Sự sẵn sàng của các doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư theo phương thức hợp tác công tư ( public private partnership) trong xử lý chất thải y tế

60 16 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 20:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM HUỲNH VĂN DƯƠNG SỰ SẴN SÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THAM GIA ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC HỢP TÁC CÔNG – TƯ (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP) TRONG XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ LUẬN VĂN THẠC SỸ Chun ngành: Kế tốn Mã số ngành: 60340301 TP.Hồ Chí Minh, tháng 02 năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM HUỲNH VĂN DƯƠNG SỰ SẴN SÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THAM GIA ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC HỢP TÁC CÔNG – TƯ (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP) TRONG XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS VƯƠNG ĐỨC HỒNG QN TP.Hồ Chí Minh, tháng 02 năm 2016 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS TS Vương Đức Hoàng Quân (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 27 tháng năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T T P G T S T S P G T S C h Ph b Ph b Ủ v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV PGS.TS Phan Đình Ngun TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA PHÒNG QLKH – ĐTSĐH VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 20 tháng năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Huỳnh Văn Dương Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 08/8/1982 Nơi sinh: Cà Mau Chuyên ngành: Kế toán MSHV: 1441850008 I- Tên đề tài: Sự sẵn sàng doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư theo phương thức hợp tác công - tư (Public private partnership) xử lý chất thải y tế II- Nhiệm vụ nội dung: Tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng doanh nghiệp tư nhân nước tham gia theo phương thức PPP dự án xử lý CTYT bệnh viện Thành phố Hồ Chí Minh Đánh giá tác động yếu tố tới mức độ sẵn sàng doanh nghiệp tư nhân nước tham gia theo phương thức PPP dự án xử lý CTYT bệnh viện công lập Thành phố Hồ Chí Minh Đề xuất số kiến nghị nhằm thu hút doanh nghiệp tham gia theo phương thức PPP dự án xử lý CTYT bệnh viện công lập Tp HCM III- Ngày giao nhiệm vụ : 20/8/2015 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ : 15/01/2016 V- Cán hướng dẫn CÁN BỘ HƯỚNG DẪN : PGS TS Vương Đức Hoàng Quân KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn này: Sự sẵn sàng doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư theo phương thức hợp tác công - tư (Public private partnership) xử lý chất thải y tế đề tài nghiên cứu Các nội dung tham khảo trình bày luận văn trích dẫn đầy đủ theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp sở đào tạo khác Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực đề tài nghiên cứu cảm ơn thơng tin trích dẫn đề tài nghiên ghi rõ nguồn gốc TP HCM, ngày … tháng … năm 2016 Người cam đoan Huỳnh Văn Dương ii LỜI CẢM ƠN Lời xin trân trọng cảm ơn Thầy Hiệu trưởng Ban Giám hiệu trường Đại học Cơng nghệ TP.Hồ Chí Minh tổ chức tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho có hội học lớp Cao học kế tốn niên khố 2014 – 2015 trường Đồng thời tơi xin chân thành cảm ơn đến toàn thể Quý Thầy Cô, người truyền đạt kiến thức cho suốt thời gian theo học cao học trường Đại học Cơng nghệ TP.Hồ Chí Minh Tơi vơ biết ơn đến Thầy PGS.TS Vương Đức Hoàng Quân, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình thực Luận văn Tơi xin cảm ơn tất bạn đồng nghiệp quan, bạn lớp học học tập, chia sẻ kinh nghiệm công việc Sau cùng, tơi xin gởi lời cảm ơn đến gia đình tôi, người thân bên cạnh động viên, hỗ trợ thường xuyên, cho tinh thần làm việc suốt q trình học tập hồn thành luận văn TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016 Học viên thực Huỳnh Văn Dương TÓM TẮT Nghiên cứu tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng tới việc sẵn sàng tham gia vào PPP lĩnh vực xỷ lý chất thải y tế Thông qua việc tìm hiểu sở lý thuyết, nghiên cứu thiết kế bảng câu hỏi để đo lường tác động yếu tố Sau phân tích độ tin cậy thang đo phân tích nhân tố khám phá, đề tài tìm bảy nhân tố tác động tới mức độ sẵn sàng tham gia vào PPP, bao gồm: Lợi ích tham gia PPP, Hạn chế từ khung pháp lý, Chi phí rủi ro, Năng lực tổ chức kế tốn doanh nghiệp, Tình trạng kinh tế vĩ mô, Nhận thức xã hội PPP, Nguồn lực doanh nghiệp Sau đó, nhân tố tính tốn giá trị trung bình kết cho thấy sau: nhìn chung doanh nghiệp đánh giá cao lợi ích tham gia PPP (3.79) có nhận thức xã hội cao PPP (3.73) Ngược lại, doanh nghiệp đánh giá nhiều hạn chế từ khung pháp lý (3.42) chi phí rủi ro tham gia PPP đáng kể (3.59) Tình trạng kinh tế vĩ mơ vấn đề mà doanh nghiệp quan ngại (2.86) Thêm vào đó, doanh nghiệp chưa hồn tồn tự tin nguồn lực doanh nghiệp (3.15) Cuối cùng, mức độ sẵn sàng tham gia PPP doanh nghiệp chưa thực cao (3.43) Sau phân tích giá trị trung bình nhân tố khám phá, nghiên cứu thực phân tích tương quan nhận thấy giá trị tương quan cặp nhân tố không lớn (khơng vượt q 0.6) Kết phân tích hồi quy số nhân tố tác động tới mức độ sẵn sàng tham gia PPP doanh nghiệp, nhân tố: lợi ích tham gia PPP (hệ số hồi quy 0.367), việc giải hạn chế từ khung pháp lý (hệ số hồi quy 0.126), chi phí rủi ro giảm (hệ số hồi quy -0.504), nguồn lực doanh nghiệp đủ mạnh (hệ số hồi quy 0.126), tình hình kinh tế vĩ mơ sáng sủa (hệ số hồi quy 0.126) Hai nhân tố lại tổ chức kế tốn nhận thức xã hội khơng có ảnh hưởng tới mức độ sẵn sàng tham gia vào PPP doanh nghiệp ABSTRACT This thesis researched about the factors that affect the availability on participating in public private partnership (PPP) in medical waste treatment field Based on theory, this study designed a questionnaire to measure the impact of these factors After analyzing the reliability of the scale and explore factor analysis, the study found seven factors affecting the availability, including: the benefit of joining into PPP, the regulatory framework limited, risk expenses, capacity of firm accounting, macroeconomic situation, the social awareness of PPP, and firm resources Then, these factors are calculated average values and firm appricated two factors: the benefit of joining into PPP (3.79) and social awareness of PPP ( 3.73) However, firms were worried about the legal framework limited (3:42) and risk expenses (3:59) Macroeconomic condition factor was underestimated (2.86) In addition, firms were not completely confident about the resources of the firm (3:15) Finally, the availability on participating PPP is not really high (3.43) The results of regression analysis showed of the factors that affect the degree of availability on participating PPP, including: he benefit of joining into PPP (regression coefficient 0.367), the regulatory framework limited (regression coefficient 0.126), risk expenses (regression coefficient -0.504), firm resources (regression coefficient 0.126), and macroeconomic situation (regression coefficient 0.126) The two remaining factors (capacity of firm accounting and social awareness) showed no effect on the level of availability on participation in PPP MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Abstract iv Mục lục v Danh mục bảng biểu vii Danh mục hình vẽ đồ thị .ix CHƯƠNG DẪN NHẬP 1.1 Lý nghiên cứu 1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Mục tiêu nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa nghiên cứu 1.7 Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu đối tượng khảo sát 1.8 Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Sơ lược PPP 2.1.1 Định nghĩa 2.1.2 Lợi ích PPP 2.1.3 Đặc điểm PPP 10 2.1.4 Các hình thức thực mơ hình PPP 12 2.2 Mức độ sẵn sang tham gia PPP 14 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới mức độ sẵn sang tham gia PPP 15 2.3.1 Lợi ích tham gia PPP 16 2.3.2 Chi phí tham gia PPP 16 2.3.3 Khung pháp lý đầy đủ minh bạch .16 2.3.4 Chia sẻ rủi ro phù hợp nhà nước tư nhân 17 2.3.5 Kinh tế vĩ mô 17 2.3.6 Nhận thức PPP 17 2.3.7 Nguồn lực doanh nghiệp 17 2.3.8 Chế độ kế toán doanh nghiệp 18 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Quy trình nghiên cứu .19 3.2 Mô hình nghiên cứu .20 3.3 Xây dựng thang đo 20 3.3 Phương pháp phân tích 23 3.5 Dữ liệu nghiên cứu 24 CHƯƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 25 4.1 Kết thu thập số liệu 25 4.2 Phân tích thống kê mô tả liệu 25 4.2.1 Đặc điểm doanh nghiệp mẫu nghiên cứu 25 4.2.2 Đánh giá doanh nghiệp nhân tố ảnh hưởng tới mức độ sẵn sàng tham gia vào PPP 26 4.2.3 Đánh giá mức độ sẵn sàng tham gia vào PPP 31 4.3 Phân tích độ tin cậy thang đo – Cronbach alpha .32 4.4 Phân tích nhân tố khám phá - EFA 34 4.5 Phân tích giá trị trung bình nhân tố biến số phụ thuộc 37 4.6 Phân tích ma trận tương quan 38 4.7 Phân tích hồi quy 39 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 41 5.1 Kết luận đề tài 41 5.2 Kiến nghị 42 5.3 Hạn chế đề tài 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 PHỤ LỤC Đối với thang đo Tổ chức kế toán doanh nghiệp, kết cronbach alpha lần cuối đạt độ tin cậy với hệ số cronbach apha 0.782, đồng thời hệ số tương quan biến tổng đạt yêu cầu > 0.3 Các biến bị lọai bỏ lần phân tích trước E3 có hệ số tương quan biến tổng nhỏ 0.3 Đối với thang đo Chia sẻ rủi ro, kết cronbach alpha lần cuối 0.718 đạt độ tin cậy (lớn mức yêu cầu 0.6) đồng thời hệ số tương quan biến tổng lớn 0.3 Các biến bị loại bỏ ba lần phân tích trước F3, F6, F8 Đối với thang đo Kinh tế vĩ mô, kết cronbach alpha lần cuối 0.738, đạt độ tin cậy (lớn mức yêu cầu 0.6) đồng thời hệ số tương quan biến tổng đạt yêu cầu (>0.3) sau loại bỏ biến có hệ số tương quan biến tổng nhỏ 0.3 G1 G6 hai lần phân tích trước Đối với thang đo Nhận thức xã hội PPP, kết cronbach alpha lần cuối đạt độ tin cậy với hệ số cronbach apha 0.756, đồng thời hệ số tương quan biến tổng đạt yêu cầu > 0.3 Các biến bị lọai bỏ lần phân tích trước H5 có hệ số tương quan biến tổng nhỏ 0.3 Đối với thang đo Mức độ sẵn sang tham gia PPP, kết cronbach alpha 0.753 cao mức yêu cầu 0.6 Đồng thời hệ số tương quan biến tổng (Corrected Item – Total Correlation) biến quan sát lớn 0.3 Do biến đo lường thành phần có độ tin cậy thang đo phù hợp sử dụng cho phân tích EFA Bảng 4.14: Bảng phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha Cronbach's Alpha Lợi ích tham gia PPP α=0.73 Chi phí tham gia PPP α=0.76 Khung pháp lý α=0.724 Nguồn lực doanh nghiệ p α=0.738 Tổ chức kế toán doanh nghiệ p α=0.782 Chia s ẻ rủi ro α=0.718 Kinh tế vĩ mô α=0.738 Nhận thức xã hội PPP α=0.756 Mức độ s ẵn s àng tham gia PPP α=0.753 Variable s A1 A2 A3 A5 A6 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C7 D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 E4 E5 F1 F2 F4 F5 F7 G2 G3 G4 G5 H1 H2 H3 H4 I1 I2 I3 Scale Me an if Scale Variance if Corre cte d Ite m- Total Ite m De le te d Ite m De le te Corre lation d 11.1607 10.972 11.0991 11.157 11.157 11.985 12.1327 12.5738 12.7738 16.7832 17.4822 16.7757 16.6187 17.2187 16.89 16.71 16.93 16.44 17.26 12.44 12.49 12.18 12.31 10.54 10.77 10.69 10.29 10.09 19.54 19.53 19.6 19.52 21.96 21.96 22.03 22.1 17.26 17.27 16.62 4.472 4.316 4.153 4.511 4.511 6.322 4.31 4.811 5.011 4.174 4.61 4.156 4.244 3.812 5.944 5.503 5.654 6.082 5.604 14.594 14.892 13.958 14.946 2.102 1.873 1.821 1.421 1.221 7.427 8.952 7.159 7.282 11.386 11.484 11.043 10.799 5.604 5.575 5.803 0.505 0.47 0.536 0.376 0.376 0.359 0.603 0.62 0.64 0.474 0.239 0.472 0.504 0.404 0.448 0.533 0.4 0.37 0.469 0.769 0.783 0.783 0.771 0.513 0.472 0.563 0.503 0.473 0.582 0.351 0.554 0.501 0.333 0.378 0.38 0.391 0.469 0.483 0.466 Cronbach's Alpha if Ite m De le te d 0.666 0.676 0.65 0.714 0.714 0.774 0.703 0.69 0.71 0.653 0.722 0.653 0.648 0.682 0.709 0.688 0.722 0.725 0.703 0.844 0.842 0.84 0.845 0.658 0.679 0.621 0.653 0.648 0.478 0.592 0.479 0.499 0.722 0.716 0.715 0.714 0.703 0.7 0.704 4.4 Phân tích nhân tố khám phá - EFA Phân tích nhân tố khám phá dùng để rút gọn tập k biến quan sát thành tập F (F 0.5 mức ý nghĩa kiểm định Bartlett’s ≤0.05 biến số quan sát nghiên cứu phù hợp với phương pháp trích nhân tố Bảng 4.15 Hệ số KMO kiểm định Bartlett’s Kaise 0.71 r- A B 42 art pp df 25 Si 03 g Căn vào bảng thống kê 4.16, Giá trị riêng nhân tố thứ đạt 1.002 > 1, đảm bảo có năm nhân tố trích Thêm vào đó, tổng phương sai trích bảy nhân tố bảng 4.17 đạt 63.804% đảm bảo lớn 50% Bảng 4.16 Giá trị riêng Initi C To % Cu o 2 37 16 167 5 6 92 7 8 02 9 9 9 0 010 Bảng 4.17 Tổng phương sai trích Extracti Rotatio on % Sums Sums To C Ton % C ta of 20.5 u 20.58 ta of 13.49 u 13.49 86 32.33 12.325.80 11.75 10.3642.64 19 11.4937.25 46 47.91 05 49.31 10.6 167 5.276 61 653.84 54.58 5.926 5.097 4.353 58.93 58.93 4.865 4.331 63.27 63.80 Bảng ma trận nhân tố xoay 4.18 cho kết bảy nhân tố trích sau: Bảng 4.18: Ma trận nhân tố xoay A A A A A3 B4 B2 C4 C2 C7 C1 C3 B5 F4 B3 F1 F2 F5 F7 E4 E2 E1 E5 G G G G H 0 .0 0 0 .0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - H H H D D D D D - - 0 0 0 0 0 0 - 0 .0 - 0 0 .0 0 Như có nhân tố khám phá, nhân tố có khác biệt đơi chút so với nhân tố ban đầu, đặc biệt nhân tố thứ hai thứ ba kết hợp biến quan sát nằm nhân tố ban đầu khác Các nhân tố đặt tên bao gồm biến quan sát sau:  X1 (A1, A2, A6, A5, A3): Lợi ích tham gia PPP  X2 (B4, B2, C4, C2, C7, C1, C3): Hạn chế từ khung pháp lý  X3 (B5, F4, B3, F1, F2, F5, F7): Chi phí rủi ro  X4 (E4, E2, E1, E5): Năng lực tổ chức kế toán doanh nghiệp  X5 (G3, G2, G4, G5): Tình trạng kinh tế vĩ mô  X6 (H1, H4, H2, H3): Nhận thức xã hội PPP  X7 (D1, D2, D3, D4, D5): Nguồn lực doanh nghiệp Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh sau: Hình 4.1 Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh 4.5 Phân tích giá trị trung bình nhân tố biến số phụ thuộc Sau phân tích Cronbach alpha EFA, số lượng nhân tố không đổi cấu tạo nhân tố có thay đổi Nói chung doanh nghiệp đánh giá cao lợi ích tham gia PPP (3.79) có nhận thức xã hội cao PPP (3.73) Tuy nhiên doanh nghiệp đánh giá chi phí rủi ro tham gia PPP đáng kể (3.59) nhiều hạn chế từ khung pháp lý (3.42) Doanh nghiệp đánh giá thấp tình trạng kinh tế vĩ mơ (2.86) chưa hoàn toàn tự tin nguồn lực doanh nghiệp (3.15) Cuối cùng, mức độ sẵn sàng tham gia PPP doanh nghiệp chưa thực cao (3.43) Bảng 4.19: Giá trị trung bình nhân tố biến số phụ thuộc K ý X 1X X X X X 6X Y N hâ L ợi H ạn C hi N ăn Tì nh N hậ N gu M ức Tr un 79 42 59 03 86 73 15 43 4.6 Phân tích ma trận tương quan Ma trận tương quan biến số độc lập cho thấy giá trị tương quan thấp, khơng có cặp lớn 0.6 Vì thực phân tích hồi quy mà khơng lo lắng tới trường hợp đa cộng tuyến Bảng 4.20: Ma trận tương quan X X X X Pe ar Si g N Pe ar Si g N Pe ar Si g N Pe ar X X X 048 044 27 27 27 14 048 046 27 27 27 4 41 044 046 27 27 27 4 44 47 49 X 044 27 047 27 049 27 41 X 042 27 049 27 048 27 50 X 036 27 042 27 050 27 48 X 041 27 034 27 044 27 41 X Si g N 27 Pe ar 042 X Si g 27 N Pe ar 036 X Si g 27 N Pe Si 41 X ar g 27 N 27 049 27 042 27 34 27 27 048 27 050 27 44 27 0 27 27 27 14 050 056 27 27 27 4 41 048 056 27 27 27 4 41 46 49 27 27 27 4 27 046 27 049 27 41 27 4.7 Phân tích hồi quy Bảng 4.21: Hệ số R Ad S M R jt o ud d S 74 55 55 50 Hệ số R2 = 0.558 chứng tỏ biến số mô hình giải thích 55.8% biến thiên biến phụ thuộc Thêm vào đó, kiểm định Wald bảng 4.22 cho hệ số Sig =0.000 < 0.05 nên mặt tổng thể mơ hình có ý nghĩa thống kê Bảng 4.22: Kiểm định Wald S M M u d e F S f i Re m a31 15 74 Re gr si To 21 26 tal 6 Bảng 4.23 mô tả kết kiểm định VIF kết hồi quy biến số mơ hình Các giá trị VIF nhỏ nhỏ 10 nên khơng có tượng đa cộng tuyến xuất mơ hình Bảng 4.23: Kiểm định VIF kết hồi quy Uns C tand o T t S ardi S l Bt ên i VI bi g Tol er L X 0.d 0 ợi 36 03 24 00 82 21 H ạn ch C hi N g uT ổKi nh N hậ H ệ X X X X 5X X (C on st -0 0 25 03 12 02 22 03 07 05 03 03 05 22 -3 57 00 86 49 58 00 00 00 31 00 62 00 83 83 84 85 86 87 20 19 18 17 16 14 Kết hồi quy cho thấy có biến số có ý nghĩa thống kê (X1, X2, X3, X4, X6) biến số khơng có ý nghĩa thống kê (X5 X7) Như mức độ sẵn sàng tham gia PPP phụ thuộc vào lợi ích tham gia PPP, việc giải hạn chế từ khung pháp lý, chi phí rủi ro giảm, nguồn lực doanh nghiệp đủ mạnh, tình hình kinh tế vĩ mô sáng sủa Cụ thể tác động yếu tố tới mức độ sẵn sàng tham gia mô tả sau: Thứ nhất, doanh nghiệp đánh giá lợi ích từ PPP tăng lên điểm mức độ sẵn sàng tham gia tăng 0.367 Đây biến số có mức tác động lớn thứ hai số biến số Thứ hai, hạn chế từ khung pháp lý giảm điểm theo đánh giá doanh nghiệp thang điểm mức độ sẵn sàng tham gia gia tăng 0.126 Thứ ba, mức độ sẵn sàng tham gia PPP doanh nghiệp gia tăng 0.504 chi phí rủi ro giảm xuống điểm theo đánh giá doanh nghiệp Đây biến số có mức tác động lớn Thứ tư, doanh nghiệp tự tin đánh giá nguồn lực tăng điểm mức độ sẵn sàng tham gia tăng 0.251 Thứ năm, tình trạng kinh tế vĩ mơ đánh giá tăng điểm mức độ sẵn sàng tham gia PPP gia tăng 0.126 điểm CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận đề tài Đề tài tìm hiểu yếu tố tác động tới mức độ sẵn sàng tham gia vào dự án CTYT theo hình thức PPP Các nhân tố đưa vào nghiên cứu ban đầu bao gồm nhân tố: Lợi ích tham gia PPP, Chi phí tham gia PPP, Khung pháp lý, Nguồn lực doanh nghiệp, Tổ chức kế toán doanh nghiệp, Chia sẻ rủi ro, Kinh tế vĩ mô, Nhận thức xã hội PPP Sau thực phân tích độ tin cậy thang đo phân tích nhân tố khám phá, số lượng nhân tố nội dung số nhân tố thay đổi kết hợp số biến quan sát nhân tố khác Cụ thể, có bảy nhân tố xây dựng từ biến quan sát sau:  Nhân tố X1 (A1, A2, A6, A5, A3): Lợi ích tham gia PPP  Nhân tố X2 (B4, B2, C4, C2, C7, C1, C3): Hạn chế từ khung pháp lý  Nhân tố X3 (B5, F4, B3, F1, F2, F5, F7): Chi phí rủi ro  Nhân tố X4 (E4, E2, E1, E5): Năng lực tổ chức kế toán doanh nghiệp  Nhân tố X5 (G3, G2, G4, G5): Tình trạng kinh tế vĩ mơ  Nhân tố X6 (H1, H4, H2, H3): Nhận thức xã hội PPP  Nhân tố X7 (D1, D2, D3, D4, D5): Nguồn lực doanh nghiệp Sau đó, nhân tố tính tốn giá trị trung bình kết cho thấy sau: nhìn chung doanh nghiệp đánh giá cao lợi ích tham gia PPP (3.79) có nhận thức xã hội cao PPP (3.73) Ngược lại, doanh nghiệp đánh giá nhiều hạn chế từ khung pháp lý (3.42) chi phí rủi ro tham gia PPP đáng kể (3.59) Tình trạng kinh tế vĩ mơ vấn đề mà doanh nghiệp quan ngại (2.86) Thêm vào đó, doanh nghiệp chưa hồn tồn tự tin nguồn lực doanh nghiệp (3.15) Cuối cùng, mức độ sẵn sàng tham gia PPP doanh nghiệp chưa thực cao (3.43) Kết phân tích hồi quy số nhân tố tác động tới mức độ sẵn sàng tham gia PPP doanh nghiệp, nhân tố: lợi ích tham gia PPP, việc giải hạn chế từ khung pháp lý, chi phí rủi ro giảm, nguồn lực doanh nghiệp đủ mạnh, tình hình kinh tế vĩ mơ sáng sủa Hai nhân tố lại tổ chức kế toán nhận thức xã hội khơng có ảnh hưởng tới mức độ sẵn sàng tham gia vào PPP doanh nghiệp Trong biến số tác động, đáng ý biến số chi phí rủi ro biến số lợi ích tham gia PPP hai biến số có tác động cao với mức tác động -0.504 0.367 Hai biến số: hạn chế từ khung pháp lý kinh tế vĩ mơ có mức tác động thấp mơ hình 5.2 Kiến nghị Đề tài đưa kiến nghị Nhà nước doanh nghiệp sau:  Đối với Nhà nước: Thứ nhất, Nhà nước cần nhận định hình thức hợp tác PPP hình thức đem lại nhiều lợi ích cho bên tham gia Nó giúp cho doanh nghiệp mở rộng lực cạnh tranh, đem lại lợi nhuận, hay tăng thêm uy tín Nó giúp cho Nhà nước hoạt động cải cách đầu tư công tạo hiệu đầu tư công Thứ hai, Nhà nước cần tập trung cải cách khung pháp lý, thủ tục hành chính, tạo minh bạch hình thức PPP, chia sẻ rủi ro với doanh nghiệp Việc làm giúp cho doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh, giảm chi phí ẩn, giảm bớt tượng sân sau… để từ Nhà nước doanh nghiệp đạt hiệu Thứ ba, Nhà nước cần nỗ lực cải thiện kinh tế vĩ mô để doanh nghiệp yên tâm thực dự án theo hình thức PPP  Đối với doanh nghiệp Thứ nhất, cần tập trung vào việc xây dựng nội lực doanh nghiệp vững mạnh từ khía cạnh tài chính, quy trình, nhân lực hay mối quan hệ cần thiết Khi nội lực doanh nghiệp mạnh doanh nghiệp tự tin tham gia vào hình thức PPP Thứ hai, cần nhận diện vấn đề rủi ro hợp tác đầu tư theo hình thức PPP để có phương án phòng ngừa giảm thiểu rủi ro Thứ ba, doanh nghiệp cần nẵm thật vững khía cạnh pháp lý quy định cần thiết để khơng gặp phí tổn vơ ích thời gian 5.3 Hạn chế đề tài Đề tài tồn số hạn chế sau:  Phương pháp chọn mẫu thuận tiện nên ảnh hưởng tới kết phân tích  Số lượng nhân tố chưa đủ bao quát hết yếu tố ảnh hưởng tới mức độ sẵn sàng tham gia PPP  Số lượng mẫu hạn chế (274) điều tra khu vực Thành phố Hồ Chí Minh  Do thời gian hạn chế nên đề tài chưa thực giai đoạn thử nghiệm bảng câu hỏi trước tiến hành điều tra thức TÀI LIỆU THAM KHẢO Grant, T (1996), “Keys to successful public-private partnerships”, Canadian Business Review, pp 27-8 Estache, A and de Rus, G (2000), “Privatization and regulation of transport infrastructure: guidelines for policymakers and regulators”, Washington DC: Worldbank Cristina D Checherita (2004), “A Macroeconomic Analysis of Investment under Public - Private Partnerships and its Policy Implications - the Case of Developing Countries” Dailami, Mansoor, and Michael Klein, 1997, “Government Support to Private Infrastructure Projects in Emerging Markets,” Policy Research Working Paper, No 1688, Washington: World Bank Cristina D Checherita (2004), “A Macroeconomic Analysis of Investment under Public - Private Partnerships and its Policy Implications - the Case of Developing Countries” Charoenpornpattana, S and Minato, T (1999), “Privatization-Induced Risks: State-Owned Transportation Enterprises in Thailand”, in Proceedings of Joint CIB Symposium on Profitable Partnering in Construction Procurement (London: E & FN Spon), pp 429-439 Arndt, R., and Maguire, G (1999), “Private provision of public infrastructure: Risk identification and allocation project survey report”, Dept of Treasury and Finance, Melbourne, Australia PHỤ LỤC – BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Xin chào Anh/Chị! Hiện nay, thực đề tài nghiên cứu: SỰ SẴN SÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THAM GIA ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC HỢP TÁC CÔNG - TƯ (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP) TRONG XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ Để đề tài có kết nghiên cứu tốt, mong nhận hỗ trợ anh/chị giúp trả lời bảng câu hỏi khảo sát cách trung thực, thẳng thắn Chân thành cám ơn Anh/Chị! Phần Thông tin doanh nghiệp Anh/Chị vui lòng cho biết số thơng tin sau doanh nghiệp Anh/Chị H ìn D C tC tC tL oD oD oD N D N S ốS ốN hT T T T T r Phần Sự sẵn lòng tham gia vào PPP doanh nghiệp A Lợi ích tham gia PPP Vi ệc K hi 2 3 4 5 Cô ng Cô ng ty Th aTh a 5 1 2 3 4 5 B Chi phí tham gia PPP Ch ún gK hi Ch ún Ch ún 10 Ch ún 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 C Khung pháp lý Cô ng ty Cá 3c qu Cá 4c ch Cô ng ty N hà nư Cô 71 ng Cô ng ty 5 5 5 D Nguồn lực doanh nghiệp Cô ng ty Cô ng ty Cô 12 ng Ch ất 2C 3ô n 5 1 2 3 4 5 E Tổ chức kế toán doanh nghiệp Ch ún gĐ ội ng Bộ ph ận Bộ ph ận Bộ ph 5 5 ch ín F Chia sẻ rủi ro Lu ật ph Cô ng ty N hà 31 Cá 2c rủi Cô ng ty Cô 43 ng N hà nư Ch 6i 5 5 5 5 G Kinh tế vĩ mơ Cá c 37 Ch ín hHi ện 49 Cô 04 ng N hà nư Cô ng ty 5 1 2 3 4 5 5 H Nhận thức xã hội PPP PP P 43 PP 4P PP P 45 PP 64 P PP 7P 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 I Sẵn sàng tham gia PPP 4K 8h iCh ún 59 Ch ún 2 3 4 5 Xin chân thành cảm ơn hợp tác Anh/Chị! Chúc Anh/Chị sức khỏe thành công sống ... ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM HUỲNH VĂN DƯƠNG SỰ SẴN SÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THAM GIA ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC HỢP TÁC CÔNG – TƯ (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP) TRONG XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ LUẬN... QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn n y: Sự sẵn sàng doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư theo phương thức hợp tác công - tư (Public private partnership) xử lý chất thải y tế. .. cao chất lượng môi trường sống cho người dân, tác giả chọn đề tài sự sẵn sàng doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư theo phương thức hợp tác công - tư (Public private partnership) xử lý chất thải
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự sẵn sàng của các doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư theo phương thức hợp tác công tư ( public private partnership) trong xử lý chất thải y tế , Sự sẵn sàng của các doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư theo phương thức hợp tác công tư ( public private partnership) trong xử lý chất thải y tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay