Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại các trường cao đẳng ngoài công lập trên địa bàn TP hồ chí minh

111 12 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 20:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ THANH THỦY HỒN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGỒI CƠNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 06 34 30 01 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ THANH THỦY HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGỒI CƠNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60 34 30 10 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS HÀ XUẤN THẠCH CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS HÀ XUÂN THẠCH Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 16 tháng 01 năm 2014 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên PGS.TS Phan Đình Nguyên PGS.TS Nguyễn Thị Loan TS Phan Mỹ Hạnh TS Trương Văn Khánh TS Võ Xuân Vinh Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 26 tháng 12 năm 2013 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên :Nguyễn Thị Thanh Thủy tháng, năm sinh: 25/04/1967 Giới tính: Nữ Ngày, Nơi sinh: Hà Nội Chuyên ngành: Kế toán MSHV: 1241850047 I- Tên đề tài: HỒN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGỒI CƠNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II- Nhiệm vụ nội dung: Thứ nhất, hệ thống hóa lý luận HT KSNB lĩnh vực giáo dục Thứ hai, đánh giá thực trạng hệ thống KSNB trường Cao đẳng ngồi cơng lập địa bàn TP HCM thực tế hoạt động KSNB trường kết hợp số liệu khảo sát qua sử lý phần mềm SPSS 16.0 Thứ ba, dựa ưu nhược điểm đưa từ thực trạng trường, tác giả đề xuất giải pháp từ định hướng đến cụ thể nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm sốt nội trường Cao đẳng ngồi cơng lập địa bàn TP HCM III- Ngày giao nhiệm vụ: 01/07/2013 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 24/12/2013 V- Cán hướng dẫn: PGS-TS Hà Xuân Thạch CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) PGS-TS Hà Xuân Thạch KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Nguyễn Thị Thanh Thủy ii LỜI CÁM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Hà Xuân Thạch người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ khích lệ tơi suốt q trình tơi thực luận văn này, giúp đỡ tơi hồn thiện kiến thức chun môn thân Tôi xin trân trọng cám ơn đến Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý khoa học – Đào tạo sau đại học, Khoa Kế toán – Tài – Ngân hàng, Phòng Tổ chức – Hành tồn thể Q Thầy, Cơ tham gia giảng dạy trường Đại học Công nghệ Tp HCM quản lý, truyền đạt kiến thức quý báu thời gian tơi tham gia khóa học giúp đỡ tơi q trình khảo sát số liệu thực luận văn Tôi xin chân thành cám ơn Q Thầy, Cơ trường Cao Đẳng ngồi cơng lập địa bàn TP HCM, trường Đại học Bách Khoa, trường Đại học Y dược TP HCM, trường Tài Chính Maketing đặc biệt trường Cao Đẳng Kinh Tế – Công Nghệ TP HCM nơi công tác tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình tơi tham gia chương trình khóa học này, giúp đỡ tơi nhiều q trình khảo sát bảng câu hỏi, thu thập thông tin thực luận văn Nguyễn Thị Thanh Thủy TÓM TẮT Một thực trạng phổ biến phương pháp quản lý trường ngồi cơng lập nói chung lỏng lẻo, trường Cao Đẳng ngồi cơng lập Với chế tự chủ tài chính, tự lấy thu bù đắp chi tạo lợi nhuận, hoạt động theo loại hình doanh nghiệp việc đổi chế quản lý tài theo phương thức trao quyền tự chủ tài cho đơn vị nghiệp có thu nói chung, trường Cao đẳng ngồi cơng lập nói riêng bộc lộ số hạn chế quản lý thu, chi kiểm tra, kiểm soát nội mặt tài chính, chất lượng đào tạo… Chính việc hồn thiện cơng tác KSNB trường cao đẳng ngồi cơng lập địa bàn TP Hồ Chí Minh điều cần thiết Dựa tảng khuôn mẫu lý thuyết hệ thống KSNB COSO 1992; INTOSAI 1992 lý thuyết có liên quan giới Việt Nam, đồng thời sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, kết hợp định tính, khảo sát ý kiến đánh giá cán giảng viên, nhân viên thuộc trường Cao Đẳng ngồi cơng lập địa bàn TP Hồ Chí Minh, tác giả hồn thiện luận văn thạc sĩ với nội dung : Thứ nhất, hệ thống hóa lý luận HT KSNB lĩnh vực giáo dục Thứ hai, đánh giá thực trạng hệ thống KSNB trường Cao Đẳng ngồi cơng lập địa bàn TP HCM thực tế hoạt động KSNB trường kết hợp số liệu khảo sát qua sử lý phần mềm SPSS 16.0 Thứ ba, dựa ưu nhược điểm đưa từ thực trạng trường, tác giả đề xuất giải pháp từ định hướng đến cụ thể nhằm hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội trường Cao Đẳng ngồi cơng lập địa bàn TP HCM ABSTRACT Another reality is pretty common now approach the management of nonpublic schools have generally been lax, especially the non-public colleges With the mechanism of financial autonomy, self- obtained revenue offset costs and generate profits, operating according to the type of enterprise and innovation management mechanism in the form of financial autonomy for the single financial the income- general, the non-public colleges in particular also revealed some limitations in the management of revenues and expenditures as well as inspection and internal control of financial, quality training Therefore, the improvement of internal control work in the non-public colleges in Ho Chi Minh City area is essential Based on the theoretical background pattern of internal control systems Coso 1992; INTOSAI 1992 and the related theory in the world and Vietnam, and to use quantitative research methods, combining qualitative, surveyed the opinions of the faculty members, staff of non-public colleges in the city of Ho Chi Minh, the author has completed his master's thesis to the main content: The first, the theoretical systematization of internal control systems in the field of education Second, assess the status of the internal control system in the non-public colleges in HCM City by the actual operation of internal control in the field and combines survey data were processed through SPSS 16.0 software Third, based on the advantages and disadvantages of the status given in the case, the authors propose the solution to the specific orientation in order to perfect the internal control system in the non-public colleges in the area HCM City MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN .ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ ix CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cần thiết đề tài 1.2 Tổng quan nghiên cứu có liên quan đến đề tài .2 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu .4 1.6 Đóng góp đề tài .5 1.7 Cấu trúc luận văn TÓM TẮT CHƯƠNG CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 2.1 Tổng quan HT KSNB 2.1.1 Định nghĩa hoạt động kiểm soát nội .7 2.1.2 Ý nghĩa lợi ích HT KSNB ………………………………………… .9 2.1.3 Hạn chế HT KSNB………………………………………………………10 2.2 Nội dung HT KSNB 10 2.2.1 Môi trường .10 kiểm soát 2.2.2 Đánh giá rủi ro 13 2.2.3 Hoạt động kiểm soát .14 2.2.4 Thông tin truyền thông 16 2.2.5 Giám sát 17 2.3 Đặc điểm tổ chức HT KSNB hệ thống giáo dục 17 KẾT LUẬN CHUNG Hệ thống KSNB công cụ quản lý kinh tế khoa học cần thiết cho tổ chức, bao gồm tổ chức kinh tế, dịch vụ phi kinh tế Mỗi đối tượng dựa yếu tố cấu thành nên hệ thống KSNB, nhiên ứng dụng nội dung hệ thống KSNB cần nghiên cứu đặc điểm ngành ứng dụng COSO INTOSAI cho phù hợp với trình độ đặc điểm quản lý đơn vị Theo quan điểm tác giả, hệ thống KSNB trường cao đẳng NCL nên áp dụng lý thuyết tảng COSO 1992 INTOSAI 1992 phù hợp Đối với trường sau ứng dụng hồn thiện, hiệu nên cập nhật theo COSO 2004 INTOSAI 2004 Còn phiên COSO 2013 triển khai chưa thật ứng dụng rộng rãi, cần có thời gian nghiên cữu kỹ Thực trạng hệ thống KSNB trường cao đẳng NCL địa bàn TP.HCM chủ yếu tự phát, đơn giản có tính quản lý hành thơng qua quy chế chi tiêu nội bộ, cao tí số quy định việc mua sắn tài sản, chi tiêu khác theo hướng dẫn quan cấp Một nguyên nhân hạn chế ban lãnh đạo trường chưa quan tâm mức tính khoa học hệ thống KSNB, nhân viên thi hành chưa thực hiểu biết thực thi lý luận hệ thống KSNB việc quản lý Các nhóm giải pháp mà luận văn đề cập chủ yếu hoàn thiện yếu tố cấu thành nên hệ thống KSNB theo COSO 1992 INTOSAI 1992 cách tổng quát Tùy thuộc vào trình độ đặc điểm, quy mô, … trường mà xây dựng thêm bỏ bớt, chi tiết cho phù hợp Một hệ thống hiệu chi phí hoạt động thấp mang thơng tin kiểm sốt tốt Hạn chế đề tài : Đề tài muốn ứng dụng cụ thể vào trường cần chi tiết quy định, biểu mẫu cho phù hợp Luận văn đưa nhóm giải pháp lớn phụ lục minh họa điểm yếu, chưa bao qt tồn diện chi tiết cho trường Hướng nghiên cứu : Đề tài mở rộng cho trường ứng dụng thành công hệ thống KSNB theo COSO 1992 INTOSAI 1992, sau nâng cao theo hướng kiểm soát rủi ro yếu tố COSO 2004 INTOSAI 2004 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Luật giáo dục đại học (2012), Quốc hội, 08/2012/QH13 [2] Mai Đức Nghĩa (1992), Tài liệu COSO 1992, NXB Thống Kê, Hà NộiBộ Tài Chính (2001), Chuẩn mực kế toán số 400, QĐ số 143/2001/QĐ-BTC [3] Quốc hội (2005), Luật doanh nghiệp, 60/2005/QH1Quốc hội (203), Luật kế toán Việt Nam, 03/2003/QH11 [4] Nguyễn Thị Cảnh (2004), Giáo trình phương pháp phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế, NXB Đại học Quốc Gia TP HCM, TP HCM [5] Vũ Hữu Đức (2003), Tổng quan kiểm soát nội bộ, NXB Thống Kê, Hà Nội [6] Trần Văn Đức (2000), Một số giải pháp nâng cao tính hiệu hệ thống kiểm soát nội phục vụ kế toán doanh nghiệp, Luận văn (Thạc sĩ kinh tế), Trường Đại học Kinh tế TP HCM [7] Phan Trung Kiên (2006), Kiểm toán- lý thuyết thực hành, NXB Tài Chính, Hà Nội [8] Lê Hồng Lan (2003), Đánh giá chất lượng hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp, 10/11/2013, từ < Webketoan.com > [9] Phạm Anh Tuấn (2004), Xây dựng hệ thống kiểm soát nội tổ chức, NXB Tài Chính [10] Lê Nghiêm (2007), Kiểm soát nội bộ- nhà quản trị cần biết, Thời báo kinh tế, số 28, trang 23-25 [11] Lê Biên (2000), Giáo trình Đại học Kế tốn chun nghiệp Canada, NXB Hà Nội [12] Nguyễn Thị Hoàng Anh, 2012 Hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM Luận văn Thạc sĩ kinh tế Trường Đại học Kinh tế TP.HCM [13] Hồ Thị Thanh Ngọc, 2010 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kiểm soát nội trường Cao đẳng Xây Dựng số Luận văn Thạc sĩ kinh tế Trường Đại học Kinh tế TP.HCM [14] Nguyễn Thị Phương Trâm, 2009 Hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội trường Cao đẳng sư phạm Trung ương TP.HCM Luận văn Thạc sĩ kinh tế Trường Đại học Kinh tế TP.HCM [15] Deloitte & Touche LLP.Deloitte & Touche refers to Deloitte & Touche LLP and related entities (2003), The Growing Company’s Guide to COSO,The Tre Publisher, New York [16] American Institute of Certificated Public Accountant – AICPA (1985), Internal Control System , United Nations University Press, Tokyo [17] England Association of Accountant– EAA(2001), Control Environment , McGraw Hill , U.K [18] Malaysian Assembly of Certificated Public Accountant- MACPA (1994), Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector, Maysia [19] The International Federation of Accountant – IFAC(1989), Management Finance Guide, United Nations University [20] International Journal of Government Auditing (2004), Intosai, Budapest [21]http://www.coso.org/documents/cososurveyreportfulll-xebr6finalforwebposting111710.pdf PHỤ LỤC 01 PHIẾU ĐIỀU TRA KIỂM SOÁT NỘI BỘ CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Dành cho nhân viên tồn trường) Q thầy (cơ), anh (chị) vui lòng đánh giá thực trạng kiểm sốt trường cơng tác cách đánh dấu X vào số điểm Quý thầy (cơ), anh (chị) cho phù hợp Để hồn thiện luận văn thạc sĩ kinh tế, đề tài: “ Xây dựng hệ thống kiểm soát nội trường Cao đẳng ngồi cơng lập địa bàn TP HCM”, mong giúp đỡ quý thầy (cô), anh (chị) Xin lưu ý: Khơng có câu trả lời đúng, sai mà ý kiến đánh giá Quý thầy (cô), anh (chị) sở thực tế cho luận văn XIN CHÚC QUÝ THẦY (CÔ), ANH (CHỊ) SỨC KHỎE VÀ THÀNH ĐẠT! A THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên:………………………………………………………………………………… Chức vụ……………………………………………………………………… Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………… … Trường: ……………………………………………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………………………… Số năm công tác: …………………………………………………………… B NỘI DUNG KHẢO SÁT PHỤ LỤC 01 1-Hồn tồn khơng đồng ý 2-Ít đồng ý 1-Khơng có ý kiến Câu hỏi mơi trường kiểm soát 1-Đồng ý Trả lời 5-Hồn tồn đồng ý Mã hóa A.Mơi trường kiểm sốt chung 1.Nhà trường tạo dựng mơi trường văn hóa giáo dục nhằm nâng cao trực phẩm chất đạo đức MT1 nhân viên tốt 2.Nhà trường có đầy đủ quy định đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực đạo đức 3.Nhà trường thực nghiêm túc yêu cầu đạo đức, ứng xử đề MT2 MT3 Hiện tồn áp lực khiến nhà trường phải hành xử trái luật 5.Quyền hạn trách nhiệm nhà trường phân chia rõ ràng cho phận văn MT4 MT5 6.Các nhân viên kế toán có lý lịch, kiến thức chun mơn kinh nghiệm phù hợp với nhiệm vụ MT6 họ 7.Các nhân viên kế tốn có chun mơn phù hợp việc chọn lựa áp dụng nguyên tắc kế tốn 8.Quyền hạn trách nhiệm tài có giao cho nhân viên quán lý cụ thê MT7 MT8 B.Về BGH 9.BGH đánh giá cao vai trò kiểm soát nội 10.Các lãnh đạo nhà trường có bàn bạc ngân quỹ mục tiêu tài MT9 MT10 11.Ban giám hiệu nhà trường có thái độ hành động đắn việc áp dụng nguyên tắc kế toán, khai báo thơng tin báo cáo tài chính, chống gian MT11 lận giả mạo chứng từ sổ sách 12.Khi tư vấn chuyên gia yếu kiểm sốt nội trường, BGH ln sẵn MT12 sàng điều chỉnh 13.Lãnh đạo nhà trường thường xuyên trao đổi với CBVC, NLĐ công việc hàng ngày 14.BGH hiểu biết chế độ quản lý tài đơn vị 15.BGH kiên chống hành vi gian lận sai trái 16 Cuộc họp giao ban BGH trưởng Phòng, Khoa, Tổ có diễn thường xuyên MT13 MT14 MT15 MT16 17.Nội dung họp có cơng khai 18.Thường xun xảy biến động nhân vị trí lãnh đạo MT17 MT18 C.Về đội ngũ cán viên chức 19.Khi phân công công việc, nhà trường yêu cầu kiến thức kỹ CBVC, NLĐ để giao việc MT19 20.Nhà trường có biện pháp để biết rõ CBVC, NLĐ có đủ lực cần thiết để thực nhiệm MT20 vụ 21 CBVC, NLĐ có mô tả cụ thể, chi tiết, dễ hiểu công việc MT21 D.Về cấu tổ chức 22 .Định kỳ, nhà trường có xem lại cấu tổ chức hành 23.Cơ cấu CBVC, NLĐ có đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhà trường 24.Có phân chia trách nhiệm quyền hạn cho CBVC, NLĐ hoạt động nhà trường 25.Nhân viên trường tự kiểm tra giám sát lẫn chức thực khác 26.Trách nhiệm qun hạn phòng ban khơng bị trùng lặp MT22 MT23 MT24 MT25 MT26 E.Về sách nhân 27.Nhà trường có ban hành sách tuyển dụng văn 28.Nhà trường có ban hành hình thức, tiêu chí đánh giá CBVC, NLĐ 29.Nhà trường có biện pháp nâng cao thu nhập cho CBVC, NLĐ 30.Nhà trường có trả lương, thưởng kịp thời cho MT27 MT28 MT29 MT30 CBVC, NLĐ 31.Nhà trường có xây dựng quy chế khen thưởng, MT31 kỷ luật rõ ràng 32.Quy chế kỷ luật, khen thưởng thực MT32 triệt để nhà trường Câu hỏi đánh giá rủi ro Trả lời Mã hóa 33.Nhà trường thường xuyên nhận dạng phân RR1 tích rủi ro hoạt động 34.Nhà trường có phận dự báo rủi ro riêng biệt RR2 35.Các phòng, Khoa, Tổ thường xuyên có tư vấn RR3 rủi ro cho BGH 36.Nhà trường có truyền đạt rủi ro đến CBVC RR4 NLĐ 37.Nhà trường ln có biện pháp để đánh giá RR5 rủi ro 38 Nhà trường tìm biện pháp để đối RR6 phó rủi ro 39.Nhà trường ln có biện pháp nhằm giảm RR7 thiểu tác hại rủi ro Câu hỏi hoạt động kiểm soát 40.Nhà trường thiết lập thủ tục cần thiết để kiểm sốt hoạt động 41.Phòng kế toán xử lý ghi chép nghiệp vụ theo quy trình Trả lời Mã hóa HD1 HD2 42.BGH có kiểm tra lại chứng từ sổ sách liên quan HD3 đến thu – chi 43.Nhà trường đối chiếu số liệu với sở HD4 liên kết đào tạo 44.Nhà trường thường xuyên đánh giá tính hữu HD5 hiệu hoạt động kiểm soát 45.Nhà trường phân quyền cho CBVC, NLĐ kiêm nhiệm từ trở lên chức năng: xét duyệt, HD6 thực hiện, ghi chép bảo vệ tài sản 46.Nhà trường xây dựng sách ủy quyền, xét HD7 duyệt Câu hỏi thông tin truyền thông Trả lời 47 Nhà trường thường xun tiếp nhận thơng tin Mã hóa TT1 từ đơn vị liên kết đào tạo 48.Nhà trường có thường xuyên tiếp nhận thông tin TT2 từ người học 49.Tất CBVC, NLĐ có cung cấp thơng tin đầy đủ, xác, kịp thời để thực nhiệm vụ TT3 50.Các thơng tin kết hoạt động có báo TT4 cáo kịp thời cho nhà quản lý 51.Nhà trường thiết lập kênh truyền thông để nhân viên báo cáo sai phạm họ phát TT5 52.Nhà trường có thiết lập kênh truyền thơng để TT6 trao đổi với bên ngồi Câu hỏi giám sát 53.Nhà trường có phận phụ trách làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động đơn vị 54.BGH thường xuyên kiểm tra hoạt động Trả lời Mã hóa GS1 GS2 Phòng, Khoa, Tổ 55.Trưởng phòng, Khoa, Tổ có thường xun kiểm tra hoạt động nhân viên 56.CBVC NLĐ có kiểm tra giám sát lẫn việc thực nhiệm vụ 57.Nhà trường có thường xuyên theo dõi hoạt động đơn vị liên kết đào tạo MỘT LẦN NỮA XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! GS3 GS4 GS5 PHIẾU ĐIỀU TRA KIỂM SOÁT NỘI BỘ CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ế Quý thầy (cô), anh (chị) đánh dấu X vào câu trả lời mình.Với câu trả lời “có, khơng, khơng biết ”: đánh lựa chọn Với câu trả lợi khác: không chọn nhiều lựa chọn tùy ý Để hoàn thiện luận văn thạc sĩ kinh tế, đề tài: “ Xây dựng hệ thống kiểm soát nội trường Cao đẳng ngồi cơng lập địa bàn TP HCM”, mong giúp đỡ q thầy (cơ), anh (chị) KÍNH CHÚC Q THẦY (CƠ), ANH (CHỊ) SỨC KHỎE VÀ THÀNH CÔNG! A THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên:………………………………………………………………………………… Chức vụ……………………………………………………………………… Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………… … Trường: ……………………………………………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………………………… Số năm cơng tác: …………………………………………………………… Trình độ tiếng anh:………………………………………………………… Trình độ tin học: ………………………………………………………… B NỘI DUNG KHẢO SÁT Ban giám hiệu có kiểm tra lại chứng từ sổ sách liên quan đến thu – chi khơng? Có Khơng Khơng biết Hệ thống chứng từ sổ sách có kiểm sốt phù hợp khơng? Có Chứng từ được: Không Đánh số trước đưa vào sử dụng Lập nghiệp vụ vừa xảy Không biết Thiết kế đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu Có tham chiếu chứng từ Luân chuyển, bảo quản, lưu trữ theo quy định Khác:………………………………………… Hệ thống sổ sách kế tốn Có sử dụng phần mềm kế tốn Quy định nguyên tắc ghi chép Có kiểm tra độc lập Có phân quyền truy cập Khác:………………………………………… Kiểm kê TIỀN thực vào? Hàng ngày Hàng tuần Hàng tháng Khi cần Kiểm kê VẬT TƯ – TSCĐ thực vào: Hàng tháng Hàng quý Hàng năm Khi cần Thời gian đối chiếu sổ tổng hợp sổ chi tiết: Hàng ngày Hàng tuần Hàng tháng Hàng quý Có so sánh số liệu thực tế với kế hoạch, kỳ với kỳ trước khơng? Có Khơng Mục đích so sánh gì? Khơng biết Chỉ để biết tăng, giảm Để điều chỉnh phù hợp với mục tiêu Khác:………………………… 10 Có đối chiếu số liệu với sở liên kết đào tạo khơng? Có Khơng Khơng biết MỘT LẦN NỮA, XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! PHỤ LỤC 03: KẾT QUẢ CHẠY SPSS ... 5: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẰNG NGỒI CƠNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH 64 5.1 Quan điểm hoàn thiện 64 5.2 Giải pháp hoàn thiện hệ thống. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ THANH THỦY HỒN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGỒI CƠNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH. .. CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGỒI CƠNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 27 4.1 Tổng quan trường cao đẳng ngồi cơng lập 27 4.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại các trường cao đẳng ngoài công lập trên địa bàn TP hồ chí minh , Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại các trường cao đẳng ngoài công lập trên địa bàn TP hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay