Biến thiên chu kì của con lắc khi có thêm lực quán tính

7 12 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 22:17

A. Khi điểm treo con lắc có gia tốc hướng thẳng đứng lên trên.(Tức điểm treo chuyển động thẳng đứng lên trên nhanh dần đều hoặcchuyển động thẳng đứng xuống dưới chậm dần đều)Ở đây:Phd = P+FqtPhd = P + Fqt;Phd  P  ma0; ghd=g+a002g alT B. Khi điểm treo con lắc có gia tốc hướng thẳng đứng xuốngdưới.(Tức điểm treo chuyển động thẳng đứng đi xuống nhanh dần đều hoặcchuyển động thẳng đứng lên trên chậm dần đều)Ở đây:Phd = P+Fqt; Phd = P Fqt;Phd  P  ma0ghd=g a0;02g alT (điều kiện g>a0)C. Khi điểm treo con lắc có gia tốc hướng ngang sang phải. Vị trí cân bằng được xác định bởi:tan =gamgmaPFqt o 0Phd = P+FqtTheo hình vẽ: 202 P P ma hd  ;202ghd  g  a2022g a BIẾN THIÊN CHU CỦA CON LẮC KHITHÊM LỰC QN TÍNH A Khi điểm treo lắc gia tốc a0 hướng thẳng đứng lên (Tức điểm treo chuyển động thẳng đứng lên nhanh dần chuyển động thẳng đứng xuống chậm dần đều) Ở đây: Phd = P + Fqt Phd = P + Fqt; Phd  P  ma0 ; ghd=g+a0 T  2 l g  a0 B Khi điểm treo lắc gia tốc a0 hướng thẳng đứng xuống (Tức điểm treo chuyển động thẳng đứng xuống nhanh dần chuyển động thẳng đứng lên chậm dần đều) Ở đây: Phd = P + Fqt ; Phd = P - Fqt; Phd  P  ma0 ghd=g - a0; T  2 l (điều kiện g>a0) g  a0 C Khi điểm treo lắc gia tốc a0 hướng ngang sang phải * Vị trí cân xác định  : tan  = Fqt P  ma0 a o  * Phd = P + Fqt mg g Theo hình vẽ: Phd  P  ma0 2 ; g hd  g  a T  2 l g  a0 Tuyensinh247.com BÀI TẬP : Bài Một lắc đơn chu kỳ T=2s treo vào thang máy đứng yên Khi thang máy lên nhanh dần với gia tốc 0,1m.s-2 chu kỳ dao động lắc A 2,00s B 2,10s C 1,99s D 1,87s HD: Thang máy lên nhanh dần  a hướng lên mà Fqt  a  Fqt p Gia tốc hiệu dụng: g’ = g + a = 10,0 (m/s2)  T  g'  T'  T g  10  1,99 s T' g g' 10,1 = >Chọn C Bài Một lắc đơn treo vào trần xe ô tô chuyển động theo phương ngang Chu kỳ dao động lắc đơn trường hợp xe chuyển thẳng T1, xe chuyển động nhanh dần với gia tốc a T2 xe chuyển động chậm dần với gia tốc a T3 Biểu thức sau đúng? A T2 = T3 < T1 B T2 = T1 = T3 C T2 < T1 < T3 D T2 > T1 > T3 HD: TH: Xe CĐ nhanh dần TH: Xe CĐ chậm dần  g '  g ''  g  a  g  T2  T3  T2  T2 g g  a2   T2  T3  T1 = >Chọn A Bài Một lắc đơn chiều dài l=1m treo trần thang máy, thang máy xuống nhanh dần với gia tốc a  g / (g = 2m/s2 ) chu kỳ dao động bé lắc A (s) B 2,83 (s) C 1,64 (s) D (s) HD: Khi thang máy chuyển động nhanh dần a chiều chuyển động (hướng xuống) mà F®h ngược chiều a  F®h hướng lên  F®h  P Tuyensinh247.com Gia tốc hiệudụng g'  g  a  g 2  2  2,83( s) : Chọn B  T '  2  g' 2 2 Bài Một thang máy chuyển động theo phương thẳng đứng với gia tốc độ lớn ln nhỏ gia tốc trọng trường g nơi đặt thang máy Trong thang máy nầy treo lắc đơn dao động với biên độ nhỏ Chu dao động lắc thang máy đứng yên 1,1 lần thang máy chuyển động Điều chứng tỏ vectơ gia tốc thang máy A hướng lên độ lớn 0,11g B hướng lên độ lớn 0,21g C hướng xuống độ lớn 0,11g D hướng xuống độ lớn 0,21g Giải: Theo đề chu kỳ giảm thang máy chuyển động hướng lên nhanh dần đều, để gia tốc -a hướng xuống làm T giảm Ta g '  g  ( a )  g '  g  a Vậy chu dao động lắc là: T’ = 2 l l  chu giảm  2 g' g a Với a = 0,21g T’= T/1,1 Hay T =1,1T’ => Chọn B Bài Một lắc đơn dao động điều hòa thang máy đứng yên nơi gia tốc trọng trường g = 9,8m/s2 với lượng dao động 150mJ, gốc vị trí cân nặng Đúng lúc vận tốc lắc khơng thang máy chuyển động nhanh dần lên với gia tốc 2,5m/s2 Con lắc tiếp tục dao động điều hòa thang máy với lượng dao động: A 150 mJ B 129,5 mJ C 111,7 mJ D 188,3 mJ Giai: Khi chưa chuyển động W1  mgl 02 ; Khi chuyển động W2  mg ' l 02 Vì thang máy chuyển động nhanh dần nên g’ = g + a mgl 02 W1 g    W2  188,3mJ Ta W2 mg ' l g ' => Chọn D Tuyensinh247.com Bài Một lắc đơn treo trần toa xe Khi toa xe chuyển động thẳng đường nằm ngang, lắc dao động điều hòa với chu T0 = s Khi toa xe trượt không ma sát từ xuống mặt phẳng nghiêng góc 300 so với mặt nằm ngang lắc dao động điều hòa với chu T (Lấy g = 10 m/s2) A 2,019 s B 1,807 s C 1,739 s D 2,149 s Giải: Vì xe chuyển động không ma sát nên trượt mặt phẳng nghiêng toa xe chuyển động nhanh dần với gia tốc a = gsin30 = m/s2 Khi gia tốc biểu kiến lúc g '  g  a  ga.cos 600  75 Theo T  2 l l T ; T '  2   g g' T' g'  T '  2,149s g => Đáp án D Trắc nghiệm: Câu 1: Con lắc đơn dao động điều hoà thang máy đứng yên Khi thang máy bắt đầu lên nhanh dần đều, vận tốc lúc lắc Cho lắc dao động điều hòa đại lượng vật lì khơng thay đổi A Biên độ B Chu C D Tần số góc Câu 2: Con lắc đơn dao động điều hòa toa xe đứng yên với chu T chu dao động thay đổi A toa xe chuyển động thẳng lên cao B toa xe chuyển động thẳng xuống thấp C toa xe chuyển động thẳng theo phương ngang D toa xe chuyển động tròn mặt phẳng ngang Câu 3: Một lắc dơn dao động với chu 2s nơi gia tốc trọng trường g Con lắc treo xe ô tô chuyển động đường nằm ngang với gia tốc độ lớn g / Chu dao động lắc ô tô A 2,12s B 1,86s C 1,95s D 2,01s Câu 4: Một lắc đơn treo trần thang máy Khi thang máy đứng yên, lắc dao động điều hòa với chu T Khi thang máy lên thẳng đứng, chậm dần với gia tốc Tuyensinh247.com độ lớn nửa gia tốc trọng trường nơi đặt thang máy lắc dao động điều hòa với chu T’ A 2T B .T/2 C T D T/ Câu 5: Con lắc đơn dao động với chu kỳ 2s treo vào thang máy đứng yên, lấy g =10m/s2 Khi thang máy lên nhanh dần với gia tốc độ lớn 0,5m/s2 lắc dao động điều hòa chu dao động A 1,95s B 1,98s C 2,15s D 2,05s Câu 6: Một lắc đơn dài 1,5 m treo trần thang máy lên nhanh dần vơi gia tốc 2,0 m/s2 nơi g = 10 m/s2 dao động điều hòa với chu A 2,7 s B 2,22 s C 2,43 s D 5,43 s Câu 7: Một lắc đơn chu T = 2s treo vào thang máy đứng yên Chu lắc đơn dao động điều hòa thang máy lên nhanh dần với gia tốc độ lớn 0,1 m/s2 A 2,1s B 2,02s C 1,99s D 1,87s Câu 8: Một lắc đơn chu 2s Treo lắc vào trần xe chuyển động mặt phẳng nằm ngang vị trí cân dây treo lắc hợp với phương thẳng đứng góc 0 = 300 Chu dao động điều hòa lắc thang máy A 1,4s B 1,54s C 1,86s D 2,12s Câu 9: Một lắc đơn chu 2s treo vào thang máy đứng yên Chu dao động điều hòa lắc đơn thang máy lên chậm dần với gia tốc độ lớn m/s2 nơi g = 9,80 m/s2 A 4,70s B 1,89s C 1,58s D 2,11s Câu 10: Một lắc đơn chu dao động 2s Nếu treo lắc vào trần toa xe chuyển động nhanh dần mặt phẳng nằm ngang thấy vị trí cân mới, dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 300 Gia tốc toa xe chu dao động điều hòa lắc A 10m/s2; 2s B 10m/s2; 1,86s C 5,55m/s2; 2s D 5,77m/s2; 1,86s Câu 11: Một lắc đơn chiều dài 0,5m treo trần ô tô xuống dốc nghiêng với phương ngang góc 300 Lấy g = 10m/s2 Chu dao động điêu hòa lắc đơn ô tô xuống dốc không ma sát A 1,51s Tuyensinh247.com B 2,03s C 1,97s D 2,18s Câu 12: Một lắc đơn chiều dài 0,5m treo trần ô tô xuống dốc nghiêng với phương ngang góc 300 Lấy g = 10m/s2 Chu dao động điều hòa lắc tơ xuống dốc hệ số ma sát 0,2 A 1,51s B 1,44s C 1,97s D 2,01s Câu 13: Một lắc dao động điều hòa thang máy đứng yên nới gia tốc trọng trường 10m/s2 với lượng dao động 150mJ, thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần xuống với gia tốc 2,5m/s2 Biết thời điểm thang máy bắt đầu chuyển động lúc lắc vận tốc không Con lắc tiếp tục dao động điều hòa thang máy với lượng A 200mJ B 141mJ C 112,5mJ D 83,8mJ Câu 14: Một lắc đơn treo trần thang máy Khi thang máy chuyển động thẳng đứng lên nhanh đần với gia tốc độ lớn a chu dao động điều hòa lắc 2s Khi máy chuyển động thẳng đứng lên chậm dần với gia tốc độ lớn a chu dao động điều hòa lắc 3s Khi thang máy đứng yên thi chu dao động điều hòa lắc A 2,35s B 1,29s C 4,60s D 2,67s Câu 15: Một lắc đơn treo trần thang máy Khi thang máy chuyển động thẳng đứng xuống nhanh đần với gia tốc độ lớn a chu dao động điều hòa lắc 4s Khi máy chuyển động thẳng đứng xuống chậm dần với gia tốc độ lớn a chu dao động điều hòa lắc 2s Khi thang máy đứng yên thi chu dao động điều hòa lắc A 4,32s B 3,16s C 2,53s D 2,66s Câu 16: Một lắc đơn chu T = 2s treo vị trí cố định mặt đất Người ta treo lắc lên trần ô tô chuyển động ndđ lên dốc nghiêng  = 300 với gia tốc 5m/s2 Góc nghiêng dây treo lắc so với phương thẳng đứng A 16034’ B 15037’ C 19006’ D 18052’ Câu 17: Một lắc đơn chiều dài l=1,73 m thực dao động điều hoà xe lăn tự xuống dốc không ma sát Dốc nghiêng góc  = 300 so với phương nằm ngang Lấy g = 9,8 m/s2 a) Tại vị trí cân lắc dây treo hợp với phương thẳng đứng góc A 750 B 150 C 300 D 450 b) Chu dao động lắc Tuyensinh247.com A 1,68s B 2,83s C 2,45s D 1,93s ĐÁP ÁN : 1A-2D-3B-4C-5A-6B-7C-8C-9D-10D-11A-12B-13C-14A-15C-16C-17CB Tuyensinh247.com ... gia tốc có độ lớn a chu kì dao động điều hòa lắc 4s Khi máy chuyển động thẳng đứng xuống chậm dần với gia tốc có độ lớn a chu kì dao động điều hòa lắc 2s Khi thang máy đứng yên thi chu kì dao... tốc có độ lớn a chu kì dao động điều hòa lắc 3s Khi thang máy đứng yên thi chu kì dao động điều hòa lắc A 2,35s B 1,29s C 4,60s D 2,67s Câu 15: Một lắc đơn treo trần thang máy Khi thang máy chuyển... phẳng ngang Câu 3: Một lắc dơn dao động với chu kì 2s nơi có gia tốc trọng trường g Con lắc treo xe ô tô chuyển động đường nằm ngang với gia tốc có độ lớn g / Chu kì dao động lắc tơ A 2,12s B 1,86s
- Xem thêm -

Xem thêm: Biến thiên chu kì của con lắc khi có thêm lực quán tính, Biến thiên chu kì của con lắc khi có thêm lực quán tính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay