35 bài tập trắc nghiệm về các loại dao động hiện tượng cộng hưởng cơ có đáp án

6 9 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 21:54

35 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ CÁC LOẠI DAO ĐỘNG HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG 1.276 Một người xách xô nước đường, bước 50cm Chu kì dao động riêng nước xơ 1s Nước xơ sóng sánh mạnh người với vận tốc A 50cm/s B 100cm/s C 25cm/s D 75cm/s 1.277 Một người chở hai thùng nước phía sau xe đạp đạp xe đường bê tơng Cứ 5m, đường rãnh nhỏ Chu kì dao động riêng nước thùng 1s Đối với người đó, vận tốc khơng lợi cho xe đạp A 18km/h B 15km/h C 10km/h D 5km/h 1.278 Một lắc đơn chiều dài l treo toa tàu vị trí phía trục bánh xe Chiều dài ray L = 12,5m Khi vận tốc đoàn tàu 11,38m/s lắc dao động mạnh Cho g = 9,8m/s2 Chiều dài lắc đơn A 20cm B 30cm C 25cm D 32cm 1.279 Cho lắc lò xo độ cứng k, khối lượng vật m = 1kg Treo lắc trần toa tầu phía trục bánh xe Chiều dài ray L =12,5m Tàu chạy với vận tốc 54km/h lắc dao động mạnh Độ cứng lò xo A 56,8N/m B 100N/m C 736N/m D 73,6N/m 1.280 Hai lò xo độ cứng k1, k2 mắc nối tiếp, đầu mắc vào trần toa xe lửa, đầu mang vật m = 1kg Khi xe lửa chuyển động với vận tốc 90km/h vật nặng dao động mạnh Biết chiều dài ray 12,5m, k1 = 200N/m,  = 10 Coi chuyển động xe lửa thẳng Độ cứng k2 A 160N/m B 40N/m C 800N/m D 80N/m 1.281 Một vật dao động tắt dần ban đầu E0 = 0,5J Cứ sau chu kì dao động biên độ giảm 2% Phần lượng chu kì đầu A 480,2mJ B 19,8mJ C 480,2J D 19,8J 1.282 Một xe đẩy khối lượng m đặt hai bánh xe, gánh gắn lò xo độ cứng k = 200N/m Xe chạy đường lát bê tông, 6m gặp rãnh nhỏ Với vận tốc v = 14,4km/h xe bị rung mạnh Lấy  = 10 Khối lượng xe A 2,25kg B 22,5kg C 215kg D 25,2kg 1.283 Một người xe đạp chở thùng nước vỉa hè lát bê tông, 4,5m rãnh nhỏ Khi người chạy với vận tốc 10,8km/h nước thùng bị văng tung toé mạnh Tần số dao động riêng nước thùng A 1,5Hz B 2/3Hz C 2,4Hz D 4/3Hz http://tuyensinh247.com/ 1.284 Hai lò xo độ cứng k1, k2 mắc nối tiếp với Vật nặng m = 1kg, đầu lo mắc vào trục khuỷu tay quay hình vẽ Quay tay quay, ta thấy trục khuỷu quay với tốc độ 300vòng/min biên độ dao động đạt cực đại Biết k1 = 1316N/m,  = 9,87 Độ cứng k2 A 394,8M/m B 3894N/m C 3948N/m D 3948N/cm 1.285 Một hệ dao động chịu tác dụng ngoại lực tuần hoàn Fn  F0 cos10t k1 k2 m xảy tượng cộng hưởng Tần số dao động riêng hệ phải A  Hz B 10 Hz C 10  Hz D 5Hz 1.286 Hiện tượng cộng hưởng học xảy nào? A tần số dao động cưỡng tần số dao động riêng hệ B tần số lực cưỡng bé tần số riêng hệ C tần số lực cưỡng lớn tần số riêng hệ D tần số lực cưỡng tần số dao động cưỡng 1.287 Một em bé xách xô nước đường Quan sát nước xơ, thấy lúc nước xơ sóng sánh mạnh nhất, chí đổ ngồi Điều giải thích sau nhất? D nước xơ bị dao động mạnh B nước xơ bị dao động mạnh tượng cộng hưởng xảy C nước xơ bị dao động cưỡng D nước xơ dao động tuần hồn 1.288 Một vật dao động xảy tượng cộng hưởng, vật tiếp tục dao động A với tần số lớn tần số riêng B với tần số nhỏ tần số riêng C với tần số tần số riêng D khơng chịu tác dụng ngoại lực 1.289 Chọn câu trả lời không A Hiện tượng biên độ dao động cưỡng tăng nhanh đến giá trị cực đại tần số lực cưỡng tần số riêng hệ dao động gọi cộng hưởng B Biên độ dao động cộng hưởng lớn ma sát nhỏ C Hiện tượng cộng hưởng xảy ngoại lực cưỡng lớn lực ma sát gây tắt dần D Hiện tượng cộng hưởng lợi hại đời sống kĩ thuật 1.290 Phát biểu dao động tắt dần sai? A Dao động biên độ giảm dần lực ma sát, lực cản môi trường tác dụng lên vật dao động B Lực ma sát, lực cản sinh công làm tiêu hao dần lượng dao động C Tần số dao động lớn trình dao động tắt dần nhanh D Lực cản lực ma sát lớn trình dao động tắt dần kéo dài http://tuyensinh247.com/ 1.291 Trong dao động sau đây, trường hợp tắt dần nhanh lợi ? A lắc đồng hồ B khung xe ôtô sau qua chỗ đường gồ ghề C lắc lò xo phòng thí nghiệm D rung cầu xe ôtô chạy qua 1.292 Phát biểu sau không đúng? Đối với dao động tắt dần A giảm dần theo thời gian B tần số giảm dần theo thời gian C biên độ dao động tần số giảm dần theo thời gian D ma sát lực cản lớn dao động tắt dần nhanh 1.293 Dao động tắt dần dao động A biên độ giảm dần ma sát B chu kì tăng tỉ lệ với thời gian C ma sát cực đại D biên độ thay đổi liên tục 1.294 Chọn câu trả lời sai nói dao động tắt dần: A Dao động tắt dần dao động biên độ giảm dần theo thời gian B Nguyên tắt dần ma sát C Năng lượng dao động tắt dần không bảo tồn D Dao động tắt dần lắc lò xo dầu nhớt tần số tần số riêng hệ dao động 1.295 Nhận định dao động cưỡng không đúng? A Để dao động trở thành dao động cưỡng bức, ta cần tác dụng lên lắc dao động ngoại lực không đổi B Nếu ngoại lực cưỡng tuần hồn thời kì dao động lắc tổng hợp dao động riêng với dao động ngoại lực tuần hoàn C Sau thời gian dao động lại dao động ngoại lực tuần hoàn D Tần số dao động cưỡng tần số ngoại lực tuần hồn 1.296 Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa “Dao độngdao động biên độ giảm dần theo thời gian Nguyên nhân……là ma sát Ma sát lớn sự……cành nhanh” A điều hoà B tự C tắt dần D cưỡng 1.297 Chọn câu trả lời Dao động tự dao động A chu kì biên độ phụ thuộc vào đặc tính hệ dao động, khơng phụ thuộc vào điều kiện ngồi B chu kì lượng phụ thuộc vào đặc tính hệ dao động, không phụ thuộc vào điều kiện ngồi http://tuyensinh247.com/ C chu kì tần số phụ thuộc vào đặc tính hệ dao động, khơng phụ thuộc vào điều kiện D biên độ pha ban đầu phụ thuộc vào đặc tính hệ dao động, khơng phụ thuộc vào điều kiện ngồi 1.298 Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc A pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật B biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật C tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật D hệ số lực cản (của ma sát nhớt) tác dụng lên vật dao động 1.299 Một vật dao động tắt dần, khoảng thời gian t hệ giảm lần vận tốc cực đại giảm A lần B lần C lần D 2 lần 1.300 Đối với vật dao động cưỡng A chu kì dao động cưỡng phụ thuộc vào ngoại lực B chu kì dao động cưỡng phụ thuộc vào vật ngoại lực C biên độ dao động không phụ thuộc vào ngoại lực D biên độ dao động phụ thuộc vào ngoại lực 1.301 Chọn câu sai Khi nói dao động cưỡng A Dao động cưỡng dao động tác dụng ngoại lực biến thiên tuần hoàn B Dao động cưỡng điều hoà C Dao động cưỡng tần số tần số lực cưỡng D Biên độ dao động cưỡng thay đổi theo thời gian 1.302 Phát biểu sau dao động cưỡng đúng? A Tần số dao động cưỡng tần số riêng hệ B Biên độ dao động cưỡng biên độ ngoại lực tuần hoàn C Tần số dao động cưỡng tần số ngoại lực tuần hoàn D Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực tuần hoàn 1.303 Chọn câu trả lời Dao động cưỡng A dao động hệ tác dụng lực đàn hồi B dao động hệ tác dụng ngoại lực biến thiên tuần hoàn theo thời gian C dao động hệ điều kiện khơng lực ma sát D dao động hệ tác dụng lực quán tính http://tuyensinh247.com/ 1.304 Dao động trì dao động tắt dần mà người ta A làm lực cản môi trường vật chuyển động B tác dụng ngoại lực biến đổi điều hoà theo thời gian vào vật dao động C tác dụng ngoại lực vào vật dao động chiều với chuyển động phần chu kì D kích thích lại dao động sau dao động bị tắt hẳn 1.305 Chọn câu trả lời Một người đưa võng Sau lần kích thích cách đạp chân xuống đất người nằm n võng tự chuyển động Chuyển động võng trường hợp A dao động cưỡng B tự dao động C cộng hưởng dao động D dao động tắt dần 1.306 Chọn câu trả lời Trong dao động cưỡng bức, biên độ dao động cưỡng A không phụ thuộc vào biên độ ngoại lực B tăng tần số ngoại lực tăng C giảm tần số ngoại lực giảm D đạt cực đại tần số ngoại lực tần số dao động riêng hệ dao động cưỡng 1.307 Một vật dao động tắt dần, khoảng thời gian t hệ giảm lần biên độ dao động giảm A lần B lần C lần D 16 lần 1.308 Trong dao động tắt dần, đại lượng giảm theo thời gian? A Li độ vận tốc cực đại B Vận tốc gia tốc C Động D Biên độ tốc độ cực đại 1.309 Trong dao động trì, lượng cung cấp thêm cho vật tác dụng A làm cho tần số dao động không giảm B bù lại tiêu hao lượng lực cản mà khơng làm thay đổi chu kì dao động riêng hệ C làm cho li độ dao động không giảm xuống D làm cho động vật tăng lên 1.310 Đặc điểm sau không với dao động cưỡng bức? A Dao động ổn định vật dao động điều hồ B Tần số dao động ln giá trị tần số ngoại lực C Biên độ dao động cưỡng tỉ lệ nghịch biên độ ngoại lực D Biên độ dao động đạt cực đại tần số góc ngoại lực tần số góc riêng hệ dao động tắt dần http://tuyensinh247.com/ 1.311 Trong dao động cưỡng bức, với ngoại lực tác dụng, tượng cộng hưởng rõ nét A dao động tắt dần tần số riêng lớn B ma sát tác dụng lên vật dao động nhỏ C dao động tắt dần biên độ lớn D dao động tắt dần pha với ngoại lực tuần hoàn Đáp án : 276A-277A-278B-279A-280C-281B-282B-283B-284C-285D-286A-287B-288C289C-290D-291B-292B-293A-294D-295A-296C-297C-298A-299C-300A-301D-302C-303B304C-305D-306D-307A-308D-309B-310C-311B http://tuyensinh247.com/ ... không A Hiện tượng biên độ dao động cưỡng tăng nhanh đến giá trị cực đại tần số lực cưỡng tần số riêng hệ dao động gọi cộng hưởng B Biên độ dao động cộng hưởng lớn ma sát nhỏ C Hiện tượng cộng hưởng. .. chuyển động Chuyển động võng trường hợp A dao động cưỡng B tự dao động C cộng hưởng dao động D dao động tắt dần 1.306 Chọn câu trả lời Trong dao động cưỡng bức, biên độ dao động cưỡng A không... Trong dao động cưỡng bức, với ngoại lực tác dụng, tượng cộng hưởng rõ nét A dao động tắt dần có tần số riêng lớn B ma sát tác dụng lên vật dao động nhỏ C dao động tắt dần có biên độ lớn D dao động
- Xem thêm -

Xem thêm: 35 bài tập trắc nghiệm về các loại dao động hiện tượng cộng hưởng cơ có đáp án , 35 bài tập trắc nghiệm về các loại dao động hiện tượng cộng hưởng cơ có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay