Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí thi công công trình dân dụng của các công ty xây dựng trên địa bàn thành phố hồ chí minh

97 10 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 20:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI PHÍ THI CƠNG CƠNG TRÌNH DÂN DỤNG CỦA CÁC CƠNG TY XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 09 năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI PHÍ THI CƠNG CƠNG TRÌNH DÂN DỤNG CỦA CÁC CÔNG TY XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM THỊ NGA TP HỒ CHÍ MINH, tháng 09 năm 2016 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TIẾN SĨ PHẠM THỊ NGA Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 24 tháng năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T T P G T S T S P G T S C ứ Ủ v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM PHỊNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2016 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ : tên N Ng : ày, 04 Ch : uy K G i N M S : N : T : I- Tên đề tài: Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến chi phí thi cơng cơng trình dân dụng công ty xây dựng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: - Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến chi phí thi cơng cơng trình dân dụng công ty xây dựng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Phân tích thống kê yếu tố ảnh hưởng đến chi phí thi cơng cơng trình dân dụng công ty xây dựng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Kết luận kiến nghị nhằm nâng cao hiệu chi phí thi cơng trình dân dụng cơng ty xây dựng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh III- Ngày giao nhiệm vụ : 23/01/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ : 30/06/2016 V- Cán hướng dẫn CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS PHẠM THỊ NGA : Tiến sĩ Phạm Thị Nga KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Nguyễn Thị Phương Thúy ii LỜI CÁM ƠN Được phân công Khoa Quản lý khoa học Đào tạo sau đại học Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh đồng ý Giáo viên hướng dẫn TS Phạm Thị Nga thực đề tài: “ Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến chi phí thi cơng cơng trình dân dụng công ty xây dựng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” Để hồn thành khóa luận Tôi chân thành cảm ơn thầy cô tận tình hướng dẫn giảng dạy suốt trình học tập, nghiên cứu Trường Đại học Cơng nghệ thành phố Hồ Chí Minh Xin chân thành cảm ơn Giáo viên hướng dẫn TS Phạm Thị Nga tận tình, chu đáo hướng dẫn tơi thực khóa luận Mặc dù có nhiều cố gắng để thực đề tài cách hoàn chỉnh Song bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, tiếp cận với thực tế hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên không tránh khỏi thiếu sót định mà thân chưa đạt Tơi mong nhận góp ý Quý Thầy, Cô bạn đồng nghiệp để khóa luận hồn chỉnh Tơi xin chân thành cảm ơn! Học viên thực Luận văn Nguyễn Thị Phương Thúy TĨM TẮT Xây dựng ngành cơng nghiệp sản xuất khối lượng vật chất lớn cho xã hội, có vai trò chủ đạo kinh tế quốc dân có tác dụng thúc đẩy phát triển ngành kinh tế khác Tuy nhiên tính đặc thù ngành xây dựng, đặc biệt q trình thi cơng cơng trình dân dụng chịu ảnh hưởng yếu tố mơi trường, nhân lực, thiết bị, vật tư, sách, tài chính, tiến độ thi cơng, gian lận,… nên q trình triển khai thực cơng trình thi cơng ln phải đương đầu với nhiều rủi ro Vì vậy, mục tiêu nghiên cứu xây dựng mơ hình “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến chi phí thi cơng cơng trình dân dụng cơng ty xây dựng địa bàn TP.HCM” Nghiên cứu nhận dạng 33 yếu tố ảnh hưởng đến chi phí thi cơng cơng trình dân dụng địa bàn TP.HCM Thông qua việc thu thập liệu từ 197 khảo sát am hiểu chi phí thi cơng cơng trình dân dụng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với ứng dụng phương pháp nhân tố EFA phân tích hồi quy tác giả xác định 33 yếu tố chia thành nhóm có tổng phương sai giải thích 63,623% Tác giả phân tích, xây dựng phương trinhg hàm hồi quy đa biến thể mối quan hệ nhóm yếu tố vừa nhận dạng Phương trình có dạng: CP = 0,295TC + 0,283KT + 0,196MT + 0,213GL + 0,321HD + 0,217KC + 0,190TN với R =56,1% Cuối cùng, tác giả thực phân tích khái quát yếu tố ảnh hưởng đến chi phí thi cơng cơng trình dân dụng cơng ty xây dựng địa bàn TP.HCM, từ tác giả đề xuất số giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí thi cơng đảm bảo mặt chất lượng an tồn cơng trình thi cơng dân dụng Từ khóa: Yếu tố ảnh hưởng, chi phí thi cơng, cơng trình dân dụng ABSTRACT Construction is the industrialist produces a huge quantity of materials for society, it has leading role in national economy and effects to promote the development of other economic sectors However, because of the particular nature of the construction industry, especially in the process of construction of civil engineering are affected by factors such as the environment, human resources, equipment, materials, policy, finance, construction progress, fraud, the deployment process to perform construction works are faced to many risks So the goal of research is to build a model "Studying the factors affect to the cost of construction of civil engineering at the construction company in HCM City” The research identified 33 factors that affect the cost of construction of civil works in HCM City Through the data collected from the 197 survey cost of civil construction in Ho Chi Minh City with the application method EFA factor and regression analysis The author has identified 33 factors divided into groups and the total variance explained 63.623% The author also analyzed, build an equation the multivariate regression to show the relationship between the groups have identified factors The equation of the form: CP = 0,295TC + 0,283KT + 0,196MT + 0,213GL + 0,321HD + 0,217KC + 0,190TN with R =56,1% Finally, the author conducted an analysis overview of factors affect to the cost of construction of civil engineering at the construction company in HCM City Therefrom, the author suggests a number of solutions to savings cost for construction while ensuring the quality and safety of civil construction works … Keywords: Factors affecting, the cost of construction, civil engineering MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC .v DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH xi CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài: 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 1.5 nghĩa khoa học thực tiễn đề tài .4 1.6 Kết cấu luận văn 1.7 Câu hỏi nghiên cứu: (đính k m Phụ lục 3: Phiếu khảo sát) CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN L THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC VỀ CHI PHÍ THI CƠNG CƠNG TRÌNH DÂN DỤNG 2.1 Tổng quan cơng trình dân dụng chi phí thi cơng 2.1.1 Khái niệm cơng trình dân dụng 2.1.2 Khái niệm chi phí thi công 2.1.3 Phân loại chi phí thi cơng .5 2.1.4 Cơ sở pháp lý thi cơng cơng trình dân dụng ảnh hưởng đến chi phí thi cơng dân dụng 10 2.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài 11 2.2.1 Nghiên cứu nước 11 2.2.2 Nghiên cứu nước 12 2.3 Xác định yếu tố ảnh hưởng đến chi phí thi cơng cơng trình dân dụng đề tài nghiên cứu 13 2.4 Xây dựng giả thuyết nghiên cứu ảnh hưởng đến chi phí thi cơng cơng trình dân dụng địa bàn TP.HCM 13 2.4.1 Yếu tố lực bên thi công 13 2.4.2 Yếu tố đặc điểm cơng tác kế tốn đơn vị thi công 14 2.4.3 Yếu tố lực bên hoạch định, chủ đầu tư 14 2.4.4 Yếu tố gian lận, thất thốt, sai sót thiết kế thi công 15 2.4.5 Yếu tố môi trường kinh tế 15 2.4.6 Chính sách pháp luật nhà nước 16 2.4.7 Yếu tố tự nhiên .17 2.4.8 Kết cấu chi phí kế tốn 17 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Sơ đồ nghiên cứu 19 3.2 Nghiên cứu định tính 20 3.2.1 Thiết kế nghiên cứu 20 3.2.2 Kết nghiên cứu định tính 21 3.3 Nghiên cứu định lượng 21 3.3.1 Thiết kế mẫu nghiên cứu: .22 3.3.2 Thiết kế bảng câu hỏi 22 3.4 Các công cụ nghiên cứu .23 3.5 Phân tích liệu 23 3.5.1 Phân tích thống kê mơ tả .23 3.5.2 Phân tích sâu liệu thang đo Cronbach’s Alpha .23 3.5.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 24 3.5.4 Phân tích hồi quy 25 3.6 Quy trình khảo sát 26 3.7 Mơ hình nghiên cứu cho đề tài sau: .29 3.8 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến chi phí thi cơng cơng trình dân dụng địa bàn TP.HCM .29 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 36 4.1 Thực trạng yếu tố làm ảnh hưởng chi phí thi cơng cơng trình DD địa bàn TP.HCM 36 Điều cần có chế pháp luật có liên quan nhiều quan việc quản lý chi phí thi cơng cơng trình dân dụng 5.2.5 Đảm bảo ổn định môi trường kinh tế Trong kết nghiên cứu cho thấy yếu tố mơi trường kinh tế có ảnh hưởng đến chi phí thi cơng cơng trình dân dụng cơng ty xây dựng địa bàn TP.HCM Chính vậy, nhằm nâng cao hiệu quản lý chi phí thi cơng cơng trình cần có giải pháp đảm bảo ổn định mơi trường kinh tế TP.HCM nói riêng Việt Nam nói chung Để thực điều cần có sách đồng bộ, thực phối hợp ban ngành, toàn kinh tế Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tính ổn định môi trường kinh tế gây tác động đến hiệu quản lý chi phí thi cơng cơng trình dân dụng địa bàn TP.HCM Tuy nhiên khuôn khổ nghiên cứu tác giả đề nghị Nhà nước cần có giải pháp nhằm ổn định lãi suất vay nói chung lãi suất vay cho chủ đầu tư cơng trình đơn vị thi cơng thực dự án, cơng trình nói riêng Bên cạnh cần kiềm chế lạm phát mức độ vừa phải từ 4-7%; kiểm sốt hai vấn đề mặt nhiên giá vật tư, máy móc nhân cơng ổn định chế thị trường khơng có đầu hay độc quyền Khi Nhà nước kiềm chế lạm phát, ổn định môi trường kinh tế tạo nên môi trường kinh doanh, xây dựng ổn định có biến động giá vật tư, máy móc nhân cơng Mức độ ổn định kinh tế tác động trực tiếp đến hiệu quản lý chi phí thi cơng cơng trình dân dụng địa bàn TP HCM Nền kinh tế ổn định hiệu quản lý chi phí dự án cao theo giả thuyết mà nghiên cứu đặt 5.3 Hạn chế đề tài kiến nghị hướng nghiên cứu Đề tài chưa giải thích hết hết tất yếu tố ảnh hưởng đến chi phí thi cơng cơng trình dân dụng cơng ty xây dựng địa bàn TP HCM, nhiên mức giải thích lên đến 56,1% mức độ ảnh hưởng yếu tố tác giả đưa Một mặt cho thấy giả thuyết mơ hình nghiên cứu tác giả đưa hoàn toàn hợp lý Mặt khác, cho thấy yếu tố khác ảnh hưởng đến kết nghiên cứu mà tác giả chưa tìm Về phần mẫu hạn chế thu thập công ty xây dựng vừa nhỏ địa bàn thành phố TP.HCM dẫn đến hạn chế việc đánh giá liệu Vì để giảm thiểu hạn chế nghiên cứu này, nghiên cứu sau nên: tích cực tìm kiếm thêm yếu tố ảnh hưởngnghiên cứu tác giả chưa tìm được, mở rộng quy mô mẫu khu vực khác -∆∆∆ - TÀI LIỆU THAM KHẢO Alber P.C Chan (2001) Framework for Measuring Success of Construction Projects School of Contruction Management Property, Queensland University of technology Anna Klemetti (2006) Risk Management in Constructon Project Nutworks Helsinki University of Tecnology Nguyễn Hoàng Anh (2008) Hiệu quản lý đầu tư công thành phố Hồ Chí Minh Luận văn thạc sĩ, Khoa chuyên ngành Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM Bộ Xây dựng (2009), Thông tư số 22/2009/TT-BXD điều kiện lực hoạt động xây dựng Ban hàng ngày 20/03/2015 Đỗ Thị Xuân Lan (2007) Quản lý dự án xây dựng Tái lần Nhà xuất Đại học Quốc gia TP.HCM Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005), Phân tích liệu nghiên cứu SPSS, Nhà xuất thống kê, Hà Nội Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2007) Thống kê ứng dụng kinh tế xã hội, NXB Thống kê Hồng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008) Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS (tập 1, 2) NXB Hồng Đức 10 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Nghị định số 32/2015/NĐ-CP quản lý chi phí đầu tư xây dựng, ban hành ngày 18/6/2012 11 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số nội dung Bộ luật Lao động, ban hành ngày 12/1/2015 12 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng, Ban hành ngày 18/6/2015 13 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Nghị định số 48/2010/NĐ-CP Hợp đồng hoạt động xây dựng, ban hành ngày 07/05/2010 14 Nguyễn Thị Thanh Tâm Cao Hào Thi (2009) Các nhân tố ảnh hưởng đến biến động chi phí dự án xây dựng Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, tập 12, số 01 – 2009 15 Nuru Gambo, Ilias Said and Radzi Ismail (2016) Influenves of Cost Factors Affecting Technical Performance of Local Goverment Projects in Nigeria School of Housing, Building and Planning, Malaysia 16 Olufemi Oyedele (2015) Evaluation of Construction Cost Estimation Methods in Nigeria The Wisdom of the Ages to the Challenges of the Modern WorldSofia, Bulgaria 17 Phua, F.T.T and Rowlinson, S (2004) How Important is Cooperation to Con struction Project Success,A Grounded Emprical Quantification 18 Phan Thanh Trà (2013) Kiểm soát chi phí xây lắp cơng ty cổ phần Vinaconex 25 Luận văn thạc sĩ, Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Đà Nẵng 19 Trần Hoàng Tuấn (2014) “Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí thời gian hồn thành dự án giai đoạn thi cơng trường hợp nghiên cứu địa bàn thành phố Cần Thơ” Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần thơ, số 30, 26-33 20 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ban hành ngày 18/6/2014, có hiệu lực ngày 01/01/2015 21 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực ngày 01/7/2015 22 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật Lao động số 10/2012/QH13, ban hành ngày 18/6/2012, có hiệu lực ngày 01/5/2013 23 http://voer.edu.vn/m/chi-phi-san-xuat-trong-doanh-nghiep-xaylap/b1c6c934 24 https://voer.edu.vn/m/hach-toan-chi-phi-san-xuat-trong-doanh-nghiepxay-lap/930436a0 25 https://voer.edu.vn/c/hach-toan-chi-phi-su-dung-may-thicong/439aac7f/8a9ed4ad -∆∆∆ - PHỤ LỤC Phụ lục 1: Thang đo nháp S T M ã ( ( ( ( ) R ) ) ( ) ) R K B TC –h Năngt lực bên thi t công T T C ổ K T h C ối 2T lư K C ế T Đ C ặc T C C T N C ăn T N C ăn KT – Đặc điểm công tác kế tốn đơn vị thi Tr K ìn T h đỨ K n T g dM K áy T m óc S K ự T p hâ C K hí T n h HD 5– Năng lực bên hoạch định, chủ đầu tư N H ăn D g lự 1H N D ăn ch ủ M H ức D đ ộ t gian lận, GL 3– Yếu th t thoát, sai sót G T L hi M G ức L đ ộS G ự L cấ 3G uTr L ộ G N L h MT – Yếu t kinh tế, môi trường hoạt động MY T ếu MG T iá MM T ức CS – Ch nh sách pháp luật Nhà nước C C S hí C C S C C hí S n h t tự nhiên TN –3 Yếu T T N h T Đ N ịa T T N hi KC – Kết c u chi phí kế tốn K C C hi K C C hi K C C hi K C C hi CP – Chi phí thi cơng cơng trình dân dụng TP.HCM C ô n gC ô C n g P tá c qC C P ô C n g P tá c q Phụ lục 2: Thang đo hoàn chỉnh S M ã ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) R K BĐ R h ì n n TC –h Năngt lực bên thi t công T T C ổ K T h C ối 2T lư K C ế T Đ C ặc T C C T N C ăn T N C ăn KT – Đặc điểm cơng tác kế tốn đơn vị thi Tr K ìn T h đỨ K n T g M d K áy T m óc S K ự T p hâ C K hí T n h HD 5– Năng lực bên hoạch định, chủ đầu tư N H ăn D g N lự H ăn D g lự T Mức độ H thường D xuyên củaCơ hoạt H ng D cơng trình GL 4– Yếu t gian lận, th t thoát, sai sót thiết kế G Thi cơng L sai dẫn Mức độ G điều L chỉnh Sự thiếtcấu kế G kết, gian L lận 3G Trộmbên L cắp, hao G Nhũng L nhiễu, MT – Yếu t kinh tế, môi trường hoạt động hội nhập M Yếu tố T kinh tế M Giá T vật liệu M Mức độ T hội nhập CS – Ch nh sách pháp luật Nhà nước C Chính S sách thuế C Cơ chế, S luật xây Chính C sách S phát triểnt thị TN –3 Yếu tự nhiên T Thời tiết N T Địa chất N công T Thiên tai N KC – Kết c u chi phí kế tốn 3 3 K C K C K C K C Chi phí vật tư Chi phí nhân Chi phí sử dụng Chi phí sản xuất K C C hi CP – Chi phí thi cơng cơng trình DD C C P n gC ô C n g P tá c qC ô C n g P tá c q Phụ lục 3: Bảng câu h i Số phiếu:………………… Ngày … tháng … năm 2016 PHIẾU KHẢO SÁT NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI PHÍ THI CƠNG CƠNG TRÌNH DÂN DỤNG CỦA CÁC CƠNG TY XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM (Thơng tin thu thập từ Anh / Chị tuyệt đối giữ kín, hồn tồn dùng làm sở cho mục đích nghiên cứu khoa học) Anh / Chị vui lòng đánh dấu  vào thích hợp, vui lòng khơng để trống Câu Họ tên Anh / Chị: Câu Địa chỉ: Câu Số điện thoại: Câu Giới tính Anh / Chị:  Nam  Nữ Câu Độ tuổi Anh / Chị:  Từ 18 đến 24 tuổi  Từ 25 đến 34 tuổi  Từ 35 đến 44 tuổi  Từ 45 đến 54 tuổi  Trên 55 tuổi Câu Trình độ học vấn Anh / Chị:  Trung cấp trở xuống  Cao đẳng  Đại học  Trên đại học Câu Chức vụ Anh / Chị:  Lãnh đạo, nhà quản lý  Nhân viên  Khác: Anh / Chị vui lòng đánh dấu  vào thích hợp cho mức độ đồng ý tác động phát biểu sau đến chi phí thi cơng cơng trình dân dụng cơng ty xây dựng địa bàn Tp.HCM: S T ( M ã ) R ( ( ( ) ) ) ( ) R K B TC –h Năng lực bên thi công T T C ổ K T h C ối 2T lư K C ế T Đ C ặc T C C T N C ăn T N C ăn KT – Đặc điểm cơng tác kế tốn đơn vị thi Tr K ìn T h đỨ K n T g dM K áy T m S óc K ự T p hâ C K hí T n h HD 5– Năng lực bên hoạch định, chủ đầu tư N H ăn D g lự N H ăn D g lự M H ức D đ ộC H ô D n g t gian lận, GL 4– Yếu th t thốt, sai sót G T L hi M G ức L đ ộS G ự L cấ 3G uTr L ộ G N L h MT – Yếu t kinh tế, môi trường hoạt động MY T ếu MG T iá MM T ức CS – Ch nh sách pháp luật Nhà nước C C S hí C C S C C hí S n h t tự nhiên TN –3 Yếu T T N h T Đ N ịa T T N hi KC – Kết c u chi phí kế toán K C C hi K C C hi K C C hi K C C hi K C C hi CP – Chi phí thi cơng cơng trình dân dụng công ty xây dựng C C ô P n C g ô C n g P tá c qC ô C n g P tá c q Xin chân thành cảm ơn Anh / Chị! ... cơng trình dân dụng cơng ty xây dựng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Phân tích thống kê yếu tố ảnh hưởng đến chi phí thi cơng cơng trình dân dụng công ty xây dựng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. .. tài: Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến chi phí thi cơng cơng trình dân dụng công ty xây dựng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: - Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến chi phí thi cơng... tài nghiên cứu liên quan yếu tố ảnh hưởng đến chi phí xây dựng chưa có nghiên cứu cụ thể đo lường mức độ ảnh hưởng từ yếu tố đến chi phí thi cơng cơng trình dân dụng cơng ty xây dựng địa bàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí thi công công trình dân dụng của các công ty xây dựng trên địa bàn thành phố hồ chí minh , Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí thi công công trình dân dụng của các công ty xây dựng trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay