Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thành phố hồ chí minh

103 8 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 20:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - LÊ NGUYỄN TRƯỜNG AN MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành Kế toán Mã số ngành: 06 34 30 01 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 08 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - LÊ NGUYỄN TRƯỜNG AN MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành Kế toán Mã số ngành: 06 34 30 01 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM THỊ PHỤNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng 08 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS PHẠM THỊ PHỤNG Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày … tháng … năm … Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS.TS Võ Văn Nhị Chủ tịch PGS.TS Huỳnh Đức Lộng Phản biện TS Trần Ngọc Hùng Phản biện TS Phạm Ngọc Toàn Ủy viên TS Nguyễn Quyết Thắng Ủy viên, Thư Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 31 tháng năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: LÊ NGUYỄN TRƯỜNG AN Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 05/02/1990 Nơi sinh: Tiền Giang Chuyên ngành: Kế toán MSHV: 1541850066 I- Tên đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II- Nhiệm vụ nội dung: Thứ nhất, hệ thống hóa lý luận HT KSNB lĩnh vực giáo dục Thứ hai, đánh giá thực trạng HT KSNB Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM thực tế hoạt động KSNB Trường kết hợp với số liệu khảo sát qua xử lý phần mềm SPSS 22.0 Thứ ba, dựa ưu nhược điểm đưa từ thực trạng trường, tác giả đề xuất giải pháp từ định hướng đến cụ thể nhằm hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM III- Ngày giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 31/8/2017 V- Cán hướng dẫn: TS Phạm Thị Phụng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Lê Nguyễn Trường An ii LỜI CÁM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Phạm Thị Phụng người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ khích lệ tơi suốt q trình tơi thực luận văn này, giúp đỡ tơi hồn thiện kiến thức chun môn thân Tôi xin trân trọng cám ơn đến Ban Giám hiệu, Viện Đào tạo sau đại học, Khoa Kế tốn – Tài – Ngân hàng, Phòng Tổ chức – Hành tồn thể Q Thầy, Cô tham gia giảng dạy trường Đại học Công nghệ Tp HCM quản lý, truyền đạt kiến thức quý báu thời gian tham gia khóa học giúp đỡ tơi q trình khảo sát số liệu thực luận văn Tôi xin chân thành cám ơn Ban Giám hiệu, Quý Thầy, Cô trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tp.HCM nơi công tác tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình tơi tham gia chương trình khóa học này, giúp đỡ tơi nhiều trình khảo sát bảng câu hỏi, thu thập thông tin thực luận văn Lê Nguyễn Trường An TĨM TẮT Trong lĩnh vực cơng, KSNB xem trọng, đối tượng quan tâm đặc biệt kiểm toán viên nhà nước Một số quốc gia Mỹ, Canada có cơng bố thức KSNB áp dụng cho quan hành nghiệp Ở Việt Nam, KSNB tồn phát triển phần lớn tồn nhiều yếu kém, chưa phát huy hết vai trò, cơng cụ quản lý Nhà nước Vì vậy, việc nghiên cứu kinh nghiệm nước giới để vận dụng điều cần thiết Việt Nam Một mặt, giúp ta tiếp cận với quan điểm đại rủi ro nước tiên tiến để quản lý rủi ro cách kế hoạch hiệu Mặt khác, giúp có cách nhìn nhận KSNB cách thức áp dụng nước tiên tiến, qua hồn thiện hệ thống KSNB để phục vụ tốt cơng tác quản lý Nhà nước ta chuyển đổi phương thức quản lý tài chính, biên chế quan quản lý hành chính, đơn vị nghiệp cơng lập Chính việc hồn thiện cơng tác KSNB trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM điều cần thiết Dựa tảng khuôn mẫu lý thuyết hệ thống KSNB COSO 1992; INTOSAI 1992 lý thuyết có liên quan giới Việt Nam, đồng thời sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, kết hợp định tính, khảo sát ý kiến đánh giá cán giảng viên, nhân viên, tác giả hoàn thiện luận văn thạc sĩ với nội dung chính: Thứ nhất, hệ thống hóa lý luận HT KSNB lĩnh vực giáo dục Thứ hai, đánh giá thực trạng HT KSNB thực tế hoạt động KSNB Trường kết hợp với số liệu khảo sát qua xử lý phần mềm SPSS 22.0 Thứ ba, dựa ưu nhược điểm đưa từ thực trạng trường, tác giả đề xuất giải pháp từ định hướng đến cụ thể nhằm hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM ABSTRACT In the public domain, internal control is very important, it is an object of special interest to the state auditors Some countries, such as the United States and Canada, have made official announcements about internal controls applicable to administrative agencies In Vietnam, internal control has existed and developed, but many weaknesses still exist, not bringing into full play the role and management tools of the State Therefore, the study of the experience of countries in the world to apply is essential for Vietnam today On the one hand, it brings us closer to the modern view of the risk of advanced countries so that we can manage risks in a planned and effective way On the other hand, it gives us a new way of looking at internal controls in new ways in advanced countries, thereby perfecting our internal control system to better serve our work manage The state has been transforming the financial management and payroll of administrative agencies and public service delivery agencies Therefore, the completion of internal control at the HO CHI MINH City Technical and Economic college is essential Based on the theoretical framework of internal control system COSO 1992; INTOSAI 1992 and other related theories in the world and Vietnam, and the use of quantitative research methods, qualitative combinations, survey evaluation of lecturers, staff, authors Completed his master's thesis with the main contents: First, systematize the internal control system theory in the field of education Second, assess the current state of the internal control system by the actual internal controls at the University and in combination with the survey data processed through the SPSS software Thirdly, based on the strengths and weaknesses of the school, the author proposes specific directional solutions to improve the internal control system at the HO CHI MINH City Technical and Economic college MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU x DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ xi CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Nội dung nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Nghiên cứu định tính 1.5.2 Nghiên cứu định lượng 1.6 Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thựa tiễn 1.6.1 Ý nghĩa khoa học 1.6.2 Ý nghĩa thực tiễn 1.7 Đóng góp 1.8 Kết cấu đề tài Tóm tắt chương CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Lịch sử đời phát triển KSNB 2.1.1 Lịch sử đời phát triển lý thuyết KSNB 2.1.2 Lịch sử đời phát triển KSNB khu vực công 2.2 Định nghĩa yếu tố KSNB theo INTOSAI 2.2.1 Định nghĩa 2.2.2 Các yếu tố hệ thống KSNB theo INTOSAI 11 2.2.2.1 Môi trường kiểm soát 11 2.2.2.2 Đánh giá rủi ro 13 2.2.2.3 Hoạt động kiểm soát 14 2.2.2.4 Thông tin truyền thông 16 2.2.2.5 Giám sát 17 2.3 Mục tiêu nghiên cứu 17 Tóm tắt chương 19 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Thiết kế nghiên cứu 20 3.1.1 Phương pháp nghiên cứu 20 3.1.1.1 Nghiên cứu định tính 20 3.1.1.2 Nghiên cứu định lượng 20 3.1.2 Thu thập liệu nghiên cứu 22 3.1.3 Xây dựng thang đo thiết kế bảng câu hỏi 24 3.2 Thực nghiên cứu định lượng 27 Tóm tắt chương 29 CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KSNB 30 4.1 Một số vấn đề giáo dục Đại học VN có tác động đến HTKSNB sở giáo dục 30 4.1.1 Xã hội hóa giáo dục tồn cầu hóa giáo dục ĐH 30 4.1.2 Hiệu tài đơn vị GD công lập 30 4.1.3 Đào tạo theo hệ thống tín 31 4.1.4 Kiểm định chất lượng giáo dục 31 4.1.5 Tự chủ tài tự chủ biên chế 31 4.2 Tổng quan Trường 32 4.2.1 Lịch sử hình thành phát triển 32 4.2.1.1 Nhân 33 4.2.1.2 Cơ sở vật chất 33 4.2.1.3 Tài 33 PHỤ LỤC : KIỂM ĐỊNH THANG ĐO CRONBACH’S ALPHA Mơi trường kiểm sốt (MT) Bảng 4.1 Cronbach’s Alpha thang đo nhân tố mơi trường kiểm sốt Cronbach's Số quan Alpha sát ,826 Biến Trung bình Phương sai quan thang đo thang đo sát loại loại biến biến MT1 20,56 15,355 MT2 20,38 14,939 MT3 20,47 15,239 MT4 20,40 15,634 MT5 20,38 14,891 MT6 20,59 14,386 Tương quan biến tổng ,568 ,696 ,487 ,520 ,779 ,581 Cronbach's Alpha loại biến ,803 ,778 ,823 ,813 ,766 ,802 Đánh giá rủi ro (DGRR) Bảng 4.2 Cronbach’s Alpha thang đo nhân tố môi trường đánh giá rủi ro Cronbach's Số quan Alpha sát ,745 Biến quan sát DGRR DGRR DGRR DGRR Trung bình Phương sai thang đo thang đo loại loại biến biến Tương quan biến tổng Cronbach's Alpha loại biến 10,53 6,060 ,452 ,732 10,64 5,778 ,532 ,690 10,56 5,331 ,598 ,651 10,44 5,319 ,574 ,665 Bảng 4.2 Cronbach’s Alpha thang đo nhân tố môi trường đánh giá rủi ro Hoạt động kiểm soát (HDKS) Đánh giá độ tin cậy thang đo thông qua hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha (lần 1): Bảng 4.3 Cronbach’s Alpha thang đo nhân tố môi trường hoạt động kiểm soát lần Cronbach's Số quan Alpha sát ,670 Biến quan sát HDKS1 HDKS2 HDKS3 HDKS4 HDKS5 HDKS6 HDKS7 Trung Phương sai bình thang đo thang đo loại loại biến biến 22,70 13,771 22,73 15,116 22,65 14,050 22,53 15,560 23,85 16,976 22,63 15,319 22,69 14,728 Lần đầu loại HDKS5 Tương quan biến tổng ,592 ,319 ,536 ,387 ,077 ,396 ,469 Cronbach's Alpha loại biến ,574 ,654 ,590 ,634 ,733 ,631 ,611 Đánh giá độ tin cậy thang đo thông qua hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha (lần 2): Bảng 4.4 Cronbach’s Alpha thang đo nhân tố môi trường hoạt động kiểm soát lần Cronbach's Số quan Alpha sát ,733 Biến quan sát HDKS1 HDKS2 HDKS3 HDKS4 HDKS6 HDKS7 Trung Phương sai bình thang đo thang đo loại loại biến biến 19,92 11,469 19,95 12,955 19,87 11,792 19,75 13,179 19,85 12,833 19,91 12,289 Tương quan biến tổng ,625 ,308 ,555 ,407 ,434 ,509 Cronbach's Alpha loại biến ,648 ,747 ,669 ,712 ,704 ,683 Thông tin truyền thông (TTTT)  ánh giá độ tin cậy thang đo thông qua hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha Đ (lần 1): Bảng 4.5 Cronbach’s Alpha thang đo nhân tố Thông tin truyền thông lần Cronbach's Số quan Alpha sát ,605 Biến quan sát TTTT1 TTTT2 TTTT3 TTTT4 TTTT5 Trung bình Phương sai thang đo thang đo loại loại biến biến 10,68 7,885 10,57 8,127 10,62 8,286 10,70 8,641 11,14 9,071 Tương quan biến tổng Cronbach's Alpha loại biến ,551 ,468 ,235 ,398 ,232 ,458 ,497 ,636 ,534 ,617 Lần đầu loại TTTT3, TTTT5  ánh giá độ tin cậy thang đo thông qua hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha Đ (lần 2): Bảng 4.6 Cronbach’s Alpha thang đo nhân tố Thông tin truyền thông lần Cronbach's Số quan Alpha sát ,659 Biến quan sát TTTT1 TTTT2 TTTT4 Trung Phương sai thang đo bình loại thang đo biến loại biến 5,58 2,781 5,47 2,679 5,60 3,004 Tương quan biến tổng ,499 ,496 ,417 Cronbach's Alpha loại biến ,524 ,527 ,631 Giám sát (GS) Bảng 4.7 Cronbach’s Alpha thang đo nhân tố giám sát Cronbach's Số quan Alpha sát ,876 Biến Trung bình Phương sai quan thang đo thang đo sát loại loại biến biến GS1 7,60 3,098 GS2 7,47 3,298 GS3 7,38 3,298 Tương quan biến tổng ,774 ,777 ,732 Cronbach's Alpha loại biến ,812 ,811 ,850 Hệ thống kiểm soát nội Trường (Y) Bảng 4.8 Cronbach’s Alpha thang đo hệ thống KSNB Trường Cronbach's Số quan Alpha sát ,709 Biến Trung bình quan thang đo sát loại biến Y1 7,73 Y2 7,36 Y3 7,76 Item-Total Statistics Phương sai Tương Cronbach's thang đo quan biến Alpha nếu loại tổng loại biến biến ,961 ,538 ,612 ,744 ,498 ,698 ,979 ,590 ,567 PHỤ LỤC 5: NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA Kết phân tích nhân tố khám phá EFA (lần 1) biến độc lập sau: Bảng 4.9: Hệ số KMO kiểm định Barlett thành phần lần thứ Kiểm tra KMO and Bartlett's Hệ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ,679 1319,752 Giá trị Chi-Square Mơ hình kiểm tra Bậc tự 231 Bartlett P Sig (giá trị – value) ,000 Compo nent 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Variance Sums Explained Initial Eigenvalues TotalExtraction of Squared Loadings Total % of Cumulati Total % of Cumula ve % Variance Variance tive % 3,602 16,373 16,373 3,602 16,373 16,373 3,089 14,040 30,413 3,089 14,040 30,413 2,585 11,748 42,160 2,585 11,748 42,160 1,887 8,579 50,740 1,887 8,579 50,740 58,646 1,739 1,739 7,907 7,907 58,646 ,997 4,531 63,177 ,887 4,032 67,209 ,834 3,791 71,000 ,806 3,662 74,662 ,744 3,381 78,043 ,632 2,872 80,915 ,596 2,708 83,623 ,557 2,532 86,155 ,535 2,432 88,588 ,456 2,075 90,662 ,448 2,037 92,699 ,410 1,863 94,563 ,334 1,518 96,080 ,278 1,264 97,344 ,230 1,047 98,391 ,197 ,897 99,288 ,157 ,712 100,000 Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulati ve % Variance 3,360 15,271 15,271 2,684 12,200 27,472 2,603 11,833 39,305 2,338 10,626 49,931 1,917 8,715 58,646 MT5 MT2 MT1 MT6 MT4 MT3 HDKS1 HDKS3 HDKS7 HDKS6 HDKS4 HDKS2 GS1 GS2 GS3 DGRR3 DGRR4 DGRR2 DGRR1 TTTT1 TTTT2 TTTT4 ,873 ,799 ,733 ,729 ,650 ,629 Rotated Component Matrix Component a ,797 ,714 ,711 ,608 ,603 ,894 ,875 ,845 ,805 ,778 ,725 ,658 ,776 ,768 ,724 Lần loại HDKS2 Kết phân tích nhân tố khám phá EFA (lần 2) biến độc lập sau: Bảng 4.10: Hệ số KMO kiểm định Barlett thành phần lần thứ and Bartlett's Kiểm tra KMO ,689 Hệ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 1277,198 Giá trị Chi-Square Mơ hình kiểm tra Bậc tự 210 Bartlett Sig (giá trị P – value) ,000 Total Variance Explained C o m p o n1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 T ot al 3, 9 3, 2, 1, 1, , Initi Extractio Rotation al n Sums Sums of Eige Squared %C T of%C T % C u ot u ot of u o mal o mal V m f u f 1 3, u1 3, ar1 u1 75 73 5 , , , ,5 , , 19 10 9 3 3, 3 2, 5 90 95 2 34 35 11 18 , , 2, , , 2, , , 64 65 1 29 24 3 13 15 1, 2, 38 33 , , , ,3 , , 49 45 1, 1, 47 49 8 50 51 21 26 1 , , , , 9 3 9 Rotated Component Matrix M T5 M T2 M T1 M T6 M T4 , , , , a HDKS1 ,813 HDKS7 H D H D H D G D G D G D G T T T T , 8, 7, 7, , 7, 7, Kết phân tích nhân tố khám phá EFA biến phụ thuộc sau: Bảng 4.11: Hệ số KMO kiểm định Barlett biến phụ thuộc Hệ số KMO M Gi Bậ ác hì Si g K , 106 5,3 , Total Variance Explained C o m p o1 I E n x i T %C T t %C o u o u t1 64 om 64 t1 64 om 64 , ,8 , ,8 ,8 04 04 04 04 20 84 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix C o , Y 83 Y , a PHỤ LỤC : KIỂM ĐỊNH THANG ĐO CRONBACH’S ALPHA (HIỆU CHỈNH) Hoạt động kiểm soát (HDKS) Bảng 4.12 Cronbach’s Alpha thang đo nhân tố hoạt động kiểm soát C Số ro qu n ,747 an Item-Total Statistics BT P T C i r h ro ế u nb n n n ac qu H 16,08,04,646,650 D ,535,693 K 15,98,50,434,729 S1 ,424,733 H 15,89,44,522,699 D PHỤ LỤC : PHÂN TÍCH HỒI QUY ed) Bảng 4.13: Bảng thốngHệ số tương quan Pearson Correlations Y M GH D T T Y MT GS , S, D, G , T , Pe ,, 51 4, 4, 4, 2, ars 5, ,, 01 1, 0, 0on , , , , , - H , , , D K , , , - S , , , , , - - - D , , , , G 0 0 R 7 R , T , , , , , T 0 0 0 0 0 0 T 0 T , , , , , , Y 3 1 M 1 1 1 T 61 61 61 61 61 61 G 6 6 6 S 1 1 1 6 6 6 H D 1 1 1 K 6 6 6 1 1 1 S R6TTTT 6Y 6 DGR Model Summary M od 1e l b R RAd St D j d u E , r1,82 , S , u ,781 20 (Constant), TTTT, HDKS, GS, MT, DGRR 7a Predictors: b Dependent Variable: Y Bảng 4.14: Bảng kết mơ hình hồi quy a ANOVA M S d M F S od u f e i el Regm a g , 25, 5,1 ress 83 67 io n6,981 ,043 132, 61 Re 81 a Dependent Variable: Y b Predictors: (Constant), TTTT, HDKS, GS, MT, DGRR Coefficients M od el U St S C n an i o sS da B g T l V td,157e , , ol I ( ,051 C ,268,021,463 13 7, , 1, 29 0, 961 o ,188,019,370 , 01, 941 n ,240,022,391 1, 0, , 01, 08 0, 972 s ,187,022,321 , 01, 929 t ,123,021,215,5 0, , 01, 980 0Y a a Dependent ,Variable: a Biểu đồ tần số Histogram Đồ thị phân tán phần dư ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - LÊ NGUYỄN TRƯỜNG AN MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ... 1541850066 I- Tên đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II- Nhiệm vụ nội dung: Thứ nhất, hệ thống hóa lý luận HT... quan trọng vấn đề này, tác giả lựa chọn đề tài Một số giải pháp hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh để nghiên cứu 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thành phố hồ chí minh , Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay