dạng, thu thập, kiểm tra, định lượng để trình bày, giải thích cung cấp thông tin cần thiết hợp lý cho nhà quản trị nội doanh nghiệp, giúp họ đưa định kinh doanh tối ưu Trong trình tồn cầu hóa nay, với tham gia nhiều đối tượng, lĩnh lực giáo dục, lĩnh vực mà trước mặt hàng dịch vụ công Nhà nước cung cấp cho xã hội, với chế thoáng hơn, hội nhập sâu vào kinh tế giới, loại hình dịch vụ cơng chuyển dần từ khu vực công sang khu vực tư Với đặc điểm giống doanh nghiệp, hoạt động nguồn kinh phí ngồi ngân sách, phải tự chủ tài đòi hỏi trường đại học ngồi cơng lập phải có kế hoạch chi tiết, kế hoạch dự toán ngân sách nhà trường, trung tâm trách nhiệm để tăng tính cạnh tranh trường Đại học ngồi công lập hệ thống đại học, tăng hiệu sử dụng nguồn lực phục vụ cho công tác đào tạo Luận văn “ Xây dựng hệ thống kế toán quản trị trường đại học ngồi cơng lập địa bàn Tp.Hồ Chí Minh” nghiên cứu số nội dung sau: - Hệ thống hóa vấn đề kế toán quản trị, đưa mơ hình lý thuyết ứng dụng phù hợp với trường đại học ngồi cơng lập Luận văn từ lịch sử hình thành kế tốn quản trị lĩnh vực dịch vụ công đến đặc điểm quản trị tài cơng để thấy tính đặc thù mơ hình nghiên cứu, đến việc hệ thống hóa nội dung lý thuyết phân tích chi phí; Phương pháp lập dự tốn cơng cụ phân tích mơ hình C-V-P mối quan hệ chi phí, khối lượng lợi nhuận kế tốn quản trị - Nội dung cơng tác kế tốn quản trị xây dựng bao gồm: + Hệ thống kế toán chi phí phục vụ yêu cầu quản trị chi phí iv + Hệ thống dự toán phục vụ yêu cầu hoạch định + Hệ thống trung tâm trách nhiệm phục vụ yêu cầu kiểm soát đánh giá kết thực + Hệ thống tính giá thành đào tạo phục vụ cho định ngắn hạn + Đặc biệt mơ hình phân tích C-V-P phân tích mối quan hệ chi phí, khối lượng lợi nhuận để nhà quản trị thấy điểm hòa vốn, thặng dư lợi nhuận từ nhà quản trị có chiến lược phát triển nhà trường cách phù hợp + Bên cạnh đó, luận văn đưa mơ hình kế tốn ứng dụng kế toán quản trị kết hợp với kế toán tài để thu nhận chứng từ ban đầu gắn liền với chứng từ kế tốn tài + Xử lý thông tin từ chứng từ tài khoản kế toán quản trị chi tiết từ tài khoản tài khoản kế tốn tài + Tổ chức hệ thống báo cáo KTQT phù hợp với yêu cầu nhà quản trị + Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tổ chức KTQT Thông tin kế tốn quản trị cung cấp đóng vai trò quan trọng việc định nhà quản trị Nó giúp cho nhà quản trị có nhìn xun suốt từ khâu lập dự tốn, tổ chức thực đến kiểm tra đánh giá cuối định Trong trường đại học ngồi cơng lập Việt Nam nay, kế tốn quản trị khái niệm mẻ Vì với đề tàiXây dựng hệ thống kế tốn quản trị trường đại học ngồi cơng lập địa bàn TP.HCM” có ý nghĩa quan trọng giúp cho trường Đại học ngồi cơng lập có nhìn khác kế tốn quản trị từ ứng dụng thực tiễn kế tốn quản trị trường v ABSTRACT Accounting in general and management accounting in particular is an important factor to create power for the enterprise Management accounting is essentially a process of formating, collecting, examining and quantifying to present, explain and provide the information necessary and reasonable for the internal management of enterprises, helping them make optimal business decisions In the process of globalization today, with the participation of many objects, field of education that previously was service provided to society only by the State, but now with the open mechanism and deeper integration into the world economy, this type of service has been moved gradually from the public sector to the private sector With features like enterprises, operating by their own budget funds, self financial autonomy thus requiring each non-public universities have to set up detailed plans, especially in budget plan to increase competition between the nonpublic universities in the university system, to enhance the efficiency of resource in service training The Thesis "Construction of management accounting systems of the non-public universities in Ho Chi Minh City" has studied some basic contents: - Formalizing the basics of management accounting, setting up theoretical model application consistent with the non-public universities Thesis studies from history of management accounting in the public service to the financial management features to realise the characteristics of the research model, to the systemization of the theoretical content and cost analyzation; estimation method and analysis tool model of CPV on the relationship between costs, volume and profits of management accounting - Content management accounting under construction includes: + Cost accounting system serving for cost management requirements + Estimation system required for planning vi + Accountability central system required for controlling and evaluating performance results + Costing system serving for short-term decisions + Especially the CVP model analysis the relationship between costs, volume and profits for executives finding breakeven point, profit and surplus from which the administrator will have the strategy developing the most appropriate cases + In addition, the thesis also launched models accounting management accounting applications associated with financial accounting to collect original documents associated with the documents of financial accounting + Process information from the documents of account management accounting detailed from the accounts of financial accounting + Organize reports international economic system consistent with the requirements of governance + Application of information technology in accounting management activities Information provided by management accounting plays a very important role in decision making of managers It helps administrators having the insight look from the estimation, implementation and evaluation then making the final decision In the non-public universities in Vietnam at present, accounting management is a relatively new concept So the theme "Building management accounting systems in the non-public universities in HCM city" has important significance enable non-public universities having another look at the management accounting and thus putting the application of management accounting at the school vii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT v MỤC LỤC vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT x DANH MỤC BẢNG xi DANH MỤC SƠ ĐỒ HÌNH xii CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .1 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Các cơng trình nghiên cứu liên quan công bố .2 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Phạm vi, đối tượng phương pháp nghiên cứu 1.5 Đóng góp đề tài 1.6 Bố cục luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DỊCH VỤ CÔNG 2.1 Tổng quan kế tốn quản trị dịch vụ cơng .6 2.1.1 Sự đời phát triển kế tốn quản trị dịch vụ cơng .6 2.1.2 Đặc điểm quản trị tài công tổ chức dịch vụ công (Phạm, 2013) 2.2 Tổ chức cơng tác kế tốn quản trị tổ chức dịch vụ công 12 2.2.1 Khái niệm kế toán quản trị 12 2.2.2 Mục tiêu kế toán quản trị .13 2.2.3 Vai trò kế tốn quản trị 14 viii 2.2.4 Ý nghĩa kế toán quản trị 14 2.3 Nội dung kế toán quản trị hoạt động dịch vụ công 14 2.3.1 Phân loại chi phí 15 2.3.2 Hệ thống chi phí linh hoạt 17 2.3.3 Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận 18 2.3.4 Lập dự toán ngân sách 21 2.3.5 Kế toán trung tâm trách nhiệm đánh giá trách nhiệm quản 23 2.3.6 Mơ hình tổ chức KTQT số tổ chức giới 24 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 Mơ hình nghiên cứu 28 3.2 Phương pháp nghiên cứu 30 3.3 Thu thập liệu 31 3.3.1 Dữ liệu thứ cấp .31 3.3.2 Dữ liệu sơ cấp .33 Kết luận chương 35 CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGỒI CƠNG LẬP TẠI TP.HỒ CHÍ MINH 36 4.1 Khái quát trường đại học ngồi cơng lập 36 4.1.1 Đặc điểm hoạt động trường đại học ngồi cơng lập 36 4.1.2 Đặc trưng sản phẩm giáo dục đại học 37 4.1.3 Đặc điểm quảntài trường đại học ngồi cơng lập 38 4.2 Thực trạng tổ chức cơng tác KTQT số trường ngồi cơng lập 44 4.2.1 Kết khảo sát bảng câu hỏi .44 4.2.2 Kết khảo sát bảng câu hỏi hai 48 4.3 Kết luận kết khảo sát 57 4.3.1 Đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn quản trị trường Đại học ngồi cơng lập địa bàn Tp.HCM .57 4.3.2 Nguyên nhân tồn 59 ix Kết luận chương 60 CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG HỆ THỐNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGỒI CƠNG LẬP 61 5.1 Quan điểm xây dựng .61 5.2 Nội dung KTQT cần thực 63 5.3 Công tác tổ chức phận kế toán quản trị trường 83 5.4 Những kiến nghị giải pháp hỗ trợ để thực công tác kế tốn quản trị trường đại học ngồi công lập 88 Kết luận chương 90 KẾT LUẬN CHUNG 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 x DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt C -V- P ĐH NCL IFAC KTQT KTTC PFM RI ROI Viết đầy đủ tiếng Việt Mối quan hệ Chi phi - khối lượng lợi nhuận Đại học ngồi cơng lập Liên đồn kế tốn quốc tế Kế tốn quản trị Kế tốn tài Quản trị tài cơng Lợi nhuận lại Tỷ lệ hồn vốn đầu tư 82 - Dự toán thu tiền - Dự toán giá thành đào tạo - Dự toán chi phí bán hàng - Dự tốn chi phí quản lý - Dự tốn chi phí lãi vay - Dự tốn khoản nộp ngân sách Phương pháp lập tiêu dự toán xác định kết kinh doanh tương tự tính tiêu bán cáo kết hoạt động kinh doanh 5.2.5 Kế toán đánh giá trách nhiệm quản lý:  Xây dựng hệ thống trung tâm trách nhiệm Mục đích việc xây dựng trung tâm trách nhiệm để: + Đánh giá kết hoạt động trung tâm trách nhiệm + Khuyến khích nhà quản lý phận hướng đến việc thực mục tiêu chung nhà trường - Trung tâm đầu tư Hội đồng quản trị: chịu trách nhiệm với vốn đầu tư khả huy động vốn để tạo thặng dư cho đơn vị, thay mặt trường thực số chức quản lý hành chính: chịu trách nhiệm việc quản lý, sử dụng nguồn lực (giảng viên, cán bộ-công nhân viên, trang thiết bị…) khả huy động vốn (học phí, tài trợ từ tổ chức…) để đạt mức thặng dư cao cho đơn vị - Trung tâm lợi nhuận Ban Giám hiệu: Chịu trách nhiệm mặt chuyên môn như: số lượng HS-SV đào tạo, chất lượng đào tạo - Trung tâm doanh thu phòng Kế hoạch Tài chính, phòng Đào tạo: Chịu trách nhiệm kế hoạch học tập kế toán thu học phí cho phù hợp để thu học phí đạt hiệu tốt - Trung tâm chi phí tất phòng, ban, khoa trung tâm lại hoạt động trường 83 - Để thuận lợi cho cơng tác kế tốn quản trị q trình thu thập phân tích liệu kế tốn, phòng ban mã hóa sau: Ngun tắc đặt mã: - Do thơng tin kế tốn quản trị thông tin nội sinh doanh nghiệp, khơng bắt buộc theo khn mẫu Do đó, việc mã hóa phòng ban đặt cho dễ nhớ thống thuận lợi việc xây dựng hệ thống tài khoản, theo dõi chi phí phát sinh cho trung tâm trách nhiệm dễ dàng áp dụng vào hệ thống máy vi tính Ví dụ cách mã hóa xem (Phụ lục 8)  Công cụ để đánh giá trách nhiệm quảnCơng cụ để đánh giá trách nhiệm quản lý báo cáo lập vào cuối năm Khác với KTTC, KTQT có hệ thống báo cáo phận theo phương pháp số dư đảm phí Đây cơng cụ hữu hiệu để nhà quản trị đánh giá kết hoạt động trung tâm trách nhiệm Báo cáo phận lập phản ánh kết hoạt động trung tâm trách nhiệm theo số dự toán lập từ đầu kỳ với số liệu thực tế phát sinh kỳ báo cáo Đồng thời chênh lệch kết thực tế so với kết dự toán theo tiêu phản ánh báo cáo phù hợp với trung tâm trách nhiệm Trên báo cáo phải trình bày riêng biệt khoản doanh thu chi phí kiểm sốt khơng kiểm sốt trung tâm trách nhiệm.Ví dụ: báo cáo trung tâm chi phí phải thể tiêu: Chi phí dự tốn, chi phí thực tế, chênh lệch chi phí thực tế chi phí dự tốn Trong chi phí trình bày tách biệt cách rõ ràng chi phí kiểm sốt chi phí khơng kiểm sốt Khi lập báo cáo, kế toán phải đặc trưng báo cáo thành sau: - Phải liên quan đến trách nhiệm cá nhân - Kết thực tế phải so sánh với số dự tốn lập - Thơng tin quan trọng phải làm bật - Phải đảm bảo tính kịp thời 84 5.3 Cơng tác tổ chức phận kế toán quản trị trường 5.3.1 Tổ chức máy kế tốn có phận kế tốn quản trị Căn vào quy mơ lực kinh tế trường mà lựa chọn mơ hình tổ chức kế tốn quản trị phù hợp Mơ hình kế tốn quản trị áp dụng cho trường Đại học ngồi cơng lập đề nghị thể tổng quát yếu tố cấu thành nên kế tốn quản trị có ảnh hưởng đến việc định định hướng xây dựng, phát triển kế toán quản trị trường ĐH NCL Mơ hình kế tốn quản trị theo tác giả đề nghị mơ hình kế tốn quản trị kết hợp với kế tốn tài chính.(Phạm Xuân Thành, 2000) BỘ PHẬN KẾ TOÁN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CÁC KẾ TỐN CHI TIẾT KẾ TỐN QUẢN TRI CHI PHÍ & GIÁ THÀNH DỰ TỐN PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ Hình 5.3: Mơ hình tổ chức kế tốn quản trị trường ĐH NCL Lý tác giả chọn mơ hình KTQT kết hợp KTQT KTTC vì: Việc tổ chức hệ thống KTQT một phân hệ hệ thống kế toán trường, tạo điều kiện thuận lợi cho chức thơng tin kiểm tra kế tốn tồn diện hiệu Bộ máy kế toán nhà trường xây dựng theo mơ hình kết hợp giảm bớt chi phí có máy kế toán gọn nhẹ, tận dụng nguồn nhân lực mà đạt cao việc cung cấp thơng tin cho nhà quản trị đồng thời tính xác thơng tin kế tốn cao Việc thực mơ hình KTQT kết hợp bao gồm hai phận KTQT KTTC thơng tin kế toán xử lý sau: 85 - Đối với nghiệp vụ phát sinh liên quan đến vốn tiền: KTTC vào chứng từ thu, chi để ghi nhận vào tài khoản vốn tiền tài khoản có liên quan Cuối kỳ, kết sổ tài khoản lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ Song song với trình này, phận KTQT ghi nhận nghiệp vụ thu, chi tiền vào tài khoản tương xứng hệ thống tài khoản KTQT theo phận, trung tâm trách nhiệm, để đối chiếu, kiểm sốt tình hình thực dự toán tiền trung tâm trách nhiệm làm sở cho dự toán kỳ sau.(TS Bùi Công Khánh, 2013) - Đối với nghiệp vụ xác định kết kinh doanh: kế tốn tài vào chứng từ gốc doanh thu phân bổ chi phí để ghi nhận vào tài khoản tương ứng Cuối kỳ, kết chuyển tài khoản chi phí doanh thu sang tài khoản xác định kết kinh doanh để lập báo cáo kết hoạt động kinh doanh Song song với trình này, kế toán quản trị khai thác số liệu sâu cách ghi chep chi tiết theo yếu tố chi phí ứng với trung tâm chi phí, trung tâm doanh thu, trung tâm lợi nhuận để phân tích tình hình thực dự tốn trung tâm trách nhiệm, đồng thời lập báo cáo kết kinh doanh theo số dư đảm phí cho phận, trung tâm lợi nhuận để đánh giá mức độ đóng góp trung tâm việc tạo lợi nhuận cho toàn trường, làm sở cho việc định đào tạo ngắn hạn sở phân tích mối quan hệ nhân tố chi phí – khối lượng – lợi nhuận (C-V-P) (Phụ lục 8) - Xây dựng hệ thống chứng từ, hệ thống tài khoản, hệ thống sổ sách kế toán hệ thống báo cáo KTQT cho phù hợp với công tác quản lý đặc điểm đào tạo riêng trường 5.3.2 Xây dựng hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách, báo cáo kế toán quản trị: Là phận kế toán nhà trường, để thực chức mình, KTQT phải sử dụng hệ thống phương pháp kế toán (chứng từ, tài khoản ghi sổ kep, tính giá tổng hợp cân đối) Tuy nhiên phương pháp phải xây dựng phù hợp với yêu cầu thực nội dung KTQT 86 Xây dựng chứng từ: KTQT khơng nằm ngồi hệ thống kế tốn nhà trường, chứng từ KTQT hệ thống chứng từ ban hành theo định số 48/BTC Tuy nhiên, thông tin đầu vào cung cấp từ thông tin KTTC, nghĩa KTQT sử dụng gián tiếp thông tin sau trình thu thập xử lý liệu KTTC Do đó, để phục vụ cơng tác KTQT kế toán bổ sung thêm số nội dung cần thiết vào số chứng từ kế toán Bộ Tài quy định hay lập số chứng từ theo mục đích người sử dụng Việc thu thập, kiểm tra, xử lý luân chuyển chứng từ xác lập theo cách riêng, nhằm đảm bảo cung cấp thông tin cụ thể, nhanh chóng thích hợp cho việc định quản lý Ngồi ra, thơng tin KTQT dựa vào thông tin khác, chứng từ bắt buộc chứng từ hướng dẫn Điều tạo nên khác biệt thông tin KTQT với thông tin KTTC đề cập phần Xây dựng hệ thống tài khoản: Để tổng hợp phân tích thơng tin kế tốn kịp thời xác KTTC nên sử dụng tài khoản tổng hợp, báo cáo tài chính, KTQT nên sử dụng tài khoản chi tiết báo cáo phận để thu nhận xử lý thông tin phục vụ cho việc định trình hoạt động Khi xây dựng hệ thống tài khoản cho KTQT kế toán tận dụng hệ thống tài khoản chi tiết dựa sở hệ thống tài khoản kế tốn Bộ Tài Chính ban hành nhằm phục vụ cơng tác theo dõi tình hình hoạt động nhà trường xây dựng cho phù hợp yêu cầu KTQT Hệ thống tài khoản phải phản ánh chi phí phát sinh thuộc loại biến phí hay định phí, phát sinh đâu cho phận nào, khoa nào, ngành Để hệ thống hóa cung cấp thơng tin kế tốn cho việc lập báo cáo KTQT chi phí theo yêu cầu quản lý, trường cần lựa chọn, thiết kế hệ thống tài khoản chi tiết cấp 2.3.4 cho phù hợp Việc xây dựng hệ thống tài khoản chi tiết phục vụ yêu cầu quản trị đơn 87 vị cần phải dựa vào yêu cầu quản lý doanh nghiệp quản lý theo khoản mục chi phí, khoản mục khác cách chi tiết cụ thể theo loại Theo mơ hình kế tốn kết hợp KTQT KTTC phải xây dựng hệ thống tài khoản cho khai thác số tiêu phục vụ cho việc lập báo cáo từ số liệu chung nhà trường Do việc xây dựng hệ thống tài khoản kế toán ban hành theo định 48/BTC Sau mở thêm tiểu khoản mã hóa phận mã hóa chi phí nhằm: - Xây dựng chi tiết loại chi phí phận - Giúp cho việc phân loại chi phí theo cách ứng xử yếu tố chi phí với mức độ hoạt động nhằm phục vụ mục đích kiểm sốt, phân tích dự báo chi phí - Kết xuất số liệu để lập báo cáo theo yêu cầu - Kiểm soát việc thực dự toán Để đảm bảo liệu đầu vào đầy đủ cho KTQT tiếp tục xử lý, cần tổ chức nhóm ký tự ký hiệu phản ánh tiêu KTQT xây dựngtài khoản xây dựng có dạng: XXX(X) - X- XX- XXX Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm  Nhóm 1: gồm ký số thể số hiệu tài khoản cấp cấp thuộc hệ thống tài khoản theo định 48/TBC  Nhóm 2: có ký tự phân biệt chi phí theo cách ứng xử chi phí gồm chữ B (biến phí), chữ Đ (định phí) chữ H (chi phí hỗn hợp)  Nhóm 3: gồm ký số phân biệt theo trung tâm trách nhiệm 88  Nhóm 4: gồm ký số phân biệt chi tiết theo phòng ban, khoa trung tâm ( khoa có phân theo nhiều chuyên ngành hẹp đào tạo Vì vậy, ký tự sau để phân biệt ngành đào tạo) Trên sở tài khoản theo quy định mã hóa trung tâm trách nhiệm ( xem phụ lục 9) quy ước ký số tiêu lập danh mục chi tiết tài khoản KTQT sau: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN Thiết kế hệ thốngtài khoản kết hợp với mã số phận, trung tâm trách nhiệm cho phep ghi chep tập hợp chi phí theo ứng xử phận theo thực tế theo dự tốn sở trích lọc tiêu để lập báo cáo Hệ thống tài khoản kế tốn lập sau: Nhóm TK kế tốn 1541 1541.B.40.401 1541.Đ.40.401 1541.H.40.401 Chi phí đào tạo dài hạn Chi lương giảng viên thỉnh giảng khoa KT- NH ngành Kế tốn Chi cơng cụ, dụng cụ, đồ dùng giảng khoa KT-NH ngành Kế tốn Chi phí điện, nướctại phòng học ngành KT-NH ngành Kế tốn 1541.B.40.402 Chi lương giảng viên thỉnh giảng khoa KT- NH ngành Ngân hàng 1541.Đ.40.402 Chi CCDC, đồ dùng giảng dạy khoa KT-NH ngành Ngân hàng 1541.H.40.402 Chi phí điện, nước phòng học ngành KT-NH ngành NH Nhìn vào hệ thống tài khoản kế toán kết hợp KTTC với KTQT thấy phức tạp, với hỗ trợ máy tính tích hợp phần mềm bút tốn hệ thống việc tổ chức vận hành trở nên đơn giản có tính khả thi cao khoa học Vì kết hợp mã hóa tài khoản KTTC với phân loại chi phí theo KTQT trung tâm trách nhiệm theo dõi loại tài khoản chi tiết 89 doanh thu, chi phí, tài sản theo đơn vị, phận, chi tiết chuyên ngành đào tạo Xây dựng sổ sách, báo cáo Sổ sách nơi lưu giữ thông tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế xẩy hoạt động đào tạo nhà trường Việc ghi chep lưu giữ phải tuân theo quy định Bộ Tài Đối với KTQT sổ sách lập theo yêu cầu quản lý, không bắt buộc tuân theo quy định Căn vào chứng từ phục vụ công tác KTQTvà hệ thống tài khoản dùng cho KTQT để lập sổ sách báo cáo KTQT thích hợp với yêu cầu nhà quản trị Báo cáo KTQT lập theo định kỳ theo yêu cầu nhà quản trị Tùy theo mục đích sử dụng mà KTQT lập báo cáo khác để cung cấp thông tin cần thiết theo yêu cầu Hệ thống sổ sách: Hệ thống sổ sách KTQT không bắt buộc lập theo mẫu quy định vào mục đích quản lý nhà quản trị, KTQT lập hệ thống sổ sách để theo dõi cung cấp thông tin cho nhà quản trị Hệ thống sổ sách phải đảm bảo yêu cầu: - Theo dõi thơng tin rõ ràng có trình tự - Dễ dàng truy xuất lập báo cáo - Dễ dàng áp dụng vào máy vi tính 5.4 Những kiến nghị giải pháp hỗ trợ để thực cơng tác kế tốn quản trị trường đại học ngồi cơng lập  Kiến nghị quan quản lý nhà nước: - Do hệ thống văn hướng dẫn cơng tác KTQT mỏng, cơng tác truyền thơng chưa riết Do việc xác định rõ phạm vi KTQT vấn đề cần thiết để làm sở cho việc tổ chức cơng tác KTQT hồn thiện nội dung KTQT Nhà nước cần tham gia vào việc xây dựng hệ thống KTQT với tư cách người hướng dẫn, không can thiệp sâu vào công tác KTQT, không nên thả vấn đề này,  Kiến nghị trường Đại học ngồi cơng lập: 90 - Cần nâng cao nhận thức trình độ quản lý cho nhà quản trị đơn vị Các nhà quản trị đơn vị phải biết đưa yêu cầu thơng tin cần phận kế tốn quản trị cung cấp, quan trọng phải có kiến thức phân tích sử dụng thơng tin kế toán quản trị - Cải tiến mối quan hệ phận kế toán với phận khác đơn vị để tạo thuận lợi cho việc thu thập thơng tin cho kế tốn quản trị Tuy nhiên, để thơng tin kế tốn quản trị bảo mật, đơn vị cần bố trí phòng làm việc riêng cho phận - Có sách đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn kế toán quản trị cho đội ngũ nhân viên kế tốn nhà trường thích ứng với u cầu hệ thống máy kế toán  Giải pháp người thực cơng tác kế tốn quản trị đơn vị: - Phải có trình độ định kế tốn phải có kiến thức chun sâu kế tốn quản trị để thực nhiện cơng việc cung cấp thơng tin thích hợp đáng tin cậy phù hợp với luật lệ có liên quan, phù hợp với nguyên tắc tiêu chuẩn kỹ thuật qui định - Không tiết lộ thơng tin bí mật đơn vị không sử dụng thông tin cho lợi ích cá nhân - Nhân viên kế tốn quản trị cần phải trung thực tuyệt đối công việc mình, điều quan trọng ảnh hưởng đến thơng tin báo cáo quản trị - Nhân viên kế toán quản trị phải truyền đạt thông tin cách trung thực khách quan Những thông tin phản ánh chất việc, làm sở cho việc định đắn  Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức hệ thống KTQT Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức công tác kế toán quản trị giúp cho việc cung cấp thơng tin nhanh chóng thuận lợi, khâu quy trình kế tốn liên kết chặt chẽ với nhau, việc luân chuyển chứng từ kế toán cơng tác kế tốn tài kế tốn quản trị thuận tiện Kênh thông tin 91 phận nhà trường quy trình khep kín Tuy nhiên, KTQT mới, thị trường có nhiều cơng ty viết phần mềm kế toán chủ yếu phục vụ cơng tác KTTC Do đó, đặt hàng với cơng ty viết phần mềm kế tốn Nhà quản lý nhân viên kế toán quản trị phải mô tả đầy đủ yêu cầu hệ thống thông tin kế toán quản trị nhà trường cho đơn vị thiết kế phần mềm, để họ thiết kế cung cấp phần mềm hiệu Việc cung cấp thông tin nội bộ, nhà quản trị phải đưa hai u cầu yếu là: thiềt kế chương trình phải đảm bảo chức phân quyền tính bảo mật thông tin cấp phân quyền Kết luận chương Chương xây dựng nội dung công tác KTQT trường ĐH NCL địa bàn Tp.Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng việc hướng dẫn trường đại học lĩnh vực mang tích chất dịch vụ cơng thực việc cung cấp thơng tin Kế tốn thực chức quản lý Trong chương tác giả đưa quan điểm để xây dựng hệ thống kế toán quản trị bao gồm: Quan điểm đại, quan điểm ứng dụng công nghệ thông tin vào quảnquan điểm phù hợp với quy mô hoạt động trường Đồng thời chương tác giả đưa nội dung KTQT xây dựng, Đặc biệt nội dung xây dựng kế tốn tính giá thành đào tạo theo phương pháp kế toán quản trị trường, loại chi phí chiếm tỷ trọng cao chi phí Các loại dự tốn ngân sách cần lập để kiểm sốt có kế hoạch thực Đồng thời chương nêu cách thức tổ chức công tác KTQT trường ĐH NCL cách phù hợp hiệu Luận văn đưa giải pháp để thực cơng tác kế tốn trường đại học ngồi cơng lập 92 KẾT LUẬN CHUNG Trong q trình tồn cầu hóa nay, với tham gia nhiều đối tượng vào lĩnh lực giáo dục, lĩnh vực mà trước mặt hàng dịch vụ công Nhà nước cung cấp cho xã hội, với chế thống hơn, hội nhập sâu vào kinh tế giới, loại hình dịch vụ công chuyển dần từ khu vực công sang khu vực tư Xuất phát từ tình hình thực tế nay, trước sức ep từ nhiều phía, yêu cầu Nhà nước, nhu cầu xã hội đối thủ cạnh tranh ngày khắc nghiệt Muốn đứng vững trường Đại học ngồi công lập phải nâng cao lực quản trị thông qua việc sử dụng cơng cụ kế tốn vấn đề cấp thiết khách quan Kế toán quản trị phận kế toán thực chức cung cấp thông tin phục vụ cho nhà quản trị định để điều hành đơn vị Vì điều kiện hội nhập kinh tế giới nay, việc xây dựng nội dung kế toán quản trị phù hợp với mơ hình hoạt động trường ĐH NCL vấn đề có ý nghĩa lớn lý luận thực tiễn Xuất phát từ ý nghĩa đó, luận văn “ Xây dựng hệ thống kế toán quản trị trường Đại học ngồi cơng lập địa bàn Tp.Hồ Chí Minh” nghiên cứu rút số kết luận sau: - Giáo dục xuất phát từ dịch vụ công Nhà nước cung cấp cho xã hội mang - tính chất hàng hóa cơng Hệ thống hóa vấn đề kế toán quản trị, đưa mơ hình lý thuyết ứng dụng phù hợp với trường đại học ngồi cơng lập Luận văn từ lịch sử hình thành kế tốn quản trị lĩnh vực dịch vụ công đến đặc điểm quản trị tài cơng để thấy tính đặc thù mơ hình nghiên cứu đến việc hệ thống hóa nội dung lý thuyết phân tích chi phí; Phương pháp lập dự tốn cơng cụ phân tích mơ hình C-P-V mối quan hệ chi phí, khối lượng lợi nhuận kế toán quản trị 93 - Thông qua số liệu khảo sát thực tế từ trường đại học ngồi cơng lập tác giả thấy phác họa tình hình thực tế tổ chức cơng tác kế tốn trường Từ tác giả ứng dụng phương pháp phân tích định lượng thơng qua hệ thống xử lý liệu thông kế SPSS for Window 16.0 cho thấy số biết nói thực trạng cơng tác kế tốn quản trị trường ĐH NCL Đó sở để tác giả hình thành nội dung cơng tác kế tốn quản trị cần xây dựng phù hợp với đối tượng nghiên cứu - Nội dung cơng tác kế tốn quản trị xây dựng bao gồm: + Hệ thống kế tốn chi phí phục vụ yêu cầu quản trị chi phí + Hệ thống dự toán phục vụ yêu cầu hoạch định + Hệ thống trung tâm trách nhiệm phục vụ yêu cầu kiểm soát đánh giá kết thực + Hệ thống tính giá thành đào tạo phục vụ cho định ngắn hạn + Đặc biệt mơ hình phân tích C – V – P phân tích mối quan hệ chi phí, khối lượng lợi nhuận để nhà quản trị thấy điểm hòa vốn, thặng dư lợi nhuận để từ nhà quản trị có chiến lược phát triển nhà trường cách phù hợp + Bên cạnh đó, luận văn đưa mơ hình kế tốn ứng dụng kế tốn quản trị kết hợp với kế tốn tài để thu nhận chứng từ ban đầu gắn liền với chứng từ kế tốn tài + Xử lý thông tin từ chứng từ, tài khoản kế toán quản trị chi tiết từ tài khoản tài khoản kế tốn tài + Tổ chức hệ thống báo cáo KTQT phù hợp với yêu cầu nhà quản trị + Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tổ chức KTQT Hạn chế đề tài: Nhu cầu hệ thống kế toán quản trị lĩnh vực đào tạo thật cần thiết, khơng với hệ thống trường ngồi cơng lậptrường công lập cần phải xây dựng cho hệ thống kế tốn 94 quản trị, công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhà quản trị quản lý phát triển nhà trường Đặc biệt, sau Nghị định số 43/2006/NĐ-CP Chính phủ: Nghị định quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập Nhưng lực thời gian hạn hẹp, đề tài nghiên cứu hệ thống kế toán quản trị trường đại học ngồi cơng lập phạm vi Tp Hồ Chí Minh nghiên cứu số công cụ KTQT Hướng nghiên cứu tiếp theo: Nếu có điều kiện thời gian, kinh phí giúp đỡ cấp lãnh đạo, phận chuyên môn sở đào tạo, tác giả mở rộng phạm vi nghiên cứu trường lãnh thổ Việt Nam nghiên cứu sâu công cụ KTQT theo quan điểm đại 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2006), Thơng tư số 53 /2006/TT-BTC ngày 12/06/2006 việc Hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị doanh nghiệp Bộ Giáo dục Đào tạo (2011), thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục Đào tạo : Quy định việc xác định tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp Quốc Hội (2012), Luật Giáo dục đại học số: 08/2012/QH13 ngày 18 tháng năm 2012 Bộ Tài (2007)Thơng tư số 140/2007/TT-BTC Bộ Tài : Hướng dẫn kế tốn áp dụng cho sở ngồi cơng lập Chính Phủ (2008) Nghị định Số: 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 05 năm 2008 Về sách khuyến khích xã hội hóa hoạt động lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, mơi trường PGS.TS Phạm Văn Dược (2005), Kế toán chi phí, Nhà xuất Thống PGS.TS Phạm Văn Dược – Đặng Kim Cương (2007), Kế toán quản trị, Nhà xuất Thống PGS.TS Phạm Văn Dược - TS Huỳnh Lợi (2009), Mơ hình chế vận hành kế toán quản trị, Nhà xuất Tài Huỳnh Lợi (2010), Xây dựng hệ thống kế toán quản trị cho doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh 10 Phạm Xuân Thành (2000), Vận dụng kế toán quản trị vào kế toán doanh nghiệp Việt Nam Luận văn tiến sĩ Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh 11 Trần Thanh Thúy Ngọc (2010), Tổ chức cơng tác kế tốn quản trị trường Cao Đẳng Kinh tế Tp HCM Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh 12 Phạm Quang Huy, 2012 Lý thuyết quản trị tài khu vực cơng vận dụng vào kế tốn ngân sách Việt Nam sau năm gia nhập WTO hội nhập kinh tế quốc tế Tạp chí Phát triển hội nhập, số 6, trang 16-21 13 TS Bùi Công Khánh, 2013 Mơ hình kế tốn quản trị doanh nghiệp Việt Nam [online] Web Trung tâm tư vấn đào tạo kinh tế toán cầu 20 96 tháng năm 2013 từ http://gec.edu.vn/Bai-viet-hay/mo-hinh-ke-toanquan-tri-tai-cac-doanh-nghiep-viet-nam-phan-2.html 14 TS Vũ Thị Phương Anh (2012), Giáo dục đại học vai trò xã hội [online] Blog Giáo dục Việt Nam, 27 tháng năm 2012 từ http://ncgdvn.blogspot.com/2012/05/trung-tam-boi-duong-va-ho-trochat.html 15 Phạm Quang Huy, 2013 Kế tốn khu vực cơng chu trình quản trị tài cơng đại, Tạp chí Phát triển hội nhập, số 10, trang 52-56 16 Anthony A.Atkinson, Rajiv D.Banker, Robert S.Kaplan, Smark Young Management Accounting International Edition 17 Ray H Garrison, Eric W Noreen Managerial Accounting The McGraw-Hill Companies, Inc.,1997 18 H.Thomas Johnson, Robert S.Kaplan, 1987 Relevance lost the rise and fall of management Accounting, Harvard Business School Press 19 IFAC, 1998, Management Accounting Concepts, p.84, 99 20 Akira Nishimura, 2003 Management accounting feed forward and Asian perspectives, Palgrave Macmillan, First Puplished ... Xây dựng hệ thống kế toán quản trị trường Đại học ngồi cơng lập địa bàn Tp Hồ Chí Minh 1.2 Các cơng trình nghiên cứu liên quan công bố - Dương Thị Cẩm Vân (2007), Vận dụng kế toán quản trị trường. .. “ Xây dựng hệ thống kế toán quản trị trường đại học ngồi cơng lập địa bàn TP. HCM” có ý nghĩa quan trọng giúp cho trường Đại học cơng lập có nhìn khác kế tốn quản trị từ ứng dụng thực tiễn kế toán. .. vụ cho công tác đào tạo Luận văn “ Xây dựng hệ thống kế tốn quản trị trường đại học ngồi cơng lập địa bàn Tp. Hồ Chí Minh nghiên cứu số nội dung sau: - Hệ thống hóa vấn đề kế tốn quản trị, đưa
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống kế toán quản trị tại các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn TP hồ chí minh , Xây dựng hệ thống kế toán quản trị tại các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn TP hồ chí minh , 1 Tổng quan về kế toán quản trị trong dịch vụ công, 3 Nội dung cơ bản của kế toán quản trị trong hoạt động dịch vụ công., Hình 2.2: Mô hình kế toán quản trị kết hợp (Bùi, 2013), 2 Phương pháp nghiên cứu, 1 Khái quát về trường đại học ngoài công lập, 3 Kết luận về kết quả khảo sát, Bảng 5.1: Bảng phân loại chi phí theo mức độ hoạt động, Hình 5.3: Mô hình tổ chức kế toán quản trị trong trường ĐH NCL, 4 Những kiến nghị và giải pháp hỗ trợ để thực hiện công tác kế toán quản trị tại các trường đại học ngoài công lập.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay