Nghiên cứu tác động của đòn bẩy tài chính đến dòng tiền tự do của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán TP HCM

84 14 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 20:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA ĐỊN BẨY TÀI CHÍNH ĐẾN DỊNG TIỀN TỰ DO CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SỸ Chun ngành: Kế tốn Mã số ngành: 60340301 TP.Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA ĐỊN BẨY TÀI CHÍNH ĐẾN DỊNG TIỀN TỰ DO CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SỸ Chun ngành: Kế tốn Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:TS TRẦN ANH TUẤN TP.Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2015 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS TRẦN ANH TUẤN (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày … tháng … năm … Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T T C h P b P b Ủ v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn đư ợc sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 201 … NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN Nữ Giới tính: Ngày, tháng, năm sinh: 12/08/1981 Ninh Nơi sinh: Tây Chuyên ngành: Kế toán 1341850025 I- Tên tài: MSHV: đề Nghiên cứu tác động đòn bẩy tài đến dòng tiền tự công ty niêm yết thị trường chứng khoán TP.HCM II- Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu tác động đòn bẩy tài đến dòng tiền tự cơng ty niêm yết thị trường chứng khoán TP.HCM dựa lý thuyết dòng tiền tự nghiên cứu trước giới Việt Nam, tác giả xây dựng mơ hình nghiên cứu tác động đòn bẩy tài đến dòng tiền tự với số liệu thu thập 80 công ty niêm yết thị trường chứng khoán TPHCM thời gian 2010 – 2013 Thông qua xử lý số liệu thống kê phần mềm Stata 12 tác giả tìm thấy tác động đòn bẩy tài đến dòng tiền tự đưa số giải pháp cho việc quản lý dòng tiền tự cơng ty III- Ngày 18/8/2014 giao IV- Ngày 15/3/2015 hoàn nhiệm thành vụ: nhiệm vụ: VCán hướng dẫn: TS CÁN BỘ HƯỚNG DẪN NGÀNH KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN (Họ tên chữ ký) Trần Anh (Họ tên chữ ký) Tuấn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn đư ợc cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn đư ợc rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Bích Liên ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cám ơn TS Trần Anh Tuấn, thầy hướng dẫn tơi tận tình, đóng góp nhi ều ý kiến quý báo đ ộng viên giúp tơi hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn đến tất thầy kiến thức kinh nghiệm từ giảng mà thầy truyền đạt q trình học tập trường Đại học công nghệ TPHCM Học viên thực luận văn Nguyễn Thị Bích Liên TĨM TẮT Bài nghiên cứu kiểm tra tác động đòn bẩy tài đến dòng tiền tự cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn TP.HCM Mẫu gồm 320 quan sát nghiên cứu liệu 80 cơng ty giai đoạn 2010-2013 Mơ hình nghiên cứu sử dụng liệu bảng (panel data) thực hồi quy phần mềm thống kê Stata 12 Kết nghiên cứu cho thấy rằng, dòng tiền tự trung bình cơng ty 28,625%, Tỷ lệ nợ dài hạn, Tobin Q tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản có mối tương quan dương đến dòng tiền tự Tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu có mối tương quan âm đến dòng tiền tự Biến quy mơ cơng ty, Lợi nhuận, Quyền sở hữu quản lý chi trả cổ tức khơng có mối tương quan đến dòng tiền tự ABSTRACT This study examined the effects of financial leverage to free cash flow in companies listed on the stock market in HCMC The sample includes 320 observations of 80 data research company in 2010-2013 Research model using panel data (panel data) is performed by regression Stata 12 statistical software research results show that the average free cash flow of the company is 28.625%, Ratio long-term debt, Tobin's Q ratio and return on assets has a possive correlation to the free cash flow remaining debt ratio on equity, it has a negative correlation to free cash flow Variable company size, profit, property rights management and dividend payments no relation to free cash flow MỤC LỤC CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Ý nghĩa c đề tài 1.8 Kết cấu luận văn CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 lý thuyết đánh đổi 2.1.2 Lý thuyết trật tư phân hạng 2.1.3 Lý thuyết dòng tiền 2.1.3.1 Khái niệm dòng tiền 2.1.3.2 Các phận cấu thành dòng tiền 2.1.3.3 Dòng tiền cơng ty thị trường tài 2.1.4 Lý thuyết dòng tiền tự 11 2.1.5 Lý thuyết chi phí đại diện 12 2.1.5.1 Khái niệm 13 2.1.5.2 Các mối quan hệ đại diện 14 2.1.6 Đòn bẩy tài 15 2.1.7 Tính khoản 16 2.2 Các nghiên cứu trước 17 2.3 Các yếu tố sử dụng làm đòn b ẩy tác động đến dòng tiền tự 26 2.3.1Tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu 26 2.3.2 Tỷ lệ nợ dài hạn 26 2.3.3 Quy mô công ty 27 tận dụng hết nguồn lực tài sản có để tạo hiệu cao mà chưa quan tâm đến việc quy mơ cơng ty có ảnh hưởng đến dòng tiền tự hay khơng Kết phù hợp với Nghiên cứu Wang (2010, ) Nazir et al (2013) tìm thấy có mối tương quan dương dòng tiền tự số ROA Đồng thời phù h ợp với kỳ vọng dấu tác giả đưa Lý thuyết trật tự phân hạng cho cơng ty có lợi nhuận đạt dòng tiền lớn từ hoạt động kinh doanh nên việc nắm giữ tiền mặt nhiều KẾT LUẬN CHƯƠNG Thơng qua bước kiểm định mơ hình kết hồi quy cho thấy mơ hình nghiên cứu đề xuất phù hợp với liệu mà tác giả thu thập thị trường chứng khoán TP.HCM giai đoạn 2010 – 2013 Kết biến mơ hình nghiên cứu giải thích 37,76% biến thiên dòng tiền tự công ty niêm yết thị trường chứng khốn TPHCM Trong biến: Tỷ lệ nợ dài hạn (LTDR), Tobin’Q (TOBINQ), tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản (ROA) có mối tương quan dương đến chi phí đại diện dòng tiền tự Tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu (D/E) có mối tương quan âm đến chi phí đại diện dòng tiền tự Riêng Quy mô công ty (SIZE), Lợi nhuận (PRFT), Quyền sở hữu quản lý (MGR), chi trả cổ tức (DIV) khơng có mối tương quan với dòng tiền tự Kết hồi quy ch ứng minh vài điểm mà nghiên cứu trước Việt Nam chưa xem xét là: Nói chung, Nợ ( bao gồm nợ dài hạn nợ nắn hạn) cơng ty cao dòng tiền tự có xu hướng giảm Do đó, chủ sở hữu cơng ty có xem nợ cơng cụ việc kiểm sốt chi phí đại diện Tuy nhiên, việc sử dụng nợ nhiều cấu vốn mà người quản lý sử dụng vốn khơng hiệu đưa cơng ty đến bờ vực phá sản Mặt khác, nợ dài hạn cấu vốn cao làm cho dòng tiền tự có xu hướng tăng lên Các cơng ty có hội đầu tư tăng trưởng cao, tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản cao dòng tiền tự lớn ngược lại Khơng có tác động quy mô công ty, lợi nhuận, quyền sở hữu quản lý chi trả cổ tức đến chi phí đại diện dòng tiền tự CHƯƠNG KẾT LUẬN Chương trình tác giả bày phần tổng kết sau nghiên cứu đề tài, bao gồm kết luận quan trọng đề tài nghiên cứu xem xét hạn chế đề tài Bên cạnh gợi ý hướng nghiên cứu mở rộng chuyên sâu 5.1 Kết luận Tác giả sử dụng số liệu từ báo cáo tài đư ợc kiểm toán giai đoạn từ 2010 – 2013, với 320 quan sát 80 công ty niêm yết thị trường chứng khoán TP.HCM để kiểm tra tác động đòn bẩy tài đến dòng tiền tự Nghiên cứu sau qua trình xử lý số liệu chạy mơ hình hồi quy phần mềm Stata kết thu sau: Khi tiến hành hồi quy biến độc lập mơ hình để tiến hành hồi quy thống kê có biến có ý nghĩa thống kê giải thích 37,76% biến thiên dòng tiền tự công ty niêm yết thị trường chứng khoán TP.HCM giai đoạn 2010 – 2013 Bên cạnh đó, kết nghiên cứu rằng, dòng tiền tự trung bình cơng ty Việt Nam giai đoạn 28,643% Từ thấy dòng tiền tự chịu tác động tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu, tỷ lệ nợ dài hạn, hội đầu tư tăng trưởng, tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản công ty với mức ý nghĩa 1%, đó: Tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu có mối tương quan âm với dòng tiền tự cơng ty Chứng tỏ nợ sử dụng để làm giảm dòng tiền tự nên sử dụng để kiểm sốt chi phí đại diện dòng tiền Kết giống kết nghiên cứu Lingling (2004), Li Cui ( 2004), Fatma Chichti (2010), Khan et al (2012) Tỷ lệ nợ dài hạn có mối tương quan dương với dòng tiền tự cơng ty, chứng tỏ dòng tiền tự tăng cơng ty có nợ dài hạn lớn Kết phù hợp với nghiên cứu Ogundipe cộng (2012) nghiên cứu công ty thị trường Nigerian Tobin’Q sử dụng để đo lường hội đầu tư tăng trưởng cơng ty Nó có mối tương quan dương với dòng tiền tự cơng ty Nhự vậy, cơng ty có hội đầu tư tăng trưởng cao có dòng tiền tự lớn Điều giống nghiên cứu Ferreira cộng (2004) Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản (ROA) có mối tương quan dương với dòng tiền tự Kết nghiên cứu Wang (2010) tìm thấy có mối tương quan dương dòng tiền tự số ROA Tóm lại, có bốn nhân tố tác động đến dòng tiền tự công ty niêm yết thị trường chứng khốn TPHCM, là: Tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu (D/E), Tỷ lệ nợ dài hạn, hội đầu tư tăng trưởng ( TOBINQ) tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản (ROA) Biết mức độ trung bình dòng tiền tự 28,643% nhân tố tác động đến dòng tiền tự mặt giúp cho nhà quản trị chủ động việc đưa liên quan đến dòng tiền tự mặt khác giúp cho chủ sở hữu giảm bớt chi phí đại diện phát sinh cơng ty, góp phần hạn chế mối quan hệ mâu thuẩn người quản lý chủ sở hữu công ty 5.2 Giải pháp gợi ý Nghiên cứu mang lại số khuyến nghị cho nhà đầu tư nhà quản lý việc quản lý dòng tiền tự do: Thứ nhất, cơng ty sử dụng nợ để làm giảm dòng tiền tự cơng ty cần phải theo dõi sát khoản nợ, thời hạn trả nợ …nhằm tránh tình trạng khả tốn dẩn cơng ty đến nguy phá sản Thứ hai, theo kết nghiên cứu nợ dài hạn có mối tương quan dương với dòng tiền tự công ty sử dụng nợ dài hạn nhiều làm tăng xác suất phá sản cơng ty phải có lượng tiền tự nhiều để giảm khả kiệt quệ tài Trong cơng ty niêm yết thị trường chứng khoán TP.HCM giai đoạn 2010 – 2013 sử dụng nợ đầu tư tràn lan vào lĩnh vực khơng phải mạnh bất động sản, chứng khoán, dự án hiệu quả…dẫn đến lợi nhuận không kỳ vọng ban đầu, làm tăng chi phí lãi vay áp lực từ việc phải tốn nợ buộc cơng ty phải có dòng tiền tự tương đối lớn Tuy nhiên, dòng tiền tự lớn mà sử dụng khơng hiệu quả, khơng mục đích làm cho hiệu hoạt động kinh doanh công ty bị ảnh hưởng theo Vì vậy, cơng ty cần xác định cho cấu nợ hợp lý với nguồn tiền tự mà công ty nắm giữ tập trung vào dự án thuộc lĩnh vực chun mơn mình, mở rộng đầu tư tái sản xuất để mang lại hiệu cao cho doanh nghiệp Thứ ba, để giải vấn đề đại diện người chủ sở hữu người quản lý cần giới hạn việc thực định quản lý nhằm hạn chế đầu tư tiền tự vào dự án không làm tăng giá trị cơng ty Bên cạnh đó, cần thỏa thuận hợp đồng ràng buộc phức tạp nhà quản lý chủ sở hữu cơng ty nhằm mục đích vừa bảo vệ lợi ích chủ sở hữu với dòng tiền tự công ty, vừa khiến người quản lý quan tâm đến việc nâng cao giá trị công ty Chẳng hạn, mức lương bản, người quản lý nhận thêm phần thưởng xứng đáng tùy thuộc vào hiệu quản lý cơng ty thay chi cho chi phí đại diện 5.3 Hạn chế Đề tài tập trung nghiên cứu tác động đòn b ẩy tài đến dòng tiền tự công ty niêm yết sàn giao dịch chứng khốn TPHCM mà chưa nghiên cứu cơng ty niêm yết sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội hay công ty chưa niêm yết sàn giao dịch chứng khoán Thời gian nghiên cứu chưa đủ dài, số lượng lấy mẫu có năm từ năm 2010 đến năm 2013 thị trường chứng khoán đà phát triển nên dựa vào kết hồi quy để tìm tác đ ộng đò n bẩy tài đến dòng tiền tự dài hạn chưa khả thi Điều kiên lọc liệu cơng ty có nợ dài hạn suốt thời gian nghiên cứu cơng ty có chi trả cổ tức lần năm nghiên cứu nên số lượng công ty mà tác giả thu thập có giới hạn 5.4 Hướng nghiên cứu Nghiên cứu mở rộng tương lai cách : Nghiên cứu biến khác lĩnh vực khác nhau, lĩnh vực tài chính, hay cơng ty niêm yết hai sàn giao dịch chứng khoán TPHCM Hà Nội để mở rộng thêm mẫu quan sát có điều kiện nghiên cứu cơng ty chưa niêm yết sàn giao dịch chứng khoán TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tài kiểm tốn cơng ty VLXD niêm yết năm 2010-2013, đăng http://www hsx.vn: Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh, http://www cophieu68.com Chuẩn mực kế tốn số 24 Ban hành cơng bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 Bộ trưởng Bộ Tài Hà Thị Thu Hằng (2007), “Kiểm soát quản lý hiệu chi phí đại diện cơng ty cổ phần”, Luận văn thạc sĩ trư ờng đại học Kinh tế TPHCM Hoàng Cự Phú cộng (2011) Các loại chi phí đại diện đặc trưng cơng ty cổ phần Hoàng Trọng Chung Nguyễn Mộng Ngọc (2011) Thống kê ứng dụng kinh tế - xã hội Tái lần thứ 3, Nhà xuất Lao động – xã hội Nhâm Phong Tuân, Nguyễn Anh Tuấn (2013), “Quản trị công ty vấn đề đại diện”, Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Kinh tế xây dựng, tập 29, số 01, trang 1-10 Thân Thị Thu Thủy, Lê Văn Lâm, Nguyễn Trung Thơng “Tạp chí phát triển hội nhập” Số 14 (24) - Tháng 01-02/2014 Trần Ngọc Thơ cộng (2005) Tài doanh nghiệp đại Tái lần thứ 2, Nhà xuất thống kê Albuquerque, R., & Wang, N (2008) Agency Conflicts, Investment, and Asset Pricing The Journal of Finance, 63(1), 1-40 10 Ang et al (2000), Agency cost and ownership structure, The Journal of Finance, Vol 55, ISS: 1, pp 81 – 86 11 Byrd, J (2010) Financial Policies and the Agency Costs of Free Cash Flow: Evidence from the Oil Industry International Review of Accounting, Banking and Finance, 2(2), 23-50 12 David Hiller et al (2012), Coporate Finance, Second European Edition, Vol 2, pp 29 - 69 13 DeAngelo, H., DeAngelo, L., & Stulz., R (2006) Dividend policy and the earned/contributed capital mix: a test of the life-cycle theory Journal of Financial Economic, 81(2), pp227-254 14 Easterbrook, F H (1984) Two Agency-Cost Explanations of Dividends The American Economic Review, Vol 74, ISS4, pp650-659 15 Fairchild, R (2010) Dividend policy, signaling and free cash flow: an integrated approach Managerial Finance, Vol 36, ISS: 5,pp 394-419 16 Fatma EF & MC Jensen (1983), “Separation of ownership and control”, Journal of Law and Economics,Vol 26, pp 301 – 325 17 Fatma, B M (2010) Interactions between Free Cash Flow, Debt Policy and Structure of Governance: Three Stage Least Square Simultaneous Model Approach Journal of Management Research, Vol 3, ISS:2, pp 134 18 Fatma, B m., & Chichti, J (2011) Interactions between Free Cash Flow, Debt Policy and Structure of Governance: Three Stage Least Square Simultaneous Model Approach Journal of Management Research, Vol 3, ISS :2, pp 1-34 19 Ferreira, M A., & Vilela, A S (2004) Why Do Firms Hold Cash? Evidence from EMU Countries European Financial Management, Vol10, ISS: 2, pp 295-319 20 Florackis (2008) Agency cost and corporate govermance mechanisms: Evidence for UK firms International Journal of Managerial Finance, Vol.4, ISS:1, pp 37- 59 21 Geogre Yung Wang (2010) The impact of free cash flows and Agency costs on firm performance, Vol 3, pp 408 – 418 http://www:SciRP.org/journal/jssm 22 Hadi (2013) The relationship between Free cash flow Accruals and firm value, Vol 1, ISS:12, pp 26 – 33 23 Harada, Kimie and Nguyen, Pascal, Ownership Concentration, Agency Conflicts, and Dividend Policy in Japan (December 24, 2006) Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=953433 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.95343 24 Jensen M C (1986) Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers American Economic Review, 76, 323-329 25 Jensen.M.C – Harvard Business School, and William Meckling – University of Rochester, Theory of the firm: managerial Beharior, Agency costs and Ownership structure, 1976 26 Kafayat, A Rehman, K Farooq, M (2014), Factors Affecting Corporate Cash Holding of Non-Financial Firms in Pakistan, Acta Universitatis Danubius, Vol.10, No.3, pp 35 – 43 27 Kanatas, G., & Qi, J (2004) Dividends and Debt with Managerial Agency and Lender Holdup Management Science,50(9), 1249-1260 28 Khan et al (2012), Impact of Financial leverage on Agency cost of Free Cash Flow: Evidence from the Manufacturing sector of Pakistan, (7)6694 – 6700, Pakistan 29 Kuwari, D A (2009) Determinants of the Dividend Policy in Emerging Stock Exchanges: The Case of GCC Countries Global Economy & Finance Journal, 2(2), 38-63 30 Lie, E (2000) Excess Funds and Agency Problems: An Empirical Study of Incremental Cash Disbursements The Review of Financial Studies, 13(1), 219-247 31 Lu Lin, Danlin (2014) Agency cost of Free cash flow and Bidder is long run takeover performance Universal Journal of Accounting and Finance, Vol 2, ISS: 1, pp1-8 32 Manos, R (2002) Dividend Policy and Agency Theory: Evidence from Indian Firms South Asia Economic Journal, 4(2), 275-300 33 McKnight, P J., & Weir, C (2009) Agency costs, corporate governance mechanisms and ownership structure in large UK publicly quoted companies: A panel data analysis The Quarterly Review of Economics and Finance, 49, 139-158 34 Mian Sajid Nazir Haris Khursheed Saita (2013), Financial Leverage and Agency cost: An Empirical evidence of Pakistan, International Journal of Innovative and Applied Finance Available at http:// cls.irp.edu.pk/index.php/ijiaf/editor/issueToc/19 35 Mushtapha Ahmad (2011) Agency theory and Managerial Ownership: Evidence from Malaysia , Managerial Auditing Journal, Vol.26 ISS :5, pp 419 – 436 36 Ogundipe, L, O Ogundipe, S, E Ajao, S, K (2012), Cash holding and firm characteristics: Evidence from Nigerian Emerging Market, Journal of Business, Economics & Finance, Vol 1, No 2, pp 45 – 58 37 Rezvan Hejazi cộng (2014) Impact of Agency cost of Free cash flow on dividend policy and leverage of firm in Iran JNAS Journal , Vol 3, ISS : 1, pp 14 – 21 38 Scott Richardson (&) Wharton School ( 23 June, 2006), University of Pennsylvania, 1314 Steinberg Hall—Dietrich Hall, Philadelphia, PA 19104-6365, USA e-mail: scottric@wharton.upenn.edu 39 Thanatawee (2011) Life – cycle theory and Free cash flow, Hypothesis: Evidence from dividend policy in Thailan http://www.Sciedu.ca/iifr 40 Utami, S R., & Inanga, E L (2011) Agency Costs of Free Cash Flow, Dividend Policy, and Leverage of Firms in Indonesia European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 33, 7-24 41 Wu, Lingling, The Impact of Ownership Structure on Debt Financing of Japanese Firms With the Agency Cost of Free Cash Flow (January 12, 2004) EFMA 2004 Basel Meetings Paper Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=488042 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.488042 42 Zhang, Y (2006) Are Debt and Incentive Compensation Substitutes in Controlling the Free Cash Flow Agency Problem? Financial Management, 38(3), 507-541 PHỤ LỤC 1: CÁC CÔNG TY NGHIÊN CỨU S M T1 ÃDC 01 11 21 31 41 51 61 71 81 92 02 12 22 32 42 52 62 72 82 93 03 13 23 33 43 53 63 73 83 94 04 14 P T PC HT P T VC Ổ A N AT C V C BT H CT C S C DT H DT C L T DT P DC C R T HC P C HT S HT C T HT C V KT C D LT C S C MT PNT C T PHC OC T S A T SC B TT C C C VT I VT C N C VT T BT C T C KT T H PC PC T S B C ST JTT C M VT C S C CT ICT C T C HT T BC H D C PT X RT C ET C V N HT C L C MT CT 34 44 54 46 84 95 05 15 25 53 45 55 65 75 85 96 06 16 26 36 46 56 66 76 86 97 07 17 27 37 47 57 67 77 87 98 PT E T PỔ G PỔ C N T TC T LC V IT VC SC T V F C ET L FT C P PT C A T RC IAT C GTC D M HCT AT H C L C LT IST C T H TC P ST C T SRC M T SC V C VT P C KT S VT C T IT C M C MT C FT C M T TC C ST C C ST C T QT C C C TT D ST C Z C DT T H SC A C CT Y DT C C DT TT PHỤ LỤC 2: BẢNG HỒI QUY THỐNG KÊ MÔ TẢ summarize FCF DE LTRD SIZE PRFT MGR TOBINQ ROA DIV V a r Ob Mea Std 32 2864 35 2881 06 32 0668 96 TƯƠNG QUAN PEARSON pwcorr FCF DE LTRD SIZE PRFT MGR TOBINQ ROA DIV,sig FC DE FC F L T S I P R M TO G BI DE - 00 LTR 0 SIZ- 00 PRF- 00 0 0 - 00 0 0 0 0 00 RO A 0 0 0 0 18 00 DI V 0 0 0 0 0 RO D I V 0 0 0 06 23 30 MG R TO BI RO A DI V KẾT QUẢ HỒI QUY OLS reg FCF DE LTRD SIZE PRFT MGR TOBINQ ROA DIV Number of obs F( 8, 311) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE So S ur d c M Mod9 e 99 R 78 03 Tot26 a FCF DE MG R RO A DI V LTR SIZ PRF- TO BI -0 _co n 01 02 01 69 00 03 - 0 - Coef 00 00 06 49 65 00 00 51 00 Std Err t P>|t| - - 11 05 - 05 - 25 0 - 07 KIỂM ĐỊNH ĐA CỘNG TUYẾN estat vif V a r TO BI M e VI 1/VI F 2.0 0.4 894 1.6 0.6 000 1.6 1.4 KIỂM ĐỊNH TỰ TƯƠNG QUAN xtserial FCF DE LTRD SIZE PRFT MGR TOBINQ ROA DIV Wooldridge test for autocorrelation H0: no first-order autocorrelation F( 79 1, Pro ) b > in panel data = = = = = = 320 23.58 0.0000 0.3776 0.3616 2302 [95% Conf Interval] KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI hettest Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of FCF chi2(1) Prob > chi2 = = 122.92 0.0000 KHẮC PHỤC PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI reg FCF DE LTRD SIZE PRFT MGR TOBINQ ROA DIV, vce(robust) Linear regression FCF DE MG R RO A DI V LTR SIZ PRF- TO BI -0 _co n 03 01 33 10 04 00 03 22 6 - 1 - Number of obs F( 8, 311) Prob > F R-squared Root MSE Coef 00 00 11 16 65 00 00 53 02 - - 11 06 -.1 05 - .1 25 0 - 08 Robust Std Err t P>|t| = = = = = 320 14.87 0.0000 0.3776 2302 [95% Conf Interval] ... Tên tài: MSHV: đề Nghiên cứu tác động đòn bẩy tài đến dòng tiền tự công ty niêm yết thị trường chứng khoán TP. HCM II- Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu tác động đòn bẩy tài đến dòng tiền tự. .. tiền tự công ty niêm yết thị trường chứng khoán TP. HCM dựa lý thuyết dòng tiền tự nghiên cứu trước giới Việt Nam, tác giả xây dựng mơ hình nghiên cứu tác động đòn bẩy tài đến dòng tiền tự với... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA ĐỊN BẨY TÀI CHÍNH ĐẾN DỊNG TIỀN TỰ DO CỦA CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN TP. HCM
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tác động của đòn bẩy tài chính đến dòng tiền tự do của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán TP HCM , Nghiên cứu tác động của đòn bẩy tài chính đến dòng tiền tự do của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán TP HCM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay