Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế thành phố hồ chí minh

120 8 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 20:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - TRỊNH THỊ LIÊN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế tốn Mã số ngành:60340301 Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 05 năm2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - TRỊNH THỊ LIÊN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QỦA KIỂM SOÁT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành:60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHAN ĐÌNH NGUN TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHAN ĐÌNH NGUYÊN Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM ngày 23 tháng 04 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T T P G S T S P T S H P G S T S Tr C h Phản biện Phản biện Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn PGS.TS Phạm Văn Dược TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày tháng năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: TRỊNH THỊ LIÊN Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: Nơi sinh: Thanh Hoá 06-01-1973 Chuyên ngành: Kế toán MSHV: 1441850025 I-Tên đề tài:Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp cục thuế Thành Phố Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: + Xác định nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động thu nộp thuế TNDN Cục thuế TP.HCM + Kiểm định tác động nhân tố đến hoạt động quản lý thuế TNDN Cục thuế TP.HCM + Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm đạt hiệu qủa thu thuế TNDN Cục thuế TP.HCM III- Ngày giao nhiệm vụ:ngày 10 tháng 09 năm 2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: ngày 10 tháng năm 2017 V- Cán hướng dẫn khoa học :PGS.TS PHAN ĐÌNH NGUYÊN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) PGS.TS Phan Đình Nguyên KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác tơi thực dựa kết khảo sát thực tế Cục Thuế TP HCM Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn TRỊNH THỊ LIÊN ii LỜI CÁM ƠN Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn đến tất Quý thầy giảng dạy chương trình Cao học kế tốn, người truyền đạt cho tơi kiến thức hữu ích kế tốn làm sở cho thực tốt luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Phan Đình Nguyên tận tình hướng dẫn cho tơi thời gian thực luận văn Thầy hướng dẫn, bảo cho nhiều kinh nghiệm thời gian thực đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất Cô, Chú, Anh, Chị công tác Cục Thuế TP HCM tận tình giúp đỡ việc tham gia trả lời bảng khảo sát góp ý thiếu sót bảng khảo sát Sau xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình ln tạo điều kiện tốt cho tơi suốt q trình học thực luận văn Do thời gian có hạn kinh nghiệm nghiên cứu khoa học chưa nhiều nên luận văn nhiều thiếu sót, mong nhận ý kiến góp ý Q Thầy/Cơ anh chị học viên Xin chân thành cảm ơn! TP HCM, tháng 03 năm2017 Học viên TRỊNH THỊ LIÊN iii TÓM TẮT Luận văn “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu qủa hoạt động kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh” tiến hành với mục đích khảo sát đánh giá hiệu hoạt động kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp cục thuế Thành Phố Hồ Chí Minh, kiểm định mối quan hệ thành phần với hiệu hoạt động kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh Nghiên cứu thực thông qua phương pháp nghiên cứu định tính định lượng sử dụng nguồn liệu thu thập từ trình khảo sát cách thức vấn cán thuế công tác Cục Thuế TP.HCM, sau tiến hành kiểm định giả thuyết đặt mơ hình nghiên cứu Thang đo đánh giá sơ thông qua phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha phân tích nhân tố khám phá EFA Mơ hình lý thuyết kiểm định thơng qua phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính bội Kết phân tích từ liệu thông qua phần mềm SPSS 20.0 cho thấy hiệu công tác tra, kiểm tra quan trọng mơ hình hồi quy, thứ tự Tăng cường phối hợp phòng, phận quan hữu quan khác đứng vị trí quan trọng thứ 2, Kế hoạch tra, kiểm tra tra chuyên đề đứng vị trí quan trọng thứ 3, Hệ thống sách, pháp luật thuế đứng vị trí quan trọng thứ 4, Hệ thống kiểm sốt thuế TNDN Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh đứng vị trí quan trọng thứ 5, Chấp hành pháp luật thuế người nộp thuế đứng vị trí quan trọng thứ cuối Mức độ tin cậy hồ sơ khai thuế Trong Luận văn tác giả có đề nghị giải pháp nhằm thúc đẩy yếu tố đồng thời đưa số kiến nghị dành cho Chính Phủ Tổng Cục Thuế ABSTRACT Thesis "Factors Affecting the Efficiency of Corporate Income Tax Control in the HCMC Taxation Department HCM "was conducted for the purpose of surveying and evaluating the effectiveness of corporate income tax control at the Ho Chi Minh City Department of Taxation, as well as examining the relationship between the components and efficiency of tax control activities Enter the business at the tax department of Ho Chi Minh City The research was conducted through quantitative research using data collected from the survey by interviewing tax officials who tested the hypotheses posed in the research model lamb The scale is preliminarily assessed through Cronbach's Alpha reliability analysis and EFA discovery factor analysis The theoretical model was tested through multiple linear regression analysis Results from data analysis through SPSS 20.0 software show that the effectiveness of inspection and testing is the most important in the regression model, followed by improved coordination between divisions and divisions And other relevant agencies are in second place, Inspection Plan; The effectiveness of the inspection and examination in the third most important position, the system of tax policies and laws ranked the fourth important position, the CIT control system at the Ho Chi Minh City Department of Taxation took the important position Thursday, taxpayers' tax compliance ranked sixth and lastly credibility with regard to tax returns In the thesis, the authors propose solutions to promote these seven factors and also make recommendations to the Government, the General Departmet of Taxation MỤCLỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iiii ABSTRACT iv MỤCLỤC vi DANH MỤC CÁC x TỪ DANH VIẾT MỤC TẮT CÁC BẢNG xi DANH SÁCH HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ xii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.3 Mục tiêu, đối tượng, phạm vi 1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 1.3.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa thực tiễn đề tài .5 1.6 Kết cấu luận văn KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Giới thiệu thuế NDN 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Vai trò thuế TNDN 2.1.3 Nội dung thuế thu nhập doanh nghiệp 10 2.1.3.1 Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 10 2.1.3.2 Doanh nghiệpthu nhập chịu thuế, phải nộp thuếTNDN 10 2.1.3.3 Căn phương pháp tính thuếTNDN 11 2.1.3.4 Thu nhập tính thuế .11 2.1.3.5 Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 12 vii 2.2 Kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp 13 2.2.1 Khái niệm, vai trò, đặc điểm 13 2.2.1.1 Khái niệm 13 2.2.1.2 Đặc điểm 14 2.2.1.3 Vai trò 14 2.2.2 Sự cần thiết kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp 15 2.2.3 Nội dung kiểm soát thuếTNDN 17 2.2.3.1 Mục tiêu kiểm soát thuếTNDN 17 2.2.3.2 Nội dung – quy trình kiểm sốt thuế thu nhập doanhnghiệp .18 2.3 Các nghiên cứu trước 23 2.3.1 Các nghiên cứu nước 23 2.3.2.Các nghiên cứu nước 264 2.4 Mơ hình nghiên cứu .30 Kết Luận Chương 35 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.1 Giới thiệu .33 3.2 Thiết kế nghiên cứu quy trình nghiên cứu 33 3.2.1 Thiết kế nghiên cứu 33 3.2.2 Quy trình nghiên cứu 34 3.3 Xây dựng điều chỉnh thang đo 35 3.4 Phương pháp điều tra mẫu .39 Kết luận Chương 40 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 41 4.1 Giới thiệu .41 4.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo thông qua hệ số Cronbach’s Alpha 42 4.2.1 Đánh giá thang đo 43 4.2.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 45 4.2.2.1 Phân tích nhân tố khám phá EFA lần .45 4.2.2.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA lần2 ( Lần cuối) 49 C c C ác D oa nh T r ì n III.Mức độ tin cậy hồ sơ M 11 ức độ M ức độ M ức độ ti T h ời hạ nT ỷ su N ộ p IV Hệ thống kiểm soátTthuế TNDN h ô n 12 g t V i ệ c 12 B ộ 12 m áy C ác qu y trì n C ục th uế liê V Xây dựng kế hoạch tra, Kế ho ạc h Vi ệc th an hK ế ho ạc h 5 5 5 th VI Hiệu công tác tra, kiểm P h 5 â n N ă n K in h Ứ n g d K ỹ n VII Tăng cường phối hợp S ự p h S ự p h 5 5 S ự p h VIII Hiệu hoạt động kiểm soát thuế S ố th uế C ục th uế C c h Cảm ơn quan tâm hợp tác nhiệt tình quý anh/ chị Chúc anh/chị sức khỏe thành công PHỤ LỤC2 Kiểm tra hệ số Cronbach's Alpha C N ro n ,801 5o S c a l e C 13 S ,4 T 71 C 13 S ,5 S Cr c C on a o ba l rr ch e9 e ,711 's ,725 , ,590,761 ,552,773 ,560,772 ,518,783 C N ro n ,718 5o S c a l e C 11 H ,7 P 98 L 11 C ,8 C N ro n ,738 6o S Cr c C on a o ba l rr ch e3 e ,479 's ,669 , ,449,680 ,487,665 ,509,660 ,476,674 S c a l e D 16 T ,2 C 97 D 16 T ,4 C 38 S Cr c C on a o ba l rr ch e7 e ,466 's ,703 , ,470,706 ,621,660 ,496,695 ,406,720 ,404,719 , C N ro n ,805 5o H T K S H S c a l e 12 ,3 10 12 ,1 S Cr c C on a o ba l rr ch e8 e ,461 's ,803 , ,635,754 ,650,749 ,674,740 ,540,783 C N ro n ,819 3o S c a l K e6 H , T K C N ro n ,863 5o S Cr c C on a o ba l rr ch e4 e ,672 's ,750 , ,692,732 ,654,771 S c a l e H 13 Q ,9 T 73 K 14 H ,0 S Cr c C on a o ba l rr ch e1 e ,592 's ,856 ,753,817 , ,743,822 ,735,822 ,623,853 C N ro n ,826 3o P H G S S c a l e5 , S Cr c C on a o ba l rr ch e5 e ,667 's ,775 , ,640,800 ,743,695 PHỤ LỤC Kiểm tra EFA Kai , Bar ser- 369 713 tlet t's 9,2 496 0,0 00 Initia Co T ot mp , 8 4 , 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 , , 5 , , , 7 , %C u o1 m 2 , 1 3 6 , 9 , , 2 , , 0 , , Extr acti on% C T ot3 , 8 , 0 , 2 2 , 5 , , 8 5 , 8 u o1 m , , 9 , , 2 , , 0 , Rota tion Sum % Cu T ot , 3 6 , 2 4 1 , , 4 8 5 8 , , , 3 mu o1 lati1 0 , , 4 5 8 , 9 , , 4 , 7 , , , , 7 , 4 , 9 , , a Rotated Component Matrix C , 86 , 82 , 81 , 74 , 72 2 H Q T K2 H Q T , K3 81 H Q , T 80 K4 H , , Q 77 84 T K1 , , H 67 75 Q , T , , 79 K5 62 71 H T , , 71 70 KS 3 , , , H , 33 67 65 T 70 0 KS , 60 , H 69 T , KS 57 , 68 , H , 82 T 56 , , KS 88 67 , 5 H 81 T Extraction Method: ,Principal , Component Analysis a Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Ka , Ba ise 71 3561,122 rtl ett' 46 0,0 00 Extraction Rotation Initial Sums of Sums of Co Eigenvalues Squared Squared % Cu % Cu % Cu mp Tot To To of mu of mu of mu on al tal tal Va lati Va lati Va lati 3, 1 3, 1 3, 1 2 2 33 0 , , , , , , 3 3 2, 7 3, 8 94 5 3, 8 8 2 4 2 2 2, 5 91 , , 2, , , 4 , 2, , 8 2, 4 2 47 8 5 10 9 , 2, 2, 11 , , 2, , , 46 , 12 2 8 13 7 2, 2, 0 14 2, 34 8 , 3 , , 15 7 2, 16 , , 29 , 17 2, 2, 0 6 18 7 , 3 8 , , 19 5 5 4 20 1, 9 1, 9 21 , , , 5 2 22 6 , 8 6 , , 5 23 7 1, 5 24 6 5 5 25 , , , 4 , 26 8 , , , 27 3 7 1 1 28 0 6 29 0 , 30 , , , , 31 5 3 3 Rotated Component Matrix H Q T K H Q T K H Q T K H Q T K H Q T K H T K S3 H T K S4 , 6 , , , , , , , , , 2 , , , , , a , , , 9 , , , 8 , , , , 8 8 , Extraction Method: Principal Component Analysis a Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Matrix a D , G 91 C Extraction , Method: Principal Component Analysis a components extracted PHỤ LỤC ANOVA M od R eg re ss S u m , M d e a 7f , 9 a F S i, 0 , Coefficients S ta Unst n andar d dizedS a Tole B M Bt S r d e i a 1od , , , (C on ,2293 4 st ,1958 an ,182 t , , ,2227 , ) , C ,2400 S ,4106 T , , ,4097 , a C o l V I , 96, 10 , 951 61 , , 940 Model Summary b S C t F S D Ad d R d d i Mo RR jus Sq u E f f ua C g Sq ted 1del , , , , , 29 , r (Constant), PHGS, HTKS, , DTC, CST, KHTK, HQTK a Predictors: CHPL, b Dependent Variable: Y CORRELATIONS Y C C S, H, P e , a r , s , , o n Y , , , C Si 1, , g , 0 (1 0 0 0 Y , , , 0 0 C 0 S T , , , C 03 43 03 N Y 0 C 3 CH 3 DTC0 0 HT 3 3 3 KHT K 0 K3 HQT P 3 0 H K H D T H Q P T, K, T, T, H, 4 8 , , , , , 0 0 1 3 9 , - , - , , , 3, 0, 1, 0, 6, 0 0 0 0 0 0 0 , , , , , 0 6 , , , , , 4 13 53 33 73 23 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 ... động đến hiệu qủa hoạt động kiểm soát thu thu nhập doanh nghiệp Cục Thu Thành Phố Hồ Chí Minh + Kiểm định tác động nhân tố đến hiệu qủa hoạt động kiểm soát thu thu thu nhập doanh nghiệp Cục thu . .. cứu nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kiểm soát thu thu nhập doanh nghiệp cục thu TP.HCM .35 Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kiểm soát thu . .. tài :Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kiểm soát thu thu nhập doanh nghiệp cục thu Thành Phố Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: + Xác định nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động thu nộp thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế thành phố hồ chí minh , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay