GIÁO DỤC LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRONG CỘNG ĐỒNG Ở THÀNH PHỐ BẮC NINH

139 12 0
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 21:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI - - TRẦN THỊ XUÂN THU GIÁO DỤC LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRONG CỘNG ĐỒNG THÀNH PHỐ BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI - - TRẦN THỊ XUÂN THU GIÁO DỤC LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRONG CỘNG ĐỒNG THÀNH PHỐ BẮC NINH Chuyên ngành:Giáo dục Phát triển cộng đồng Mã số: Thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: GS.TSNguyễn Quang Uẩn HÀ NỘI, NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Đây cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các liệu kết luận văn hoàn toàn trung thực chưa công bố công trình khác Hà Nội, tháng5 năm 2017 Tác giả luận văn Trần Thị Xuân Thu LỜI CẢM ƠN Để luận văn hồn thiện, tơi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành lời tri ân sâu sắc tới GS - TS Nguyễn Quang Uẩn, người Thầy tận tình hướng dẫn tơi suốt thời gian thực luận văn Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn ân sâu sắc đến thầy cô khoa Tâm lí Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội giảng dạy hướng dẫn nghiên cứu khoa học suốt khóa học Tôi xin chân thành cảm ơn Phòng Sau đại học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tạo điều kiện giúp chúng tơi hồn thiện hồ sơ để luận văn bảo vệ trước Hội đồng khoa học Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình Hội LHPN thành phố, Hội LHPN xã, phường thành phố Bắc Ninh; Ban tiến phụ nữ thành phố tở chức trị - xã hội có liên quan tạo điều kiện thuận lợi giúp chúng tơi q trình nghiên cứu Mặc dù thân cố gắng, chắn luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, kính mong q Thầy (Cơ) giáo, đồng chí Lãnh đạo quan, bạn đồng nghiệp đóng góp ý kiến, giúp hoàn thiện luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2017 HỌC VIÊN Trần Thị Xuân Thu MỤC LỤ MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Đối tượng khách thể nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu .3 Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn .6 Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA GIÁO DỤC LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRONG CỘNG ĐỒNG 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu vấn đề .7 1.1.1 Nghiên cứu nước 1.1.2 Nghiên cứu nước 1.2 Một số khái niệm phòng, chống bạo lực gia đình giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 12 1.2.1 Khái niệm gia đình 12 1.2.2 Khái niệm bạo lực gia đình 13 1.2.3 Khái niệm phòng, chống bạo lực gia đình .14 1.2.4 Khái niệm giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cộng đồng cho hội viên, phụ nữ 14 1.3 Thực Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cộng đồng 16 1.3.1 Thực quy định chung Luật Phòng, chống bạo lực gia đình .16 1.3.2 Thực phòng ngừa bạo lực gia đình 21 1.3.3 Hòa giải mâu thuẫn 23 1.3.4 Tư vấn, góp ý, phê bình 24 1.3.5 Bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 25 1.3.6 Trách nhiệm cá nhân, gia đình, quan, tở chức phòng chống bạo lực gia đình 26 1.4 Vai trò Hội LHPN việc phòng, chống bạo lực gia đình giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho hội viên, phụ nữ 28 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục phòng, chống bạo lực gia đình giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho hội viên, phụ nữ 31 1.5.1 Nhóm yếu tố chủ quan 31 1.5.2 Nhóm yếu tố khách quan 33 Tiểu kết chương 35 Chương THỰC TRẠNG THỰC HIỆN LUẬTGIÁO DỤC LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRONG CỘNG ĐỒNG THÀNH PHỐ BẮC NINH 36 2.1 Khái quát chung địa bàn khách thể nghiên cứu .36 2.1.1 Về địa lí, kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục thành phố Bắc Ninh 36 2.1.2 Khái quát Hội LHPN Thành phố Ban Vì tiến phụ nữ thành phố Bắc Ninh 37 2.2 Thực trạng thực Luật Phòng, chống bạo lực gia đình thành phố Bắc Ninh .39 2.2.1 Thực quy định chung Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 39 2.2.2 Thực phòng ngừa bạo lực gia đình 50 2.2.3 Thực hòa giải mâu thuẫn phòng, chống bạo lực gia đình .52 2.2.4 Thực tư vấn, góp ý, phê bình giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 54 2.2.5 Thực bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 56 2.2.6 Thực trách nhiệm cá nhân, gia đình, quan, tở chức giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 58 2.2.7 Đánh giá chung tình hình thực Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cộng đồng thành phố Bắc Ninh .61 2.3 Thực trạng giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho hội viên, phụ nữ cộng đồng ở thành phố Bắc Ninh 65 2.3.1 Thực mục tiêu, nội dung, hình thức, phương pháp, biện pháp giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho hội viên, phụ nữ cộng đồng thành phố Bắc Ninh 65 2.3.2 Hoạt động Hội LHPN Ban Vì tiến phụ nữ Thành phố phòng, chống bạo lực gia đình giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho hội viên, phụ nữ 74 2.3.3.Đánh giá chung thực trạng giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho hội viên, phụ nữ cộng đồng thành phố Bắc Ninh 77 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho hội viên, phụ nữ thành phố Bắc Ninh 80 Tiểu kết chương 82 Chương BIỆN PHÁP GIÁO DỤC LUẬT PHỊNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRONG CỘNG ĐỒNG THÀNH PHỐ BẮC NINH 84 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp tổ chức giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 84 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu giáo dục 84 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng 84 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính phù hợp với đối tượng .85 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 85 3.2 Tổ chức giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho hội viên, phụ nữ cộng đồng………………………………………………………………… 86 3.2.1 Xác định mục tiêu giáo dục Luật phòng, chống bạo lực gia đình……… 86 3.2.2 Thực nội dung giáo dục Luật phòng, chống bạo lực gia đình 87 3.2.3 Các hình thức tở chức giáo dục Luật phòng, chống bạo lực gia đình…….89 3.2.4 Các phương pháp giáo dục Luật phòng, chống bạo lực gia đình…………90 3.2.5 Các biện pháp giáo dục Luật phòng, chống bạo lực gia đình…… …… 91 3.2.6 Đánh giá kết giáo dục Luật phòng, chống bạo lực gia đình………… 92 3.3 Các biện pháp tổ chức giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 93 3.2.1 Tăng cường việc giáo dục Luật xây dựng kế hoạch phân công, phối hợp chặt chẽ phận tham gia giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 94 3.2.2 Tở chức tun truyền giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình phương tiện thơng tin đại chúng 96 3.2.3 Bồi dưỡng kiến thức, kĩ giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho hội viên, phụ nữ thành viên tham gia giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho cộng đồng .98 3.2.4 Kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm tở chức giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình .100 3.2.5 Tăng cường sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện môi trường cho việc giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 102 3.3 Mối quan hệ biện pháp đề xuất giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cộng đồng thành phố Bắc Ninh 103 3.4 Khảo nghiệm nhận thức mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp đề xuất giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 105 3.4.1 Mục đích khảo nghiệm 105 3.4.2 Khách thể khảo nghiệm 105 3.4.3 Nội dung khảo nghiệm 105 3.4.4 Các bước tiến hành khảo nghiệm 106 3.4.5 Kết khảo nghiệm .106 Tiểu kết chương 109 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO 115 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Nhận thức hành vi bạo lực gia đình .39 Bảng 2.2.Thực hành vi bị nghiêm cấm bạo lực gia đình 43 Bảng 2.3.Thực quy định nghĩa vụ người có hành vi bạo lực gia đình .44 Bảng 2.4.Thực quyền nghĩa vụ nạn nhân bị bạo lực gia đình .46 Bảng 2.5.Thực sách Nhà nước phòng, chống bạo lực gia đình 48 Bảng 2.6.Thực phòng ngừa bạo lực gia đình 50 Bảng 2.7.Thực hòa giải mâu thuẫn 52 Bảng 2.8.Thực tư vấn, góp ý, phê bình 54 Bảng 2.9.Thực bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình .57 Bảng 2.10.Thực trách nhiệm cá nhân, gia đình, quan, tở chức phòng chống bạo lực gia đình 59 Bảng 2.11.Thực mục tiêu giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho hội viên, phụ nữ cộng đồng 65 Bảng 2.12.Thực nội dung giáo dục phòng, chống bạo lực gia đình 67 Bảng 2.13.Thực hình thức tở chức giáo dục Luật Phòng, chốngbạo lực gia đình cho hội viên, phụ nữ .70 Bảng 2.14.Thực phương pháp giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình .71 Bảng 2.15.Thực biện pháp giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình .73 Bảng 2.16 Đánh giá hoạt động Hội LHPN Ban Vì tiến phụ nữ thành phố Bắc Ninh việc phòng, chống bạo lực gia đình giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho hội viên, phụ nữ 75 Bảng 2.17 Các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho hội viên, phụ nữ thành phố Bắc Ninh 80 Bảng 3.1 Kết khảo nghiệm nhận thức mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp đề xuất 106 DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Biểu đồ 2.1 Tình hình thực quy định chung Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cộng đồng thành phố Bắc Ninh 61 Biểu đồ 2.2: Thực phòng ngừa bạo lực gia đình; thực hòa giải mâu thuẫn; tư vấn, góp ý, phê bình; hỗ trợ bảo vệ nạn nhân trách nhiệm cá nhân, gia đình quan, tở chức phòng, chống bạo lực gia đình 62 Biểu đồ 2.3.Thực trạng giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho hội viên, phụ nữ cộng đồng thành phố Bắc Ninh 77 Sơ đồ 3.1 Mối quan hệ biện pháp đề xuất .104 Hội LHPN thành phố Hội LHPN xã, phường địa bàn thành phố, Ban tiến phụ nữ thành phố cần bám sát chương trình, kế hoạch hành động giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho hội viên, phụ nữ tham mưu, đề xuất biện pháp giáo dục Luật có hiệu cho quan, tổ chức cấp Hội LHPN cấp, Ban Vì tiến phụ nữ thành phố cần chủ động, tích cực phối hợp với tở chức trị xã hội, với Đảng quyền thành phố việc giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho hội viên, phụ nữ 2.4 Với gia đình hội viên,phụ nư thành phố Bắc Ninh Gia đình hội viên, phụ nữ cần chủ động tìm hiểu, nâng cao nhận thức kỹ phòng, chống bạo lực gia đình, trước hết để bảo vệ thân, gia đình hỗ trợ cho thành viên khác cộng đồng phòng ngừa bạo lực gia đình Hội viên, phụ nữ cần chủ động, tích cực trình báo với quan, tở chức có liên quan để can thiệp, bảo vệ hỗ trợ nạn nhân bị bạo hành 114 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Ngọc Bích (2009), Trách nhiệm quan nhà nước việc phòng chống bạo lực gia đình, Tạp chí Luật học,số 2, tr.29-34 Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Thông tư số 02 /2010/TT- BVHTTDL quy định chi tiết thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; sở tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu ch̉n của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình, ngày 16 tháng năm 2010 Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, Quyết định Phê duyệt Kế hoạch biên soạn tài liệu cơng tác phòng, chống bạo lực gia đình,số187/QĐ-BVHTTDL, 25 tháng năm 2016 Bộ Y tế, Thông tư số 16/2009/TT-BYT việc hướng dẫn việc tiếp nhận,chăm sóc y tế thống kê, báo cáo đối với người bệnh nạn nhân bạo lực gia đình sở khám bệnh, chữa bệnh, ngày 22 tháng năm 2009 Phạm Văn Dũng, Nguyễn Đình Thơ (2009), Tìm hiểu thực Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Nxb Tư pháp, Hà Nội Garcia- Moreno C., Jansen HAFM, Watts C, Ellsberg M, HiseL (2005), Nghiên cứu đa quốc gia WTO sức khoẻ phụ nữ bạo lực gia đình phụ nữ, Báo cáo tóm tắtkết ban đầu phổ biến, thành y tế phản hồi của phụ nữ, Tổ chức y tế Thếgiới Phạm Thị Hiền - Vũ Hồng Phong (2005), “Nghiên cứu định tính bạo lực gia đình”, Tạpchí Luật học, (3), tr.18-20 Trần Thị Hòe (2010), Pháp luật quốc tế phòng, chống bạo lực gia đình phụ nữ, Tạp chí Khoa học Chính trị, số Phan Thị Lan Hương (2009), Tính hợp lí, khả thi số biện pháp xử lí vi phạm hành lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình, Tạp chí Luật học, (2) tr.41-47 115 10 Ngơ Thị Hường (2008), Bạo lực đối với phụ nữ trẻ em - thực trạng ngun nhân, Cơng đồn Trường Đại học Luật Hà Nội, Hội thảo khoa học chun đề Phòng chống bạo lực gia đình phụ nữ trẻ em - pháp luật thực tiễn, tr.24-33 11 Nguyễn Thị Lệ (2010), Luật phòng chống bạo lực gia đình với việc hạn chế ly bạo lực gia đình, Luận văn thạc sỹ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội 12 Liên hợp quốc (1979), Cơng ước xóa bỏ hình thức phân biệt đối với phụ nữ(CEDAW) 13 Đặng Vũ Cảnh Linh (2007), Bạo lực gia đình - sai lệch giá trị, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 14 Đinh Thị Hồng Minh (2011), Một số vấn đề pháp lí bạo lực gia đình Việt Nam nay, Luận văn thạc sỹ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội 15 Nguyễn Thị Kim Phụng (2009), Tởng quan bạo lực pháp luật phòng, chống bạo lực phụ nữ , trẻ em, Tạp chí Luật học, (2), tr.3-10 16 Lê Thị Quý, Đặng Vũ Cảnh Linh (2007), Bạo lực gia đình - sai lệch giá trị, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 17 Quốc hội, Luật Hôn nhân Gia đình, số 22/2000/QH10, ngày 09 tháng năm 2000 18 Quốc hội, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, số 02/2007/QH12, ngày 21 tháng 11 năm 2007 19 Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số16/2008/CT-TTg việc triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, ngày 30 tháng năm 2008 20 Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 08/2009/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, ngày 04 tháng năm 2009 21 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định việc thành lập, kiện tồn Ban Vì tiến của phụ nữ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh huyện, số 1855/QĐ-TTG, ngày 11 tháng 11 năm 2009 116 22 Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 110/2009/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình, ngày 10 tháng 12 năm 2009 23 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định Phê duyệt chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020, số 215/QĐ-TTg, ngày 06 tháng 02 năm 2014 24 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định ban hành quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống bạo lực gia đình, số 21/2016/QĐ-TTg, ngày17 tháng năm 2016 25 Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch Đầu Tư (2010), Nghiên cứu quốc gia Bạo lực Gia đình đối với phụ nữ Việt Nam 26 Nguyễn Thị Thu Trang (2014), Pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình qua thực tiễn tỉnh Thanh Hố, Luận văn Thạc sĩ ngành: Lí luận lịch sử nhà nước pháp luật 27 Ủy ban vấn đề xã hội Quốc hội (2006), Luật Phòng, chống bạo lực gia đình của số nước giới, Nxb Tư pháp, Hà Nội 28 Ủy ban vấn đề xã hội Quốc hội XI, Ban Soạn thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (2007), Luật Phòng, chống bạo lực gia đình của số nước giới, Nxb Tư pháp, Hà Nội 29 Đặng Trường Xuân (2013), Tìm hiểu bạo lực gia đình với phụ nữ Hà Nội, Tạp chí Xã hội học,số (123), 2013 30 Nguyễn Như Ý (Chủ biên) (1999), Đại từ điển tiếng Việt, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội 31 Wolfgang Benedek (2008), Tìm hiểu quyền người tài liệu hướng dẫn giáo dục quyền người, Nxb Tư Pháp, Hà Nội Tài liệu tiếng Anh 32 Black, M.C., Basile, K.C., Breiding, M.J., Smith, S.G., Walters, M.L., Merrick, M.T., Chen, J., & Stevens, M.R (2011), The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey (NISVS): 2010 Summary Report Atlanta, GA: National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention 117 33 Janet Phillips and Anna Dunkley (2015), Domestic violence: issues and policy challenges, Research paper series, 2015–16, ISSN 2203-5249 34 Heavey, Susan (January 25, 2013), Data shows domestic violence, rape an issue for gays, Reuters Retrieved October 31, 2013 35 Rule of Law and Human Rights Unit OSCE Office in Baku (2013), Domestic Violence Cases in the Justice System of Azerbaijan 36 Tjaden, P & Thonennes (2000) The Prevalence, Incidence, and Consequences of Violence Against Women: findings from the National Violence Survey Against Women National Institute of Justice & the Centers for Disease Control & Prevention http://www.ncjrs.gov/txtfiles1/nij/183781.txt 37 United States (2005) Adverse Health Conditions and Health Risk Behaviors Associated with Intimate Partner Violence, MMWR February 8, 2008/ 57(05); 113-117 38 United Nations, General Assembly (2006), In-depth study on all forms of violence against women.6 July 2006 Page 48 Retrieved 16 November 2011 Các trang Web 39 http://truongchinhtrina.gov.vn/ArticleDetail.aspx?_Article_ID=332, Bạo lực gia đình biện pháp phòng ngừa 40 http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=1746, Phòng, chống bạo lực gia đình - Một số vấn đề lí luận thực tiễn 41 http://www.nhandan.com.vn/hangthang/doisongxahoi/van-hoa-giadinh/item/13042702-.html, Ngăn chặn nạn bạo lực gia đình 42 http://baobacninh.com.vn/news_detail/87810/trien-khai-mo-hinh-phong-chongbao-luc-gia-dinh-.html, Triển khai mơ hình phòng, chống bạo lực gia đình 43 http://www.hoinongdan.org.vn/sitepages/news/1145/47948/thuc-trang-baoluc-gia-dinh-o-viet-nam-hien-nay-va-vai-tro-cua-hoi-ndvn 44 http://baophapluat.vn/quoc-te/trung-quoc-sap-thao-luan-du-luat-phongchong-bao-luc-gia-dinh-96265.html 118 HỘI LHPN TỈNH BẮC NINH HỘI LHPN THÀNH PHỐ BẮC NINH PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán bộ, hội viên, phụ nữ thành phố, xã/phường, Ban Vì sự tiến phụ nữ thành phố, nam giới Thành phố Bắc Ninh) Thưa đồng chí! Để giúp cho việc giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cộng đồng thành phố Bắc Ninh đạt hiệu quả, xin đồng chí vui lòng trả lời câu hỏi nêu cách đánh dấu x vào ô cột phù hợp với ý kiến thân từng ý câu hỏi A Tình hình thực Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cộng đồng thành phố Bắc Ninh Câu Đánh giá việc thực quy định chung Luật Phòng, chống bạo lực gia đình thành phố Bắc Ninh a) Nhận thức có biện pháp phòng chống hành vi bạo lực gia đình St t Các hành vi bạo lực gia đình Hành hạ, ngược đãi, đánh đập, xâm hại đến sức khỏe, tính mạng Lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm Cô lập, xua đuổi, gây áp lực tâm lý, gây hậu nghiêm trọng Ngăn cản thực quyền nghĩa vụ quan hệ gia đình (ơng/bà, cha/mẹ, anh/chị em, vợ/chồng ) Cưỡng ép quan hệ tình dục Cưỡng ép tảo hơn, kết hôn, lý hôn Chiếm đoạt, hủy hoại tài sản riêng, tài sản chung gia đình Cưỡng ép lao động sức đóng góp tài thu nhập khả cho phép Hành vi buộc thành viên phải khỏi gia đình Mức độ thực Tốt Bình Yếu thường b) Thực hành vi bị nghiêm cấm bạo lực gia đình St t Các hành vi bị nghiêm cấm bạo lực gia đình Mức độ thực Tốt Bình Yếu thường Cưỡng bức, kích động, xúi giục, giúp sức người khác bạo lực gia đình Sử dụng, truyền bá thơng tin, hình ảnh, âm nhằm kích động bạo lực gia đình Trả thù, đe dọa, trả thù người phát hiện, ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình hoặc giúp đỡ nạn nhân bị bạo lực gia đình Cản trở phát hiện, khai báo, xử lý hành vi bạo lực gia đình Lợi dụng việc phòng, chống bạo lực gia đình để trục lợi, hành vi trái pháp luật Dung túng, bao che, không xử lý, xử lý không quy định pháp luật hành vi bạo lực gia đình c) Thực quy định nghĩa vụ người có hành vi bạo lực gia đình St t Quy định nghĩa vụ người có hành vi bạo lực gia đình Tơn trọng can thiệp hợp pháp cộng đồng chấm dứt hành vi bạo lực gia đình Chấp hành định quan, tổ chức có thẩm quyền Kịp thời đưa nạn nhân cấp cứu, điều trị, chăm sóc kịp thời Bồi thường thiệt hại cho nạn nhân theo quy định Mức độ thực Tốt Bình Yếu thường d) Thực quyền nghĩa vụ nạn nhân bị bạo lực gia đình St t Quyền nghĩa vụ nạn nhân bị bạo lực gia đình Quyền Yêu cầu bảo vệ sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm, lợi ích hợp pháp Yêu cầu có biện pháp ngăn chặn, bảo vệ Được cung cấp dịch vụ y tế, tư vấn Bố trí nơi tạm tách giữ bí mật Nghĩa vụ: Cung cấp xác thơng tin có liên quan tới Mức độ thực Tốt Bình Yếu thường bạo lực gia đình quan, tở chức u cầu e) Thực sách Nhà nước phòng, chống bạo lực gia đình St t Chính sách Nhà nước phòng, chống bạo lực gia đình Thực ngân sách Nhà nước cho phòng, chống bạo lực gia đình Khuyến khích cá nhân, tở chức tham gia hỗ trợ gia đình nạn nhân bị bạo lực gia đình Khuyến khích truyền thống giáo dục, văn học, nghệ thuật tham gia phòng chống bạo lực gia đình Hỗ trợ, bồi dưỡng người làm cơng tác phòng, chống bạo lực gia đình Có chế độ khen thưởng, khuyến khích người tham gia phòng, chống bạo lực gia đình Mức độ thực Tốt Bình Yếu thường Câu Thực phòng ngừa bạo lực gia đình St t Các nội dung phòng ngừa bạo lực gia đình Mức độ thực Tốt Bình Yếu thường Mục đích: thay đởi nhận thức, hành vi bạo lực gia đình, nâng cao nhận thức truyền thống tốt đẹp gia đình người, tiến tới xóa bỏ bạo lực gia đình u cầu: - Thơng tin xác, rõ ràng, thiết thực - Phù hợp với đối tượng, truyền thống, sắc dân tộc, tông giáo - Không làm ảnh hưởng đến nhân phẩm, uy tín, bình đẳng giới Nội dung: Bảo đảm thơng tin, quy định phòng chống bạo lực gia đình Hình thức: - Trực tiếp - Thông tin đại chúng - Lồng ghép - Qua hoạt động văn hóa, sinh hoạt cộng đồng Câu Hòa giải mâu thuẫn St t Các yêu cầu hòa giải mâu thuẫn Kịp thời, kiên trì, chủ động Khách quan, cơng minh Tơn trọng tự nguyện Tơn trọng quyền, lợi ích hợp pháp Gia đình, dòng họ kịp thời phát hòa giải Mức độ thực Tốt Bình Yếu thường Tở hòa giải, ủy ban hòa giải cấp xã tiến hành hòa giải theo luật định Câu Tư vấn, góp ý, phê bình Stt Tư vấn, góp ý, phê bình Mức độ thực Tốt Bình Chưa thườn tốt g I Tư vấn gia đình sở Cung cấp thông tin, kiến thức bạo hành gia đình, hướng dẫn kỹ ứng xử, kỹ giải mâu thuẫn tranh chấp Chú ý tập trung tư vấn cho đối tượng: có hành vi bạo lực, nạn nhân, người nghiện rượu, ma túy, cờ bạc, ý người chuẩn bị kết hôn UBND xã chủ trì phối hợp với tở chức thành viên Mặt trận tổ quốc khu dân cư II Góp ý, phê bình cộng đồng dân cư Với người từ 16 tuổi trở lên có hành vi bạo lực gia đình Trưởng thơn, tở trưởng dân phố tổ chức góp ý với tham gia đại diện gia đình gia đình liền kề, tở hòa giải Câu Bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Stt Bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Mức độ thực Tốt Bình Chưa thườn tốt g Phát hiện, xác định kịp thời, xác Ngăn chặn, chấm dứt hành vi bạo lực gia đình Bảo vệ nạn nhân Giảm thiểu hậu hành vi bạo lực gia đình gây Cấm tiếp xúc người có hành vi bạo lực gia đình với nạn nhân Chẩn đốn, điều trị, chạy chữa cho nạn nhân theo Luật định Các sở bảo trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình: sở khám chữa bệnh, sở bảo trợ xã hội, sở tư vấn, Câu Thực trách nhiệm cá nhân, gia đình, quan, tở chức phòng chống bạo lực gia đình Stt Trách nhiệm cá nhân, gia đình, quan, tổ chức phòng chống bạo lực gia đình Mức độ thực Tốt Bình Chưa thườn tốt g a b a b c d a b c d Thực trách nhiệm cá nhân phụ nữ Thực quy định phòng chống bạo lực gia đình Kịp thời ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình, thơng báo cho quan, tổ chức có thẩm quyền có bạo lực gia đình Trách nhiệm gia đình chị em Giáo dục, nhắc nhở người thực luật phòng, chống bạo lực gia đình Tham gia hòa giải, can ngăn người có hành vi bạo lực gia đình, chăm sóc người bị nạn Phối hợp với quan, tở chức cộng đồng dân cư phòng, chống bạo lực gia đình Thực biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình theo Luật định Trách nhiệm Hội phụ nữ Trách nhiệm chung: - Tuyên truyền, giáo dục, động viên hội viên chấp hành phòng, chống bạo lực gia đình - Đề xuất, kiến nghị biện pháp thực luật phòng, chống bạo lực gia đình - Tham gia giám sát việc thi hành Luật Tổ chức tư vấn, hỗ trợ phòng, chống bạo lực gia đình Tở chức dạy nghề, tín dụng, tiết kiệm, hỗ trợ nạn nhân bạo bị bạo lực gia đình Phối hợp với quan, tổ chức có liên quan để bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình B Thực trạng giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho hội viên, phụ nữ cộng đồng ở thành phố Bắc Ninh Câu Đánh giá việc tở chức giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho hội viên phụ nữ cộng đồng thành phố Bắc Ninh 7.1 Xác định mục tiêu giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho hội viên, phụ nữ cộng đồng Stt Các mục tiêu Nâng cao nhận thức Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho chị em Tích lũy kinh nghiệm, kỹ ứng xử, giải vấn đề có liên quan tới Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho chị em Mức độ thực Tốt Bình Chưa thườn tốt g Góp phần nâng cao nhận thức phát huy truyền thống tốt đẹp quan hệ người với gia đình, địa phương, đất nước, xác lập kỷ cương, nếp sống văn hóa gia đình cộng đồng dân cư Giảm thiểu, khắc phục, tiến tới xóa bỏ bạo lực gia đình 7.2 Thực nội dung giáo dục phòng, chống bạo lực gia đình Stt a b c d e f g h Các nội dung giáo dục phòng, chống bạo lực gia đình Mức độ thực Tốt Bình Chưa thườn tốt g Cung cấp kiến thức nhân gia đình, quan hệ ứng xử gia đình Cung cấp kiến thức nội dung Luật Phòng, chống bạo lực gia đình Bản chất loại hành vi bạo lực gia đình Nguyên nhân hành vi bạo lực gia đình Nhận biết nguy hại hành vi bạo lực gia đình Các hành vi bị cấm bạo lực gia đình Các biện pháp kinh nghiệm phòng, chống bạo lực gia đình Trách nhiệm Hội Phụ nữ hội viên phòng, chống bạo lực gia đình Nghĩa vụ người có hành vi bạo lực gia đình Quyền nghĩa vụ nạn nhân bị bạo lực gia đình 7.3 Các hình thức tở chức giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho hội viên, phụ nữ Stt Các hình thức Tở chức tun truyền phương tiện thơng tin Luật Phòng, chống bạo lực gia đình Tở chức lồng ghép giáo dục Luật vào hoạt động tở chức trị, xã hội cộng đồng, hoạt động văn hóa địa phương, phong trào Hội Phụ nữ, Đoàn niên Tổ chức bồi dưỡng theo chuyên đề giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho hội viên Khuyễn khích, động viên tự tìm hiểu, nghiên cứu, tuyên truyền làm theo Luật Đóng góp, giám sát, tư vấn Luật Phòng, chống bạo lực gia đình Mức độ thực Tốt Bình Chưa thườn tốt g 7.4 Các phương pháp giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình Stt Các phương pháp Mức độ thực Tốt Bình Chưa thườn tốt g Thuyết trình, giảng giải nội dung Luật Phòng, chống bạo lực gia đình Tở chức sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ phòng, chống bạo lực gia đình Thảo luận nhóm phòng, chống bạo lực gia đình Đóng vai thể việc phòng, chống bạo lực gia đình Giải tình có liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình Tự nghiên cứu, tìm hiểu, tự thể nghiệm phòng, chống bạo lực gia đình 7.5 Các biện pháp giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình Stt Các biện pháp Mức độ thực Tốt Bình Chưa thườn tốt g Tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức, kỹ phòng, chống bạo lực gia đình Tở chức sinh hoạt chi hội phụ nữ, tổ chức phong trào hội, sinh hoạt văn hóa, câu lạc có lồng ghép chống bạo lực gia đình Tạo mơi trường, điều kiện cho hội viên phụ nữ thực phòng, chống bạo lực gia đình Giải có kết kiện bạo lực gia đình Tư vấn, hỗ trợ giải vấn đề bạo lực gia đình cộng đồng dân cư Câu Đánh giá vai trò Hội LHPN thành phố Bắc Ninh Hội LHPN xã/phường, Ban Vì tiến phụ nữ phòng, chống bạo lực gia đình giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho hội viên, phụ nữ Stt Các vai trò Chủ động phối hợp với tở chức trị - xã hội, ban ngành thành phố thực Luật giáo dục Luật Mức độ thực Tốt Bình Chưa thườn tốt g Tham gia ban đạo phòng, chống bạo lực gia đình thành phố tỉnh Tham gia hoạt động tuyên truyền giáo dục Luật Xây dựng mơ hình cấp cộng đồng, chi hội phụ nữ khu dân cư, tổ chức câu lạc phòng chống bạo lực gia đình Tham gia ban hòa giải, tư vấn, giải mâu thuẫn, tranh chấp, tham vấn với cấp quản lý, lãnh đạo phòng, chống bạo lực gia đình Tở chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cho cán hội viên phòng, chống bạo lực gia đình Tổ chức tham thăm quan, giao lưu, học tập kinh nghiệm phòng, chống bạo lực gia đình Nhu cầu, mong muốn hội viên cộng đồng Sự chủ động, tích cực cán lãnh đạo, ban ngành, tở chức trị - xã hội thành phố Bắc Ninh Câu Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho hội viên, phụ nữ thành phố Bắc Ninh Stt 3 Các yếu tố ảnh hướng Mức độ ảnh hưởng Nhiề Vừa Ít u phải Nhóm yếu tố chủ quan Trình độ nhận thức, vốn hiểu biết, kinh nghiệm công tác cán hội viên Nhu cầu, mong muốn hội viên cộng đồng Sự chủ động, tích cực cán lãnh đạo, ban ngành, tổ chức trị - xã hội thành phố Bắc Ninh Nhóm cách yếu tố khách quan Tình hình kinh tế, trị thành phố Bắc Ninh Truyền thống gia đình, truyền thống văn hóa địa phương, phong trào xây dựng gia đình văn hóa khu dân cư Vai trò giáo dục xã hội Phương tiện, điều kiện môi trường, sở vật chất Cơ chế, sách Nhà nước, quy định địa phương Xu hội nhập, giao lưu văn hóa Câu 10 Để góp phần tăng cường hiệu giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cộng đồng dân cư nói chung cho Hội viên, phụ nữ thành phố Bắc Ninh nói chung, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp đề xuất đây: Mức độ cần thiết Cần Bình Ít cần thiết thường thiết Stt Các biện pháp đề xuất Tăng cường quản lý việc giáo dục Luật xây dựng kế hoạch phân công, phối hợp chặt chẽ phận tham gia giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình Tở chức tuyên truyền giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình phương tiện thơng tin đại chúng Bồi dưỡng kiến thức, kỹ giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho Hội viên phụ nữ thành viên tham gia giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho cộng đồng Kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình Tăng cường sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện môi trường cho việc giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình Mức độ khả thi Khả Bình Ít khả thi thường thi Cuối cùng, xin đồng chí vui lòng cho biết số thơng tin thân Giới tính: Nam □ Đối tượng: Cán quản lý □ Số năm tham gia hội phụ nữ < năm □ Tuổi 5-10 năm □ Nữ □ Nhân viên □ > 10 năm □ 20-30 tuổi □ 31-40 tuổi□ > 40 tuổi□ Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác đờng chí! ... chống bạo lực gia đình cộng đồng Thành phố Bắc Ninh Chương 3.Biện pháp giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cộng đồng Thành phố Bắc Ninh Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA GIÁO DỤC LUẬT PHỊNG, CHỐNG... chức giáo dục Luật phòng, chống bạo lực gia đình ….89 3.2.4 Các phương pháp giáo dục Luật phòng, chống bạo lực gia đình ………90 3.2.5 Các biện pháp giáo dục Luật phòng, chống bạo lực gia đình …... dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 5.2.Khảo sát, đánh giá thực trạng thực Luật Phòng, chống bạo lực gia đình giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình thành phố Bắc Ninh thời gian qua lí giải
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO DỤC LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRONG CỘNG ĐỒNG Ở THÀNH PHỐ BẮC NINH, GIÁO DỤC LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRONG CỘNG ĐỒNG Ở THÀNH PHỐ BẮC NINH, Cấu trúc của luận văn

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay