Nâng cao hiệu quả của hệ thống thông tin kế toán nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh bình phước

138 7 0
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 20:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ THƢƠNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN – NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH BÌNH PHƢỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số ngành: 60340301 TP Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ THƢƠNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN – NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH BÌNH PHƢỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN VĂN TÙNG TP Hồ Chí Minh, Tháng năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƢỢC HỒN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hƣớng dẫn khoa học: TS TRẦN VĂN TÙNG Luận văn Thạc sĩ đƣợc bảo vệ Trƣờng Đại học Công nghệ TP.HCM ngày … tháng …… năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm : S T C h PGS TS PG Ph S b TS Ph Ng b TS Ngu TS U Ph v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn đƣợc sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn TRƢỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHÒNG QLKH – ĐTSĐH NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày… tháng… năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên Ng ày, Ch uy ITê : N : : K G: iN N: ơP M: S1 NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN – NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH BÌNH PHƢỚC II- Nhiệm vụ nội dung: Thứ nhất, xác định nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Bình Phƣớc Thứ hai, xây dựng kiểm định mơ hình nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Bình Phƣớc Thứ ba, kiến nghị đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Bình Phƣớc III- Ngày giao nhiệm vụ : 15/02/2017 (QĐ 305/QĐ-ĐKC) IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ : 30/08/2017 V- Cán hƣớng dẫn CÁN BỘ HƢỚNG DẪN TS Trần Văn Tùng : TS.TRẦN VĂN TÙNG KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Nâng cao hiệu hệ thống thơng tin kế tốn- nghiên cứu thực nghiệm doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Bình Phước” cơng trình nghiên cứu riêng Kết nghiên cứu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình nghiên cứu Tơi xin cam đoan giúp đỡ việc thực luận văn đƣợc cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Học viên thực luận văn Nguyễn Thị Thƣơng ii LỜI CẢM ƠN Luận văn đƣợc hoàn thành Trƣờng Đại học Cơng nghệ TP.HCM Trong q trình làm luận văn nhận đƣợc nhiều giúp đỡ để hồn tất Trƣớc tiên tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy TS Trần Văn Tùng tận tình hƣớng dẫn, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm cho tơi suốt q trình thực luận văn tốt nghiệp Xin gửi lời cảm ơn đến quý Thầy Cô trƣờng Đại học Công nghệ TP.HCM đóng góp nhiều ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn quý báu cho Tôi thời gian học cao học vừa qua Tôi xin cảm ơn nhân viên Cục thuế tỉnh Bình Phƣớc, lãnh đạo, anh chị, bạn bè cơng ty nhiệt tình tham gia trả lời câu hỏi tạo điều kiện giúp đỡ thu thập mẫu phiếu khảo sát trình thực luận văn Mặc dù, luận văn đƣợc hoàn thành khả tác giả Tuy nhiên, hạn chế mặt thời gian khả chun mơn, luận văn có nhiều sai sót Kính mong nhận đƣợc cảm thơng lời bảo tận tình thầy bạn Học viên thực Luận văn Nguyễn Thị Thƣơng TÓM TẮT Việt Nam bƣớc hội nhập với kinh tế khu vực giới Với phát triển khoa học, công nghệ thơng tin nhƣ nay, đòi hỏi việc cung cấp TTKT phải đƣợc thực cách nhanh chóng, kịp thời, xác đáng tin cậy, để phục vụ cho quản lý việc định Vì vậy, tổ chức hệ thống TTKT DN có chất lƣợng vấn đề đáng quan tâm Thông tin kế tốn có vai trò quan trọng, đặc biệt q trình hội nhập trở nên quan trọng Thơng tin kế tốn cung cấp thông tin phản hồi đối tƣợng quản lý Nếu khơng có thơng tin này, hệ thống quản lý kinh tế bị đình trệ Mặt khác, có vai trò quan trọng đối tƣợng sử dụng khác Đồng thời, kế toán hỗ trợ đắc lực cho cơng cụ quản lý khác phát huy tốt tác dụng chúng Trên sở lý thuyết hệ thống thông tin kế toán, nghiên cứu thực nghiệm đƣợc thực trƣớc Tác giả xây dựng mơ hình giả thuyết nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Bình Phƣớc Dữ liệu thu thập từ Doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn Tỉnh Bình Phƣớc với cỡ mẫu 200 mẫu, liệu đƣợc xử lý kỹ thuật phân tích độ tin cậy thơng qua hệ số Cronbach’Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA mơ hình hồi quy tuyến tính Kết nghiên cứu cho thấy có nhân tố tác động đến hiệu hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Bình Phƣớc: Sự tham gia nhà quản lý vào việc thực AIS; Kiến thức AIS nhà quản lý; Kiến thức kế toán nhà quản lý; Khả vận dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa; Mức độ ứng dụng CNTT cơng tác kế tốn; hiệu tƣ vấn từ chun gia bên ngồi Từ luận văn đề xuất số kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu hệ thống thông tin kế tốn doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Bình Phƣớc Vì nâng cao hiệu hệ thống thơng tin kế toán cho doanh nghiệp nhỏ vừa – nghiên cứu thực nghiệm Bình Phƣớc vấn đề cần thiết đáng quan tâm ABSTRACT Vietnam is gradually integrating into the regional and world economy With the current development of science, technology and information, the provision of Accounting Information must be done quickly, promptly, accurately and reliably, in order to serve the management and decision making Therefore, organizing the accounting information system in qualified businesses is a very interesting issue Accounting information has an significant role, especially in the process of integration, it becomes even more important The information provided by the accountant is become the feedback on the subject of management Without this information, the whole economic management system would be stagnant On the other hand, it plays an important role for different users At the same time, accountants also effectively support other management tools to best maximize their effects Based on the theories of accounting information system and previous experience research, the author buldt a model and hypothesis to study factors which affect accounting information systems of small and medium-sized enterprises in Binh Phuoc province The data collected from small and medium-sized enterprises in Binh Phuoc province with samples of 200, it is processed by reliability analysis technique via Cronbach’Alpha, Exploratory Factor Analysis (EFA) and linear regression model The result shows that there are factors affecting efficiency of accounting information system of small and medium-sized enterprises in Binh Phuoc: the participation of managers in AIS work; AIS knowledge of the manager; accounting knowledge of the manager; the ability to apply the accounting regime in small and medium-sized enterprises; degree of IT application in accounting work; and effective advice from external experts From that, the study recommended some ideas and solutions to improve the enfficiency of accounting information system of small and medium-sized enterprises in Binh Phuoc province Therefore, improving the efficiency of the accounting information system of small and medium enterprises by Experimental research in small and medium enterprises in Binh Phuoc Province is a necessary and interesting issue MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM TẮT iii ABSTRACT .iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ x DANH MỤC CÁC BẢNG .xi PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát: 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu: 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.5.1 Nghiên cứu định tính 1.5.2 Nghiên cứu định lƣợng 1.6 Ý nghĩa đề tài 1.6.1 Về khía cạnh khoa học 1.6.2 Về khía cạnh thực tiễn 1.7 Cấu trúc luận văn: CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU 1.1 Các nghiên cứu nƣớc 1.2 Các nghiên cứu nƣớc 11 1.3 Nhận xét xác định khe hổng nghiên cứu 14 1.3.1 Nhận xét nghiên cứu nƣớc 14 1.3.2 Nhận xét nghiên cứu nƣớc .14 HQAIS2 VCu amu Fr P l lati eq e i ve 5 Val id 1.0 1.0 1.5 49 24 24 26 5 10 53 53 79 0 42 21 21 100 20 0 HQAIS3 VCu amu Fr P l lati eq e ve Val 2.0 2.0 i 2.0 id 61 3 5 10 5 35 20 HQAIS4 VCu amu Fr P l lati eq e ve Val 1.0 1.0 i 1.0 id 59 2 5 10 5 34 20 HQAIS5 VCu amu Fr P l lati eq e ve Val 2.0 2.0 i 2.0 id 62 3 0 95 4 39 5 20 HQAIS6 VCu amu Fr P l lati eq e ve Val 1.5 1.5 i 1.5 id 59 2 98 4 40 20 0 Phụ lục 5: Kết nghiên cứu thống kê mô tả mẫu LOAIHINH F P r er ce Va C e 1597 lid on C 33 on D 4.4 oa 00 To 2001 tal VC au lm i79 u 79.5 16 96.0 100 10 THOIGIANTLAP VC F P a u r e l m e rc Va D 35 17 i 17u 17.5 lid uo 5 Tu 52 26 26 43.5 tre 0 Tu 14 7.0 7.0 50.5 tre Tr 99 49 49 100 en 5 To 20 1 tal 0 VON VC F P a u r e l m e rc Va D 92 46 i 46u 46.0 lid uo 0 Tu 58 29 29 75.0 10 0 Tu 43 21 21 96.5 20 5 Tu 3.5 3.5 100 50 To 20 1 tal 0 LAODONG VC F P a u r e l m e rc Va D 71 35 i 35u 35.5 lid uo 5 Tu 80 40 40 75.5 10 0 Tu 23 11 11 87.0 50 5 Tu 4.5 4.5 91.5 10 Tr 17 8.5 8.5 100 en To 20 1 tal 0 VITRI VC F P a u r e l m Va Gi 23e rc11 i 11u 11.5 lid a 5 P 23 11 11 23.0 ho 5 K 65 32 32 55.5 e 5 K 89 44 44 100 e 5 To 20 1 tal 0 HOCVAN V C F P a u r e l m e rc i Va D 71 35 35 35 u lid 5.5 C 76 38 38 73 ao 0.5 Tr 53 26 26 100.0 un 5 To 20 1 tal 0 NGANHNGHE VC F P a u r e l m e rc Va Th 21 10 i 10u 10.5 lid uo 5 Di 82 41 41 51.5 ch 0 S 70 35 35 86.5 an 0 X 16 8.0 8.0 94.5 ay K 11 5.5 5.5 100 To 20 1 tal 0 TGIANSDMAYTINH VC F P a u r e l m e rc u Va D 4.5i 4.5 lid uo Tu 32 16 16 20.5 0 Tr 15 79 79 100 en 5 To 20 1 tal 0 Phụ lục 6: Thống kê mô tả biến Sự tham gia nhà quản l việc thực AIS Item Statistics S t M d e T G Q L1 T G Q L2 N 0 0 2 Kiến thức nhà quản l AIS Item Statistics S t M d e K T 74 Q L1 K 76 T Q L2 N 0 0 Kiến thức kế toán nhà quản l Item Statistics K T K T S t M d e 90 86 N 0 Khả vận dụng chế độ kế toán DNNVV Item Statistics K N V D K S t M d N e 2 93 1 2 0 Mức độ ứng dụng CNTT vào cơng tác kế tốn Item Statistics M D U D M S t M d e 73 70 N 0 0 Hiệu tƣ vấn chuyên gia bên Item Statistics H Q T V S t M d e 95 1 97 N 0 Phụ lục 7: Kết phân tích hệ số Cronbach’s Alpha biến Item-Total Statistics B i ế T P r h u ƣ C T ƣ r o n n n n Sự tham gia nhà quản lý T 11.42 6.284 574 G 69 10.89 6.621 649 Q L1 11.17 7.154 482 T 64 10.96 7.426 526 G Kiến thức nhà quản lý K 11.73 3.195 617 T 69 11.71 3.152 603 Q L1 11.72 3.117 570 K 70 11.69 3.572 507 T Kiến thức kế toán nhà K 2.77.754.788 T 2.76.827.788 K T Khả v n dụng chế độ K 4.813.290 765 N 86 4.772.952 817 V D 4.863.267 784 82 Mức độ ứng dụng CNTT M 7.641.488 576 D 67 7.581.561 577 U D 7.681.555 589 67 Hiệu tư vấn từ chuyên H 2.50.955.776 Q 2.51.904.776 T V Hiệu AIS: Alpha = H 19.34 8.917 636 Q 87 19.33 8.371 750 AI S 19.43 8.597 691 85 19.40 8.462 774 H 19.41 8.957 572 Q AI 19.38 8.217 789 86 S Phụ lục 8: Phân tích EFA Phân tích EFA biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy B ar T e S p A p df 153 Si g .000 Total Variance Explained Extract Rotati ion on Initial Sums Sums Eige of% C of% Cu %C u u mu Co T T To m m lati o o o mp ot ot tal ul ul 2 ve 7 7 48 3 1 1 8 4 4 1 7 7 42 8 1 3 2 9 31 36 5 8 9 09 9 4 10 9 81 11 25 12 7 7 3 13 8 76 59 14 8 8 1 15 7 16 8 7 17 1 18 1 6 3Method: 5Component Analysis Extraction Principal 716 Rotated Component Matrix a C K N V D 89 89 75 86 74 K N V D K N V D 84 73 80 70 77 68 76 57 75 K T Q L3 K T Q L1 93 K 93 91 T Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Compo n - Component Analysis Extraction Method: Principal Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Phân tích EFA biến phụ thuộc hành vi gian lận KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .847 Bartlett's Approx Chi-Square 701.493 Test of Sphericity df 15 Sig .000 Total Variance Explained C o T o Extra ction Ini Sums tia of%C %C u u om T o m o 6f ul f6 ul 4 4 2 7 3 Extraction Method: Principal Component Analysis a Component Matrix C pone H Q 87 AI S 86 H Q AI S 83 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Phụ lục 9: Phân tích tƣơng quan hồi quy tuyến tính bội Ma trận tƣơng quan Correlations T G TG QL Pe ars on Co rrel ati on K T M D H Q K T H Q Si 0 20 * taile * KT QL Pe ars on Co rrel ati on K N 0 * * 0 taile 20 2 * * 20 20 * * 20 * * Si 20 1 * KN 20 * VD Pe ars on Co 20 20 rrel ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) Các thông số thống kê biến độc lập Coefficients Mo d (C on sta nt) U n s Bt St T G Q d St an da rdi B e 2 Collin S earity i Statis V g T I ol 81 7 0 L Variable: HQAIS a Dependent a Chỉ tiêu đánh giá mức độ ph hợp mơ hình Model Summary M o 1d b RA St R d d D S j E ur q rr bi 2.026 u 512 40 a Predictors: (Constant), KTKT, KTQL, HQTV, KNVD, TGQL, MDUD b Dependent Variable: HQAIS Kiểm định độ ph hợp mơ hình nghiên cứu ANOVA S M Mo d e u del m f a n5 36 R e 29 g F S g 000 a b a Dependent Variable: HQAIS b Predictors: (Constant), KTKT, KTQL, HQTV, KNVD, TGQL, MDUD Phụ lục 10: Đồ thị phân tán phần dƣ chuẩn hóa ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ THƢƠNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN – NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH BÌNH PHƢỚC... NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN – NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH BÌNH PHƢỚC II- Nhiệm vụ nội dung: Thứ nhất, xác định nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hệ. .. Định nghĩa hệ thống thông tin kế toán 17 2.1.2 Các thành phần hệ thống thông tin kế toán .17 2.1.3 Chức hệ thống thơng tin kế tốn 18 2.1.4 Phân loại hệ thống thông tin kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả của hệ thống thông tin kế toán nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh bình phước , Nâng cao hiệu quả của hệ thống thông tin kế toán nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh bình phước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay