Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA của JICA

74 9 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 21:33

Xem xét thực trạng hiệu quả sử dụng vốn ODA do Cơ quan Hợp tácQuốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ trong dự án Hợp tác kỹ thuật “Cải cách quảnlý hành chính thuế giai đoạn 4”. Qua đó, đánh giá được những kết quả đạt được,những tồn tại, hạn chế và làm rõ nguyên nhân. Học viện Tài Chính KhoaTài Quốc tế MỤC LỤC Sinh viên: Lương Thị Thu Trang Lớp: CQ50/08.02 Học viện Tài Chính KhoaTài Quốc tế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ADB ADETEF CSHT CG GDP GTVT GE IMF JICA JBIC NGO NSNN OCED ODA OTA TKĐB WB WTO Ngân hàng phát triển Châu Á (Asian Development Bank) Cơ quan Hợp tác kỹ thuật quốc tế Pháp Cơ sở hạ tầng Hội nghị nhà tài trợ Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product) Giao thông vận tải Yếu tố khơng hồn lại (Grant Element) Quỹ tiền tệ Quốc tế Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (The Japan International Cooperation Agency) Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (The Japan Bank for International Cooperation) Tổ chức phi phủ (Non-governmental Organization) Ngân sách nhà nước Tổ chức Hợp tác Phát triển kinh tế (Organization for Economic Co-operation and Developmen) Hỗ trợ phát triển thức (Official Development Assistance) Văn phòng Hỗ trợ kỹ thuật – Bộ Tài Hoa Kỳ Tài khoản đặc biệt Ngân hàng Thế giới (World Bank) Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization) DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Nội dung Bảng báo cáo tiến độ giải ngân vốn ODA JICA năm 2015 Bảng chi tiết hoạt động giải ngân JICA năm 2015 Báo cáo tiến độ giải ngân vốn đối ứng năm 2015 Sinh viên: Lương Thị Thu Trang Trang 37 38 39 Lớp: CQ50/08.02 Học viện Tài Chính Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 KhoaTài Quốc tế Bảng chi vốn đối ứng Việt Nam năm 2015 Bảng báo cáo tình hình nguồn vốn dự án cải cách quản lý hành thuế qua giai đoạn Kế hoạch phân bổ vốn đối ứng chi trả từ nguồn kinh phí hoạt động Tổng cục Thuế Sinh viên: Lương Thị Thu Trang 41 47 48 Lớp: CQ50/08.02 Học viện Tài Chính KhoaTài Quốc tế LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thuế vấn đề nhạy cảm vô quan trọng quốc gia giới Việt Nam không ngoại lệ Hiện hệ thống thuế nước ta nhiều điểm bất cập như: Hệ thống nặng nề, làm việc hiệu quả; nhiều loại thuế chồng chéo; chế thiếu linh hoạt; sở hạ tầng phục vụ đội ngũ nhân viên yếu kém; tình trạng sai phạm xảy nhiều trốn thuế, khơng hợp tác hợp tác thiếu thiện chí với quan thuế; luật thuế nhiều kẽ hở nên tình trạng lách thuế nhiều gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước Cải cách quản lý hành thuế yêu cầu thiết đặt trình hội nhập phát triển kinh tế Nhận thức rõ vai trò quan trọng cơng tác cải cách hành thuế phát triển, tạo lập mơi trường kinh doanh bình đẳng, thơng thống, nhiều năm qua, ngành Thuế đẩy mạnh thực lĩnh vực Kết ban đầu cho thấy có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, nhiên, trước yêu cầu phát triển, cải cách hành thuế cần tiếp tục thực triệt để nữa… Ngày 11/02/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ký Quyết định số 99/QĐ-TCT ban hành Kế hoạch cải cách hệ thống thuế năm 2014 Đây chiến lược Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế xây dựng nhằm xây dựng hệ thống sách thuế đồng bộ, thống nhất, cơng bằng, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;mức động viên hợp lý nhằm tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất nước công cụ quản lý kinh tế vĩ mơ có hiệu quả, hiệu lực Đảng Nhà nước.Thực chiến lược kế hoạch cải cách hành thuế nhằm thúc đẩy cải cách hành chính, đại hóa phương pháp quản lý thuế, thủ tục hành chính, nâng cao lực cán thuế, áp dụng công nghệ thông tin tiên tiến để nâng Sinh viên: Lương Thị Thu Trang Lớp: CQ50/08.02 Học viện Tài Chính KhoaTài Quốc tế cao hiệu quản lý giảm thiểu tổn thất thuế , Bộ Tài huy động nguồn lực từ nước ngoài, đặc biệt nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) để đạt hỗ trợ tài hỗ trợ kỹ thuật để thực kế hoạch.Việt Nam nước phát triển, vốn ODA chảy vào nước ta với lượng không nhỏ chủ yếu phát triển hạng mục hạ tầng sở trọng điểm quốc gia nên ODA cho việc cải cáchquản lý hành thuế điều mẻ quan tâm sát Trong số hỗ trợ từ nhiều quốc gia tổ chức quốc tế, Tổng cục Thuế nhận quan tâm hỗ trợ nước tổ chức quốc tế nhân lực tài thơng qua dự án, đó, với hỗ trợ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) thông qua giai đoạn cải cách quản lý hành thuế từ tháng năm 2005 đến tháng năm 2014 nhằm thúc đẩy công tác quản lý thuế công phù hợp, cải thiện hiệu quản lý thuế quan thuế Việt Nam Sau ba dự án “Cải cáchquản lý hành thuế” giai đoạn 1, giai đoạn giai đoạn 3, JICA tiếp tục tài trợ thực dự án “Cải cách quản lý hành thuế giai đoạn 4” Qua năm thực hiện, đạt kết ban đầu, thấy hoạt động sử dụng vốn ODA dự án nhiều tồn tại, hạn chế, vướng mắc cần xem xét, đánh giá, làm rõ nguyên nhân, từ đưa giải pháp khắc phục nhằm tận dụng nguồn vốn cách hiệu Mục đích nghiên cứu đề tài - Tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận ODA hiệu sử dụng vốn ODA chương trình, dự án nói chung dự án Hợp tác kỹ thuật nói riêng - Xem xét thực trạng hiệu sử dụng vốn ODA Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ dự ánHợp tác kỹ thuật“Cải cách quản lý hành Sinh viên: Lương Thị Thu Trang Lớp: CQ50/08.02 Học viện Tài Chính KhoaTài Quốc tế thuếgiai đoạn 4” Qua đó, đánh giá kết đạt được, tồn tại, hạn chế làm rõ nguyên nhân - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn ODA JICA tài trợ dự án “Cải cách quản lý hành thuế giai đoạn 4” Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận dự án Hợp tác kỹ thuậtvà thực tiễn hiệu sử dụng nguồn vốn ODA JICA cho dự án Hợp tác kỹ thuật “Cải cách quản lý hành thuếgiai đoạn 4” - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng hiệu sử dụng vốn ODA JICA dự án “Cải cách quản lý hành thuếgiai đoạn 4”thơng qua đánh giá tác động, tiến độ thực công việc, tiến độ giải ngân, công tác tổ chức quản lý, giám sát… dự án năm 2015 Từ tìm ngun nhân, đưa giải pháp để nâng cao hiệu sử dụng vốn ODA dự án năm Phương pháp nghiên cứu Để thực nhiệm vụ đề tài, số phương pháp sau sử dụng trình nghiên cứu hoàn thành luận văn: - Phương pháp tổng hợp phân tích tài liệu Phương pháp thống kê Phương pháp phân tích dự báo Phương pháp so sánh Trong phương pháp chủ yếu phương pháp tổng hợp phân tích tài liệu, phương pháp thống kê Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục chữ viết tắt, danh mục bảng, danh mục tài liệu tham khảo luận văn trình bày thành chương sau: Sinh viên: Lương Thị Thu Trang Lớp: CQ50/08.02 Học viện Tài Chính KhoaTài Quốc tế Chương 1: Một số vấn đề dự án ODA hiệu sử dụng vốn ODA dự án Hợp tác kỹ thuật Chương 2: Thực trạng hiệu sử dụng nguồn vốn ODA JICA dự án “Cải cách quản lý hành thuế giai đoạn 4” Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn ODA JICA dự án “Cải cách quản lý hành thuếgiai đoạn 4” Sinh viên: Lương Thị Thu Trang Lớp: CQ50/08.02 Học viện Tài Chính KhoaTài Quốc tế CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DỰ ÁN ODAHIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ODA TRONG DỰ ÁNHỢP TÁC KỸ THUẬT 1.1 Những vấn đề chung dự án ODA 1.1.1 Những vấn đề chung ODA 1.1.1.1 Khái niệm Hỗ trợ phát triển thức (ODA) bắt nguồn từ cụm từ tiếng anh Official Development Assistance Có nhiều định nghĩa, khái niệm khác ODA tùy theo tứng cách tiếp cận Tuy nhiên, khác biệt khái niệm, định nghĩa không nhiều Cụ thể: Theo quy định Tổ chức Hợp tác Phát triển kinh tế (OECD): “ODA nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức Chính phủ nước phát triển, tổ chức tài quốc tế, tổ chức quốc tế… dành cho nước phát triển có mức thành tố hỗ trợ hay gọi yếu tố khơng hồn lại đạt 25%” Theo Ngân hàng giới (WB): “Vốn hỗ trợ phát triển thức vốn bao gồm khoản viện trợ khơng hồn lại cộng với khoản vay ưu đãi Mức độ ưu đãi khoản vay đo lường yếu tố cho không Một khoản tài trợ khơng phải hồn trả có yếu tố cho không 100% (gọi viện trợ khơng hồn lại) Một khoản vay ưu đãi coi ODA phải có yếu tố cho khơng khơng 25%” Ở Việt Nam:, Theo quy định Nghị định số 131/2006/NĐ – CP ngày 09/11/2006 Chính phủ: “ODA hiểu hoạt động hợp tác phát triển Nhà nước Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nhà tài trợ phủ nước ngồi, tổ chức tài trợ song phương tổ chức liên quốc gia liên phủ” Theo quy định Nghị định số 38/2013/NĐ – CP ngày 23/04/2013: “ODA bao gồm ODA viện trợ khơng hồn lại ODA vốn vay ODA viện trợ khơng hồn lại hình thức cung cấp ODA khơng phải hoàn trả lại cho nhà tài Sinh viên: Lương Thị Thu Trang Lớp: CQ50/08.02 Học viện Tài Chính KhoaTài Quốc tế trợ, ODA vốn vay hình thức cung cấp ODA phải hoàn trả lại cho nhà tài trợ với điều kiện ưu đãi lãi suất, thời gian ân hạn thời gian trả nợ, bảo đảm yếu tố khơng hồn lại đạt 35% khoản vay có ràng buộc 25% khoản vay không ràng buộc” Tổng hợp từ quan điểm trên, hiểu theo cách chung nhất: Hỗ trợ phát triển thức (ODA) khoản viện trợ khơng hồn lại, viện trợ có hồn lại tín dụng ưu đãi nước phát triển, tổ chức tài quốc tế, tổ chức phi phủ (NGO), tổ chức liên phủ liên quốc gia dành cho nước chậm phát triển nhằm hỗ trợ thúc đẩy nước phát triển kinh tế – xã hội 1.1.1.2 Đặc điểm Nguồn vốn ODA có số đặc điểm sau: Thứ nhất, ODA nguồn vốn có nhiều ưu đãi Biểu hiện: Lãi suất thấp: Tùy thuộc vào nhà tài trợ, cấu nguồn vốn tài trợ hay quốc gia tiếp nhận tài trợ mà lãi suất quy định cho khoản vay ODA khác nhau, điểm chung thấp nhiều so với lãi suất thị trường, thường nhỏ 3%/năm Thời gian cho vay dài, có thời gian ân hạn: ODA có thời gian cho vay dài, thường từ 20 – 50 năm thời gian ân hạn (khoảng thời gian tính từ vay đến trả nợ gốc lần đầu tiên) từ – 10 năm Có yếu tố khơng hồn lại (GE) Đây điểm phân biệt ODA khoản vay thương mại Yếu tố xác định dựa vào thời gian cho vay, thời gian ân hạn so sánh lãi suất viện trợ với mức tín dụng thương mại, nhiên thường phải lớn 25% khoản vay không ràng buộc 35% khoản vay ràng buộc ODA dành riêng cho nước chậm phát triển Do vậy, để nhận khoản viện trợ này, quốc gia cần đáp ứng đủ hai điều kiện sau: Sinh viên: Lương Thị Thu Trang Lớp: CQ50/08.02 Học viện Tài Chính 10 KhoaTài Quốc tế - Một là, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người mức thấp - Hai là, mục tiêu sử dụng nguồn vốn ODA nước phải phù hợp với sách ưu tiên, cam kết, ràng buộc bên cấp bên nhận viện trợ Ngồi ra, ODA có số ưu đãi khác giãn nợ, giảm nợ, khoản vay không cần tài sản chấp… Thứ hai, ODA nguồn vốn có tính ràng buộc Đối với nhà tài trợ, việc cung cấp ODA bên cạnh ý nghĩa hỗ trợ, hợp tác, nhân đạo coi công cụ để xác định vị thế, tầm ảnh hưởng nước quốc gia hay khu vực tiếp nhận, chưa kể đến việc khai thác thêm lợi ích an ninh, kinh tế, trị nước nghèo tăng trưởng Do đó, nhà tài trợ thường thiết lập điều kiện ràng buộc định, buộc nước tiếp nhận phải đáp ứng nhận tài trợ Đó điều kiện thay đổi sách đối ngoại, thể chế trị, sách kinh tế, thương mại… Vì vậy, trước tiếp nhận viện trợ, nước cần phải cân nhắc kỹ lưỡng điều kiện bên cấp viện trợ, khơng lợi ích trước mắt mà đánh quyền lợi lâu dài Thứ ba, ODA nguồn vốn có khả gây nợ Xuất phát từ đặc điểm ODA nguồn vốn có nhiều ưu đãi, đặc biệt thời gian trả nợ thời gian ân hạn kéo dài nên thấy gánh nặng nợ chưa xuất thời điểm tiếp nhận hay thời gian đầu sử dụng vốn Bên cạnh đó, với mục đích giúp nước chậm phát triển thực phát triển kinh tế, nâng cao phúc lợi xã hội nên vốn ODA ưu tiên sử dụng vào: Xây dựng sở hạ tầng kinh tế, kỹ thuật, cải cách hành chính, thể chế, xóa đói giảm nghèo,… Đây lĩnh vực không đem lại hiệu tức thời, không trực tiếp tạo giá trị tăng thêm ngành sản xuất khác Do vậy, khơng có phương án quản lý sử dụng hiệu vốn ODA dễ để lại gánh nặng nợ cho hệ sau 1.1.1.3 Phân loại ODA Sinh viên: Lương Thị Thu Trang Lớp: CQ50/08.02 Học viện Tài Chính 60 Khoa Tài Quốc tế lớn đến ngân sách nhà nước tình hình kinh tế khó khăn Vì vậy, biện pháp linh hoạt giúp cho ngành thuế kiểm soát nợ thuế tăng mức độ tuân thủ người nộp thuế Công tác pháp chế thuế Cơ quan Thuế bước hồn thiện nhằm tăng cường tính minh bạch, ổn định, công cho người nộp thuế Trong thời gian tới, ngành thuế tục triển khai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thông qua công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Những vấn đề liên quan đến tranh chấp, tố tụng thuế đòi hỏi ngành thuế phải có đủ lực để xử lý vụ kiện thuế 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn ODA JICA dự án “Cải cách quản lý hành thuế giai đoạn 4” Dự án “Cải cách quản lý hành thuế giai đoạn 4” có tác động khơng mà có ý nghĩa to lớn tương lai Dự án bước đà quan trọng đưa ngành Thuế nước ta tiến tới văn minh, đại, hiệu Tuy nhiên, sau 1/3 chặng đường, dự án bộc lộ hạn chế định Điều gây ảnh hưởng lớn tới mục đích, kết dự án gây lòng tin từ phía nhà tài trợ Cần phải có định hướng, giải pháp nhằm thay đổi kịp thời để dự án vào quỹ đạo đề Sau số giải pháp nhằm tăng cường quản lý sử dụng hiệu nguồn vốn ODA dự án “Cải cách quản lý hành thuế giai đoạn 4” Các giải pháp đưa nhằm giải vướng mắc hạn chế dự án 3.2.1 Hồn thiện chế sách Hợp tác kỹ thuật với Nhật Bản Sinh viên: Lương Thị Thu Trang Lớp: CQ50/08.02 Học viện Tài Chính 61 Khoa Tài Quốc tế Kể từ nối lại Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) Nhật Bản cho Việt Nam vào năm 1992, Chính phủ Nhật Bản tích cực hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, cải thiện sách thể chế thơng qua Hợp tác kỹ thuậtnhằm đóng góp vào trình phát triển kinh tế xã hội Việt Nam Từ năm 1993, thông qua JICA, Nhật Bản tiến hành đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam chuyển giao kỹ thuật, kinh nghiệm Nhật Bản thông qua việc cử chuyên gia dài hạn (2-5 năm) cử cán đối tác đào tạo Nhật Bản dự án hợp tác kỹ thuật lĩnh vực ưu tiên như: Y tế, nông nghiệp phát triển nông thôn, cải thiện mơi trường, cải thiện chế độ sách Các dự án Hợp tác kỹ thuật với Nhật Bản Chính phủ Việt Nam quan tâm mang lại nhiều lợi ích thiết thực nguồn vốn ODA tài trợ cho dự án thường có nhiều ưu đãi so với dự án ODA khác.Tuy nhiên, vấn đề bất cập thủ tục pháp lý, chế quản lý dự án hợ tác kỹ thuậtgiữa Việt Nam nhà tài trợ Nhật Bản lại trở ngại lớn, đe dọa tới hoạt động thu hút, quản lý, sử dụng vốn ODA Hợp tác kỹ thuậtvới Nhật Bản Vì vậy, cần có trí Chính phủ Việt Nam Nhật Bản nhằm thực hành động mang tính chiến lược để khắc phục bất cập Cụ thể, Chính phủ Việt Nam cần hồn thiện cáccác chế, sách thu hút, quản lý, sử dụng ODA Nhật Bản Hợp tác kỹ thuật phương diện sau: - Bảo đảm tính đồng bộ, quán, rõ ràng, minh bạch, có trách nhiệm, đơn giản, dễ hiểu dễ thực văn pháp quy liên quan đến quản lý sử dụng ODA dự án Hợp tác kỹ thuật Đảm bảo tính đồng bộ, quán với nội dung Hiệp định Hợp tác kỹ thuậtViệt Nam – Nhật Bản Sinh viên: Lương Thị Thu Trang Lớp: CQ50/08.02 Học viện Tài Chính 62 Khoa Tài Quốc tế (10/1998) với chuẩn mực quốc tế, nhằm tạo môi trường pháp lý ổn định, hành lang pháp lý có hiệu cao Đảm bảo tính rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu nhằm tránh gây hiểu lầm, từ rút ngắn thời gian chương trình, dự án Đảm bảo tính minh bạch, có trách nhiệm nhằm tránh tượng chồng chéo, lạm quyền lực gây thất thốt, lãng phí vốn - Hồn thiện, đơn giản hóa thủ tục thẩm định, phê duyệt nội dung dự án Hợp tác kỹ thuật sử dụng vốn ODA rút ngắn trình tự tổng hợp danh mục yêu cầu tài trợ ODA dự án Hợp tác kỹ thuật, góp phần đẩy nhanh việc đưa dự án vào thực - Áp dụng chế tài để đơn vị thụ hưởngcác dự án Hợp tác kỹ thuật Nhật Bảnsử dụng hiệu nguồn vốn tài trợ Song song với đó, tăng cường việc theo dõi, đánh giá dự án Hợp tác kỹ thuật để từ có biện pháp phòng ngừa, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định quản lý sử dụng hiệu nguồn vốn ODA Đây biện pháp tốt việc nâng cao hiệu sử dụng ODA - Hoàn thiện phương thức tổ chức, quản lý thực dự án Hợp tác kỹ thuật mà Nhật Bản tài trợ, đảm bảo tính chặt chẽ quy trình thực dự án, cụ thể: Căn văn kiện dự án phê duyệt kế hoạch khung dự án, quan chủ quản xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết phân công cụ thể nhiệm vụ cho nhóm cơng tác để triển khai thực dự án, quản lý dự án, xử lý phản hồi thông theo dõi.Hàng tháng, Ban Quản lý dự án phải thường xuyên báo cáo cho quan chủ quản vấn đề liên quan đến triển khai hoạt động dự án Bên cạnh đó, giám sát triển khai chuyên gia dài hạn dự án JICA quản lý theo dõi, giám sát tiến độ, chất lượng triển khai hoạt động dự án, bao gồm kết triển khai công việc nhóm cơng tác chun gia ngắn hạn JICA cử đến, đảm bảo nội dung hoạt động theo mục tiêu kết đầu dự án Phía JICA làm đầu mối quản lý, theo dõi triển khai hoạt động dự án như: Cấp kinh phí cho hoạt động dự án, bố trí chuyên gia phù hợp Sinh viên: Lương Thị Thu Trang Lớp: CQ50/08.02 Học viện Tài Chính 63 Khoa Tài Quốc tế với hoạt động dự án, bố trí khố đào tạo làm thủ tục tiếp nhận cán Việt Nam tham gia đào tạo Nhật Bản Phía Việt Nam cần chủ động cao việc thực công việc nhiệm vụ theo thỏa thuận với nhà tài trợ nhằm đạt mục tiêu mà dự án hướng tới 3.2.2 Giải pháp đẩy nhanh trình chuẩn bị giải ngân vốnđối ứng dự án So với thời gian thực dự án, tính đến thời điểm tỷ lệ giải ngân vốn ODA vốn đối ứng dự án xếp vào loại thấp Vốn ODA muốn giải ngân tốt vốn đối ứng phải giải ngân nhanh Để đảm bảo vốn đối ứng giải ngân tiến độ, quy định cam kết cần thực yêu cầu như: - Xây dựng hoàn thiện thủ tục giải ngân theo hướng nhanh gọn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn, phù hợp với quy định Việt Nam JICA - Nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn, tổng hợp, lập kế hoạch, danh mục đề cương dự toán chi nhằm đẩy nhanh trình thẩm định phê duyệt, thực giải ngân kế hoạch Xây dựng kế hoạch giải ngân thực tế khả thi, định hướng rõ nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn có thơng báo trước để Tổng Cục Thuế chủ động bố trí nguồn vốn đối ứng có phương án phân bổ chi tiết, đảm bảo cung cấp đủ vốn kịp thời cho dự án trước bố trí cho nhiệm vụ khác - Khi lập kế hoạch giải ngân vốn ODA phải lập đồng thời kế hoạch giải ngân vốn đối ứng cho dự án, tránh việc giải ngân cho công việc, nhiệm vụ bị trùng lặp - Cần tăng cường quản lý sử dụng vốn đối ứng dự án cho phù hợp với quy định, hướng dẫn Chính phủ Tuyệt đối khơng sử dụng vốn đối ứng ngồi mục đích nội dung dự án.Tăng cường công tác tra, kiểm tra tiến độ giải ngân vốn nhiệm vụtheo cấu phần dự án nhằm đảm bảo vốn đối ứng giải ngân mục đích, đối tượng, kế hoạch Sinh viên: Lương Thị Thu Trang Lớp: CQ50/08.02 Học viện Tài Chính 64 Khoa Tài Quốc tế - Vốn đối ứng chiếm tỉ trọng nhỏ lại quan trọng, đóng vai trò chất xúc tác cho trình giải ngân ODA Để đáp ứng kịp thời vốn đối ứng, chủ dự án (ở Tổng cục Thuế) cần có nhiều quyền hạn việc điều chuyển vốn dự án thuộc quyền quản lý thông báo cho quan tài chính, kho bạc cấp vốn theo tiến độ 3.2.3 Giải pháp việc hoàn thiện máy tổ chức quản lý dự án Để việc quản lý dự án có hiệu cần xây dựng máy quản lý dự án gọn nhẹ cần bố trí đúng, đủ cán khâu kết hợp với đào tạo nâng cao chất lượng cho cán - coi nhân tố quan trọng định thành công cho dự án Làm tốt công tác phân công giúp thành viên dự án yên tâm công tác, đồng thời phát huy điểm mạnh, khả người Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn thực dự án, từ tạo điều kiện cho đội ngũ cán sở người hưởng lợi tiếp cận với phương pháp quản lý, điều hành, tổ chức thực dự án cách dễ dàng, hiệu Ngồi ra, xây dựng chi tiết, đầy đủ, xác định mức chi phí, hạng mục cơng việc dựán thực hiệntrong thời gian tới gắn với thực tế, diễn thông suốt Để dự án thực theo quỹ đạo đề tránh xảy sai phạm dự án “Cải cách quản lý hành thuế giai đoạn 4”, nên đạo cụ thể ban ngành có khả phụ trách mảng dự án Mỗi phần công việc hay giai đoạn đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp lên cấp cao Các đơn vị khác đóng vai trò tham mưu, trợ giúp có yêu cầu Song song với đó, cần có văn pháp lý đưa nhằm khen thưởng đơn vị có thành tích, phạt đơn vị thiếu trách nhiệm, làm việc khơng hiệu Hình thành mạng lưới hoạt động thường xuyên Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế JICA; tạo mạng lưới thống dễ dàng cho Sinh viên: Lương Thị Thu Trang Lớp: CQ50/08.02 Học viện Tài Chính 65 Khoa Tài Quốc tế cơng tác quản lý từ xuống việc cập nhật chủ trương, sách, thay đổi trình thực dự án 3.2.4 Giải pháp nâng cao lực, trình độ cho đội ngũ cán quản lý thực dự án Chất lượng đội ngũ cán quản lý ODA có ý nghĩa quan trọng việc thực thành công dự án Theo đánh giá quan quản lý số nhà tài trợ nước ngồi WB, ADB…thì ngun nhân làm cho tốc độ giải ngân dự án ODA chậm thời gian vừa qua lực chuyên mơn trình độ ngoại ngữ cán tham gia quan quản lý, quan thực không đáp ứng yêu cầu Dự án “Cải cách quản lý hành thuế giai đoạn 4” kí kết quan tâm, trọng vào hạng mục đầu tư cho người Đây coi điểm dự án ODA JICA vài năm trở lại yếu tố người coi trọng hết Đào tạo cần phải quy trình, kĩ năng, kiến thức Việc đào tạo thường khơng có kết mà có hiệu lâu dài thực biện pháp sau: - Khuyến khích cán tham gia dự án tự nghiên cứu nâng cao lực chuyên môn ngoại ngữ công việc phụ trách, tích cực nâng cao kiến thực chun môn thông qua việc học hỏi kinh nghiệm từ chuyên gia dài hạn ngắn hạn JICA cử sangnhằm nâng cao hiệu việc thực cơng việc, nhiệm vụ dự án, góp phần cải thiện thực chiến lược phát triển hệ thống thuế Việt Nam - Đội ngũ cán thực dự án cần chủ động học hỏi, nghiên cứu mơ hình quản lý thuế quốc tế lĩnh vực APA, MAP, chống tránh thuế, dịch vụ tài chính, chuyển nhượng bất động sản từ phía Nhật Bản để xem xét, học hỏi, ứng dụng Việt Nam, đồng thời rà soát quy định hành chống tránh thuế, giao dịch tài chính, chuyển nhượng bất động sản; quy trình, mẫu biểu vềAPA, MAP hành Việt Nam Sinh viên: Lương Thị Thu Trang Lớp: CQ50/08.02 Học viện Tài Chính 66 Khoa Tài Quốc tế - Đẩy mạnh chương trình đào tạo, huấn luyện rộng rãi để tạo thay đổi mặt nhận thức, thái độ kĩ tất cấp, tăng cường công tác quản lý Nhà nước ODA hợp tác với JICA Các cán quản lý ODA dự án cần phải có kiến thức đầy đủ mặt như: Chính sách hợp tác lợi ích đặt nhà tài trợ JICA; phối hợp quan quyền hạn, trách nhiệm quan giai đoạn chu trình dự án; kiến thức ngoại giao; kiến thức pháp luật quốc tế, chuẩn mực quốc tế đặc biệt kiến thức chuyên môn lĩnh vực thuế 3.2.5 Giải pháp từ phía ban quản lý dự án Thứ nhất, cần phối hợp chặt chẽ với JICA tăng cường giám sát chất lượng thực dự án: Bên cạnh việc giải ngân kịp thời, hợp lý ln ln phải theo dõi, kiểm tra chất lượng dự án Khi nhận vốn thực tế giải ngân, Ban quản lý phải tâm đến dự án thực mức độ nào, hiệu dự án sao, tiến trình Bởi nhà đầu tư quan tâm đến kết hay hiệu việc bỏ vốn Và Ban quản lý có trách nhiệm thường xuyên báo cáo tiến độ, hiệu dựán cho nhà tài trợ JICA Điều khiến cho Ban quản lý phải tâm tới dự án, sai sót phải xử lý hợp lý, kịp thời, tránh gây ảnh hưởng khơng tốt tới q trình Thứ hai, cần thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát công tác tài Ban quản lý dự án để phát sai sót, sai phạm để có phương án xử lý kịp thời Bên cạnh đó, cơng cụ hiệu việc giám sát tài sử dụng cơng tác kiểm tốn độc lập định kỳ Các kết kiểm toán giúp ích nhiều việc xây dựng quy chế giám sát phù hợp có định điều chỉnh kịp thời dự án Thứ ba, cần xây dựng thiết lập hệ thống quản lý thông tin, giám sát Ban quản lý dự án nhằm lưu trữ lại tồn thơng tin dự án từ khâu thiết kế ban đầu đến khâu thực (các kế hoạch, báo cáo hàng năm; thay Sinh viên: Lương Thị Thu Trang Lớp: CQ50/08.02 Học viện Tài Chính 67 Khoa Tài Quốc tế đổi, điều chỉnh trình thực hiện…), kết thúc dự án Đây cơng cụ hữu ích cho nhà quản lý nói chung đội ngũ quản lý dự án nói riêng việc theo dõi tiến độ thực dự án, đánh giá kết thực dự án có hướng điều chỉnh cần thiết đảm bảo dự án hoạt động hiệu quả, tiến độ đề Thứ tư, vấn đề phát sinh trình thực phải Ban quản lý dự án báo cáo theo quy định cho Tổng cục thuế JICA thông qua phiên họp Uỷ ban điều phối (JCC) Việc xử lý, phản hồi thông tin theo dõi cần thực nhanh chóng, xác, nhằm xửlý kịp thời vấn đề, tránh ảnh hưởng đến tiến độ thực dự án 3.2.6 Giải pháp tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát dự án Kiểm tra, giám sát khâu thiếu trình quản lý sử dụng ODA Đây công đoạn thể minh bạch, tiết kiệm, chống tham nhũng dự án Với dự án “Cải cách quản lý hành thuế giai đoạn 4” công đoạn phải thực tốt dự án phục vụ cho mục tiêu chiến lược quan trọng ngành Thuế đến năm 2020 Ngoài ra, công đoạn thực không tốt dễ gây ảnh hưởng xấu cho quốc gia thiếu tin tưởng từ nhà tài trợ.Cần thực tốt số giải pháp khâu theo dõi, kiểm tra: - Tại dự án “Cải cách quản lý hành thuế giai đoạn 4”, JICA yêu cầu Chính phủ Việt Nam thuê chuyên gia tư vấn, phối hợp với chuyên gia Nhật Bản Tổng cục Thuế tiến hành đánh giá, giám sát dự án giai đoạn triển khai Giữa kỳ đánh giá đầu kỳ, kỳ cuối kỳ kiểm tra Vì thời gian tới Tổng cục Thuế nhà tài trợ JICA nên phối hợp tổ chức đánh giá định kì đột xuất suốt trình triển khai dự án để rút học thực tiễn cho năm lại dự án cho việc thực dự án Sinh viên: Lương Thị Thu Trang Lớp: CQ50/08.02 Học viện Tài Chính 68 Khoa Tài Quốc tế - Tùy vào số lượng công việc, thời gian hợp lý, kết hợp với JICA để tổ chức họp giao ban định kì, hội nghị kiểm điểm nhằm tháo gỡ vướng mắc trình thực dự án - Báo cáo thực tế từ đơn vị thực vốn ODA cần phải thực nghiêm túc, thời gian nội dung yêu cầu Khi kết thúc dự án phải thực toán vốn - Bên cạnh đó, giám sát triển khai chuyên gia dài hạn dự án JICA quản lý theo dõi, giám sát tiến độ, chất lượng triển khai hoạt động dự án, bao gồm kết triển khai cơng việc nhóm cơng tác chuyên gia ngắn hạn JICA cử đến, đảm bảo nội dung hoạt động theo mục tiêu kết đầu dự án Ngồi ra, dự án “Cải cách quản lý hành thuế giai đoạn 4” có liên quan đến quản lý thuế số lĩnh vực quan trọng APA, dịch vụ tài chính, chuyển nhượng bất động sản, chống tránh thuế, vấn đề quản lý thu nợ thuế tố tụng thuế nên giải pháp huy động tham gia giám sát, theo dõi người dân, doanh nghiệp vô hiệu Muốn vậy, cần phải để người hưởng lợi người nộp thuế trở thành chủ thể quản lý sử dụng, đồng thời thực việc lấy ý kiến, góp ý tạo hứng khởi họ Để thực giải pháp thực số việc như: - Lựa chọn đại diện người dân, doanh nghiệp vào ban quản lý dự án; giao cho họ số quyền hành định để tiếng nói có hiệu dự án - Mỗi năm nên có phiếu thăm dò phát nhằm tiếp thu ý kiến, hợp lý cần thực sửa đổi cho dự án - Trong giai đoạn đầu triển khai thí điểm chương trình nên tạo điều kiện tốt cho đơn vị tham gia, cán thử nghiệm chương trình 3.3 Một số kiến nghị • Kiến nghị nhà tài trợ (JICA) Sinh viên: Lương Thị Thu Trang Lớp: CQ50/08.02 Học viện Tài Chính 69 Khoa Tài Quốc tế Thứ nhất, nhà tài trợ hợp tác với Việt Nam hạn chế chuyển giao quyền tự chủ cho phía nước ta JICA khơng ngoại lệ Điều gây nhiều khó khăn đơn vị nước người trực tiếp triển khai dự án lại hồn tồn thụ động Vì vậy, JICA nên trao quyền tự chủ nhiều cho phía Việt Nam Thứ hai, JICA cần cung cấp cho ban quản lý dự án số liệu giải ngân dự án để Chính phủ Việt Nam thực công tác quản lý dự án Hiện nay, nhà tài trợ cung cấp số liệu cho phía Việt Nam thưởng muộn vài tháng, chí kéo dài năm khiến công tác quản lý khó khăn Nếu giải vấn đề trên, thiếu tương đồng giải ngân vốn đối ứng ODA phần giải phía nước ta có chuẩn bị định từ trước Thứ 3, JICA nên để chủ dự án trực tiếp tìm kiếm chuyên gia tư vấn phù hợp thông qua việc hướng dẫn, hỗ trợ kinh nghiệm, giới thiệu chuyên gia Thứ tư, đại diện JICA cần phối hợp chặt chẽ với cán chuyên trách dự án quan quản lý Nhà nước có liên quan để tăng cường kiểm tra thực tế tình hình thực nhiệm vụ khuôn khổ dự án, tăng cường hỗ trợ kỹ thuật cử đoàn chuyên gia tư vấn hỗ trợ phía Việt Nam q trình thực hợp phần • Kiến nghị quan chủ quản (Tổng cục Thuế) - Với vai trò đơn vị tiếp nhận tài trợ, Tổng cục Thuế cần phải chủ động đề xuất, quản lý, theo dõi triển khai hoạt động dự án, bố trí nguồn lực phù hợp để triển khai dự án phối hợp với JICA đơn vị liên quan trình thực dự án Sinh viên: Lương Thị Thu Trang Lớp: CQ50/08.02 Học viện Tài Chính 70 Khoa Tài Quốc tế - Ngồi ra, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế nên phối hợp theo dõi công tác quản lý dự án sở kế hoạch khung kế hoạch chi tiết thực dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu - Tạo điều kiện thuận lợi cho Ban quản lý dự án sở vật chất, tăng cường nguồn lực cán có chất lượng, đào tạo thường xuyên nhằm tạo sức mạnh tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ dự án, từ nâng cao hình ảnh Tổng cục Thuế JICA, củng cố niềm tin tạo thuận lợi cho việc hợp tác lâu dài hai bên sau Sinh viên: Lương Thị Thu Trang Lớp: CQ50/08.02 Học viện Tài Chính 71 Khoa Tài Quốc tế KẾT LUẬN Trong nội dung khn khổ khóa luận, em cố gắng làm rõ vấn đề nhất, là: - Hệ thống hóa lý luận chung dự án ODA hiệu sử dụng vốn ODA dự án Hợp tác kỹ thuật - Đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng hiệu sử dụng nguồn vốn ODA JICA dự án “Cải cách quản lý hành thuế giai đoạn 4” - Phân tích cụ thể nguyên nhân dẫn tới việc sử dụng nguồn vốn ODA dự án chưa hiệu Đây sở để hình thành nên giải pháp đắn hiệu - Xác định mục tiêu, định hướng sử dụng nguồn vốn ODA JICA Việt Nam, từ đưa định hướng nâng cao hiệu sử dụng ODA dự án “Cải cách quản lý hành thuế giai đoạn 4” năm - Xác định nhóm giải pháp dựa định hướng xây dựng, bám sát thực trạng đồng thời giải phần tồn hạn chế hoạt động sử dụng nguồn vốn ODA dự án, nhằm nâng cao hiệu hoạt động dự án, góp phần vào phát triển ngành thuế Việt Nam Do thời gian thực tập nghiên cứu nhiều hạn chế nên em khơng thể tránh khỏi sai sót Em mong có đóng góp ý kiến thầy giáo bạn đọc để luận văn tốt nghiệp em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơnthầy Đinh Trọng Thịnh, PGS.TS, Trưởng môn Quản trị Tài Quốc tế, Khoa Tài Quốc tế, Học viện Tài tận tình hướng dẫn giúp đỡ em trình hình thành, xây dựng hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn anh chị Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Tài hướng dẫn nhiệt tình trình thu thập số liệu, ý kiến góp ý chân thành anh chị để em hồn thành khố luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Lương Thị Thu Trang Lớp: CQ50/08.02 Học viện Tài Chính 72 Khoa Tài Quốc tế DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Đinh Trọng Thịnh (Chủ biên) (2012), “Giáo trình Tài Chính quốc tế”,NXB Tài PGS.TS Đinh Trọng Thịnh TS Nguyễn Thị Minh Tâm (đồng chủ biên) (2011), “Giáo trình Quản trị vay nợ Quốc tế”, NXB Tài NĐ 38/2013/NĐ-CP (23/04/2013) Chính phủ Quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển thức nguồn vay ưu đãi ThS Đỗ Thị Thảo, ThS Nguyễn Văn Dương (7/12/2013), “Hoạt động tổ chức JICA Việt Nam”, Tạp chí Cộng sản Đặng Huyền My (2015), Luận văn tốt nghiệp “Nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn ODA AFD cho dự án Hỗ trợ quỹ đầu tư phát triển Cần Thơ Đà Nẵng” Tài liệu “Hợp tác kỹ thuật – JICA” (03/2012), Văn phòng JICA Việt Nam Văn kiện Dự án Hợp tác kỹ thuật sử dụng vốn ODA “Cải cách quản lý hành thuế giai đoạn 4” Sinh viên: Lương Thị Thu Trang Lớp: CQ50/08.02 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học: …………………………………… Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên Lương Thị Thu Trang Khóa CQ50; Lớp CQ50/08.02 Đề tài: “Nâng cao hiệu sử dụng vốn ODA JICA dự án Cải cách quản lý hành thuế giai đoạn 4” Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên ………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………….……… Về chất lượng nội dung luận văn ………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Điểm: + Bằng số: …………… + Bằng chữ: …… Hà Nội, ngày… tháng……năm 2016 Người nhận xét (Ký tên) NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: ……………………………………………… Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên Lương Thị Thu Trang Khóa CQ50; Lớp CQ50/08.02 Đề tài: “Nâng cao hiệu sử dụng vốn ODA JICA dự án Cải cách quản lý hành thuế giai đoạn 4” Nội dung nhận xét: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Điểm: + Bằng số: …………… + Bằng chữ: …………… Người nhận xét (Ký ghi rõ họ tên) ... án ODA hiệu sử dụng vốn ODA dự án Hợp tác kỹ thuật Chương 2: Thực trạng hiệu sử dụng nguồn vốn ODA JICA dự án “Cải cách quản lý hành thuế giai đoạn 4” Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng. .. thực tế thực dự án 1.3 Hiệu sử dụng vốn ODA trongdự ánHợp tác kỹ thuật 1.3.1 Các tiêu chí đánh giá hiệu sử dụng vốn ODA dự án Hợp tác kỹ thuật Việc đánh giá hiệu sử dụng vốn ODA dự án Hợp tác kỹ... ngân lần, hiệu suất giải ngân… Đây tiêu quan trọng đánh giá hiệu quản lý sử dụng vốn ODA Tỷ lệ giải ngân cao, tiến độ giải ngân kế hoạch chứng tỏ khả quản lý sử dụng vốn ODA đạt hiệu cao ngược
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA của JICA, Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA của JICA

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay