ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở HUYỆN ĐÔNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN

137 4 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 21:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LÊ HOÀN NGUYÊN ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NƠNG THƠN HUYỆN ĐƠNG HỊA, TỈNH PHÚ YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI -2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LÊ HOÀN NGUYÊN ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NƠNG THƠN HUYỆN ĐƠNG HỊA, TỈNH PHÚ YÊN Chuyên ngành: Giáo dục Phát triển Cộng đồng Mã số: Thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Thị Hạnh Phúc HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, tác giả Các thơng tin trích dẫn luận văn rõ ràng, có nguồn gốc Các tư liệu trích từ nguồn, có địa từ tài liệu trích dẫn Các tài liệu liệt kê danh sách tài liệu tham khảo Phú Yên, ngày 10 tháng năm 2017 Tác giả luận văn Lê Hoàn Nguyên LỜI CẢM ƠN Để thực hoàn thành luận văn này, nổ lực cố gắng thân, nhận giúp đỡ nhiệt tình nhiều cá nhân quan, đơn vị Cho phép tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới giúp đỡ, bảo tận tình thầy, giáo Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội Đặc biệt gửi lời cám ơn đến quan tâm, dẫn PGS TS Đỗ Thị Hạnh Phúc, tận tình hướng dẫn giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới quan, ban, ngành, đồn thể huyện Đơng Hòa tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu, thu thập tài liệu phục vụ cho luận văn Trong thời gian thực luận văn sau đại học, cổ vũ, động viên bạn bè đồng nghiệp, củng học viên khóa sau đại học Tơi chân thành tỏ lòng cám ơn Nhân dịp này, tơi xin tỏ lòng biết ơn đến gia đình, người thân, tơi hồn thành cơng việc nghiên cứu Cám ơn động viên, chia sẻ chu cấp tài người thân, để tơi hồn thành luận văn Việc thực luận văn làm tơi khơng hồn thành tốt nghĩa vụ gia đình Tơi xin gia đình chia sẻ động viên tơi Xin chân thành tỏ lòng biết ơn Phú Yên, ngày 10 tháng năm 2017 Tác giả luận văn Lê Hoàn Nguyên MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT x MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu 4 Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc đề tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề .7 1.1.1 Nghiên cứu nước .7 1.1.2 Nghiên cứu nước .8 1.2 Một số khái niệm 11 1.2.1 Lao động lao động nông thôn 11 1.2.2 Việc làm 12 1.2.3 Nghề đào tạo nghề cho lao động nông thôn 13 1.3 Vấn đề đào tạo nghề cho lao động nông thôn 17 1.3.1 Đặc điểm lao động nông thôn 17 1.3.2 Đặc điểm đào tạo nghề cho lao động nông thôn 18 1.3.3 Những vấn đề lưu ý đào tạo nghề cho LĐNT 19 1.4 Mục tiêu, nội dung, phân loại hình thức đào tạo nghề cho lao động nông thôn 20 1.4.1 Mục tiêu đào tạo nghề .20 1.4.2 Hình thức đào tạo nghề 21 1.4.3 Phân loại đào tạo nghề .23 1.4.4 Nội dung đào tạo nghề .24 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo nghề cho LĐNT 27 1.5.1 Các yếu tố chủ quan 27 1.5.2 Các yếu tố khách quan 29 Kết luận chương 33 CHƯƠNG 34 THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG .34 NƠNG THƠN HUYỆN ĐƠNG HỊA, TỈNH PHÚ YÊN 34 2.1 Vài nét địa bàn nghiên cứu 34 2.1.1 Giới thiệu huyện Đơng Hòa- tỉnh Phú n 34 2.1.2 Đặc điểm Dân số - Lao động huyện Đơng Hòa -Phú n41 2.2 Tổ chức phương pháp khảo sát thực trạng 43 2.2.1 Mục đích khảo sát .43 2.2.2 Khách thể khảo sát .44 2.2.3 Nội dung khảo sát .44 2.2.4 Phương pháp khảo sát 45 2.3 Thực trạng đào tạo nghề cho lao động nơng thơn huyện Đơng Hòa giai đoạn 2013-2015 45 2.3.1 Công tác tuyên truyền đào tạo nghề cho LĐNT .46 2.3.2 Phát triển đào tạo nghề cho LĐNT .48 2.3.3 Các sở đào tạo nghề cho lao động nông thôn .49 2.3.4 Tổ chức thực đào tạo nghề cho lao động nông thôn .54 2.3.5 Kết hiệu đào tạo nghề cho LĐNT 58 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo nghề cho lao động nơng thơn huyện Đơng Hòa 63 2.4.1 Các yếu tố chủ quan 63 2.4.2 Các yếu tố khách quan 68 2.5 Đánh giá chung đào tạo nghề cho LĐNT huyện Đông Hòa 79 2.5.1 Những kết đạt 79 2.5.2 Hạn chế .80 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế .81 Kết luận chương 83 CHƯƠNG 84 BIỆN PHÁP ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LĐNT HUYỆN ĐƠNG HỊA, TỈNH PHÚ YÊN 84 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 84 3.2 Những quan điểm, mục tiêu đào tạo nghề cho LĐNTcủa huyện Đông Hòa đến năm 2020 86 3.2.1 Quan điểm đào tạo nghề cho LĐNT huyện 86 3.2.2 Mục tiêu đào tạo nghề cho LĐNT huyện .87 3.3 Biện pháp đào tạo nghề cho LĐNT huyện Đơng Hòa 88 3.3.1 Tun truyền, nâng cao nhận thức tư vấn học nghề cho lao động nông thôn 88 3.3.2 Hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo nghề cho LĐNT huyện Đơng Hòa 90 3.3.3 Phát triển mạng lưới sở dạy nghề đa dạng hóa hoạt động đào tạo nghề cho lao động nơng thơn huyện Đơng Hòa 91 3.3.4 Đầu tư phát triển đội ngũ giáo viên đào tạo nghề .92 3.3.5 Đổi phát triển chương trình đào tạo nghề cho lao động 93 3.3.6 Đào tạo nghề gắn với giải việc làm cho người lao động 95 3.3.7 Chính sách khuyến khích đầu tư, huy động nguồn vốn cho đào tạo nghề lao động nông thôn huyện Đông Hòa 98 3.3.8 Tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn .100 3.4 Mối quan hệ biện pháp .101 3.5 Khảo nghiệm tính cần thiết, khả thi biện pháp đề xuất 102 3.5.1 Khái quát trình khảo nghiệm 102 3.5.2 Phân tích kết khảo nghiệm 103 Kết luận chương .106 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 107 Kết luận 107 1.3 Đề xuất biện pháp 108 Kiến nghị 109 PHẦN PHỤ LỤC 115 Phụ lục Phiếu khảo sát người lao động nông thôn 115 Phụ lục Phiếu khảo sát tính cần thiết khả thi biện pháp 118 đề xuất đào tạo nghề cho lao động nông thôn 118 Phụ lục Phiếu khảo sát tính cần thiết khả thi biện pháp 120 đề xuất đào tạo nghề cho lao động nông thôn .120 Phụ lục Phiếu khảo sát tính cần thiết khả thi biện pháp 122 đề xuất đào tạo nghề cho lao động nông thôn .122 Phụ lục Phiếu khảo sát nhu cầu lao động qua đào tạo nghề 124 sở sản xuất kinh doanh .124 DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ Hình 2.1 Vị trí Đơng Hòa, Phú n 34 Biểu đồ 2.1 Cơ cấu kinh tế ngành địa bàn huyện Đơng Hòa 39 giai đoạn 2013 - 2016 39 Hình 2.2 Tập huấn Trung tâm dạy nghề Phú Yên 65 Hình 2.3 Dạy nghề cho lao động nơng thơn Đơng Hòa, Phú Yên .72 DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ Bảng 2.1 Kết phát triển Kinh tế - Xã hội huyện Đông Hòa giai đoạn 2013 đến 2016 38 Bảng 2.2 Giá trị sản xuất cấu kinh tế huyện Đông Hòa giai đoạn 2013-2016 40 Bảng 2.3 Số người độ tuổi lao động (15 tuổi trở lên) làm việc phân theo ngành kinh tế huyện Đơng Hòa từ năm 2013 – 2016 .42 Bảng 2.4 Trình độ chun mơn kỹ thuật lực lượng lao động độ tuổi lao động làm việc huyện Đơng Hòa năm 2016 43 Bảng 2.5 Kết tuyên truyền đào tạo nghề cho LĐNT huyện Đơng Hòa năm 2016 47 Bảng 2.6 Hệ thống Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp- Giáo dục Thường xuyên huyện Đơng Hòa 49 Bảng 2.7 Quy mô, lực đào tạo Trung tâm GDNN- GDTX huyện Đơng Hòa Trung tâm, Trường dạy nghề liên kết đào tạo nghề cho huyện Đơng Hòa .52 Bảng 2.8 Nhu cầu học nghề lao động huyện Đơng Hòa giai đoạn 2013 – 2015 53 dạy đại, phòng học lý thuyết thực hành Đề xuất với UBND huyện đầu tư kinh phí để cải tạo, nâng cấp đầu tư sở hạ tầng sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo nghề, đồng thời bổ sung biên chế để tuyển dụng thêm giáo viên hữu có trình độ chun mơn lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp, ngư nghiệp đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn địa bàn huyện năm • Tăng cường cơng tác phối hợp với quan chun mơn, tổ chức đồn thể xã hội từ huyện đến xã, thị trấn công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia học nghề Thường xuyên điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề lao động nông thôn, sở xây dựng kế hoạch đào tạo sát, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương 2.5 Đối với công ty, doanh nghiệp Các công ty, doanh nghiệp cần chủ động tiếp cận với sở đào tạo nghề, với Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp để kết hợp mở khóa đào tạo nghề theo nhu cầu công ty, doanh nghiệp Như vậy, công ty, doanh nghiệp dễ dàng tuyển lao động ý, giảm chi phí khâu đào tạo lại công ty, doanh nghiệp sau tuyển dụng 2.6 Đối với lao động học nghề Lao động học nghề cần nhận thức đắn học nghề, lựa chọn ngành, nghề phù hợp với trình độ nhận thức mình, phải tìm hiểu nhu cầu đầu ngành, nghề học Bên cạnh lao động cần tìm hiểu thêm thị trường lao động (trong nước quốc tế) để học nghề xong tìm kiếm việc làm phù hợp 111 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Nhân Ái (2013), Định hướng giá trị nghề nghiệp cho học sinh THPT tỉnh đồng Bắc Bộ Luận án Tiến sĩ Tâm lí học Hồng Tú Anh (2013) Giải việc làm cho lao động nông thôn địa bàn huyện Hòa Vang- thành phố Đà Nẵng Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế phát triển Đại học Đà Nẵng Chính phủ, ngày 28/10/2008, Nghị số 24/2008/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X nông nghiệp, nông dân, nông thôn Nguyễn Tiến Dũng (2014) Mơ hình đào tạo nghề cho lao động nơng thơn-Nhà xuất Chính trị Quốc gia-Sự thật Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hà Nội Nhà xuất Chính trị Quốc gia-Sự thật Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Hà Nội Nhà xuất Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Mạnh Hà (2009) Tập giảng Tâm lí học hướng nghiệp Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Phạm Minh Hạc (2001), Nghiên cứu người nguồn nhân lực vào cơng nghiệp hố, đại hố Nhà xuất Chính trị Quốc gia Hà Nội Phạm Minh Hạc (1994), Vấn đề người công đổi mới, Đề tài KX.07 Hà Nội 10 Cao Nguyễn Minh Hiển (2014) Đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế phát triển Đại học Đà Nẵng 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên, ngày 16/7/2010, Nghị số 155/2010/NQ-HĐND Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020” 112 12 Bùi Thị Hương (2014), Nhu cầu phát triển nguồn nhân lực hội việc làm- Nhà xuất Dân trí 13 Nguyễn Thị Lan Hương (2009), Lao động việc làm thời kỳ hội nhập Viện Khoa học Lao động Xã hội-Nhà xuất Lao động Xã hội 14 Nguyễn Văn Hưởng (2015) Thực trạng công tác đào tạo nghề giải pháp hồn thiện việc tổ chức thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn Trung tâm Khuyến nơng Quốc gia 15 Huyện ủy Đơng Hòa (2010), Nghị Đại hội Đại biểu Đảng huyện Đơng Hòa lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015 16 Huyện ủy Đông Hòa (2015), Nghị Đại hội Đại biểu Đảng huyện Đơng Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 17 Huyện ủy Đơng Hòa, ngày 28/7/2011, Chương trình hành động số 11CTr/HU phát triển nguồn nhân lực phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa huyện Đơng Hòa giai đoạn 2011-2015 18 Quốc hội, Luật số 10/2012/QH13, Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 19 Quốc hội, Luật số 74/2014/QH13, Luật Giáo dục Nghề nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 20 Phạm Đức Thành (1995), Giáo trình Quản trị nhân lực Nhà xuất Giáo dục Hà Nội 21 Phạm Xuân Thu (2010) Chuyên đề công tác tư vấn chọn nghề, tìm tự tạo việc làm cho lao động nông thôn Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghể-Tổng cục Dạy nghề 22 Phạm Xuân Thu (2013) Đề tài khoa học nghiên cứu cấp Bộ năm 2013-Bộ Lao động Thương binh Xã hội “Một số giải pháp nâng cao hiệu đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo định 1956” Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề-Tổng cục Dạy nghề 23 Thủ tướng Chính phủ, ngày 27/11/2009, Quyết định số 1956/QĐ-TTg việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nơng thơn đến năm 2020” 113 24 Thủ tướng Chính Phủ, ngày 01/7/2015, Quyết định số 971/QĐ-TTg việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” 25 Vũ Viết Trưởng (2014) Lào Cai thực tốt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo định số 1956/ QĐ- TTg Thủ tướng Chính phủ Tạp chí Thống kê sống 26 UBND huyện Đơng Hòa, ngày 02/12/2010, Quyết định số 700/QĐUBND Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nơng thơn” huyện Đơng Hòa giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020 27 UBND huyện Đơng Hòa, ngày 02/12/2010, Kế hoạch số 47/KH-UBND triển khai Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nơng thơn” huyện Đơng Hòa giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020 28 UBND huyện Đơng Hòa, 12/9/2016, Kế hoạch số 140/KH-UBND Đào tạo nghề cho lao động nơng thơn huyện Đơng Hòa giai đoạn 2016-2020 29 UBND tỉnh Phú Yên, ngày 15/10/2010, Kế hoạch số 47/KH-UBND triển khai Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020 30 UBND tỉnh Phú Yên, ngày 26/8/2010, Quyết định số 1236/QĐ-UBND việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020” 31 UBND tỉnh Phú Yên, ngày 08/7/2016, Quyết định số 1542/QĐ-UBND việc phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2016-2020 32 UBND tỉnh Phú Yên, ngày 27/3/2015, Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND việc phê duyệt danh mục, chương trình khung mức chi đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dạy nghề thường xuyên (dưới tháng) sở dạy nghề mức hỗ trợ kèm nghề, truyền nghề doanh nghiệp, sở sản xuất kinh doanh để đào tạo nghề cho lao động nông thôn địa bàn tỉnh Phú Yên 114 PHẦN PHỤ LỤC Phụ lục Phiếu khảo sát người lao động nông thôn (Dành cho lao động nông thôn) Kính gửi anh (chị) Tơi học viên Cao học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thực đề tài: “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Đơng Hòa, tỉnh Phú n” Được đồng ý UBND huyện Đơng Hòa, Phòng Lao độngThương binh Xã hội huyện Đơng Hòa, tơi xin phép khảo sát y kiến anh (chị) số câu hỏi sau Các thông tin bảng hỏi sử dụng vào việc nghiên cứu đề tài, không sử dụng vào mục đích khác Rất mong hợp tác anh (chị) Xin trân trọng cảm ơn! Cách trả lời: Xin vui lòng đánh dấu (X) vào □ tương ứng với câu hỏi có phương án phù hợp với ý kiến anh (chị), điền câu trả lời vào (…) câu trả lời chưa có đáp án sẵn có Anh (chị) có muốn học nghề Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệpGiáo dục Thường xuyên huyện sở liên kết dạy nghề địa bàn huyện hay khơng? Có □ Không □ Lý giúp anh (chị) đăng ký tham gia học nghề địa bàn huyện ? Hãy chọn lí phù hợp với anh chị xếp từ đến theo mức phù hợp giảm dần: □ Do tư vấn trước học nghề □ Do tìm hiểu qua phương tiện thông tin □ Xuất phát từ nhu cầu thân □ Do gia đình yêu cầu học □ Do bạn bè giới thiệu □ Lý khác Theo anh (chị), công tác tuyên truyền đào tạo nghề cho lao động 115 nông thôn địa phương anh chị nào? - Hình thức tuyên truyền Rất đa dạng □ Đa dạng □ Chưa đa dạng □ - Nội dung tuyên truyền Rất đa dạng □ Đa dạng □ Chưa đa dạng □ - Mức độ thường xuyên Rất thường xuyên □ Thường xuyên □ Khơng thường xun □ Vì anh (chị) khơng muốn học nghề Trung tâm GDNN-GDTX huyện sở liên kết dạy nghề địa bàn huyện ? Hãy chọn lí phù hợp với anh chị xếp từ đến theo mức phù hợp giảm dần ? □ Học nghề xong khơng giới thiệu việc làm, khơng thể tìm việc làm phù hợp với nghề học thu nhập ổn định □ Muốn học Đại học học nghề trường Cao đẳng nghề □ Chi phí để học nghề lớn, điều kiện kinh tế thân gia đình khơng thể đáp ứng □ Cơ sở vật chất sở đào tạo nghề thiếu thốn, lạc hậu □ Các trang thiết bị phục vụ cho việc học nghề thiếu, lạc hậu, không theo kịp tiến kỹ thuật □ Đội ngũ quản lý dạy nghề thiếu chuyên mơn, nghiệp vụ, khơng động, nhiệt tình, đội ngũ giáo viên thiếu chuyên môn kinh nghiệm thực tế □ Chương trình đào tạo chưa phù hợp với ngành, nghề đào tạo, chưa theo sát thực tế, yêu cầu cơng việc Khi tham gia vào khóa đào tạo nghề địa phương, anh (chị) đánh hình thức nội dung đào tạo cho lao động lao động nào? □ Đáp ứng yêu cầu thị trường lao động □ Chưa phù hợp cần bổ sung thêm □ Phù hợp với nhu cầu học nghề xu phát triển Nếu sở dạy nghề địa phương đáp ứng tốt 116 yêu cầu chất lượng anh (chị) lựa chọn nghề để theo học? Hãy chọn nghề xếp từ đến theo mức ưu tiên giảm dần: - Nhóm nghề phi nơng nghiệp □ Cơ khí □ Điện dân dụng □ Sửa chữa xe máy □ Hàn, tiện □ May công nghiệp □ Xây dựng dân dụng - Nhóm nghề nơng nghiệp □ Thú y □ Trồng lúa suất chất lượng cao □ Đánh bắt thủy hải sản □ Trồng nấm □ Nuôi tôm, cua, cá □ Ngành, nghề khác Anh (chị) muốn chọn cấp học nghề ? □ Dưới 03 tháng □ Trung cấp nghề □ Sơ cấp nghề □ Cao đẳng nghề Trong đề xuất sau đây, anh chị đồng ý với đề xuất để phát triển đào tạo nghề cho lao động nông thôn ? □ Đào tạo gắn với việc làm □ Mở rộng hình thức, chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo □ Khơng có ý kiến Ý kiến đề xuất khác:……………………… …… Mong muốn anh (chị) tham gia vào lớp đào tạo nghề gi? Xin anh chị vui lòng cho biết - Họ tên………….… Tuổi…… (Nam, Nữ) …… - Trình độ văn hóa……… - Thường trú: Thơn (khu phố) ….,Xã (TT)… … Xin chân thành cảm ơn anh (chị)! 117 Phụ lục Phiếu khảo sát tính cần thiết khả thi biện pháp đề xuất đào tạo nghề cho lao động nông thôn (Dành cho Lãnh đạo, giáo viên dạy nghề) Kính gửi ơng (bà) Tơi học viên Cao học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thực đề tài: “Đào tạo nghề cho lao động nơng thơn huyện Đơng Hòa, tỉnh Phú n” Xin ơng (bà) vui lòng cho ý kiến việc đổi áp dụng triển khai, thực số nhóm biện pháp để nâng cao hiệu đào tạo nghề cho lao động nơng thơn huyện Đơng Hòa thời gian đến Các thông tin bảng hỏi sử dụng vào việc nghiên cứu đề tài, không sử dụng vào mục đích khác Rất mong hợp tác ông (bà) Xin trân trọng cảm ơn! Cách trả lời: Xin vui lòng đánh dấu (X) vào ô □ tương ứng với câu hỏi có phương án phù hợp với ý kiến ông (bà)), điền câu trả lời vào (…) câu trả lời chưa có đáp án sẵn có Tăng cường cơng tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức tư vấn học nghề cho lao động nông thôn ? a) Rất cần thiết □ Cần thiết □ Không cần thiết □ b) Rất khả thi □ Khả thi □ Không khả thi □ Hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông? a) Rất cần thiết □ Cần thiết □ Không cần thiết □ b) Rất khả thi □ Khả thi □ Không khả thi □ Phát triển mạng lưới sở dạy nghề đa dạng hóa hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn ? a) Rất cần thiết □ Cần thiết □ Không cần thiết □ b) Rất khả thi □ Khả thi □ Không khả thi □ Đầu tư phát triển đội ngũ giáo viên đào tạo nghề ? 118 a) Rất cần thiết □ Cần thiết □ Không cần thiết □ b) Rất khả thi □ Khả thi □ Không khả thi □ Đổi phát triển chương trình đào tạo nghề cho lao động ? a) Rất cần thiết □ Cần thiết □ Không cần thiết □ b) Rất khả thi □ Khả thi □ Không khả thi □ Đào tạo nghề gắn với giải việc làm cho người lao động ? a) Rất cần thiết □ Cần thiết □ Không cần thiết □ b) Rất khả thi □ Khả thi □ Khơng khả thi □ Chính sách khuyến khích đầu tư, huy động nguồn vốn cho đào tạo nghề lao động nông thôn ? a) Rất cần thiết □ Cần thiết □ Không cần thiết □ b) Rất khả thi □ Khả thi □ Không khả thi □ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn ? a) Rất cần thiết □ Cần thiết □ Không cần thiết □ b) Rất khả thi □ Khả thi □ Không khả thi □ Xin ơng (bà) vui lòng cho biết - Họ tên……….… Tuổi…… (Nam, Nữ) …… - Trình độ văn hóa…Cơ quan cơng tác…Chức vụ - Thường trú: Thôn (khu phố)…… ….,Xã (TT)… Xin trân trọng cảm ơn ông (bà)! 119 Phụ lục Phiếu khảo sát tính cần thiết khả thi biện pháp đề xuất đào tạo nghề cho lao động nông thơn (Dành cho Lãnh đạo, chun viên phòng, ban huyện) Kính gửi ơng (bà) Tơi học viên Cao học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thực đề tài: “Đào tạo nghề cho lao động nơng thơn huyện Đơng Hòa, tỉnh Phú n” Xin ông (bà) vui lòng cho ý kiến việc đổi áp dụng triển khai, thực số nhóm biện pháp để nâng cao hiệu đào tạo nghề cho lao động nơng thơn huyện Đơng Hòa thời gian đến Các thông tin bảng hỏi sử dụng vào việc nghiên cứu đề tài, không sử dụng vào mục đích khác Rất mong hợp tác ông (bà) Xin trân trọng cảm ơn! Cách trả lời: Xin vui lòng đánh dấu (X) vào □ tương ứng với câu hỏi có phương án phù hợp với ý kiến ông (bà)), điền câu trả lời vào (…) câu trả lời chưa có đáp án sẵn có Tăng cường cơng tác tun truyền, nâng cao nhận thức tư vấn học nghề cho lao động nông thôn ? a) Rất cần thiết □ Cần thiết □ Không cần thiết □ b) Rất khả thi □ Khả thi □ Không khả thi □ Hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông? a) Rất cần thiết □ Cần thiết □ Không cần thiết □ b) Rất khả thi □ Khả thi □ Không khả thi □ Phát triển mạng lưới sở dạy nghề đa dạng hóa hoạt động đào tạo nghề cho lao động nơng thôn ? a) Rất cần thiết □ Cần thiết □ Không cần thiết □ b) Rất khả thi □ Khả thi □ Không khả thi □ 120 Đầu tư phát triển đội ngũ giáo viên đào tạo nghề ? a) Rất cần thiết □ Cần thiết □ Không cần thiết □ b) Rất khả thi □ Khả thi □ Không khả thi □ Đổi phát triển chương trình đào tạo nghề cho lao động ? a) Rất cần thiết □ Cần thiết □ Không cần thiết □ b) Rất khả thi □ Khả thi □ Không khả thi □ Đào tạo nghề gắn với giải việc làm cho người lao động ? a) Rất cần thiết □ Cần thiết □ Không cần thiết □ b) Rất khả thi □ Khả thi □ Không khả thi □ Chính sách khuyến khích đầu tư, huy động nguồn vốn cho đào tạo nghề lao động nông thôn ? a) Rất cần thiết □ Cần thiết □ Không cần thiết □ b) Rất khả thi □ Khả thi □ Không khả thi □ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn ? a) Rất cần thiết □ Cần thiết □ Không cần thiết □ b) Rất khả thi □ Khả thi □ Không khả thi □ Xin ơng (bà) vui lòng cho biết - Họ tên………… Tuổi…… (Nam, Nữ) …… - Trình độ văn hóa… Cơ quan cơng tác…… Chức vụ - Thường trú: Thôn (khu phố)………… …….,Xã (TT)… … … Xin trân trọng cảm ơn ông (bà)! 121 Phụ lục Phiếu khảo sát tính cần thiết khả thi biện pháp đề xuất đào tạo nghề cho lao động nông thôn (Dành cho Thầy cô, giáo trường trường địa bàn huyện Đơng Hòa) Kính gửi thầy (cơ) Tơi học viên Cao học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thực đề tài: “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Đơng Hòa, tỉnh Phú n” Xin thầy (cơ) vui lòng cho ý kiến việc đổi áp dụng triển khai, thực số nhóm biện pháp để nâng cao hiệu đào tạo nghề cho lao động nơng thơn huyện Đơng Hòa thời gian đến Các thông tin bảng hỏi sử dụng vào việc nghiên cứu đề tài, không sử dụng vào mục đích khác Rất mong hợp tác thầy (cô) Xin trân trọng cảm ơn! Cách trả lời: Xin vui lòng đánh dấu (X) vào □ tương ứng với câu hỏi có phương án phù hợp với ý kiến thầy cô)), điền câu trả lời vào (…) câu trả lời chưa có đáp án sẵn có Tăng cường cơng tác tun truyền, nâng cao nhận thức tư vấn học nghề cho lao động nông thôn ? a) Rất cần thiết □ Cần thiết □ Không cần thiết □ b) Rất khả thi □ Khả thi □ Khơng khả thi □ Hồn thiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông? a) Rất cần thiết □ Cần thiết □ Không cần thiết □ b) Rất khả thi □ Khả thi □ Không khả thi □ Phát triển mạng lưới sở dạy nghề đa dạng hóa hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn ? a) Rất cần thiết □ Cần thiết □ Không cần thiết □ b) Rất khả thi □ Khả thi □ Không khả thi □ 122 Đầu tư phát triển đội ngũ giáo viên đào tạo nghề ? a) Rất cần thiết □ Cần thiết □ Không cần thiết □ b) Rất khả thi □ Khả thi □ Không khả thi □ Đổi phát triển chương trình đào tạo nghề cho lao động ? a) Rất cần thiết □ Cần thiết □ Không cần thiết □ b) Rất khả thi □ Khả thi □ Không khả thi □ Đào tạo nghề gắn với giải việc làm cho người lao động ? a) Rất cần thiết □ Cần thiết □ Không cần thiết □ b) Rất khả thi □ Khả thi □ Không khả thi □ Chính sách khuyến khích đầu tư, huy động nguồn vốn cho đào tạo nghề lao động nông thôn ? a) Rất cần thiết □ Cần thiết □ Không cần thiết □ b) Rất khả thi □ Khả thi □ Không khả thi □ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn ? a) Rất cần thiết □ Cần thiết □ Không cần thiết □ b) Rất khả thi □ Khả thi □ Không khả thi □ Xin ông (bà) vui lòng cho biết - Họ tên…………….… Tuổi…… (Nam, Nữ) …… - Trình độ văn hóa……… Cơ quan công tác……… Chức vụ……… - Thường trú: Thôn (khu phố)…… …….,Xã (TT)… … Xin trân trọng cảm ơn thầy (cô)! 123 Phụ lục Phiếu khảo sát nhu cầu lao động qua đào tạo nghề sở sản xuất kinh doanh Kính gửi ơng (bà) Tơi học viên Cao học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thực đề tài: “Đào tạo nghề cho lao động nơng thơn huyện Đơng Hòa, tỉnh Phú Yên” Được đồng ý UBND huyện Đông Hòa, Phòng Lao độngThương binh Xã hội huyện Đơng Hòa, tơi xin phép khảo sát ý kiến ơng (bà) số câu hỏi nội dung sau Các thông tin mẫu phiếu sử dụng vào việc nghiên cứu đề tài, không sử dụng vào mục đích khác Rất mong hợp tác ơng (bà) Xin trân trọng cảm ơn! Cách trả lời: Xin vui lòng cung cấp thơng tin vào phiếu Tên cơng ty, cở sở sản xuất kinh doanh……………………………… Điện thoại:……………………………… …….Fax……………… Địa (trụ sở):…………………………………………………… Ngành sản xuất kinh doanh nghề sử dụng nhiều lao động nhất…………………………………………………………………………… THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU LAO ĐỘNG QUA ĐÀO TẠO NGHỀ Số lao động thường xuyên công ty, sở……………… người, số lao động thời vụ năm…….người Số lao động làm việc công ty, sở số lao động thiếu chia theo nghề đào tạo Nghề đào tạo (Xếp thứ tự từ nghề sử dụng nhiều lao động nhất) Nghề………………… Tổng số Tổng số Lao động có Chưa qua Đã qua đào tạo đào tạo Số lao động Có CMKT thiếu Hiện cơng ty, sở có tiến hành dạy nghề cho lao động khơng? 124 Nếu có xin cho biết cụ thể hình thức đào tạo (đánh dấu (x) vào phương án trả lời, có hình thức khác ghi cụ thể vào ghi chú) Nghề đào tạo Tự tổ chức Dạy nghề Dạy nghề Kèm cặp Tập trung Liên kết với Hình thức sở khác/Ghi GDNN Dự kiến số lao động qua đào tạo nghề công ty, cớ sở có nhu cầu sử dụng lao động năm 2017 năm 20120 phân theo cấp trình độ CMKT nghề đào tạo Nghề đào tạo (Xếp thứ tự từ nghề sử dụng nhiều lao động Trình độ chuyên môn kỹ thuật Đào tạo Sở cấp Trung 03 tháng (từ 03 tháng đến cấp Cao đẳng 01 năm) Năm 2017 Nghề………………… 4…… …… Năm 2020 Nghề………………… … Xin ông (bà) vui lòng cho biết - Họ tên………………………….… Tuổi…… (Nam, Nữ) …… - Trình độ văn hóa…… … Chức vụ……………………… ……… Xin trân trọng cảm ơn ông (bà)! 125 ... Những vấn đề lưu ý đào tạo nghề cho LĐNT Từ đặc điểm lao động nông thôn đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nên lưu ý đào tạo nghề cho LĐNT: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn phải xuất phát... Các sở đào tạo nghề cho lao động nông thôn .49 2.3.4 Tổ chức thực đào tạo nghề cho lao động nông thôn .54 2.3.5 Kết hiệu đào tạo nghề cho LĐNT 58 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo nghề cho. .. 1.2.1 Lao động lao động nông thôn 11 1.2.2 Việc làm 12 1.2.3 Nghề đào tạo nghề cho lao động nông thôn 13 1.3 Vấn đề đào tạo nghề cho lao động nông thôn 17 1.3.1 Đặc điểm lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở HUYỆN ĐÔNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN, ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở HUYỆN ĐÔNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN, Tính cấp thiết của đề tài, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN, NÔNG THÔN HUYỆN ĐÔNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN, giai đoạn 2013 - 2016, BIỆN PHÁP ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LĐNT HUYỆN ĐÔNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, Phụ lục 1. Phiếu khảo sát người lao động nông thôn, đề xuất về đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay