Hoàn thiện dự toán ngân sách tại công ty trách nhiệm hữu hạn posvina

112 9 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 20:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - PHAN ANH TUẤN HỒN THIỆN DỰ TỐN NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN POSVINA LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM PHAN ANH TUẤN HỒN THIỆN DỰ TỐN NGÂN SÁCH TẠI CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN POSVINA LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS DƯƠNG THỊ MAI HÀ TRÂM TP.HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan đề tài “Hồn thiện dự tốn ngân sách Công ty trách nhiệm hữu hạn Posvina” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Phan Anh Tuấn LỜI CÁM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Dương Thị Mai Hà Trâm, người hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm quý báu tận tình giúp đỡ tơi hồn thành Luận văn với đề tài “Hồn thiện dự tốn ngân sách Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Posvina” Tôi chân thành cám ơn Ban Giám đốc Công ty TNHH Posvina tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập thơng tin q trình thực Luận văn Mặc cố gắng nỗ lực mình, song chắn Luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Tôi mong nhận thông cảm bảo tận tình từ q thầy bạn Phan Anh Tuấn TĨM TẮT Đề tài “Hồn thiện dự tốn ngân sách Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Posvina” nêu mục tiêu nghiên cứu hệ thống hoá vấn đề lý luận dự toán ngân sách doanh nghiệp Đề tài nghiên cứu thực trạng lập dự tốn ngân sách ngắn hạn Cơng ty TNHH Posvina Trên sở đánh giá thực trạng nêu, từ đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác lập dự tốn ngân sách cơng ty Qua nghiên cứu thực tế, cơng tác lập dự tốn ngân sách Cơng ty TNHH Posvina nhiều khiếm khuyết như: - Về mơi trường dự tốn: cơng ty chưa có phần mềm kế tốn chun dụng, chưa có phận chuyên trách lập dự toán ngân sách - Về mơ hình dự tốn: cơng ty lập dự tốn theo mơ hình thơng tin lên xuống, nhiên hình thức Thực tế theo mơ hình thơng tin xuống, tiêu dự tốn mang tính áp đặt từ xuống khơng phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh thực tế công ty - Về quy trình dự tốn: cơng ty chưa có quy trình dự toán ngân sách cụ thể - Về kỳ dự toán ngân sách: kỳ dự tốn ngân sách cơng ty năm, nhiên cách thức lập chi tiết cho tháng hay quý chưa có thống Cơng ty chưa có đánh giá, so sánh số liệu thực tế với số liệu dự toán - Về báo cáo dự toán : công ty lập loại báo cáo dự toán, nhiên chưa đầy đủ Các báo cáo dự tốn phức tạp, dài dòng, gây khó khăn cho việc đọc hiểu Các báo cáo dự tốn khơng mang tính chất kế hoạch mà báo cáo đầy đủ, kịp thời theo mẫu biểu quy định công ty mẹ Từ thực trạng nêu trên, số ý kiến chủ quan đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác lập dự tốn ngân sách Công ty TNHH Posvina sau: - Về mô hình dự tốn ngân sách: cơng ty nên thực theo mơ hình thơng tin lên xuống cơng ty thực nhằm tiết kiệm chi phí, đảm bảo mục tiêu công ty đề ra, phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh thực tế cơng ty - Về quy trình dự tốn ngân sách: cơng ty cần phải hồn thiện quy trình dự toán ngân sách gồm 03 giai đoạn: giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn soạn thảo, giai đoạn theo dõi, đồng thời cần phải cụ thể hóa cơng việc giai đoạn - Về kỳ dự tốn ngân sách: cơng ty nên lập dự tốn ngân sách theo quý, sau tổng hợp quý thành năm Công ty nên đánh giá, so sánh số liệu thực tế với số liệu dự toán, từ có điều chỉnh cho phù hợp - Về báo cáo dự tốn ngân sách: cơng ty nên hồn thiện báo dự tốn ngân sách để báo cáo dễ đọc, dễ hiểu, mang tính chất kế hoạch Dự toán tiêu thụ dự toán lập sở để lập loại dự toán khác như: Dự toán sản xuất, Dự tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp, Dự tốn chi phí nhân cơng trực tiếp, Dự tốn chi phí sản xuất chung, Dự tốn giá thành sản phẩm, Dự tốn tồn kho thành phẩm, Dự tốn chi phí bán hàng, Dự tốn chi phí quản lý doanh nghiệp, Dự toán đầu tư TSCĐ, Dự toán tiền, Dự toán chi phí lãi vay, Dự tốn Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Dự toán khoản phải nộp ngân sách Nhà Nước, Dự toán Bảng cân đối kế tốn - Về mơi trường dự tốn: cơng ty nên tổ chức phận kế toán thành 02 phận: phận kế toán quản trị phận kế tốn tài Theo phận chun trách dự toán ngân sách trực thuộc phận kế tốn quản trị đảm nhiệm cơng tác lập dự tốn Cơng ty nên tuyển dụng, đào tạo nhân sự, đầu tư trang thiết bị, phần mềm kế tốn chun dụng để phục vụ tốt cho cơng tác lập dự toán ngân sách ABSTRACT The thesis’s theme "Perfecting the budget estimates in Posvina Company Limited" gave the research objectives that to systematize the theoretical issues of budget estimates in business The theme is researched the status about working of short term budget estimates in Posvina Co., Ltd On the basis of assessing the situation as described, thence offer solutions for perfecting the budget estimates at the company Through empirical research, the working of budget estimates in Posvina Co., Ltd still had many defects such as : - In the estimation environment: the company didn’t have a specialized accounting software, there isn’t a specialize department for working of budget estimates - In the estimation models: the company estimated the budget according to information model one up one down, however it was only the form The fact, it was that according to the information model one down, so the targets were estimated that were imposed from the above down and they didn’t reflect the real situation in the business at the company - In estimation process: the company hasn’t yet had the estimation process specifically - In the budget estimates period: the budget estimates period is a year, however the company hasn’t yet set up detail each month or each quarter clearly Beside, the company didn’t assess and compare between the actual data to estimation data - In the estimation reports: the company has set up the type of estimation reports, however they have been still incomplete These reports are complex, lengthy, so it was difficult to read and understand them The reports weren’t plan nature, they were full reports on time according to the prescribed forms of the parent company From the status described above, a number of subjective opinion is proposed in order to perfect the budget estimates in Posvina Co., Ltd as follows : - In the estimation models: the company should set up the information model one up one down as implemented in order to save costs and ensure the goals which were set up by the company, reflect the real situation in the business at the company - In the estimation process: the company have to complete the budget estimation process including 03 stages: the preparatory stage, the drafting stage, the monitoring stage, simultaneously each work should concretize in each stage - In the budget estimates period: the company should set up the budget estimates period according to each quarter, then sum up a year The company should also evaluate, compare between the actual data to estimation data, thence adjust accordingly - In the estimation reports: the company should perfect the estimation reports in order to read and understand easily and they will be plan nature Estimating consumption is set up first and it is the basis for setting up other estimation types such as: Estimating productions, Estimating direct materials expenses, Estimating direct labor expenses, Estimating general manufacturing expenses, Estimating cost of goods sold, Estimating finished goods, Estimating selling expenses, Estimating administrative overheads, Estimating fixed assets investment, Estimating cash, Estimating loan interest expenses, Estimating income statement, Estimating obligations to the State Budget, Estimating balance sheet - In the estimation environment: the company should organize the accounting department into two departments: management accounting department and financial accounting department According to the department in charge of the budget estimates will under accounting department and responsible for the budget estimates The company should also recruit and train personnel, invest good equipments and accounting software in order to serve for the budget estimates MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Ý nghĩa BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CĐKT Cân đối kế toán ĐVT Đơn vị tính GTGT Giá trị gia tăng KQHĐKD Kết hoạt động kinh doanh KPCĐ Kinh phí cơng đồn NVL Ngun vật liệu 10 QLDN Quản lý doanh nghiệp 11 TNDN Thu nhập doanh nghiệp 12 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 13 Tr.đ Triệu đồng 14 TSCĐ Tài sản cố định 15 SP Sản phẩm 16 SX Sản xuất 17 SXC Sản xuất chung 18 SXKD Sản xuất kinh doanh 19 VNĐ Việt Nam Đồng 20 VNSteel Tổng Công ty Thép Việt Nam 21 USD Đô la Mỹ - Sản lượng tiêu thụ: lấy từ Dự tốn tiêu thụ - Định phí bán hàng: bao gồm khoản chi phí sau: chi phí quảng cáo, chi phí hội nghị khách hàng, chi phí khác Định phí bán hàng lập cho năm, sau phân bổ cho quý năm để tính định phí bán hàng cho quý Định phí bán hàng quý = Định phí bán hàng - Biến phí bán hàng: Biến phí bán hàng = Biến phí bán hàng x Sản lượng tiêu thụ cho đơn vị SP Trong đó: Biến phí bán hàng cho đơn vị SP : bao gồm khoản chi phí sau: chi phí vật liệu bao bì, chi phí gia cơng cắt, chi phí vận chuyển Ở đây, biến phí bán hàng cho đơn vị SP tác giả dự tốn dựa tình hoạt động năm trước Chi phí bán hàng: Chi phí bán hàng = Định phí bán hàng + Biến phí bán hàng Để xác định chi phí bán hàng cho loại sản phẩm, phòng kế tốn phân bổ chi phí theo tiêu thức sản lượng tiêu thụ, tính sau: Chi phí bán hàng = Chi phí bán hàng thép mạ kẽm Sản lượng tiêu thụ Chi phí bán hàng = Chi phí thép mạ màu bán hàng – x Sản lượng tiêu thụ thép mạ kẽm Chi phí bán hàng thép mạ kẽm - Chi tiền chi phí bán hàng: Chi tiền chi phí bán hàng = Chi tiền + Thuế GTGT đầu vào Trong đó: + Chi tiền : tất chi phí liên quan đến hoạt động bán hàng chi tiền trừ chi phí vật liệu bao bì, chi phí xuất thành phẩm nội để dùng làm bao bì bao gói sản phẩm + Thuế GTGT đầu vào: xác định sau: Thuế GTGT = Giá tính thuế hàng hóa đầu vào x Thuế suất thuế GTGT dịch vụ mua vào Giá tính thuế hàng hóa dịch vụ mua vào: giá tính thuế tất hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ cho hoạt động bán hàng Thuế suất thuế GTGT: hầu hết hàng hóa dịch vụ mua vào phục vụ cho hoạt động bán hàng chịu mức thuế suất 10% (Dự toán bán hàng thể phụ lục 4.9a 4.9 b) 4.3.6.10 Dự tốn chi phí quản lý doanh nghiệp * Nội dung: Dự tốn chi phí quản lý doanh nghiệp (QLDN) gồm: dự tốn định phí QLDN dự tốn biến phí QLDN Dự tốn lập riêng cho loại sản phẩm * Bộ phận lập: Phòng kế tốn, phòng ban khác * Phương pháp lập: Căn để lập Dự tốn chi phí QLDN là: Dự tốn tiêu thụ; Kế hoạch nhân tiền lương; Kế hoạch khấu hao TSCĐ; Chi phí QLDN thực tế phát sinh năm trước Các tiêu dự toán bao gồm: - Định phí quản lý doanh nghiệp: bao gồm khoản chi phí sau: Chi phí nhân viên quản lý (chi phí nhân viên bán hàng cơng ty tính gộp vào chi phí nhân viên quản lý); Chi phí vật liệu dùng cho quản lý; Chi phí khấu hao TSCĐ; Thuế, phí, lệ phí; Chi phí dịch vụ mua ngồi; Chi phí khác - Chi phí quản lý doanh nghiệp: xác định sau: Chi phí QLDN = Định phí QLDN + Biến phí QLDN Theo khảo sát cho thấy, hầu hết chi phí quản lý doanh nghiệp định phí nên khơng tính biến phí quản lý doanh nghiệp Để tính chi phí quản lý doanh nghiệp cho loại sản phẩm, phòng kế tốn phân bổ chi phí theo tiêu thức sản lượng tiêu thụ tượng tự tính chi phí bán hàng cho loại sản phẩm - Chi tiền chi phí quản lý doanh nghiệp: Chi tiền chi phí QLDN = Chi tiền + Thuế GTGT đầu vào Trong đó: + Chi tiền: tất chi phí liên quan đến hoạt động QLDN chi tiền trừ chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí tiền th đất, chi phí thuế mơn trình bày Dự toán khoản phải nộp ngân sách Nhà Nước, nên khơng tính chi tiền hai loại chi phí + Thuế GTGT đầu vào: xác định sau: Thuế GTGT = Giá tính thuế hàng hóa đầu vào x Thuế suất thuế GTGT dịch vụ mua vào Giá tính thuế hàng hóa dịch vụ mua vào: giá tính thuế tất hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ cho hoạt động quản lý Thuế suất thuế GTGT: hầu hết hàng hóa dịch vụ mua vào phục vụ cho hoạt động quản lý chịu mức thuế suất 10% (Dự tốn chi phí quản lý doanh nghiệp thể Phụ lục 4.10a & 4.10b) 4.3.6.11 Dự toán tiền * Nội dung: Dự toán thu chi tiền mặt bảng tổng hợp tiền thu vào, tiền chi liên quan đến hoạt động công ty kỳ kế tốn Cơng ty cần xác lập mức dự trữ tiền mặt tối thiểu hợp lý để phục vụ cho hoạt động đơn vị Trên sở cân đối tiền thu, tiền chi cho hoạt động đồng thời đảm bảo mức tiền mặt tồn quỹ cần thiết, cơng ty có kế hoạch sử dụng vốn tiền thừa thông qua vay mượn, phát hành trái phiếu, đề bù đắp lượng tiền thiếu hụt trình hoạt động * Bộ phận lập: Phòng kế tốn * Phương pháp lập: Dự toán bao gồm tiêu: - Tiền tồn đầu kỳ: lấy số tiền tồn cuối kỳ trước ước tồn cuối kỳ trước - Tiền thu kỳ: bao gồm khoản thu năm trước ước thu kỳ, khoản phải thu bán hàng kỳ, khoản phải thu khác Căn để lập tiêu Dự toán tiêu thụ - Phần II: Số tiền dự kiến thu qua quý; Dự toán đầu tư TSCĐ - Tiền chi kỳ: bao gồm khoản phải chi: + Các khoản phải trả năm trước ước chi kỳ + Các khoản chi kỳ: chi mua nguyên vật liệu, chi chi phí nhân cơng trực tiếp, chi chi phí SXC, chi chi phí bán hàng, chi chi phí QLDN, chi đầu tư TSCĐ, chi nộp ngân sách Nhà Nước Căn để lập tiêu này: Dự tốn chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Phần II, Dự toán chi phí nhân cơng trực tiếp, Dự tốn chi phí SXC, Dự tốn đầu tư TSCĐ, Dự tốn chi phí bán hàng, Dự tốn chi phí QLDN, Dự tốn khoản nộp ngân sách Nhà Nước - Cân đối thu chi: xác định dựa : tiền tồn đầu kỳ, tiền thu kỳ, tiền chi kỳ Nếu cân đối thu, chi sau đảm bảo mức dự trữ tiền mặt cần thiết, sử dụng số tiền để trả nợ vay trước hạn, đầu tư tài ngắn hạn,… Nếu thiếu hụt phải vay mượn ( Dự toán tiền thể Phụ lục 4.11) 4.3.6.12 Dự tốn chi phí lãi vay Dự tốn chi phí lãi vay phòng kế tốn lập theo q dựa sở Dự tốn tiền Chi phí lãi vay xác định sau: Chi phí lãi vay = Tiền tính lãi vay x Lãi suất Trong đó: - Tiền tính lãi vay: Tiền tính lãi vay = Tiền vay – Tiền trả nợ vay - Lãi suất vay: vào hạn mức vay cấp ngân hàng HSBC cho cơng ty vay theo hình thức vay thấu chi, lãi suất 7%/năm Chi phí lãi vay phân bổ theo tiêu thức sản lượng tiêu thụ tương tự chi phí bán hàng chi phí QLDN để xác định chi phí cho loại sản phẩm ( Dự tốn chi phí lãi vay thể Phụ lục 4.12) 4.3.6.13 Dự toán Báo cáo kết hoạt động kinh doanh * Nội dung: Báo cáo KQ HĐKD báo cáo tài tổng hợp, phản ánh kết hiệu hoạt động kỳ kế toán Kết kinh doanh xác định doanh thu trừ khoản chi phí tương ứng để tạo nên doanh thu Dự toán kết kinh doanh tổng hợp từ doanh thu, chi phí kỳ dự tốn * Bộ phận lập: Phòng kế tốn * Phương pháp lập: Căn để lập dự toán là: Dự toán tiêu thụ; Dự tốn tồn kho thành phẩm; Dự tốn chi phí bán hàng; Dự tốn chi phí QLDN; Dự tốn chi phí lãi vay Thuế suất thuế TNDN 20% (thuế suất ưu đãi theo Giấy chứng nhận đầu tư) Dự toán lập quý cho loại sản phẩm, sau tổng hợp lại cho năm Đối với Dự toán kết hoạt động kinh doanh thép mạ kẽm: - Chỉ tiêu Doanh thu : lấy từ Dự toán tiêu thụ phần Doanh thu tiêu thụ Thép mạ kẽm; Thép đen; Phế liệu - Chỉ tiêu Giá vốn hàng bán: bao gồm: + Giá vốn hàng bán = Sản lượng tiêu thụ x Đơn giá xuất kho thép mạ kẽm thép mạ kẽm Trong đó: Đơn giá xuất kho lấy từ Dự toán tồn kho thành phẩm + Giá vốn hàng bán = Sản lượng tiêu thụ thép đen x Đơn giá xuất kho thép đen Trong đó: Đơn giá xuất kho lấy từ Dự toán tồn kho nguyên vật liệu (Dự toán báo cáo kết hoạt động kinh doanh thể Phụ lục 4.13a; 4.13b; 4.13c) 4.3.6.14 Dự toán khoản phải nộp ngân sách Nhà Nước * Nội dung: Dự toán nhằm xác định khoản phải nộp ngân sách Nhà Nước bao gồm: thuế GTGT phải nộp, thuế môn bài, tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp Dự toán làm để lập cho Dự tốn tiền * Bộ phận lập: phòng kế tốn * Phương pháp lập: Căn vào loại dự toán: Dự tốn tiêu thụ; Dự tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp; Dự tốn chi phí SXC; Dự tốn đầu tư TSCĐ; Dự tốn chi phí bán hàng; Dự tốn chi phí QLDN Các tiêu dự tốn bao gồm: - Thuế GTGT phải nộp: Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu – Thuế GTGT đầu vào Trong đó: + Thuế GTGT đầu ra: lấy từ Dự toán tiêu thụ; Dự toán đầu tư TSCĐ +Thuế GTGT đầu vào: lấy từ tiêu Thuế GTGT đầu vào dự toán: Dự toán chi phí NVL trực tiếp; Dự tốn chi phí SXC; Dự tốn đầu tư TSCĐ; Dự tốn chi phí bán hàng; Dự tốn chi phí QLDN - Thuế thu nhập doanh nghiệp: lấy từ Dự toán Báo cáo KQHĐKD - Thuế mơn bài: lấy từ Dự tốn chi phí QLDN Thuế môn nộp vào đầu năm nên thể quý - Tiền thuê đất: lấy từ Dự tốn chi phí QLDN Tiền th đất thường nộp vào 02 kỳ: 06 tháng đầu năm 06 tháng cuối năm, thể quý quý ( Dự toán Các khoản phải nộp ngân sách Nhà Nước thể Phụ lục 4.14) 4.3.6.15 Dự toán Bảng cân đối kế toán * Nội dung: Dự toán bảng CĐKT thực chất xác lập danh mục tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu để đảm bảo cân tình hình hoạt động SXKD dự toán kỳ Việc dự toán bảng CĐKT thường vào bảng CĐKT năm trước tình hình hoạt động SXKD, dự báo thay đổi tài sản, nguồn vốn kỳ dự toán * Bộ phận lập: Phòng kế tốn * Phương pháp lập: Dự toán bảng CĐKT thể số liệu 02 cột số đầu kỳ số cuối kỳ Đối với quý 1, số liệu đầu kỳ số liệu ước thực cuối năm tại, số liệu cuối kỳ tổng hợp từ báo cáo dự toán lập kỳ Đối với quý 2,3,4 số liệu đầu kỳ số liệu thực tế phát sinh cuối kỳ trước, số liệu cuối kỳ số liệu tổng hợp từ báo cáo dự toán lập kỳ (Dự toán Bảng cân đối kế toán thể Phụ lục 4.15) 4.4 Các giải pháp hỗ trợ để hồn thiện cơng tác lập dự tốn ngân sách Cơng ty TNHH Posvina 4.4.1 Tổ chức máy kế toán quản trị Hiện tại, Cơng ty TNHH Posvina chưa có phận kế tốn quản trị Phòng kế tốn giao nhiệm vụ nơi thực cơng tác lập dự toán ngân sách, điều chưa hợp lý Do đó, để cơng tác lập dự tốn ngân sách hữu ích xác, phản ánh tình hình hoạt động SXKD cơng ty cơng ty cần phải tổ chức máy kế toán quản trị hoạt động cách hiệu nhằm cung cấp thông tin bên bên liên quan đến dự tốn ngân sách Có ba hình thức để tổ chức máy kế tốn quản trị cơng ty sau: hình thức kết hợp, hình thức tách biệt, hình thức hỗn hợp Qua nghiên cứu thực tế công ty, theo tác giả hình thức tách biệt phù hợp với cơng ty, theo cơng ty nên tổ chức lại phòng kế tốn thành hai phận: phận kế toán quản trị phận kế tốn tài Hai phận trực thuộc phòng kế tốn Theo phận chun trách dự toán ngân sách trực thuộc phận kế tốn quản trị đảm nhiệm cơng tác lập dự toán ngân sách Sơ đồ tổ chức máy kế tốn Cơng ty TNHH Posvina sau: KẾ TỐN TRƯỞNG Bộ phận kế tốn quản trị Bộ phận Dự tốn ngân sách Bộ phận lập Phân tích báo cáo kế toán quản trị Bộ phận kế toán tài Bộ phận quản lý chi phí Xác định giá thành SP Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế tốn tổng tốn cơng hợp nợ tốn Tài sản cố định toán vật tư toán doanh thu, thuế toán vốn tiền toán tiền lương Thủ quỹ Chuyển đổi thơng tin hai phận kế tốn Sơ đồ 4.2: Sơ đồ tổ chức máy kế toán Công ty TNHH Posvina 11 Khi tổ chức phận kế tốn quản trị cơng ty nên xem xét tuyển dụng thêm nhân có chun mơn cho phòng kế tốn số lượng lẫn chất lượng, trình độ chun mơn cao, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp 4.4.2 Tổ chức nhân việc thực lập dự tốn ngân sách Cơng tác lập dự tốn ngân sách cơng việc phức tạp đòi hỏi cần có phối hợp, trao đổi cá nhân phòng ban tham gia cơng tác Bên cạnh đó, người thực lập dự toán cần phải nhận thức rõ tầm quan trọng cơng việc để có phối hợp chặt chẽ với nhau, thúc đẩy hoàn thành sớm, đảm bảo thơng tin liên quan đến dự tốn hữu ích, xác kịp thời Khi tổ chức phận kế tốn quản trị, cơng ty nên xem xét việc tuyển dụng nhân có đủ lực, trình độ sở vận dụng tiêu chuẩn, điều kiện người làm kế toán quy định Luật Kế Tốn Đồng thời phải có kế hoạch đào tạo huấn luyện đội ngũ nhân Ban Giám đốc công ty nên tạo môi trường làm việc cho cá nhân, phòng ban tham gia cơng tác lập dự tốn như: khuyến khích, động viên, khen thưởng, kỷ luật để người nhận thức tầm quan trọng cơng tác mà hồn thành nhiệm vụ đạt hiệu 4.4.3 Đầu tư trang thiết bị phục vụ cho cơng tác dự tốn Hiện nay, phòng kế tốn cơng ty có phần mềm kế toán chuyên dụng phục vụ cho kế toán tài chủ yếu, cơng việc lập dự tốn chủ yếu dựa vào phần mềm Microsoft Excel Do đó, để tránh việc bị sai sót, tốn thời gian, lưu trữ liệu tốt, công ty nên nghiên cứu mua phần mềm kế toánchuyên dụng phục vụ cho cơng tác lập dự tốn ngân sách phù hợp với tình hình SXKD cơng ty Ngồi ra, cơng tác lập dự tốn cần phải có chia sẻ thông tin, số liệu cá nhân, phận tham gia lập dự tốn, cần phải có kết nối tốt phận công ty hệ thống mạng nội KẾT LUẬN CHƯƠNG Dự toán ngân sách cơng cụ hữu hiệu góp phần nâng cao lực cạnh tranh hiệu quản lý Do đó, hồn thiện dự tốn ngân sách Cơng ty TNHH Posvina cần thiết để đáp ứng vấn đề Hồn thiện dự tốn ngân sách cần phải có quan điểm hoàn thiện mục tiêu hoàn thiện cách hợp lý, rõ ràng Khi thực hoàn thiện dự toán ngân sách cần tuân thủ số nguyên tắc lập dự toán ngân sách doanh nghiệp Để hồn thiện dự tốn ngân sách, cơng việc trước tiên cơng ty cần phải làm hồn thiện quy trình lập dự tốn ngân sách gồm 03 giai đoạn: chuẩn bị, soạn thảo, theo dõi Đồng thời phải cụ thể hố cơng việc giai đoạn Về hồn thiện mơ hình dự tốn ngân sách: cơng ty nên lập dự tốn ngân sách theo mơ hình thông tin lên xuống thực Bởi lẽ, thực theo mơ hình tiết kiệm thời gian chi phí, đảm bảo đầy đủ mục tiêu công ty đề ra.Với mơ hình này, tiêu dự tốn phòng ban sau chuyển cho phận chuyên trách lập dự toán ngân sách Về hoàn thiện báo cáo dự tốn ngân sách: mục tiêu hồn thiện báo cáo nhằm thể tính chất kế hoạch, loại bỏ quan niệm mang tính chất tham khảo Cơng ty nên lập dự toán ngân sách theo quý sau tổng hợp lại thành năm Dự tốn tiêu thụ dự toán lập sở để lập loại dự toán khác Mặt khác, công ty cần phải tổ chức máy kế toán quản trị phận kế tốn quản trị có phận chun trách lập dự toán ngân sách Bộ phận kế toán quản trị đặt phòng kế tốn Đồng thời, cơng ty cần phải có đội ngũ nhân có trình độ chuyên môn đạo đức để thực công tác lập dự toán , đầu tư trang thiết bị phần mềm kế toán chuyên dụng, mạng nội tốt để phục vụ tốt cho công tác lập dự toán ngân sách CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trong kinh tế thị trường nay, cơng tác dự tốn ngân sách giúp nhà quản trị họach định, tổ chức, điều hành, kiểm soát đưa định đắn, phù hợp với mục tiêu xác lập, đồng thời giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quản lý lực cạnh tranh Qua nghiên cứu thực tế, công tác lập dự tốn ngân sách Cơng ty TNHH Posvina nhiều khiếm khuyết : - Các dự tốn lập mang tính bắt buộc báo cáo cho đầy đủ theo biểu mẫu quy định cơng ty mẹ, chưa có tính sáng tạo hợp lý - Cơng ty chưa có phần mềm kế tốn chun dụng để phục vụ cho cơng tác lập dự tốn chưa có phận chun trách lập dự tốn ngân sách, gặp nhiều khó khăn kỹ thuật, thời gian cơng sức - Hiện tại, cơng ty lập dự tốn theo mơ hình thơng tin lên xuống Tuy nhiên, hình thức thực tế cơng ty lập dự tốn ngân sách theo mơ hình thơng tin xuống Các tiêu dự tốn thường mang tính áp đặt từ xuống khơng phản ánh tình hình SXKD thực tế cơng ty Các định, ý kiến quản lý cấp mang tính chất chủ quan ý kiến cơng ty mang tính chất tham khảo - Cơng ty chưa có quy trình lập dự tốn ngân sách cụ thể Cơng tác lập dự tốn giao cho phòng kế tốn chịu trách nhiệm chính, phối hợp với phòng ban khác chưa chặt chẽ, chưa quy rõ trách nhiệm cho cá nhân, phận, việc lập dự tốn mang tính chất đối phó xem nhẹ Chưa có q trình nghiên cứu thơng tin ảnh hưởng đến cơng tác lập dự tốn - Cơng ty lập loại báo cáo dự toán, nhiên chưa đầy đủ Các số liệu báo cáo dự toán phức tạp, dài dòng, gây khó khăn cho việc đọc hiểu báo cáo Mặt khác, công ty chưa quan tâm đến việc theo dõi, đánh giá, so sánh điều chỉnh cho phù hợp Kỳ dự toán ngân sách công ty năm, nhiên cách thức lập chi tiết cho tháng hay quý chưa có thống 5.2 Kiến nghị Công ty TNHH Posvina đơn vị liên doanh Tổng Cơng ty Thép Việt Nam Tập đồn Posco Hàn Quốc Bên cạnh đó, yếu tố cạnh trạnh với đối thủ ngành thép điều quan trọng, điều giúp giữ vững ổn định thị phần thị trường thương hiệu suốt 20 năm qua Để làm điều này, công ty cần phải có máy với cơng vụ quản lý có hiệu Dự tốn ngân sách công cụ quản lý hữu hiệu đáp ứng vấn đề cho doanh nghiệp Qua nghiên cứu thực trạng cơng tác lập dự tốn ngân sách Công ty TNHH Posvina, tác giả nêu số vấn đề hạn chế cơng tác lập dự tốn như: mơi trường dự tốn, mơ hình dự tốn, quy trình dự tốn, báo cáo dự tốn Từ thực trạng nêu trên, hạn chế thời gian nên tác giả chủ quan đề xuất số ý kiến chủ quan nhằm hoàn thiện cơng tác lập dự tốn ngân sách sau: - Hồn thiện dự tốn ngân sách cần phải có quan điểm mục tiêu hoàn thiện cách hợp lý, rõ ràng Khi thực hoàn thiện cần tuân thủ số nguyên tắc lập dự toán ngân sách doanh nghiệp - Về quy trình dự tốn ngân sách: cơng ty cần phải hồn thiện quy trình dự toán ngân sách gồm 03 giai đoạn: giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn soạn thảo, giai đoạn theo dõi đồng thời cần phải cụ thể hóa cơng việc giai đoạn - Về mơ hình dự tốn ngân sách: cơng ty nên thực theo mơ hình thơng tin lên xuống cơng ty lập nhằm tiết kiệm chi phí, đảm bảo mục tiêu công ty đề phù hợp với tình hình thực tế cơng ty Cơng ty cần thành lập phận chuyên trách dự tốn ngân sách để theo mơ hình trên, báo cáo dự toán lập phòng ban, sau chuyển cho phận chuyên trách dự toán ngân sách xem xét Sau xem xét, báo cáo dự toán thảo luận họp gồm thành phần tham dự: Ban Giám đốc cơng ty, phòng ban, phận chuyên trách lập dự toán ngân sách Nếu thơng qua họp báo dự tốn trở thành báo cáo dự tốn thức cho cơng ty, phòng ban, phận theo mà thực Trường hợp, khơng thơng qua, phận chuyên trách lập dự toán phối hợp với phận có liên quan, tiến hành điều chỉnh lại, sau trình bày lại họp báo cáo dự toán ngân sách - Về báo cáo dự toán ngân sách: cơng ty nên hồn thiện báo dự tốn ngân sách để báo cáo dễ đọc, dễ hiểu, mang tính chất kế hoạch phòng ban cơng ty theo mà thực Dự tốn tiêu thụ dự toán lập sở để lập loại dự toán khác như: Dự tốn sản xuất, Dự tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp, Dự tốn chi phí nhân cơng trực tiếp, Dự tốn chi phí sản xuất chung, Dự tốn giá thành sản phẩm, Dự toán tồn kho thành phẩm, Dự tốn chi phí bán hàng, Dự tốn chi phí quản lý doanh nghiệp, Dự toán đầu tư TSCĐ, Dự tốn tiền, Dự tốn chi phí lãi vay, Dự tốn Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Dự toán khoản phải nộp ngân sách Nhà Nước, Dự toán Bảng cân đối kế toán - Tổ chức máy kế tốn quan trị: cơng ty chưa có phận kế tốn quản trị, cần phải tổ chức phận kế toán thành 02 phận: phận kế toán quản trị phận kế tốn tài Theo phận chun trách dự toán ngân sách trực thuộc phận kế tốn quản trị đảm nhiệm cơng tác lập dự toán - Tổ chức nhân việc thực lập dự tốn ngân sách: cơng ty cần phải tuyển dụng thêm nhân có trình độ chun mơn kế toán để đảm nhiệm phận kế tốn quản trị, có kế hoạch đào tạo, huấn luyện cụ thể Cơng ty nên khuyến khích, động viên, khen thưởng, kỷ luật cá nhân, phòng ban tham gia lập dự toán ngân sách để phối hợp, chia sẻ thông tin cách chặt chẽ, đồng thời giúp người nhận thức rõ tầm quan trọng cơng tác lập dự tốn ngân sách - Đầu tư trang thiết bị phục vụ cho cơng tác dự tốn: để tránh việc bị sai sót, tốn thời gian lưu trữ tốt liệu, công ty nên đầu tư phần mềm chuyên dụng phục vụ cho cơng tác lập dự tốn ngân sách phù hợp với thực trạng công ty, trang bị hệ thống mạng nội tốt để chia sẻ thông tin, số liệu phòng ban, cá nhân cách thuận tiện dễ dàng TÀI LIỆU THAM KHẢO Huỳnh Lợi (2012) Dự toán ngân sách hoạt động năm Huỳnh Lợi, Kế toán quản trị Nhà xuất Phương Đơng, TP.Hồ Chí Minh, trang 132-168 Phạm Văn Dược, Đặng Kim Cương (2010) Chi phí tiêu chuẩn dự toán sản xuất kinh doanh Kế toán quản trị (Lý thuyết & tập) Nhà xuất Thống Kê, TP.Hồ Chí Minh, trang 214-257 Phạm Châu Thành, Phạm Xuân Thành (2010) Dự toán ngân sách hoạt động sản xuất kinh doanh Kế toán quản trị Nhà xuất Phương Đơng, TP.Hồ Chí Minh, trang 325 – 357 Võ Văn Nhị (2011) Báo cáo kế toán quản trị Võ Văn Nhị, Hướng dẫn Lập – Đọc & Phân tích Báo cáo tài chính, Báo cáo kế tốn quản trị Nhà xuất Tài Chính, Hà Nội, trang 223-276 Bộ tài (2006) Hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị doanh nghiệp Bộ tài chính, thơng tư 53/2006/TT-BTC Hà Nội Nguyễn Ý Ngun Hân (2008) Hồn thiện dự tốn ngân sách Cơng ty Phân Bón Miền Nam Luận văn thạc sỹ, Chuyên ngành Kế toán Kiểm Toán, Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh Tài liệu “Dự tốn ngân sách năm 2012 Công ty TNHH Posvina” ... Ngoài dự tốn sở để xây dựng đánh giá trách nhiệm quản lý nhà quản trị 2.1.2 Các loại dự toán ngân sách 2.1.2.1 Dự toán ngân sách dài hạn dự toán ngân sách ngắn hạn Dự tốn ngân sách gọi dự tốn... dự tốn nguồn tài Dự tốn ngân sách lập hình thức dự tốn ngân sách dài hạn dự toán ngân sách ngắn hạn Dự tốn ngân sách dài hạn gọi dự toán ngân sách vốn (capital budget) dài hạn, dự tốn lập liên... “Hồn thiện dự tốn ngân sách Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Posvina nêu mục tiêu nghiên cứu hệ thống hoá vấn đề lý luận dự toán ngân sách doanh nghiệp Đề tài nghiên cứu thực trạng lập dự toán ngân sách
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện dự toán ngân sách tại công ty trách nhiệm hữu hạn posvina , Hoàn thiện dự toán ngân sách tại công ty trách nhiệm hữu hạn posvina

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay