Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán của các công ty chứng khoán trên địa bàn thành phố hồ chí minh

82 11 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 20:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM TRẦN THỊ NHƯ Ý HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN CỦA CÁC CƠNG TY CHỨNG KHỐN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN THỊ NHƯ Ý HỒN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN CỦA CÁC CƠNG TY CHỨNG KHỐN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : KẾ TOÁN Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS VÕ VĂN NHỊ TP HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2014 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc Cán hướng dẫn khoa học : PGS.TS Võ Văn Nhị T P Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 18 tháng 01 năm 2014 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên PGS.TS Phan Đình Nguyên TS Phạm Thị Phụng PGS.TS Nguyễn Minh Hà TS Phan Mỹ Hạnh TS Nguyễn Bích Liên Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV HCM, ngày 01 tháng 07năm 2013 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Trần Thị Như Ý Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 03/09/1979 Nơi sinh: Huế Chuyên ngành: Kế toán MSHV: 60340301 I- Tên đề tài: Hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty chứng khốn địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: Nhiệm vụ nghiên cứu: Nghiên cứu giúp cho cơng ty chứng khốn tham khảo để tổ chức cơng tác kế toán ngày khoa học hiệu qua góp phần nâng cao chất lượng thơng tin kế toán để phục vụ tốt cho nhu cầu sử dụng đối tượng bên bên đơn vị III- Ngày giao nhiệm vụ: 01/07/2013 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 30/12/2013 V- Cán hướng dẫn: PGS.TS Võ Văn Nhị CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Trần Thị Như Ý LỜI CÁM ƠN Trong suốt trình học tập hồn thành luận văn này, tơi nhận giúp đỡ quý báu thầy cô đồng nghiệp, bạn lớp Với kính trọng biết ơn sâu sắc xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới: Ban giám hiệu, Phòng đào tạo sau đại học, thầy cô Trường Đại Học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ q trình học tập hồn thành luận văn Phó giáo sư Tiến sĩ Võ Văn Nhị, người thầy kính mến hết lòng giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp thành viên gia đình ln ở bên cạnh động viên giúp đỡ học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Trần Thị Như Ý TĨM TẮT Thị trường chứng khốn Việt Nam kênh huy động vốn cho nền kinh tế góp phần quan trọng vào phát triển nền kinh tế đất nước Cơng ty chứng khốn định chế tài trung gian góp phần vào phát triển Luận văn nghiên cứu nội dung tổ chức cơng tác kế tốn địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh Nghiên cứu mở rộng cho luận văn nghiên cứu trước về hồn thiện cơng tác kế tốn cơng ty chứng khốn Kết nghiên cứu cho thấy tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty chứng khốn chưa thật khoa học, hợp lý làm ảnh hưởng đến chất lượng thơng tin kế tốn cung cấp cho người sử dụng việc hoàn thiện nội dung tổ chức cơng tác kế tốn để góp phần nâng cao chất lượng thơng tin kế tốn đáp ứng u cầu sử dụng thông tin cho đối tượng sử dụng điều kiện thị trường chứng khoán ngày phát triển với xu hội nhập toàn cầu ABSTRACT Vietnam securities market is the channel to raise capital of the economics and plays an important role in the economic development The securities company is one of the intermediary financial institutions contribute to its development Thesis researches contents of accounting operation at securities company in Ho Chi Minh City This study extended for the previous researching the affect the quality of accounting The study results showed the accounting operation currently is not scientific, reasonable arrangement and affect the quality of accounting information provided to users The improvement of contents enhances the quality of accounting information for user’s requirements with trend of global integration in the developing securities market MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG x Chương GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài: 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: 1.2.1 Mục tiêu tổng quát: 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: .2 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu: 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu: .2 1.4 Câu hỏi nghiên cứu: 1.5 Phương pháp nghiên cứu: 1.5.1 Phương pháp chung: .3 1.5.2 Phương pháp cụ thể: .3 1.5.2.1 Phương pháp định tính: 1.5.2.2 Phương pháp định lượng: .3 1.6 Kết cấu đề tài: Chương TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TRONG DOANH NGHIỆP 2.1 Những vấn đề chung tổ chức công tác kế toán: 2.1.1 Khái niệm tổ chức cơng tác kế tốn: 2.1.2 Vai trò tổ chức cơng tác kế tốn: 2.1.3 Yêu cầu tổ chức công tác kế toán: 2.2 Nội dung tổ chức cơng tác kế tốn: 2.2.1 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán: .6 2.2.2 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản: 2.2.3 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ hình thức kế toán: 2.2.4 Tổ chức cung cấp thơng tin qua hệ thống báo cáo kế tốn: 2.2.5 Tổ chức máy kế toán: 10 2.2.6 Tổ chức kiểm tra kế toán: 11 2.2.7 Tổ chức phân tích hoạt động kinh tế: 11 2.2.8 Tổ chức trang bị sở vật chất phục vụ cho việc thu thập, xử lý cung cấp thông tin: 12 2.3 Đặc điểm TCCTKT cơng ty chứng khốn: 12 2.3.1 Đặc điểm hoạt động cơng ty chứng khốn: 12 2.3.1.1 Sự đời cơng ty chứng khốn: 12 2.3.1.2 Mơ hình tổ chức cơng ty chứng khốn: .13 2.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty chứng khốn: 15 2.3.2.1 Các quy định pháp lý: 15 2.3.2.2 Đặc điểm hoạt động vai trò kinh tế: 15 2.3.2.3 Yêu cầu cung cấp thông tin đối tượng sử dụng liên quan: .17 2.3.2.4 Hệ thống kiểm soát nội bộ: 17 2.3.2.5 Yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin: 17 2.3.3 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty chứng khoán: 17 2.3.3.1 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán: 18 2.3.3.2 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản: 18 2.3.3.3 Tổ chức hệ thống sổ hình thức kế tốn: 18 2.3.3.4 Tổ chức cung cấp thông tin: .19 2.3.3.5 Tổ chức máy kế toán: .19 2.3.3.6 Tổ chức trang bị sở vật chất kỹ thuật: 20 http://www.vacpa.org.vn/index.php? o=modules&n=forum&f=forum_detail&idforum=733&page=2 27 Saga - Các tổ chức tài http://archive.saga.vn/dfincor.aspx?id=1834 http://archive.saga.vn/dfincor.aspx?id=14896 28 Tài Nguyên giáo dục mở Việt Nam http://old.voer.edu.vn/module/kinh-te/hoat-dong-cua-ngan-hang-thuong-mai-tren-thitruong-chung-khoan.html 29 Thời báo kinh tế Sài gòn online http://www.thesaigontimes.vn/Home/taichinh/chungkhoan/91194/ http://tinnhanhchungkhoan.vn/GL/N/DAADBI/sap-co-che-do-ke-toan-moi-voi-ctck.html 30 http://ketoanthucte.com/pages/TinChiTiet.aspx?IDThongTin=92 31 Website Quản trị tài http://www.quantritaichinh.vn/index.php? option=com_content&view=article&id=177:udthketoanvvn&catid=85:tochucbomayketo an 32 Website Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội http://www.hnx.vn/web/guest/thuat-ngu 33 Website Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM http://www.hsx.vn 34 Website Ủy ban Chứng khoán Nhà nước : www.ssc.gov.vn 35 Website Trường Cao đẳng công nghiệp Nam Định www.cnd.edu.vn/ /GT/To%20chuc%20cong%20tac%20ke%20toan.doc Phụ lục số 01: Danh sách cơng ty chứng khốn khảo sát PHIẾU KHẢO SÁT - HỒN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN Kính chào q Cơng ty! Chúng tơi sinh viên cao học Trường Đại học Công nghệ TP.HCM thực nghiên cứu về Hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty chứng khốn địa bàn TP.HCM (trụ sở chi nhánh), với mục đích phục vụ công tác nghiên cứu khoa học đào tạo, khơng có mục đích kinh doanh Kính mong Q Anh/chị dành chút thời gian để trả lời số câu hỏi sau Cũng xin lưu ý khơng có trả lời hay sai, mong nhận trả lời trung thực Quý anh/chị Hơn nữa, tất thông tin về công ty gộp chung với công ty khác để xử lý thống Vì vậy, thơng tin cá nhân công ty không xuất báo cáo kết nghiên cứu Chúng công bố kết tổng hợp Phần A, B(I) : Anh/Chị vui lòng đánh dấu vào câu chọn trả lời vào vị trí để trống Phần B(II) Xin vui lòng cho biết mức độ đồng ý công ty với phát biểu theo thang điểm từ đến 5, với quy ước sau: Mức độ đồng ý gồm: : Hồn tồn khơng đồng ý, 2: Không đồng ý, 3: Không ý kiến, : Đồng ý, : Hoàn toàn đồng ý (xin khoanh tròn số thích hợp cho phát biểu) PHẦN A: THƠNG TIN CHUNG Tên cơng ty……………………………………………………………… Hình thức sở hữu vốn công ty a) Công ty cổ phần b) Công ty TNHH c) Công ty hợp danh d) Khác Tổng số nhân viên lao động khác công ty khoảng Số vốn chủ sở hữu công ty: VND Số nghiệp vụ kinh doanh chứng khốn mà cơng ty thực hiện: a) Mơi giới chứng khốn b) Tự doanh c) Bảo lãnh phát hành d) Lưu ký e) Tư vấn đầu tư tư vấn tài Cơng tychi nhánh, đại lý trực thuộc khơng ? a) Có b) Không PHẦN B:NỘI DUNG KHẢO SÁT I Tổ chức cơng tác kế tốn I.1 Tổ chức hệ thống chứng từ kế tốn Biểu mẫu chứng từ mà cơng ty sử dụng : a) Tự thiết kế b) Theo hướng dẫn Bộ Tài c) Cả Tất chứng từ có kiểm tra nội dung xác minh tính pháp lý trước ghi sổ kế tốn khơng ? a) Có b) Khơng Cơng ty có mở sổ đăng ký chữ ký mẫu thủ quỹ, nhân viên kế toán, kế tốn trưởng Giám đốc cơng ty khơng ? a) Có b) Khơng 10 Cơng ty có xây dựng qui trình ln chuyển chứng từ khơng ? a) Có b) Khơng 11 Cơng ty có sử dụng chứng từ điện tử kế tốn khơng ? a) Có b) Khơng I.2 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế tốn 12 Cơng ty sử dụng hệ thống tài khoản theo (có thể đánh dấu nhiều tiêu) a) Quyết định 15/2006/QĐ-BTC b) Thông tư 95/2008/TT-BTC c) Thông tư 162/2010/TT-BTC d) Thông tư số 244/2009/TT-BTC e) Khác 13 Hệ thống tài khoản Bộ tài quy định có đủ để cơng ty tổ chức cơng tác kế tốn không? a) Đủ b) Cần bổ sung thêm số tài khoản c) Ý kiến khác 14 Các tài khoản nội bảng cần bổ sung thêm thường là: a) Tài khoản cấp b) Tài khoản cấp c) Tài khoản cấp d) Tất ý 15 Các tài khoản ngoại bảng cần bổ sung thêm thường là: a) Tài khoản cấp b) Tài khoản cấp c) Tài khoản cấp d) Tất ý 16 Cơng ty có thực nghiệp vụ repo chứng khốn khơng ? a) Có b) Khơng 17 Cơng ty có ghi nhận hoạt động repo chứng khốn theo a) Nghiệp vụ cầm cố b) Nghiệp vụ mua bán chứng khoán 18 Phương pháp ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ ? (có thể đánh dấu nhiều lựa chọn) a) Khi cơng ty phát hành hóa đơn b) Khi hoàn tất cung cấp dịch vụ cho khách hàng c) Khi khách hàng đồng ý toán d) Khi công ty thu tiền e) Khi công ty xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng f) Ý kiến khác 19 Phương pháp ghi nhận doanh thu hoạt động tự doanh? (có thể đánh dấu nhiều lựa chọn) a) Khi chuyển giao qùn sở hữu chứng khốn b) Khi có báo cáo khớp lệnh Sở giao dịch chứng khoán c) Khi nhận tiền bán chứng khoán d) Khi khách hành đồng ý toán I.3 Tổ chức hệ thống sổ kế tốn 20 Cơng ty Anh/Chị sử dụng hình thức kế toán nào? a) Nhật ký chung b) Nhật ký – sổ Cái c) Nhật ký chứng từ d) Chứng từ ghi sổ e) Hình thức kế tốn máy vi tính 21 Hệ thống sổ kế tốn mà cơng ty sử dụng xây dựng vào a) Quy định Bộ tài b) Quy định Cơ quan thuế c) Yêu cầu quản lý Công ty d) Khác I.4 Tổ chức cung cấp thông tin qua hệ thống báo cáo kế tốn 22 Cơng ty thường lập loại báo cáo nào? (có thể đánh dấu tất cả) a) Bảng cân đối kế toán b) Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh c) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ d) Bảng thuyết minh báo cáo tài e) Bảng cân đối tài khoản f) Các loại báo cáo khác 23 Thời điểm Công ty lập Báo cáo tài chính: a) Tháng b) Qúy c) tháng d) Năm 24 Công ty phải nộp báo cáo tài cho quan nào: a) Ủy ban chứng khoán b) Sở giao dịch chứng khoán c) Cơ quan thuế d) Cục thống e) Cơ quan khác 25 Cơng ty có lập báo cáo để phục vụ cho yêu cầu quản trị không ? a) Có b) Khơng 26 “Kỳ” lập báo cáo kế tốn quản trị công ty là: a) Hàng tuần b) Hàng tháng c) Hàng quí d) Năm e) Khác 27 Hệ thống báo cáo kế tốn cơng ty có đảm bảo thơng tin cung cấp kịp thời, xác đến cấp có thẩm quyền phòng ban có liên quan khơng ? a) Có b) Khơng 28 Cơng ty có xây dựng chương trình, kế hoạch ứng cứu cố thông tin số liệu khơng ? a) Có b) Khơng 29 Cơng ty có lắp đặt hệ thống bảo vệ số liệu phòng ngừa truy cập, tiếp cận người khơng có thẩm qùn khơng? a) Có b) Khơng I.5 Tổ chức máy kế tốn 30 Cơng ty có xây dựng “sơ đồ tổ chức máy kế tốn” khơng? a) Có b) Khơng 31 Bộ máy kế tốn cơng ty gồm nhân viên? Nhân viên 32 Trình độ chun mơn nhân viên kế tốn công ty a) Trên đại học b) Đại học c) Cao đẳng 33 Công ty thường cập nhật thông tin nâng cao trình độ chun mơn cho nhân viên cách (có thể đánh dấu nhiều lựa chọn) a) Nối mạng internet b) Đào tạo nội c) Tham khảo tài liệu, sách báo tạp chí chuyên ngành d) Mở cử nhân viên theo học lớp học ngắn hạn để bổ sung kiến thức I.6 Tổ chức kiểm tra kế tốn 34 Cơng ty sử dụng hình thức kiểm tra kế tốn nào? a) Kiểm tra, đối chiếu lẫn phận b) Cấp kiểm tra cấp c) Phối hợp hình thức 35 Thời điểm cơng ty tiến hành cơng tác kiểm tra kế tốn a) Hàng tháng b) Hàng quí c) Hàng năm d) Chỉ nghi ngờ có gian lận sai sót 36 Nội dung kiểm tra thường a) Giống ở tất lần kiểm tra b) Tùy thuộc vào yêu cầu quản lý công ty thời điểm 37 Qui mô kiểm tra a) Toàn b) Chọn mẫu 38 Hàng năm, cơng ty có kiểm tốn khơng? a) Kiểm tốn độc lập b) Kiểm toán nội c) Cả I.7 Phân tích hoạt động kinh tế 39 Cơng tytổ chức phân tích hoạt động kinh doanh khơng ? a) Có b) Khơng 40 Thời điểm cơng ty tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh a) Hàng tháng b) Hàng q c) Hàng năm 41 Cơng ty sử dụng thơng tin hoạt động phân tích để a) Cải tiến hoạt động để đạt kết tốt b) Phân bổ nguồn lực nhằm đạt kết cao c) Định hướng định phát triển lâu dài công ty 42 Đối tượng sử dụng thơng tin từ hoạt động phân tích thường a) Nhân viên b) Nhà quản lý c) Cả I.8 Tổ chức trang bị sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho việc thu thập xử lý thơng tin 43 Cơng ty có trang bị máy vi tính cho cơng tác kế tốn khơng? a) Có b) Khơng 44 Cơng ty có sử dụng phần mềm kế tốn khơng ? a) Có b) Khơng 45 Cơng ty có sử dụng phần mềm giao dịch chứng khốn khơng ? a) Có b) Khơng 46 Cơng ty có hài lòng với phần mềm sử dụng không ? a) Có b) Khơng 47 Tại Anh/Chị khơng thay đổi phần mềm ? a) Sợ tốn chi phí b) Do tâm lý ngại thay đổi c) Cả II Hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn Theo Anh/Chị để hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn, cần phải STT Nội dung 48 Bổ sung thêm mẫu chứng từ đặc thù cho công ty chứng khoán 49 Bổ sung thêm số tài khoản đặc thù cho cơng ty chứng khốn 50 Thực lưu trữ dạng điện tử để giảm bớt không gian lưu trữ 51 Thực trích lập quỹ dự phòng tài 52 Quản lý vốn hiệu quả, đảm bảo an tồn tài cho cơng ty chứng khốn 53 54 55 Mức độ Tuyển dụng nhân viên động, sáng tạo, có trình độ chun mơn cao Đào tạo nhân viên đảm nhận tốt nhiều công việc tránh sa thải để họ ổn định tâm lý làm việc tốt Thường xuyên nâng cao trình độ, tập huấn cho nhân viên sử dụng phần mềm, sử dụng công nghệ thông tin vào cơng tác kế tốn 56 Phân cấp tạo tài khoản riêng cho người sử dụng hạn chế rò rĩ thơng tin bên ngồi 57 Có hệ thống bảo vệ, tránh hacker xâm nhập máy chủ công ty 58) Ý kiến khác… Xin chân thành cám ơn ý kiến đóng góp q Cơng ty Chúc q Cơng ty ln thành cơng Trân trọng kính chào ! Phụ lục số 02: Danh sách công ty chứng khốn khảo sát STT Tên cơng ty CTCP chứng khoán Đại Dương Địa Website Tầng & - Tòa nhà Trung Yên Plaza Lô O17 – Khu Đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội www.ocs.com.vn Công ty TNHH MTV Chứng khốn NH Đơng Á 56-58 Nguyễn Cơng Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM www.das.vn CTCP chứng khoán MHB Tầng M, , Tòa nhà Số 03 Liễu Giai, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội www.mbs.com.vn CTCP chứng khốn An Bình CTCP Chứng khoán Thiên Việt CTCP chứng khoán navibank CTCP Chứng khoán SHB CTCP chứng khoán Quốc Gia CTCP chứng khoán Maybank Kim Eng 10 CTCP chứng khoán Hùng vương 11 CTCP chứng khoán Saigonbank berjaya STT 12 Tên cơng ty CTCP chứng khốn Việt Thành 101 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội www.abs.vn Tòa nhà TĐL, Số 22 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội www.tvs.vn Tầng 6, Tòa nhà Handi Resco, Số 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội Số 2C Vạn Phúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội số 34B, Hàn Thuyên, P.Phạm Đình Hổ, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 255 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp HCM Khu B - Số 28 Phùng Khắc Khoan, P.Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM Lầu 6, số 2C đường Phó Đức Chính, Quận 1, Tp HCM Địa 82-84 Calmette, P.Nguyễn Thái Bình,Quận 1, Tp.HCM www.evs.vn http://shbs.com.vn www.nsi.vn www.maybankkimeng.com.vn www.hungvuongsc.com www.sbsc.com.vn Website www.vts.com.vn 13 14 15 16 17 18 19 20 21 STT 22 CTCP Chứng khốn Dầu khí CTCP chứng khốn Phú Hưng CTCK chứng khoán Phú Gia CTCP Chứng khoán Mirae Asset (Việt nam) CTCP CK Châu Á Tầng tầng 10 tòa nhà Hanoituorist, 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội www.psi.com.vn Lầu 5, tòa nhà Lawrence-Sting, 801 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, Quận 7, Tp HCM Lầu 9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, Tp HCM 91 Pasteur, P Bến Nghé, Q1, Tp.HCM Tầng 5A, Cao Ốc Master, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM www.phs.vn www.phugiasc.vn www.miraeasset.com.vn www.asias.com.vn CTCP chứng khoán Sài Gòn Hà Nội Tầng 3, Tòa nhà TT Hội nghị Cơng Đồn, số Phố Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội www.shs.com.vn CTCP chứng khốn Eurocapital Tầng 2, Tòa nhà Thành Cơng Tower, 57 Láng Hạ, P.Thành Cơng, Q Ba Đình, Hà Nội www.eurocapital.vn CTCP Chứng Khóan Phương Đơng Số 194 Nguyễn Cơng Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM www.ors.com.vn CTCP Chứng khốn KIS Việt Nam Tên cơng ty CTCP chứng khốn SJC Tầng 3, Toà nhà Martitime Bank Tower, số 180-192 Nguyễn Cơng Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM Địa Lầu tòa nhà số 18A Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp.HCM www.eps.com.vn Website www.sjcs.com.vn Phụ lục số 03: Hoàn thiện tổ chức cơng tác kế tốn Số cơng ty Nội dung I HỒN THIỆN CƠ CHẾ TÀI CHÍNH Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Khơng ý kiến Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Thực trích lập quỹ dự phòng tài Tỷ trọng (%) Quản lý vốn hiệu quả, đảm bảo an tồn tài cho cơng ty chứng khốn Tỷ trọng (%) - - /22 8/22 8/22 - - 27 36 36 - - 1/22 7/22 14/22 - - 32 64 2/22 2/22 6/22 8/22 4/22 9 27 36 18 1/22 3/22 6/22 12/22 - 14 27 55 2/22 2/22 6/22 8/22 4/22 HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN Bổ sung thêm mẫu chứng từ đặc thù cho cơng ty chứng khốn Tỷ trọng (%) Thực lưu trữ dạng điện tử để giảm bớt không gian lưu trữ Tỷ trọng (%) Bổ sung thêm mẫu chứng từ đặc thù cho cơng ty chứng khốn Tỷ trọng (%) 9 27 36 18 Thực lưu trữ dạng điện tử để giảm bớt không gian lưu trữ - 1/22 3/22 6/22 12/22 Tỷ trọng (%) - 14 27 55 1/22 7/22 8/22 6/22 - 32 36 27 - - 2/22 7/22 13/22 II HỒN THIỆN HỆ THỐNG SỔ KẾ TỐN Bổ sung thêm số tài khoản đặc thù cho cơng ty chứng khốn Tỷ trọng (%) IV HỒN THIỆN TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN III Tuyển dụng nhân viên động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn cao Tỷ trọng (%) - - 32 59 - 1/22 1/22 8/22 12/22 - 5 36 55 - - - 8/22 14/22 - - - 36 64 Phân cấp tạo tài khoản riêng cho người sử dụng hạn chế rò rĩ thông tin bên - - 1/22 10/22 10/22 Tỷ trọng (%) - - 45 45 Có hệ thống bảo vệ, tránh hacker xâm nhập máy chủ công ty - - 1/22 3/22 18/22 10 Tỷ trọng (%) - - 14 82 Đào tạo nhân viên đảm nhận tốt nhiều công việc tránh sa thải để họ ổn định tâm lý làm việc tốt Tỷ trọng (%) Thường xuyên nâng cao trình độ, tập huấn cho nhân viên sử dụng phần mềm, sử dụng công nghệ thông tin vào cơng tác kế tốn Tỷ trọng (%) ... ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN THỊ NHƯ Ý HỒN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN CỦA CÁC CƠNG TY CHỨNG KHỐN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : KẾ TOÁN Mã... tổ chức cơng tác kế tốn địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh Nghiên cứu mở rộng cho luận văn nghiên cứu trước về hồn thiện cơng tác kế tốn cơng ty chứng khốn Kết nghiên cứu cho thấy tổ chức cơng tác. .. tài Hoàn thiện tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty chứng khốn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 1.2 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu tổng quát: Mục tiêu đề tài hoàn thiện TCCTKT CTCK địa bàn TP.HCM
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán của các công ty chứng khoán trên địa bàn thành phố hồ chí minh , Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán của các công ty chứng khoán trên địa bàn thành phố hồ chí minh , Chương 2. TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP, Hiện nay, việc tin học hóa trong công tác kế toán không chỉ giải quyết được vấn đề xử lý thông tin và cung cấp thông tin nhanh chóng, thuận lợi , mà nó còn làm tăng năng suất lao động của bộ máy kế toán một cách đáng kể, tinh giản bộ máy kế toán, nâng cao, Chương 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Chương 4. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM, Các CTCK chưa quan tâm đến việc xây dựng các qui trình hạch toán cho các từng nghiệp vụ kinh doanh như qui trình luân chuyển chứng từ về nghiệp vụ môi giới chứng khoán, nghiệp vụ bảo lãnh phát hành..Đây là nguyên nhân dẫn đến tính thống nhất của các CTCK , Công tác quản lý, giám sát CTCK còn hạn chế… Các qui định về tổ chức và hoạt động của các CTCK chưa rõ ràng, đầy đủ khiến cho các CTCK cung cấp nhiều dịch vụ, sản phẩm mang tính rủi ro cao.., Chương 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO, PHIẾU KHẢO SÁT - HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay