Vận dụng các phương pháp, kỹ thuật kiểm toán vào hoạt động kiểm tra, thanh tra sai lệch thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi cục thuế quận tân bình

149 6 0
  • Loading ...
1/149 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 20:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM - NGUYỄN ĐỨC LƯU VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT KIỂM TOÁN VÀO HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, THANH TRA SAI LỆCH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂN BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 60 34 03 01 TP.HỒ CHÍ MINH, Tháng 04 năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM - NGUYỄN ĐỨC LƯU VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT KIỂM TOÁN VÀO HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, THANH TRA SAI LỆCH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂN BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chun ngành: Kế tốn Mã ngành: 60 34 03 01 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN NGỌC HUY CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) TS Nguyễn Ngọc Huy Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 22 tháng năm 2014 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ) TT Họ tên Chức danh hội đồng PGS.TS Phan Đình Nguyên Chủ tịch TS Dương Thị Mai Hà Trâm Phản biện TS Nguyễn Minh Hà Phản biện PGS.TS Lê Quốc Hội Ủy viên TS Phan Mỹ Hạnh Ủy viên, thư Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHÊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Tp Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng năm 2014 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Đức Lưu Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 07/07/1971 Nơi sinh: Bình Định Chuyên ngành: Kế toán MSHV: 1241850026 I- Tên đề tài: VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT KIỂM TOÁN VÀO HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, THANH TRA SAI LỆCH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂN BÌNH Nhiệm vụ nội dung: Tác giả tìm hiểu thực trạng hoạt động tra, kiểm traquan thuế áp dụng, thơng qua đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện xây dựng hệ thống tra, kiểm tra thuế, với mục đích tăng cường hiệu chế Quảnthuế theo mơ hình tự khai, tự nộp, chống thất thu khoản thuế Nhà nước Nội dung cụ thể:  Nghiên cứu lý luận phương pháp, kỹ thuật kiểm toán nước quốc tế  Nghiên cứu văn quy phạm pháp luật; quy định, quy trình tra, kiểm tra thuế  So sánh tương đồng phương pháp, kỹ thuật áp dụng kiểm toán với phương pháp, kỹ thuật tra, kiểm tra thuếquan thuế áp dụng  Khảo sát thực trạng hoạt động tra, kiểm tra thuế Chi cục thuế quận Tân Bình, đồng thời đánh giá hoạt động tra, kiểm tra thuế Chi cục thuế quận Tân Bình thời gian 05 năm từ năm 2009 đến năm 2013 để tìm hiểu công tác tra, kiểm tra sai lệch thuế  Đề xuất số giải pháp để hoàn thiện, xây dựng phương pháp tra, kiểm tra thuế Chi cục thuế quận Tân Bình, có kiến nghị lên quan cấp II- Ngày giao nhiệm vụ: 01/07/2013 III- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 31/3/2014 IV- Cán hướng dẫn: TS Nguyễn Ngọc Huy CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) TS NGUYỄN NGỌC HUY i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi, có hỗ trợ từ Thầy hướng dẫn TS Nguyễn Ngọc Huy Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chưa cơng bố cơng trình Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá thu thập từ nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo Nếu phát có gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước Hội đồng, kết luận văn Trân trọng TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng năm 2014 NGUYỄN ĐỨC LƯU ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin kính gửi lời cám ơn chân thành tới Ban giám hiệu, Thầy cô trường Đại Học Công Nghệ Tp Hồ Chí Minh, tổ chức cá nhân truyền đạt kiến thức, cung cấp tài liệu cần thiết với câu trả lời giúp tơi hồn thành luận văn Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn đến TS Nguyễn Ngọc Huy thuộc Trường Đại Học Kinh Tế - Luật - Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh Và xin cảm ơn tất đồng nghiệp, gia đình bạn bè giúp đỡ thời gian qua Luận văn chắn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp xây dựng Quý thầy cô bạn Trân trọng NGUYỄN ĐỨC LƯU iii TĨM TẮT Cơng tác Quảnthuế theo chế tự khai tự nộp ngành thuế áp dụng, vai trò tra, kiểm tra đóng vai trò quan trọng, cần phải chặt chẽ, chuyên nghiệp hiệu quả, tránh gây phiền hà cho Người nộp thuế tránh lãng phí nguồn lực quan thuế Nhằm mục tiêu hoàn thiện phương pháp, kỹ thuật tra, kiểm tra thuế, tác giả đưa vấn đề giải sau: Những vấn đề phương pháp kỹ thuật kiểm toán  Định nghĩa phân loại kiểm toán  Khái niệm thủ tục, phương pháp, kỹ thuật kiểm toán Lý luận chung thuế, kỹ thuật tra, kiểm tra thuế  Khái niệm tra, kiểm tra thuế  Phân loại tra, kiểm tra thuế  Nguyên tắc, Mục đích, vai trò tra, kiểm tra thuế  Nội dung, phương pháp kỹ thuật kỹ thuật tra, kiểm tra So sánh, vận dụng tương đồng phương pháp kỹ thuật áp dụng kiểm toán với phương pháp, kỹ thuật tra, kiểm tra thuế Thực trạng hoạt động kỹ thuật tra, kiểm tra quan thuế nói chung cơng tác kiểm tra thuế Chi cục thuế Tân Bình nói riêng:  Đánh giá tổng quan tình hình hoạt động tra, kiểm tra  Đánh giá văn hướng dẫn kỹ thuật tra, kiểm tra thuế  Khảo sát thống kê phiếu câu hỏi tình trạng thực tế hoạt động tra, kiểm tra thuế Đề xuất số giải pháp vận dụng thủ tục, phương pháp kỹ thuật kiểm toán vào hoạt động kỹ thuật tra, kiểm tra thuếCác giải pháp cụ thể Chi cục thuế quận Tân Bình  Kiến nghị đến quan quản lý cấp iv ABSTRACT Working about Tax administration according to the form the self declaration and self pay the tax which Tax authorities has been applied In which, the role of inspecting and controlling about the Tax are very important, it should be tight, professional and efficient, avoiding troublesome for taxpayers and avoiding wasting Tax authorities’s resources The goal is in order to perfect the methods and techniques about inspecting and controlling about the Tax The author give problems and solve the problems as follows : The basics of the method and technical audit: - Definition and classification audit - Concept of procedures , methods, auditing techniques General theory of Tax, inspecting and controlling about the Tax - Concept of inspecting and controlling about the Tax - Classification of inspecting and controlling about the Tax - Principles, purpose and role of inspecting and controlling about the Tax - Content, methods and techniques in inspecting and controlling about the Tax Compare, using the similarity between the methods, techniques applied in the audit and the methods, techniques in inspecting and controlling about the Tax Current status about the activities of tax authorities in inspecting and controlling about the Tax generally and working of inspecting and controlling about the Tax at Tan Binh Tax Department in particular : - Assessing the overall about activities in inspecting and controlling about the Tax - Assessing the guidelines text for inspecting and controlling about the Tax v - Survey and statistics by questionnaire about the actual situation in activities about inspecting and controlling about the Tax Suggest some possible solutions to apply the procedures, methods and techniques audit in activities about inspecting and controlling about the Tax - The specific solutions at Tan Binh Tax Department - Recommendations to upper Tax authorities 119 $c3 Frequencies Responses N Thu thuat gian lana Percent Percent of Cases Khai khong chi phi 80 33.5% 93.0% che dau doanh thu 78 32.6% 90.7% danh gia sai tai san 77 32.2% 89.5% 1.7% 4.7% 239 100.0% 277.9% khac Total $c4 Frequencies Responses N Percent Percent of Cases Thu thuat khai khong chi phia Ghi nhan khoan chi phi tuong ung khoan no la khong 84 34.4% 97.7% 72 29.5% 83.7% 79 32.4% 91.9% 3.7% 10.5% 244 100.0% 283.7% co that hach toan chi phi vao ky ma le phai phan bo hach toan ca khoan chi phi ca nhan khac Total 120 $c5 Frequencies Responses N gian lan ghi nhan a doanh thu thoa thuan voi ben mua ghi Percent Percent of Cases 83 25.5% 96.5% hoan doanh thu 85 26.2% 98.8% bo doanh thu ngoai so sach 79 24.3% 91.9% 75 23.1% 87.2% 9% 3.5% 325 100.0% 377.9% giam gia tri phan anh doanh thu sai nien khac Total $c6 Frequencies Responses N thu thuat danh gia tai a san Percent of Cases chuyen gia 77 33.9% 89.5% lap du phong sai 75 33.0% 87.2% 73 32.2% 84.9% 9% 2.3% 227 100.0% 264.0% ap dung phuong phap tinh gia khong phu hop khac Total FREQUENCIES VARIABLES=c7 /ORDER=ANALYSIS Percent 121 nguon nhan su co dap ung cong viec Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent rat khong dong y 34 39.5 39.5 39.5 khong dong y 31 36.0 36.0 75.6 trung tinh 15 17.4 17.4 93.0 dong y 4.7 4.7 97.7 rat dong y 2.3 2.3 100.0 86 100.0 100.0 Total FREQUENCIES VARIABLES=c8 /ORDER=ANALYSIS Luan chuyen can bo tra, kiem tra la can thiet Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent rat khong dong y 42 48.8 48.8 48.8 khong dong y 33 38.4 38.4 87.2 trung tinh 10.5 10.5 97.7 dong y 1.2 1.2 98.8 rat dong y 1.2 1.2 100.0 86 100.0 100.0 Total FREQUENCIES VARIABLES=c9 /ORDER=ANALYSIS 122 Can boi duong chuyen mon, nghiep vu Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent rat khong dong y 5.8 5.8 5.8 khong dong y 9.3 9.3 15.1 trung tinh 14 16.3 16.3 31.4 dong y 22 25.6 25.6 57.0 rat dong y 37 43.0 43.0 100.0 Total 86 100.0 100.0 Nhóm yếu tố văn có ảnh hưởng đến cơng tác tra, kiểm tra thuế GET FILE='D:\Luan_van\FINAL\lamLaiTheoThongKeMoTa\data\dulieu.sav' DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT FREQUENCIES VARIABLES=c10 /ORDER=ANALYSIS FREQUENCIES VARIABLES=c10 /ORDER=ANALYSIS van ban khong dap ung duoc chinh sach thue moi Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent rat khong dong y 9.3 9.3 9.3 khong dong y 10.5 10.5 19.8 trung tinh 15 17.4 17.4 37.2 dong y 22 25.6 25.6 62.8 rat dong y 32 37.2 37.2 100.0 Total 86 100.0 100.0 FREQUENCIES VARIABLES=c11 /ORDER=ANALYSIS 123 quy trinh huong dan ro rang ve phuong phap ky thuat Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent rat khong dong y 28 32.6 32.6 32.6 khong dong y 32 37.2 37.2 69.8 trung tinh 16 18.6 18.6 88.4 dong y 7.0 7.0 95.3 rat dong y 4.7 4.7 100.0 86 100.0 100.0 Total FREQUENCIES VARIABLES=c12 /ORDER=ANALYSIS quy trinh chon dung doi tuong can tra, kiem tra Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent rat khong dong y 33 38.4 38.4 38.4 khong dong y 17 19.8 19.8 58.1 trung tinh 16 18.6 18.6 76.7 dong y 12 14.0 14.0 90.7 9.3 9.3 100.0 86 100.0 100.0 rat dong y Total FREQUENCIES VARIABLES=c13 /ORDER=ANALYSIS 124 thu tuc quy trinh tra, kiem tra can bo sung Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent rat khong dong y 4.7 4.7 4.7 khong dong y 8.1 8.1 12.8 trung tinh 16 18.6 18.6 31.4 dong y 29 33.7 33.7 65.1 rat dong y 30 34.9 34.9 100.0 86 100.0 100.0 Total FREQUENCIES VARIABLES=c14 /ORDER=ANALYSIS van ban huong dan an dinh thue kho ap dung Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent rat khong dong y 10 11.6 11.6 11.6 khong dong y 17 19.8 19.8 31.4 trung tinh 11 12.8 12.8 44.2 dong y 25 29.1 29.1 73.3 rat dong y 23 26.7 26.7 100.0 Total 86 100.0 100.0 FREQUENCIES VARIABLES=c15 /ORDER=ANALYSIS 125 co quan thue co them chuc nang dieu tra Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent rat khong dong y 4.7 4.7 4.7 khong dong y 8.1 8.1 12.8 trung tinh 8.1 8.1 20.9 dong y 29 33.7 33.7 54.7 rat dong y 39 45.3 45.3 100.0 Total 86 100.0 100.0 FREQUENCIES VARIABLES=c16 /ORDER=ANALYSIS can van ban huong dan ve co so du lieu Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent rat khong dong y 9.3 9.3 9.3 khong dong y 10.5 10.5 19.8 trung tinh 11 12.8 12.8 32.6 dong y 21 24.4 24.4 57.0 rat dong y 37 43.0 43.0 100.0 Total 86 100.0 100.0 FREQUENCIES VARIABLES=c17.1 /ORDER=ANALYSIS 126 Phan tich BCKQHDKT theo chieu doc Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent rat khong dong y 10.5 10.5 10.5 khong dong y 4.7 4.7 15.1 trung tinh 13 15.1 15.1 30.2 dong y 30 34.9 34.9 65.1 rat dong y 30 34.9 34.9 100.0 Total 86 100.0 100.0 FREQUENCIES VARIABLES=c17.2 /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE /ORDER=ANALYSIS Phan tich BCKQHDKT theo chieu ngang Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent rat khong dong y 5.8 5.8 5.8 khong dong y 8.1 8.1 14.0 trung tinh 10 11.6 11.6 25.6 dong y 30 34.9 34.9 60.5 rat dong y 34 39.5 39.5 100.0 Total 86 100.0 100.0 FREQUENCIES VARIABLES=c17.3 /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE /ORDER=ANALYSIS 127 Phan tich BCDKT theo chieu doc Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent rat khong dong y 8.1 8.1 8.1 khong dong y 9.3 9.3 17.4 trung tinh 11 12.8 12.8 30.2 dong y 25 29.1 29.1 59.3 rat dong y 35 40.7 40.7 100.0 Total 86 100.0 100.0 FREQUENCIES VARIABLES=c17.4 /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE /ORDER=ANALYSIS Phan tich BCDKT theo chieu ngang Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent rat khong dong y 10.5 10.5 10.5 khong dong y 10.5 10.5 20.9 trung tinh 10 11.6 11.6 32.6 dong y 17 19.8 19.8 52.3 rat dong y 41 47.7 47.7 100.0 Total 86 100.0 100.0 FREQUENCIES VARIABLES=c17.5 /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE /ORDER=ANALYSIS 128 Danh gia he thong KSNB Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent rat khong dong y 5.8 5.8 5.8 khong dong y 7.0 7.0 12.8 trung tinh 14 16.3 16.3 29.1 dong y 25 29.1 29.1 58.1 rat dong y 36 41.9 41.9 100.0 Total 86 100.0 100.0 FREQUENCIES VARIABLES=c18.1 c18.2 c18.3 c18.4 c18.5 c18.6 /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE /ORDER=ANALYSIS Statistics Ty le (LN truoc N Valid Ty le Loi nhuan/ thue + cp lai LN sau thue/ DT LN/ Von CPBH/ DT CPQL/ DT doanh thu thuan vay)/ DT thuan thuan CSH thuan thuan 86 86 86 86 86 86 0 0 0 Mean 4.00 3.51 3.56 3.71 3.70 3.60 Median 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4 4a 1.074 1.234 1.223 1.177 1.169 1.220 Minimum 1 1 1 Maximum 5 5 5 Missing Mode Std Deviation a Multiple modes exist The smallest value is shown 129 Ty le Loi nhuan/ doanh thu thuan Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent rat khong dong y 3.5 3.5 3.5 khong dong y 5.8 5.8 9.3 trung tinh 16 18.6 18.6 27.9 dong y 27 31.4 31.4 59.3 rat dong y 35 40.7 40.7 100.0 Total 86 100.0 100.0 Ty le (LN truoc thue + cp lai vay)/ DT thuan Cumulative Frequency Valid rat khong dong y Percent Valid Percent Percent 8.1 8.1 8.1 khong dong y 11 12.8 12.8 20.9 trung tinh 21 24.4 24.4 45.3 dong y 25 29.1 29.1 74.4 rat dong y 22 25.6 25.6 100.0 Total 86 100.0 100.0 LN sau thue/ DT thuan Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent rat khong dong y 9.3 9.3 9.3 khong dong y 9.3 9.3 18.6 trung tinh 19 22.1 22.1 40.7 dong y 30 34.9 34.9 75.6 rat dong y 21 24.4 24.4 100.0 Total 86 100.0 100.0 130 LN/ Von CSH Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent rat khong dong y 7.0 7.0 7.0 khong dong y 7.0 7.0 14.0 trung tinh 21 24.4 24.4 38.4 dong y 27 31.4 31.4 69.8 rat dong y 26 30.2 30.2 100.0 Total 86 100.0 100.0 CPBH/ DT thuan Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent rat khong dong y 5.8 5.8 5.8 khong dong y 9.3 9.3 15.1 trung tinh 21 24.4 24.4 39.5 dong y 26 30.2 30.2 69.8 rat dong y 26 30.2 30.2 100.0 Total 86 100.0 100.0 CPQL/ DT thuan Cumulative Frequency Valid rat khong dong y Percent Valid Percent Percent 7.0 7.0 7.0 khong dong y 10 11.6 11.6 18.6 trung tinh 21 24.4 24.4 43.0 dong y 24 27.9 27.9 70.9 rat dong y 25 29.1 29.1 100.0 Total 86 100.0 100.0 FREQUENCIES VARIABLES=c18.7 c18.8 c18.9 131 /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE /ORDER=ANALYSIS Statistics N Valid Tong TS ngan tien va cac khoan gia tri tai san/ han/ tong no bang tien/ no tong no phai TT ngan han ngan han 86 86 86 0 Mean 3.88 3.69 3.88 Median 4.00 4.00 4.00 5 1.078 1.230 1.089 Minimum 1 Maximum 5 Missing Mode Std Deviation gia tri tai san/ tong no phai TT Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent rat khong dong y 3.5 3.5 3.5 khong dong y 5.8 5.8 9.3 trung tinh 22 25.6 25.6 34.9 dong y 25 29.1 29.1 64.0 rat dong y 31 36.0 36.0 100.0 Total 86 100.0 100.0 Tong TS ngan han/ tong no ngan han Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent rat khong dong y 8.1 8.1 8.1 khong dong y 8.1 8.1 16.3 trung tinh 19 22.1 22.1 38.4 dong y 26 30.2 30.2 68.6 rat dong y 27 31.4 31.4 100.0 Total 86 100.0 100.0 132 tien va cac khoan bang tien/ no ngan han Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent rat khong dong y 2.3 2.3 2.3 khong dong y 9.3 9.3 11.6 trung tinh 20 23.3 23.3 34.9 dong y 24 27.9 27.9 62.8 rat dong y 32 37.2 37.2 100.0 Total 86 100.0 100.0 FREQUENCIES VARIABLES=c19 /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE /ORDER=ANALYSIS Chon mau theo phuong phap Cumulative Frequency Valid chon toan bo Percent Valid Percent Percent 4.7 4.7 4.7 chon ngau nhien 22 25.6 25.6 30.2 chon phan tu dac biet 51 59.3 59.3 89.5 khac 10.5 10.5 100.0 Total 86 100.0 100.0 MULT RESPONSE GROUPS=$c20 'ky thuat kiem tra chi tiet' (c20.1 c20.2 c20.3 c20.4 c20 c20.6 (1,6)) /FREQUENCIES=$c20 Case Summary Cases Valid N $c20a a Group Missing Percent 86 100.0% N Total Percent 0% N Percent 86 100.0% 133 $c20 Frequencies Responses N ky thuat kiem tra chi tieta 79 16.7% 91.9% kiem ke 81 17.1% 94.2% 82 17.3% 95.3% phong van 75 15.8% 87.2% quan sat 75 15.8% 87.2% ky thuat phan tich 82 17.3% 95.3% 474 100.0% 551.2% ba a Group Percent of Cases kiem tra so sach doi chieu thong tin ben thu Total Percent ... dung, phương pháp kỹ thu t kỹ thu t tra, kiểm tra So sánh, vận dụng tương đồng phương pháp kỹ thu t áp dụng kiểm toán với phương pháp, kỹ thu t tra, kiểm tra thu Thực trạng hoạt động kỹ thu t tra, . .. luận phương pháp, kỹ thu t kiểm tốn vận dụng vào hoạt động kiểm tra thu ?  Thực trạng hoạt động tra, kiểm tra thu , phát sai lệch thu Các phương pháp, kỹ thu t để sử dụng TTKT sai lệch thu ? ... tế hoạt động tra, kiểm tra thu Đề xuất số giải pháp vận dụng thủ tục, phương pháp kỹ thu t kiểm toán vào hoạt động kỹ thu t tra, kiểm tra thu  Các giải pháp cụ thể Chi cục thu quận Tân Bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng các phương pháp, kỹ thuật kiểm toán vào hoạt động kiểm tra, thanh tra sai lệch thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi cục thuế quận tân bình , Vận dụng các phương pháp, kỹ thuật kiểm toán vào hoạt động kiểm tra, thanh tra sai lệch thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi cục thuế quận tân bình , TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ TNDN TẠI CHI CỤC THUẾ TÂN BÌNH, Bảng 4.3: Bảng kết quả khảo sát Bảng câu hỏi, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay