Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ tại các kho bạc nhà nước trên địa bàn tỉnh tây ninh

184 11 0
  • Loading ...
1/184 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 20:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM TRẦN THỊ NGỌC TRANG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÁC KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số ngành: 60340301 TP.HCM, Tháng năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM TRẦN THỊ NGỌC TRANG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÁC KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số ngành: 60340301 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS.NGUYỄN QUYẾT THẰNG TP.HCM, Tháng năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS NGUYỄN QUYẾT THẮNG Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 08 tháng 10 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T T 1P G 2P G 3P G 4T S 5T S C h P b P b Ủ vi Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận văn TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên Ng ày, Ch uy ên : T : : K ế G iớ N M S H : N : T : NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÁC KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH II- Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến Hệ thống kiểm soát nội Kho bạc Nhà nước địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2014 đến năm 2016 Từ kết hồi quy Logit, tác giả đề số giải pháp có giá trị để giúp nhà quản lý có định chiến lược mang lại hiệu cho việc kiểm soát hệ thống kiểm soát nội Kho bạc Nhà nước địa bàn tỉnh Tây Ninh III- Ngày giao nhiệm vụ : 15/02/2017 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ : 22/7/2017 V- Cán hướng dẫn CÁN BỘ HƯỚNG DẪN :TS NGUYỄN QUYẾT THẮNG KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội Kho bạc Nhà nước địa bàn tỉnh Tây Ninh” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực luận văn Trần Thị Ngọc Trang ii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, muốn gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu, lãnh đạo Viện đào tạo sau đại học, Ban chủ nhiệm khoa quý giảng viên Khoa Kế toán trường đại học Cơng nghệ TP Hồ Chí Minh tạo điều kiện tốt suốt trình học tập, nghiên cứu, thực bảo vệ luận án cấp Gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nhà giáo ưu tú TS Nguyễn Quyết Thắng, người hướng dẫn khoa học tận tình giúp đở, hướng dẫn tơi từ suốt trình học tập làm luận án Tơi xin chân thành cảm ơn tồn thể Ban Giám đốc Phòng KBNN Tây Ninh, KBNN huyện quý đồng nghiệp dành thời gian quý báu để trả lời vấn cung cấp thơng tin hữu ích để tơi thực nghiên cứu Sau xin gửi lời cảm ơn đến gia đình bạn bè động viên, giúp đỡ trình làm luận văn Học viên thực luận văn Trần Thị Ngọc Trang TÓM TẮT Nghiên cứu thực với mục tiêu trọng tâm là: (1) Xác định yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội Kho bạc Nhà nước địa bàn tỉnh Tây Ninh, (2) Đưa kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội Kho bạc Nhà nước địa bàn tỉnh Tây Ninh Nghiên cứu tiến hành qua hai giai đoạn nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng Nghiên cứu định tính tiến hành cách thảo luận nhóm chun gia với chuyên gia công tác Kho bạc Nhà nước địa bàn tỉnh Tây Ninh, qua xác định yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội Kho bạc Nhà nước địa bàn tỉnh Tây Ninh: (1) Mơi trường Kiểm sốt, (2) Đánh giá rủi ro, (3) Hệ thống Kiểm sốt, (4) Thơng tin truyền thơng, (5) Hệ thống Giám sát, (6) Tự kiểm tra kiểm tra chéo Nghiên cứu định lượng thực thông qua bảng câu hỏi khảo sát, sử dụng phân tích hồi quy đa biến thông qua phần mềm SPSS 20.0 với cỡ mẫu 215 quan sát Với mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm đánh giá thực trạng tìm giải pháp nhằm hồn thiện HTKSNB KBNN địa bàn tỉnh Tây Ninh tác giả tiến hành nghiên cứu nội dung sau: Đầu tiên tìm hiểu sở lý luận HTKSNB dựa tảng báo cáo COSO đưa năm yếu tố HTKSNB bao gồm: Mơi trường kiểm sốt; Đánh giá rủi ro; Hoạt động kiểm sốt; Thơng tin truyền thông; Giám sát Đây yếu tố để đánh giá thực trạng HTKSNB KBNN địa bàn tỉnh Tây Ninh nhằm đưa KBNN Tây Ninh đạt mục tiêu: Hoạt động hữu hiệu hiệu quả; Bảo đảm tính trung thực đáng tin cậy báo cáo tài chính; Tuân thủ luật lệ quy định Tiếp tác giả tiến hành khảo sát thốngtình hình thực tế HTKSNB KBNN địa bàn tỉnh Tây Ninh, từ đưa đánh giá thực trạng HTKSNB, thấy mặt làm được, mặt hạn chế nguyên nhân tồn làm tảng đề xuất giải pháp hoàn thiện để giảm bớt nguy rủi ro tiềm ẩn quản lý quỹ ngân sách Bảo vệ tài sản khỏi bị hư hỏng, mát, hao hụt, gian lận, lừa gạt, trộm cắp Đảm bảo CBCC tuân thủ nội quy, quy chế ngành quy định pháp luật, kiểm tra giám sát chấn chỉnh, khắc phục triệt để nhằm đảm bảo an toàn tiền tài sản nhà nước giao quản lý, hoàn thành nhiệm vụ trị đơn vị hệ thống Kho bạc Nhà Nước Nghiên cứu số hạn chế kích thước mẫu chưa thực lớn, tính đại diện chưa cao nên đánh giá chủ quan nhóm đối tượng làm sai lệch kết nghiên cứu Các hạn chế tiền đề cho hướng nghiên cứu ABSTRACT This research was conducted with a focus on two objectives: (1) Identify the factors affecting the internal control system in the State Treasury in Tây Ninh province, (2) Proposed recommendations and solutions to improve the internal control system in the State Treasury in Tây Ninh province The research was conducted in two phases is qualitative research and quantitative research Qualitative research was conducted by expert group discussions with professionals working in the State Treasury in Tây Ninh province, which identified six factors that affect the control system in the State Treasury in Tây Ninh province: (1) control environment, (2) risk assessment, (3) control system, (4) Information and communications, (5) supervision, (6) Self-check and cross-check Quantitative research was conducted through a questionnaire survey, using Multivariate regression analysis through SPSS 20.0 software with a sample size of 215 observations The aims of the research study are also to assess the present situations to give solutions to improve the internal control system in the State Treasury in Tây Ninh province The author has studied the contents as follows: The first is to investigate the rationale for the literature review of the internal control system based on five factors in reports issued by COSO They are listed as follow: control environment; risk assessment; control activities; information and communication; supervision These are the basic factors to assess the situation of the internal control system at the State Treasury in Tây Ninh province Mastering these factors can help the branches operate effectively by giving exact and reliable financial reports within law and regulation framework Then the author has conducted a statistics survey about actual situation of the internal control system at the State Treasury in Tây Ninh province to give evaluations of it The results of the evaluations will expose all the positive as well as negative feedbacks that can be used to consult the State budget management about complete solutions to reduce potential risks in the management of budget T3 704 79 T4 712 92 T5 719 83 15 15 15 Item-Total Statistics T1 S S C C c c or r al e al re o M e ct n 15 T2 T3 T4 T5 15 15 15 15 Thông tin truyền thông (lần 2) Reliability Statistics C r o n 78 N of It e Item Statistics M St N e d T1 83 76 15 T2 91 15 68 T3 79 15 T4 92 15 70 2 Item-Total Statistics TT TT TT S S c c al e al M 11e 92 C C o r r o r n 57 11 07 60  Hệ thống giám sát (lần 1) Reliability Statistics C r o n 737 G S1 G S2 G S3 G N of Ite ms Item Statistics M St e d 4 9 N 5 Item-Total Statistics e Vari ct b Mea anc e a n if e if d ch S 6 6 7 S S S 10 .5 26 6 10 58 Hệ thống giám sát (lần 2) Reliability Statistics C r o n N of Ite 4ms Item Statistics M St e d S1 44 N 1 S2 95 S3 71 S4 85 15 15 15 15 tem-Total Statistics S S S S S C C c c or r al e al re o M e ct n 11 11 11 11  Tự kiểm tra kiểm tra chéo Reliability Statistics C r o n 782 N of Ite m Item Statistics M St N e d 1.1 T1 68 65 15 T2 07 15 98 T3 81 15 1.1 T4 95 03 15 T5 53 T 15 977 Item-Total Statistics S S C C c c or r al e al re o M e ct n 15 T 14 10 15 T 15 10 15 T  10 Hệ thống kiểm soát nội Reliability Statistics C r o n 79 N of Ite ms Item Statistics M St N e d T1 89 695 15 T2 98 78 T3 85 15 15 Item-Total Statistics S c al e M T T S C C c or r al re o e ct n 4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 4.3.1 Phân tích nhân tố khám phá EFA biến độc lập Lần 1: KMO and Bartlett's Test Ka ise rMe yer Ol 8 43 Total Variance Explained Co m p o n1 T o t 8a 1 Initi al Eige %Cu m o u3 1 4 1 0 8 Extracti on Sums T % o t o al 6 Rotatio n Sums C T % Cu ot u m al o 3m 1u 1 3 0 3 8 1 7 9 1 1 2 2 1 8 9 1 9 9 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix Co M T M T M T M T 7 M T 6 R R a K T K T K S K S K S K S K S T T T T T T T T G S G S G S G S Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in 10 iterations Lần K T Ka iseA 248 03 Ba rtle Co Ini Extraction Rotation tia Sums of Sums of m T % o Cu T% o Cu T% of Cu o Vari mul o Vari mul o Vari mul po 18.5 3 3 1 74 1 1 1 7 2.0 5 7 5 399 4 5 1 4 3 41.7 3 30 9 1.5 7 618 8 4 71.2 58 8 1.1 0 963 3 Total Variance Explained 73 1 67 65 58 55 54 50 49 45 40 40 38 2 35 32 30 26 24 19 2 8 4 1 72 75 77 79 81 83 85 87 89 90 92 93 95 96 97 98 99 10 0.0 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix R R R R R R R R 3 R R M T a K T K T T T T T T T T T K S K S K S K S G S G S G S G S Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 4.3.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA biến độc lập KMO and Bartlett's Test Ka , ise r1 Me yer Ol , kin Me Communalities T T I Ex n tra , , , , Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Co mp one nt T o , 3 I E Ext rac % C T % C of u o of u 7 7 1 , 1 4 , 4 4 2 Extraction Method: Principal Component Analysis 4.4 Phân tích tương quan Pearson Correlations M R T R P r n C r 2 t 1 5 S i g ( t a i l e d ) N 5 ** K C T T 642 00 2 1 5 * * 65 1** * * * * * * 0 0 0 5 * * ** 0 0 * K S T T G S 0 0 53 ** * * * * * * 0 0 0 62 ** * 2 * * 1 0 0 0 2 2 2 21 1 1 1 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 4.5 Phân tích hồi quy b Model Summary M od el R R A St D d ur d Err bi S j a Predictors: (Constant), KT, GS, KS, MT, TT, RR b Dependent Variable: CT ANOVA a Mod Su d Me F S el m f an i Re 62 r 00 i 2 Re d a Dependent Variable: CT b Predictors: (Constant), KT, GS, KS, MT, TT, RR Coefficients M e (Co ns n MT KS TT GS U S S Colline n i arity ta s g Statistic t n s a d S B To V t e ler I 2 77 01 1 43 1 88 1 12 58 a Dependent Variable: CT a a Residuals Statistics Pr ed ict ed Va lu e M M M St N in a e d 9 5 9 a Dependent Variable: CT 4.6 Phân tích khác biệt 4.6.1 Sự khác biệt theo giới tính Test of Homogeneity of Variances CT L e v e d f 1 d f 2 S i g ANOVA CT B et w e e n Su m d Me f an F S i 53 4.6.2 Sự khác biệt theo độ tuổi Test of Homogeneity of Variances CT L e v e d f d S f i g ANOVA CT S d M F u e m a 3 7 1 B et w e e n S i g 4.6.3 Sự khác biệt theo trình độ học vấn Test of Homogeneity of Variances CT L e v e d f d f 2 S i g CT B et w e e n S d M F S u e i m a g 2 88 2 1 ANOVA 4.6.4 Sự khác biệt theo nghề nghiệp Test of Homogeneity of Variances CT L e v e d d f f S i g ANOVA CT Be tw ee n Gr ou S d M F u e m a 3 2 5 3 1 S i g ... NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÁC KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH II- Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến Hệ thống kiểm soát nội. .. giá ảnh hưởng nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội Kho bạc Nhà nước địa bàn tỉnh Tây Ninh 2.2 Mục tiêu cụ thể: - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống KSNB KBNN địa bàn tỉnh Tây Ninh. .. tác Kho bạc Nhà nước địa bàn tỉnh Tây Ninh, qua xác định yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội Kho bạc Nhà nước địa bàn tỉnh Tây Ninh: (1) Môi trường Kiểm soát, (2) Đánh giá rủi ro, (3) Hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ tại các kho bạc nhà nước trên địa bàn tỉnh tây ninh , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ tại các kho bạc nhà nước trên địa bàn tỉnh tây ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay