90 bài tập trắc nghiệm microsoft word 2013 dùng ôn thi công chức

24 118 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 21:22

Câu 1:Trong Microsoft Word 2013, để định dạng một đoạn văn bản, người ta thực hiện:A. Vào Page Layout > MaginsB. Vào Page Layout > Paragraph > Indents and spacingC. Vào Page Layout > Orientatione > PortraitD. Vào Review > Track Changes > Change tracking Options…Câu 2:Trong Microsoft Word 2013, công việc nào sau đây không thể thực hiện được:A. Định dạng đĩa mềmB. Định dạng dòng văn bảnC. Nối hai tập tin văn bản thành 1 tập tin văn bản.D. Đánh số trang tự động cho văn bản. Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN WORD 2013 Câu 1:Trong Microsoft Word 2013, để định dạng đoạn văn bản, người ta thực hiện: A Vào Page Layout -> Magins B Vào Page Layout -> Paragraph -> Indents and spacing C Vào Page Layout -> Orientatione -> Portrait D Vào Review -> Track Changes -> Change tracking Options… Câu 2:Trong Microsoft Word 2013, công việc sau thực được: A Định dạng đĩa mềm B Định dạng dòng văn C Nối hai tập tin văn thành tập tin văn D Đánh số trang tự động cho văn Câu 3:Trong Microsoft Word 2013 với Classic Menu, cơng cụ có chứa hình: tờ giấy trắng, đĩa vi tính, máy in, , gọi là: A Thanh công cụ định dạng B Thanh công cụ chuẩn C Thanh công cụ vẽ D Thanh công cụ bảng đường viền Câu 4:Trong Microsoft Word 2013, cơng dụng tổ hợp phím Ctrl + O soạn thảo là: Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc A Mở hồ sơ B Đóng hồ sơ mở C Mở hồ sơ có D Lưu hồ sơ vào đĩa Câu 5: Trong Microsoft Word 2013, soạn thảo văn bản, muốn chèn kí tự đặc biệt vào văn bản, người ta thực hiện: A Vào View -> Symbol B Vào Home -> Symbol C Vào File -> Symbol D Vào Insert -> Symbol Câu 6: Trong Microsoft Word 2013, muốn sử dụng chức sửa lỗi gõ tắt, người ta thực trong: A Vào File -> Options -> Proofing -> AutoCorrect Options B Vào Home -> Options -> Proofing -> AutoCorrect Options C Vào View -> Options -> Proofing -> AutoCorrect Options D Vào Review -> Options -> Proofing -> AutoCorrect Options Câu 7: Trong Microsoft Word 2013, để thay đổi kiểu font soạn thảo văn bản, người ta thực hiện: A Ctrl + Shift + U B Ctrl + Shift + A C Ctrl + Shift + F Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc D Ctrl + Shift + M Câu 8:Trong Microsoft Word 2013, chọn mục cơng cụ Home cho phép người dùng thay đổi khoảng cách đoạn văn: A Format Painter B Line and Paragraph Spacing C Change Styles D Columns Câu 9: Trong Microsoft Word 2013, để định dạng lại cho ký tự, người ta thực hiện: A Vào Home -> Paragraph B Vào Home -> Style C Vào Format -> AutoFormat D Vào Format -> Font Câu 10: Trong Microsoft Word 2013, để xếp liệu bảng, người ta thực hiện: A Vào Layout -> Fornula B Vào Layout-> Sum C Vào Layout -> Formula D Vào Layout -> Sort Câu 11:Trong Microsoft Word 2013, để chèn hình đơn giản hình chữ nhật, tròn, elip, tam giác , người ta thực hiện: Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc A Vào Insert -> Shapes -> chọn hình cần vẽ B Vào Insert -> TextBox C Vào Insert -> Screenshot D Vào Insert -> SmartArt Câu 12:Trong Microsoft Word 2013, để thay đổi kích thước font chữ, cơng cụ Home, người ta thực hiện: A Kích vào mũi tên phía bên cạnh kích thước font chữ B Kích vào mũi tên phía bên cạnh nút Text Effects C Kích vào mũi tên phía bên cạnh nút Text Highlight Collor D Kích vào mũi tên phía bên cạnh nút Font Color Câu 13: Trong Microsoft Word 2013, footnote dùng để thích thuật ngữ, footnote trình bày vị trí nào: A Cuối từ cần thích B Cuối trang C Cuối văn D Cuối Paragraph Câu 14: Trong Microsoft Word 2013, để chèn tiêu đề lề văn mở, người ta thực hiện: A Vào Insert -> Header -> chọn mẫu tiêu đề B Vào Insert -> Footer -> chọn mẫu tiêu đề C Vào Insert -> Header -> Remove Header Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc D Vào Insert -> Footer -> Remove Footer Câu 15: Trong Microsoft Word 2013, muốn in trang chẵn, trang lẻ trước nháy chuột vào đâu? A File -> Page Seup chọn mục LayOut B File -> Print chọn mục Print C File -> Print Print View mục biểu tượng máy in D Chọn Option từ thực đơn Tools -> Print Câu 16: Trong Microsoft Word 2013, Rich Text Format (* rtf) gì: A Định dạng trì có văn tài liệu B Định dạng trì định dạng văn tài liệu C Định dạng khơng trì định dạng tài liệu D Định dạng khơng trì văn tài liệu Câu 17: Trong Microsoft Word 2013, để chọn câu đoạn văn bản, người ta thực hiện: A Nhấn đơi phím chuột trái lên câu cần chọn B Giữ phím Shift Nhấn phím chuột trái lên câu cần chọn C Nhấn phím chuột trái lần vào lề trái văn D Giữ phím Ctrl Nhấn phím chuột trái lên câu cần chọn Câu 18:Trong Microsoft Word 2013, người ta quy định thể thức văn nào: A Khổ giấy, định lề trang văn bản, kiểu trình bày, Font chữ Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc B Là tập hợp thành phần cấu thành văn bản, bao gồm thành phần chung áp dụng loại văn thành phần bổ sung trường hợp cụ thể C Là tập hợp thành phần cấu thành văn bản, bao gồm thành phần chung áp dụng loại văn D Là tập hợp thành phần cấu thành văn Câu 20: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013, để dãn khoảng cách dòng 1.5 line đoạn, bạn sử dụng lựa chọn: (Chọn nhiều đáp án) A Format \ Paragraph \ line spacing B Home \ Paragraph \ Line and Paragraph Spacing \ 1.5 C Nhấn Ctrl+Shift+5 dòng D Nhấn Ctrl + dòng Câu 21: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013, chèn Textbox văn bản, bạn sử dụng lựa chọn: (Chọn nhiều đáp án) A Home \ Font \ Text Box B Insert \ Text \ Text Box C Insert \ Illustrations \ Shapes \ Text Box D Home \ Paragraph \ Text Box Câu 22: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013, để chèn chữ nghệ thuật vào văn bản, bạn sử dụng lựa chọn: A Insert \ Text \ WordArt B Insert \ Text \ QuickPart C Insert \ Illustrations \ ClipArt D Insert \ Illustrations \ SmartArt Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc Câu 23: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013, cách chuyển đổi chữ hoa sang chữ thường ngược lại, bạn sử dụng: (Chọn nhiều đáp án) A Nhấn phím F3 B Nhấn phím shift+F3 C Home \ Font \ Text Effect \ change Case D Home \ Font \ Change Case Câu 24: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013, để tạo bảng biểu, bạn thực hiện: A Insert \ Text \ Table \ Insert Table B Insert \ Text \ Insert Table C Insert \ Tables \ Table \ Insert Table D Format \ Tables \ Table \ Insert Table Câu 25: Trong Microsoft Word 2013, để thay đổi khoảng cách hai đoạn văn bản, ta thiết lập đâu? A Ô Before After thẻ Page Layout B Mục Line Spacing thẻ Page Layout C Ô Left Right thẻ Page Layout D Ô Above Below thẻ Page Layout Câu 26: Trong Microsoft Word 2013, để đánh dấu vị trí (bookmark), bạn sử dụng lựa chọn nào? A Thẻ Insert chọn Bookmark \ chọn add B Thẻ Page Layout \ Bookmark \ nhập tên C Thẻ Page Layout \ chọn Bookmark \ nhập tên \ chọn add D Thẻ Insert \ Links\\ chọn Bookmark \ nhập tên \ chọn Add Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc Câu 27: Trong Microsoft Word 2013, để thêm mờ (Watermark), bạn sử dụng lựa chọn nào? A Thẻ Page Layout\Watermark B Thẻ Home\Watermark C Thẻ Insert\Watermark D Cả lựa chọn sai Câu 28: Trong Microsoft Word 2013, để chỉnh sửa liên kết (Hyperlink), bạn sử dụng lựa chọn nào? A Right click vào liên kết \ chọn Edit Hyperlink B Right click vào liên kết \ chọn Open Hyperlink C Chọn Insert \ chọn Hyperlink D Cả lựa chọn sai Câu 29: Trong Microsoft Word 2013, để tạo liên kết cho chuỗi văn đến trang web, sau chọn chuỗi văn bản, vào Insert\Hyperlink , bạn sử dụng lựa chọn nào? A Exiting file or Web page B Place in this document C Create New Document D Cả lựa chọn sai Câu 30: Trong Microsoft Word 2013, để ghép ô chọn bảng thành ô, bạn sử dụng lựa chọn nào? A Thẻ Layout \ Margin Cells B Thẻ Layout \ Merge Cells C Thẻ Layout \ Split Table Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc D Thẻ Layout \ Split Cells Câu 31: Trong Microsoft Word 2013, để lùi (thụt) lề trái đoạn vào 0.5 inch bạn sử dụng lựa chọn nào? A Chọn đoạn \ kéo biểu tượng Left Indent ruler vào 0.5” B Thẻ Home \ chọn đoạn \ mở hộp thoại Paragraph \ Left nhập 0.5 C Chọn đoạn \ Page Layout\nhóm Paragraph \ Left nhập 0.5 D Cả ba lựa chọn Câu 32: Trong Microsoft Word 2013, để chèn auto text tạo, bạn sử dụng lựa chọn nào? A Nhập tên auto text \ nhấn CTRL+V B Nhập tên auto text \ nhấn F3 C Đặt trỏ vị trí cần chèn \ nhấn F3 D Nhập tên auto text \ ALT+F3 Câu 33: Trong Microsoft Word 2013, để tạo ghi (Comment) , bạn sử dụng lựa chọn nào? A Chọn References\New Comment \ nhập nội dung \ Enter B Chọn Review\New Comment \ nhập nội dung \ Enter C Chọn Insert\Comments\Comment \ nhập nội dung \ Enter D Cả lựa chọn sai Câu 34: Trong Microsoft Word 2013, để chép định dạng chuỗi văn a cho chuỗi văn b, bạn sử dụng lựa chọn nào? A Thẻ Home \ chọn văn a \ Format Painter \ quét chọn văn b B Thẻ Home \ chọn Format Painter \ quét chọn chuỗi văn b Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc C Thẻ Home \ chọn Format Painter \ quét chọn chuỗi văn a sau quét chọn văn b D Thẻ Home \ quét chọn văn b \ Format Painter \ quét chọn văn a Câu 35: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013 cơng dụng tổ hợp phím Ctrl – S là: A Tạo văn B Chức thay nội dung soạn thảo C Định dạng chữ hoa D Lưu nội dung tập tin văn vào đĩa Câu 36: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013, để chèn kí tự đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện: A View – Symbol B Format – Symbol C Tools – Symbol D Insert –> Symbol Câu 37: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013, để kết thúc đoạn (Paragraph) muốn sang đoạn mới: A Bấm tổ hợp phím Ctrl + Enter B Bấm phím Enter C Bấm tổ hợp phím Shift + Enter D Word tự động, khơng cần bấm phím Câu 38: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013, tổ hợp phím cho phép đưa trỏ cuối văn bản: Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc A Shift + End B Alt + End C Ctrl + End D Ctrl + Alt + End Câu 39: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013, sử dụng phím nóng để chọn tất văn bản: A Alt + A B Ctrl + A C Ctrl + Shift + A D Câu Câu 40: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013, để chọn đoạn văn ta thực hiện: A Click lần đoạn B Click lần đoạn C Click lần đoạn D Click lần đoạn Câu 41: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013, muốn đánh dấu lựa chọn từ, ta thực hiện: A Nháy đúp chuột vào từ cần chọn B Bấm tổ hợp phím Ctrl – C C Nháy chuột vào từ cần chọn D Bấm phím Enter Câu 42: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013, muốn tách ô Table thành nhiều ô, ta thực hiện: Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc A Table – Merge Cells B Table – Split Cells C Layout – Split Cells D Table – Cells Câu 43: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013, thao tác sau kích hoạt lệnh Paste (Chọn nhiều đáp án) A Tại thẻ Home, nhóm Clipboard, chọn Paste B Bấm tổ hợp phím Ctrl + V C Chọn vào mục Office Clipboar D Tất Câu 44: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013, cơng dụng tổ hợp phím Ctrl + O dùng để A Tạo văn B Đóng văn làm việc C Mở văn có máy tính D Lưu văn làm việc Câu 45: Khi làm việc với văn Microsoft Word 2013, để bật chế độ nhập ký tự Subscript tạo ký tự hóa học H2O Ta sử dụng chức nào: (Có thể chọn nhiều câu đúng) A Nhấn tổ hợp phím Ctrl + = B Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + + C Click chọn biểu tượng X2 (Superscipt) nhóm Font D Click chọn biểu tượng X2 (Subscript) nhóm Font Câu 46: Trong Microsoft Word 2013, biểu tượng chổi có chức gì? Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc A Sao chép nội dung văn B Canh lề văn C Sao chép định dạng D Mở văn có Câu 47: Thuộc tính phần mềm microsoft word 2013 có phần mở rộng gì? ( Cho phép chọn nhiều) A .doc B .docx C .dot D .txt Câu 48: Trong Microsoft Word 2013, muốn tạo thích chân trang (footnote), bạn sử dụng lựa chọn nào? A Insert \ nhóm Footnotes \ Insert Footnote B References \ nhóm Footnotes \ Insert Endnote C References \ nhóm Footnotes \ Insert Footnote D Home \ nhóm Footnotes \ Insert Footnote Câu 49: Trong Microsoft Word 2013, để thực việc ghép ô bảng, bạn sử dụng lựa chọn nào? (Chọn nhiều trả lời) A Right Click \ Split Cells B Right Click \ Merge Cells C Nhấn tổ hợp phím CTRL – M D Click chọn biểu tượng (Merge Cells) nhóm Layout Table Tools Câu 50: Trong Microsoft Word 2013, muốn chèn ngày tháng năm hành vào văn bản, bạn thực nào? Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc A Home \ nhóm Editing \ Field… \ Date B Insert \ nhóm Text \ Date & Time C Insert \ nhóm Text \ Quick Parts \ Field… \ Date D Insert \ nhóm Text \ Quick Parts \ Date Câu 51: Trong Microsoft Word 2013, để thực việc ngắt cột văn bản, bạn sử dụng lựa chọn nào? (Chọn nhiều trả lời) A Chọn Page Layout \ Breaks \ Column B Chọn Page Layout \Columns C Chọn Page Layout \ Text Direction D Nhấn tổ hợp phím CTRL+ SHIFT+ Enter Câu 52: Cho biết công cụ dùng để chép định dạng Microsoft Word 2013? A (Paste) B Select Objects C Format Paint D Paste Special… Câu 53: Tại tiêu đề đầu trang (Header), muốn di chuyển đến tiêu đề cuối trang (Footer), bạn sử dụng lựa chọn nào? A Nút Next B Nút Insert Footer C Nút Go to Footer D Nút Edit Header Câu 54: Trong Microsoft Word 2013, để tạo ghi (Comment) , bạn sử dụng lựa chọn nào? Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc A Chọn Insert\Comment \ nhập nội dung \ Enter B Chọn References\New Comment \ nhập nội dung \ Enter C Chọn Review\New Comment \ nhập nội dung \ Enter D Cả lựa chọn sai Câu 55: Trong Microsoft Word 2013, sau so sánh văn file kết so sánh, để chấp nhận tất khác biệt, bạn sử dụng lựa chọn nào? (Chọn nhiều trả lời) A Chọn điểm khác biệt \ chọn Review\Changes\Accept B Chọn Review \ chọn điểm khác biệt \ Changes\Accept C Chọn Review\Changes\Accept all Changes in Document D Chọn Review\Changes\Reject all Changes in Document Câu 56: Trong Microsoft Word 2013, để thêm thẻ Developer vào Ribbon: sau vào File\Options, bạn sử dụng lựa chọn nào? A Chọn mục Developer \ OK B Chọn Customize Ribbon \ double click vào mục Developer C Chọn Customize Ribbon \ chọn mục Developer \ OK D Chọn Advanced\Customize Ribbon, chọn mục Developer, click OK Câu 57: Trong Microsoft Word 2013, để áp dụng đầu trang, cuối trang (Header/Footer) khác cho trang chẵn, trang lẻ, bạn sử dụng lựa chọn nào? A Different First Page B Different Odd & Even Pages C Cả lựa chọn D Cả lựa chọn sai Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc Câu 58: Trong Microsoft Word 2013, để chọn danh sách liệu phối thư, sau chọn thẻ Mailings bạn sử dụng lựa chọn nào? A Chọn Edit Recipients List B Chọn Insert Merge Field C Chọn Select Recipients D Cả lựa chọn sai Câu 59: Cho biểu đồ dạng cột Muốn thay đổi biểu đồ để kết hợp dạng cột dạng đường, sau chọn thành phần cần chuyển sang dạng đường, bạn sử dụng lựa chọn sau đây? A Thẻ Design \ Chart Layouts \ Line B Thẻ Format\ Format Selection C Thẻ Design\ Switch Row\Column D Thẻ Design\ Change Chart Type\ Line Câu 60: Trong Microsoft Word 2013, để ghép ô chọn bảng thành ô, bạn sử dụng lựa chọn nào? A Thẻ Layout \ Split Cells B Thẻ Layout \ Split Table C Thẻ Layout \ Merge Cells D Thẻ Layout \ Margin Cells Câu 61: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013, muốn tạo chữ rơi cho văn bạn thực hiện: A View \ Dropcap B Page Layout \ Dropcap C Insert \ Dropcap Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc D Home \ Dropcap Câu 62: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013, muốn di chuyển đoạn văn ta bơi đen đoạn văn bấm tổ hợp phím: A Ctrl – C \ Ctrl – V B Ctrl – X \ Ctrl – V C Ctrl – Y D Ctrl – Z Câu 63: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013, làm việc với văn muốn in đậm nội dung văn chọn khối bạn bấm tổ phím: A Ctrl – B B Ctrl – D C Ctrl – A D Ctrl – C Câu 64: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013 phím tắt sau để dịnh dạng chữ in nghiêng: A CTRL+B B CTRL+I C CTRL+L D CTRL+R Câu 65: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013, muốn chuyển đổi hai chế độ gõ: chế độ gõ chèn chế độ gõ thay thế; ta nhấn phím bàn phím A CapsLock B Delete Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc C Tab D Insert Câu 66: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013, để định dạng đường khung cho đoạn văn bạn chọn: A Clip Art B Word Art C Picture D Tất đáp án sai Câu 67: Phần mềm Microsoft Word 2013 cho phép thực hiện: A Cho phép canh bên đoạn văn B Cho phép soạn thảo văn Tiếng Việt C Cho phép canh trái, canh phải, canh đoạn văn D Tất Câu 68: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013, nội dung vùng header sẽ: A Được in cuối trang Được in bên trái trang B Được in đầu trang C Được in bên phải trang D Được in bên trái trang Câu 69: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013, có định dạng cho tập tin lưu docx: A Đúng B Sai Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc Câu 70: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013, để hiển thị trang in lên hình, ta chọn: A Page Layout – Print Preview B Home – Print Preview C File – Print D File – Print Preview Câu 71: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013, để tắt tính kiểu tra lổi tả word ta chọn: A File/options/add-ins/ when correcting spelling and grammar in word B File/options/proofing/ bỏ chọn check spelling as you type C File/options/save/ when correcting spelling and grammar in word D Cả câu hỏi điều Câu 72: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013, để tô màu đóng khung cho đoạn văn ta chọn cơng cụ: A Styles B Border and Shading C Paragraph D Page setup Câu 73: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013, muốn đánh dấu lựa chọn từ, ta thực hiện: A Nháy chuột vào từ cần chọn B Bấm phím Enter C Bấm tổ hợp phím Ctrl – C D Nháy đúp chuột vào từ cần chọn Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc Câu74: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013, hộp thoại Page Setup có mục Gutter dùng để: A Chừa trống để đóng thành tập B Quy định lề văn Bản C Chia văn thành số đoạn theo ý muốn D Quy định khoảng cách từ mép đến trang in Câu 75: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013, để đóng ứng dụng ta dùng tổ hợp phím: A Alt + F4 B Ctrl + A C Ctrl + F4 D Cả sai Câu 76: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013, tổ hợp phím nóng Ctrl + Shift + = dùng để: A Bật tắt số B Bật tắt gạch nét đôi C Bật tắt số D Trả dạng mặc định Câu 77: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013, để soạn thảo định dạng văn mẫu bạn sử dụng: A Định dạng Font, Tab WordArt B Textbox C Bullets and Numbering D Cả lựa chọn Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc Câu 78: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013, làm việc với văn muốn in đậm nội dung văn chọn khối bạn bấm tổ phím: A Ctrl – A B Ctrl – B C Ctrl – C D Ctrl – D Câu 79: Phần mềm soạn thảo văn Microsoft Word 2013 cho phép: A Tạo Header and Footer B Cho ký tự đoạn văn thể nhiều dòng (Dropcap) C Chia cột D Tất Câu 80: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013, cho biết định dạng chữ gạch đôi chữ : TRUNG TÂM TIN HỌC làm cách: A Insert \ Links \ Cross-reference \ First line B Insert \ Text \ Text box \ First line C Home \ Paragraph \ Special \ Double Strikethrough D Home \ Font \Double Strikethrough Câu 81: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013, để soạn thảo định dạng văn mẫu bạn sử dụng: A Chia cột B Bullets and Numbering C Chèn hình WordArt D Cả lựa chọn Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc Câu 82: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013, để soạn thảo định dạng văn mẫu bạn sử dụng: A Định dạng Font WordArt B Định dạng Tab Dropcap C Chèn hình chia cột D Cả lựa chọn Câu 83: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013, để tạo số ví dụ H2O ta bấm tổ hợp phím: A Bấm Ctrl + = B Bấm Ctrl + Shift + = C Bấm Ctrl + Alt + = D Bấm Alt + Shift + = Câu 84: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013, công cụ (Decrease Indent) dùng để: A Xóa ký tự văn từ bên phải qua trái B Xóa dòng văn từ bên phải qua trái C Tăng lề trái văn D Giảm lề trái văn Câu 85: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013, muốn tắt đánh dấu khối văn (tô đen) ta thực hiện: A Bấm phím Enter B Bấm phím Space C Bấm phím Caps Lock D Tất sai Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc Câu 86: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013, muốn chèn hình ảnh cho văn bạn thực hiện: A Home \ Shading B Insert \ Picture C Page Layout \ Page Color D View \ Zoom Câu 87: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013, để mở thước bạn thực hiện: A View/Ruler B Navigation Pane C Gridlines D Cả sai Câu 88: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013, thao tác Shift + Enter có chức năng: A Nhập liệu theo hàng dọc B Xuống hàng không kết thúc paragraph C Xuống trang hình Câu 89: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013, muốn di chuyển từ ô sang ô Table bạn dùng phím? A Tab B ESC C Enter D Ctrl Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc Câu 90: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013, để thay đổi hướng trang giấy in Word 2013 ta chọn thẻ Page Layout, chọn lệnh…? A Page Setup B Size C Margins D Orientation Câu 91: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013, muốn trình bày văn theo hướng giấy ngang, chọn mục? A Direction \ Orientation \ Portrait B Direction \ Orientation \ Landscape C Page Layout \ Orientation \ Landscape D Page Layout \ Orientation \ Portrait ... soạn thảo Microsoft Word 2013, công dụng tổ hợp phím Ctrl + O dùng để A Tạo văn B Đóng văn làm việc C Mở văn có máy tính D Lưu văn làm việc Câu 45: Khi làm việc với văn Microsoft Word 2013, để... Microsoft Word 2013 cơng dụng tổ hợp phím Ctrl – S là: A Tạo văn B Chức thay nội dung soạn thảo C Định dạng chữ hoa D Lưu nội dung tập tin văn vào đĩa Câu 36: Trong soạn thảo Microsoft Word 2013, ... 8:Trong Microsoft Word 2013, chọn mục công cụ Home cho phép người dùng thay đổi khoảng cách đoạn văn: A Format Painter B Line and Paragraph Spacing C Change Styles D Columns Câu 9: Trong Microsoft Word
- Xem thêm -

Xem thêm: 90 bài tập trắc nghiệm microsoft word 2013 dùng ôn thi công chức, 90 bài tập trắc nghiệm microsoft word 2013 dùng ôn thi công chức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay