Các bài toán liên quan tới điều kiện cực trị của các biên độ a1, a2 hay a

11 9 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 22:03

L 1, Lưu ý: - A2 HAY A:    A1 , A2 , A a b c   sin A sin B sin C - 1:  : x1  A1 cos t    6   x2  cos t   2   A1 ? :   : A sin   A2 sin A2  A sin  sin      A A2  Amin sin =1  = /2       x2  A2 cos t   2  x1  10 cost  1   x  A cos(t  )  nhiêu?  Amax : A1 sin   A A sin   A  sin  sin Tuyensinh247.com Amax        A1  A2 A2 = A1tan/3 = 10 Các b tập tự luyện:   x2  A2 cos t   2  x1  10 cost  1   x  A cos(t  ) A2 A 10 cm ? B 20cm C 20 / cm D 10/ cm : x1 = sin t (cm), x2 = A2cos( t     =  / = 2cos( t   ? A B C  /3  /4 Bài 5: H A1cos(  t -  /6) cm x2 = A2cos(  t -  9cos(  t -  A 15 cm 2  /2  /6 D = = B cm C cm D 18 cm Bài 6: A 10 cm  = 10 cm, 1 = B cm 2 = - ; A2 ( C H A A = (cm) B A= (cm) -/2 ? C A = 2,5 (cm) A1cos(t+/3)(cm) x2= A2cos(t- /2 ( Tuyensinh247.com ; D cm /  1= 10 cm, c D A= (cm) x1= x=5cos(t+  ( A2max? A - /3; 8cm  B - /6;10cm ?T C /6; 10cm H D ọ dao = 4cos(4t +  ) cm x2 = cos(4t + ữ B 6cm A 4cm  ) cm Trong trình dao 12 C 8cm D (4 - 4)cm Bài 10: H x1  A1cos( t +  )(cm) x2  A2cos( t -  ) (cm) là: x = 6cos(wt + j )(cm) Tìm A2max? A 16 cm B 14 cm T 1 C 18 cm D 12 cm Bài 11: H x1  A1cos( t +  )(cm) x2  A2cos( t -  ) (cm) là: x = 6cos(wt + j )(cm) Tìm A2max? A 16 cm B 14 cm A - /4 C 18 cm Bài 12: cos (  t +  T B - 3/4 D 12 cm hòa X1 = A1cos (  t) cm x2 = 2,5 25 T 2 C -2 /3 D 3/4 Bài 13 x1  A cos(t    )cm; x2  B cos(t  )cm x  2.cos(t   )cm A 4cm  / Tuyensinh247.com B cm -  /  C cm  / D 2cm  /12 Bài 14: H A1cos(ωt  2  ) cm x2 = A2cos(ωt  12cos(ωt+φ A  =  =   B  =  rad rad = D  = C    rad  rad Bài 15: 1=2 =2 A (ω +φ π/3 (ω ( (ω +φ2 =A2 φ2 - φ= π/3 B π/ C π/2 φ2 D ú π/ Bài 16: =  x1  10cos(2t  )cm ; x  A2 cos(2t  )cm (2π - π/3 K A 10 3cm B 20cm C 20 cm D 10 cm Bài 17: 1, 9cm Khi A2  A2, 1   rad , 2   rad A2 A A1  3cm ; A2=18cm B A1=18cm; A2=9cm C A1  3cm ; A2=9cm D A1=9cm; A2  3cm Bài 18: H ọ   x1  6cos(4t  )cm x  6cos(4t  )cm T 12 ữ A 4cm Tuyensinh247.com : B 6cm C 8cm D ( –4)cm Bài 19: A1cos10t; x2 = A2cos(10t +2  2 -  = A = D  2 Tỉ B C  A1 Hướng dẫn chi tiết:  /3 3: 1: A1 sin A1 Amax = cos     A   A A sin    A Amax     A1  A2  sin  sin  20 = Amax/2 = 10 thi A2  A1 sin   A2  10 2: Ta có: A1 A  A1  A  A1  AA  A12  AA 22  2AA 2cos    2  10cm  10  AA  AA  A  AA  A  10  * 2 2 2 2 O =10( ∆ φ /6 /6 A2  10  cm  (* α /3   3A2  4A2  4.102   A  20  cm  K = cos(10t +), A 3: A2 OA1 A * 10  A sin sin   Amax = 20  α = 900 OA1 AA  10  cm  * Khi A=Amax/2 =10 cm  áp án 4: Vẽ : x1 = sint = cos(t - ã =  ) A2 + A2 Tuyensinh247.com A ữ e A12 = A2 + A22 – 2AA2cos 2   A=2cm; A1  3cm = A2 + A22 – AA2 A12 =
- Xem thêm -

Xem thêm: Các bài toán liên quan tới điều kiện cực trị của các biên độ a1, a2 hay a , Các bài toán liên quan tới điều kiện cực trị của các biên độ a1, a2 hay a

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay