GIÁO DỤC GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ THÀNH PHỐ BẮC NINH THEO TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG

118 8 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 21:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI VŨ NGỌC LINH GIÁO DỤC GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG THÀNH PHỐ BẮC NINH THEO TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI VŨ NGỌC LINH GIÁO DỤC GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG THÀNH PHỐ BẮC NINH THEO TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG Chuyên ngành: Giáo dục phát triển cộng đồng Mã số: Thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Hồng Thuận HÀ NỘI – 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học .3 Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 Cấu trúc đề tài .5 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN THEO TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Ở Việt Nam 1.2 Các khái niệm công cụ 11 1.2.1 Giá trị nghề nghiệp 11 1.2.2 Giáo dục giá trị nghề nghiệp .20 1.2.3 Biện pháp giáo dục 25 1.2.4 Tiếp cận cộng đồng .25 1.2.5 Giáo dục giá trị nghề nghiệp theo tiếp cận cộng đồng ……………….27 1.3 Giá trị nghề nghiệp người thống viên 27 1.3.1 Đặc điểm tâm lý nhân cách sinh viên thống .27 1.3.2 Các giá trị nghề nghiệp cốt lõi thống viên .29 1.4 Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên thống theo tiếp cận cộng đồng .31 1.4.1.Vai trò, ý nghĩa giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên thống theo tiếp cận cộng đồng 31 1.4.2 Mục tiêu giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành thống 31 1.4.3 Nhiệm vụ giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên thống theo tiếp cận cộng đồng 32 1.4.4 Nội dung giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên thống theo tiếp cận cộng đồng 33 1.4.5 Phương thức giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên thống theo tiếp cận cộng đồng 35 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên thống theo tiếp cận cộng đồng 37 1.5.1 Yếu tố chủ quan 38 1.5.2 Yếu tố khách quan .38 Kết luận chương 39 Chương 2: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG THÀNH PHỐ BẮC NINH THEO TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG 40 2.1 Giới thiệu tổng quan địa bàn nghiên cứu 40 2.1.1 Khái quát trường Cao đẳng Thống 40 2.1.2 Khái quát điều tra, khảo sát 43 2.2.2 Thực trạng giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên thống trườngThống .48 2.2.3 Hiệu giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên thống theo tiếp cận cộng đồng 60 2.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên thống theo tiếp cận cộng đồng 61 2.3 Đánh giá thực trạng 63 2.3.1 Ưu điểm .63 2.3.2 Những tồn .63 2.3 Nguyên nhân 63 Kết luận chương 65 Chương 3: BIỆN PHÁP GIÁO DỤC GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG THÀNH PHỐ BẮC NINH THEO TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG 66 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 66 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 66 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 66 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 66 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 67 3.2 Các biện pháp giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên thống theo tiếp cận cộng đồng 67 3.2.1 Nâng cao nhận thức CBQL, giảng viên sinh viên giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên thống theo tiếp cận cộng đồng 67 3.2.2 Đào tạo, bồi dưỡng lực quan hệ xã hội/cộng đồng cho đội ngũ CBQL giảng viên tham gia giảng dạy chuyên ngành, giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên 69 3.2.3 Đổi nội dung, chương trình, phương thức đào tạo nhằm giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên thống theo hướng tiếp cận cộng đồng 71 3.2.4 Lồng ghép, tích hợp nội dung giá trị nghề nghiệp phù hợp với đặc thù cộng đồng vào mơn học chương trình đào tạo 74 3.2.5 Tổ chức hoạt động thực hành, thực tập, trải nghiệm tgiá trị nghề nghiệp cộng đồng .76 3.2.6 Phối hợp với cộng đồng tổ chức hội thi nghiệp vụ nghề nghiệp cho sinh viên Thống 79 3.3 Mối quan hệ biện pháp 83 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 84 3.4.1 Mục đích khảo nghiệm 84 3.4.2 Đối tượng khảo nghiệm .84 3.4.3 Phương pháp khảo nghiệm 84 3.4.4 Kết khảo nghiệm 85 Kết luận chương 88 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT CBQL : Cán quản lý GV : Giáo viên GTNN : Giá trị nghề nghiệp KH- KT : Khoa học – kỹ thuật CBGV : Cán giáo viên HSSV : Học sinh sinh viên SV : Sinh viên CBQL : Cán quản lý ĐTB : Điểm trung bình LLGD : Lực lượng giáo dục DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức máy trường Cao đẳng Thống 42 YBảng 2.1: Tổng hợp kết học tập HSSV năm học 2015 - 2016 .43 Bảng 2.2: Tổng hợp kết điểm rèn luyện HSSV năm học 2015-2016 43 Bảng 2.3 Quan niệm CBGV SV khái niệm GTNN Thống viên 44 Bảng 2.4: Lý lựa chọn nghề nghiệp sinh viên Thống 45 Bảng 2.5: Nhận thức CBGV SV tầm quan trọng GTNN 46 Bảng 2.6: Nhận thức CBGV SV GTNN Thống viên 47 Bảng 2.7 Nhận thức CBGV SV mức độ cần thiết phải giáo dục GTNN cho sinh viên Thống .49 Bảng 2.8: Nhận thức CBQL GV mục đích giáo dục GTNN cho SV Thống 50 Bảng 2.9: Đánh giá CBGV SV việc thực nội dung giáo dục GTNN cho sinh viên trường Cao đẳng Thống 51 Bảng 2.10: Thực trạng việc thực giáo dục GTNN cho sinh viên trường Cao đẳng Thống 53 Bảng 2.11: Mức độ triển khai biện pháp giáo dục GTNN cho sinh viên Thống 55 Bảng 2.12: Mức độ sử dụng đường giáo dục GTNN cho sinh viên Thống 56 Bảng 2.13: Hiệu sử dụng đường giáo dục GTNN cho sinh viên Thống 57 Bảng 2.14: Đánh giá CBGV Sinh viên mức độ tích cực LLGD giáo dục GTNN cho sinh viên 58 Bảng 2.15 Đánh giá hiệu công tác giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên thống trường Cao đẳng Thống 60 Bảng 2.16 Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên Thống theo tiếp cận cộng đồng 62 Bảng 3.1 Kết khảo nghiệm tính cần thiết biện pháp 85 Bảng 3.2 Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp 86 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho CBQL giảng viên) Kính gửi thầy/cơ! Để giúp chúng tơi có sở thực tiễn đề xuất biện pháp chất lượng giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên trường Cao đẳng Thống kê, mong thầy/cô trả lời đầy đủ câu hỏi sau cách đánh dấu “X” vào ô vuông cột tương ứng, hay điền ý kiến vào chỗ trớng Chúng tơi cam kết thơng tin mà thầy/cô cung cấp sử dụng vào mục đích nghiên cứu, khơng nhằm đánh giá cá nhân hay đơn vị Cám ơn sự cộng tác thầy/cô! **********000********** Câu 1: Xin Thầy/cô cho biết, giá trị nghề nghiệp thống viên là: - Là toàn đức tính, phẩm chất người thống viên - Vốn kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ kĩ thống thống viên - Những yếu tố nhân cách người thống viên có tác dụng giúp họ thực tốt chức nghề nghiệp - Những lợi ích mà nghề thống đem lại cho cá nhân, cộng đồng xã hội - Ý kiến khác:……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Câu 2: Theo Thầy/cô, vài tro giá trị nghề nghiệp người thống viên mức độ nào?  Rất quan trọng  Quan trọng   94 Bình thường Khơng quan trọng Câu 3: Xin Thầy/cô cho biết, ý nghĩa giá trị hoạt động nghề nghiệp Thống viên biểu mức độ nào? TT NỘI DUNG GIÁ TRỊ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc Tôn trọng kỷ cương, kỷ luật Nhân nghĩa, Nhân u nghề, xác, trung thực, kìm chế giữ bí mật Gắn bó với cộng đồng Hiểu biết rộng Trình độ chun mơn, nghiệp vụ vững vàng; Hiểu lĩnh vực mà thống kê; Thành thạo kỹ thống Sử dụng phương tiện đại thống Ý thức hoàn thiện thân Uy tín thống viên Lương tâm nghề nghiệp Lời nói việc làm mẫu mực; Lối sống lành mạnh; Sự đồn kết hợp tác; Kiên trì chủ động; Năng động sáng tạo Quan trọng Các mức độ Bình Khơng quan thường Câu 4: Theo Thầy/cơ, việc giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên TrườngThống cần thiết mức độ nào?  Rất cần thiết  Ít cần thiết  Cần thiết  Không cần thiết Câu 5: Theo Thầy/cô, việc giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên TrườngThống nhằm mục đích gì? - Giúp sinh viên biết ý nghĩa nghề thống cá nhân, cộng đồng, xã hội  - Giúp sinh viên hình thành phẩm chất đạo đức nghề nghiệp  - Giúp sinh viên lĩnh hội lợi ích yếu tố nhân cách việc thực chức nghề nghiệp, hình thành yếu tố nhân cách thân  - Giúp sinh viên tiếp thu vốn kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ rèn kĩ nghề nghiệp  95 trọng - Ý kiến khác (ghi cụ thể)…………………………………………………………………… Câu 6: Theo Thầy/cô, nội dung giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên nhà trường thực mức độ nào? Các mức độ Thương Đôi Không xuyên TT NỘI DUNG GIÁO DỤC Giáo dục vai trò, vị trí nghề nghiệp thống Trung thành với nhân dân, đất nước Ý thức học tập nâng cao vốn sống sâu rộng Ý thức tự rèn luyện bồi dưỡng để nâng cao đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ Lòng nhân ái, trung thực, khách quan Tơn trọng, đoàn kết, hợp tác giúp đỡ đồng nghiệp hoạt động nghề nghiệp Tính tích cực xã hội Kĩ xây dựng phương án điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống vấn đề khác phương pháp thống Kĩ thu thập tổ chức thu thập thông tin thống qua báo cáo thống kê, điều tra thống kê, khai thác hồ sơ đăng ký hành qua hình thức khác liên quan đến công tác thống kê; Kĩ xử lý, tổng hợp thông tin thống kê; Kĩ biên soạn báo cáo, niên giám thống sản phẩm thống khác theo chuyên ngành lĩnh vực Kĩ phổ biến, lưu giữ hệ thống hóa thơng tin thống Kĩ hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình cá nhân thực việc cung cấp thông tin thống theo quy định Luật Thống văn pháp quy khác Kĩ nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành lĩnh vực thống 10 11 12 13 14 Câu 7: Theo Thầy/cô, nhà trường triển khai biện pháp giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên mức độ nào? CÁC MỨC ĐỘ Thườn Đôi Chưa STT BIỆN PHÁP Phổ biến cho cán bộ, giảng viên kế hoạch, chương trình giáo dục giá trị nghề nghiệp họp Phổ biến cho cán bộ, giảng viên kế hoạch, chương trình g xuyên 96 giáo dục giá trị nghề nghiệp văn Tổ chức thảo luận, lấy ý kiến giảng viên mục tiêu, nội dung, biện pháp giáo dục giá trị nghề nghiệp Tổ chức xây dựng hoàn thiện nội dung, biện pháp giáo dục giá trị nghề nghiệp khoa tổ chuyên môn Cử giảng viên học tập học tập kinh nghiệm giáo dục giá trị nghề nghiệp trường khác Kiểm tra việc thực kế hoạch giáo dục giá trị nghề nghiệp khoa, tổ chuyên môn Tổ chức buổi phổ biến, trao đổi kinh nghiệm giáo dục giá trị nghề nghiệp đội ngũ giảng viên Tổ chức cho khoa, tổ chuyên môn tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực giáo dục giá trị nghề nghiệp Khảo sát sinh viên để đánh giá kết giáo dục giá trị 10 nghề nghiệp Các biện pháp khác (ghi cụ thể): Câu 8: Trong trình giảng dạy tổ chức hoạt động giáo dục sinh viên, thầy (cô) thực công việc sau mức độ nào? STT CÁC CÔNG VIỆC CÁC MỨC ĐỘ Thườn Đôi Chưa g xuyên Giúp sinh viên hiểu ý nghĩa phẩm chất nghề nghiệp có giảng hoạt động Phân tích cho sinh viên thấy tác dụng kiến thức học hiệu lao động người điều tra viên thống Giúp sinh viên nắm lợi ích kĩ năng, thói quen nghề nghiệp tiết học hoạt động Nhắc nhở, điều chỉnh sinh viên họ có biểu vi phạm phẩm chất nghề nghiệp quy định chung 97 Yêu cầu sinh viên tự tìm hiểu tác dụng kiến thức đã học hoạt động thống kế họ sau Tạo điều kiện để sinh viên tự nhận thấy lợi ích kĩ đã học tay nghề thống họ Yêu cầu sinh viên tự viết trình bày tác dụng, tính lợi ích kiến thức, kĩ đã học Tổ chức cho sinh viên thảo luận ý nghĩa, tác dụng phẩm chất, kiến thức kĩ nghề nghiệp Tích hợp nội dung giáo dục giá trị nghề nghiệp vào 10 giảng hoạt động Tích hợp nội dung giáo dục trị – tư tưởng vào giảng hoạt động Câu 9: Xin Thầy (cơ) cho biết, mức độ tích cực lực lượng giáo dục tổ chức giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên nào? STT Tích CÁC LỰC LƯỢNG cực 10 11 12 CÁC MỨC ĐỘ Bình Chưa thường tích cực Ban giám hiệu nhà trường Ban chủ nhiệm khoa Ban quản lý ký túc xá Giáo vụ khoa Đoàn niên Đảng ủy trường Giáo viên chủ nhiệm Giáo viên giảng dạy chuyên ngành Tập thể lớp chi đồn Phòng đào tạo Phòng cơng tác HSSV Hội sinh viên Câu 10: Theo Thầy (cô), trường ta tổ chức giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên thống qua đường mức độ nào? STT CÁC CON ĐƯỜNG MỨC ĐỘ THỰC HIỆN Thường Đôi Chưa 98 MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ Rất Cao Trun Thấp xuyên cao g bình Giảng dạy học phần Tổ chức hoạt động lên lớp Tổ chức hoạt động Đoàn TN Hội SV Thực hành, thực tập Hoạt động rèn luyện nghiệp vụ nghề nghiệp Tuần lễ HS, SV đầu năm học, đầu khóa học Các đường khác Câu 11: Xin Thầy (cô), cho biết, hiệu hoạt động giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên trường ta nào? -  Rất cao -  Tương đối cao -  Trung bình -  Thấp Câu 12: Đánh giá Thầy/cô, mức độ ảnh hưởng nhân tố sau đến hiệu sự giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên mức độ nào? Các mức độ ảnh hưởng Rất Khơng ảnh Ít ảnh nhiề Nhiều hưởng hưởng u STT Các nhân tố ảnh hưởng Nhận thức BGH GV giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên Năng lực BGH GV thực giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên Nhận thức sinh viên giá trị nghề nghiệp thống Các sở thực hành, thực tập cộng đồng Điều kiện kinh tế - xã hội địa phương… Những yêu cầu xã hội nghề thống Xin thầy (cơ) vui lòng cho biết thêm số thơng tin: Họ tên (có thể ghi khơng ghi): Tuổi: 99 Giới tính: Trình độ: Chun mơn: Thâm niên công tác: Xin chân thành cảm ơn Thầy (cô)! 100 Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho sinh viên) Để giúp chúng tơi có sở thực tiễn đề xuất biện pháp chất lượng giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên trường Cao đẳng Thống kê, mong bạn trả lời đầy đủ câu hỏi sau cách đánh dấu “X” vào ô vuông cột tương ứng, hay điền ý kiến vào chỗ trớng Chúng tơi cam kết thông tin mà bạn cung cấp sử dụng vào mục đích nghiên cứu, khơng nhằm đánh giá cá nhân hay đơn vị Cám ơn sự cộng tác bạn! Câu 1: Xin bạn cho biết, giá trị nghề nghiệp thống viên là: - Là tồn đức tính, phẩm chất người thống viên - Vốn kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ kĩ thống thống viên - Những yếu tố nhân cách người thống viên có tác dụng giúp họ thực tốt chức nghề nghiệp - Những lợi ích mà nghề thống đem lại cho cá nhân, cộng đồng xã hội - Ý kiến khác:……………………………………………………………………… ….…………………………………………………………………………………………… Câu 2: Xin bạn cho biết, lý mà bạn lựa chọn học ngành thống kê? -  Theo nghề bố, mẹ -  Sở thích thân -  Lựa chọn theo bạn bè -  Phù hợp với sở trường, lực -  Nghề dễ kiếm việc làm -  Nghề có thu nhập cao -  Nghề có địa vị xã hội Câu 3: Theo bạn, vài tro giá trị nghề nghiệp người thống viên mức độ nào?  Rất quan trọng  101 Bình thường  Quan trọng  Không quan trọng Câu 4: Xin bạn cho biết, ý nghĩa giá trị hoạt động nghề nghiệp Thống viên biểu mức độ nào? TT NỘI DUNG GIÁ TRỊ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc Tôn trọng kỷ cương, kỷ luật Nhân nghĩa, Nhân Yêu nghề, xác, trung thực, kìm chế giữ bí mật Gắn bó với cộng đồng Hiểu biết rộng Trình độ chun mơn, nghiệp vụ vững vàng; Hiểu lĩnh vực mà thống kê; Thành thạo kỹ thống Sử dụng phương tiện đại thống Ý thức hoàn thiện thân Uy tín thống viên Lương tâm nghề nghiệp Lời nói việc làm mẫu mực; Lối sống lành mạnh; Sự đoàn kết hợp tác; Kiên trì chủ động; Năng động sáng tạo Quan trọng Các mức độ Bình Khơng quan thường trọng Câu 5: Theo bạn, việc giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên TrườngThống cần thiết mức độ nào?  Rất cần thiết  Cần thiết  Ít cần thiết  Không cần thiết 102 Câu 6: Theo bạn, nội dung giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên nhà trường thực mức độ nào? Rất thường xuyên TT NỘI DUNG GIÁO DỤC Giáo dục vai trò, vị trí nghề nghiệp thống Trung thành với nhân dân, đất nước Ý thức học tập nâng cao vốn sống sâu rộng Ý thức tự rèn luyện bồi dưỡng để nâng cao đạo đức, chun mơn, nghiệp vụ Lòng nhân ái, trung thực, khách quan Tơn trọng, đồn kết, hợp tác giúp đỡ đồng nghiệp hoạt động nghề nghiệp Tính tích cực xã hội Kĩ xây dựng phương án điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống vấn đề khác phương pháp thống Kĩ thu thập tổ chức thu thập thông tin thống qua báo cáo thống kê, điều tra thống kê, khai thác hồ sơ đăng ký hành qua hình thức khác liên quan đến công tác thống kê; Kĩ xử lý, tổng hợp thông tin thống kê; Kĩ biên soạn báo cáo, niên giám thống sản phẩm thống khác theo chuyên ngành lĩnh vực Kĩ phổ biến, lưu giữ hệ thống hóa thơng tin thống Kĩ hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình cá nhân thực việc cung cấp thông tin thống theo quy định Luật Thống văn pháp quy khác Kĩ nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành lĩnh vực thống 10 11 12 13 14 103 Các mức độ Thương Đô Hiếm xuyên i khi Không Câu 7: Theo bạn, trình giảng dạy tổ chức hoạt động giáo dục sinh viên, giảng viên thực công việc sau mức độ nào? STT CÁC CÔNG VIỆC Giúp sinh viên hiểu ý nghĩa phẩm chất nghề nghiệp có giảng hoạt động Phân tích cho sinh viên thấy tác dụng kiến thức học hiệu lao động người điều tra viên thống Giúp sinh viên nắm lợi ích kĩ năng, thói quen nghề nghiệp tiết học hoạt động Nhắc nhở, điều chỉnh sinh viên họ có biểu vi phạm phẩm chất nghề nghiệp quy định chung Yêu cầu sinh viên tự tìm hiểu tác dụng kiến thức đã học hoạt động thống kế họ sau Tạo điều kiện để sinh viên tự nhận thấy lợi ích kĩ đã học tay nghề thống họ Yêu cầu sinh viên tự viết trình bày tác dụng, tính lợi ích kiến thức, kĩ đã học Tổ chức cho sinh viên thảo luận ý nghĩa, tác dụng phẩm chất, kiến thức kĩ nghề nghiệp Tích hợp nội dung giáo dục giá trị nghề nghiệp vào giảng hoạt động Tích hợp nội dung giáo dục trị – tư tưởng vào giảng hoạt động 10 104 CÁC MỨC ĐỘ Thườn Đôi Chưa g xuyên Câu 8: Xin bạn cho biết, mức độ tích cực lực lượng giáo dục tổ chức giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên nào? STT 10 11 12 CÁC LỰC LƯỢNG CÁC MỨC ĐỘ Bình Tích Chưa thườn cực tích cực g Ban giám hiệu nhà trường Ban chủ nhiệm khoa Ban quản lý ký túc xá Giáo vụ khoa Đoàn niên Đảng ủy trường Giáo viên chủ nhiệm Giáo viên giảng dạy chuyên ngành Tập thể lớp chi đồn Phòng đào tạo Phòng cơng tác HSSV Hội sinh viên Câu 9: Theo bạn, nhà trường tổ chức giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên thống qua đường mức độ nào? STT CÁC CON ĐƯỜNG MỨC ĐỘ THỰC HIỆN Thường Đôi Chưa xuyên MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ Rất Trung Cao bình Thấp cao Giảng dạy học phần Tổ chức hoạt động lên lớp Tổ chức hoạt động Đoàn TN Hội SV Thực hành, thực tập Hoạt động rèn luyện nghiệp vụ nghề nghiệp Câu 10: Xin bạn, cho biết, hiệu hoạt động giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên trường ta nào? -  Rất cao -  Tương đối cao -  Trung bình 105 -  Thấp Xin bạn vui lòng cho biết thêm số thơng tin: Giới tính: Sinh viên năm thứ: Xin chân thành cảm ơn bạn! 106 Phụ lục PHIẾU THĂM DÒ CÁC BIỆN PHÁP Để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên trường Cao đẳng Thống kê, chúng tơi có đưa số biện dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên theo tiếp cận cộng đồng, kính mong thầy/cơ cho biết ý kiến mức độ cần thiết khả thi biện pháp sau cách đánh dấu X vào cột tương ứng Cám ơn sự cộng tác thầy/cô! Mức độ cần thiết Rất Cần Không cần thiết cần thiết BIỆN PHÁP Nâng cao nhận thức CBQL, giảng viên sinh viên giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên thống theo tiếp cận cộng đồng Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL giảng viên tham gia giảng dạy chuyên ngành, giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên Đổi nội dung, chương trình, phương thức đào tạo nhằm giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên thông theo hướng tiếp cận cộng đồng Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên thống theo tiếp cận cộng đồng thông qua lồng ghép, tích hợp vào mơn học Tăng cường giáo dục giá trị nghề nghiệp thông qua hoạt động thực hành, thực tập, trải nghiệm cộng đồng Giáo dục GTNN cho sinh viên thống thông qua hội thi nghiệp vụ nghề nghiệp 107 Mức độ khả thi Rất Khả Kh khả thi thi khả thi 108 ... dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên trường Cao đẳng Thống kê thành phố Bắc Ninh theo tiếp cận cộng đồng Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN THEO TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG... nghiệp cho sinh viên theo tiếp cận cộng đồng Chương Thực trạng giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên trường Cao đẳng Thống kê thành phố Bắc Ninh theo tiếp cận cộng đồng Chương Biện pháp giáo dục. .. giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên trường Cao đẳng Thống kê 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên trường Cao đẳng Thống kê theo tiếp cận cộng đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO DỤC GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ THÀNH PHỐ BẮC NINH THEO TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG, GIÁO DỤC GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ THÀNH PHỐ BẮC NINH THEO TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG, CHO SINH VIÊN THEO TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG, THÀNH PHỐ BẮC NINH THEO TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG, THEO TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, Cám ơn sự cộng tác của thầy/cô!, Cám ơn sự cộng tác của các bạn!

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay