PHỐI HỢP GIỮA CÁC LỰC LƯỢNG XÃ HỘI TRONG PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TIỀN AN, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH

159 17 0
  • Loading ...
1/159 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 21:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN VŨ PHƯƠNG ANH PHỐI HỢP GIỮA CÁC LỰC LƯỢNG HỘI TRONG PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN HỘI CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ TIỀN AN, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Hà Nội - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN VŨ PHƯƠNG ANH PHỐI HỢP GIỮA CÁC LỰC LƯỢNG HỘI TRONG PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN HỘI CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ TIỀN AN, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành: Giáo dục phát triển cộng đồng Mã số: Thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Kim Dung Hà Nội - 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc đề tài Chương 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNGCÁC LỰC LƯỢNG HỘI TRONG PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN HỘI CHO HỌC SINH TRUNG HỌC SỞ 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu .7 1.1.1 Các nghiên cứu liên quan đến phối hợp nhà trường lực lượng hội giáo dục học sinh .7 1.1.2 Các nghiên cứu liên quan đến phối hợp nhà trường lực lượng hội phòng chống tệ nạn hội 10 1.2 Phòng chống tệ nạn hội 12 1.2.1 Tệ nạn hội 12 1.2.2 Phòng chống tệ nạn hội 21 1.3 Học sinh trường trung học sở 25 1.3.1 Đặc điểm tâm sinh lí học sinh trung học sở 25 1.3.2 Những tệ nạn hội ảnh hưởng đến học sinh trung học sở 27 1.4 Phối hợp nhà trường với lực lượng hội phòng chống tệ nạn hội cho học sinh 29 1.4.1 Lực lượng hội phối hợp nhà trường với lực lượng hội 29 1.4.2 Các văn Đảng Nhà nước phối hợp lực lượng hội phòng chống tệ nạn hội cho học sinh 31 1.4.3 Sự phối hợp nhà trường với lực lượng hội phòng chống tệ nạn hội cho học sinh 34 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động phối hợp lực lượng hội phòng chống tệ nạn hội cho học sinh 44 1.5.1 Yếu tố chủ quan 44 1.5.2 Yếu tố khách quan 45 Kết luận chương .48 Chương 2: THỰC TRẠNG PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNGCÁC LỰC LƯỢNG HỘI TRONG PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN HỘI CHO HỌC SINH THCS TIỀN AN THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH 49 2.1 Giới thiệu tổng quan địa bàn nghiên cứu 49 2.1.1 Tình hình kinh tế - hội phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh 49 2.1.2 Khái quát trường Trung học sở Tiền An, thành phố Bắc Ninh51 2.2 Thực trạng phối hợp nhà trường với lực lượng hội phòng chống tệ nạn hội cho học sinh trường Trung học sở Tiền An, thành phố Bắc Ninh .55 2.2.1 Khái quát trình khảo sát thực trạng 55 2.2.2 Thực trạng tệ nạn hội địa bàn phường Tiền An 56 2.2.3 Thực trạng tình hình tệ nạn hội học sinh trường Trung học sở Tiền An 60 2.2.4 Thực trạng việc phối hợp nhà trường với lực lượng hội phòng chống tệ nạn hội cho học sinh trường THCS Tiền An, thành phố Bắc Ninh .68 2.3 Đánh giá chung thực trạng .80 2.3.1 Ưu điểm .80 2.3.2 Hạn chế .80 2.3.3 Nguyên nhân thực trạng .80 Kết luận chương .82 Chương 3: BIỆN PHÁP PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNGCÁC LỰC LƯỢNG HỘI TRONG PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN HỘI CHO HỌC SINH TRƯỜNG THCS TIỀN AN, THÀNH PHỐ BẮC NINH 83 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 83 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống .83 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 83 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 84 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi .84 3.2 Các biện pháp phối hợp nhà trường với lực lượng hội phòng chống tệ nạn hội cho học sinh trường Trung học sở Tiền An thành phố Bắc Ninh 85 3.2.1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức lực lượng giáo dục (GV, cha mẹ học sinh, tổ chức, đoàn thể chính quyền nhân dân) phối hợp lực lượng hội phòng chống tệ nạn hội cho học sinh .85 3.2.2 Biện pháp 2: Xác định nội dung phối hợp nhà trường với lực lượng hội phòng chống tệ nạn hội 89 3.2.3 Biện pháp 3: Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cơng tác phòng chống tệ nẹn hội xâm nhập vào học sinh cho cán giáo viên, lực lượng hội cha mẹ học sinh 92 3.2.4 Biện pháp 4: Thống mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục nhà trường với gia đình phòng chống tệ nạn hội học sinh trung học sở .94 3.2.5 Biện pháp 5: Xây dựng kế hoạch tổ chức thực kế hoạch phối hợp nhà trường lực lượng hội việc phòng tránh tệ nạn hội cho học sinh .98 3.2.6 Biện pháp 6: Thống xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh học đường, gia đình ngồi hội nhằm phòng chống tệ nạn hội cho học sinh 103 3.2.7 Biện pháp 7: Chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trình phối hợp nhà trường với lực lượng hội phòng chống tệ nạn hội cho học sinh trung học sở 111 3.3 Mối quan hệ biện pháp đề xuất 113 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết khả thi biện pháp phối hợp nhà trường với lực lượng hội phòng chống tệ nạn hội cho học sinh trung học sở Tiền An thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh .115 3.4.1 Mục đích khảo nghiệm .115 3.4.2 Nội dung khảo nghiệm .115 3.4.3 Phương pháp khảo nghiệm 115 3.4.4 Kết khảo nghiệm 115 Kết luận chương .119 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 120 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 124 PHỤ LỤC 131 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Quy mô học sinh trường THCS Tiền An 52 Bảng 2.2 Kết quả xếp loại hạnh kiểm học sinh trường THCS Tiền An .53 Bảng 2.3 Kết quả xếp loại học lực học sinh trường THCS Tiền An 54 Bảng 2.4 cấu đối tượng khảo sát 56 Bảng 2.5: Thực trạng tệ nạn hội địa bàn phường Tiền An 57 Bảng 2.6 Những nguyên nhân dẫn đến tệ nạn hội khu vực phường Tiền An 59 Bảng 2.7: Thực trạng mức độ biểu vi phạm tệ nạn hội của học sinh trường THCS Tiền An 60 Bảng 2.8: Nhận thức của nhà trường các LLXH về nguy tệ nạn hội xâm nhập vào học sinh THCS địa bàn phường Tiền An 61 Bảng 2.9: Nhận thức của các lực lượng giáo dục học sinh về tác hại của các TNXH 62 Bảng 2.10: Nguyên nhân dẫn đến tệ nạn hội học sinh trường THCS Tiền An 64 Bảng 2.11: Nhận thức của học sinh về các TNXH qua các nguồn thông tin .66 Bảng 2.12: Thái độ của học sinh đối với các TNXH 67 Bảng 2.13: Nhận thức của CBQL, GV các LLXH về tầm quan trọng của việc phối hợp nhà trường với các LLXH phòng chớng TNXH cho học sinh THCS Tiền An 69 Bảng 2.14: Ý nghĩa của việc phối hợp nhà trường với các lực lượng hội phòng chớng tệ nạn hội cho học sinh .70 Bảng 2.15: Nhận thức về trách nhiệm của nhà trường, gia đình hội phòng chớng TNXH cho học sinh THCS 71 Bảng 2.16:Mức độ phối hợp nhà trường với các LLXH phòng chớng TNXH cho học sinh THCS Tiền An 73 Bảng 2.17: Nội dung phối hợp nhà trường với các lực lượng hội phòng chớng tệ nạn hội cho học sinh .74 Bảng 2.18: Hình thức, biện pháp phối hợp nhà trường với các LLXH phòng chớng TNXH cho học sinh .77 Bảng 2.19: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc phối hợp nhà trường với các LLXH phòng TNXH cho học sinh .79 Bảng 2.20: Nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả phối hợp nhà trường với các lực lượng hội phòng chớng tệ nạn hội cho học sinh THCS 81 Bảng 3.1 Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết của các biện pháp .116 Bảng 3.2 Kết quả khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp 117 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Quá trình giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện các phẩm chất lực nhằm giúp học sinh phát triển nhân cách cách toàn diện quá trình lâu dài liên tục, diễn nhiều môi trường khác nhau, liên quan rất nhiều đến các mối quan hệ hội phức tạp Vì thế, việc giáo dục nói chung giáo dục học sinh nói riêng ln ln đòi hỏi sự phới hợp, kết hợp chặt chẽ của của nhà trường với các lực lượng hội Trong các văn kiện của Đảng Nhà nước đều thấy sự phối hợp của nhà trường với các lực lượng hội vừa nguyên lý vừa giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh Tầm quan trọng của sự phối hợp được trở thành nguyên lý giáo dục được nêu Luật Giáo dục năm 2009 là: “Hoạt động giáo dục phải được thực theo nguyên lý học đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình giáo dục hội” [25] Và từ năm 2008, Bộ GD&ĐT ban hành Chỉ thị số 71 về việc “Tăng cường phối hợp gia đình, nhà trường hội công tác giáo dục trẻ em, học sinh sinh viên” [4] Trong xu thế đổi mới nay, yêu cầu cấp bách nâng cao chất lượng người lao động, đào tạo người nhân cách, kỷ luật lao động Để làm được điều cần sự kết hợp nhịp nhàng đồng sự hỗ trợ của ba lực lượng giáo dục: gia đình - nhà trường hội Quan điểm đạo của Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới bản, toàn diện giáo dục đào tạo tiếp tục khẳng định “giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình hội” Nhà trường vai trò trung tâm, tổ chức phới hợp dẫn dắt nội dung, phương pháp giáo dục của gia đình các lực lượng hội Câu 11: Đánh giá Thầy/cô, về mức độ ảnh hưởng của các nhân tố sau đến hiệu quả sự phối hợp nhà trường các lực lượng hội phòng chớng các tệ nạn hội mức độ nào? Các mức độ ảnh hưởng Rất Ít ảnh Không ảnh Nhiều nhiều hưởng hưởng STT Các nhân tố ảnh hưởng Nhận thức của BGH GV về sự cần thiết phải phối hợp Năng lực của BGH GV thực phối hợp với các LLXH Nhận thức của CMHS Nhận thức của các cấp ủy quyền, các lực lượng XH địa phương Điều kiện kinh tế - hội của địa phương… Câu 12: Theo Thầy/cô, nội dung phối hợp sau nhà trường với lực lượng hội phòng chống tệ nạn hội cho HS thực mức độ nào? TT Thườn g xuyên Nội dung phối hợp Trao đổi với địa phương về tình hình học tập của học sinh trường Trao đổi về thói quen nhà của HS Trao đổi quá trình tu dưỡng đạo đức của HS trường Trao đổi các hoạt động của học sinh ngồi hội Bàn với qùn CMHS về nội dung giáo dục kỹ ngăn chặn các tệ nạn hội xâm nhập vào HS Trao đổi với qùn CMHS về các mới quan hệ của học sinh nhà trường hội Trao đổi với quyền CMHS về tình hình tệ nạn XH địa phương cách phòng tránh Trao đổi với qùn các tổ chức đoàn thể hội về xây dựng mơi trường hội lành mạnh, an tồn khu dân cư Bàn bạc, thớng nhất với qùn, đồn thể địa 136 Các mức độ Thỉnh Rất ít thoảng Kh 10 phương việc quản lí các tụ điểm văn hóa, quán internet… quanh khu vực trường Nội dung khác, là: ……………… Câu 13: Theo Thầy/cô, nhà trường thực hình thức, biện pháp phối hợp nhà trường với lực lượng hội phòng chống tệ nạn hội cho học sinh mức độ nào? Các mức độ thực Thỉnh Rất Chư Thườn thoản ít a bao g xuyên g STT Các biện pháp Bàn bạc, thớng nhất kế hoạch quản lí, giáo dục học sinh địa bàn Thông qua sổ liên kết giáo dục (sổ liên lạc) Họp phụ huynh học sinh theo định kỳ (hoặc đột xuất) Trực tiếp đến gia đình trao đổi với phụ huynh về GD kỹ ngăn chặn TNXH cho em họ Mời phụ huynh HS đến trường trao đổi ý kiến Trao đổi qua hội phụ huynh học sinh Trao đổi với gia đình qua thư từ, điện thoại Nhà trường mở lớp tập huấn về ngăn chặn các tệ nạn hội học sinh Phới hợp với qùn việc hạn chế các quán điện tử quanh nhà trường Phối hợp với công an phường đảm bảo an ninh, trật tự của nhà trường, hạn chế điểm nóng TNXH thể xâm nhập vào nhà trường Phối hợp với các tổ chức Đoàn niên, Hội phụ nữ, cán văn hóa tổ chức các hoạt động nhằm tun trùn phòng chớng TNXH cho HS Biện pháp khác, là: ………………… 10 11 12 Câu 14: Nguyên nhân làm hạn chế hiệu phối hợp nhà trường với các lực lượng phòng chớng tệ nạn hội cho học sinh THCS? (Đánh dấu X vào cột Ý kiến nếu đúng) Nguyên nhân Ý kiến Đời sớng gia đình nhiều khó khăn Nhà trường chưa chủ động, chưa làm tốt công tác tham mưu Chính qùn đồn thể hội chưa nhận thức được tầm quan trọng việc phối 137 hợp với nhà trường Chính qùn đồn thể hội chưa nhận thức được trách nhiệm việc phối hợp với nhà trường Do chưa chế phới hợp ràng buộc Gia đình ỷ lại vào giáo dục nhà trường Nguyên nhân khác, là: ………………………………………………… Câu 15: Theo thầy/cô làm để nâng cao hiệu phối hợp nhà trường với quyền đồn thể địa phương phòng chống tệ nạn hội cho học sinh THCS phường Tiền An? ……… ……… ……… ……… Xin thầy/cô cho biết thêm số thông tin: Tuổi:………… Nam/Nữ: ………………Thâm niên nghề nghiệp:………… Bộ môn giảng dạy:………………………… GV chủ nhiệm lớp: …………… Chức vụ tại:………………………………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác thầy/cô! 138 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho lực lượng hội) Để giúp sở thực tiễn đề xuất biện pháp phối hợp nhà trường với cộng đồng việc phòng chống tệ nạn hội xâm nhập vào học sinh, mong ông/bà trả lời đầy đủ câu hỏi sau cách đánh dấu “X” vào ô vuông cột tương ứng, hay điền ý kiến vào chỗ trống Chúng tơi cam kết thông tin mà ông/bà cung cấp sử dụng vào mục đích nghiên cứu, khơng nhằm đánh giá cá nhân hay đơn vị Xin chân thành cám ơn giúp đỡ Ông/bà! **********000********** Câu 1: Xin Ông/bà cho biết tệ nạn hội phường Tiền An biểu mức độ nào? TT Tệ nạn hội Rất nhiều 10 11 12 Các mức độ Nhiều Ít Không có Ma túy Mại dâm Cờ bạc, lơ đề, cá độ… Mê tín dị đoan Đua xe trái phép Say rượu, nghiện rượu Nghiện chơi trò chơi điện tử (games online) Quan hệ tình dục vị thành niên Bạo lực gia đình Bạo lực học đường Trộm cắp, trấn lột Tệ nạn khác, là:…………………… Câu 2: Theo Ông/bà, có nguyên nhân dẫn đến tệ nạn hội khu vực phường Tiền An? ……………………………………………………………………………………………… …… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 139 Câu 3: Theo Ông/bà nguy tệ nạn hội xâm nhập vào học sinh THCS địa bàn phường Tiền An mức độ nào?  Rất cao  Bình thường  Cao  Khó xâm nhập Câu 4: Theo Ơng/bà, học sinh trường THCS Tiền An thường có biểu vi phạm tệ nạn hội mức độ nào? TT 10 11 Các mức độ Rất Chỉ Nhiều nhiều số HS Tệ nạn hội Không có Ma túy Mại dâm Cờ bạc, lô đề, cá độ… Mê tín dị đoan Đua xe trái phép Say rượu, nghiện rượu Nghiện chơi trò chơi điện tử (games online) Quan hệ tình dục vị thành niên Trộm cắp, trấn lột Gian lận thi cử Tệ nạn khác, là:…………………… Câu 5: Xin Ông/bà cho biết, ảnh hưởng tệ nạn hội học sinh THCS nguy hại mức độ nào? Rất nguy hiểm TT CÁC LOẠI TNXH Ma túy Mại dâm Cờ bạc, lô đề, cá độ… Mê tín dị đoan Đua xe trái phép Say rượu, nghiện rượu Nghiện chơi trò chơi điện tử (games online) Quan hệ tình dục vị thành niên Trộm cắp, trấn lột Gian lận thi cử Tệ nạn khác, là:……………… 10 11 Nguy hiểm Ít nguy hiểm Kh nguy hiểm Câu 6: Theo Ông/bà, nguyên nhân dẫn đến việc học sinh vi phạm tệ nạn hội? (xin đánh dấu X vào cột “Ý kiến” thấy đúng) 140 STT 10 11 12 NGUYÊN NHÂN Công tác GD HS nhà trường chưa tốt Sự phối hợp nhà trường với gia đình chưa tốt Sự phối hợp nhà trường với các lực lượng hội chưa tốt Gia đình buông lỏng giáo dục cái Kinh tế gia đình khó khăn Trong gia đình nhiều tệ nạn XH Mơi trường hội xung quanh nhiều tệ nạn hội Các lực lượng hội chưa trọng công tác giáo dục thiếu niên địa bàn Tốc độ đô thị hóa nhanh Do tâm lý lứa tuổi HS THCS (tuổi dậy thì) tò mò ḿn thử Hiểu biết của HS về các loại TNXH yếu Nguyên nhân khác, là: ………………………………… Ý KIẾN Câu 7: Theo Ơng/bà, cơng tác phòng chống tệ nạn hội cho học sinh THCS trách nhiệm ai? Nhà trường (BGH các GV) . Cha mẹ học sinh  Lực lượng hội cộng đồng  Tất cả các lực lượng  Câu 8: Theo Ơng/bà, việc phới hợp nhà trường với các lực lượng hội phòng chớng tệ nạn hội cho HS cần thiết mức độ nào?  Rất cần thiết  Cần thiết  Ít cần thiết  Không cần thiết 141 Câu 9: Theo Ơng/bà, việc phới hợp nhà trường với các lực lượng hội phòng chớng tệ nạn hội cho học sinh ý nghĩa thế nào? (Đánh giá thứ tự từ 1, 2, 3… với ý nghĩa nhất) STT Ý nghĩa Thứ tự Hạn chế ảnh hưởng tiêu cực tới quá trình giáo dục HS Nâng cao vai trò quản lý của nhà trường Nâng cao trách nhiệm của cha mẹ về giáo dục cái Phát huy sức mạnh tổng hợp của GD nhà trường, GD gia đình GD hội Xây dựng môi trường xung quanh lành mạnh, an tồn cho HS Nâng cao vai trò của nhà trường phát triển cộng đồng Nhà trường tranh thủ sự đóng góp, ủng hộ xây dựng sở vật chất của gia đình Ý nghĩa khác, là: ……………………………………………………… Câu 10: Xin Ơng/bà cho biết, phòng chống tệ nạn hội cho học sinh, nhà trường giáo viên kết hợp với các lực lượng hội dưới phường Tiền An mức độ nào? Các lực lượng phối hợp Nhiều Đảng ủy quyền địa phương Đồn niên phường Hội phụ nữ Cơng an Cha mẹ học sinh Mặt trận Hội Cựu chiến binh Hội khuyến học Các lực lượng hội khác, (xin nêu cụ thể): ……………………………… 142 Mức độ phối hợp Thỉnh Ít Kh bao Thoảng Câu 11: Đánh giá Ông/bà, về mức độ ảnh hưởng của các nhân tố sau đến hiệu quả sự phối hợp nhà trường các lực lượng hội phòng chớng các tệ nạn hội mức độ nào? Các mức độ ảnh hưởng Rất Ít ảnh Không ảnh Nhiều nhiều hưởng hưởng STT Các nhân tố ảnh hưởng Nhận thức của BGH GV về sự cần thiết phải phối hợp Năng lực của BGH GV thực phối hợp với các LLXH Nhận thức của CMHS Nhận thức của các cấp ủy quyền, các lực lượng XH địa phương Điều kiện kinh tế - hội của địa phương… Câu 12: Theo Ông/bà, nội dung phối hợp sau nhà trường với lực lượng hội phòng chống tệ nạn hội cho HS thực mức độ nào? TT Thườn g xuyên Nội dung phối hợp Trao đổi với địa phương về tình hình học tập của học sinh trường Trao đổi về thói quen nhà của HS Trao đổi quá trình tu dưỡng đạo đức của HS trường Trao đổi các hoạt động của học sinh ngồi hội Bàn với qùn CMHS về nội dung giáo dục kỹ ngăn chặn các TNXH xâm nhập vào HS Trao đổi với quyền CMHS về các mối quan hệ của HS nhà trường hội Trao đổi với quyền CMHS về tình hình tệ nạn XH địa phương cách phòng tránh Trao đổi với qùn các tổ chức đồn thể hội về xây dựng môi trường hội lành mạnh, an toàn khu dân cư 143 Các mức độ Thỉnh Rất thoản ít g Kh Bàn bạc, thớng nhất với qùn, đồn thể địa phương việc quản lí các tụ điểm văn hóa, quán internet… quanh khu vực trường Nội dung khác, là: ……………… 10 Câu 13: Theo Ông/bà, nhà trường thực hình thức, biện pháp phối hợp nhà trường với lực lượng hội phòng chống tệ nạn hội cho học sinh nào? Các mức độ thực Thỉnh Rất Chư Thường thoản ít a bao xuyên g STT Các biện pháp Bàn bạc, thống nhất kế hoạch quản lí, giáo dục học sinh địa bàn Thơng qua sổ liên kết giáo dục (sổ liên lạc) Họp phụ huynh học sinh theo định kỳ (hoặc đột xuất) Trực tiếp đến gia đình trao đổi với phụ huynh về GD kỹ ngăn chặn TNXH cho em họ Mời phụ huynh HS đến trường trao đổi ý kiến Trao đổi qua hội phụ huynh học sinh Trao đổi với gia đình qua thư từ, điện thoại Nhà trường mở lớp tập huấn về ngăn chặn các tệ nạn hội học sinh Phới hợp với qùn việc hạn chế các quán điện tử quanh nhà trường Phối hợp với công an phường đảm bảo an ninh, trật tự của nhà trường, hạn chế điểm nóng TNXH thể xâm nhập vào nhà trường Phới hợp với các tổ chức Đoàn niên, Hội phụ nữ, cán văn hóa tổ chức các hoạt động nhằm tun trùn phòng chớng TNXH cho HS Biện pháp khác, là: ………………… 10 11 12 144 Câu 14: Nguyên nhân làm hạn chế hiệu phối hợp nhà trường với các lực lượng phòng chớng tệ nạn hội cho học sinh THCS? (xin đánh dấu X vào cột “Ý kiến” nếu thấy đúng) Nguyên nhân Ý kiến Đời sớng gia đình nhiều khó khăn Nhà trường chưa chủ động, chưa làm tốt công tác tham mưu Chính qùn đồn thể hội chưa nhận thức được tầm quan trọng việc phối hợp với nhà trường Chính qùn đồn thể hội chưa nhận thức được trách nhiệm việc phối hợp với nhà trường Do chưa chế phới hợp ràng buộc Gia đình ỷ lại vào giáo dục nhà trường Nguyên nhân khác, là: ………………………………………………… Câu 15: Theo Ơng/bà làm để nâng cao hiệu phối hợp nhà trường với quyền đồn thể địa phương phòng chống tệ nạn hội cho học sinh THCS phường Tiền An? ……… ……… ……… Xin ông/bà cho biết thêm số thông tin cá nhân: Tuổi:…………………… Nghề nghiệp:………………………………… Chức vụ đoàn thể nay:……….……………………………………… Xin chân thành cảm ơn ông/bà! 145 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho học sinh THCS) Để góp phần phòng chống tệ nạn hội cho học sinh nhà trường hiệu quả, Em cho biết ý kiến số vấn đề sau cách đánh dấu X vào ý kiến mà em cho phù hợp Các ý kiến em dành cho mục đích nghiên cứu khơng làm ảnh hưởng đến em nhà trường? Xin cảm ơn em cộng tác! Câu 1: Xin em cho biết, các tệ nạn hội dưới phường Tiền An biểu mức độ nào? TT Tệ nạn hội Rất nhiều 10 11 12 Các mức độ Nhiều Ít Không có Ma túy Mại dâm Cờ bạc, lơ đề, cá độ… Mê tín dị đoan Đua xe trái phép Say rượu, nghiện rượu Nghiện chơi trò chơi điện tử (games online) Quan hệ tình dục vị thành niên Bạo lực gia đình Bạo lực học đường Trộm cắp, trấn lột Tệ nạn khác, là:…………………… Câu 2: Xin em cho biết, học sinh trường em thường có biểu vi phạm tệ nạn hội mức độ nào? TT Tệ nạn hội Các mức độ Rất Nhiều Chỉ nhiều số bạn Ma túy Mại dâm Cờ bạc, lô đề, cá độ… Mê tín dị đoan Đua xe trái phép Say rượu, nghiện rượu Nghiện chơi trò chơi điện tử (games online) Quan hệ tình dục vị thành niên Trộm cắp, trấn lột 146 Không có 10 11 Gian lận thi cử Tệ nạn khác, là:…………………… Câu 3: Theo em, nguyên nhân dẫn đến việc học sinh vi phạm tệ nạn hội? (xin đánh dấu X vào cột “Ý kiến” thấy đúng) STT 10 11 12 NGUYÊN NHÂN Công tác GD HS nhà trường chưa tốt Sự phối hợp nhà trường với gia đình chưa tốt Sự phối hợp nhà trường với các lực lượng hội chưa tốt Gia đình buông lỏng giáo dục cái Kinh tế gia đình khó khăn Trong gia đình nhiều tệ nạn XH Mơi trường hội xung quanh nhiều tệ nạn hội Các lực lượng hội chưa trọng công tác giáo dục thiếu niên địa bàn Tốc độ thị hóa nhanh Do tâm lý lứa tuổi HS THCS (tuổi dậy thì) tò mò ḿn thử Hiểu biết của HS về các loại TNXH yếu Nguyên nhân khác, là: ………………………………… Ý KIẾN Câu 4: Xin em cho biết, ảnh hưởng tệ nạn hội học sinh THCS nguy hại mức độ nào? TT CÁC LOẠI TNXH Ma túy Mại dâm Cờ bạc, lô đề, cá độ… Mê tín dị đoan Đua xe trái phép Say rượu, nghiện rượu Nghiện chơi trò chơi điện tử (games online) Quan hệ tình dục vị thành niên Trộm cắp, trấn lột Gian lận thi cử Tệ nạn khác, là: ……………… 10 11 Rất nguy hiểm Nguy hiểm Ít nguy hiểm Không nguy hiểm Câu 5: Xin em cho biết, thái độ mình tệ nạn hội mức độ nào? TT CÁC LOẠI TNXH Phản đối Phản 147 Phân Không kịch liệt 10 11 đối vân phản đối Ma túy Mại dâm Cờ bạc, lô đề, cá độ… Mê tín dị đoan Đua xe trái phép Say rượu, nghiện rượu Nghiện chơi trò chơi điện tử (games online) Quan hệ tình dục vị thành niên Trộm cắp, trấn lột Gian lận thi cử Tệ nạn khác, là:……………… Câu 6: Em tham gia hoạt động phòng chống tệ nạn hội trường địa phương? Xin nêu cụ thể: ……… ……… ……… 148 Câu 7: Xin em cho biết, thông tin tệ nạn hội mà em có từ đâu? TT 10 11 Nhà trường CÁC LOẠI TNXH Gia đình Tự tìm hiểu Truyền thông hội Ma túy Mại dâm Cờ bạc, lơ đề, cá độ… Mê tín dị đoan Đua xe trái phép Say rượu, nghiện rượu Nghiện chơi trò chơi điện tử (games online) Quan hệ tình dục vị thành niên Trộm cắp, trấn lột Gian lận thi cử Tệ nạn khác, là:……………… Câu 8: Theo em, cần phải làm gì để phòng chống tệ nạn hội cho học sinh THCS? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Xin em vui lòng cho biết thêm số thơng tin: Giới tính:………………………… Lớp:……………………………………… Chức vụ đảm nhận: ………………………………………………………… PHIẾU THĂM DỊ CÁC BIỆN PHÁP Để phòng chống tệ nạn hội xâm nhập vào học sinh, chúng tơi đưa số biện pháp phối hợp nhà trường với lực lượng hội, kính mong thầy/cơ cho biết ý kiến mức độ cần thiết khả thi biện pháp sau 149 cách đánh dấu X vào cột tương ứng (lưu ý với phiếu hỏi CB địa phương thay cụm từ Thầy/cơ bằng Ơng/bà) Cám ơn cộng tác thầy/cô! Mức độ cần thiết Mức độ khả thi Các biện pháp Rấ Cầ Khôn Rất Kh Khôn t n g cần kh ả g cầ ả thi khả n thi thi Nâng cao nhận thức của các lực lượng giáo dục (CBQL, GV, cha mẹ học sinh, các tổ chức, đồn thể qùn nhân dân) về phối hợp các lực lượng hội phòng chớng tệ nạn hội cho học sinh Xác định nội dung phối hợp nhà trường với các lực lượng hội phòng chớng TNXH Tổ chức bời dưỡng kiến thức về cơng tác phòng chớng TNXH xâm nhập vào học sinh cho cán giáo viên, lực lượng hội CMHS Thống nhất về mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục nhà trường với gia đình phòng chớng TNXH học sinh THCS Xây dựng kế hoạch tổ chức thực kế hoạch phối hợp nhà trường các lực lượng hội việc phòng tránh các TNXH cho học sinh Thống nhất xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh học đường, gia đình hội nhằm phòng chớng TNXH cho học sinh Chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình phối hợp nhà trường với các lực lượng hội phòng chớng TNXH cho học sinh THCS 150 ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN VŨ PHƯƠNG ANH PHỐI HỢP GIỮA CÁC LỰC LƯỢNG XÃ HỘI TRONG PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TIỀN AN, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC... hưởng đến học sinh trung học sở 27 1.4 Phối hợp nhà trường với lực lượng xã hội phòng chống tệ nạn xã hội cho học sinh 29 1.4.1 Lực lượng xã hội phối hợp nhà trường với lực lượng xã hội ... 29 1.4.2 Các văn Đảng Nhà nước phối hợp lực lượng xã hội phòng chống tệ nạn xã hội cho học sinh 31 1.4.3 Sự phối hợp nhà trường với lực lượng xã hội phòng chống tệ nạn xã hội cho học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: PHỐI HỢP GIỮA CÁC LỰC LƯỢNG XÃ HỘI TRONG PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TIỀN AN, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH, PHỐI HỢP GIỮA CÁC LỰC LƯỢNG XÃ HỘI TRONG PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TIỀN AN, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ CÁC LỰC LƯỢNG XÃ HỘI TRONG PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ, Qua các công trình nghiên cứu liên quan đến việc sự phối hợp giữa nahf trường với các lực lượng xã hội trong giáo dục HS có thể rút ra những vấn đề cốt yếu sau:, THỰC TRẠNG PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ CÁC LỰC LƯỢNG XÃ HỘI TRONG PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI CHO HỌC SINH THCS TIỀN AN THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH, BIỆN PHÁP PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ CÁC LỰC LƯỢNG XÃ HỘI TRONG PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI CHO HỌC SINH TRƯỜNG THCS TIỀN AN, THÀNH PHỐ BẮC NINH, Dự thảo đề xuất trách nhiệm phối hợp của các cơ quan chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO, Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Chỉ thị 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2008 về việc phát động phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2013., Cám ơn sự cộng tác của thầy/cô!, Xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ của Ông/bà!

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay