Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại trường cao đẳng kinh tế công nghệ tp HCM

159 16 0
  • Loading ...
1/159 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 20:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SY Chun ngành: KẾ TỐN Mã sớ ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SY Chuyên ngành: KẾ TỐN Mã sớ ngành: 60340301 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HUỲNH ĐỨC LỘNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2014 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS Huỳnh Đức Lộng ( Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP.HCM ngày 18 tháng 01 năm 2014 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) PGS.TS Phan Đình Nguyên TS Phạm Thị Phụng PGS.TS Nguyễn Minh Hà TS Phan Mỹ Hạnh TS Nguyễn Bích Liên Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn đã sữa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CƠNG NGHỆ TP.HCM Độc lập - Tự - Hạnh Phúc PHÒNG QLKH - ĐTSĐH TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2014 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Trương Thị Phương Thảo .giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 26/06/1989 Nơi sinh: Phú Yên Chuyên ngành: Kế Toán MSHV: 1241850043 I – Tên đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán quản trị trường Cao đẳng Kinh tế - Công Nghệ TP.HCM II - Nhiệm vụ và nội dung: Nghiên cứu sở lý luận kế toán quản trị Nghiên cứu thực trạng tổ chức công tác kế toán và nội dung kế toán quản trị thực trường Hoàn thiện cơng tác kế tốn quản trị trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP.HCM Kiến nghị và giải pháp III – Ngày giao nhiệm vụ: 01 – 07 - 2013 IV – Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 28 – 12 - 2013 V – Cán hướng dẫn: ( Ghi rõ học hàm, học vị, họ, tên) CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ( Họ tên và chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH ( Họ tên và chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán quản trị trường Cao đẳng Kinh tế - Cơng nghệ TP.HCM” là cơng trình nghiên cứu riêng Những số liệu báo cáo luận văn thực trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP.HCM Kết nêu Luận văn là trung thực và chưa công bố cơng trình nào khác Tơi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà trường cam đoan này Học viên thực luận văn Trương Thị Phương Thảo ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian làm luận văn, với nỗ lực thân và giúp đỡ nhiệt tình từ phía Thầy Cơ, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã hoàn thành luận văn thạc sĩ kế tốn “Hoàn thiện cơng tác kế toán quản trị trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP.HCM” Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến thầy TS.Huỳnh Đức Lộng - giảng viên hướng dẫn trực tiếp – đã nhiệt tình hướng dẫn, động viên, giúp đỡ tơi nhiều để tơi hoàn thành luận văn này Tôi xin gửi lời cảm ơn đến cán bộ, giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TPHCM đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn đơn vị cung cấp số liệu để hoàn thành luận văn Ngoài ra, tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành đến bạn bè, người thân - người bên cạnh và động viên tơi để tơi hoàn thành luận văn này Mặc dù cớ gắng tìm tòi học hỏi và nghiên cứu, song khả thời gian có giới hạn nên luận văn chắn khó tránh khỏi sai sót, mong thơng cảm sâu sắc và đóng góp chân thành từ Thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp, độc giả quan tâm để đề tài luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Học viên thực luận văn Trương Thị Phương Thảo iii TÓM TẮT Nghiên cứu này tìm hiểu hệ thớng sở lý luận kế toán quản trị và thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn và kế tốn quản trị trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ TP.HCM, đồng thời, xác định rõ đặc điểm, quy mô hoạt động Trường làm sở để hoàn thiện công tác kế toán quản trị trường Cao đẳng Kinh tế Cơng nghệ TP.HCM, qua đó, tìm giải pháp, kiến nghị để nội dung kế toán quản trị thực trường cách có hiệu nhằm mục đích nâng cao hiệu hoạt động và chất lượng đào tạo đơn vị Qua khảo sát thực trạng, cho thấy công tác tổ chức kế tốn trường Cao đẳng Kinh tế - Cơng nghệ TP.HCM có sớ nghiệp vụ liên quan đến cơng tác kế toán quản trị như: lập kế hoạch năm học, đánh giá trách nhiệm quản lý, xác định chi phí đào tạo Tuy nhiên, thực tế chưa định hướng rõ ràng Ban lãnh đạo và đội ngũ nhân viên chưa thật quan tâm dẫn đến hiệu kinh doanh chưa cao Trong đó, nội dung kế toán quản trị tổ chức Trường Cao đẳng Kinh tế - Cơng nghệ TP.HCM có ưu điểm vượt trội sau: - Lập dự toán ngân sách để cụ thể hoá chiến lược kỳ hoạt động đơn vị, hỗ trợ nhà quản lý hoạch định và kiểm soát hoạt động nhằm phát hiện, phòng ngừa, hạn chế mức rủi ro thấp hoạt động đào tạo Ngoài ra, dự tốn giúp cho nhà quản trị giải thích khoản chênh lệch thực tế so với dự tốn, khuyến khích nhà quản trị cấp và nhân viên đơn vị cố gắng thực tiêu dự toán đã đề nhằm đạt mục tiêu đơn vị - Tổ chức kế tốn chi phí và phân tích biến động chi phí: chi phí là yếu tớ trực tiếp tác động đến lợi nhuận Vì vậy, việc phân loại, nhận diện và đo lường chi phí sở kế tốn quản trị đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin đầy đủ, hữu dụng cho nhà quản trị để họ có sở phân tích biến động chi phí tức, so sánh sớ liệu dự tốn và sớ liệu thực tế, kịp thời tìm nguyên nhân gây iv chênh lệch, từ có phương hướng, đề xuất giải pháp tốt nhằm giúp nhà quản trị quản lý và kiểm soát và tiết kiệm khoản chi phí hiệu - Đánh giá trách nhiệm quản lý để kiểm soát cụ thể theo phạm vi trách nhiệm nhà quản trị thông qua báo cáo thành đạt được, từ khuyến khích nhân viên làm việc tớt nhằm đạt mục tiêu đơn vị - Phân tích chi phí - khối lượng - lợi nhuận để xác định số lượng đào tạo tới thiểu để bù đắp định phí hay xác định mức thu nhập định bù đắp chi phí q trình đào tạo đơn vị, nhằm xem xét trình đào tạo cách chủ động và tích cực, xác định trường hợp nào cần thu hẹp hay mở rộng quy mô hoạt động để đạt hiệu hoạt động cao Kết nghiên cứu có ý nghĩa đới với Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP.HCM việc vận dụng nội dung kế toán quản trị vào thực tiễn hoạt động trường, để nâng cao hiệu hoạt động và chất lượng đào tạo v ABSTRACT This research to study the system theoretical basis on management accounting and the reality of the accounting and manage accounting organization at the HCMC Institute of Applied Science & Technology in order to defines the characteristics and scale of operations at the HCMC Institute of Applied Science & Technology and finding out some solutions and recommendations applicable, thus enhancing the performance and quality of training at the School The survey status proves that the operation of the organization of accounting at the HCMC Institute of Applied Science & Technology having a number of manifestations of management accounting work such as yearly planning, evaluating management responsibilities, determining training costs However, in reality unclear orientation due to the Board of Directors and staff are not really realized and interested in management accounting leading to low business efficiency Meanwhile, the content of management accounting has the following advantages: - Prepare budget estimates to concretize strategies in each period of operation, to support managers in planning and controlling activities to detect, prevent, and restrict low -risk activities training activity In addition, the budget estimation also enable administrators to explain the differences between actual versus estimates, encourage managers and staffs at all levels in the unit executing and completing the target plan - Organization of cost accounting and cost variance analysis: cost is a factor that directly affects profit Therefore, the classification, recognition and measurement of costs in accordance with management accounting will meet the requirements for providing information to administrators as database for analysing cost variance, making comparison between estimates and actual data; timely finding out the cause of this disparity, then proposes the best solution for unit BẢNG PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG (ĐÃ ĐIỀU CHỈNH THEO THỰC TẾ) Dự toán Biến động Ngun nhân Thực Yếu tớ chi phí đã điều Giá Lượng tế chỉnh Biến phí 1.1 Chi phí GV trực tiếp Lương GV theo giảng dạy Phụ cấp GV Các khoản trích theo lương 1.2 Chi phí NVLTT phục vụ giảng dạy Định phí Chi phí GV hữu Phụ cấp lương Các khoản trích theo lương Chi phí khấu hao Học bổng HSSV, khen thưởng, trợ cấp Chi phí nhân cơng gián tiếp Tiền lương cho cán bộ, nhân viên quản lý, phục vụ khoa, tổ, phòng ban Phụ cấp lương cho cán bộ, nhân viên quản lý, phục vụ khoa, tổ, phòng ban Các khoản trích theo lương Chi cho cơng tác quản lý hành Tổng PHỤ LỤC 10: CÁC MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TỐN CÁC KHOẢN CHI Năm học… Chênh lệch STT Nội dung chi Dự toán Thực Số tiền Tỷ lệ (%) Ghi BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TỐN CÁC KHOẢN THU Năm học… Chênh lệch STT Nội dung chi Dự toán Thực Số tiền Tỷ lệ (%) Ghi BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, CUNG ỨNG DỊCH VỤ Năm học… Chênh lệch ST Dự Thực Ghi Số tuyệt Số tương Chi tiêu T toán đối đối Tổng số thu 1.1 1.2 1.3 1.4 Tổng số chi 2.1 2.2 2.3 2.4 Thuế GTGT Thuế TNDN Chênh lệch thu chi PHỤ LỤC 11: XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG SV ĐÀO TẠO TỐI THIỂU CỦA CÁC BẬC, HỆ ĐÀO TẠO Phân bổ định phí và biến phí cho bậc và hệ đào tạo  Phân bổ định phí cho bậc CĐCQ  Phân bổ định phí cho bậc CĐCQLT  Phân bổ định phí cho bậc TCCN Phân bổ biến phí cho lớp học Ngành đào tạo CĐCQ KT – TC – NH QTKD CNTT Điện - Điện tử Cơ khí – xây dựng Công nghệ sinh học Năm 2010 Số Số Năm 2011 Năm 2012 Số lượng Số lượng số lượng lớp 2 SV lớp SV 135 105 98 220 1 240 120 180 220 2 132 120 110 102 98 90 lượng lượng SV 223 125 190 185 Số lớp Tổng 957 776 960 Thông qua bảng số liệu trên, số lượng sinh viên trung bình cho lớp học ngành đào tạo bậc CĐCQ năm là: Năm 2010: 957/9 =106 SV Năm 2011: 776/7 = 110 SV Năm 2012: 960/9 = 107 SV  số lượng SV trung bình cho lớp qua năm là: (106+110+107)/3 = 108SV Ngành đào tạo CĐCQLT KT – TC – NH QTKD CNTT Công nghệ kỹ thuật xây dựng Công nghệ kỹ Năm 2010 Số Số Năm 2011 Năm 2012 Số lượng Số lượng số lượng lớp 1 SV lớp SV 286 105 102 1 258 122 180 2 98 100 lượng lượng SV 228 128 98 60 Số lớp 55 68 72 thuật điện tử Tổng 569 659 732 Thông qua bảng số liệu trên, sớ lượng sinh viên trung bình cho lớp học ngành đào tạo bậc CĐCQ năm là: Năm 2010: 569/6 = 95 SV Năm 2011: 659/6 = 110 SV Năm 2012: 732/7 = 105 SV  sớ lượng SV trung bình cho lớp qua năm là: (95+110+105)/3 = 103 SV Ngành đào tạo Năm 2010 Số Số Số lượng số lượng lớp SV lớp SV 286 258 45 54 50 107 102 180 35 37 32 40 45 38 lượng SV 210 nghiệp và dân dụng CNTT Công nghệ điện KT – TC – NH Điện công tử viễn thông Xây dựng dân Năm 2012 Số lượng lượng TCCN Năm 2011 Số lớp dụng và CN Nghiệp vụ kinh 60 62 70 doanh XNK Tổng 497 586 628 Thông qua bảng sớ liệu trên, sớ lượng sinh viên trung bình cho lớp học ngành đào tạo bậc CĐCQ năm là: Năm 2010: 497/7 = 71 SV Năm 2011: 586/7 = 84 SV Năm 2012: 628/8 = 79 SV  sớ lượng SV trung bình cho lớp qua năm là: (71+84+79)/3 = 78 SV Biến phí tính cho lớp học: 17.141.435.000/66=259.718.712 Thu học phí năm học SV: CĐCQ: 8.000.000đ/SV CĐCQLT: 8.500.000đ/SV TCCN: 6.500.000đ/SV Xác định số dư đảm phí: CĐCQ: Sớ dư đảm phí lớp học = (8.000.000 *108 ) – 259.718.712 = 604.281.288 Số lớp đào tạo tối thiểu = 26.905.655.903/604.281.288= 44 lớp Số SV đào tạo tối thiểu = 44 lớp * 108 SV = 4.752 SV Như vậy, đơn vị cần đào tạo 4.752 SV bậc CĐCQ là bù đắp đủ định phí CĐCQLT: Sớ dư đảm phí lớp học = (8.500.000 *103) – 259.718.712 = 615.781.288 Số lớp đào tạo tối thiểu = 3.999.541.865/615.781.288= lớp Số SV đào tạo tối thiểu = lớp * 103 SV = 618 SV Như vậy, đơn vị cần đào tạo 618 SV bậc CĐCQLT là bù đắp đủ định phí TCCN Sớ dư đảm phí lớp học = (6.500.000 * 78) – 259.718.712 = 247.281.288 Số lớp đào tạo tối thiểu = 3.440.382.614/247.281.288= 13 lớp Số SV đào tạo tối thiểu = 13 lớp * 78 SV = 1.014 SV Như vậy, đơn vị cần đào tạo 1.014 SV bậc TCCN là bù đắp đủ định phí PHỤ LỤC 12: MẪU CHỨNG TỪ PHIẾU THANH TOÁN TIỀN VƯỢT GIỜ Năm học… Đơn vị: Khoa /Bộ môn Giờ Học Giờ Giờ Họ Chức giảng STT hàm, giảng giảng tên vụ thực học vị chuẩn vượt tế Đơn Thành giá tiền Cộng PHIẾU TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM ĐÀO TẠO Năm học… CP Bậc, hệ đào tạo ĐHCQ CĐCQ TC ĐHLT CĐLT ĐHTC TCTC Số NVL CPNC Tổng Giá lượng trực trực giá thành SV tiếp tiếp thành đơn vị CPSXC BẢNG THANH TỐN TIỀN LƯƠNG THEO PHỊNG, BAN BẢNG THANH TỐN TIỀN LƯƠNG Tháng… Năm Tổng Cấp STT Họ và tên bậc B Ban giám hiệu Phòng hoạch - tài Khoa kinh tế Khoa tin học …… Cộng mức lương chức vụ A Hệ số lương C Lương Chức ưu vụ đãi cộng Các khoản giảm Cộng trừ BHXH … Thuế TN Thực lãnh Ký tên PHỤ LỤC 13: MẪU SỐ CHI TIẾT Ngày SỐ CHI TIẾT CHI PHÍ TRỰC TIẾP Tháng…… Chứng Nội Dự Thực TK đối Chênh lý tháng từ lệch dung toán tế Cộng xxx xxx ứng xxx Ngày SỐ CHI TIẾT CHI PHÍ GIÁN TIẾP Tháng…… Chứng Nội Dự Thực TK đối Chênh lý tháng từ lệch dung toán tế Cộng xxx xxx ứng xxx SỔ CHI TIẾT BIẾN PHÍ (ĐỊNH PHÍ) Tài khoản: Đới tượng: Chứng từ Ngày tháng ghi sổ A Số Ngày hiệu tháng B C Diễn giải D Số phát sinh kỳ Cộng SPS kỳ Ghi có TK… TKĐ U E Ghi nợ Tài khoản Chia Tổng … … … tiền PHỤ LỤC 14: MẪU CÁC BÁO CÁO BÁO CÁO CHI PHÍ GIÁ THÀNH ĐÀO TẠO Hệ quy , liên thơng Năm học… Nội dung chi phí ĐHCQ CĐ CQ TC ĐHLT CĐLT CP phấn, viết bảng… CP giảng CP tiền lương CP khấu hao CP quản lý …… TỔNG CỘNG Ghi BÁO CÁO CHI PHÍ GIÁ THÀNH CUNG ỨNG DỊCH VỤ Năm học… Trung tâm ngoại ngữ / tin học/ đào tạo ngắn hạn Nội dung chi phí Chứng chỉ A Chứng chỉ B … Ghi CP phấn, viết bảng… CP tài liệu CP giảng viên CP tiền lương CP trực phòng, thiết bị CP tổ chức thi CP chưng CP khác TỔNG CỘNG ... trạng tổ chức cơng tác kế tốn và kế toán quản trị trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP. HCM Chương 4: Hoàn thiện cơng tác kế tốn quản trị trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP. HCM Chương 5: Giải... và kế toán quản trị trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ TP. HCM, đồng thời, xác định rõ đặc điểm, quy mô hoạt động Trường làm sở để hoàn thiện cơng tác kế tốn quản trị trường Cao đẳng Kinh tế. .. “Hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị trường Cao đẳng Kinh tế - Công Nghệ TP. HCM 1.2 Mục tiêu, nội dung nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Hoàn thiện công tác KTQT trường Cao đẳng Kinh tế - Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại trường cao đẳng kinh tế công nghệ tp HCM , Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại trường cao đẳng kinh tế công nghệ tp HCM , b. Phân loại chi phí, f. Phương pháp tính giá thành, Hoàn thiện công tác KTQT tại trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP.HCM được thực hiện trên một số nội dung sau:

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay