Mức độ ảnh hưởng của hệ thống thông tin kế toán đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng và bất động sản trên sàn HOSE

98 13 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 20:02

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - VŨ THỊ THU HÀ MỨC ĐỘ ẢNH HƢỞNG CỦA HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN SÀN HOSE LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế Toán Mã số ngành: 60340301 TP.HCM, tháng 04 năm 2015 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - VŨ THỊ THU HÀ MỨC ĐỘ ẢNH HƢỞNG CỦA HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN SÀN HOSE LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế Toán Mã ngành: 60340301 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN NGỌC HUY TP.HCM, tháng 04 năm 2015 CƠNG TRÌNH ĐƢỢC HỒN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hƣớng dẫn khoa học: TS.NGUYỄN NGỌC HUY (Họ tên chữ ký) Luận văn Thạc sĩ đƣợc bảo vệ Trƣờng Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 04 năm 2015 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T T P G T S T S T S T S C h Phản biện Phản biện Ủ viên, Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn đƣợc sữa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn TRƢỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP.HCM CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Vũ Thị Thu Hà Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 07/05/1984 Nơi sinh: Thanh Hóa Chun ngành: Kế tốn MSHV : 1341850012 I - Tên đề tài: Mức độ ảnh hƣởng hệ thống thơng tin kế tốn đến hiệu hoạt động doanh nghiệp xây dựng bất động sản sàn HOSE II - Nhiệm vụ nội dung: Phân tích, đánh giá mức độ ảnh hƣởng hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp xây dựng bất động sản niên yết HOSE Xác định phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động Từ đề xuất số giải pháp khuyến nghị hoàn thiện hệ thống thơng tin kế tốn nhằm nâng cao hiệu hoạt động cung cấp cho nhà đầu tƣ III - Ngày giao nhiệm vụ: 18/8/2014 IV - Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 15/03/2015 V - Cán hƣớng dẫn : Ts Nguyễn Ngọc Huy Học vị: Trƣởng khoa TCNH Trƣờng Đại học Kinh tế - Luật CÁN BỘ HƢỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) Ts Nguyễn Ngọc Huy KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn đƣợc cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn đƣợc ghi rõ nguồn gốc Học viên thực luận văn Vũ Thị Thu Hà ii LỜI CÁM ƠN Trƣớc hết, Tôi xin chân thành cám ơn Quý Thầy Cô Trƣờng Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức quý báu cho học trƣờng Đặc biệt, xin chân thành cám ơn Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy – Ngƣời Thầy giáo – Ngƣời hƣớng dẫn khoa học, tận tình hƣớng dẫn, chỉnh sửa, góp ý động viên tơi suốt trình thực luận văn Xin chân thành cám ơn đến tất bạn bè, đồng nghiệp trao đổi, thảo luận hỗ trợ tơi q trình thu thập tài liệu Xin cám ơn Gia đình tạo điều kiện thuận lợi, động viên cho tơi vƣợt qua khó khăn q trình nghiên cứu Một lần Tơi xin chân thành cám ơn kính chúc tất ngƣời dồi sức khỏe Trân trọng! Vũ Thị Thu Hà TÓM TẮT Bài viết để kiểm tra đánh giá mức độ ảnh hƣởng hệ thống thơng tin kế tốn đến hiệu hoạt động doanh nghiệp xây dựng bất động sản sàn HOSE giai đoạn 2011 – 2013 Nghiên cứu đánh giá yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động, đặc biệt yếu tố AIS Nghiên cứu đƣa ba yếu tố đo lƣờng hiệu hoạt động ROA, ROE BEP; Phân tích Anova cho thấy với biến phụ thuộc ROE BEP khơng có ý nghĩa thống kê, có biến ROA có ý nghĩa thống mức 99% ( hệ số Sig = 0,007) Do biến ROA đƣợc chọn làm biến phụ thuộc mơ hình Kết nghiên cứu cho thấy, biến tuổi mang dấu (-) ngƣợc chiều so với kỳ vọng ban đầu: tình hình thị trƣờng bất động sản xây dựng năm gần có dấu hiệu chựng lại, công ty hoạt động lâu năm buộc lòng phải tạm ngƣng lùi dự án thực hiện; mặt khác doanh nghiệp hoạt động lâu năm ngành thƣờng có sức ỳ nhiều doanh nghiệp mới, điều kiện thị trƣờng biến động mạnh thƣờng mức độ thích nghi không cao dẫn đến tác động tiêu cực đến kết Biến KT có tƣơng quan âm đến hiệu kết phù hợp với phân tích mơ tả cơng ty Việt Nam đa số chọn cơng ty kiểm tốn có chức đƣợc Sở giao dịch chứng khoán đồng ý, doanh nghiệp chọn cơng ty kiểm tốn nhóm Big4 nhằm tiết kiệm chi phí Hơn nhà đầu tƣ Việt Nam trọng đến việc chọn lựa cơng ty kiểm tốn Kết nghiên cứu cho thấy, biến AIS tƣơng quan dƣơng với hiệu hoạt động, chứng tỏ doanh nghiệp thực đầy đủ báo cáo kế toán, quy định, quy trình chuẩn mực báo cáo tài chính, có máy quản lý kế tốn tốt, phản ánh đầy đủ tình hình tài cơng ty, tạo hiệu ứng tích cực sách phát triển, nên tác động tích cực đến hiệu hoạt động doanh nghiệp Luận văn đem lại kết đóng góp định, tài liệu tham khảo hữu ích, góp phần cho ngƣời đọc hiểu đƣợc mức độ ảnh hƣởng hệ thống thơng tin kế tốn đến hiệu hoạt động doanh nghiệp xây dựng bất động sản sàn HOSE Tuy nhiên, thời gian chi phí nghiên cứu có hạn nên luận văn nhiều hạn chế, tập trung vào liệu thứ cấp lấy báo cáo tài đƣợc kiểm toán doanh nghiệp xây dựng bất động sản, khơng thể phản ánh hết mức độ ảnh hƣởng hệ thống thơng tin kế tốn đến hiệu hoạt động doanh nghiệp nói chung Đồng thời, luận văn nghiên cứu mức độ ảnh hƣởng hệ thống thơng tin kế tốn bắt buộc theo tiêu đƣợc công bố báo cáo tài chính, chƣa nghiên cứu sâu hệ thống thông tin khác thông tin mở Đây định hƣớng cho hƣớng nghiên cứu ABSTRACT This thesis is to examine and assess the impact of accounting information systems to operational efficiency of the construction business and real estate enterprises on the HOSE in the period 2011 - 2013 This study also evaluated factors affecting performance, especially AIS factor Research has also launched three factors measurement performance that is ROA, ROE and BEP; ANOVA analysis showed that ROE and BEP have been no statistical significance, except ROA variable with significant at 99% (Sig = 0.007 for the coefficient) Therefore variable ROA was chosen as the dependent variable in the model The study results showed that the age variable marked (-) reverse compared to initial expectations: due to the real estate market and the construction of recent years show signs of decline, the company has operations Perennial forced to halt or reverse the project is implemented; Other aspects of business activity in the sector are usually perennial bulbous more new businesses, so in terms of market volatility generally high level of adaptation not lead to a negative impact on results KT variable was negatively correlated to effective This result is consistent with the descriptive analysis because companies in Vietnam are mostly selected companies audit function and the Stock exchange is agreed They have not select Big4 audit team in order to save costs Moreover, investors in Vietnam seem less attention to the selection of the audit firm Results of the study showed a positive correlation with AIS processing performance This prove businesses to fully implement the accounting reports, regulations and procedures for financial reporting standards, which apparatus good accounting management Beside it also fully reflect the financial situation of the company Thus creating a positive effect in development policy, should impact positively on the performance of the business Thesis has brought results and certain contributions It is a useful reference, contributing to the reader to understand the impact of accounting information systems efficiency of business operations construction and real estate on the HOSE However, due to time and cost of the study is limited thesis is limited, focusing only on secondary data obtained on the financial statements have been audited by the construction business and real estate, therefore can not fully reflect the impact of accounting information systems to efficiently operate the business in general In the other hand, new point of thesis investigates the impact of accounting information systems required by the criteria are published in the financial statements, no in-depth study of information systems or information open This is a direction for further research TÓM TẮT CHƢƠNG Sau phân tích đánh giá thực trạng mơ hình chƣơng 4, chƣơng luận văn đƣa giải pháp dựa kết phân tích nhằm nâng cao hiệu hoạt động cho doanh nghiệp Kết từ mơ hình cho thấy, biến AIS có tƣơng quan dƣơng đến biến hiệu hoạt động cho thấy doanh nghiệp thực đầy đủ báo cáo kế tốn thuộc nhóm doanh nghiệp tn thủ quy định, quy trình chuẩn mực báo cáo tài chính, có máy quản lý kế tốn tốt, phản ánh đầy đủ tình hình tài cơng ty tạo hiệu ứng tích cực sách phát triển, huy động vốn,…tạo nên tác động tích cực đến hiệu hoạt động cho doanh nghiệp Dựa giải pháp, luận văn đƣa số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp xây dựng bất động sản Hầu hết doanh nghiệp thực đầy đủ báo cáo kế toán, tuân thủ quy định, quy trình chuẩn mực báo cáo tài chính, có máy quản lý kế toán tốt, phản ánh đầy đủ tình hình tài cơng ty tạo hiệu ứng tích cực sách phát triển tạo nên tác động tích cực đến hiệu hoạt động cho doanh nghiệp Trong phần cuối chƣơng, luận văn đƣa số hạn chế đề tài định hƣớng KẾT LUẬN Thị tƣờng xây dựng bất động sản nói riêng thị trƣờng chứng khốn nói chung trải qua khơng thăng trầm Sự thành công hay thất bại doanh nghiệp nhiều nguyên nhân, phải kể đến am hiểu hệ thống thông tin kế tốn nhƣ phải có phán đốn, khả phân tích thị trƣờng Cung cấp thơng tin đáng tin cậy, minh bạch nhiệm vụ cốt lõi mà nhà đầu tƣ đặt cho công ty niêm yết Kết nghiên cứu cho thấy, doanh nghiệp tuân thủ quy định, quy trình chuẩn mực báo cáo tài doanh nghiệp có máy kế tốn tốt, phản ánh đầy đủ tình hình tài cơng ty tao hiệu ứng tích cực phát triển nên tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp Luận văn, với hy vọng góp phần giúp ngƣời đọc hiểu đƣợc phần tầm quan trọng hệ thống thông tin kế tốn ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động doanh nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Abernethy et al., (1995), The impact of manufacturing flexibility on managementcontrol system and design Accounting, Organisations and Society, 20 (4), pp.241 – 258 Abernethy, M.A.; Guthrie, C.H (1994): “An empirical assessment of the “Fit” between strategy and management information system design”, Accounting and Finance, 34, 2, pp.49-66 Baard, V.C Van den Berg, A (2004), “Interactive Information Consulting System for South African Small Businesses”, South African Journal of Information Management, Vol.6, No.2 Bouwens, J.; Abernethy, M.A (2000), “The consequences of customization on management accounting design”, Accounting, Organizations and Society, 25,3,pp.221-259 Boockholdt, J (1999), Accounting information systems processing and transaction control Mac-Graw-Hill companies, 5, pp.433-444 Chenhall, R.H (2003), Management control system design in its organizational context: findings from research-based prevention and directions for the future Accounting, organizations and society, 28 (2-3), pp.127-168 Chenhall Morris (1986), The Role of Sophisticated Accounting System in Strategy Management1 The International Journal of Digital Accounting Research Vol 4, N 8, 2004, pp 125-144 Corbey, M.H (1995), Logistiek management en management accounting, Ph.D thesis, Eindhoven University of Technology [„Operations management and management accounting‟ – in Dutch] Collin Dey, (2010), Determinants of corporateinternet financial reporting evidence from VietNam, University of Stirling, (8/2010) 10 Dr Amal Yassin Almajali (2012) “Factor Affecting the Financial Perform of Jordanian Insurance Companies Listed at Amman stock Exchange” Journal of Management Reasearch, Vol.4 11 Ta Quang Binh, (2012), "Voluntary Disclosure information in the Annual Reports of Non financial Listed Companies: The case of Vietnam", Journal of Applied Economics and Business Research, (2012), pp.69-90 12 Nguyen Ngoc Diep Nguyen Anh Phong (2013), “The factors effect to the financial efficiency of FDI (Foreign Direct Investment ) Enterprises Located in Ho Chi Minh City – Viet Nam”, Asian Economic and Financial Review, (2013), 3(6), pp.703-713 13 Nicolaou, A., (2000), A model of effective prevention awareness in accounting information systems: Coordinate the organization and effects controls International Journal of Accounting Information Systems, 1, pp.91-105 14 Marriot, N and Marriot, P (2000), Professional accountants and the development of a management accounting service for the small firm: barriers and possibilities, Management accounting research, 11, pp 475-492 15 Modigliani, F and M.H Miller, (1958), The cost of capital, corporation finance and the theory of investment American Economic Review, pp.261-297 16 Rajan, R.G and L Zingales, (1995), What we know about capital structure? Some evidence from international data Journal of Finance, 50(5), pp.1421-1460 17 Romney, M B and Steinbart, P J (2000) Accounting Information Systems (8th Edition), Reading, MA:Addison-Wesley 18 Rodriguez, M.A.,(2004),“Advances Towards a Societal-Scale Decision Support System,” University of California at Santa Cruz Masters Thesis, Computing Science Department, (6/2004) 19 FIEGENER, M.K (1994), “Matching Business-Level Strategic Controls to Strategy: Impact on Control System Effectiveness”, Journal of Applied Business Research, 10, 1, pp.25-34 20 Elliot, R K (1992), The third wave breaks on the shores of accounting Accounting Horizons, 6(2), pp.61-85 21 Ittner, C.D.; Larcker, D.F (1997), “Quality Strategy, Strategic Control Systems, and Organizational Performance”, Accounting, Organizations and Society, 22, 3/4, pp.293-314 22 Fama and French (1998), “Dividend Yields and Expected stock returns”, Journal of Financial Economics, pp.3-25 23 Langfield-Smith, K (1997), System management and control strategies: A critical review Accounting, organizations and society, 22 (2), pp.207-232 24 Panco, R., and Korn, H (1999), “Understanding Factors of Organizational Mortality: Considering Alternatives to Firm Failure”, xem http://www.eaom.org 25 Gelinas,Sutton & Oram (1999), Accounting Information Systems, South– Westem College Pub, Cincinnati 26 Gerdin, J., Greve, J (2004), Form suitable backup in management accounting research considered important Accounting, organizations and society, 29, 3-4, pp.303-326 27 Gul, F.A (1991), “The effects of Management Accounting Systems and Environmental Uncertainty on Small Business Managers‟ Performance”, Accounting and Business Research, 22, 85, pp.57-61 28 Henrik Hansen, John Rand and Finn Tarp (2002) “SME Growth and Survival in Vietnam: Did Direct Government Support Matter?” xem www.vnep.org.vn 29 Karmarkar et al., (1990), Choosing manufacturing production control and cost accounting systems In R.S Kaplan (Ed.), Measures forManufacturing Excellence ,pp 353 – 396 30 Kharuddin et al., (2010), Information System and Firms‟ Performance: The case of Malaysian Small Medium Enterprises, Vol.3,No.4 (10/2010), pp.25-37 31 Israelsen, P and J.M Reeve (1998), Profit reporting and analysis in complex market and manufacturing environments Journal of Cost Management, 12 (4), pp.16 – 32 32 Ismail, N A (2007) The impact of information technology on performance: The mediating role of management accounting systems Jurnal Teknologi , 46 (E), pp.27-44 33 Ittner, Larcker, Bouwens, & Abernethy (2000), Strategy quality, control strategy, and organizational performance Accounting, organizations and society, 22 (3/4), pp.293-314 34 Johnsson, S and A Grohnlund (1988), Life with a sub-contractor: new technology and management accounting Accounting, Organisations and Society, 13 (5), pp.512 – 532 35 Joshua Abor (2005), The effect of capital structure on profitability: An empirical analysis of listed firms in Ghana, The Journal of Risk Finance 6, pp 438445 36 Urquiza et al., (2010), "Disclosure theories and disclosure measures", Revista Espanxola De Financiaciosn Y Ontabilidad, Vol 39, n.º 147 · (9/2010), pp 393415 37 Rahel Tsehaye Zemichael (2010), “The Impact of Board composition on Accounting Profitability of the Firm”, A Study of Large Caps in Sweden, pp.26-48 38 Rashid et al., (2001), The Evolution of ERP Systems: A Historical Perspective Hossain, J Ptrick, & M Rashid, Enterprise Resource Planning: Global Opprtunities & Challenges, pp.1-16 39 Saira Hharuddin et al., (2010), Information System and Firms‟ Performance: The Case of Malaysian Small Medium Enterprises, Vol.3, No.4 (10/2010), pp 2833 40 Sajady, H., Dastgir, M., & Hashemnejad (2008), Assessing the effectiveness of accounting information systems International Journal of Information Science & Technology, (2) 41 Yang, H M., Lin, S W., and Koo, L T (2011), The impact of internal control adaptive computerized operations on performance African Journal of Business Management, (20) 42 Zuraidah et al., (2012), Capital structure effect on firms performance: Focusing on conumers and industrials sectors on Malaysian firms International Review of Business Research papers, (5), pp 137 – 155 43 Nguyễn Thị Hồng Anh (2009), “Hệ thống thơng tin kế tốn cơng ty TNHH Maersk Việt Nam – thực trạng giải pháp” 44 Lê Quốc Bình (2000), “Xây dựng hệ thống thông tin & lập báo cáo tài cơng ty thƣơng mại có nhiều đơn vị thành niên” 45 Bùi Xuân Hải (2007), Học thuyết đại diện vấn đề pháp luật cơng ty Việt Nam, Tạp chí Khoa học Pháp lý, số 4/2007 46 Võ Thị Ánh Hồng (2008), “Các giải pháp nâng cao tính hữu dụng thơng tin kế tốn q trình định nhà đầu tƣ thị trƣờng chứng khoán Việt Nam” 47 Nguyễn Bích Liên (2012), “Xác định kiểm sốt nhân tố ảnh hƣởng chất lƣợng thơng tin kế tốn mơi trƣờng ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp doanh nghiệp Việt Nam 48 Nguyễn Quốc Nghi (2010), “Một số khuyến nghị nâng cao khả tiếp cận sách hỗ trợ Chính phủ cho DNNVV Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh Tạp chí Đảng Cộng Sản 49 Huỳnh Thị Vân (2013),”Nghiên cứu mức độ công bố thơng tin kế tốn doanh nghiệp ngành xây dựng yết giá sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 50 Ngô Thị Thu Hằng, Lê Thị Kim Sơn, Nguyễn Thị Thùy Dung (2013), “Tác động hệ thống TTKT đến mức độ tồn gian lận sai sót doanh nghiệp nhỏ vừa Hà Nội”, tạp chí khoa học phát triển 2013, tập 11, số 4, pp 565-573 51 Báo cáo tài kiểm tốn doanh nghiệp niêm yết sàn chứng khốn Hồ Chí Minh (HOSE) năm 2011, 2012, 2013 52 Bộ Tài Chính, “Chế độ kế tốn doanh nghiệp” Ban hành theo định số 15/2006/QĐ-BTC, http:www.mof.gov.com.vn 53 Bộ Tài Chính, “Chuẩn mực kế tốn – chuẩn mực chung”, ban hành theo định số 165/2002/QĐ-BTC, 2003, http:www.mof.gov.com.vn 54 Bộ Tài Chính, “Hƣớng dẫn việc cơng bố thơng tin thị trƣờng chứng khốn” ban hành theo thông tƣ số 52/2012/TT-BTC (05/4/2012), http:www.mof.gov.com.vn 55 http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/lanh-dao-bo/nganh-xay-dung-tongket-cong-tac-nam-2013-va-trien-khai-ke-hoach-nam-2014.html PHỤ LỤC 01 DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN HOSE M S TK ã t nL c CC 10 ôn C ET 30 C 32 6C 1 11 31 71 81 02 2 ôn 9 60 14 13 T C I T 11 C C GT 21 DC 42 ôn C I T 15 C C NT 45 C SC T C 00 CT 51 C 55 GC T C I T 24 C C 1ô 10 n C 3ô 99 GC 56 C 15 Côn T C L T 19 C 10 GC T C I T 14 C C CT 10 C C I T 30 C C ST 50 C 7C C Côn T GC K L 3 11 5 5 1 N g 7/ 5/ 2 1/ 7/ / 4/ 0/ / 1 8/ 8/ 2/ 9/ / 0/ / 7/ 9/ 3/ / / / / 7/ M S TK K ã t nL L c C 20 T ô 62 EnC 26 26 ôn 5 27 5C 14 ôn 28 FC 24 C Côn 35 3 T C ETổ 63 ng C IC 13 T 3 C MC 47 T C IC 72 T 2 C 19 34 1C C L ôn 25 ôn DgC 10 T C GTổ 14 14 ng 2 83 HC C 18 94 ATC 10 0 GTC 75 T 4 C GC 71 71 ôn 8 g C RT 36 C 27 C ôn 4 CgC 90 T 0 C 27 27 45 CC ATC 71 71 T C CC 69 ô 8 CnC 20 5 51 52 N g 4/ 8/ / 8/ / / 4/ 5/ 8/ 1/ 4/ 3/ 0/ 4/ 5/ 5/ 2/ / 1 4/ T 0 / Tổ Cng 39 38 / C C HT 75 1/ C C 14 1 A T GC 4/ 26 ôn 5/ M S TK ã t nL c BC 35 45 GTC 12 T L C 63 ôn 6 NgC 10 96 6 6 64 6 68 97 ôn C 13 C L T 10 C 12 GC T C TT 74 C C ST 10 C C L ôn 20 g C CT 10 C C 38 RT H T C 24 Tậ 92 CC p C I T 10 C 30 HC ôn CC 14 T XT K L 12 13 12 7 9 10 92 N g 0/ 5/ / 5/ 2/ 5/ 7/ 1 1 5/ 6/ 3/ 7/ / / 1/ 9/ PHỤ LỤC 02 KẾT QUẢ CHẠY MƠ HÌNH Model Summary(b) Ad S t R R j u S d GROW, AGE, TT, KT, AIS, SIZE, DB a Predictors: (Constant), b Dependent Variable: ROA Mo 1del ANOVA(b) S u d M F S m f e i 007 20 2002 20 R u a Predictors: (Constant), GROW, AGE, TT, KT, AIS, SIZE, DB b Dependent Variable: ROA Mo del Regressi on Coefficients(a) Unstand ardized B St d Mo del (Consta 014 nt) 003 A 004 Sta nda rdi Bet a t - - I - - S S 0 I - - Z 003 a Dependent Variable: ROA E Colline arity V S Tol i era I Normal P-P Plot of Standardized 1.00 Residual 75 Expected Cum Prob 50 25 0.00 0.00 25 50 Observed Cum Prob ANOVA(b) S u d M F S m e i 020 202 015 209 R a uPredictors: (Constant), GROW, AGE, TT, KT, AIS, SIZE, DB b Dependent Variable: ROE Mo del Regressi on 75 1.00 Coefficients(a) Mo del (Consta nt) U n s B St - d St an da Bet a t 0 09 A 0 16 - - I 0 - - S S - 0 I - - Z 0 04 a Dependent Variable: ROE E Collin earity V S Tol I i era 1 9 8 1 1 ANOVA(b) S u d M F S m e i 008 202 011 209 R u a Predictors: (Constant), GROW, AGE, TT, KT, AIS, SIZE, DB b Dependent Variable: BEP Mo 1del Regressi on Coefficients(a) U n s Sta nda rdi B St Bet Mo 1del d a (Consta 0 - - nt) A 0 I 0 - S S - - I - - Z 0 a Dependent Variable: BEP E Colline arity V S Tol I i era 8 ... cao hiệu hoạt động cho doanh nghiệp xây dựng bất động sản 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Yếu tố hệ thống thơng tin kế tốn ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động doanh nghiệp? Mức độ ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động. .. tổng quan hệ thống TTKT mức độ ảnh hƣởng hệ thống TTKT đến hiệu hoạt động doanh nghiệp BĐS xây dựng Phân tích, đánh giá mức độ ảnh hƣởng hệ thống TTKT doanh nghiệp ngành xây dựng bất động sản niên... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - VŨ THỊ THU HÀ MỨC ĐỘ ẢNH HƢỞNG CỦA HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN SÀN
- Xem thêm -

Xem thêm: Mức độ ảnh hưởng của hệ thống thông tin kế toán đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng và bất động sản trên sàn HOSE , Mức độ ảnh hưởng của hệ thống thông tin kế toán đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng và bất động sản trên sàn HOSE

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay