PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG HUYỆN YÊN PHONG BẮC NINH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỌC TẬP SUỐT ĐỜI CỦA NGƯỜI DÂN

138 7 0
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 21:44

MỤC LỤC MỤC LỤC .1 MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Đối tượng khách thể nghiên cứu .3 Giả thuyết khoa học .3 Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn, phạm vi nghiên cứu .4 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 7.1 Phương pháp luận 7.2 Các phương pháp nghiên cứu .5 Cấu trúc đề tài .5 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Các nghiên cứu học tập suốt đời, xã hội học tập 1.1.1.1 Các nghiên cứu học tập suốt đời, xã hội học tập nước 1.1.1.2 Những nghiên cứu học tập suốt đời xây dựng xã hội học tập Việt Nam 1.1.2.1 Các nghiên cứu Trung tâm học tập cộng đồng với việc xây dựng xã hội học tập nước .11 1.1.2.2 Các nghiên cứu Trung tâm học tập cộng đồng với việc xây dựng xã hội học tập Việt Nam 13 1.2 Một số khái niệm 14 1.2.1 Học tập suốt đời, Xã hội học tập .14 Trong khuôn khổ luận văn thạc sĩ, tác giả quan niệm XHHT theo quan điểm đạo XHHT nêu QĐ89/QĐ-TTg Thủ tướng phủ phê duyệt Đề án xây dựng XHHT giai đoạn 2012-2020 18 1.2.2 Giáo dục thường xuyên 18 1.2.3 Trung tâm học tập cộng đồng, Phát triển trung tâm học tập cộng đồng .20 1.3 Trung tâm học tập cộng đồng với việc đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời người dân, góp phần xây dựng xã hội học tập 23 1.3.1 Vai trò Trung tâm học tập cộng đồng 23 1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm học tập cộng đồng 25 1.3.3 Chương trình, nội dung loại hình hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng 27 1.3.4 Các đối tượng người học Trung tâm học tập cộng đồng 29 1.3.5 Đội ngũ cán quản lý Trung tâm học tập cộng đồng 30 1.3.6 Giáo viên/ hướng dẫn viên Trung tâm học tập cộng đồng.32 1.3.7 Nguồn lực Trung tâm học tập cộng đồng 32 1.4 Phát triển Trung tâm học tập cộng đồng đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời người dân, góp phần xây dựng xã hội học tập 33 1.4.1 Điều kiện bước thành lập Trung tâm học tập cộng đồng .33 1.4.2 Mơ hình tổ chức Trung tâm học tập cộng đồng 34 1.4.3 Xác định nhu cầu tổ chức hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng đáp ứng nhu cầu học tập cộng đồng 35 1.4.4 Huy động loại nguồn lực xây dựng chế phối hợp hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng .36 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển Trung tâm học tập cộng đồng 38 1.5.1 Các yếu tố chủ quan 38 1.5.2 Các yếu tố khách quan .39 Tiểu kết Chương 41 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TTHTCĐ 42 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH .42 2.1 Khái quát tình hình kinh tế, xã hội, giáo dục huyện Yên Phong .42 2.1.2 Tình hình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2015 phương hướng phát triển năm 2020 huyện Yên Phong 43 2.1.3 Tình hình giáo dục huyện Yên Phong năm học 2015 - 2016 44 2.2 Khái quát Trung tâm học tập cộng đồng huyện Yên Phong năm học 2015 - 2016 .46 2.2.1 Về mạng lưới Trung tâm học tập cộng đồng huyện Yên Phong 46 Hiện nay, có đủ 14 TTHTCĐ thành lập hoạt động 14 xã huyện Yên Phong Đó là: .46 Bảng 1: Kết tổ chức lớp chuyên đề số người tham gia học tập 47 TTHTCĐ (năm học 2015 – 2016) 47 Bảng 2: Cơ sở vật chất TTHTCĐ huyện Yên Phong (2015 – 2016) 47 Bảng 4: Kinh phí toán hoạt động TTHTCĐ huyện Yên Phong 49 Bảng 3: Kiện toàn máy ban giám đốc TTHTCĐ (2015 – 2016) 52 Sử dụng công nghệ thông tin việc quản lý Trung tâm học tập cộng đồng .53 Tổ chức tập huấn cho ban giám đốc, cán quản lý, báo cáo viên, hướng dẫn viên TTHTCĐ 53 2.2.5 Kết tổ chức hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng 53 2.2.6 Khái quát số ưu điểm, hạn chế xếp loại Trung tâm học tập cộng đồng huyện Yên Phong 54 Bảng 5: Một số thông tin đối tượng điều tra khảo sát .57 Bảng 6: Kết đạt người dân 58 tham gia hoạt động học tập, sinh hoạt TTHTCĐ (N = 85) 58 Bảng 7: Lí người dân muốn tham gia 62 hoạt động, chuyên đề, lớp học TTHTCĐ (N=85) 62 Bảng 8: Ý kiến đánh giá cán quản lý 65 kết thực công tác lập kế hoạch TTHTCĐ (N = 171) .65 Bảng 9: Đánh giá Giám đốc TTHTCĐ mức độ thường xuyên 68 tổ chức hoạt động/ chuyên đề/ lớp học trung tâm (N = 14) .68 Bảng 10: Đánh giá đội ngũ cán quản lý kết đạt tổ chức hoạt động/ chuyên đề/ lớp học TTHTCĐ (N = 171) 69 Bảng 11: Ý kiến đánh giá cán quản lý thực trạng tổ chức huy động, phối hợp lực lượng tham gia vào hoạt động TTHTCĐ (N = 171) 71 Bảng 12: Ý kiến đánh giá cán quản lý thực trạng kiểm tra, giám sát đánh giá hoạt động TTHTCĐ (N = 171) .74 Bảng 13: Đánh giá đội ngũ cán quản lý thực trạng .77 điều kiện đảm bảo cho hoạt động/ lớp học TTHTCĐ (N = 171) 77 Bảng 14: Ý kiến đánh giá cán quản lý yếu tố ảnh hưởng đến .78 phát triển TTHTCĐ (N = 171) .78 Bảng 15: Đánh giá cần thiết biện pháp đề xuất (N = 171) 106 Bảng 16: Đánh giá tính khả thi biện pháp đề xuất (N = 171) 108 TÀI LIỆU THAM KHẢO 115 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN 120 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN 129 DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Kết tổ chức lớp chuyên đề số người tham gia học tập 47 TTHTCĐ (năm học 2015 – 2016) 47 Bảng 2: Cơ sở vật chất TTHTCĐ huyện Yên Phong (2015 – 2016) 47 Bảng 4: Kinh phí tốn hoạt động TTHTCĐ huyện Yên Phong 49 Bảng 3: Kiện toàn máy ban giám đốc TTHTCĐ (2015 – 2016) 52 Bảng 5: Một số thông tin đối tượng điều tra khảo sát .57 Bảng 6: Kết đạt người dân 58 tham gia hoạt động học tập, sinh hoạt TTHTCĐ (N = 85) 58 Bảng 7: Lí người dân muốn tham gia 62 hoạt động, chuyên đề, lớp học TTHTCĐ (N=85) 62 Bảng 8: Ý kiến đánh giá cán quản lý 65 kết thực công tác lập kế hoạch TTHTCĐ (N = 171) .65 Bảng 9: Đánh giá Giám đốc TTHTCĐ mức độ thường xuyên 68 tổ chức hoạt động/ chuyên đề/ lớp học trung tâm (N = 14) .68 Bảng 10: Đánh giá đội ngũ cán quản lý kết đạt tổ chức hoạt động/ chuyên đề/ lớp học TTHTCĐ (N = 171) 69 Bảng 11: Ý kiến đánh giá cán quản lý thực trạng tổ chức huy động, phối hợp lực lượng tham gia vào hoạt động TTHTCĐ (N = 171) 71 Bảng 12: Ý kiến đánh giá cán quản lý thực trạng kiểm tra, giám sát đánh giá hoạt động TTHTCĐ (N = 171) .74 Bảng 13: Đánh giá đội ngũ cán quản lý thực trạng .77 điều kiện đảm bảo cho hoạt động/ lớp học TTHTCĐ (N = 171) 77 Bảng 14: Ý kiến đánh giá cán quản lý yếu tố ảnh hưởng đến .78 phát triển TTHTCĐ (N = 171) .78 Bảng 15: Đánh giá cần thiết biện pháp đề xuất (N = 171) 106 Bảng 16: Đánh giá tính khả thi biện pháp đề xuất (N = 171) 108 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, HÌNH Hình : Quan niệm xã hội học tập .18 Sơ đồ 1: Mơ hình tổ chức hoạt động TTHTCĐ 35 Hình 2: Vị trí huyện n Phong tỉnh Bắc Ninh .42 Biểu đồ 1: Những khó khăn/ cản trở .59 người dân tham gia học tập TTHTCĐ (N = 85) 59 Biểu đồ 2: Nhu cầu tham gia người dân 61 lớp học/ hoạt động TTHTCĐ thời gian tới (N=85) 61 Biểu đồ 3: Kế hoạch năm cụ thể hóa cho quý, tháng năm 64 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Bước vào thiên niên kỷ thứ hai kỉ XXI, thấy rằng, nhân tố định, thúc đẩy trình hội nhập quốc tế chất lượng nguồn nhân lực quốc gia Ở Việt Nam, hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Đảng Nhà nước trọng đến nhân tố người, coi phát triển người vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển xã hội Giáo dục đào tạo xem sở để phát huy nguồn lực người Hiện nay, Việt Nam trình xây dựng phát triển xã hội học tập (XHHT) - nơi người dân trang bị kiến thức, kĩ tay nghề cao; học tập thường xuyên, liên tục suốt đời Hệ thống giáo dục thường xuyên Việt Nam trở thành công cụ để mở rộng tạo hội học tập cho người xây dựng XHHT Mục tiêu cụ thể Nghị số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương khóa XI đổi bản, tồn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế (Ban hành kèm theo Nghị số 44/NQ-CP ngày 09 tháng năm 2014 Chính phủ) nhấn mạnh “Đối với giáo dục thường xuyên, bảo đảm hội cho người, vùng nơng thơn, vùng khó khăn, đối tượng sách học tập nâng cao kiến thức, trình độ, kỹ chuyên môn nghiệp vụ chất lượng sống; tạo điều kiện thuận lợi để người lao động chuyển đổi nghề; bảo đảm xóa mù chữ bền vững” Việt Nam hoàn thành đề án xây dựng XHHT giai đoạn 2005 - 2010 thực đề án xây dựng XHHT giai đoạn 2012 - 2020 Thông qua công tác xây dựng xã hội học tập từ sở (xã, phường, thị trấn) cho thấy nhu cầu học tập thường xuyên, học tập suốt đời trở thành điều kiện thiết yếu nhiều người dân Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) - sở hệ thống giáo dục thường xuyên Luật hóa để xây dựng XHHT từ sở, nơi tạo hội học tập thường xuyên, liên tục, học tập suốt đời cho đối tượng xã hội đánh giá mơ hình giáo dục có hiệu việc nâng cao chất lượng sống người dân phát triển cộng đồng cách bền vững Điều thể rõ nhiệm vụ giải pháp đề án xây dựng XHHT giai đoạn 2012 - 2020 “Củng cố, phát triển bền vững TTHTCĐ; tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm học tập cộng đồng; mở rộng địa bàn hoạt động đến thôn, bản, cụm dân cư; đa dạng hóa nội dung giáo dục; phấn đấu tăng số lượng TTHTCĐ hoạt động có hiệu quả; phát triển mơ hình TTHTCĐ kết hợp với trung tâm văn hóa thể thao xã hoạt động có hiệu quả.” Theo thống kê Vụ Giáo dục thường xuyên - Bộ Giáo dục đào tạo, năm gần đây, TTHTCĐ thành lập hầu hết xã, phường, thị trấn miền tổ quốc Năm học 1998 - 1999, nước có 10 TTHTCĐ, đến năm học 2014 - 2015 có khoảng 10.998 TTHTCĐ thành lập vào hoạt động Điều cho thấy việc phát triển TTHTCĐ cần thiết trở thành xu phát triển tất yếu xã hội Qua thực tế hoạt động năm qua, TTHTCĐ công cụ quan trọng góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân, thúc đẩy công đổi phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc người Chính vậy, trình nước ta xây dựng nước trở thành xã hội học tập, việc đổi tổ chức hoạt động TTHTCĐ cần thiết để tạo hội học tập suốt đời cho người dân Bên cạnh kết đạt được, TTHTCĐ bước đầu bộc lộ số yếu hạn chế định Một số TTHTCĐ hoạt động chưa hiệu quả; nội dung hình thức hoạt động sơ sài; sở vật chất nghèo nàn; kinh phí trì cho hoạt động thường xun hạn hẹp; chế vận hành nhiều lúng túng; lực điều hành ban giám đốc TTHTCĐ nhiều bất cập Còn nhiều trung tâm hoạt động mang tính hình thức, khơng có nội dung hoạt động, không thu hút người dân đến tham gia.Từ tồn đây, việc tìm biện pháp để phát triển hoạt động TTHTCĐ cách hiệu đòi hỏi cấp bách cần giải để đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời người dân cộng đồng, tiến tới xây dựng thành cơng XHHT từ sở, góp phần phát triển cộng đồng bền vững Huyện Yên Phong huyện nằm phía tây bắc tỉnh Bắc Ninh (tỉnh thuộc đồng sông Hồng nằm vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ tỉnh có nhiều thành tựu lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội) Trong năm qua, TTHTCĐ huyện Yên Phong nói riêng tỉnh Bắc Ninh có nhiều đóng góp đáng kể vào thành tích chung giáo dục tỉnh, song hạn chế việc tổ chức hoạt động TTHTCĐ chưa mang lại hiệu cao quản lý chất lượng hoạt động Thực tế cho thấy nơi TTHTCĐ hoạt động hiệu nơi dần khẳng định vị trí trung tâm việc tạo hội học tập suốt đời cho người dân ngược lại Với lý kể trên, tác giả chọn đề tài “Phát triển trung tâm học tập cộng đồng huyện Yên Phong - Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu học tập suốt đời người dân” Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận thực trạng phát triển TTHTCĐ huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, từ đề xuất giải pháp phát triển TTHTCĐ địa bàn huyện Yên Phong, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời người dân, góp phần xây dựng XHHT từ sở (xã, phường, thị trấn) Đối tượng khách thể nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu: Tổ chức hoạt động TTHTCĐ địa bàn huyện Yên Phong 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Phát triển TTHTCĐ huyện Yên Phong Giả thuyết khoa học TTHTCĐ địa bàn huyện Yên Phong thành lập bước đầu hoạt động có hiệu quả, nhiên q trình tổ chức thực gặp nhiều khó khăn hạn chế Nếu giải pháp phát triển TTHTCĐ địa bàn huyện Yên Phong đề xuất sở tiếp cận hệ thống tiếp cận nhu cầu phát triển cộng đồng hoạt động TTHTCĐ cải thiện, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời người dân, góp phần xây dựng XHHT từ sở xã, phường, thị trấn Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu sở lý luận phát triển TTHTCĐ 5.2 Đánh giá thực trạng phát triển TTHTCĐ địa bàn huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh việc tạo hội học tập cho người dân cộng đồng 5.3 Đề xuất giải pháp phát triển TTHTCĐ địa bàn huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời người dân, góp phần xây dựng XHHT từ sở xã, phường, thị trấn Giới hạn, phạm vi nghiên cứu - Trong khuôn khổ luận văn thạc sĩ, tác giả nghiên cứu thực trạng giải pháp phát triển TTHTCĐ đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời người dân, góp phần xây dựng XHHT từ sở xã, phường, thị trấn huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh - Các giải pháp đề xuất dành cho chủ thể quản lý giám đốc TTHTCĐ Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 7.1 Phương pháp luận Đề tài vận dụng cách tiếp cận sau: - Tiếp cận hệ thống TTHTCĐ nằm hệ thống quản lý sở giáo dục thường xuyên từ Trung ương đến địa phương hệ thống giáo dục thường xuyên Xây dựng biện pháp phát triển TTHTCĐ đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời người dân,góp phần xây dựng XHHT từ sở xã, phường, thị trấn - Tiếp cận nhu cầu phát triển cộng đồng: TTHTCĐ sở học tập giúp người dân học tập thường xuyên, liên tục, suốt đời cấp sở xã, phường, thị trấn TTHTCĐ xây dựng phát triển dân, dân dân Xây dựng hệ thống giải pháp phát triển TTHTCĐ đáp ứng yêu cầu học tập suốt đời người dân giúp cộng đồng phát triển bền vững - Tiếp cận thực tiễn hoạt động TTHTCĐ: 31 Ngô Quang Sơn, Lê Thị Phương Hồng (2010), Thực trạng biện pháp nâng cao lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, hướng dẫn viên trung tâm học tập cộng đồng vùng đồng sơng Hồng, Tạp chí khoa học giáo dục số 59, trang 43 – 45 32 Bùi Trọng Trâm (2011), Trung tâm học tập cộng đồng với phát triển kinh tế - xã hội xây dựng xã hội học tập Thái Bình, Tạp chí Khoa học Giáo dục số 75 - tháng 11 năm 2011 33 Tô Bá Trượng (chủ biên) (2001), Giáo dục thường xuyên – thực trạng định hướng phát triển Việt Nam, Nhà xuất Đại học quốc gia, Hà Nội 34 Tô Bá Trượng (2007), Hệ thống giáo dục thường xuyên Việt Nam thập kỉ đầu kỉ XXI, Đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ Mã số B2007-37-64, Hà Nội 35 Trung tâm nghiên cứu xóa mù chữ giáo dục thường xuyên (1998), Tài liệu dịch Sổ tay phát triển trung tâm học tập (tập VIII) – Tài liệu huấn luyện APPEAL cho cán giáo dục thường xuyên (ATLP – CE) Văn phòng UNESCO khu vực Châu Á – Thái Bình Dương 36 Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục thường xuyên, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (2016), Kỷ yếu Đổi giáo dục thường xuyên đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời người, Hà Nội 37 Thủ tướng phủ, Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 – 2010”, Số hiệu 89/2012/QĐ-TTg 38 Thủ tướng phủ, Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020”, Số hiệu 89/2012/QĐ-TTg 39 Thủ tướng phủ (2012), Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng năm 2012 Thủ tướng Chính phủ) 40 Vụ Giáo dục Thường xuyên - Bộ Giáo dục Đào tạo, Hiệp hội quốc gia tổ chức UNESCO Nhật Bản (NFUAJ) (2005), Phát triển trung tâm học tập 118 cộng đồng (tài liệu tham khảo dùng huấn luyện cán Giáo dục thường xuyên Trung tâm học tập cộng đồng) 41 Vụ Giáo dục Thường xuyên - Bộ Giáo dục Đào tạo, Hiệp hội quốc gia tổ chức UNESCO Nhật Bản (NFUAJ) (2005), Sổ tay thành lập quản lý trung tâm học tập cộng đồng 42 Vụ Giáo dục thường xuyên – Bộ Giáo dục Đào tạo (2014), Hội thảo Đánh giá kết hoạt động trung tâm học tập cộng đồng giai đoạn 2008 – 2013 phương hướng phát triển giai đoạn tới, Hà Nội ngày 17 tháng năm 2014 43 Yin Yang – Viện học tập suốt đời UNESCO (UIL) (2010), Tổng quan việc xây dựng thành phố học tập chiến lược để thúc đẩy học tập suốt đời, Kỷ yếu Diễn đàn Việt Nam: Học tập suốt đời xây dựng xã hội học tập, Hà Nội Tài liệu tiếng nước ngoài: 44 Jacques Delor (1996), Learning: The Treasure within - UNESCO, Edition ODILEJACOB 45 Ministry of education, culture, sports, science and technology Japan, ACCU Asia/ pacific Cultural Centre for UNESCO (2008), Kominkan - Community learning centers (CLC) of Japan 46 UNESCO Bangkok (2012), Community Learning Centres: Asia – Pacific Regional Conference Report 47 UNESCO Bangkok (2008), Community Learning Centres: Country Reports from Asian 119 PHỤ LỤC -Mã số 01 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho: - Cán quản lý GDTX Sở Giáo dục Đào tạo, Phòng giáo dục - Lãnh đạo xã, huyện ban, ngành, đoàn thể - Cán quản lý GV/ hướng dẫn viên viên TTHTCĐ) Để có sở đề xuất biện pháp nhằm phát triển trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) huyện Yên Phong - Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu học tập suốt đời người dân, xin Ông/ Bà trả lời câu hỏi cách đánh dấu (X) vào thích hợp ghi ý kiến vào chỗ trống (Những thông tin bảo mật, nhằm mục đích nghiên cứu, khơng dùng cho mục đích khác) Xin trân trọng cảm ơn cộng tác Ông/ Bà A NỘI DUNG Xin Ông/Bà cho biết mức độ thường xuyên việc tổ chức hoạt động/ lớp học/ chuyên đề TTHTCĐ quý Ông bà làm Giám đốc triển khai năm gần đây, từ 01/2012 – 12/2016 (Câu hỏi dành riêng cho Giám đốc TTHTCĐ) Mức độ thường xuyên Thường Thỉnh TT Hoạt động/Chuyên đề/Lớp học Lớp Xóa mù chữ giáo dục tiếp tục sau biết chữ Lớp bổ túc văn hóa phổ cập giáo dục Lớp học nghề ngắn hạn Chuyên đề phát triển kinh tế - tăng thu nhập Chuyên đề thời - pháp luật Chuyên đề văn hóa - xã hội 120 xuyên thoảng (từ lần trở (từ đến lên/ năm) lần / năm) Chưa triển khai Mức độ thường xuyên Thường Thỉnh TT xuyên thoảng (từ lần trở (từ đến lên/ năm) lần / năm) Hoạt động/Chuyên đề/Lớp học Chưa triển khai Chuyên đề dinh dưỡng - chăm sóc 10 11 12 13 sức khỏe Chuyên đề bảo vệ môi trường Chuyên đề giới bình đẳng giới Hoạt động thể duc- thể thao Hoạt động văn hóa - văn nghệ Mít tinh/Hội họp Hoạt động/chuyên đề/lớp học khác: ………………………………………… Xin Ông/ Bà cho biết kết tổ chức hoạt động/ chuyên đề/ lớp học TTHTCĐ cho người dân cộng đồng kết đạt (theo mức độ từ đến 5, yếu, tốt) Kết đạt TT Hoạt động/Chuyên đề/Lớp học Lớp Xóa mù chữ giáo dục tiếp tục sau biết chữ Lớp bổ túc văn hóa phổ cập giáo dục Lớp học nghề ngắn hạn Chuyên đề phát triển kinh tế - tăng thu nhập Chuyên đề thời - pháp luật Chuyên đề văn hóa - xã hội 10 11 12 13 Chuyên đề dinh dưỡng - chăm sóc sức khỏe Chuyên đề bảo vệ môi trường Chuyên đề giới bình đẳng giới Hoạt động thể duc- thể thao Hoạt động văn hóa - văn nghệ Mít tinh/Hội họp Hoạt động/chuyên đề/lớp học khác: ………………… (nếu triển khai) Xin Ông/ Bà cho biết ý kiến đánh giá thực trạng nội dung, chương trình, phương pháp đieu kiện đảm bảo cho hoạt động/ chuyên đề/ lớp học TTHTCĐ (theo mức độ từ đến 5, kém/rất hạn chế/không phù hợp, tốt/ phù hợp) 121 TT Nội dung, chương trình, phương pháp đieu kiện Thực trang (theo mức độ từ đến 5) đảm bảo cho Hoạt động/Chuyên đề/Lớp học Nội dung, chương trình Thực phương pháp hình thức tổ chức dạy học/hướng dẫn có hiệu cho người dân (thuyết trình, thảo luận nhóm, cơng não, tranh luận, sắm vai, đóng kịch, nghiên cứu tình ) Số lượng cấu giáo viên/hướng dẫn viên Năng lực giáo viên/hướng dẫn viên Lựa chọn địa điểm triển khai hoạt động/ chuyên đề/ lớp học Cơ sở vật chất phương tiện kỹ thuật phục vụ hoạt động/ chuyên đề/ lớp học Các tài liệu thu thập, sử dụng hoạt động/ chuyên đề/ lớp học (tranh, ảnh, tư liệu, áp phích, tờ rơi, sách mỏng, tạp chí, băng đĩa hình, băng cat set ) Tài cho hoạt động/ chuyên đề/ lớp học Xin Ông/ Bà cho biết ý kiến đánh giá thực trạng cơng tác lập kế hoạch cho hoạt động TTHTCĐ 4.1 Xin Ơng/ Bà cho biết có/ khơng có kế hoạch năm hoạt động/chuyên đề/lớp học: Có  4.2 Nếu có kế hoạch năm: Khơng có  a Kế hoạch năm có xây dựng thường xuyên hàng năm khơng? Có hàng năm  Năm có, năm khơng  b Kế hoạch năm có cụ thể hóa cho kế hoạch quý, tháng năm? Có  c Kế hoạch năm xây dựng nào? Khơng có  (Đánh giá kết thực theo mức từ đến 5, yếu/kém, tốt) Công tác lập kế hoạch TTHTCĐ Tìm hiểu thực tế, thu thập thơng tin kinh tế - xã hội địa phương Tìm hiểu thực tế, thu thập thông tin cộng đồng 122 Kết thực Công tác lập kế hoạch TTHTCĐ Kết thực Thu thập, phân tích xác định nhu cầu học tập/hoạt động người dân cộng đồng Xác định thứ tự ưu tiên cho nhu cầu học tập/hoạt động người dân cộng đồng Lập kế hoạch cụ thể (xác định mục tiêu, nội dung, hoạt động tiến độ) triển khai hoạt động/chuyên đề/lớp học đáp ứng nhu cầu hoạt động/học tập cộng đồng Dự kiến nguồn lực để triển khai hoạt động/chuyên đề/lớp học Phê duyệt ban hành kế hoạch Xin Ông/ Bà cho biết ý kiến đánh giá thực trạng công tác tổ chức thực cho hoạt động TTHTCĐ (Đánh giá theo mức từ đến 5, yếu/kém, tốt) Công tác tổ chức thực hoạt động TTHTCĐ Quy định phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho cá nhân, đơn vị liên quan Phối kết hợp với ban, ngành, đoàn thể địa phương việc tổ chức thực hoạt động/chuyên đề/lớp học TTHTCĐ Tuyên truyền, vận động người dân tham gia hoạt động/chuyên đề/lớp học TTHTCĐ Lựa chọn địa điểm học tập, sinh hoạt; tổ chức hoạt động/chuyên đề/lớp học theo hình thức phù hợp, hiệu người dân (thuyết trình lớp, dã ngoại, tập huấn trường/thực địa ) Mời người dân tham gia học tập, sinh hoạt theo đối tượng, nhu cầu Huy động nguồn GV/ HDV có kinh nghiệm, am hiểu giáo dục người lớn để tham gia giảng dạy, hướng dẫn hoạt động/chuyên đề/lớp học TTHTCĐ Theo dõi phân phối, cân đối nguồn tài cho lớp học/ hoạt động TTHTCĐ 123 Kết Công tác tổ chức thực hoạt động TTHTCĐ Hỗ trợ kinh phí cho hướng dẫn viên, báo cáo viên tham Kết gia giảng dạy/hướng dẫn Nghiên cứu khả tài trợ, đóng góp nguồn lực tài chính, sở vật chất ngồi cộng đồng 10 Cung cấp thơng tin nội dung hoạt động/chuyên đề/lớp học cần tài trợ đề nghị mức độ, hình thức đóng góp, tài trợ theo phương án phù hợp 11 Huy động tham gia đóng góp tài chính, sở vật chất cá tổ chức, cá nhân cộng đồng để thực hoạt động TTHTCĐ 12 Huy động đóng góp cộng đồng tài liệu cho hoạt động/chuyên đề/lớp học (tranh, ảnh, tư liệu, áp phích, tờ rơi, sách mỏng, tạp chí, băng đĩa hình, băng cat set ) 13 Duy trì mối quan hệ với nhà tài trợ, nguồn đóng góp Xin Ơng/ Bà cho biết ý kiến đánh giá thực trạng cơng tác kiểm tra, đánh giá hoạt động TTHTCĐ Công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động TTHTCĐ Kiểm tra, đánh giá kết Mức độ thực Thường Thỉnh Không xuyên thoảng trực tiếp sau kết thúc hoạt động/chuyên đề/lớp học theo kế hoạch triển khai TTHTCĐ Kiểm tra, đánh giá giáo án, hồ sơ giảng dạy đội ngũ GV/ HDV/ báo cáo viên TTHTCĐ 124 thực Kết thực Trung Chưa đạt Tốt Khá bình yêu cầu Công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động TTHTCĐ Kiểm tra, giám sát Mức độ thực Thường Thỉnh Không xuyên thoảng Kết thực Trung Chưa đạt Tốt Khá bình yêu cầu thực trình triển khai kế hoạch hoạt động/chuyên đề/lớp học Đánh giá tác động, hiệu hoạt động/chuyên đề/lớp học trung tâm đời sống người dân cộng đồng Rút học kinh nghiệm cho lần thực hoạt động sau TTHTCĐ Ông/ bà cho biết yếu tố ảnh hưởng tới phát triển TTHTCĐ (đánh giá mức độ ảnh hưởng từ đến 5, ảnh hưởng, ảnh hưởng): TT Các yếu tố ảnh hưởng Nhận thức cộng đồng nhu cầu hoạt động, học tập vai trò TTHTCĐ Nhận thức cấp Ủy Đảng quyền địa phương nhu cầu hoạt động, học tập cộng đồng vai trò TTHTCĐ, trách nhiệm cấp Ủy Đảng quyền Sự quan tâm, đạo cấp Ủy Đảng quyền địa phương phát triển TTHTCĐ Các sách địa phương phát triển TTHTCĐ Năng lực quản lý TTHTCĐ 125 Mức độ ảnh hưởng Xin Ông/ Bà cho biết nhu cầu người dân cộng đồng việc tham gia hoạt động/ chuyên đề/ lớp học TTHTCĐ tổ chức thời gian tới (theo mức độ từ đến 5, có nhu cầu, nhu cầu cao) Nhu cầu cộng đồng tham gia hoạt TT Mức độ nhu cầu động/chuyên đề/lớp học TTHTCĐ tổ chức 1 Lớp Xóa mù chữ giáo dục tiếp tục sau biết chữ Lớp bổ túc văn hóa phổ cập giáo dục Lớp học nghề ngắn hạn Chuyên đề phát triển kinh tế - tăng thu nhập Chuyên đề thời - pháp luật Chuyên đề văn hóa - xã hội 10 11 12 Chuyên đề dinh dưỡng - chăm sóc sức khỏe Chuyên đề bảo vệ mơi trường Chun đề giới bình đẳng giới Hoạt động thể duc- thể thao Hoạt động văn hóa - văn nghệ Mít tinh/Hội họp Hoạt động/chun đề/lớp học khác: ………………… 13 …………………………… Theo ông/ bà, mức độ phù hợp khả thi biện pháp để phát triển TTHTCĐ đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời cho người dân cộng đồng? Các biện pháp Mức độ cần thiết Cần Ít cần Không thiết Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán người dân địa phương lợi ích việc tham gia hoạt động học tập, sinh hoạt TTHTCĐ Xác định nhu cầu học tập người dân cộng đồng Xây dựng kế hoạch hoạt động cho TTHTCĐ đáp ứng nhu cầu học tập người dân cộng đồng Tổ chức linh hoạt chương 126 thiết cần thiết Mức độ khả thi Khả Ít khả Không thi thi khả thi Mức độ cần thiết Cần Ít cần Khơng Các biện pháp thiết trình hoạt động TTHTCĐ phù hợp với nhu cầu người học Phát triển mạng lưới liên kết, phối hợp với tất ban, ngành, đồn thể, chương trình, dự án cộng đồng để huy động nguồn lực cách hiệu cho hoạt động TTHTCĐ Nâng cao hiệu công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động TTHTCĐ Bồi dưỡng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên/ hướng dẫn viên TTHTCĐ Bồi dưỡng, nâng cao lực quản lý cho ban giám đốc TTHTCĐ 127 thiết cần thiết Mức độ khả thi Khả Ít khả Khơng thi thi khả thi B THƠNG TIN CÁ NHÂN Ơng/Bà cho biết số thơng tin thân: 1.1 Giới tính: - Nam: 1.2 Dân tộc : - Kinh : 1.3 Tuổi: - Dưới 30 tuổi: - Từ 40 đến 49 tuổi: - Từ 60 tuổi trở lên: 1.4 Trình độ học vấn: Tiểu học:  Cao Đẳng:  - Nữ: - Dân tộc khác: - Từ 30 đến 39 tuổi: - Từ 50 đến 59 tuổi:      THCS:      THPT:  Đại học trở lên:  1.5 Nghề nghiệp:………………………………………………………………… 1.6 Thâm niên công tác:……………………………năm 1.7 Thâm niên công tác TTHTCĐ:…………… năm 1.8 Chức vụ nay: …………………………………………………………………… 1.9 Đơn vị công tác:……………………………………………………………………… 1.10 Khu vực hành chính: Xã Huyện:………………… Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn hợp tác Ông/ Bà! 128 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN Mã số 02 (Dành cho người dân tham gia học tập TTHTCĐ) Để có sở đề xuất biện pháp nhằm phát triển trung tâm học tập cộng đồng huyện Yên Phong - Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu học tập suốt đời người dân, xin Ông/ Bà trả lời câu hỏi cách đánh dấu (X) vào thích hợp ghi ý kiến vào chỗ trống (Những thông tin bảo mật, nhằm mục đích nghiên cứu, khơng dùng cho mục đích khác) Xin trân trọng cảm ơn cộng tác Ông/ Bà A.NỘI DUNG Ông/ bà tham gia hoạt động/ chuyên đề/ lớp học TTHTCĐ tổ chức, kết đạt (theo mức độ từ đến 5, yếu, tốt) nhu cầu tham gia thời gian tới (có thể đánh dấu X vào nhiều phương án trả lời) TT Lớp Xóa mù chữ giáo dục tiếp tục sau biết chữ Lớp bổ túc văn hóa phổ cập giáo dục Lớp học nghề ngắn hạn Chuyên đề phát triển kinh tế - tăng thu nhập Chuyên đề thời - pháp luật Chuyên đề văn hóa - xã hội 10 11 12 13 Nhu cầu (nếu tham gia) tham gia Hoạt động/Chuyên đề/Lớp học thời gian 1 Kết đạt Chuyên đề dinh dưỡng - chăm sóc sức khỏe Chun đề bảo vệ mơi trường Chuyên đề giới bình đẳng giới Hoạt động thể duc- thể thao Hoạt động văn hóa - văn nghệ Mít tinh/Hội họp Hoạt động/chuyên đề/lớp học khác: ……… 129 tới TT Hoạt động/Chuyên đề/Lớp học Kết đạt Nhu cầu (nếu tham gia) tham gia thời gian Những lí sau khiến ơng/ bà tham gia hoạt động/ chuyên đề/ lớp học trung tâm học tập cộng đồng? (có thể đánh dấu vào nhiều phương án trả lời) Được xóa mù chữ giáo dục tiếp tục sau biết chữ  Có trình độ văn hóa phổ cập  Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần  Có hiểu biết lĩnh vực đời sống xã hội (bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội )  Nâng cao thu nhập cải thiện đời sống  Biết cách bảo vệ sức khỏe cho thân gia đình  Có hiểu biết chủ trương, sách pháp luật nhà nước để không vi phạm pháp luật. Có hiểu biết kĩ thuật sản xuất chăn ni, trồng trọt (ví dụ: cách phòng trừ dịch bệnh gia súc, gia cầm; bón phân cho trồng, cách chọn giống vật ni, trồng có hiệu )  Biết vay vốn để sản xuất nông nghiệp  10 Biết cách bảo vệ môi trường (bảo vệ nguồn nước sinh hoạt, chống ô nhiễm không khí, xử lí rác thải sinh hoạt, vệ sinh nơi ở, tiết kiệm lượng sản xuất - sinh hoạt )  11 Cập nhật tình hình thời nước quốc tế xảy ngày  12 Được học nghề để làm kiếm tiền cho thân gia đình 13 Triển khai áp dụng kiến thức học vào sống  14 Giúp thân tự tin hơn, có ích sống  15 Nêu gương cho anh/ em/ con/ cháu gia đình  16 Đi học theo phong trào  17 Được gặp gỡ, giao lưu với người  18 Lí khác: (xin vui lòng ghi rõ) 130  Ông/bà cho biết những khó khăn tham gia hoạt động/ chuyên đề/ lớp học trung tâm học tập cộng đồng? (có thể đánh dấu vào nhiều phương án trả lời): Các hoạt động/ chuyên đề/ lớp học tổ chức địa điểm xa, không phù hợp  Nội dung học tập không phù hợp, không thiết thực  Không thông báo rộng rãi việc tổ chức hoạt động/ chuyên đề/ lớp học  Khơng có xung quanh tham gia hoạt động/ chuyên đề/ lớp học  Các hoạt động/ chuyên đề/ lớp học tổ chức vào thời gian không phù hợp  Bận công việc gia đình, làm ăn, sản xuất nên khơng có thời gian học  Bản thân thấy việc học không cần thiết  Đội ngũ GV/ HDV chuyên đề dạy không hay, buồn ngủ  Khơng có hoạt động thực hành buổi học chuyên đề  10 Không phát tài liệu kinh phí học  11 Gia đình khơng ủng hộ việc học hoạt động/ chuyên đề/ lớp học trung tâm học tập cộng đồng  12 Những khó khăn khác (xin vui lòng ghi rõ) B THÔNG TIN CÁ NHÂN Ông/Bà cho biết số thơng tin thân: Giới tính: Tuổi: Nam:  Nữ:  15-35:  Dân tộc: 36-60:  Kinh:  Dân tộc khác:  Xin nêu rõ: Trình độ văn hóa: Tiểu học:  Cao đẳng:  60 trở lên:  THCS:  THPT:  Đại học trở lên:  Số gia đình: - con:  - con:  trở lên:  Nguồn thu nhập chủ yếu gia đình? Chăn nuôi:  Trồng trọt: Cụ thể:  Nghề phụ:  Lương hưu:  Cụ thể: Cụ thể: 131 Nguồn khác:  Cụ thể: Kinh tế gia đình thuộc loại nào? Khá:  Trung Bình:  Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn hợp tác Ông/Bà! 132 Nghèo:  ... xuyên 18 1.2.3 Trung tâm học tập cộng đồng, Phát triển trung tâm học tập cộng đồng .20 1.3 Trung tâm học tập cộng đồng với việc đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời người dân, ... học tập cộng đồng. 32 1.3.7 Nguồn lực Trung tâm học tập cộng đồng 32 1.4 Phát triển Trung tâm học tập cộng đồng đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời người dân, góp phần xây dựng xã hội học tập ... trí trung tâm việc tạo hội học tập suốt đời cho người dân ngược lại Với lý kể trên, tác giả chọn đề tài Phát triển trung tâm học tập cộng đồng huyện Yên Phong - Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu học tập
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG HUYỆN YÊN PHONG BẮC NINH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỌC TẬP SUỐT ĐỜI CỦA NGƯỜI DÂN, PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG HUYỆN YÊN PHONG BẮC NINH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỌC TẬP SUỐT ĐỜI CỦA NGƯỜI DÂN, Cấu trúc của đề tài, TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH, Hiện nay, đã có đủ 14 TTHTCĐ được thành lập và hoạt động trên 14 xã của huyện Yên Phong. Đó là:, Tổ chức tập huấn cho ban giám đốc, cán bộ quản lý, báo cáo viên, hướng dẫn viên các TTHTCĐ, TÀI LIỆU THAM KHẢO, PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay