NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CẤP XÃ TỈNH ĐIỆN BIÊN

118 3 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 21:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LÊ THỊ DIỆU THÚY NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LÊ THỊ DIỆU THÚY NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN Chuyên ngành: Giáo dục Phát triển cộng đồng Mã số: Thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Phạm Tất Dong HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu cá nhân Các số liệu tài liệu trích dẫn luận án trung thực Kết nghiên cứu không trùng với cơng trình cơng bố trước Tơi chịu trách nhiệm với lời cam đoan Hà Nội, tháng năm 2017 Tác giả luận án Lê Thị Diệu Thúy LỜI CẢM ƠN Nhân dịp hoàn thành luận văn tốt nghiệp khóa học thạc sĩ Giáo dục Phát triển cộng đồng, cho phép bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy cô giáo trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đặc biệt thầy giáo Giáo sư, Tiến Sỹ Phạm Tất Dong – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tận tình giúp đỡ, hướng dẫn để tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn đồng chí lãnh đạo, đồng chí đồng nghiệp Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Điện Biên, Trường Chính trị tỉnh Điện Biên Ban Tổ chức huyện, thị , thành ủy tỉnh Điện Biên, động viên tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành chương trình khóa học Kính chúc thầy giáo, giáo trường Đại học Sư phạm Hà Nội dồi sức khỏe để cống hiến nhiều cho nghiệp giáo dục nước nhà, để đào tạo cho đất nước nhiều cán bộ, cơng chức, viên chức có phẩm chất, lực nhằm góp phần vào nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Xin chân thành cảm ơn! Tác giả Lê Thị Diệu Thúy MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn Đề tài .1 Mục đích nghiên cứu luận văn 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu luận văn Phương pháp nghiên cứu luận văn Những đóng góp khoa học, ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Cấu trúc luận văn PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CẤP 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.2 Khái niệm, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ công chức cấp 11 1.2.1 Khái niệm công chức công chức cấp .11 1.2.2 Đặc điểm công chức .14 1.2.3 Chức năng, nhiệm vụ công chức cấp 14 1.3 Chất lượng đội ngũ công chức cấp 16 1.3.1 Khái niệm chất lượng đội ngũ công chức cấp 16 1.3.2 Đặc điểm chất lượng đội ngũ công chức cấp .17 1.4 Tiêu chuẩn tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ công chức cấp 18 1.4.1 Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đội ngũ cơng chức cấp 18 1.4.2 Các tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ công chức cấp .19 1.5 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp .24 1.5.1 Theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước .24 1.5.2 Theo u cầu cơng cải cách hành 25 1.5.3 Theo vai trò đội ngũ công chức cấp .26 1.5.4 Do trình độ dân trí nâng lên tình trạng bất cập trình độ, lực đội ngũ cơng chức quyền .27 1.5.5 Do yêu cầu nâng cao phẩm chất đạo đức, khắc phục tình trạng thối hóa, biến chất đội ngũ công chức cấp .28 1.5.6 Do chuyển đổi chế quản lý kinh tế 29 1.6 Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng đội ngũ công chức cấp 30 1.6.1 Các nhân tố khách quan 30 1.6.2 Các nhân tố chủ quan 33 1.7 Các hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp 33 1.7.1 Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng công chức 33 1.7.2 Công tác tuyển dụng đội ngũ công chức 34 1.7.3 Công tác sử dụng đội ngũ công chức 35 1.7.4 Công tác đánh giá đội ngũ công chức .36 1.7.5 Công tác kiểm tra, giám sát công chức thi hành công vụ 37 KẾT LUẬN CHƯƠNG I .38 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN .39 2.1 Khái quát chung tỉnh Điện Biên .39 2.1.1 Về địa lý 39 2.1.2 Về dân cư 40 2.1.3 Các dân tộc tỉnh Điện Biên 40 2.1.4 Về an ninh, trị, văn hóa – hội .41 2.2 Chất lượng đội ngũ công chức cấp tỉnh Điện Biên .42 2.2.1 Về số lượng, cấu .42 2.2.2 Trình độ văn hóa 44 2.2.3 Trình độ chun mơn 44 2.2.4 Trình độ lý luận trị 47 2.2.5 Trình độ ngoại ngữ, tin học 48 2.2.6 Khả đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu thực cơng việc .50 2.2.7 Khả hồn thành nhiệm vụ 53 2.2.8 Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp tỉnh Điện Biên 55 2.2.9 Chính sách đãi ngộ, tạo động lực đội ngũ công chức cấp 57 2.2.10 Công tác đánh giá, xếp loại công chức cấp 59 2.2.11 Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đội ngũ công chức cấp .61 2.3 Đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cơng chức quyền cấp tỉnh Điện Biên 62 2.3.1 Thành tựu 62 2.3.2 Những tồn cần khắc phục 63 2.5 Nguyên nhân thực trạng chất lượng đội ngũ công chức cấp tỉnh Điện Biên 65 2.6 Những vấn đề đặt việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức quyền cấp tỉnh Điện Biên 68 Kết luận chương .70 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN .71 3.1 Mục tiêu quan điểm đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp tỉnh Điện Biên 71 3.1.1 Mục tiêu 71 3.1.2 Quan điểm đề xuất giải pháp .72 3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp tỉnh Điện Biên 75 3.2.1 Nâng cao hiệu công tác cán công chức cấp 75 3.2.2 Hoàn thiện chế độ đãi ngộ, tạo động lực đội ngũ công chức cấp 79 3.2.3 Nâng cao nhận thức mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích việc xây dựng hội học tập công chức cấp 81 3.2.4 Tổ chức hoạt động học tập suốt đời cho công chức cấp 83 3.2.5 Củng cố, phát triển mạng lưới sở giáo dục địa phương đáp ứng yêu cầu học tập suốt đời đội ngũ công chức cấp .85 3.2.6 Đẩy mạnh hình thức học từ xa, học qua mạng cho công chức cấp 87 3.2.7 Triển khai giải pháp hỗ trợ công chức cấp nhằm nâng cao chất lượng hiệu học tập suốt đời .88 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 PHẦN PHỤ LỤC 98 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Số lượng, cấu cán bộ, công chức cấp tỉnh Điện Biên giai đoạn 2012-2016 43 Bảng 2.2: Trình độ văn hóa trình độ chun mơn đào tạo cán bộ, công chức cấp tỉnh Điện biên 45 Bảng 2.3: Nâng cao trình độ nghiệp vụ, chun mơn, tay nghề cho công chức cấp tỉnh Điện Biên 46 Bảng 2.4 Trình độ lý luận trị đội ngũ công chức cấp tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2016 .47 Bảng 2.5: Trình độ ngoại ngữ, tin học đội ngũ công chức cấp tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2014-2016 49 Bảng 2.6: Nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học công chức cấp tỉnh Điện Biên so sánh với nước tỉnh miền núi phía Bắc .49 Bảng 2.7: Cơng chức tự đánh giá khả đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công chức cấp thực nhiệm vụ chuyên môn .51 Bảng 2.8: Người dân đánh giá thái độ, ý thức thực thi công vụ công chức cấp 52 Bảng 2.9: Kết đánh giá cán lãnh đạo chủ chốt cấp công chức cấp huyện mức độ hồn thành nhiệm vụ cơng chức cấp .54 Bảng 2.10: Kết đào tạo, bồi dưỡng cán công chức cấp tỉnh Điện Biên 2016 55 Bảng 2.11 Ý kiến đánh giá công chức cấp công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp tỉnh Điện Biên .56 Bảng 2.12 Kết đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức cấp tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2014- 2016 60 Bảng 2.13: Kết kiểm tra, giám sát đội ngũ công chức cấp tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2016 .62 - Vấn đề cộm chất lượng ĐNCC nói chung cơng chức cấp nói riêng sách tiền lương nhiều bất cập Chính vậy, Đảng Nhà nước cần nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung sách tiền lương cho cơng chức: hồn thiện hệ thống thang, bảng lương hành Nhà nước, tiến tới trả lương phụ cấp theo vị trí, chức danh cơng việc đảm nhiệm; xác định mức tiền lương sở đảm bảo mức sống trung bình cơng chức có lộ trình tăng mức tiền lương sở rõ ràng, hợp lý quỹ tiền lương công chức; nâng mức hệ số tiền lương bậc (2,34) lên cao Với mục tiêu công chức sống lương biện pháp phòng chống tham nhũng - Tăng cường sách đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ĐNCC cấp xã, đa dạng hóa loại hình chương trình đào tạo, bồi dưỡng ĐNCC cấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ học tập nâng cao trình độ mặt sâu vào chuyên môn nghiệp vụ đảm nhận Trung ương hỗ trợ đảm bảo nguồn kinh phí cho địa phương thực tốt công tác đào tạo - bồi dưỡng - Đảng Nhà nước quản lý chặt chẽ tiêu biên chế cụ thể nhằm hạn chế số lượng công chức cấp “sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về”, làm việc khơng có hiệu Bố trí, xếp đủ số lượng, cấu cơng chức, vừa hồn thành nhiệm vụ giao, vừa tiết kiệm ngân sách Nhà nước Tùy vào điều kiện, ngân sách địa phương mà bổ sung cán hợp đồng cho vị trí q nhiều việc - Cơng chức cấp nữ giới chiếm tỷ lệ thấp, đặt yêu cầu năm tới cần quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng ĐNCC nữ thích hợp, thực tốt mục tiêu “vì tiến phụ nữ” Chính phủ quy định + Đối với tỉnh: 93 - Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh cần tăng cường lãnh đạo, đạo, kiểm tra, giám sát công tác cán ĐNCC cấp xã, kịp thời phát hiện, uốn nắn hạn chế, thiếu sót, lệch lạc, bảo đảm việc xây dựng ĐNCC cấp quan điểm, định hướng Đảng Định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm xây dựng ĐNCC cấp xã, kịp thời biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến xuất sắc, xử lý, kỷ luật trường hợp sai phạm - Cơ hội phát triển cơng chức cấp hạn chế Trong thực tế, dường chưa có liên thơng cơng chức cấp cấp quyền cấp cơng tác cán Do đó, nhiều cơng chức cấp khó có đủ điều kiện để tiếp tục đảm nhận chức danh lãnh đạo cấp nữa, họ thường phải làm việc tuổi nghỉ hưu, khả thăng tiến công tác bị hạn chế Điều tác động không tốt tới động lực làm việc công chức cấp - Tiếp tục mở lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn, lớp đào tạo đại học nhiều hình thức khác nhau: đào tạo chức, từ xa… nhiều lĩnh vực bồi dưỡng cập nhật kiến thức quản lý, pháp luật, kinh tế hội cho cán cấp xã, phường, thị trấn huyện, thị, thành phố nhằm nâng cao lực công tác cho ĐNCC cấp xã, để đội ngũ có điều kiện vừa tham gia công tác, vừa tham gia học tập - Các cấp quyền ban ngành liên quan địa phương cần tích cực xây dựng triển khai thực Đề án xây dựng hội học tập nhằm “Học tập suốt đời, góp phần nâng cao dân trí lực cơng dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng sống thân, gia đình hội.” - Thực nghiêm túc, công khai, minh bạch quy chế tuyển dụng cơng chức cấp xã, xóa bỏ hồn tồn chế “xin- cho”, “chạy chọt”, “con ông cháu cha” tuyển dụng công chức cấp xã, lấy lại niềm tin nhân dân vào trình độ lực ĐNCC 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban tổ chức Trung ương (2014), Một số văn kiện xây dựng Đảng Tổ chức, cán đảng viên, I, II, III, IV, V, Ban Tổ chức Trung ương, Hà Nội Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên (2016), Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp (2012-2016) Bộ Chính trị (2007), Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13/42007 Bộ Chính trị (khóa X) Về tăng cường lãnh đạo Đảng công tác khuyến học, khuyến tài Bộ Chính trị (2007), Quyết định số 58-QĐ/TW ngày 07 tháng năm 2007 ban hành quy chế chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán Bộ Nội vụ (2012), Thông tư 06/2012/TT- BNV ngày 30/10/2012 hướng dẫn chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn Bộ Nội vụ (2010), Thông tư 03/2011/TT- BNV ngày 25/01/2011 hướng dẫn thực số điều Nghị định 18/2010/NĐ-CP, ngày 05/3/2010 đào tạo, bồi dưỡng cơng chức Chính phủ (2003), Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 chế độ, sách cán bộ, cơng chức xã, phường, thị trấn Chính phủ (2009), Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 chức danh, số lượng, số chế độ, sách cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người hoạt động không chuyên trách cấp Chính phủ (2010), Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 Quy định người cơng chức 10 Chính phủ (2010), Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 đào tạo, bồi dưỡng cơng chức 11 Chính phủ (2011), Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 công chức xã, phường, thị trấn 12 Chính phủ 95 13 (2013), Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 xây dựng hội học tập giai đoạn 2012-2020 14 GS.TS Phạm Tất Dong (2016), Thuật ngữ giáo dục người lớn hội học tập, NXB Thanh niên, Hà Nội 15 GS.TS Phạm Tất Dong (2016), Một số vấn đề giáo dục hội học tập, NXB Thanh niên, Hà Nội 16 Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Văn kiện Đại hội đảng thời kỳ đổi (Đại hội VI, VII, VIII, IX), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 18 ThS Lưu Hải Đăng (2012), "Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ lực đáp ứng yêu cầu cải cách hành giai đoạn 2011 - 2020", Tạp chí Tổ chức nhà nước(4/2012), tr 22-26 19 ThS Nguyễn Huy Hồng (2011), "Vai trò đội ngũ cán chủ chốt xã, phường, thị trấn thời kỳ mới”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước(10/2011), tr 15-18 20 ThS Thạch Thọ Mộc (2014), “Tiếp tục đổi công tác tuyển dụng đánh giá ĐNCC nước ta nay”, Tạp chí tổ chức nhà nước (04/2014), tr 4-6 21 Nguyễn Hồng Nhung (2011), “Nâng cao chất lượng hoạt động quyền cấp tỉnh Điện Biên nay”, Luận văn thạc sỹ Quản lý hành cơng, Học viện Hành quốc gia, Hà Nội 22 PGS, Võ Tấn Quang (2001), hội hóa giáo dục, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội 23 Quốc hội nước Cộng hòa hội Chủ nghĩa Việt Nam (2008), Luật Cán bộ, công chức,22/2008/QH12, Hà Nội 24 Nguyễn Thị Thảo (2014), “Nâng cao chất lượng ĐNCC cấp tỉnh Thanh Hóa ”, Luận văn thạc sỹ Quản trị nhân sự, Trường Đại học Lao động – hội, Thanh Hóa 25 Tỉnh ủy Điện Biên (2017), Báo cáo số 134-BC/TU, ngày 27/4/2017 Tổng kết 10 năm thực Chỉ thị 11-CT/TW, ngày 13/42007 Bộ Chính trị 96 (khóa X) Về tăng cường lãnh đạo Đảng công tác khuyến học, khuyến tài 26 UBND tỉnh Điện Biên (2012), Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 12 năm 2012 quy định sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức học sách thu hút người có trình độ cao địa bàn tỉnh Điện Biên 27 UBND tỉnh Điện Biên (2016), Báo cáo tình hình kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội năm 2016 28 Văn phòng Trung ương Đảng (2016), Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương khóa XII, Đảng cộng sản Việt Nam, Hà Nội 29 Viện Ngôn ngữ học (2000), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng, tr.144 30 TS Dương Trung Ý (2013), “ Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn”, Trang thơng tin điện tử NXB Chính trị quốc gia thật (17/07/2013) 97 PHẦN PHỤ LỤC Phụ lục ÁP DỤNG CHO CÔNG CHÚC CẤP Để giúp đồng chí thực tốt cơng việc cơng chức cấp xã, xin đồng chí vui lòng đánh (X) vào số thơng tin mà đồng chí đồng ý Những thơng tin đồng chí sử dụng với mục đích khoa học Rất mong nhận hợp tác đồng chí! I Thơng tin chung Họ tên:………………………………Tuổi (Ghi rõ năm sinh):………… Giới tính: Nam Nữ Chức danh nay: Đơn vị công tác: Số năm công tác:…………………………………………………………… Thâm niên giữ chức vụ tại:……………………………………………… Trình độ văn hố: TH THCS Trình độ chun mơn cao THPT Trung cấp Cao đẳng Đại học Hình thức đào tạo: Sau đại học Chính quy Khơng quy Trình độ trị cao nhất: Cao cấp Trung cấpcấp Chưa qua đào tạo Trình độ đào tạo quản lý nhà nước cao nhất: Chuyên viên Chuyên viên Cán Chưa qua đào tạo 98 II Nội dung Câu 1: Xin đồng chí cho biết cơng việc có với chun mơn đào tạo khơng? Có Khơng Câu 2: Theo đồng chí, số lượng công chức làm việc quan, đơn vị đồng chí nào? 1.Thừa nhiều Đủ người Thừa 4.Thiếu Câu 3: Việc sử dụng, bố trí, xếp cơng chức theo chức danh theo quy định Nhà nước xã, phường đồng chí phù hợp chưa? Phù hợp Chưa phù hợp Câu 4: Đồng chí tuyển dụng vào chức danh cơng việc thơng qua hình thức nào? Thi tuyển công chức Điều động, luân chuyển Chính sách thu hút nhân tài Hình thức khác Câu 5: Theo đồng chí, sách tuyển dụng cơng chức cấp có phù hợp khơng? Phù hợp Không phù hợp - Nếu chưa phù hợp nêu vài lý do? Câu 6: Đồng chí cho biết nhận định vấn đề nâng cao thể lực ĐNCC cấp địa phương nào? 1.Rất quan tâm Bình thường 99 Quan tâm Ít quan tâm Câu 7: Mức lương trung bình tháng đồng chí (bao gồm khoản phụ cấp)? Theo đồng chí, với mức thu nhập đáp ứng so với mức sống bình quân hội nay? Cao Không đủ sống Tạm đủ sống Rất chật vật Đánh giá đồng chí sách tiền lương cơng chức cấp nay? Hợp lý Chưa hợp lý Nếu chưa hợp lý sao? Kiến nghị đồng chí sách tiền lương cơng chức cấp thời gian tới: Câu 8: Đồng chí thường xuyên tham dự lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn không? Thường xuyên Thỉnh thoảng Rất Câu 9: Đồng chí đánh giá công tác đào tạo bồi dưỡng (nếu tham gia) theo tiêu chí sau: Diễn giải Phù hợp 100 Không phù hợp Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng Nội dung chương trình tập huấn Hình thức đào tạo, bồi dưỡng Phương pháp, chất lượng, trình độ giảng viên, giáo viên hướng dẫn Thời gian, địa điểm Kinh phí Câu 10 Đồng chí tự nhận xét khả đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thực thi cơng vụ mình? Tốt Khá Trung bình Chưa đáp ứng Cụ thể qua tiêu chí sau đây: -Về sức khỏe : Đáp ứng đầy đủ Đáp ứng phần Chưa đáp ứng -Về trình độ chun mơn: Đáp ứng đầy đủ Đáp ứng phần Chưa đáp ứng - Về kinh nghiệm làm việc: Đáp ứng đầy đủ Đáp ứng phần Chưa đáp ứng Câu 11: Hàng năm , phường đồng chí có tổ chức đánh giá, phân loại cơng chức khơng? Có Khơng - Theo đồng chí cách đánh giá cơng chức phù hợp chưa? Phù hợp Chưa phù hợp 101 - Nếu chưa phù hợp nên dùng phương pháp khác? ………………………………………………………………………………… Câu 12: Trong năm gần đồng chí khen thưởng lần? Trong năm gần đồng chí bị kỷ luật từ khiển trách trở lên không ? Có Khơng Câu 13 Đồng chí có nguyện vọng chuyển sang làm cơng tác khác khơng? Có Khơng Xin chân thành cảm ơn! Điện Biên, ngày … tháng ……năm 2017 102 Phụ lục LẤY Ý KIẾN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CẤP CÔNG CHỨC CẤP HUYỆN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CẤP I: Thông tin chung Họ tên:………………………………Tuổi (Ghi rõ năm sinh):………… Giới tính: Nam Nữ Điện thoại: Chức danh nay: Đơn vị công tác: II: Nội dung Câu 1: Đánh giá chung đồng chí chất lượng ĐNCC cấp tỉnh Điện Biên nay? (Vui lòng đánh dấu x vào ô lựa chọn) Đã đáp ứng yêu cầu công việc Chưa đáp ứng yêu cầu cơng việc Đáp ứng phần cơng việc Khó đánh giá Nguyên nhân chủ yếu đánh giá : Do trình độ chun mơn Do hạn chế lực thực thi công vụ Do thái độ, ý thức công chức cấp chưa cao Nguyên nhân khác: 103 Câu 2: Đồng chí có đánh khả hoàn thành nhiệm vụ giao ĐNCC sở qua tiêu chí mức độ sau: Khối lượng cơng việc giao hồn thành Tiến độ hồn thành cơng việc Chất lượng cơng việc hồn thành Trong đó: - Khối lượng cơng việc giao hồn thành: 1: Vượt mức; 2: Đúng định mức ; 3: Một phần; 4: Chưa hoàn thành - Tiến độ hồn thành cơng việc 1: Vượt thời hạn; 2: Đúng dự kiến; 3: Chậm tiến độ; 4: Chưa hồn thành - Chất lượng cơng việc hồn thành: 1: Xuất sắc; 2: Tốt; 3: Đạt yêu cầu; 4: Thấp Xin chân thành cảm ơn! Điện Biên, ngày … tháng ……năm 2017 104 Phụ lục DÙNG CHO CƠNG DÂN ĐỊA PHƯƠNG ĐÁNH GIÁ I: Thơng tin chung Họ tên: Tuổi: Giới tính: Nam Nữ Điện thoại: Địa chỉ: Nghề nghiệp: Trong gia đình Ơng (Bà) có cơng chức khơng? Có Khơng II: Nội dung Câu Ơng( Bà) cho biết đánh giá chung đội ngũ cán bộ, công chức cấp theo thang điểm: Yếu: điểm; Bình thường: điểm; Khá: điểm; Tốt: điểm Trình độ, lực cán bộ, cơng chức Đạo đức, lối sống Mối quan hệ với nhân dân Bố trí phù hợp chun mơn Khả đáp ứng u cầu cơng tác Câu 2: Ơng/ bà đánh giá thái độ, ý thức công chức cấp thực thi công vụ theo mức độ: 105 Diễn giải Rất tốt Tương Trung Khó đối tốt bình đánh giá Thái độ đón tiếp cơng dân Tác phong làm việc Cách giao tiếp, ứng xử Tinh thần trách nhiệm công việc Câu 3: Ơng/ bà cho biết q trình giải công việc, công chức cấp thường thể thái độ sau đây? Hách dịch Thiếu lịch Cửa quyền Thiếu nhiệt tình Câu 4: Xin Ơng/ bà cho biết trình giải thủ tục hành chính, cơng chức cấp có gây khó khăn, phiền hà cho cơng dân hay khơng? Có Khơng 106 Câu 5: Ông/ bà đánh giá kết giải công việc công chức cấp xã? Trả kết hẹn Trả kết sai hẹn Câu 6: Ơng/ bà có thấy cơng chức cấp có biểu tham nhũng, tiêu cực q trình giải cơng việc hay khơng? Có Khơng Câu 7: Kiến nghị Ông( bà) ĐNCC cấp xã? ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn! Điện Biên, ngày … tháng ……năm 2017 107 ... đội ngũ công chức cấp xã địa tỉnh Điện Biên Nếu nắm lý luận thực trạng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã tỉnh Điện Biên đề số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp. .. công chức cấp xã tỉnh Điện Biên, số lượng, cấu, trình độ Về đối tượng nghiên cứu: Chất lượng đội ngũ công chức cấp xã tỉnh Điện Biên, yếu tổ ảnh hưởng tới chất lượng đội ngũ công chức cấp xã tỉnh. .. 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CẤP XÃ TỈNH ĐIỆN BIÊN .71 3.1 Mục tiêu quan điểm đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã tỉnh Điện Biên 71
- Xem thêm -

Xem thêm: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CẤP XÃ TỈNH ĐIỆN BIÊN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CẤP XÃ TỈNH ĐIỆN BIÊN, CÔNG CHỨC CẤP XÃ, 1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề, 4 Tiêu chuẩn và các tiêu chí đánh giá chất lượng của đội ngũ công chức cấp xã, 5 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã, ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CẤP XÃ TỈNH ĐIỆN BIÊN, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CẤP XÃ TỈNH ĐIỆN BIÊN, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay