Hệ thống kiểm soát nội bộ bảo hiểm xã hội thành phố hồ chí minh

113 7 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 20:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - HUỲNH THỊ BÍCH NGỌC HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ BẢO HIỂM HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP LUẬN VĂN THẠC SI Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 60 34 03 01 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 12 năm 2013 ii BỢ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - HUỲNH THỊ BÍCH NGỌC HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ BẢO HIỂM HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP LUẬN VĂN THẠC SI Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 60 34 03 01 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN PHƯỚC LỜI CAM ĐOAN _ Tôi xin cam đoan là công trình nghiên cứu của riêng Các sô liệu, kết quả nêu Luận văn là trung thực và chưa từng được công bất kỳ công trình nào khác Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện Luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn Luận văn đã được chỉ rõ nguồn gôc Học viên thực hiện Luận văn (Ký và ghi rõ họ tên) Huỳnh Thị Bích Ngọc iv LỜI CẢM ƠN Tôi xin bảy tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Trần Phước đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ thực hiện tôt luận văn này cũng hoàn thiện kiến thức chuyên môn của mình Tôi xin trân trọng cám ơn đến các Thầy Cô Khoa Tài Chính – Kế Toán Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM đã truyền đạt cho những kiến thức quý báu thời gian học tập tại trường Tôi xin trân trọng cám ơn Ban Lãnh Đạo Bảo hiểm Xã hội Thành phô Hồ Chí Minh, Các Phòng Nghiệp Vụ, Các Bảo hiểm xã hội Quận Huyện địa bàn TP.HCM, Các Anh Chị hiện công tác tại Bảo hiểm Xã hội TP HCM và Phòng Quản lý Khoa học – Đào tạo Sau Đại học – Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM đã nhiệt tình tạo điều kiện giúp đỡ quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn Tác gia Huỳnh Thị Bích Ngọc v TÓM TẮT Hệ thơng kiểm soát nội (KSNB) nhằm giúp tổ chức hạn chế đa những sự cô, mất mát, thiệt hại,gian lận đảm bảo sô liệu kế toán, báo cáo tài chính được chính xác và tăng hiệu quả hoạt động của tổ chức Sử dụng ưu các nguồn lực nhằm đạt được mực tiêu đề vì vậy việc thiết lập cho Doanh nghiệp hệ thông KSNB thích hợp với quy mô, đặc điểm của đơn vị và phù hợp đảm bảo có hiệu quả và điểm quan trọng là hệ thơng KSNB phải hữu hiệu góp phần trì công tác quản trị của đơn vị đạt hiệu quả Bảo hiểm Xã hội là chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thông an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị xã hội và phát triển kinh tế - xã hội Vì vậy, từ sự phát triển của nền kinh tế thị trường, đôi tượng tham gia Bảo hiểm Xã hội ngày càng được mở rộng khơng ngừng, nguồn thu Bảo hiểm Xã hội ngày càng lớn, đòi hỏi Bảo hiểm Xã hội cần có chế quản lý quỹ, chế quản lý tài chính ngày càng phải đổi mới, hoàn thiện hơn, phù hợp với yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của ngành Bảo hiểm Xã hội để đáp ứng việc quản lý nguồn quỹ vô lớn và phù hợp với xu thế quôc tế Do vậy, với nhiệm vụ quan trọng ảnh hưởng đến an sinh xã hội của đại phận người lao động cả nước, đòi hỏi quan Bảo hiểm Xã hội phải có hệ thơng kiểm soát nội (KSNB) hữu hiệu và hiệu quả, việc dựa những lý thuyết hiện đại về kiểm soát nội để nâng cao lực quản lý, phòng tránh rủi ro tại Bảo hiểm Xã hội là yêu cầu cấp thiết Vì thế đỏi hỏi cần xây dựng hoàn thiện kiểm soát nội là những yêu cầu quan trọng nhất nhằm giúp ngăn ngừa, phát hiện các sai phạm và yếu kém, giảm thiểu tổn thất, nâng cao hiệu quả nhằm giúp tổ chức đạt được các mục tiêu đã đề Kết quả nghiên cứu của đề tài hy vọng đưa những giải pháp hữu hiệu hoàn thiện hệ thơng KSNB và những kiến nghị nhằm đóng góp phần việc hình thành sở lý luận và thực tiễn cho việc hoàn thiện KSNB tại ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vi ABSTRACT The aim of internal control system (ICS) is to help all organizations for minimizing risk of these incidents, loss, damage, fraudulent and ensure accounting data, financial reports that are accurate and increase operational efficiency of companies Optimal using the resources will achieve its objectives that established in the enterprise system There ore, the construction of an effective ICS must have appropriate scale and characteristics and it will ensure appropriate effective and be important to contributes the efficiency governance for maintenance the unit's efficiency Social Security is an important social policy It is also the main pillar of the social security system and contribute to the advancement of social justice, ensurepolitic and society together with social-economic development Hence, from the development of market economy, participants in Social Security is increasingly expanding constantly, so that the revenue of Social Security is growing and requiring this Office having mechanism for fund management, financial management which is increasingly more innovative and perfect, in accordance with the requirements of the increasing demands of Social Insurance industry as well as meet the fund manager and extremely large consistent with international trends Thus, with the important tasks that affect to social security of the majority for workers in Vietnam, require Social Security agency to have an effective and efficiency ICS So, the relying on the modern theory of internal control to enhance management capacity, risk prevention in Social Security is a critical requirement And, requirements for building complete internal control is one of the most important needs in order to help prevent and detect irregularities and weaknesses, reduce losses, improve efficiency to help organizations achieve the goals that set out The findings of this study will hopefully provide the perfect solutions for building perfectly up the ICS and all recommendations will contribute in shaping the rationale and practices for the improvement in the Privacy Vietnam Social insurance sector vii MỤC LỤC Lời cam đoan Lời cảm ơn Tóm tắt Abstract Mục lục Danh mục các từ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các sơ đồ CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Giới thiệu đề tài 1.1.1 Đặt vấn đề 1.1.2 Tính cấp thiết của đề tài…………………………………………………… 1.2 Mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Nội dung nghiên cứu 1.2.2.1 Phương pháp luận 1.2.2.2 Phương pháp nghiên cứu 1.2.2.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3 Tổng quan về lĩnh vực nghiên cứu 1.3.1 Giới thiệu tổng quan về KSNB……………………………………… 1.3.1.1 Định nghĩa KSNB 1.3.1.2 Các phận cấu thành KSNB 1.3.2 Giới thiệu tổng quan về quan BHXH…………………………… 1.3.2.1 Vị trí chức của BHXH VN 1.3.2.2 Chế độ chính sách của BHXH 1.3.2.3 Hệ thông tổ chức của BHXH 1.3.3 Tổng quan về tình hình nghiên cứu………………………………… 1.3.3.1 Tình hình nghiên cứu thế giới 1.3.3.2 Tình hình nghiên cứu nước 1.3.3.3 Các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu Kết luận chương 1…………………………………………………………………… CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 2.1 Lịch sử hình thành và phát triển của hệ thông KSNB 2.1.1 Lịch sử hình thành của hệ thông KSNB 2.1.2 Giai đoạn từ năm 1992 trở về trước 2.1.3 Giai đoạn từ năm 1992 trở về sau 2.2 Sự phát triển của hệ thông KSNB khu vực công 2.2.1 Khái niệm KSNB theo INTOSAI 1992 và INTOSAI 2001 2.2.1.1 Theo hướng dẫn của INTOSAI 1992 i ii iii iv v x xi xii 1 4 5 6 8 9 11 11 12 13 14 15 15 15 16 17 19 19 19 viii 2.2.1.2 Theo hướng dẫn của INTOSAI được cập nhật năm 2001 20 2.2.2 Sự phát triển của hệ thông KSNB khu vực công 21 2.2.2.1 Môi trường kiểm soát 23 2.2.2.2 Đánh giá rủi ro 24 2.2.2.3 Hoạt động kiểm soát 25 2.2.2.4 Thông tin và truyền thông 25 2.2.2.5 Giám sát 26 2.3 Hệ thông KSNB hoạt động BHXH 26 2.3.1 Mục tiêu KSNB hoạt động BHXH 26 2.3.2 Các yếu tô bản của hệ thông KSNB hoạt động BHXH 27 2.3.2.1 Môi trường kiểm soát 27 2.3.2.2 Đánh giá rủi ro 29 2.3.2.3 Hoạt động kiểm soát 30 2.3.2.4 Thông tin và truyền thông 30 2.3.2.5 Giám sát 31 Kết luận chương 32 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TẠI BHXH TP.HCM 33 3.1 Sơ lược về tổ chức BHXH 33 3.1.1 Khái niệm về tổ chức BHXH 33 3.1.2 Sơ lược về sự phát triển của BHXH 34 3.1.3 Hệ thông các chế độ BHXH hiện 35 3.1.4 Nguồn quỹ BHXH 36 3.1.4.1 Khái niệm quỹ BHXH 36 3.1.4.2 Đặc điểm quỹ BHXH 36 3.2 Các hoạt động bản của quan BHXH VN 37 3.2.1 Nghiệp vụ quản lý thu BHXH …………………………………………… 37 3.2.2 Nghiệp vụ quản lý chi BHXH 39 3.2.3 Nghiệp vụ quản lý đầu tư quỹ BHXH 40 3.3 Sơ lược về sự hình thành và cấu tổ chức của BHXH TP.HCM 41 3.3.1 Sơ lược về sự hình thành, phát triển của BHXH TP.HCM 41 3.3.2 Cơ cấu hệ thông tổ chức BHXH TP.HCM 42 3.4 Thực trạng các hoạt động tại BHXH TP HCM 46 3.4.1 Quản lý sử dụng quỹ tại BHXH TP.HCM 46 3.4.2 Quy trình và thủ tục KSNB hoạt động tại BHXH TPHCM………… 48 Kết luận chương 53 CHƯƠNG 4: KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KSNB TẠI BHXH TP.HCM 4.1 Phương pháp khảo sát 4.2 Khảo sát thực nghiệm và đánh giá môi trường kiểm soát 4.2.1 Mục tiêu khảo sát 4.2.2 Kết quả khảo sát 54 54 55 55 55 ix 4.2.2.1 Tính chính trực và giá trị đạo đức 55 4.2.2.2 BHXH TP.HCM có ban hành chính sách nhân sự hợp lý 57 4.2.2.3 Ban lãnh đạo có lực 58 4.2.2.4 Ban lãnh đạo có triết lý quản lý và phong cách điều hành hiện đại 58 4.2.2.5 Cơ cấu tổ chức và phân định quyền hạn và trách nhiệm 60 4.2.3 Đánh giá chung về môi trường kiểm soát…………………………………… 62 4.3 Khảo sát thực nghiệm và đánh giá rủi ro………………………………………… 63 4.3.1 Kết quả khảo sát thực nghiệm về đánh giá rủi ro …………………………… 63 4.3.2 Đánh giá về rủi ro…………………………………………………………… 64 4.4 Khảo sát thực nghiệm và đánh giá hoạt động kiểm soát………………………… 67 4.4.1 Kết quả khảo sát thực nghiệm hoạt động kiểm soát ………………………… 67 4.4.2 Đánh giá hoạt động kiểm soát ……………………………… 70 4.5 Khảo sát thực nghiệm và đánh giá thông tin và truyền thông………………… 71 4.5.1 Kết quả khảo sát thực nghiệm thông tin và truyền thông ………………… 71 4.5.2 Đánh giá về thông tin và truyền thông ……………………………… 73 4.6 Khảo sát thực nghiệm và đánh giá về giám sát………………………………… 74 4.6.1 Kết quả khảo sát thực nghiệm về giám sát ………………… 74 4.6.2 Đánh giá về về giám sát ……………………………… 76 Kết luận chương 77 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KSNB TẠI BHXH TP.HCM 78 5.1 Quan điểm hoàn thiện 78 5.2 Giải pháp đôi với BHXH TP.HCM 79 5.2.1 Hoàn thiện môi trường kiểm soát 79 5.2.2 Hoàn thiện hoạt động kiểm soát 80 5.2.3 Hoàn thiện hệ thông thông tin & truyền thông……………………………… 81 5.2.4 Hoàn thiện chế đánh giá rủi ro…………………………………………… 84 5.2.5 Hoàn thiện hoạt động giám sát ……………………………………………… 85 5.3 Sự hỗ trợ của Nhà Nước với ngành BHXH 86 5.3.1 Hoàn thiện môi trường pháp lý 86 5.3.2 Nâng cao vai trò ban kiểm tra pháp chế thuộc BHXH VN… 87 5.4 Kiến nghị nhằm tăng cường hệ thông KSNB hoạt động BHXH TP.HCM… 88 5.4.1 Về hệ thông văn bản quy phạm pháp luật đôi với ngành BHXH…………… 88 5.4.2 Về tổ chức máy, lực của đội ngũ làm công tác BHXH…………… 89 5.4.3 Tăng cường công tác tra, kiểm tra và xử lý vi phạm Luật BHXH………90 5.4.4 Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý…………… 90 5.4.5 Kiến nghị mở rộng và tăng cường quản lý có hiệu quả đôi tượng tham gia BHXH………………………………………………………………………… 91 5.4.6 Kiến nghị tăng cường quản lý Nhà Nước đôi với hoạt động quản lý và phát triển quỹ BHXH…………………………………………………………………… 91 x 5.4.6.1 Hoàn thiện quy trình quản lý thu BHXH phù hợp với từng loại đôi tượng tham gia BHXH 5.4.6.2 Tăng cương công tác quản lý chi BHXH 5.4.7 Tăng cường phát triển quỹ BHXH…………… Kết luận chương KẾT LUẬN CHUNG 92 93 93 93 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………… 97 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AAA: American Accounting Assocciation - Hiệp hội kế toán Hoa Kỳ AICPA: American Institute of Certified Public Accountants (Hiệp hội kế toán viên công chứng Hoa Kỳ) IFAC : International Federation of Accountants - Liên đoàn kế toán Quôc tế COSO : Committee of Sponsoring Organizations Ủy ban Treadway về việc chông gian lận Báo cáo tài chính COCO : Viện Kế toán Canada INTOSAI: International Organisation of Supreme Audit Institutions 99 Khi đã đánh giá cách đầy đủ các loại rủi ro thì việc cần thiết của BHXH TP.HCM phải có là nâng cao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đề biện pháp cụ thể cho từng loại rủi ro phát sinh để có biện pháp khắc phục Trong quá trình hoạt động kiểm tra, giám sát cần độc lập để đánh giá khách quan Việc phân tích đánh giá các hoạt động rủi ro của BHXH TP.HCM cần tìm được các nguyên nhân khách quan và chủ quan gây ra, nhằm giúp cho phận kiểm toán nội phận quản trị rủi ro đơn vị giám sát rủi ro và đề xuất các phương hướng thực hiện nhằm hạn chế các rủi ro hoạt động của đơn vị Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý vi phạm pháp luật về BHXH Trên thực tế hiện các quy định về kiểm tra, xử phạt, mức phạt đôi với các vi phạm về BHXH đều đã có và ngày càng cụ thể, nhiên chế thực hiện lại phát sinh nhiều hạn chế, bất cập để khắc phục thì biện pháp cần là: + Tăng cường công tác tra, kiểm tra phôi hợp liên ngành giữa Thanh tra lao động, tra Thuế, Liên đoàn lao động nhằm tránh hiện tượng chồng chéo thường xảy công tác tra, tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, kiên quyết xử lý các đơn vị nợ BHXH + Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát kịp thời phát hiện những hành vi sai trái, giả mạo khai man về điều kiện và thủ tục hưởng BHXH, có biện pháp xử phạt báo cáo lên các ban ngành có liên quan Bên cạnh cũng cần có hình thức kỹ ḷt nghiêm khắc đơi với các hành vi nhũng nhiễu, vi phạm của cán ngành, xây dựng các phòng trào thi đua, khen thưởng kịp thời động viên các cán có thành tích công tác + Hoàn thiện máy kiểm tra, kiểm soát nội công tác thu chi BHXH Nâng cao lực lãnh đạo ngành để đảm trách điều hành BHXH có hiệu quả, cần có có quy định cụ thể việc giám sát nhân viên thừa hành nhiệm vụ 5.3 Sự hỗ trợ Nhà Nước với ngành BHXH 100 5.3.1.Hoàn thiện môi trường pháp lý Sau năm triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm Xã hội (BHXH), Luật Bảo hiểm y tế, các chính sách, chế độ quy định Bộ Luật đã vào sông song cũng còn không ít những bất cập, vướn mắc cần được nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn yêu cầu của sông đặt : - Cần sửa đổi, bổ sung Luật BHXH , sô quy định liên quan tới chế độ hưu trí, thai sản… và việc thực hiện nghĩa vụ nộp BHXH của các doanh nghiệp quy định Luật BHXH (2006) cần được nghiên cứu, điều chỉnh và hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu mục tiêu thời gian tới - Để giảm bớt được tình trạng doanh nghiệp nợ, trơn đóng bảo hiểm xã hội của ngày càng gia tăng dẫn đến Quỹ BHXH rơi vào tình trạng mất cân đôi nghiêm trọng giữa thu và chi, với các biện pháp xử lý mạnh tay được đề xuất tăng mạnh lãi suất chậm đóng hành (hiện nay: Mức xử phạt 14,2%/năm tương đương 1,183%/tháng BHXH)[17] tăng mức xử phạt hành để có tính răn đe Nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ổn định, vẫn cô tình chây ỳ, không nộp bảo hiểm, vẫn khấu trừ tiền bảo hiểm vào lương hàng tháng của người lao động, song không nộp cho quan Bảo hiểm xã hội Trong đó, mức xử phạt hành chính cao nhất hiện đôi với hành vi chiếm dụng này chỉ là 30 triệu đồng ( từ ngày 10/10/2013 75 triệu đồng [13] ) nên cũng chưa đủ sức răn đe doanh nghiệp, dẫn đến tổng sô nợ BHXH toàn ngành cao: Tổng số nợ BHXH BH thất nghiệp năm 2012 4.639 tỷ đồng (trong đó, nợ BHXH là 4.274 tỷ đồng, nợ BH thất nghiệp là 365 tỷ đồng) [3] Trong những năm gần đây, các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT có chiều hướng gia tăng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của người lao động Thực tế, những hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT xảy rất đa dạng, với nhiều hình thức khác nhau, có nhiều trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, không chỉ thiệt hại 101 về vật chất, ảnh hưởng đến quỹ BHXH, BHYT mà còn gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội và ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân vào chính sách của Đảng và Nhà nước Do yêu cầu cần thiết đặt phải bảo vệ lĩnh vực bảo hiểm hội pháp luật hình số hành vi vi phạm pháp luật BHXH, phải xem hành vi chiếm dụng tiền BHXH người lao động sai phạm hình sự, đủ sức răn đe, ngăn ngừa vi phạm [22] 5.3.2 Nâng cao vai trò Ban kiểm tra pháp chế thuộc BHXH Việt Nam Tăng cường chức kiểm tra, tra lĩnh vực BHXH, BHYT của Ban Kiểm tra BHXH Việt Nam, có các chế tài nghiêm các trường hợp vi phạm, tái vi phạm các quy định về BHXH Giao thêm cho BHXH Việt Nam chức nhiệm vụ tra, xử phạt những trường hợp trôn tránh, trây ỳ, nợ đọng khai man để hưởng chế độ BHXH nhằm tránh sự chồng chéo hiện giờ Hoạt động kiểm tra cần chú ý toàn diện các mặt công tác, tăng cường nữa kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, viên chức và kiểm tra nội bộ, tránh tình trạng để đơn vị sử dụng lao động, sở khám chữa bệnh vi phạm pháp luật cán có sai sót, khuyết điểm kéo dài không được phát hiện, xử lý kịp thời làm ảnh hưởng kết quả thực hiện nhiệm vụ và uy tín của đơn vị; Đồng thời với việc tăng sô lượng đơn vị được kiểm tra, nâng cao chất lượng các kiểm tra, phải có biện pháp theo dõi chặt chẽ việc thực hiện kết luận sau kiểm tra nhằm đảm bảo hiệu quả của công tác kiểm tra Ban kiểm tra pháp chế BHXH Việt Nam cần có các biện pháp cụ thể để đánh giá rủi ro và quản lý hệ thơng KSNB có hiệu quả bằng việc tăng cường công tác kiểm soát nội công tác quản lý các hoạt động của quan BHXH để hạn chế rủi ro cả bên và bên ngoài tác động đến quan BHXH 102 5.4 Kiến nghị nhằm tăng cường hệ thống kiểm soát nội hoạt động BHXH TP.HCM Từ thực tế nghiên cứu thực trạng hệ thông kiểm soát nội của Bảo hiểm Xã hội Thành phô Hồ Chí Minh Để tăng cường quản lý nhà nước, giám sát hữu hiệu các hoạt động thu chi BHXH, bảo toàn và tăng trưởng Quỹ BHXH nhằm thực hiện tôt mục tiêu phát triển chung của ngành BHXH, thì sô kiến nghị cần cấn thiết là : 5.4.1 Về hệ thống văn ban quy phạm pháp luật ngành BHXH - Luật BHXH đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2007, BHXH Tự nguyện cũng đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2008 Đến nay, BHXH đã vào đời sông người lao động làm công ăn lương Tuy vậy, các chế độ BHXH Tự nguyện vẫn còn khá mới mẻ và xã lạ đôi với người lao động, đặc biệt là người lao động làm những công việc không ổn định, mang tính chất mùa vụ Vì vậy đôi với hai loại hình BHXH bắt buộc và BHXH Tự nguyện đòi hỏi Nhà Nước cần hoàn thiện chế pháp lý để đưa hai loại hình BHXH này thực sự vào đời sông người lao động đồng thời là sở để nhà nước quản lý có hiệu quả đơi với hoạt động của hai loại hình BHXH này - Cần sửa đổi Luật BHXH theo hướng mở rộng đôi tượng tham gia bảo hiểm xã hội theo Chuyên gia của ILO tại Việt Nam Carlos Galian cho biết: “Quỹ lương hưu bắt đầu thâm hụt từ năm 2020 hoàn toàn cạn kiệt vào năm 2029[20] Đây thách thức lớn kinh tế Việt Nam” Chế độ hưu trí hiện tại còn nhiều bất cập, thể hiện tuổi về hưu tương đôi sớm, đặc biệt là đôi với nữ giới và phận người lao động được phép về hưu trước tuổi quy định, bôi cảnh hiện tuổi thọ trung bình được nâng cao Từ thực tế trên, ILO kêu gọi cải cách chế độ hưu trí tại Việt Nam bôi cảnh Quỹ Bảo hiểm Xã hội được dự báo sớm không còn khả chi trả lương hưu Đôi với Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo đảm yêu cầu cân đôi và tăng trưởng Quỹ bằng “giải pháp đưa vào Luật BHXH (sửa đổi) lần này là kiến nghị tăng tuổi nghỉ hưu theo nhóm đối tượng nam, nữ ngang (62 tuổi), đồng thời nâng thêm năm tuổi người nghỉ hưu suy giảm khả lao động” [11] 103 Tăng dần tuổi hưu và sửa đổi cách tính lương hưu yếu tô quan trọng để cân đôi tài chính giữa nguồn thu và chi cho quỹ BHXH, sửa đổi cách tính lương hưu để giảm tỷ lệ chi trả Sự kết hợp giữa tăng tuổi về hưu và thay đổi cách tính lương hưu giúp tăng tính bền vững của quỹ hưu trí dài hạn - Sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế Đa dạng sản phẩm dịch vụ bảo hiểm y tế phù hợp với các tầng lớp xã hội, đôi với phát triển các dịch vụ y tế chất lượng cao Có chính sách khuyến khích người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện thường xuyên dài hạn, hạn chế tình trạng người bị ôm đau mới mua bảo hiểm y tế - Cần phôi hợp với Ngành Y tế sớm xây dựng quy trình thông nhất đờng khám và điều trị bệnh, việc xây dựng phác đồ chuẩn đoán và điều trị chuẩn là quan trọng nhất Cần tăng cường quản lý các hoạt động khám, chữa bệnh để hạn chế, ngăn chặn tình trạng trục lợi bảo hiểm y tế, lạm dụng kỹ thuật cao, thuôc bệnh đắt tiền chỉ định điều trị bệnh tại các sở khám chữa bệnh 5.4.2 Về tổ chức máy, lực đội ngũ làm công tác bao hiểm xã hội Tăng cường hiệu quả quản lý việc phôi kết hợp của các quan quản lý nhà nước ( Thanh tra, Tài chính, Lao động – Thương binh và xã hội, Kế hoạch đầu tư ) về việc chỉ đạo, kiểm tra và thực hiện chính sách Tiếp tục hoàn thiện máy tổ chức BHXH để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của thời kỳ hội nhập kinh tế quôc tế Chính phủ cần sớm ban hành phê duyệt, Nghị định sửa đổi Quy định, chức ,nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của BHXH Việt Nam Hiện nay, quan BHXH mới có máy tổ chức đến cấp huyện Vì vậy máy tổ chức này cần được hoàn thiện theo hướng bổ xung thêm chức năng, nhiệm vụ đồng thời xã, phường thị trấn nên có ít nhất người làm công tác BHXH chuyên trách bán chuyên trách Không ngừng nâng cao trình độ tác nghiệp, trình độ quản lý và đặc biệt là những hiểu biết về công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công 104 chức làm công tác BHXH thông qua việc đào tạo mới, đào tạo lại cho đội ngũ cán 5.4.3 Tăng cường công tác tra, kiểm tra và xử lý vi phạm Luật Bao hiểm Xã hội Sở dĩ tình trạng nợ đọng BHXH còn cao là mức xử phạt hành vi vi phạm pháp luật về BHXH còn thấp Hơn nữa, khơng có chức tra, xử phạt nên quan BHXH kiểm tra phát hiện sai phạm lại phải đề nghị Thanh tra lao động xử phạt Do vậy cần sớm giao cho ngành BHXH thêm chức nhiệm vụ tra, xử phạt những trường hợp trôn tránh, chây ỳ, nợ đọng BHXH khai man để hưởng chế độ BHXH và ban hành các chế tài xử phạt các hành vi lạm dụng Quỹ BHYT Tình trạng doanh nghiệp trơn đóng, chậm đóng, chiếm đoạt tiền BHXH khiến quyền lợi người lao động bị thiệt rất lớn, thậm chí bị mất trắng vì chủ doanh nghiệp bỏ trôn Trong đó, chế tài đơi với “tội danh” này lại quá thấp, chẳng khác nào khuyến khích doanh nghiệp vi phạm (mức xử phạt cao nhất là 75 triệu đờng) Do “cần nâng mức xử phạt thật cao, chí hình hóa “tội danh” này đủ sức răn đe, thay để doanh nghiệp chấp nhận đóng phạt mức xử phạt thấp so với lãi suất ngân hàng … chế tài chậm đóng, trốn đóng BHXH, dự kiến Luật BHXH (sửa đổi) ba lần lãi suất hoạt động đầu tư từ Quỹ BHXH hai lần lãi suất ngân hàng”[11] 5.4.4 Ứng dụng công nghệ tin học quan lý - Để thực hiện và quản lý có hiệu quả các hoạt động BHXH thời gian tới thì yêu cầu tất yếu đặt là phải có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin việc giải quyết các chế độ nói riêng cũng quản lý hoạt động của BHXH nói chung Việc đưa cơng nghệ thông tin vào quản lý toàn người lao động tham gia BHXH, BHYT để quản lý mức lương, phụ cấp và điều kiện làm việc của từng người lao động toàn quá trình tham gia và đóng BHXH mọi trường hợp Việc nghiên cứu đưa công nghệ thông tin vào quản lý còn là điều kiện quan trọng để ngành 105 BHXH đẩy mạnh cải cách hành chính các hoạt động của ngành nhất là công tác quản lý hoạt động thu, chi và quản lý quỹ BHXH, giải quyết chế độ chính sách thời kỳ hội nhập nền kinh tế thế giới hiện - Cần có kế hoạch, lộ trình cụ thể đảm bảo liên thông, kết nôi thông tin được giữa các đơn vị Bảo hiểm xã hội địa bàn tỉnh, thành phô; Kết nôi thông tin giữa các đơn vị toàn ngành Bảo hiểm xã hội phạm vi cả nước; Và liên thông, kết nôi thông tin được giữa các quan thuộc ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam với các sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thuộc ngành y tế - Chuẩn bị sở dữ liệu thông tin đồng bộ, tiến tới việc tổ chức chuyển đổi việc cấp mã sô bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế theo sô định danh đôi tượng quản lý, đảm bảo từ năm 2016 thông nhất quản lý đôi tượng theo sô định danh [16] nhằm loại bỏ việc trùng lắp dữ liệu, sở hoàn thiện mẫu sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế phù hợp với việc áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý 5.4.5 Kiến nghị mở rộng và tăng cường quan lý có hiệu qua đối tượng tham gia BHXH - Do khả ngân sách để chi trả lương hưu và tử tuất có nguy mất cân đôi thời gian gần (dự kiến năm 2023 chi bằng thu), góp phần giảm áp lực cho chi tiêu của ngân sách quôc gia, từ việc điều chỉnh tăng lương hưu hàng năm Cần áp dụng thêm các loại Bảo hiểm xã hội mới phù hợp với nhu cầu của nhân dân Như thí điểm chính sách Bảo hiểm hưu trí bổ sung Với chế độ BHXH bắt buộc, cần thiết mở rộng hình thức BHXH tự nguyện để bổ sung, mở rộng đôi tượng tham gia BHXH đến mọi người lao động Có vậy mới đảm bảo vai trò của chính sách BHXH đôi với phần lớn người lao động, thực hiện quyền bình đẳng giữa những người lao động các thành phần kinh tế, mặt khác để đảm bảo nguồn thu quỹ BHXH ngày càng tăng, tồn tích của quỹ BHXH càng nhiều, đảm bảo quỹ BHXH cân đôi và ổn định lâu dài 106 5.4.6 Kiến nghị tăng cường quan lý nhà nước hoạt động quan lý và phát triển quỹ BHXH Quỹ BHXH được quản lý tập trung, thông nhất và ngày càng phát triển, tạo điều kiện thuận lợi để đảm bảo chi trả đầy đủ và kịp thời các chế độ BHXH Để quỹ BHXH ổn định và phát triển cần hoàn thiện từ công tác quản lý thu BHXH đến công tác quản lý chi BHXH nhằm quản lý cách có hiệu quả việc cân đơi thu – chi và phát triển quỹ BHXH thời gian tới 5.4.6.1 Hoàn thiện quy trình quan lý thu BHXH phù hợp với loại đối tượng tham gia BHXH Điều vướng mắc lớn nhất công tác quản lý thu BHXH hiện là đôi tượng tham gia rất lớn, quy trình thu còn nhiều điểm chưa phù hợp; các biện pháp thực hiện thu BHXH đạt hiệu quả chưa cao, còn có những lỗ hổng để đơn vị sử dụng lao động tìm cách né tránh, trôn nộp BHXH cho người lao động Vì vậy việc hoàn thiện quy trình quản lý thu BHXH là đưa các biện pháp cụ thể theo từng loại hình quản lý Quy trình thu phải được điều chỉnh phù hợp từ các khâu đăng ký, thực hiện cũng việc quản lý tiền thu; đôi chiếu kiểm tra sô tiền thu của từng đơn vị và của từng người lao động các khu vực khác nhằm giảm tới mức thấp nhất công tác quản lý thu BHXH, cụ thể sau:  Đối tượng thuộc khu vực hành sự nghiệp Đôi tượng tham gia BHXH khu vực này được hưởng tiền lương từ nguồn ngân sách Nhà nước Do vậy xây dựng quy trình thu BHXH phải quy định thêm việc kết hợp chặt chẽ với hệ thông kho bạc để nắm bắt kịp thời điểm cấp phát lương để đôc thu BHXH, xây dựng thêm hình thức uỷ nhiệm thu thông qua kho bác ( trích trừ trực tiếp từ hệ thông kho bạc Nhà nước) để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu BHXH  Đối tượng thuộc khu vực doanh nghiệp 107 Kiến nghị với quan Nhà nước việc xác định mức tiền lương làm thu BHXH của người lao động là mức tiền lương thực mà người sử dụng lao động trả cho người lao động Có vậy, doanh nghiệp thực hiện đóng BHXH tổng quỹ tiền lương thực tế, tức là khơng có điều kiện gian lận BHXH nữa, thì cũng không còn chế chôn tránh việc ký hợp động lao động, để ghi hạ mức lương hợp động lao động, vậy mức tiền lương ghi hợp đồng lao động là mức tiền lương thực tế, đảm bảo cho toàn sô lao động doanh nghiệp được tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH  Đối tượng thuộc khu vực hợp tác xã, hộ san xuất kinh doanh cá thể, tổ hợp tác Do đặc điểm của khu vực này có sơ lượng lao động ít thường dưới 10 lao động, khơng có tài khoản, khơng có dấu, có những người vừa làm chủ đơn vị vừa là người lao động Vì vậy phải xây dựng quy trình thu BHXH khác phù hợp với đặc điểm của khu vực này như: quy định mức lương làm trích nộp theo đăng ký của người lao động với quan BHXH 5.4.6.2 Tăng cường công tác quan lý chi bao hiểm xã hội Để công tác chi trả và quản lý việc chi trả các chế độ BHXH được thuận tiện, an toàn, đúng đơi tượng và nhanh chóng chúng ta cần nghiên cứu xem xét hình thức chi trả thông qua tài khoản cá nhân ngân hàng và thông qua các và Tổ chức dịch vụ công ích nhà nước đảm bảo tính chuyên nghiệp cao nhằm tránh rủi ro thất thoát việc chi tiền mặt Theo hướng Chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua bưu điện (thỏa thuận đạt được giữa BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tại lễ ký kết Hợp đồng quản lý người hưởng và chi trả các chế độ BHXH hằng tháng qua hệ thông bưu điện) 5.4.7 Tăng cường phát triển quỹ bao hiểm xã hội Để quỹ BHXH vừa được bảo toàn và ngày càng phát triển thì không những chỉ đầu tư quỹ BHXH thông qua ngân hàng nhà nước, 108 đầu tư quỹ BHXH tam thời gian rỗi các thị trường tiền tệ trái phiếu, cổ phiếu, và các dự án trọng điểm quôc gia Làm vậy không những vừa làm tăng quỹ BHXH mà tận dụng được sô tiền rất lớn vào công xây dựng đất nước Tuy nhiên việc đầu tư này cần có phận cảnh báo, đánh giá rủi ro hữu hiệu nhằm tránh các trường hợp xảy thời gian vừa qua Kết luận chương Tại chương 5, luận văn đã đưa các định hướng giải pháp bản theo ́u tơ của hệ thơng KSNB nhằm góp phần hoàn thiện hệ thông KSNB tại BHXH TP.Hồ Chí Minh, các giải pháp đưa đều mục đích hạn chế và quản lý các rủi ro hoạt động qua cũng đề x́t sơ kiến nghị nhằm phát huy tính hữu hiệu và hiệu quả của hệ thông kiểm soát nội tại đơn vị, để thực hiện tôt nhiệm vụ, phù hợp với sự phát triển ngày càng cao của Ngành BHXH 109 KẾT LUẬN CHUNG Trong thời gian qua Ngành Bảo hiểm xã hội đã khẳng định được vị trí quan trọng của mình đời sông của người lao động, xứng đáng là trụ cột chính của an sinh quôc gia Đây là quan thực hiện chính sách BHXH và BHYT được thể chế hóa bằng ba Luật là: Luật BHXH, Luật BHTN và Luật BHYT, có phạm vi điều chỉnh toàn qc Đơi tượng gờm có nhân dân lao động và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Nếu chúng ta thực hiện tôt Luật này thì công tác an sinh xã hội đạt hiệu quả cao, góp phần giữ vững, ổn định chính trị, xã hội của đất nước Do Hệ thơng kiểm soát nội có vai trò hết sức quan trọng ngành BHXH Việc hoàn thiện Hệ thông kiểm soát nội là vấn đề rất cấp bách là điều kiện cần thiết để đổi mới hoàn thiện mô hình tổ chức, hoạt động và chế, chính sách, chế độ BHXH; là xu thế vận động tất yếu của ngành BHXH Việt Nam, với vai trò phòng tránh rủi ro cho người lao động và phát triển hệ thông quản trị rủi ro cho ngành BHXH để hoạt động hữu hiệu và hiệu quả kinh tế nâng cao tính xã hội và nhân văn 110 Ngày với xu thế hội nhập kinh tế thế giới Cơ quan BHXH cũng cần có sự cải tiến mọi hoạt động và đánh giá rủi ro cách hữu hiệu nhằm đảm bảo cho ngành BHXH phát triển Luận văn cũng đề xuất các giải pháp chung cho ngành BHXH Việt Nam, giúp cho ngành BHXH nâng cao được trình độ quản lý, báo cáo tài chính minh bạch và điều cần thiết là các luật, quy định về tài chính, chế độ chính sách …được tuân thủ đúng Sử dụng an toàn và bảo đảm cân đôi nguồn quỹ bảo hiểm xã hội dài hạn; Xây dựng hệ thông bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa và hội nhập qc tế Song song luận văn cũng đưa những kiến nghị cụ thể hoàn thiện hệ thông kiểm soát nội tại Bảo hiểm xã hội TP.HCM Mặc dù đã rất cô gắng thực hiện đề tài với thời gian và khả nghiên cứu có hạn cũng chưa sâu vào khảo sát quá trình KSNB từng quy trình hoạt động nghiệp vụ BHXH cụ thể, chưa đưa được các giải pháp nhằm phòng tránh rủi ro điều kiện kinh tế xã hội tác động đến công tác thu BHXH… Vì vậy kính mong Quý Thầy, Cơ đóng góp ý kiến và hướng dẫn thêm để luận văn được hoàn thiện 111 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 [1] Báo cáo Coso ,1992 [2] Báo cáo tổng kết hoạt động BHXH TP.HCM năm 2011,2012 [3] Báo cáo tổng kết năm 2012 của BHXH VN [4] Chuẩn mực về kiểm toán của Tổng Kế toán Nhà nước Hoa Kỳ-1999 [5] Định nghĩa của ủy ban Treadway (COSO)- Sách KSNB-Bộ môn Kiểm toán-ĐH Kinh tế TP HCM [6] Định nghĩa của Hiệp hội kế toán viên công chứng Hoa kỳ( AICPA) [7] Định nghĩa của Liên đoàn kế toán quôc tế (IFAC) [8] [9] Định nghĩa của Tổ chức quôc tế các quan kiểm toán cao(INTOSAI) 1992 2001 Định nghĩa trích từ Giáo trình Bảo hiểm- Trường ĐHKT Quôc dân- Bộ môn KTBH-Chủ biên TS.Nguyễn Văn Định [10] Giáo trình Kiểm soát nội bộ- Bộ môn Kiểm toán-Khoa Kế toán kiểm toán-ĐH Kinh tế TPHCM [11] Hội thảo về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) Bộ LĐ-TB&XH tổ chức TP.HCM ngày 6/6/2013 [12] Luật BHXH (2006) [13] Nghị định 93/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/10/2013 [14] Nguyễn Thanh Huyền-2005-“Hoàn thiện kiểm soát nội tại BHXH TPHCM” đôi với BHXH Việt Nam [16] QĐ 1215/QĐ-TTg (23/7/2013) của Chính phủ- Quyết định phê duyệt Chiến lượ 113 phát triển BHXH VN đến năn 2020 [17] Quyết định 1531/QĐ-BHXH , 22/12/2011 của BHXH VN ,về mức xử lý vi phạm đóng BHXH [18] Social security in the world -Tổ chức Lao động quôc tế(ILO) -1992 [19] Trang web: bhxhtphcm.gov.vn/ [20] Trang web: laodong.com.vn/xa-hoi/ ... thànhệ thống kiểm soát nội Sơ đồ 1.2 : Các phận cấu thành kiể h m KSN 1.3.3.2 Tình so hình nghiên cứu nước B - Đề tài “ Hoàn át thiện hệ thống kiểm soát nội quan Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ. .. ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - HUỲNH THỊ BÍCH NGỌC HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP LUẬN VĂN THẠC SI Chuyên ngành: Kế... mục tiêu đã đề Do vậy sau nghiên cứu và tìm hiểu chọn đề tài Hệ thống kiểm soát nội Bảo hiểm Xã hội TP Hồ Chí Minh - Thực trạng giải pháp ” Với yêu cầu nghiêu cứu việc ứng dụng hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống kiểm soát nội bộ bảo hiểm xã hội thành phố hồ chí minh , Hệ thống kiểm soát nội bộ bảo hiểm xã hội thành phố hồ chí minh , Sơ đồ 1.2 : Các bộ phận cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ., Kết luận chương 1, Đồng thời INTOSAI 2001 cũng cho rằng đạo đức của các công chức, viên chức là khi họ thực thi nhiệm vụ một cách công tâm, đúng pháp luật đồng thời trong việc phòng chống, phát hiện các gian lận, tham nhũng trong khu vực công nhằm củng cố lòng tin của công , Dựa trên nền tảng báo cáo COSO, hướng dẫn về KSNB của INTOSAI cũng đưa ra các yếu tố  cấu thành hệ thống KSNB gồm 5 yếu tố:, Đây là nền tảng của hệ thống KSNB trong hoạt động BHXH, các yếu tố về môi trường kiểm soát tác động trực tiếp đến KSNB trong hoạt động BHXH ., - Triết lý quản lý và phong cách điều hành của nhà quản lý: Ban Lãnh đạo BHXH thường xuyên nghiên cứu cẩn thận các rủi ro trong hoạt động của đơn vị khi có sự thay đổi, bổ sung kế hoạch thu chi và các chế độ chính sách mới. Khi phát hiện những sai sót tro, - Chế độ Bảo hiểm y tế., Rủi ro về việc đầu tư tăng trưởng quỹ, Việc đầu tư tăng trưởng quỹ BHXH cũng sẽ gập khó khăn và thất thoát nếu việc đầu tư không đúng. Do vậy việc quản lý quỹ BHXH như thế nào cho an toàn và sinh lời là một vấn đề nan giải được đặt ra hiện nay., GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KSNB TẠI, BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HCM

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay