Bài giảng chia sẻ tài nguyên mạng SuNQ

36 14 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 21:54

Tài liệu cung cấp cho các bạn năm bắt chung về việc thết kế mạng. Tài liệu cung cấp các nội dung chính sau: Kiến thức chung về mạng Mô hình mạng OSI Thiết kế mạng An toàn và bảo mật cho mạng máy tính. hập môn mạng Máy Tính: Nội dung: Các kiến thức chung Các loại mạng chủ yếu, Thiết kế mạng, Mô hình mạng OSI, Cáp mạng phương tiện vật lý, Giao thức, Kiểm soát lỗi, Đánh giá độ tin cậy CHIA SẺ TÀI NGUYÊN Biên soạn: Nguyễn Quốc Sử MỤC TIÊU BÀI HỌC Hiểu biết truy xuất tài nguyên mạng Quản trị quyền truy xuất Shared, NTFS Triển khai Local, Network Print Device Quản trị quyền truy xuất Printer www.themegallery.com www.ispace.edu.vn NỘI DUNG BÀI HỌC Giới thiệu quyền truy xuất tài nguyên Giới thiệu quyền chia sẻ thư mục Giới thiệu quyền NTFS Tương tác quyền Shared NTFS Giải thích q trình in Windows Server 2003 Cài đặt chia sẻ máy in Quản lý việc truy xuất máy in Bài tập tình Ơn tập tổng kết Hỏi đáp Khoa Sơ Cấp Nghề Permissions gì? Permissions Permissions là các quyền quyền để để xác xác định định loại loại truy truy xuất xuất được gán gán tới tới user, user, group group hay hay computer computer Permission áp dụng cho đối tượng bảo mật như: files, folders, shared folders and printers Permission gán cho user, group hay computer Active Directory or on a local computer oRead oWrite oDelete Standard and Special Permissions gì? Các Các quyền chuẩn (Standard) quyền gán thường thường xuyên xuyên nhất Những quyền đặc biệt (Special) cung cấp cấp cho cho bạn bạn với với một mức mức độ độ điều khiển khiển truy truy xuất xuất tốt tốt hơn tới tới các đối đối tượng tượng Standard Permissions Special Permissions Share Folder gì? Là Là folder folder được tạo tạo ra để cho nhiều user user truy truy xuất xuất qua qua mạng mạng Sau Sau khi một folder được shared, shared, các user user có thể truy truy xuất xuất tất tập tập tin tin và subfolder subfolder nếu chúng chúng được gán gán quyền Quản trị Share Folder Windows Windows Server Server 2003 2003 tự tự động động share share các folder folder cho cho phép phép những người quản trị thực thao tác quản lý nhanh Chúng Chúng được gán gán nối nối một ký ký tự tự $ $ở cuối cuối tên tên của folder folder Quản trị Share Folder Các folder share mà Windows Server 2003 tự động cung cấp C$, D$,…: cho phép sử dụng folder share để kết nối từ xa tới máy tính thực công việc quản lý Admins$: Đây foder systemroot Các nhà quản trị truy xuất tới folder share để quản lý Windows Server 2003 mà khơng biết cài Print$: Folder cung cấp truy xuất tới tập tin driver máy in cho máy client IPC$: Folder sử dụng trình quản lý từ xa máy tính xem tài nguyên máy FAX$: Folder share sử dụng để lưu trữ tập tin tạm Các User truy cập Share Folder Trong Trong Windows Windows Server Server 2003, 2003, chỉ những thành thành viên truy truy xuất xuất tới tới các folder folder share Administrators, Administrators, Server Server Operators Operators và Power Power Users Users group group Trên Windows Server 2003 domain controller Administrators Group Server Operators Group Trên stand-alone server chạy Windows Server 2003 Administrators Group Power Users Group Shared Folders Permissions Những quyền quyền trên share share folder folder áp dụng cho user kết nối tới tới folder folder qua qua mạng mạng Thiết lập Permissions cho Share Folder Computer Management Windows Explorer Local Printer Network Printer Là Là một nhà quản trị mạng, bạn phải quản trị cả hai hai loại máy máy in: in: một máy máy in in cục cục bộ và máy máy in in mạng mạng Bạn Bạn phải phải tạo tạo cả hai hai loại máy in trước share chúng cho user khác khác sử dụng Local printers : Network printers : Print Print Server Server Print Print Server Server LPT LPT or or USB USB TCP/IP TCP/IP or or IPX IPX or or AppleTalk AppleTalk Print Print Device Device Print Print Device Device Print Print Device Device Local Printer Network Printer Thuận lợi bất lợi: Local Printer Network Printer Thuận lợi - Thiết bị in trạng thái - Nhiều user gần với máy tính truy xuất máy in user - Plug and Play phát máy in tự động cài driver Bất lợi - Mỗi máy tính cần thiết bị in - Driver phải cài đặt máy Local - Phải hỗ trợ việc phân phối update driver cho nhiều client Cài đặt chia sẻ máy in Local Để Để cài cài và share share một local local printer, sử dụng Add Printer Printer Wizard Wizard trong cửa cửa sổ sổ Printers Printers and and Faxes Faxes Quản lý truy cập máy in Chúng Chúng ta phải phải cấu cấu hình hình bảo bảo mật máy in phép đúng người người sử sử dụng dụng máy máy in in với với mức mức độ độ truy truy xuất xuất mà mà họ họ cần cần cho cho cơng cơng việc họ Nội dung phần là: Giải thích loại quyền share máy in khác Giải thích phải chỉnh sửa quyền share printer Quản lý truy xuất máy in cách thiết lập remove quyền cho máy in Các quyền chia sẻ máy in Permissio n Cho phép user sử dụng Print - User kết nối tới máy in gửi tài liệu in tới máy in Manage Printers - User thực thao tác kết hợp với quyền Print có quyền quản lý hồn tồn máy in User ngừng restart máy in, thay đổi thiết lập spooler, share máy in, chỉnh sửa quyền thay đổi thuộc tính máy in Manage - User ngưng, tiếp tục lại, restart, bỏ Document qua xếp lại tất tài liệu s submit tất user khác Quản lý truy cập máy in Quản lý Driver máy in Nội dung phần là: Giải thích driver máy in Cài đặt hay update driver máy in Add driver máy in cho hệ điều hành client Driver máy in gì? Driver Driver máy in in là một phần phần mềm mềm được sử dụng dụng bởi các chương chương trình máy tính để giao tiếp với máy in Các driver máy in chứa loại tập tin sau: Tập tin cấu hình hay giao tiếp máy in Các tập tin có phần mở rộng DLL Tập tin liệu Các tập tin có phần mở rộng DLL, PCD, PPD Tập tin điều khiển máy in đồ hoạ Các tập tin có phần mở rộng DLL Cài đặt driver máy in Add driver máy in cho hệ điều hành client Cài Network Printer Select Select aa printer printer option option Select Select the the appropriate appropriate option option for for specifying specifying aa printer printer name name Bài tập tình Bài 1: Bạn người quản trị mạng iSPACE Trung tâm iSPACE gồm có Print Server tên SRV_PR1 tất máy client chạy Windows XP Pro Vào ngày cuối tháng nhân viên phải in tài liệu để báo cáo cho cấp Cùng lúc trưởng phận tên KT cần in tài liệu gấp anh phải chờ đến user in xong Bạn cần làm trưởng phận thực công việc in lúc mà đợi user khác in xong? a.Gán cho tài khoản trưởng phận quyền pause công việc in user khác SRV_PR1 b.Cài đặt máy in thứ SRV_PR1 tạo Printer pool để chia sẻ công việc in c.Tạo printer với priority cho trưởng phận printer với priority cho tất user khác d.Tạo printer với priority cho trưởng phận 50 printer với priority cho tất user khác 99 Bài tập tình Bài 2: Bạn người quản trị mạng iSPACE Trung tâm iSPACE có Print Server tên SRV_PR22, máy client chạy Windows XP Pro Bạn gắn máy in HP Laser Jet vào SRV_PR22 cài đặt driver hoàn tất Tuy nhiên, user mạng than phiền in tài liệu Bạn nghi ngờ driver máy in không bạn vào website HP dowload driver Bạn update driver cho máy in test thử in tài liệu bình thường user khơng in Bạn cần làm tất user mạng in tài liệu được? a.Hướng dẫn cho tất user cancel tất tài liệu bắt đầu in lại b.Khời động lại SRV_PR22 c.Hướng dẫn cho tất user delete printer sau kết nối lại printer Bài tập tình Bài 3: Bạn người quản trị mạng iSPACE Trung tâm iSPACE có máy client tên PC111 có share máy in HP Laser Jet tên HP_LJ Máy in HP_LJ sử dụng user phòng Đào Tạo để in tài liệu Bạn cấp cho user tên TH có quyền truy cập đến máy in có khả quản lý cơng việc in, tất user khác khơng có khả quản lý cơng việc in Bạn nên làm để chắn TH có quyền để thực cơng việc mình? Chọn tất câu (chọn câu) Gán b Gán c Gán d Gán e Gán a cho cho cho cho cho user TH với quyền Allow-Manage Printer user TH với quyền Allow-Manage Document group Users với quyền Allow-Manage Printer group Users với quyền Allow-Manage Document group Users với quyền Allow-Print Hỏi & Đáp LEANING BY DOING ... DUNG BÀI HỌC Giới thiệu quyền truy xuất tài nguyên Giới thiệu quyền chia sẻ thư mục Giới thiệu quyền NTFS Tương tác quyền Shared NTFS Giải thích q trình in Windows Server 2003 Cài đặt chia sẻ máy... khác in local in từ mạng Giải thích u cầu để cấu hình Print Server Cài đặt chia sẻ máy in cuc Cài đặt chia sẻ máy in mạng Local Printer Network Printer Là Là một nhà quản trị mạng, bạn phải quản... được kết kết hợp hợp để để bảo mật tài nguyên Public Full Full Users Users NTFS Volume Read Read Change Change File1 File2 Giới thiệu số thuật ngữ in Cài đặt chia sẻ máy in Bằng Bằng cách sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng chia sẻ tài nguyên mạng SuNQ, Bài giảng chia sẻ tài nguyên mạng SuNQ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay