Xây dựng mô hình thuế tài sản ở việt nam trong bối cảnh kinh tế xã hội hiện nay

150 4 0
  • Loading ...
1/150 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 20:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - XÂY DỰNG HÌNH THUẾ TÀI SẢN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH KINH TẾ - HỘI HIỆN NAY Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 60340301 TP.Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TR TP HCM - NGUY XÂY DỰNG HÌNH THUẾ TÀI SẢN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH KINH TẾ - HỘI HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC S Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 60340301 H : TS TR i CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS TR (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 19 tháng 04 năm 2015 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: PGS.TS Phan Đình Nguyên TS - - - - Chủ Tịch - Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV ii TRƢỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG QLKH – ĐTSĐH - CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: YÊN Giới tính: Ngày, tháng, năm sinh: 01-01-1972 Nơi sinh: Chuyên ngành: MSHV:1341850056 I- Tên đề tài: II- Nhiệm vụ nội dung: - - h III- Ngày giao nhiệm vụ: 27/08/2014 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 20/03/2015 V- Cán hƣớng dẫn: CÁN BỘ HƢỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan l khoa học riêng Các số liệu cơng trình nghiên cứu luận văn trung thực Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc LỜI CẢM ƠN hướng dẫn, biết ơn sâu sắc đến suốt q trình Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến – – , Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Ban Kinh tế Trung ương, Tổng Cục Thuế, Cục Thống kê TP.HCM, Cục Thuế TP.HCM, Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai, Cục Thuế Bà Rịa-Vũng Tàu, Cục Thuế Tỉnh Bình Dương T Trong cấu hệ thống thuế thuế tài sản ngày quan tâm lẽ loại thuế có số thu ổn định, bền vững, chiếm tỷ trọng cao tổng số thu ngân sách nhà nước Thuế tài sản góp phần điều tiết cung cầu tài sản thị trường Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam có chuyển biến nhanh thay đổi tích cực, v cần thiết hệ thống thuế Việt Nam nay, đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho Ngân sách Nhà Nước ghiên cứu hình thuế tài sản nước giới, từ rút kinh nghiệm cho việc xây dựng hình thuế tài sản Việt Nam Phân tích đánh giá thực trạng sách thuế liên quan đến tài sản Việt nam nay, ưu-nhược điểm sách thuế so sánh sách thuế t tắc xây dựng hình thuế tài sản, xác định nhân tố hình thành tác động đến hình Phân tích đề xuất hình thuế tài sản Việt nam theo hướng đảm bảo tính hiệu phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội nhằm nâng tỷ trọng thu ngân sách , ổn định phát triển lành mạnh kinh tế, phù hợp với kinh tế thị trường định hướng XHCN tiến trình hội nhập tồn cầu hóa ABSTRACT In the structure of the current tax system, the asset tax is increasingly interested because this tax revenue is stable, sustainable, high proportion of total government revenue Asset tax contributes to control supply and demand about asset in the market In the context of VietNam economy has made rapid and positive changes, asset tax reform is urgently needed in the tax system of Vietnam today, meet the urgent need for State budget To this, we should research asset tax model in countries around the world to draw experiences for the construction of model asset tax in Vietnam Analysis and assessment of policies related to current asset tax in Vietnam, pointing out the pros-cons of the current tax policy and compares asset tax policies in countries of the world Since then we can apply the principles of building asset tax model to determine the factors of formation and affecting pattern of asset tax Analysis and proposed asset tax model in Vietnam towards ensuring effective and consistent with the economic - society situation today to increase the percentage of revenues to build stable and healthy development economy, consistent with the market economy of socialist orientation according to the process of integration and globalization vii Phụ lục 3.2: Mã hóa biến quan sát hình T T Biến M h T1 Q ãD uQ D u 3N D hà C D Đ ôT D ài 6T D i ài P D h t 8T D ài sả D 9C h T ập H tr T H 11 ập D H H ựa D H ì ựa D H n ựa Q H h u 15 Đ H t án h H h Đ 71 án G C 81 iá G C C 92 iá G C iá ă T C n 12 hT C h 22 T C c h H T Tí T T 42 iệ n í Đ T n 62 ộT T h 72 hể G T iả h Phụ lục 3.3: Các biến lại hình sau kiểm định Hệ số Cronbach’s Alpha T h à1 Q u Q Đ u N hà C i ô T ài t P h T ập T ập D H ựa D ì ựa Q n u Đ h án h th t Đ án h G iá C G iá ă T h n T h c H iệ T Tí n í Đ n T hể h G iả h M ã D D D D D D H H H H H H H Phụ lục 3.4: Kết phân tích từ SPSS 18.0 Descriptive Statistics D0 1D0 2D0 3D0 4D0 5D0 6D0 7D0 8D0 9H1 0H1 1H1 2H1 3H1 4H1 5H1 6H1 7C1 8C1 9C2 0C2 1C2 2C2 3T2 4T2 5T2 6T2 7T2 8V a l S NMi M M t ni1 axi 18 e3 d 0181 59 9961.09 0181 62 91.00 0181 72 .9 0181 83 8901.07 0181 48 01.00 0181 77 31.07 0181 57 .3 0181 87 9971.04 0181 75 01.16 0181 53 91.03 0181 58 01.02 0181 09 .6 0181 82 9241.08 0181 59 21.01 0181 68 21.09 0181 57 91.03 0181 64 .4 0181 17 9061.32 0181 78 .3 0181 33 871 0181 97 881 0181 46 8281.34 0181 83 31.10 0181 86 71.10 0181 62 .5 0181 78 9951.05 0181 75 .6 85 960 18 Reliability Statistics C r N o of 80 Item-Total Statistics S C Cr Sc c o on ale al r ba M e r ch' D0 29.61 25.9 1D0 29.58 48 57 773 25.7 2D0 29.48 30 52 780 25.8 3D0 29.38 27 58 772 26.3 4D0 29.72 70 61 770 25.3 5D0 29.44 53 58 771 28.7 6D0 29.64 50 28 810 24.9 7D0 29.33 25 62 765 27.0 8D0 29.46 39 46 788 29.1 32 23 817 Reliability Statistics C r N o of 81 Item-Total Statistics S C Cr Sc c o on ale al r ba M e r ch' D0 25.86 22.1 1D0 25.83 76 63 21.9 782 2D0 25.73 94 57 790 21.9 3D0 25.63 73 64 780 22.6 48 67 780 10 D0 5D0 6D0 7D0 25.97 21.5 47 64 779 25.69 26.9 98 10 851 25.89 21.3 51 66 776 25.58 24.4 12 37 817 Reliability Statistics C r N o of 85 Item-Total Statistics S C Cr Sc c o on ale al r ba M e r ch' D0 22.09 20.0 1D0 22.07 30 67 822 19.9 2D0 21.97 28 59 833 19.8 3D0 21.86 09 68 819 20.5 4D0 22.21 67 69 820 19.3 5D0 22.12 49 69 818 19.3 7D0 21.82 93 68 820 23.2 12 29 874 Reliability Statistics C r N o of 87 Item-Total Statistics S C Cr Sc c o on ale al r ba M e r ch' D0 18.22 16.9 1D0 18.19 00 65 857 16.7 2D0 18.09 16 58 869 16.3 32 71 845 11 D0 4D0 5D0 17.99 17.0 39 73 846 18.33 16.1 45 68 850 18.25 16.0 21 70 848 Reliability Statistics C r N o of 86 Item-Total Statistics S C Cr Sc c o on ale al r ba M e r ch' H1 25.97 25.3 0H1 25.92 23 77 824 28.2 1H1 25.42 06 59 846 31.0 2H1 25.69 94 31 876 28.9 3H1 25.92 64 59 846 27.7 4H1 25.83 42 60 846 27.8 5H1 25.93 19 64 840 27.0 6H1 25.86 46 65 839 27.2 38 69 835 Reliability Statistics C r N o of 87 Item-Total Statistics S C Cr Sc c o on ale al r ba M e r ch' H1 21.88 21.3 0H1 21.83 22 77 841 23.9 50 60 865 12 H1 3H1 4H1 5H1 6H1 21.60 24.8 45 58 867 21.83 23.6 41 59 866 21.74 23.5 57 66 857 21.84 22.8 81 66 857 21.77 23.0 26 70 852 Reliability Statistics C r N o of 58 Item-Total Statistics C1 C1 9C2 0C2 1C2 2C2 S C Cr Sc c o on ale al r ba M 20.37 e 9.352 r ch' 47 478 20.76 10.4 85 06 672 20.21 9.061 57 445 20.57 9.811 40 509 20.08 9.458 52 469 20.71 9.661 16 630 Reliability Statistics C r N o of 67 Item-Total Statistics S C Cr Sc c o on ale al r ba e 7.058 r ch' C1 M 16.59 8C2 16.43 54 573 6.996 59 554 13 C2 1C2 2C2 16.79 7.508 45 611 16.30 7.373 53 581 16.93 7.363 18 783 Reliability Statistics C r N o of 78 Item-Total Statistics C1 8C2 0C2 1C2 S C Cr Sc c o on ale al r ba M 12.76 e 4.239 r ch' 61 715 12.60 4.264 65 697 12.96 4.724 48 781 12.47 4.541 60 722 Reliability Statistics C r N o of 81 S C Cr Sc c o on ale al r ba M e r ch' T2 14.99 9.827 4T2 66 757 15.24 10.6 5T2 52 52 801 15.08 11.1 6T2 45 52 797 15.11 10.3 7T2 63 61 773 15.01 10.4 19 69 751 Item-Total Statistics 14 KMO and Bartlett's Test Kaissu er- re Me Ba of rtle Sa tt's m Te pli ng 13 a Communalities I Ext D0 n1rac 1D0 58 2D0 50 3D0 69 4D0 70 5D0 62 7H1 67 0H1 75 1H1 52 3H1 51 4H1 50 5H1 59 6H1 58 7C1 65 8C2 63 0C2 67 1C2 50 Extraction 63 Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained C o m E R I x o n t t 15 10 11 12 13 14 15 16 17 %Cu %Cu %Cu mT m T m To o o o tal ot ot u3 ul ul 23 46 21 24 21 2 32 46 86 2 6 2 60 01 15 06 8 .4 57 .3 07 .3 47 .3 78 .3 18 .3 48 .2 79 .2 09 .2 29 .1 49 .1 69 .1 79 19 790 Method: Principal Extraction Component Analysis Rotated Component Matrix C o3 H1 0H1 7H1 5H1 6H1 1H1 4H1 3D0 4D0 86 80 76 74 69 68 63 81 81 a 16 D0 7D0 5D0 1D0 2C2 0C1 8C2 2C2 81 78 75 65 7 KMO and Bartlett's Test Kaissu er- re Me Ba of rtle Sa 10 m tt's Te pli ng a Communalities I Ext T2 n1ract 4T2 65 5T2 47 6T2 49 7T2 58 Extraction 68 Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Comp Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 17 on ent % Cu % T mu T Cu o2 olati o omul 57.65 57 61 14.87 88 661 74 44 12.62 63 71 7.878 39 6.946 34 0Method: Principal Component Extraction Analysis Component Matrix Co m a T2 827 8T2 807 4T2 762 7T2 701 6T2 690 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Correlations F_ F_ F F_ Do Hi _ Hi F_ ** ** Do 28 56 itu 000 .000 on 00 180 g 18 18 18 F_ **0 **0 Hi 28 48 nht 3.000 .000 hu 00 180 c 18 18 18 0 18 F_ ** ** Ca 28 25 50 nc 000.001 000 u 180 Pe 18 18 18 **0 F_ **0 ** Hi 56 48 eu 000.000 qu 00 180 a 18 18 18 0 **.0 Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Variables Entered/Removed b V V Mo a a M r r et del F _ Ent C er a a All requested variables entered b Dependent Variable: F_Hieuqua Model Summary A S Mo RR d t del S j d 52 51 (Constant), 549 a Predictors: F_Cancu, F_Hinhthuc, F_Doituong ANOVA b 19 S u dM F m fea 58.9 19 56 53.017 6525 Mo S del i R eg 53 30 11 617 re a Predictors: (Constant), F_Cancu, F_Hinhthuc, 2.0 F_Doituong b Dependent Variable: F_Hieuqua Coefficients St Unsta an ndardi da zed rdi S a Colline arity Mo B t B t S To V del -.2 d e - i ler I 69 30 ( 393 05 05 871 C .296 05 35 889 o .317 06 7Variable: 888 na 3Dependent F_Hieuqua Collinearity Diagnostics Mo C de Eig on (C F_ F_ en 3.di on Do Hi Di 1 .00 00 00 92 00 1.00 57 66 V F_a Ca 00 00 033 01.10 42 31 29 027 21.90 01 03 71 a Dependent 0127 Variable: F_Hieuqua a 20 ... sách thuế liên quan đến tài sản Việt Nam  Khảo sát điều tra nhân tố cấu thành mơ hình thuế tài sản đề xuất mơ hình thuế tài sản bối cảnh kinh tế- xã hội  Đề xuất định hướng xây dựng sách thuế tài. .. Thực trạng tài sản sách tài sản Việt Nam Chương 4: Phân tích đề xuất mơ hình thuế tài sản Việt Nam Chương 5: huyến nghị ứng dụng mơ hình thuế tài sản vào việc xây dựng sách thuế Việt Nam chƣơng... tài sản quy định bốn luật thuế Việc xây dựng mơ hình Thuế tài sản gộp khoản thu vào hệ thống thuế tài sản mở rộng thêm sở tính thuế cho phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội vấn đề Chính Phủ Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng mô hình thuế tài sản ở việt nam trong bối cảnh kinh tế xã hội hiện nay , Xây dựng mô hình thuế tài sản ở việt nam trong bối cảnh kinh tế xã hội hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay