Tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp thương mại ở việt nam

144 10 0
  • Loading ...
1/144 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 20:42

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Họ tên chữ ký) ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài Luận văn thạc sĩ này, lời xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý thầy cô giảng dạy Trường Đại học công nghệ TP HCM giúp cho trang bị kiến thức, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi suốt trình học tập thực luận văn Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, xin bày tỏ lời biết ơn tới TS Trần Văn Tùng khuyến khích, dẫn tận tình cho tơi suốt thời gian làm Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tổ chức, cá nhân, Doanh nghiệp hợp tác chia thông tin, cung cấp cho nhiều nguồn tư liệu, tài liệu hữu ích phục vụ cho đề tài nghiên cứu Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo toàn thể anh chị giảng viên đồng nghiệp Khoa Kế toán kiểm tốn trường Đại học Cơng nghiệp TP HCM giúp đỡ, tạo điều kiện hỗ trợ cho nhiều suốt thời gian học tập thực nghiên cứu Cuối cùng, xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình người bạn động viên, hỗ trợ cho nhiều suốt q trình học tập, làm việc hồn thành luận văn iii TÓM TẮT Việt Nam, Doanh nghiệp thương mại loại hình doanh nghiệp phổ biến kết hoạt động góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế đất nước Tuy nhiên, loại hình doanh ngiệp khác, cơng tác quản trị nói chung KTTN nói riêng chưa quan tâm mức nên kết hoạt động chưa cao Vì vậy, việc nghiên cứu tổ chức vận dụng kế toán trách nhiệm u cầu khơng cấp thiết mà mang tính định sống doanh nghiệp, có doanh nghiệp thương mại Xuất phát từ yêu cầu khách quan vậy, nên tác giả vận dụng lý luận kế toán trách nhiệm để thực đề tài " Tổ chức hệ thống kế toán trách doanh nghiệp thương mại Việt Nam" nhằm giúp phần cho doanh nghiệp nâng cao hiệu công tác quản trị, đánh giá trách nhiệm người đứng đầu Doanh nghiệp để đánh giá kết công việc họ, để đề mục tiêu, phương hướng hoạt động đem lại kết cao cho loại hình doanh nghiệp Để xây dựng mơ hình tổ chức KTTN DNTM, ngồi việc vận dụng sở lý luận nước tác giả khảo sát 78 Doanh nghiệp thương mại hoạt động theo mơ hình Tổng cơng ty địa bàn thành phố Hồ Chí minh DN niêm yết Sở giao dịch chứng khoán TP HCM, sau sử dụng kết thu thập để thống kế, phân tích tìm mặt đạt được, tồn hạn chế làm sở để xây dựng mơ hình tổ chức hệ thống KTTN chuẩn cho DNTM Tác giả đưa dẫn chứng kinh nghiệm tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm số Doanh nghiệp giới: Tập đoàn Abbott Hoa kỳ, Tập đoàn Dupont Việc xây dựng mơ hình thực qua bước: - Bước 1: Xác định loại trung tâm trách nhiệm: trung tâm Chi phí, trung tâm Doanh thu, trung tâm Lợi nhuận trung tâm Đầu tư iv - Bước 2:Xác định loại thông tin cần cung cấp trung tâm trách nhiệm - Bước 3: Lập báo cáo cho trung tâm trách nhiệm Sau xây dựng mơ hình hệ thống kế tốn trách nhiệm Doanh nghiệp thương mại, để công tác tổ chức hệ thống báo cáo kế toán đánh giá trách nhiệm DNTM mang tính khả thi cao tác giả đề xuất số giải pháp kỹ thuật nhằm hỗ trợ việc thực mơ hình như: Lập dự tốn cho trung tâm trách nhiệm, Tổ chức công tác kế tốn phù hợp với việc thu thập thơng tin để lập hệ thống KTTN, Xây dựng hệ thống định mức – tiêu chuẩn liên quan đến tiêu Báo cáo trách nhiệm Các giải pháp hỗ trợ khác (Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin để phân tích, xử lý kịp thời thơng tin, Đào tạo, bồi dưỡng nhân viên KTQT) Kết Luận văn tài liệu tham khảo cho Nhà quản lý DNTM nói riêng DN có quy mơ lớn VN nói chung xây dựng hệ thống KTTN cho DN nhằm giúp phần cho doanh nghiệp nâng cao hiệu công tác quản trị, đánh giá trách nhiệm người đứng đầu Doanh nghiệp để đánh giá kết công việc họ, để đề mục tiêu, phương hướng hoạt động đem lại kết cao cho Doanh nghiệp v ABSTRACT Commercial enterprise is a very popular type of business in Vietnam and their results in business operations contribute significantly to the development of the country However, the management activities and responsibility accounting in commercial enterprises as well as other type of business have not been paid adequate attention As a result, the efficiency of both management activities and responsibility accounting is not as good as it must be Therefore, the needs of having research for applying responsibility accounting is urgent and crucial for the survival of all types of business, including commercial enterprises Based on the objective requirements, the author applied both theoretical and practical knowledge for carrying out the project "Implementing responsibility accounting system in commercial enterprises in Vietnam" The project will help commercial enterprises improves the efficiency of management activities and assess the responsibility of managers It also helps evaluate managers’ efficiency in their work to achieve better results for commercial enterprises The author used theoretical knowledge and results of the survey for 78 commercial enterprises located in Ho Chi Minh City and other enterprises listed on the Stock Exchange to build organizational model accounting responsibilities in commercial enterprises The author, then, used the results obtained to find out the reasons and limitations existed in applying responsibility accounting in commercial enterprises Based on the information found out, the author created standard of responsibility accounting system for commercial enterprises The author also used the experience of using responsibility accounting in a various enterprises in the world such as Abbott Corporation and Dupont Corporation The construction of models made in three steps : - Step 1: Identify the types of responsibility centers: Cost Centers, Revenue Centers, Profit Centers and Investment Center vi - Step 2: Determine the type of information should be provided for each responsibility center - Step 3: Preparation of reports for each responsibility center After building the model of responsibility accounting system in commercial enterprises, the author has proposed some technical solutions to support the implementation of the model such as the budget for each responsibility center, the implementation of accounting system to collect information for responsibility accounting, the system of standard and norm items relating to elements in responsibility accounting and other supporting solutions (Applying information technology for analyze and process information in times and training employees for management accounting) The result of thesis is a reference material for managers in both small and large commercial enterprises when building responsibility accounting system to improve the efficiency of management activities in business It also helps managers evaluate the results of their work, set goals and propose effective plans in order to achieve good results for business vii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Abstract v Mục lục vii Danh mục chữ viết tắt xii Danh mục Bảng .xiii Danh mục Sơ đồ .xiv Danh mục Phụ lục .xv viii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.3 Mục tiêu, đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Mục tiêu tổng quát 1.3.2 Mục tiêu cụ thể 1.3.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Nội dung nghiên cứu đề tài 1.5 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu đề tài 1.5.1 Phương pháp luận 1.5.2 Phương pháp nghiên cứu .6 1.7 Kêt cấu đề tài nghiên cứu CHƯƠNG 2:TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 10 2.1 Một số khái niệm kế toán trách nhiệm 10 2.2 Vai trò – Chức kế toán trách nhiệm 13 2.2.1 Vai trò KTTN 13 2.2.2 Chức KTTN 14 2.3 2.3.1 Nội dung tổ chức kế toán trách nhiệm 14 Phân cấp quản lý(Decentralizing) 14 2.3.1.1 Ưu điểm phân cấp quản lý .15 2.3.1.2 Nhược điểm phân cấp quản lý: 16 2.3.2 Xác định trung tâm trách nhiệm 16 2.3.2.1 Trung tâm chi phí (Cost Centers) 16 2.3.2.2 Trung tâm doanh thu (Revenue Centers) .17 2.3.2.3 Trung tâm lợi nhuận (Profit Centers) 18 2.3.2.4 Trung tâm đầu tư (Investment Centers) .19 2.3.3 Lập Báo cáo trách nhiệm cho trung tâm trách nhiệm .22 2.3.3.1 Báo cáo trách nhiệm trung tâm chi phí 23 ix 2.3.3.2 Báo cáo trách nhiệm trung tâm doanh thu .23 2.3.3.3 Báo cáo trách nhiệm trung tâm lợi nhuận 24 2.3.3.4 Báo cáo trách nhiệm trung tâm đầu tư .25 2.4 Tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm doanh nghiệp .26 2.4.1 Cơ cấu tổ chức DN theo mơ hình Tổng cơng ty 26 2.4.2 Tổ chức trung tâm trách nhiệm DN 27 2.4.2.1 Các trung tâm chi phí 27 2.4.2.2 Các trung tâm doanh thu .27 2.4.2.3 Các trung tâm lợi nhuận 27 2.4.2.4 Các trung tâm đầu tư .27 2.5 Kinh nghiệm việc tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm số DN giới .28 2.5.1 Phân quyền, chuyển giá quản trị theo mục tiêu hệ thống kế tốn trách nhiệm Tập đồn Abbott, Hoa Kỳ .28 2.5.2 Sáng kiến ROI vấn đề phân quyền Tập đoàn Dupont 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 32 CHƯƠNG 3:KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VN 33 3.1 Giới thiệu khái quát đặc điểm hoạt động phân cấp quản lý DNTM Việt Nam 33 3.1.1 Đặc điểm hoạt động DNTM Việt Nam 33 3.1.2 Sự phân cấp quản lý DNTM Việt Nam .35 3.1.2.1 Hoạt động theo mơ hình Cơng ty .35 3.1.2.2 Hoạt động theo mơ hình Tổng công ty 36 3.2 Khảo sát tình hình thực KTTN DNTM Việt Nam 36 3.2.1 Đối tượng vấn 36 3.2.2 Nội dung khảo sát .37 3.2.3 Thiết kế bảng câu hỏi khảo sát 37 x 3.2.4 Phạm vi, số lượng công ty thời gian khảo sát 38 3.2.5 Thu thập xử lý kết khảo sát 38 3.2.5.1 Tình hình chung đặc điểm hoạt động DNTM Việt nam 38 3.2.5.2 Tình hình thực KTTN DNTM Việt Nam 40 3.2.5.3 Mức độ quan tâm nhà Quản trị đến hệ thống kế toán trách nhiệm 45 3.3 Đánh giá tình hình thực hệ thống báo cáo trách nhiệm DNTM46 3.3.1 Đánh giá tình hình quản trị chung 46 3.3.1.1 Những kết đạt 47 3.3.1.2 Những tồn hạn chế .47 3.3.1.3 Nguyên nhân tồn hạn chế 48 3.3.2 Đánh giá tình hình thực KTTN DNTM Việt Nam 48 3.3.2.1 Những kết đạt 48 3.3.2.2 Những tồn hạn chế 49 3.3.2.3 Nguyên nhân tồn hạn chế .51 KẾT LUẬN CHƯƠNG 52 CHƯƠNG XÂY DỰNG MƠ HÌNH TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 53 4.1 Định hướng mục tiêu tổ chức hệ thống Kế toán trách nhiệm DNTM 53 4.1.1 Định hướng .53 4.1.2 Mục tiêu 54 4.2 Tổ chức hệ thống KTTN DNTM Việt Nam 54 4.2.1 Quy trình tổ chức hệ thống Kế toán trách nhiệm DNTM 54 Sơ đồ 4.1: Quy trình xây dựng hệ thống KTTN .55 4.2.1.1 Bước 1- Xác định loại trung tâm trách nhiệm 55 4.2.1.3 Bước - Tổ chức báo cáo trách nhiệm cho loại trung tâm trách nhiệm 68 KẾT LUẬN CHƯƠNG 73 Tỷ suất lợi nhuận/tài sản dài hạn Tỷ suất lợi nhuận/tài sản Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sơ hữu BÁO CÁO PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ CỔ PHIẾU Đơn vị: Thời gian: (năm, quý, tháng) Chỉ tiêu 1 Thu nhập cổ phiếu thường Thu nhập cổ phiếu thường trước thay đổi bất thường Thu nhập cổ phiếu thường sau thay đổi bất thường Cổ tức cổ phiếu thường Tỷ suất trả cổ tức cổ phiếu Tỷ suất sinh lãi cổ phiếu Kế hoạch Thực Chênh lệch 4=3-2 Đơn vị tính: Đánh giá Phụ lục số 15: Phương pháp lập dự tốn cho trung tâm trách nhiệm DỰ TỐN TIÊU THỤ Đơn vị (Bộ phận): Năm (Quý, tháng) Đơn vị tính: Quý (tháng) Năm Chỉ tiêu (quý) Doanh thu [(1) x (2)] (1) Mức tiêu thụ kế hoạch (2) Đơn giá bán Các khoản giảm trừ doanh thu [(1) + (2) + (3) + (4) + …] (1) Chiết khấu thương mại (2) Giảm giá hàng bán (3) Hàng bán bị trả lại (4) Thuế xuất … Doanh thu [ – 2] DỰ TỐN CHI PHÍ BÁN HÀNG Đơn vị (Bộ phận): Năm (Quý, tháng) Chỉ tiêu Mức tiêu thụ kế hoạch Biến phí bán hàng kế hoạch/sp Tổng biến phí kế hoạch Định phí bán hàng kế hoạch Tổng cộng chi phí bán hàng kế hoạch Đvt Sp Đồng Đồng Đồng Đồng Quý (tháng) Đơn vị tính: Năm (Q) DỰ TỐN CHI PHÍ QUẢN LÝ DN Đơn vị (Bộ phận): Năm (Quý, tháng) Chỉ tiêu Đvt Mức tiêu thụ kế hoạch Biến phí quản lý kế hoạch/sp Tổng biến phí kế hoạch Định phí quản lý kế hoạch Tổng cộng chi phí quản lý kế hoạch Sp Đồng Đồng Đồng Đồng Quý (tháng) DỰ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN Đơn vị (Bộ phận): Năm (Quý, tháng) Chỉ tiêu Đvt Trị giá hàng mua Chi phí mua hàng Tổng cộng trị giá hàng nhập Đồng Đồng Đồng kho (+) Hàng hóa tồn kho đầu kỳ Hàng hóa chờ bán (-) Hàng hóa tồn kho cuối kỳ Giá vốn hàng bán Đồng Đồng Đồng Đồng Quý (tháng) Đơn vị tính: Năm (Q) Đơn vị tính: Năm (Q) DỰ TỐN LỢI NHUẬN (Theo phương pháp toàn bộ) Đơn vị (Bộ phận): Năm (Quý, tháng) Chỉ tiêu … Đơn vị tính: Chi tiết … … … Đơn vị tính: Chi tiết … … Tổng cộng Doanh thu Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp (= – 2) Chi phí bán hàng, chi phí QLDN, chi phí trả lãi vay Lợi nhuận trước thuế TNDN (= – 4) DỰ TOÁN LỢI NHUẬN (Theo phương pháp trực tiếp) Đơn vị (Bộ phận): Năm (Quý, tháng) Chỉ tiêu Doanh thu Biến phí: - Giá vốn hàng bán - Chi phí bán hàng quản lý Số dư đảm phí phận (= – 2) Định phí phận kiểm sốt Số dư phận kiểm soát (= – 4) Định phí khơng kiểm sốt Số dư phận (= – 6) Chi phí chung DN phân bổ Lợi nhuận trước thuế (= – 8) Tổng cộng DỰ TOÁN HIỆU QUẢ SƯ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ Đơn vị (Bộ phận): Năm (Quý, tháng) Chỉ tiêu Đơn vị tính: Số liệu Doanh thu kế hoạch Lợi tức phận dự tính Vốn đầu tư phận kế hoạch Lợi tức doanh thu kế hoạch Hệ số quay vòng vốn đầu tư kế hoạch Lợi tức vốn đầu tư (ROI) kế hoạch [(4) x (5)] Lợi tức yêu cầu tối thiểu kế hoạch (Vốn đầu tư x Tỷ suất chi phí vốn) Thu nhập thặng dư (RI) kế hoạch [(2) – (7)] DỰ TOÁN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Đơn vị: Năm (Quý, tháng) Đơn vị tính: Chỉ tiêu I Kết hoạt động Doanh thu Chi phí Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế TNDN II Hiệu suất hoạt động kinh doanh Tỷ suất chi phí/giá bán Tỷ suất lợi nhuận/giá bán Tỷ suất lợi nhuận/vốn đầu tư Vốn đầu tư - Vốn sử dụng đầu kỳ - Vốn sử dụng cuối kỳ Số liệu DỰ TOÁN CÁC CHỈ SỐ CỔ PHIẾU Đơn vị: Năm (Quý, tháng) Chỉ tiêu Thu nhập cổ phiếu thường Thu nhập cổ phiếu thường trước thay đổi bất thường Thu nhập cổ phiếu thường sau thay đổi bất thường Cổ tức cổ phiếu thường Tỷ suất trả cổ tức cổ phiếu Tỷ suất sinh lãi cổ phiếu Đơn vị tính: Số liệu Phụ lục số 16: Các sổ kế toán chi tiết SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ BÁN HÀNG Đơn vị (Bộ phận): Tháng … năm … Ngày ghi sổ Chứng từ Số Diễn giải Ngày Đơn vị tính: Chi tiết Tổng số `CP nhân viên bán hàng CP vật liệu phục vụ bán hàng … SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ QUẢN LÝ DN Đơn vị (Bộ phận): Tháng … năm … Ngày ghi sổ Chứng từ Số Diễn giải Đơn vị tính: Chi tiết Tổng số Ngày `CP nhân viên QL CP vật liệu phục vụ QL … SỔ CHI TIẾT GIÁ VỐN HÀNG BÁN Đơn vị (Bộ phận): Tháng … năm … Ngày ghi sổ Chứng từ Số Ngày Diễn giải Chi phí HH bán SL Đgiá TT Đơn vị tính: Hàng Giá vốn bán bị hàng trả lại bán SỔ CHI TIẾT DOANH THU Đơn vị (Bộ phận): Tháng … năm … Ngày ghi sổ Chứng từ Số Diễn giải Ngày Đơn vị tính: Các khoản giảm trừ Doanh thu SL Đgiá TT CKTM Giảm giá Hàng bán bị trả lại Thuế XK, TTĐB, … SỔ CHI TIẾT NỢ PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG Đơn vị (Bộ phận): Tháng … năm … Đơn vị tính: STT Chứng từ Số Ngày Diễn giải Thời hạn nợ Thời hạn chiết khấu TK đối ứng Số phát sinh Nợ Có Số dư Dthu Phụ lục số 17: DANH MỤC MÃ SỐ TRÁCH NHIỆM QUẢN TRỊ TRONG DNTM Mã số trách Cấp quản trị nhiệm 10000 Đơn vị (bộ Trung tâm trách nhiệm phận) PTGĐ điều hành Ban tổng giám Trung tâm chi phí đốc Tổng cơng ty … … 11000 Giám đốc điều hành Khối kinh Trung tâm chi phí dự Ban kinh doanh doanh tốn khối kinh doanh 11100 11200 11110 Giám đốc khu vực Khu vực Giám đốc khu vực Khu vực Giám đốc Chi nhánh (thuộc Khu vực 1) 11120 Giám đốc Chi nhánh (thuộc Khu vực 1) … 11111 … … Chi nhánh (thuộc Khu vực 1) Chi nhánh (thuộc Khu vực 1) … Cửa hàng (thuộc khu vực – (thuộc Khu vực – Chi nhánh 1) … 12000 toán cấp Trung tâm chi phí dự tốn cấp Trung tâm chi phí dự tốn cấp Trung tâm chi phí dự tốn cấp … Trung tâm chi phí dự PTGĐ điều hành 12100 tốn cấp Trung tâm chi phí dự … Trưởng cửa hàng Chi nhánh … Tổng cơng ty Trung tâm chi phí dự PTGĐ tài Khối quản lý tốn khối quản lý Ban tài Tổng cơng ty Trung tâm chi phí dự 12300 PTGĐ nhân - Ban nhân - toán cấp Trung tâm chi phí dự 12110 hành Trưởng phòng kế hành Phòng kế tốn tốn cấp Trung tâm chi phí dự tốn tốn cấp 12120 Giám đốc quản trị kế Phòng quản trị kế Trung tâm chi phí dự … hoạch – tài … hoạch – tài … tốn cấp … 20000 Giám đốc kinh Phòng kinh Trung tâm doanh thu doanh Khu vực Tổng công ty Trung tâm doanh thu cấp Khu vực Trung tâm doanh thu cấp doanh 21000 22000 21100 Giám đốc Khu vực Giám đốc Khu vực Giám đốc Chi nhánh (thuộc Khu vực 1) 21200 Giám đốc Chi nhánh (thuộc Khu vực 1) 21300 Giám đốc Chi nhánh (thuộc Khu vực 1) … 21110 … 30000 31000 31100 31200 31110 … … Chi nhánh (thuộc Khu vực 1) Chi nhánh (thuộc Khu vực 1) Chi nhánh (thuộc Khu vực 1) … Trưởng Cửa hàng Cửa hàng (thuộc Khu vực - (thuộc Khu vực Chi nhánh 1) … Trung tâm doanh thu cấp Trung tâm doanh thu cấp Trung tâm doanh thu cấp … Trung tâm doanh thu cấp - Chi nhánh 1) … … Ban Tổng giám Trung tâm lợi nhuận đốc Ban kinh doanh Tổng công ty Trung tâm lợi nhuận cấp Khu vực 1 Trung tâm lợi nhuận cấp Khu vực 2 Trung tâm lợi nhuận cấp Giám đốc Chi nhánh Chi nhánh Trung tâm lợi nhuận cấp (thuộc Khu vực 1) (thuộc Khu vực 1) … … Tổng Giám đốc PTGĐ kinh doanh Giám đốc Khu vực Giám đốc Khu vực … 40000 HĐQT Trung tâm đầu tư PTGĐ dự án Ban Tổng giám Tổng công ty Trung tâm đầu tư cấp Giám đốc dự án đốc Bộ phận kinh Trung tâm đầu tư cấp phận kinh doanh doanh Tổng 42100 Giám đốc Khu vực công ty Khu vực Trung tâm đầu tư cấp 42200 Giám đốc Khu vực Khu vực Trung tâm đầu tư cấp 41000 42000 Chủ tịch HĐQT Phụ lục số 18: DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TRONG DNTM HOẠT ĐỘNG THEO MƠ HÌNH TỔNG CƠNG TY Số hiệu Tên tài Mã số tài TK khoản khoản trách theo QĐ15 641 Diễn giải nhiệm CP bán 641.0.12000.1 CP bán hàng thực tế trung tâm doanh thu hàng (Kiểm soát được) 641.0.12100.1 CP bán hàng thực tế Khu vực (KS được) 641.0.12110.1 CP bán hàng thực tế Chi nhánh thuộc Khu vực (KS được) … … 641.9.12000.1 CP bán hàng dự toán trung tâm doanh thu (KS được) 641.9.12100.1 CP bán hàng dự toán Khu vực (KS được) 641.9.12110.1 CP bán hàng dự toán Chi nhánh thuộc Khu vực (KS được) … 642 CP QLDN … 642.0.13000.1 CP QLDN thực tế trung tâm chi phí dự tốn (KS) 642.0.13100.1 CP QLDN thực tế phận tài (KS được) 642.0.13110.1 CP QLDN thực tế phòng kế tốn (KS được) … … 642.9.13000.1 CP QLDN dự toán trung tâm chi phí dự tốn (KS được) 642.9.13100.1 CP QLDN dự tốn Ban tài (KS được) 642.9.13110.1 CP QLDN dự tốn phòng kế tốn (KS được) … … Doanh thu thực tế trung tâm doanh thu 511 Doanh thu 511.0.20000 Doanh thu thực tế Khu vực bán hàng 511.0.21000 Doanh thu thực tế Chi nhánh thuộc Khu cung 511.0.21100 vực cấp dịch vụ … Doanh thu dự toán trung tâm doanh thu 511.9.20000 Doanh thu dự toán Khu vực 511.9.21000 Doanh thu dự toán Chi nhánh thuộc Khu 511.9.21100 vực … Phụ lục số 19: BẢNG PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO MỨC ĐỘ HOẠT ĐỘNG Khoản mục chi phí Tên tài khoản Biến phí Định phí Chi phí hỗn hợp 1.Giá vốn hàng bán 632 x - - Chi phí bán hàng 641 - - x -Chi phí nhân viên bán hàng 6411 - x - -Chi phí vật liệu bao bì 6412 - - x -Chi phí dụng cụ đồ dùng 6413 - x - -Chi phí khấu hao TSCĐ 6414 - x - -Chi phí bảo hành 6415 x - - -Chi phí dịch vụ mua ngồi 6417 - - x -Chi phí tiền khác 6418 - x - Chi phí quản lý DN 642 - - x -Chi phí nhân viên quản lý 6421 - x - -Chi phí vật liệu quản lý 6422 - x - -Chi phí đồ dùng văn phòng 6423 - x - -Chi phí khấu hao TSCĐ 6424 - x - -Thuế, phí lệ phí 6425 - - x -Chi phí dự phòng 6426 - x - -Chi phí dịch vụ mua ngồi 6427 - x - -Chi phí tiền khác 6428 - - x Ghi chú: Dấu (x) chi phí thuộc nhóm phân loại ... dựng hệ thống kế toán trách nhiệm doanh nghiệp thương mại Việt Nam - Tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm với trung tâm trách nhiệm cụ thể - Đề số giải pháp hỗ trợ nhằm triển khai việc tổ chức hệ. .. dựng mơ hình tổ chức hệ thống kế toán toán trách nhiệm Doanh nghiệp thương mại - Chương 5: Những giải pháp kỹ thuật hỗ trợ tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm DNTM Việt nam -9- KẾT LUẬN CHƯƠNG... cứu tổ chức vận dụng kế toán trách nhiệm u cầu khơng cấp thiết mà mang tính định sống doanh nghiệp, có doanh nghiệp thương mại nên đề tài " Tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm doanh nghiệp thương
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp thương mại ở việt nam , Tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp thương mại ở việt nam , 5 Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của đề tài, TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP, 1 Một số khái niệm về kế toán trách nhiệm, 3 Nội dung tổ chức kế toán trách nhiệm, 5 Kinh nghiệm về việc tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm của một số DN trên thế giới., TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI Ở VN, 3 Đánh giá tình hình thực hiện hệ thống báo cáo trách nhiệm tại các DNTM, XÂY DỰNG MÔ HÌNH TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM, Bảng 4.5: Xác định các trung tâm đầu tư, Bảng 4.6: Báo cáo trách nhiệm của trung tâm chi phí, CHƯƠNG 5: NHỮNG GIẢI PHÁP KỸ THUẬT HỖ TRỢ TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC DNTM Ở VN, 3 Xây dựng hệ thống định mức – tiêu chuẩn liên quan đến các chỉ tiêu của Báo cáo trách nhiệm, 4 Các giải pháp hỗ trợ khác, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay