Mức độ sẵn sàng của các doanh nghiệp tư nhân khi tham gia đầu tư theo hình thức hợp tác công tư trong các dự án nhà ở xã hội tại thành phố hồ chí minh

110 8 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 20:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM HỒNG THỊ VÌNH MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÂN KHI THAM GIA ĐẦU THEO HÌNH THỨC HỢP TÁC CƠNG TRONG CÁC DỰ ÁN NHÀ HỘI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 TP.Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM HỒNG THỊ VÌNH MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÂN KHI THAM GIA ĐẦU THEO HÌNH THỨC HỢP TÁC CƠNG TRONG CÁC DỰ ÁN NHÀ HỘI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS VƯƠNG ĐỨC HỒNG QN TP.Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn PGS.TS Vương Đức Hoàng Quân Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Hồng Thị Vình ii LỜI CẢM ƠN Trước hết xin gửi lời cám ơn chân thành đến PGS.TS Vương Đức Hoàng Quân - người Thầy tận tâm hướng dẫn, bảo ý tưởng, kiến thức, nội dung luận văn đặc biệt phương pháp nghiên cứu khoa học để hiểu rõ cách nghiên cứu khoa học Tôi xin trân trọng cảm ơn đến tất thầy kiến thức kinh nghiệm từ giảng mà thầy truyền đạt q trình học tập trường Đại học công nghệ TPHCM Đồng thời xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo nhà trường q Thầy, Cơ, giáo vụ Phòng Quản lý Khoa học Đào tạo sau Đại học, trường Đại học cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho tơi có hội hồn thành luận văn Tôi xin gửi lời cám ơn đến gia đình, đồng nghiệp bạn bè hết lòng ủng hộ động viên tác giả suốt thời gian thực luận văn Luận văn chắn không thêt tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp xây dựng Quý Thầy Cơ Các Bạn Trân trọng Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2016 Học viên thực luận văn Hồng Thị Vình TĨM TẮT Với nguồn ngân sách có hạn, nhà nước khơng thể dùng ngân sách để chi cho tất phúc lợi hội, có việc xây dựng nhà hội cho công nhân viên chức, người có cơng, người thuộc sách hỗ trợ từ nhà nước… Việc kêu gọi doanh nghiệp nhân đầu vốn hỗ trợ nhà nước việc làm tất yếu Và để có hợp tác hiệu nhà nước nhân khơng thể thiếu việc áp dụng mơ hình PPP Bài nghiên cứu kiểm tra yếu tố tác động đến mức độ sẵn sàng doanh nghiệp nhân tham gia đầu theo phương thức PPP dự án nhà hội Nghiên cứu định tính thực phương pháp thảo luận nhóm Kết nghiên cứu định tính kết hợp với nghiên cứu liên quan nhằm đưa mơ hình nghiên cứu ban đầu Nghiên cứu định lượng thực gồm có 27 biến quan sát sử dụng thang đo Likert điểm Số lượng bảng câu hỏi hợp lệ sử dụng cho nghiên cứu định tính 180 bảng Dữ liệu thu thập xử lý phần mềm SPSS phiên 22.0 với số công cụ chủ yếu thống kê mơ tả, phân tích yếu tố khám phá EFA, kiểm định độ tin cậy thang đo thông qua hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích phương sai (Anova) Kết thống kê mô tả nghiên cứu cho thấy hỏi sẵn sàng tham gia đầu tỷ lệ doanh nghiệp nhân khơng sẵn sàng và, hồn tồn khơng sẵn sàng chiếm 86% Nguyên nhân chủ yếu Lợi nhuận đầu chưa cao, chưa thu hút doanh nghiệp nhân tham gia đầu Sau kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha, biến đạt yêu cầu nên ta tiếp tục phân tích yếu tố khám phá EFA Sau thực hồi quy tuyến tính phương pháp bình phương bé OSL (Ordinary Least Squares) Kết cho thấy có yếu tố tác động đến mức độ sẵn sàng tham gia doanh nghiệp nhân mức độ quan trọng yếu tố xếp theo thứ tự giảm dần sau: (1)Lợi nhuận đầu tư; (2) Năng lực bên tham gia; (3) Tìm kiếm đối tác tin cậy; (4) Môi trường pháp lý; (5) Môi trường kinh tế vĩ mô; (6) Chia rủi ro phù hợp Do giả thiết liên hệ tuyến tính không bị vi phạm Kết kiểm định ANOVA cho thấy khơng có khác biệt vốn lĩnh vực kinh doanh ảnh hưởng đến sẵn sàng đầu doanh nghiệp nhân theo hình thức PPP vào lĩnh vực nhà hội Qua đó, đề tài nghiên cứu đề xuất số kiến nghị nhằm thu hút đầu khu vực nhân vào nhà hội theo phương thức PPP Đề tài có hạn chế định thời gian phạm vi đối tượng nghiên cứu hạn hẹp (chỉ Thành phố Hồ Chí Minh) Đây hướng mở cho nghiên cứu đề tài tương lai ABSTRACT With a limited budget, the state budget cannot be used to pay for all the welfare, including the construction of social housing for the workers and employees contributed for the state with the government policies of support … The call for the investment of private enterprises increases funds to support for government is the work of nature Moreover, to be effective cooperation between the public and private sector is indispensable to apply the PPP model The research paper is applied for the factors affecting the readiness of private enterprises to invest in the form of PPP in the housing projects Qualitative research is done by means of group discussions The results of qualitative research adding with the relevant research that leads to provide original research model Quantitative research was conducted and included 27 variables observed using 5- point Likert scale The number of valid questionnaires used for the qualitative study of 180 pounds The collected data is processed by SPSS 22.0 with some key tools such as descriptive statistics, factor analysis to discover EFA, testing the reliability of the scale through the Cronbach 's Alpha , analysis of variance ( ANOVA ) Statistical results described in this study showed that when asked about the readiness to invest is the proportion of private enterprises that is not ready and completely ready to occupy 86 % The main reason is because investment is not high profit; fail to attract private businesses to invest After testing the Cronbach's alpha coefficient, all the variables are satisfactory, so we continue to explore factor to find out analysis EFA Then, it is performed the linear regression by the least squares method OSL (Ordinary Least Squares) The Results showed that there are factors affecting readiness level participation of private enterprise and the importance of the elements are arranged in descending order as follows: (1) return on investment; (2) The capacity of the parties; (3) Searching for a reliable partner; (4) The legal environment; (5) macroeconomic environment; (6) Risk Sharing fit … Therefore, the assumption of linear association is not violated The test results of ANOVA showed there are no differences between capital and business areas affecting investment readiness of private companies in the form of PPP in the field of social housing Thereby, the research has suggested a number of recommendations in order to attract the investment of the private sectors in social housing in the form of PPP Indeed, the theme has certain limitations in terms of time and scope of the study subjects are limited (only in Ho Chi Minh City) It is also an opening trend for the study guide on this subject in the future vii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT v LỤC MỤC vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT x DANH MỤC HÌNH xi DANH MỤC BẢNG BIỂU xii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .5 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa nghiên cứu 1.7 Kết cấu đề tài nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Tổng quan mơ hình hợp tác cơng (PPP) 2.1.1 Khái niệm PPP 2.1.2 Đặc điểm phương thức PPP .8 2.1.3 Các hình thức thựchình PPP .9 2.1.4 Những yếu tố tạo nên thành công PPP 11 2.1.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến doanh nghiệp nhân tham gia PPP 16 2.2 Tổng quan Nhà hội 17 2.2.1 Khái quát chung 17 2.2.2 Lợi ích doanh nghiệp nhân tham gia PPP dự án nhà hội 17 2.3 Tổng quan lý thuyết mức độ sẵn sàng doanh nghiệp 19 2.4 Tổng quan nghiên cứu trước 20 2.4.1 Tổng quan nghiên cứu PPP 20 2.4.2 Tổng quan nghiên cứu Nhà hội 21 2.4.3 Tổng quan nghiên cứu mức độ sẵn sàng 25 2.5 Tóm tắt chương .26 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 27 3.1 Quy trình thực nghiên cứu 27 3.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 29 3.3 Định nghĩa biến 30 3.3.1 Biến phụ thuộc 30 3.3.2 Biến độc lập .30 3.4 Mẫu nghiên cứu phương pháp thu thập liệu 34 3.4.1 Mẫu nghiên cứu: .34 3.4.2 Phương pháp xử lý phân tích liệu 35 3.4.2.1 Phân tích mơ tả: 35 3.4.2.2 Kiểm định đánh giá thang đo: 35 3.4.2.3 Phân tích hồi quy bội .36 3.4.2.3 Phân tích ANOVA 37 3.5 Xây dựng thang đo 37 3.6 Tóm tắt chương 41 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42 4.1 Kết thống kê mô tả 42 4.1.1 Thống kê mô tả Vốn (quy mô) doanh nghiệp 42 4.1.2 Thống kê mô tả sẵn sàng đầu doanh nghiệp .42 4.1.3 Thống kê mô tả lĩnh vực kinh doanh doanh nghiệp 44 4.1.4 Thống kê mô tả thang đo .44 LN 02 ,5 -,3 ,4 LN 06 ,6 , , ,3 NL CB TG 04 ,6 ,5 -,4 NL CB TG 05 ,5 ,3 ,5 -,3 ,5 ,4 ,4 NL CB TG 03 ,5 -,5 CS RR PH 03 ,3 ,3 NL CB TG 01 ,3 NL CB TG 02 ,3 CS -,4 -,6 ,3 ,5 ,3 ,5 -,6 -,5 ,5 ,3 -,4 -,4 ,3 ,3 ,4 ,3 -,4 ,4 ,3 -,3 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix C TK DT 01 TK DT 04 TK DT 02 ,8 ,8 ,7 ,7 ,7 ,6 ,6 TK DT 03 ,6 LN 03 ,5 LN 01 LN 05 ,6 , , ,7 ,7 ,6 ,5 ,4 a NL CB TG 05 ,4 ,4 ,7 ,6 ,6 CS RR PH 03 , ,5 ,7 CS RR PH 01 ,7 ,7 ,6 CS RR PH 04 ,7 CS RR ,6 , ,7 ,7 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Co mp 7 ,5 ,6 -,1 -,3 ,2 ,2 , 0 ,1 ,1 ,3 ,1 ,7 ,5 -,0 -,7 ,3 ,1 ,5 4 -,0 -,0 ,0 -,8 ,5 , ,1 -,5 ,6 ,1 ,1 ,2 ,3 -,0 -,1 -,2 -,0 ,0 ,2 ,0 ,0 -,0 -,0 ,0 -,0 -,6 ,7 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization PHÂN TÍCH YẾU TỐ CHO CÁC BIẾN ĐỘC LẬP SAU KHI LOẠI LN03 KMO and Bartlett's Test K ,6 a i 325 s ,0 e Communalities I Ex LN 01 1, 00 LN 02 1, 00 LN 1, ,4 ,4 ,6 ,5 LN 05 TK DT TK DT TK DT TK DT MT PL MT PL MT PL MT PL KT VM KT VM KT VM KT VM NL CB NL CB NL CB NL CB NL CB CS RR CS RR CS RR CS RR 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 ,6 ,7 ,6 ,6 ,7 ,4 ,6 ,6 ,5 ,5 ,6 ,4 ,5 ,4 ,5 ,6 ,6 ,4 ,5 ,3 ,6 ,4 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained C o m 10 11 12 13 I Extraction Rotation To % Cu To % Cu To % Cu tal of mu tal of mu tal of mul 4, 1 4, 1 2, 1 00 9700 9797 448 3 2 3, 423, 422, 738 02 02 67 9, 9, 9, 8 00 00 861 7, 7, 8, 2, 2, 2, 4 43 6, 43 6, 37 8, 14 14 811 3 5, 5, 8, 5 2, 2, 2, 3, 17 17 339 05 05 32 3, 57 31 31 631 3, 1, 1, 2, 69 69 21 3, 741 2, 1, 1, 2, 2, 9951 51 15 2 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 , 2, , 2, , 5 1, , 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, , 81 , 97 66 98 98 87 90 42 41 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix C TK DT 04 LN 03 TK DT 01 LN 05 TK DT 03 LN 04 LN 01 LN 02 NL CB TG 04 NL CB TG 05 NL CB TG 03 ,6 -,4 ,629 -,3 ,5 -,5 ,5 ,5 , ,3 ,5 -,4 ,5 -,3 ,4 ,6 ,3 -,3 ,6 ,5 -,3 -,3 -,4 ,5 ,5 -,3 ,5 ,4 -,3 , -,4 ,5 ,5 ,3 ,3 ,3 ,3 ,3 ,3 -,5 -,6 ,5 -,5 ,3 ,5 -,4 ,3 a MT PL 04 CS ,3 ,3 ,3 ,4 -,4 , -,3 , Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted a Rotated Component Matrix C TK DT 01 ,8 ,8 ,7 TK DT 04 ,7 ,7 TK DT 02 ,7 ,6 TK DT 03 ,6 ,6 LN 03 ,7 LN 05 ,6 LN 01 ,4 ,7 ,5 LN 04 ,7 LN 02 ,6 ,6 ,5 NL CB TG 03 ,7 ,7 ,7 NL CB TG 02 ,6 , NL CB TG 01 , , Component Transformation Matrix Co mp ,6 ,613 -,1 ,1 ,1 ,7 -,7 ,3 -,0 -,3 ,2 ,3 ,5 ,1 -,1 , , ,1 ,0 ,1 ,1 ,2 ,0 -,6 -,2 ,0 ,7 ,3 -,6 -,8 , ,3 , -,0 PHÂN TÍCH EFA CHO BIẾN PHỤ THUỘC KMO and Bartlett's Test Kai , ser7 Me yer4 Olki 15 n Me , asu Y01 Y02 Y03 Y04 Y05 Y06 Communalities In E iti x , , 52 , 407 , , 41 Total Variance Explained I Extraction Rotation ni Sums of Sums of Co To % Cu To % Cu To % Cu mp tal of mu tal of mu tal of mul 2, 33,2, 3 1, 3 01 01 21 521 140 14 1 0 5 1, 321, 10 532 392 02 02 1, 53 1 2 28 , 45 a Component Matrix C m , Y0 755 , Y0 636 , Y0 608 , Y0 586 PHỤ LỤC 05: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI Variables Entered/Removed Mo Var del LO a V a ri M IN H U Ent er A N, N A b Model Summary A S t R R dd , ,6 , 1, 60 Mo del Mo S d M F del u e Re 16 4173 2, gre ssio 1179 n Model (C on sta ANOVA S i, Unst St anda a rdize n B St B d e 1, 41 , Coefficients Colli t Si , , 45 T ol V I , , , 16 , , 00 ,9 1, , 1 , , 10 , , 03 ,9 1, , , , 0062 , , 20 ,9 1, , , , , 0212 , , 0052 , , , 00 , 32 ,8 1, 1, , , , 0672 13 , ,1 00 ,8 M OI T R U O N G P H a ,8 1, a a Dependent Variable: MUCDOSANSANG Collinearity Diagnostics V a D TI M KI N R L i Eig Co (Co M O N A U OI m en ndi nst 1 6, 1,,00 , ,00 , , , , 02 00 00 0 ,0 1,00 , ,00 , , , , 24 00 1 ,0 1,00 , ,40 , , , , 41 00 0 ,0 1,00 , ,11 , , , , 12 80 0 ,0 2,00 ,11 ,29 , , , , 13 6 ,0 2,02 , ,08 , , , , 02 01 ,0 4,98 , ,12 , , , , 10 06 a Dependent Variable: MUCDOSANSANG Residuals Statistics Pre dict ed Val ue Std Res M M M S N in a e t 22,0 180 8 14 180 , , 05 180 1,5 3, ,0 , 180 3, 983 a Dependent Variable: MUCDOSANSANG BIỂU ĐỒ HISTOGRA a a ĐỒ THỊ Q-Q PLOT CỦA PHẦN CHUẨN HÓA ĐỒ THỊ PHÂN TÁN SCATTERPLOT PHỤ LỤC 06: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH SỰ KHÁC BIỆT VỐN Test of Homogeneity of Variances MUCDOSANSANG Le ve , 84 d f d S f i 177 , ANOVA MUCDOSANSANG B Su m 17 8, 17 e t w d M f ea 7, 3, 6, F , S i , LVKD Test of Homogeneity of Variances MUCDOSANSANG Le ve 2, d f d S f i 176 , ANOVA MUCDOSANSANG Su Bet we en Gro ups d M 3 17 3, 17 4, 6, F S , , PHỤ LỤC 07: DANH SÁCH CÁC CƠNG TY KHẢO SÁT ST T1 Cơ ng Cơ ng Cô ng Cô ng Ct y Cô ng Ty Cô ng Cô ng Ct yCô 01 11 ng Cô ng Cô 21 31 ng Cô ng Cô 41 61 ng Cô ng Cô ng Ty Cô 71 ng Cô 81 ng Cô 92 02 ng Cô ng Cô 12 22 ng Cô ng Cô 32 42 ng Ct yCô 52 62 ng Ct yCô 72 82 ng Cô ng Cô 93 03 ng Cô ng Cô 13 23 ng Cô ng Cô 33 ng Cô ng Cô 53 ng Cô 63 ng Cô 73 83 ng Cô ng Ct 94 04 yCô ng Cô 14 24 ng Cô ng Ct 34 44 yCô ng Cô 54 64 ng Cô ng Ct 74 84 yCt yCô 95 05 ng Cô ng Ct 15 25 yCô ng Cô 35 45 ng Cô ng Cô 55 65 ng Do an Cô 75 85 ng Cô ng Ct yCô ng Ty Cô 16 ng Cô 26 36 ng Cô ng Cô 46 56 ng Cô ng Cô 66 76 ng Ct yCô 86 97 ng Ct yCô 07 17 ng Cô ng Cô ng Cô 37 ng Cô 47 ng Cô 57 67 ng Ct yCô 77 87 ng Ct yCô 98 08 ng Cô ng Cô 18 28 ng Cô ng Ct 38 48 yCô ng Cô 58 68 ng Ch iCô 78 88 ng Ct yCô 99 09 ng Cô ng Cô 19 29 ng Cô ng Cô 39 49 ng Cô ng Ch 59 69 iCô ng Cô 79 89 ng Cô ng Cô 10 010 ng Cô ng Cô 110 210 ng Cô ng Ct 310 410 yCô ng Cô 510 610 ng Cô ng Ct 710 810 yCô ng Cô 911 ng Ct y 11 Cô 111 ng Cô 211 ng Cô 311 411 ng Ct yCô 511 611 ng Cô ng Cô 711 811 ng Cô ng Cô 912 012 ng Cô ng Ct 112 212 yCô ng Cô 312 412 ng Ct yCô 512 612 ng Cô ng Cô 712 812 ng Cô ng Cô 913 013 ng Cô ng Cô 113 213 ng Cô ng Cô 313 413 ng Cô ng Cô 513 613 ng Cô ng Cô 713 813 ng Cô ng Cô 914 014 ng Cô ng Cô 114 214 ng Cô ng Cô 314 414 ng Cô ng Cô 514 614 ng Cô ng Cô 714 ng Cô ng 14 Cô 915 ng Cô 015 ng Cô 115 215 ng Cô ng Cô 315 415 ng Cô ng Cô 515 615 ng Cô ng Cô 715 815 ng Cô ng Cô 916 016 ng Cô ng Cô 116 216 ng Cô ng Ct 316 416 yCt yCô 516 616 ng Cô ng Cô 716 816 ng Cô ng Cô 917 017 ng Cô ng Cô 117 217 ng Cô ng Cô 317 417 ng Cô ng Cô 517 17 ng Cô ng Ch i Nh 17 Cô 817 ng Cô 918 ng Cô ng ... CÔNG NGHỆ TP.HCM HỒNG THỊ VÌNH MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHI THAM GIA ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP TÁC CƠNG TƯ TRONG CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI THÀNH PHỐ HỒ... tư nhân tham gia đầu tư vào Nhà xã hội theo hình thức PPP Vì vậy, tác giả chọn đề tài nghiên cứu Mức độ sẵn sàng doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư theo hình thức hợp tác cơng tư dự án nhà xã. .. 42 Hình 4.2 - Mức độ sẵn sàng đầu tư vào dự án nhà xã hội tư nhân 43 Hình 4.3 - Nguyên nhân mức độ sẵn sàng đầu tư vào dự án nhà xã hội tư nhân 43 Hình 4.4 - Lĩnh vực kinh doanh doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Mức độ sẵn sàng của các doanh nghiệp tư nhân khi tham gia đầu tư theo hình thức hợp tác công tư trong các dự án nhà ở xã hội tại thành phố hồ chí minh , Mức độ sẵn sàng của các doanh nghiệp tư nhân khi tham gia đầu tư theo hình thức hợp tác công tư trong các dự án nhà ở xã hội tại thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay