Tổ chức công tác kế toán quản trị tại công ty CP thủy điện thác mơ

108 10 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 20:42

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - LÊ THỊ THẢO LINH TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN THÁC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60 34 0301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2014 ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - LÊ THỊ THẢO LINH TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN THÁC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60 34 0301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS VÕ VĂN NHỊ iii TP HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2014 iv CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS.TS VÕ VĂN NHỊ (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) PGS.TS Võ Văn Nhị Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày … tháng 01 năm 2014 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T T Họ tên PGS.TS Phan Đình Nguyên TS Nguyễn Văn Huy TS Dương Thị Mai Hà Trâm PGS TS Nguyễn Minh Hà TS Phan Mỹ Hạnh Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV v TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM PHỊNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 20 … NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: LÊ THỊ THẢO LINH Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 06/08/1979 Nơi sinh: Bình Phước Chun ngành: Kế tốn MSHV: 1241850025 I- Tên đề tài: Tổ chức Cơng tác Kế tốn Quản trị Cơng ty Cổ phần Thủy điện Thác II- Nhiệm vụ nội dung: Nhiệm vụ: Tổ chức Công tác Kế tốn Quản trị Cơng ty CP Thủy điện Thác Nội dung: Nêu nội dung sở lý luận, khảo sát đánh giá tình hình quảnCơng tác kế tốn Cơng ty, thực giải pháp tổ chức kế toán quản trị cho Công ty cuối Kiến nghị Kết luận III- Ngày giao nhiệm vụ: 01/07/2013 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 30/12/2013 V- Cán hướng dẫn: PSG.TS Võ Văn Nhị CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) vi LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) vii LỜI CÁM ƠN Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến PGS.TS Võ Văn Nhị, người hướng dẫn tơi chọn đề tài tận tình góp ý chỉnh sửa thảo luận văn suốt q trình thực Tơi xin chân thành cám ơn đóng góp q báo tận tình Ban giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, đặc biệt Kế tốn trưởng Phòng kế tốn giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu thu thập số liệu, cho ý kiến, nhận xét có giá trị để hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Giảng viên Trường Đại học kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM giảng dạy, dìu dắt trao cho tơi kiến thức, kinh nghiệm quý báo làm tảng trình thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Gia đình tơi ln quan tâm khích lệ hỗ trợ tơi q trình học tập thực luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý đồng nghiệp, bạn bè chia sẻ, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn TÁC GIẢ LUẬN VĂN LÊ THỊ THẢO LINH viii TÓM TẮT Đề tàiTổ chức cơng tác kế tốn quản trị ” nghiên cứu sở lý luận tổ chức cơng tác kế tốn quản trị doanh nghiệp, tìm hiểu thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn kế tốn quản trị Cơng ty Cổ phần thuỷ điện Thác Mơ, từ đề xuất số giải pháp để góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị Cơng ty Cổ phần thuỷ điện Thác Mơ, đồng thời đề xuất số kiến nghị để giải pháp thực tốt Đề tài trình bày rõ tính cấp thiết, mục tiêu, đối tượng, phạm vi phương pháp nghiên cứu Thông qua đề tài, tác giả muốn đóng góp vào việc hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ, góp phần Cơng ty xác định rõ tình trạng tổ chức kế tốn quản trị, từ đề mục tiêu giải pháp cụ thể để tồn phát triển bền vững ix ABSTRACT The thesis "Complete the accounting management at Thac Mo Hydro Power Joint Stock Company" research the theory of the Accounting Management in the public enterprise, learn the status of accounting management at Thac Mo Hydro Power Joint Stock Company, so that propose some solutions to complete accounting management at this company, and propose some recommendations for the implementation of the solution may be best The thesis also state the urgency, goal, researching object, researching scope and methodology Through the thesis, the author would like contributing to the completion of the accounting at Thac Mo Hydro Power Joint Stock Company; help them can identify their current status of accounting management, which set out the specific objectives and measures to survive and sustainable development x MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC .v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH x CHƯƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU .1 1.1 Tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Mục tiêu đề tài .2 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài .2 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Tổng quan đề tài nghiên cứu 1.6 Kết cấu đề tài .3 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ .5 2.1 Một số vấn đề chung kế toán quản trị 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển kế toán quản trị 2.1.2 Khái niệm kế toán quản trị 2.1.3 Mục tiêu kế toán quản trị 2.1.4 Vai trò kế tốn quản trị 2.2 Nội dung kế toán quản trị 2.2.1 Dự toán ngân sách 2.2.2 Hệ Hệ thống kế tốn chi phí quản trị chi phí sản xuất kinh doanh .13 2.2.3 Kế toán trung tâm trách nhiệm 17 2.2.4 Thiết lập thơng tin kế tốn quản trị cho việc định dự báo 22 2.3 Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp 27 2.3.1 Tổ chức thu thập thông tin ban đầu .27 toàn doanh nghiệp, từ tạo điều kiện tận dụng hết khả thiết bị, người khai khác hiệu nguồn tài nguyen quốc gia nhằm làm giảm chi phí, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, cải tiến chất lượng điện dịch vụ, góp phần tăng khả doanh lợi cho công ty Thông qua việc nghiên cứu thực trạng áp dụng kế toán quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác luận văn tìm hiểu mặt hạn chế hệ thống kế tốn quản trị Cơng ty, qua đưa số giải pháp hồn thiện: xây dựng định mức chi phí, hồn thiện hệ thống kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm điện dịch vụ, hồn thiện quy trình lập dự toán ngân sách, xây dựng tiêu đánh giá trách nhiệm quản lý báo cáo trung tâm trách nhiệm, thiết lập hệ thống thông tin phục vụ cho việc định Mặt khác để kế tốn quản trị vận dụng cách có hiệu Công ty cần tạo số tiền đề: đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức máy kế toán, sử dụng phần mềm kế toán quản trị, thực hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu quảnCông ty Việc áp dụng kế toán quản trị vào doanh nghiệp Việt Nam tương đối mẻ, nội dung thực kế toán quản trị tương đối rộng, với thời gian tài liêu nghiên cứu có hạn nên khó tránh khỏi hạn chế định Kính mong quý thầy cô bạn học viên quan tâm cho ý kiến đóng góp để luận văn hồn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nhật An (2006), Đường vào nghề kế toán, Nhà xuất Trẻ [2] PGS.TS Võ Văn Nhị (2005), Kế tốn tài chính, Nhà Xuất Bản Tài Chính [3] Th.S Huỳnh Lợi, Th.S Nguyễn Khắc Tâm, Hiệu đính: TS Võ Văn Nhị (2001), Kế toán quản trị, Nhà Xuất Bản Thống [4] PGS.TS Đào Văn Tài, TS Võ Văn Nhị, Trần Anh Hoa (2003), Kế toán quản trị áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam, Nhà xuất Tài Chính [5] PGS.TS Phạm Văn Dược (2006), Kế toán quản trị, Nhà xuất Thống [6] Nguyễn Thị Thi Thơ (2013), Hồng thiện cơng tác kế tốn quản trị Cơng ty TNHH giống trồng Long Hoàng Gia, Luận văn Thạc Sỹ - Đại học kinh tế Tp.HCM [7] Tập thể tác giả khoa kế tốn quản trị- phân tích hoạt động kinh doanh (2006), Kế toán quản trị, Nhà xuất Thống [8] Website Tập đoàn điện lực Việt Nam (2013), Thơng tin cơng bố, Tập đồn điện lực Việt Nam www.evn.com.vn [9] Website Công ty Cổ phần Thủy điện Thác (2013), Thông tin công bố, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác www.tmhpp.com.vn PHỤ LỤC 1: CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY NĂM 2012 BẢNG 1: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN BẢNG 2: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢNG 3: BÁO CÁO LUÂN CHUYỂN TIỀN TỆ BẢNG 4: CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ BẢNG 5: BÁO CÁO TRÁCH NHIỆM CỦA TRUNG TÂM CHI PHÍ STT NỘI DUNG Trung tâm dịch vụ sửa chữa điện 1.1 Giá trị vật tư mua vào 1.2 Giá trị hợp đồng phụ 1.3 Lương nhân viên 1.4 Chi phí tiền khác Phòng kế hoạch vật tư 2.1 Giá trị vật tư thiết bị mua vào 2.2 Giá trị hợp đồng 2.3 Chi phí tiền khác 3.1 THỰC HIỆN CHÊNH LỆCH Phòng tổ chức lao động Lương nhân viên Văn phòng 4.1 Giá trị vật tư mua vào 4.2 Chi phí tiền khác Phòng dự án 5.1 Chi phí đầu tư 5.2 Giá trị hợp đồng KẾ HOẠCH Tổng hợp số liệu tồn Cơng ty 6.1 Trung tâm dịch vụ sửa chữa điện 6.2 Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên 6.3 Công ty Cổ phần Thủy điện ĐakRosa BẢNG 6: BÁO CÁO TRÁCH NHIỆM CỦA TRUNG TÂM DOANH THU STT NỘI DUNG Trung tâm dịch vụ sửa chữa điện 1.1 Doanh thu dịch vụ thí nghiệm điện 1.2 Doanh thu dịch vụ lắp đặt thiết bị 1.3 Doanh thu dịch vụ lắp đặt khí 1.4 Doanh thu dịch vụ tư vấn Phân xưởng vận hành 2.1 Doanh thu theo hợp đồng mua bán điện 2.2 Doanh thu theo thị trường điện Tổng hợp số liệu tồn Cơng ty 6.1 Trung tâm dịch vụ sửa chữa điện 6.2 Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên 6.3 Công ty Cổ phần Thủy điện ĐakRosa KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHÊNH LỆCH BẢNG 7: BÁO CÁO TRÁCH NHIỆM CỦA TRUNG TÂM ĐẦU TƯ STT NỘI DUNG Trung tâm dịch vụ sửa chữa điện 1.1 Doanh thu dịch vụ 1.2 Chi phí chung dịch vụ 1.3 Số dư Phòng Dự án 2.1 Vốn đầu tư 2.2 Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI) 2.3 Thu nhập giữ lại (RI) Tổng hợp số liệu tồn Cơng ty 3.1 Số dư MSC 3.2 Số dư Mỹ Hưng Tây Nguyên 3.3 Số dư Thủy điện ĐakRosa 3.4 Số dư Thủy điện Thác Cộng số dư tòan cơng ty Chi phí chung tồn cơng ty Lợi nhuận trước thuế Thuế Thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế Vốn đầu tư 10 Tỉ lệ hòan vốn đầu tư ROI 11 Thu nhập giữ lại RI PHỤ LỤC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHÊNH LỆCH MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ PHIẾU XUẤT VẬT TƯ VƯỢT ĐỊNH MỨC Số: /20…./PXK-TMHPC-KHVT Bộ phận sử dụng: Lý sử dụng: Nhận kho: Người nhận: STT Quy cách ĐVT Định mức SL BỘ PHẬN SỬ DỤNG Giá trị THỦ KHO Thực tế SL Chênh lệch Giá trị SL Nguyên nhân Giá trị Ngày… tháng ……năm……… DUYỆT PHIẾU BÁO THAY ĐỔI ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU Số: /20…./PYC-TMHPCBộ phận: Lý thay đổi định mức: Ngày bắt đầu thực định mức mới: STT Quy cách Tên Mã số BỘ PHẬN SỬ DỤNG Định mức cũ ĐVT THỦ KHO Định mức Chênh lệch xác định thực tế SL Giá trị Ngày… tháng ……năm……… DUYỆT PHIẾU BÁO THEO DÕI THỜI GIAN LAO ĐỘNG Số: /20…./PTD-TMHPC- Bộ phận: STT Bậc nghề Nội dung công việc NGƯỜI THỰC HIỆN GIÁM SÁT Thời gian Định mức Thực tế Ghi Ngày… tháng ……năm……… QUẢN ĐỐC MẪU SỔ CHI TIẾT KẾ TOÁN QUẢN TRỊ SỞ CHI TIẾT CHI PHÍ NGUN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP Chứng từ Diễn giải NGƯỜI LẬP Thực tế Lượng Giá trị Dự toán Lượng Giá trị Chên lệch Lượng Giá trị Nguyên nhân Ngày… tháng ……năm……… QUẢN LÝ SỞ CHI TIẾT CHI PHÍ NGUN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP Chứng từ Diễn giải Thực tế Lượng Giá trị Dự toán Lượng Giá trị Chên lệch Lượng Giá trị Nguyên nhân Ngày… tháng ……năm……… QUẢN LÝ NGƯỜI LẬP SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ NHÂN CƠNG TRỰC TIẾP Chứng từ Diễn giải NGƯỜI LẬP Thực tế Lượng Giá trị Dự toán Lượng Giá trị Chên lệch Lượng Giá trị Nguyên nhân Ngày… tháng ……năm……… QUẢN LÝ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm …… BẢN CAM ĐOAN Họ tên học viên: LÊ THỊ THẢO LINH Ngày sinh: 06/08/1979 Nơi sinh: BÌNH PHƯỚC Trúng tuyển đầu vào năm: 2012 tác giả luận văn: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CƠNG TY CP THỦY ĐIỆN THÁC Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã ngành: 60 34 0301 Bảo vệ ngày: 15 Tháng 01 năm 2014 Điểm bảo vệ luận văn: 5.6 điểm Tôi cam đoan chỉnh sửa nội dung luận văn thạc sĩ với đề tài theo góp ý Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ Các nội dung chỉnh sửa: - Hiệu chỉnh, bổ sung nội dung: o Kế tốn trách nhiệm o Các nhóm tài khoản theo trung tâm trách nhiệm o Phân loại chi phí định phí o Các phương pháp tính giá thành sản phẩm - Kết khảo sát sát xem xét để đưa vào kiến nghị - Ví dụ định phí biến phí sản xuất chung TMP - Thực trạng công ty cổ phần ngành thủy điện có xây dựng hệ thống kế toán quản trị nhằm đáp ứng nhu cầu ngày phát triển mở rộng lĩnh vực kinh doanh Công ty Cán Hướng dẫn Người cam đoan (Ký, ghi rõ họ tên) tên) (Ký, ghi rõ họ ... Tổ chức cơng tác kế tốn quản trị ” nghiên cứu sở lý luận tổ chức cơng tác kế tốn quản trị doanh nghiệp, tìm hiểu thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn kế tốn quản trị Cơng ty Cổ phần thuỷ điện Thác. .. tốn Quản trị Công ty CP Thủy điện Thác Mơ Nội dung: Nêu nội dung sở lý luận, khảo sát đánh giá tình hình quản lý Cơng tác kế tốn Cơng ty, thực giải pháp tổ chức kế toán quản trị cho Công ty cuối... Cơng ty 35 3.1.5 Quy trình công nghệ sản xuất điện Nhà máy thủy điện Thác Mơ 36 3.2 Tình hình tổ chức cơng tác quản lý cơng tác kế tốn Công ty 39 3.2.1 Tổ chức máy quản lý Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức công tác kế toán quản trị tại công ty CP thủy điện thác mơ , Tổ chức công tác kế toán quản trị tại công ty CP thủy điện thác mơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay