Hoàn thiện quy trình kiểm soát nội bộ chi đầu tư qua kho bạc nhà nước trên địa bàn tỉnh bình phước

128 9 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 20:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - DƯƠNG VĂN QUANG HỒN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM SỐT NỘI BỘ CHI ĐẦU TƯ QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế tốn Mã số ngành: 60 34 0301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - DƯƠNG VĂN QUANG HỒN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI ĐẦU TƯ QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60 34 0301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HUỲNH LỢI TP HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2014 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS HUỲNH LỢI TS Huỳnh Lợi Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 18 tháng 01 năm 2014 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T T Họ tên PGS.TS Phan Đình Nguyên TS Phạm Thị Phụng PGS.TS Nguyễn Minh Hà TS Võ Xuân Vinh TS Nguyễn Bích Liên Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV PGS.TS Phan Đình Ngun TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 20 … NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: DƯƠNG VĂN QUANG Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: Ngày 24/7/1972 Nơi sinh: Thái Bình Chun ngành: Kế tốn MSHV: 1241850038 I- Tên đề tài: Hồn thiện quy trình kiểm soát nội chi đầu tư qua Kho bạc Nhà nước địa bàn tỉnh Bình Phước II- Nhiệm vụ nội dung: Nhiệm vụ: nghiên cứu hoàn thiện quy trình kiểm sốt nội chi đầu tư qua Kho bạc Nhà nước địa bàn tỉnh Bình Phước Nội dung: Tiếp cận, chọn lọc, xác lập sở lý luận liên quan đến quy trình KSNB; Nghiên cứu thực trạng quy trình KSNB chi đầu tư qua KBNN tỉnh Bình Phước; Đánh giá thực trạng quy trình KSNB chi đầu tư qua KBNN tỉnh Bình Phước; Trên sở lý thuyết, thực trạng, đánh giá thực trạng hồn thiện quy trình KSNB chi đầu tư qua KBNN tỉnh Bình Phước III- Ngày giao nhiệm vụ: 01/07/2013 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 30/12/2013 V- Cán hướng dẫn: TS Huỳnh Lợi CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS Huỳnh Lợi KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH v LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan đề tài “Hồn thiện quy trình kiểm sốt nội chi đầu tư qua Kho bạc Nhà nước địa bàn tỉnh Bình Phước” cơng trình nghiên cứu riêng tơi với cố vấn, hỗ trợ người hướng dẫn khoa học Các số liệu, kết nêu Luận văn thạc sỹ kế toán trung thực chưa trình bày hay cơng bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực hoàn thiện Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Dương Văn Quang vi LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành luận văn “Hồn thiện quy trình kiểm sốt nội chi đầu tư qua Kho bạc Nhà nước địa bàn tỉnh Bình Phước”, tơi nhận hỗ trợ giúp đỡ từ đơn vị, anh chị đồng nghiệp, cán hướng dẫn, quý thầy cô trường Đại học Cơng nghệ Tp.HCM người thân gia đình Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu, quý thầy cô cán công nhân viên trường Đại học Công nghệ Tp HCM tạo điều kiện thuận lợi trình học tập, giúp tơi có kiến thức lý luận để ứng dụng cơng việc việc hồn thành luận văn Đặc biệt tơi xin cảm ơn TS Huỳnh Lợi , người hướng dẫn khoa học Luận văn, Thầy trực tiếp tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thiện luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, anh chị công chức thuộc phận kiểm soát chi đầu tư Kho bạc Nhà nước địa bàn tỉnh Bình Phước tạo điều kiện cho tiếp cận với thông tin số liệu liên quan đến chi đầu tư tỉnh Bình Phước tận tình trao đổi, góp ý, trả lời câu hỏi khảo sát Xin chân thành cảm ơn đồng chí lãnh đạo Kho bạc Nhà nước lãnh đạo phòng Kiểm sốt chi ngân sách nhà nước thuộc hai tỉnh Bình Dương Bà Rịa – Vũng Tàu tận tình trao đổi kinh nghiệm, cung cấp số liệu chi đầu tư tỉnh để tơi hồn thành nội dung đề luận văn Cuối cùng, xin cảm ơn đồng nghiệp quan người thân gia đình tạo điều kiện thời gian cho tơi thực hoàn thiện luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn vii TĨM TẮT Hồn thiện quy trình kiểm sốt nội chi đầu tư qua Kho bạc Nhà nước địa bàn tỉnh Bình Phước hướng đến hiệu lực, hiệu vấn đề thời sự, khoa học lý luận, thực tiễn, cấp thiết tương lai Trên sở cơng trình nghiên cứu có liên quan, tác giả kế thừa, tiếp cận theo hướng riêng quy trình kiểm sốt nội chi đầu tư qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Phước Đề tài khơng có tham vọng nghiên cứu chun sâu lý luận kiểm sốt nội quy trình kiểm sốt nội mà kế thừa, chọn lọc lý thuyết thích hợp để xây dựng sở luận cho tiếp cận thực tiễn, đánh giá thực tiễn để đề xuất giải pháp hồn thiện quy trình kiểm sốt nội chi đầu tư qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Phước Nội dung đề tài tiếp cận, chọn lọc, xác lập sở luận liên quan đến kiểm sốt nội quy trình kiểm soát nội chi chi đầu tư qua Kho bạc Nhà nước Sau tiến hành nghiên cứu thực trạng đánh giá thực trạng để làm sở đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện nâng cao tính hữu hiệu quy trình kiểm sốt nội chi đầu tư qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Phước Thông qua đề tài, tác giả hệ thống hóa sở lý thuyết liên quan đến kiểm sốt nội bộ, quy trình kiểm sốt nội chi đầu tư qua Kho bạc Nhà nước Đồng thời tóm tắt tranh thực trạng để từ giới thiệu quan điểm giải pháp cụ thể hoàn thiện quy trình kiểm sốt nội chi đầu tư qua Kho bạc Nhà nước địa bàn tỉnh Bình Phước Vì vậy, tính ứng dụng luận văn có tính khả thi cao để áp dụng vào thực tế tỉnh Bình Phước giai đoạn viii ABSTRACT Completing the internal control procedures for investments through the State Treasury in Binh Phuoc province towards effectiveness and efficiency is a matter of the scientific theory , practice , and the current urgent future On the basis of the relevant research , the author has inherited , approached in a particular direction on the process of internal control capital expenditures through the State Treasury in Binh Phuoc Thread no ambition depth research on theories of internal control and internal control procedures which only inheritance, selection of appropriate theoretical basis for building practical arguments for access , assessment to propose practical solutions to improve the process of internal control over capital expenditures in the State Treasury Binh Phuoc province The content of the thesis is to assess , select and establish the basis of arguments relating to internal controls and internal control procedures detailed capital expenditures through the State Treasury Then proceed to study the situation and to assess the status of the proposal and the perfect solution to enhance the effectiveness of internal control procedures for investments through the State Treasury in Binh Phuoc Through the subject, the author has codified the theoretical basis related to internal control, internal control procedures for investments through the State Treasury At the same time painting abstracts reality introduced so that the views and specific solutions to improve the process of internal control capital expenditures through the State Treasury Binh Phuoc province Therefore, the applicability of this thesis feasible to apply in practice in Binh Phuoc in the current period ix MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT .iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ .xi CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU “HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM SỐT NỘI BỘ CHI ĐẦU TƯ QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC’’ -1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu đề tài 1.2 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu 1.3 Một số cơng trình nghiên cứu có liên quan đề tài 1.4 Mục tiêu nghiên cứu đề tài -1.5 Phạm vi nghiên cứu đề tài -1.6 Nội dung nghiên cứu đề tài -1.7 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu đề tài 1.8 Kết cấu luận văn 1.9 Những mong muốn đóng góp đề tài -CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ QUY TRÌNH KSNB CHI ĐẦU TƯ QUA KBNN 2.1.Tổng quan kiểm soát nội 2.1.1 Khái niệm hệ thống kiểm soát nội -2.1.2 Quy trình kiểm sốt nội - Tính hữu hiệu – Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu quy trình kiểm sốt nội -2.1.2.1 Quy trình kiểm sốt nội 2.1.2.2 Tính hữu hiệu quy trình kiểm sốt nội - x 2.1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu quy trình kiểm soát nội 2.3 Chi đầu tư qua KBNN số học kinh nghiệm quy trình kiểm sốt nội liên quan đến chi đầu tư qua KBNN 2.3.1 Chi đầu tư qua KBNN - Kết luận chương -CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ KBNN BÌNH PHƯỚC VÀ THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM SỐT NỘI BỘ CHI ĐẦU TƯ QUA KBNN 3.1 Lược sử trình hình thành, phát triển KBNN Bình Phước 3.2 Tổng quan đầu tư, chi đầu tư, kiểm soát, kiểm soát nội chi đầu tư qua kho bạc Nhà nước -3.2.1 Tổng quan đầu tư chi đầu tư -3.2.2 Yêu cầu kiểm soát chi đầu tư qua KBNN -3.2.3 Nguyên tắc kiểm soát chi đầu tư qua KBNN 3.2.4 Nội dung kiểm soát chi đầu tư qua KBNN 3.2.4.1 Kiểm tra tài liệu sở -3.2.4.2 Kiểm soát toán tạm ứng thu hồi vốn tạm ứng -3.2.4.3 Kiểm soát toán khối lượng hoàn thành -3.2.4.4 Kiểm sốt tốn Quyết tốn dự án hồn thành 3.2.5 Các quy trình kiểm sốt chi đầu tư KBNN -3.2.5.1 Trình tự bước quy trình kiểm sốt tạm ứng vốn 3.2.5.2 Trình tự bước quy trình “thanh tốn trước, kiểm soát sau” 3.2.5.3 Trình tự bước quy trình “Kiểm sốt trước, toán sau” 3.2.6 Tác dụng kiểm soát chi đầu tư từ NSNN -3.3 Thực trạng quy trình kiểm sốt nội chi đầu tư qua KBNN tỉnh Bình Phước 3.3.1 Khái quát chi đầu tư qua KBNN tỉnh Bình Phước 3.3.2 Thực trạng quy trình kiểm sốt nội chi đầu tư qua KBNN tỉnh Bình Phước 3.3.2.1 Các quy phạm pháp luật, hành chính, quản lý liên quan đến quy trình kiểm soát nội chi đầu tư qua KBNN tỉnh Bình Phước - 99 Thứ tư, chuẩn hố quy trình tra kiểm tra: Các quy trình kiểm tra mà KBNN Bình Phước thực thực chất khơng phải quy trình mà hướng dẫn nghiệp vụ xác định phạm vi kiểm tra KBNN Bình Phước cần xây dựng quy trình kiểm tra chuẩn hóa tổng thể bước để tiến hành tra, kiểm tra thực theo trình tự với thủ tục quy định văn cấp có thẩm quyền Trong hoạt động tự kiểm tra kiểm toán nội cần làm rõ quan hệ chủ thể kiểm tra, kiểm toán đối tượng kiểm tra, kiểm tốn, mà khơng thật rõ Về kỹ sử dụng tra kiểm tra cần quy định, ví dụ vấn có sử dụng vấn ai, cách thức hiệu lực phải ghi nhận chứng, sai sót Việc cung cấp tài liệu cho đồn tra kiểm tra nên có quy định cụ thể Để tránh tình trạng “cá mè lứa”, “Bụt nhà không thiêng” hoạt động tự kiểm tra, kiểm tốn nội cần xác lập tính khách quan độc lập hoạt động Thứ năm, xây dựng khung xử lý sai sót quy trình tra kiểm tra : kiểu Luật nội phạm lỗi bị xử lý nào, khung xử lý sai sót cho phép xử lý sai sót sau kết luận thống toàn hệ thống KBNN Xây dựng khung xử lý sai sót nghiệp vụ tra kiểm tra để cơng tác kiểm tra ngày nghiêm túc cho kết cách đáng tin cậy 5.7.3 Hoàn thiện nhân máy vận hành quy trình KSNB Việc hoàn thiện nâng cao nhân hiệu máy vận hành quy trình KSNB nhằm tập trung vào nội dung : - Xác lập rõ nội duy, quy trình kiểm sốt nội với định biên nhân để tuyển dụng đủ số lượng nhân đảm bảo cho việc thực thi quy trình KSNB; - Nâng cao trình độ chun mơn nhân qua chiến lược đào tạo, tái đào tạo lại nghiệp vụ; - Nâng cáo lực xử lý cơng việc nhân quy trình KSNB qua việc ổn định, định hướng công việc, chuyên môn; 100 - Nâng cao tính độc lập xử lý cơng việc chuyên môn nhân thực công việc chun mơn quy trình KSNB qua việc lấy ngun tắc quy định, công việc làm hàng đầu; - Xem xét nội dung cơng việc quy trình để điều chỉnh, bố trí lại nhân phù hợp với chun mơn dự tính đào tạo; - Cải tiến, công khai tiêu chuẩn đề bạt nhân sự, mức thu nhập chế độ khen thưởng phúc lợi kết hợp với tăng cường sách chế độ hỗ trợ lương, phúc lợi xã hội, tinh thần khác; - Tiêu chuẩn hóa cơng khai, nghiêm túc thực thi quy trình tuyển dụng nhân sự; - Thường xuyên đánh giá kết quả, hiệu máy vận hành thời gian, mức độ thực hiện, chất lượng công việc; - Xây dựng tiêu chuẩn để thăm dò, đánh giá hài lòng khách hàng máy thực thi quy trình KSNB Cụ thể, trước mắt cần hoàn thiện vấn đề sau:  Cần làm rõ quyền hạn, trách nhiệm người, cấp Thứ nhất, quy định rõ việc phân công, phân cấp cho UBND cấp tỉnh, huyện, xã phê duyệt dự án đầu tư thuộc nguồn ngân sách cấp mình, có kèm theo mức vốn đầu tư dự án.Đối với UBND huyện phê duyệt dự án có mức vốn đầu tư khơng lớn tỷ đồng đầu tư ngân sách cấp huyện, dự án lớn tỷ đồng phải quy định rõ thuộc thẩm quyền UBND tỉnh.Việc ủy quyền cho sở, cần quy định dự án có mức vốn không lớn tỷ đồng thuộc ngân sách tỉnh ủy quyền theo tính chất chuyên ngành dự án Thứ hai, nâng cao gắn trách nhiệm người phê duyệt dự án.Trách nhiệm người phê duyệt dự án phải thể tiêu chí bắt buộc như:Trách nhiệm người phê duyệt dự án, dự án duyệt không nằm quy hoạch duyệt, nhằm tránh việc đầu tư manh mún, hiệu 101 đầu tư Trách nhiệm người duyệt dự án đầu tư việc phê duyệt dự án không phù hợp với nhu cầu thực tế sử dụng, đặc biệt dự án xây dựng trụ sở ngành dọc, cở sở rà sốt lại định mức sử dụng loại hình dự án; trách nhiệm việc để xảy tình trạng dự án đầu tư phát huy hiệu thấp không phát huy hiệu Trách nhiệm việc phê duyệt dự án chưa xác định rõ nguồn vốn đảm bảo cho việc thi cơng hồn thành dự án, gây nên tình trạng nợ đọng ngân sách kéo dài Trách nhiệm người định đầu tư để tình trạng tổng mức đầu tư thấp nhiều so với chi phí thực tế có khả hồn thành dự án mặt giá xây dựng dự án, tránh việc phải điều chỉnh tổng mức đầu tư nhiều lần Trách nhiệm người phê duyệt dự án việc bảo đảm thẩm quyền sở tính đồng hạng mục cơng trình dự án đầu tư, tránh tượng xé lẻ hạng mục để phê duyệt Thứ ba, nâng cao trách nhiệm thẩm định dự án đầu tư.Trách nhiệm người định đầu tư tổ chức thẩm định, có tách rời thẩm quyền thẩm định dự án thẩm quyền thẩm định thiết kế sở, đặc biệt dự án nhóm B, C dự án thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương Thẩm quyền thẩm định dự án thuộc người định đầu tư, người định đầu tư tự tổ chức thẩm định, thẩm quyền thẩm định thiết kế sở sở chun ngành tỉnh Chính quy định phối hợp quan sở địa phương cần thiết thể số khâu như: Quy định thời gian thẩm định; phù hợp thời gian thẩm định phần thuyết minh với thẩm định phần thiết kế sở…Những dự án UBND xã phê duyệt thường lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, UBND xã tự tổ chức thẩm định, trước thực trạng đội ngũ tham mưu cho cấp xã khơng có chun mơn lĩnh vực xây dựng, cần có quy định việc th cơng ty tư vấn có lực để thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật…  Hiện đại hố cơng nghệ thơng tin để hỗ trợ nhân thực thị nghiệp vụ Để đáp ứng khối lượng công việc ngày nhiều để phục vụ cho việc tiếp nhận triển khai thêm ứng dụng phục vụ hoạt động nghiệp vụ, KBNN Bình Phước cần đầu tư tăng thêm sở vật chất đào tạo tuyển chọn thêm cán có lực thật lĩnh vực công nghệ thông tin, đồng thời 102 am hiểu nghiệp vụ kho bạc để tiếp nhận ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động nghiệp vụ, cụ thể thời điểm việc học tập triển khai hệ thống Tabmis Để thực triển khai xây dựng lắp đặt thành công hệ thống Tabmis thách thức lớn với KBNN Bình Phước nói riêng tồn hệ thống KBNN nói chung Điều tất yếu lẽ hạt nhân để triển khai dự án lớn, chủ trương lớn cải cách quản lý tài cơng Để vận hành tốt hiệu Chương trình Tabmis, KBNN Bình Phước cần trọng đề có tính chất hồn thiện, phát triển nhân cần thay đổi lề lối, thói quen làm việc vốn ăn sâu vào ý thức đội ngũ công chức, thúc đẩy ý thức, tâm, tuân thủ quy trình nghiệp vụ mới; hạn chế tác động tiêu cực đến phương án xếp cán 5.8 Một số kiến nghị khác liên quan đến hồn thiện quy trình KSNB chi đầu tư qua KBNN tỉnh Bình Phước 5.4.1 Kiến nghị Quốc Hội Chính phủ Quốc hội phủ cần có số biện pháp sau nhằm tăng cường hiệu công tác quản lý đầu tư xây dựng nói chung quản lý vốn đầu tư XDCB nói riêng : - Sửa đổi Luật NSNN cho trước tiên phù hợp với việc tuân thủ nguyên tắc quản lý tài – ngân sách quy định Hiến pháp sửa đổi Luật khác có liên quan, sau để phù hợp với thay đổi kinh tế, xã hội, hướng đến chế quản lý mới, đại, hiệu - Sửa đổi Luật Xây dựng để đảm bảo tính đồng với Luật Đấu thầu thông lệ quốc tế liên quan đến lĩnh vực đầu tư Đồng thời cân nhắc đối tượng phạm vi áp dụng Luật dự án đầu tư khơng mang tính chất xây dựng như: mua sắm trang thiết bị; cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơng trình xây dựng; - Sửa đổi Luật Đấu thầu theo nguyên tắc hướng đến đơn giản hóa thủ tục, quy trình đấu thầu lựa chọn nhà thầu, xác định rõ đối tượng đấu thầu xây dựng đấu thầu lĩnh vực khác 103 - Cải cách thủ tục hành theo hướng đơn giản, nhanh gọn vấn đảm bảo yêu cầu cần thiết cho công tác quản lý - Chỉ đạo Bộ, ngành thực nghiêm túc công tác quản lý đầu tư xây dựng - Quy định rõ quyền hạn trách nhiệm chủ thể có liên quan hoạt động đầu tư, xây dựng - Chính phủ cần nâng cao vai trò vị chủ chốt cơng tác lãnh đạo Bộ, ngành, cấp thực theo đường lối, chủ trương quy định đề Ngoài ra, Luật liên quan đến hoạt động đầu tư vốn đầu tư ban hành phạm vi rộng gồm số Luật Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng Luật Đất đai, Luật thuế…nên nhiều văn có quy định chưa đồng bộ, mâu thuẫn chồng chéo lên nhau, vậy, quốc hội cần nghiên cứu cách thận trọng có biện pháp để ban hành đồng Luật văn Luật cho tạo nên chế quản lý điều hành thống chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho tất cấp có liên quan hoạt động đầu tư nói chung vấn đề quản lý vốn đầu tư nói riêng Đồng thời, trình nghiên cứu, thời gian nghiên cứu để ban hành văn hướng dẫn thực kéo dài ban hành thành Luật, văn luật, cần phải triển khai nhanh chóng, đồng quán 5.4.2 Kiến nghị với Bộ có liên quan Đối với Bộ Tài - Hồn thiện ban hành thủ tục kiểm soát chi đầu tư thay cho định 1903/QĐ-BTC rà sốt, sửa đổi số Thơng tư tổng hợp thủ tục kiểm soát chi đầu tư ban hành để đảm bảo tính thống nhất, tập trung tránh chồng chéo nội dung Thông tư - Nghiên cứu đưa quy định việc lập, phân bổ thông báo kế hoạch vốn đầu tư cho công tác thực xác, nhanh chóng, hiệu 104 - Dựa Luật, Nghị định Chính phủ, nhanh chóng ban hành kịp thời Thơng tư hướng dẫn làm thực cho đơn vị liên quan hoạt động đầu tư, xây dựng - Căn vào Nghị định Chính phủ, ban hành thay đổi định mức, tiêu áp dụng cho dự án phù hợp với biến động thay đổi thực tiễn để Chủ đầu tư, nhà thầu chủ động công tác thực dự án - Theo thông tư 86/2011/TT - BTC ngày 17/6/2011 quy định KBNN chịu trách nhiệm tính xác, hợp pháp khối lượng hoàn thành, nhiên theo ý kiến tác giả Bộ Tài Chính nên để KBNN kiểm sốt vấn đề này, để tránh tượng Chủ đầu tư cấu kết với nhà thầu khai khống khối lượng hoàn thành, gây thất thoát vốn Ngân sách Nhà Nước, phát huy hết trách nhiệm KBNN q trình kiểm sốt chi - Cần phải có quy định thống vấn đề tập trung quản lý nguồn vốn thành đầu mối - Bộ Tài Chính cần tổ chức đồn tra, kiểm tra giám sát hoạt động địa phương việc tổ chức thực đầu tư nhằm phát sai phạm, vướng mắc có biện pháp xử lý kịp thời, đồng thời lấy ý kiến trực tiếp quan cấp đóng góp cho Thông tư, Nghị định để văn trở nên phù hợp gần với thực tiễn Đối với Bộ Xây dựng - Để đảm bảo tính thống thuận lợi giai đoạn q trình đầu tư xây dựng, cần hồn thiện chuẩn hóa lại mẫu hồ sơ tài liệu liên quan đến đầu tư XDCB : sửa đổi rút gọn mẫu hợp đồng thi công xây dựng, mẫu hợp đồng tư vấn Đồng thời bổ sung số mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng khác như: Cung cấp lắp đặt thiết bị, giám sát thi công lắp đặt thiết bị, lập HSMT đánh giá HSDT, thẩm tra thiết kế - dự toán…; ban hành quy định lại mẫu biên nghiệm thu; bổ sung mẫu lý hợp đồng; Thống với Bộ Tài mẫu bảng xác định giá trị khối lượng hồn thành đề nghị tốn 105 - Bổ sung thêm định mức số nội dung chí phí thiếu như: Thiết kế vẽ thi công trường hợp thiết kế bước; lập dự tốn (trường hợp khơng cần thiết kế); 5.4.3 Kiến nghị với UBND tỉnh Bình Phước - Sử đổi, bổ sung Quyết định số 26/QĐ-UBND cho phù hợp với sách chế độ chung cho phú hợp Sửa đổ bổ sung phân cấp việc mua sắm tài sản, phân biệt rõ tài sản từ nguồn chi đầu tư theo chương trình dự án từ nguồn chi thường xuyên - Chỉ đạo ngành liên quan thẩm định chặt chẽ, xác điều kiện phân bổ kế hoạch vốn, nguồn vốn trước trình phê duyệt Đồng thời cần tích cực phối hợp KBNN rà sốt tiến độ thực dự án để điều chỉnh, điều hòa kịp thời nhằm sử dụng có hiệu cao nguồn vốn phân bổ hàng năm - Hàng năm cần tổ chức tổng kết đánh giá kết thực hiện, đề phương hướng năm sau Trong cần nghiêm khắc có biện pháp chế tài chủ đầu tư, nhà thầu vi phạm sách chế độ, thiếu trách nhiệm dẫn đến vi phạm cam kết - Uỷ ban nhân dân tỉnh cần thực cơng tác tra kiểm sốt định kỳ dự án địa bàn để kịp thời phát vướng mắc sai phạm để có biện pháp xử lý cần thiết Cần thực nghiêm túc quy định cấp giao xuống, nhanh chóng nắm bắt kịp thời thay đổi chế sách để có hướng dẫn cần thiết cho Chủ đầu tư - Việc thông báo giá vật liệu đến trường xây lắp có ý nghĩa quan trọng, phản ánh trung thực giá trị sản phẩm xây dựng mà đòi hỏi phản ánh kịp thời giá trị Vì Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước cần tập trung đạo Sở Tài phối hợp với Sở Xây dựng thông báo giá thị trường để thông báo giá vật liệu điểm bán tập trung, nơi sản xuất tập trung (giá mua); Sở xây dựng chủ trì với Sở Tài để xây dựng thông báo giá vật liệu đến trường xây lắp xác, kịp thời đầy đủ 106 - Uỷ ban nhân dân tỉnh cần tuân thủ quy tắc phê duyệt dự án phải bố trí đủ vốn cho dự án đó, hạn chế tình trạng thiếu vốn, ảnh hưởng đến chất lượng tiến độ dự án - Uỷ ban nhân dân tỉnh cần phải nâng cao vai trò việc hướng dẫn đạo Chủ đầu tư ban QLDA thực quy định pháp luật, thường xuyên có hoạt động phổ biến quy định cho Chủ đầu tư ban QLDA để hoạt động đầu tư diễn hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác kiểm sốt, tốn vốn việc phát xử lý sai phạm thực sai quy định - Hạn chế tối đa tình trạng định thầu, đấu thầu hạn chế cần tăng cường hình thức đấu thầu rộng rãi nhằm chọn nhà thầu đủ lực thi cơng có tình hình tài lành mạnh - Tăng cường công tác tra giám sát việc thực dự án sử dụng vốn đầu tư với dự án thuộc địa phương quản lý nhằm nâng cao chất lượng, hiệu cho dự án 5.4.4 Kiến nghị với ngành có liên quan  Đối với Sở Kế hoạch Đầu tư - Làm tốt công tác thẩm định điều kiện giao kế hoạch vốn đầu tư theo quy định nhà nước Cần kiên tham mưu cho cấp thẩm quyền tuân thủ điều kiện phân bổ vốn đầu tư hàng năm dự án khởi công mới, phải có định đầu tư trước 25/10 năm trước năm giao kế hoạch vốn thực đầu tư; ưu tiên bố trí dự án chuyển tiếp có khối lượng hồn thành, dự án thẩm tra phê duyệt toán - Chủ động tích cực việc phối hợp với Sở Tài giao phân bổ kế hoạch vốn, với KBNN việc rà soát để điều chỉnh, điều hồ kế hoạch vốn đầu tư cho sát với tình hình tiến độ thực dự án để đảm bảo việc sử dụng vốn đầu tư mục đích hiệu  Đối với Sở Tài - Phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư làm tốt công tác thẩm định kế hoạch vốn 107 đầu tư theo quy định Bộ Tài Cần kiên đề nghị cấp thẩm quyền tuân thủ điều kiện phân bổ vốn đầu tư hàng năm dự án khởi cơng mới, phải có định đầu tư trước 25/10 năm trước năm giao kế hoạch vốn thực đầu tư; ưu tiên bố trí dự án chuyển tiếp có khối lượng hoàn thành, dự án thẩm tra phê duyệt toán - Cần chủ động linh hoạt việc đảm bảo cân đối nguồn vốn, tồn quỹ ngân sách để KBNN kịp thời toán, chi trả cho đơn vị thụ hưởng khoản chi đảm bảo đủ điều kiện chi - Kịp thời cập nhập số liệu kế hoạch vốn (dự tốn) chương trình Tabmis để làm sở cho KBNN thực kịp thời nghiệp vụ kiểm soát chi có phát sinh đề nghị tốn chủ đầu tư ban quản lý dự án Đặc biệt vào thời điểm sau điều chỉnh, điều hòa kế hoạch vốn cấp thẩm quyền - Cần nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch vốn đầu tư trung dài hạn, đặc biệt kế hoạch năm, từ cụ thể hố vào kế hoạch hàng năm Điều chỉnh kế hoạch năm 2011 - 2015 sở đánh giá kết thực đầu tư năm 2011 - 2012, từ rút vấn đề cần tháo gỡ dự báo đầy đủ khả phát triển huy động thu hút đầu tư năm lại - Rà sốt lại dự án có định đầu tư, phân loại dự án để tiếp tục đầu tư điều chỉnh, bổ sung không tiếp tục thực hiện, rút bỏ không bố trí tiêu kế hoạch vốn khơng phù hợp với quy hoạch, khơng có nguồn vốn cân đối không sát với yêu cầu thiết thực địa phương, thị trường - Chưa bố trí giao vốn dự án chuyển tiếp chưa đủ thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định, chưa xác định rõ hiệu quả; khơng có khả cân đối vốn theo tiến độ duyệt - Bố trí vốn cho cơng trình phải tập trung, có trọng điểm, phù hợp với khả nguồn vốn cân đối hàng năm (khơng bố trí cơng trình vượt khả nguồn vốn kế hoạch) Nợ vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn ngân sách nhà nước phải ưu tiên cân đối trả dứt điểm, bố trí vốn đối ứng cho dự án ODA, lại bố trí danh mục dự án xúc khác theo thứ 108 tự ưu tiên - Về cấu vốn đầu tư, đảm bảo bố trí vốn cho cơng trình, dự án phải phù hợp với cấu đầu tư giao Đảm bảo cấu hợp lý sở hạ tầng kinh tế hạ tầng xã hội Tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; phát triển đô thị xây dựng nông thôn đại - Sở tài chính, phòng Kế hoạch - tài huyện cần xây dựng kế hoạch chi tiết, hạng mục cơng trình kế hoạch vốn cơng trình phải trình Uỷ ban nhân dân cấp tương ứng phê duyệt kế hoạch giao tiêu cụ thể, việc cần thực sớm từ cuối năm trước 5.4.5 Kiến nghị với Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án - Tăng cường vai trò trách nhiệm Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án công tác quản lý điều hành theo chức năng, nhiệm vụ giao - Chủ đầu tư phải tổ chức đấu thầu rộng rãi tất công trình xây dựng bản, đặc biệt cơng trình quan trọng Khơng hạn chế số lượng đơn vị tham gia đấu thầu, có bớt tác động cấp có thẩm quyền q trình tổ chức đấu thầu Việc cho nhiều đơn vị tham gia dự thầu hạn chế nhiều vấn đề thơng thầu trường hợp đơn vị thi cơng biết thông tin dự án có sức thương thuyết với tất nhà thầu muốn tham dự mặt khác sử dụng kinh phí để thương thuyết hiệu kinh doanh khơng đáp ứng chi phí tiêu cực phải bỏ - Các Chủ đầu tư nên thực đấu thầu sở thiết kế: Chuyển hướng chế đấu thầu sở khối lượng chế đấu thầu sở thiết kế Đấu thầu sở thiết kế việc bên mời thầu đưa vẽ thiết kế việc xác định khối lượng chi tiết giá bên dự thầu tính tốn, sở đảm bảo chất lượng giá hợp lý.Lâu tồn quốc nói chung Bình Phước nói riêng, việc đấu thầu hoàn toàn vào khối lượng mà bên mời thầu đưa sở nhà thầu chào thầu theo giá loại vật liệu, chi phí nhân cơng, chi phí máy thi cơng… mà loại giá không nhà thầu định, việc đưa giá vào giá dự thầu việc làm 109 khơng mang tính tích cực nhà thầu.Thực tất thơng tin mở, tạo điều kiện cho nhà thầu cạnh tranh lành mạnh liệt, đem lại hiệu đích thực cho kinh tế - Các chủ đầu tư cần có biện pháp ngăn chặn thơng tin rò rỉ thơng thầu q trình đấu thầu: Đây vấn đề thuộc ý thức người nên khó phát ngăn chặn biện pháp cụ thể, góc độ hạn chế biện pháp như: Phê duyệt dự tốn gói thầu giá gói thầu thời điểm mở thầu, để hạn chế bớt lượng thơng tin bị rò rỉ; nâng cao vai trò trách nhiệm cấp Ủy Đảng, quyền nhằm giáo dục tốt cán tham gia thực hiện; thực chế đưa thông tin đấu thầu lên trang web địa phương kết nối với tồn quốc, nhằm đưa lên trang thơng tin nhà thầu khai thác thông tin nhà thầu vi phạm trình đấu thầu - Các Chủ đầu tư, BQLDA cần phải xây dựng quy trình nghiệm thu khối lượng hồn thành, có kết hợp chủ đầu tư - nhà thầu - giám sát thi công cách khoa học sở thống thời điểm nghiệm thu từ lúc chưa thi công Công việc muốn thực tốt trước việc thi cơng với thiết kế, khối lượng nghiệm thu phải phù hợp với khối lượng thực tế thi công trường  Kết luận chương Quy trình KSNB chi đầu tư qua KBNN nghiệp vụ thuộc lĩnh vực chun mơn Kế tốn – Kiểm tốn, nhiên, đặc thù Kho Bạc Nhà Nước, việc hoàn thiện phức tạp liên quan đến phạm vi rộng khác nhiều với hoàn thiện quy trình KSNB doanh nghiệp Việc hồn thiện tiến hành giải lĩnh vực sau : - Một phải có quan điểm, phương hướng, mục tiêu phù hợp với luật lệ, sách kinh tế vĩ mô, với ngành KBNN 110 - Hai là, định hình nội dung cần hồn thiện quy trình KSNB quy phạm pháp luật, hành chính, quản lý; yếu tố kỹ thuật cấu thành quy trình; máy vận hành; - Ba là, hỗ trợ tổng thể từ quốc hội, phủ, quyền, sở ngành địa phương 111 KẾT LUẬN Hồn thiện quy trình kiểm sốt nội vấn đề chuyên môn quen thuộc vấn đề thời sự, cấp thiết xây dựng công cụ, kỹ thuật quản lý Với KBNN vấn đề thời sự, cấp thiết hơn, địa phương nghèo tập trung cho đầu tư phát triển tỉnh Bình Phước Để nghiên cứu hồn thiện quy trình KSNB chi đầu tư qua KBNN cần phải tiếp cận vấn đề lý thuyết sở kiểm soát nội bộ, yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ, quy trình KSNB, tính hữu hiệu quy trình KSNB, nhân tố ảnh hưởng đến quy trình KSNB tiếp cận thực tiễn để tìm học kinh nghiệm xây dựng hồn thiện quy trình KSNB Trên tảng lý thuyết, tiến hành tiếp cận vấn đề chung thực trạng kiểm soát nội chi đầu tư qua KBNN từ đó, kiểm định đánh giá thực trạng quy trình KSNB chi đầu tư qua KBNN để tạo dựng sở thực tiễn cần cho hoàn thiện Với thực tiễn quy trình KSNB chi đầu tư qua KBNN tỉnh Bình phước, tốn hồn thiện phức tạp Đó : Xác lập quan điểm, phương hướng, mục tiêu phù hợp với luật lệ, sách kinh tế vĩ mơ, với ngành KBNN; Định hình nội dung cần hồn thiện quy trình KSNB quy phạm pháp luật, hành chính, quản lý; yếu tố kỹ thuật cấu thành quy trình; máy vận hành giải bước vấn đề cần hoàn thiện tương lai Xác lập vấn đề cần hỗ trợ từ quốc hội, phủ, quyền, sở ngành địa phương Do quy trình KSNB chi đầu tư qua KBNN lĩnh vực chuyên môn phức tạp nên đề tài dừng lại giải pháp chung cụ thể vấn đề KBNN tỉnh Bình Phước TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 Trường đại học kinh tế TP.Hồ Chí Minh, Khoa kế tốn – Kiểm tốn, Bộ mơn Kiểm tốn (2010), Kiểm tốn, Nhà xuất Thống kê; Trường đại học kinh tế TP.Hồ Chí Minh, Khoa kế tốn – Kiểm tốn, Bộ mơn Kiểm tốn (2010), hệ thống kiểm soát nội bộ, Nhà xuất Thống kê; Timothy Doupnik, Hector Perera (2006), Internatioanal Accounting, Mc Graw –Hill; Chris Spatz, Edward P.Kardas (2008), Research methods in psychology – Ideas, Techniques, and Reports, McGraw-Hill; Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 văn hướng dẫn thực hiện; Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 văn hướng dẫn thực hiện; Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 văn hướng dẫn thực hiện; Luật sửa đổi, bổ sung số điều luật liên quan đến đầu tư xây dựng số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 văn hướng dẫn thực hiện; Một số văn liên quan đến hoạt động thực thi nghiệp vụ kho bạc Nhà nước kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Phước; 10 The COSO Financial Controls Framework : 2004 –Version; 11 Website Bộ Tài chính, website Kho bạc Nhà nước; 12 Các viết kinh nghiệm quản lý ngân sách nhà nước số nước giới đăng Tạp chí Ngân quỹ Quốc gia; CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO 113 PHỤ LỤC - HỒ SƠ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ TẠI KHO BẠC THEO QUY TRÌNH KIỂM SỐT NỘI BỘ CẤP TỈNH PHỤ LỤC - DANH SÁCH CÁ NHÂN KHẢO SÁT VÀ PHIẾU KHẢO SÁT PHỤ LỤC - CÁC MẪU CHỨNG TỪ CHỦ YẾU VỀ CHI ĐẦU TƯ QUA KBNN Stt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Ký hiệu Phụ lục số 03.a Phụ lục số 03.b Phụ lục số 04 Phụ lục số 05 Phụ lục số 06 Mẫu số 01/KSC Mẫu số 02/KSC Mẫu số C2-12/NS Mẫu số C2-13/NS Mẫu số C3-01/NS Mẫu số C3-02/NS Mẫu số C3-03/NS Mẫu số C3-04/NS Nội dung Bảng xác định giá trị khối lượng cơng việc hồn thành theo hợp đồng đề nghị toán Bảng kê xác định khối lượng cơng việc giải phóng mặt thực Bảng xác định giá trị khối lượng công việc phát sinh ngồi hợp đồng đề nghị tốn Giấy đề nghị toán vốn đầu tư Bảng đối chiếu số liệu toán vốn đầu tư năm Thông báo kết tiếp nhận hồ sơ Thông báo kết kiểm soát Giấy đề nghị cam kết chi Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi Giấy rút vốn đầu tư Giấy đề nghị toán tạm ứng, ứng trước vốn đầu tư Giấy đề nghị thu hồi ứng trước vốn đầu tư Giấy nộp trả vốn đầu tư ... pháp hoàn thiện quy trình kiểm sốt nội chi đầu tư qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Phước Nội dung đề tài tiếp cận, chọn lọc, xác lập sở luận liên quan đến kiểm soát nội quy trình kiểm sốt nội chi chi... cần thiết hoàn thiện quy trình kiểm sốt nội chi đầu tư qua KBNN tỉnh Bình Phước 95 5.2 Quan điểm – Định hướng – Mục tiêu hồn thiện quy trình kiểm soát nội chi đầu tư qua KBNN tỉnh Bình Phước ... liên quan đến quy trình kiểm sốt nội chi đầu tư qua KBNN tỉnh Bình Phước - xi 3.3.2.2 Quy trình kiểm sốt nội chi đầu tư qua KBNN tỉnh Bình Phước -3.3.2.3 Mơ hình tổ chức kiểm sốt nội chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quy trình kiểm soát nội bộ chi đầu tư qua kho bạc nhà nước trên địa bàn tỉnh bình phước , Hoàn thiện quy trình kiểm soát nội bộ chi đầu tư qua kho bạc nhà nước trên địa bàn tỉnh bình phước , Thứ hai, xác lập đầy đủ các cơ sở thực thi, giám sát quy trình như : Sử dụng Nhật ký theo dõi dự án, mối liên hệ chặt chẽ với các Chủ đầu tư, Quy định rõ đối tượng kiểm soát, thanh toán. Cụ thể,

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay