Sự tác động của hàng tồn kho đến hiệu quả hoạt động của các công ty trên sàn chứng khoán giai đoạn 2006 2013

112 10 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 20:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - HỌC VIÊN: BÙI THU HỒNG “SỰ TÁC ĐỘNG CỦA HÀNG TỒN KHO ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN GIAI ĐOẠN 20062013” LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 10 năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - HỌC VIÊN: BÙI THU HỒNG “SỰ TÁC ĐỘNG CỦA HÀNG TỒN KHO ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠNG TY TRÊN SÀN CHỨNG KHỐN GIAI ĐOẠN 20062013” LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN TRẦN PHÚC TP HỒ CHÍ MINH, tháng 10 năm 2015 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS Nguyễn Trần Phúc, Trường Đại học Ngân hàng (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 31 tháng 10 năm 2015 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T T1 P G T S T S P G T S C h P bP b Ủ v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM PHỊNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 17 tháng năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên Ng ày, Ch uy B ù K ế G N M I- Tên đề tài: Sự tác động hàng tồn kho đến hiệu hoạt động công ty sàn chứng khoán giai đoạn 2006-2013 II- Nhiệm vụ nội dung: - Nghiên cứu xem hàng tồn kho có tác động đến hiệu hoạt động cơng ty khơng? - Nếu hàng tồn kho có tác động đến hiệu hoạt động tác động có khác cơng ty sản xuất thương mại không? - Sự tác động hàng tồn kho đến hiệu hoạt động có khác thời kỳ khủng hoảng không khủng hoảng kinh tế không? III- Ngày giao nhiệm vụ: 17/03/2015 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 17/09/2015 V- Cán hướng dẫn: TS Nguyễn Trần Phúc, Trường Đại học Ngân hàng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Bùi Thu Hồng ii LỜI CÁM ƠN Lời cảm ơn muốn gửi đến tập thể giảng viên tận tâm giảng dạy lớp cao học 13SKT21, người thầy cho tảng để tơi thực luận văn Và để hồn thành luận văn tơi khơng thể qn hướng dẫn nhiệt tình thầy Nguyển Trần Phúc, người đồng hành không mệt mỏi q trình thực luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Học viên Bùi Thu Hồng TÓM TẮT Hàng tồn kho loại tài sản lưu động doanh nghiệp mà theo nhiều nghiên cứu giới ảnh hưởng tiêu cực tích cực đến hiệu hoạt động doanh nghiệp Tuy nhiên chưa có chứng cho thấy rõ ràng mối quan hệ doanh nghiệp hoạt động Việt Nam, mục tiêu nghiên cứu nhằm tìm hiểu xem có tác động hàng tồn kho đến hiệu hoạt động doanh nghiệp Việt Nam không? Để đạt mục tiêu này, luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với mẫu nghiên cứu thu thập sàn chứng khoán Việt Nam Phần mềm Eviews lựa chọn để xử lý số liệu nghiên cứu Kết thúc nghiên cứu, đề tài thu số kết Thứ nhất, thành phần hàng tồn kho hàng tồn kho tổng có tác động đến hiệu hoạt động cơng ty sàn chứng khốn, FGIS tác động mạnh Thứ hai, tác động khác công ty sản xuất công ty thương mại Cuối tác động hàng tồn kho đến hiệu hoạt động công ty khác thời kỳ khủng hoảng không khủng hoảng kinh tế Để thực đề tài, tác giả có nhiều cố gắng, nhiên số vấn đề mà chúng ảnh hưởng đến kết nghiên cứu Thứ nhất, liệu để nghiên cứu sàn chứng khoán Việt Nam nên kết áp dụng đại trà cho tất công ty hoạt động kinh tế Thứ hai, số liệu cho nghiên cứu bắt đầu năm 2006, mà thời điểm việc cơng ty tham gia sàn chứng khốn Việt Nam chưa phổ biến, phạm vi thu thập mẫu nghiên cứu bị hạn chế vấn đề ảnh hưởng lớn đến kết nghiên cứu Bên cạnh việc thiếu kinh nghiệm nghiên cứu tác giả hạn chế Tóm lại, nghiên cứu nhiều hạn chế cầu nối cần thiết cho nghiên cứu sau hàng tồn kho Tác giả hy vọng nghiên cứu sau khắc phục hạn chế nghiên cứu để đưa kết nghiên cứu mà tính khả thi chúng cao ABSTRACT Inventory is an item of the current assets of businesses In the international context, many studies provide mixed evidences in terms of the impact of this kind of assets on the performance of businesses In the Vietnamese context, there is no clear evidence on its impact on the performance of Vietnamese businesses as well The objective of this dissertation is therefore to seek evidence on the relationship between inventory and business performance of firms in Vietnam To achieve this objective, the dissertation adopts a quantitative research method to explore panel data collected from enterprises listed on the Vietnamese stock exchange market, with the assistance of Eviews Several findings have been reported First, the findings suggest that the components of inventory as well as the inventory as a whole have impact on the performance of the firms in the sample as expected Of the inventory items, the item of finished goods appears to have the largest significant impact Second, it seems that the impact of inventory on business performance is different across two business types, manufacturing and trading Finally, the findings also suggest that the impact of inventory on business performance is not homogeneous across economic states, crisis and non-crisis The author had done her best efforts to complete the research However, there exist certain limitations that may have affected the research results First, the study collected data only from firms listed in the Vietnamese stock exchange market Therefore, the research results may not be representative of all the businesses in the Vietnamese economy Second, given the time span of the data is from 2006 to 2013, the study sample is only limited to those businesses that started to be listed in 2006 This feature of data might be an issue affecting the reliability of research results The fact that the author lacks of research skills is considered a limitation as well In sum, though there exist certain limitations, the study is the best effort of the author given time and cost constraints, contributing to providing additional evidence on the relationship between inventory and business performance in Vietnam The author hopes that future studies will overcome the limitations of this research in order to provide more reliable findings Bảng A2 Số liệu biến ST T M ã c N ă m A 20 B 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 A13 20 L 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 A13 20 M 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 B13 20 B 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 B13 20 B 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 G R P M W F IN SI IP GI V Z 7 35 80 43 84 47 96 86 20 31 74 12 81 08 280 56 95 15 98 80 277 69 63 6 12 87 04 728 79 51 15 72 13 035 13 41 17 81 14 775 10 80 10 19 126 650 106 786 94 27 89 94 919 52 20 25 130 16 795 354 16 23 131 19 541 703 44 10 27 171 505 423 596 82 13 39 202 333 660 101 96 10 36 149 025 015 879 83 11.2 41 172 545 782 626 13 11.7 44 178 040 381 405 35 27 38 349 448 899 115 18 12 25 41 399 69 210 801 874 16 26 29 62 398 30 429 525 118 94 43 32 88 419 71 216 298 015 26 26 15 48 294 39 058 875 863 04 16 13 41 292 09 960 181 323 63 15 31 250 054 974 365 73 13 30 349 042 732 353 83 18 70 14 04 252 81 955 16 82 16.2 80 490 99 535 15 111 13 55 910 181 949 12 116 17.2 56 459 590 962 11.8 95 17 70 742 73 652 11.8 77 18.7 60 020 89 216 12 81 20.3 98 829 83 723 76 22 87 80 30 063 22 73 13 015 39 54 21 67 91 043 88 30 2 11.6 41 89 297 84 46 1 63 34 51 60 94 60 87 32 49 08 47 96 59 68 98 9 3 5 2 8 1 1 2 1 1 0 1 1 19 77 17 56 14 46 15 81 22 09 21 96 28 34 30 51 2 12 36 11 07 11 50 12 37 11 99 10 96 8 6 27 02 14 12 13 39 9 S Ind S E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 10 20 B13 20 M 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 C13 20 A 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 C13 20 L 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 D13 20 A 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 D13 20 C 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 2 2 9 6 7 1 1 2 9 1 8 51 86 05 85 98 22 83 45 499 05 29 19 73 21 226 17 88 19 68 61 663 06 06 19 71 83 821 29 18 19 68 86 932 12 72 6 16 62 06 801 96 82 16 73 3 13 991 93 33 16 78 27 518 86 21 11.0 17 41 10 675 241 83 038 13 40 96 883 16 76 10 14 37 005 937 35 55 12 18 39 984 183 72 76 12 36 52 360 77 99 10 30 69 984 80 17 11.3 17 33 7 106 574 92 55 11.2 20 37 10 310 633 01 428 12 40 14 792 53 85 14 43 92 307 04 95 15 40 53 704 20 06 16 40 97 291 84 10 21 49 26 032 59 34 17 41 53 391 02 45 20 42 08 242 02 73 18 36 1 89 232 03 57 18 33 93 657 802 16 00 21 59 82 077 66 57 14 72 4.1 45 446 92 11 75 45 48 64 32 95 64 34 83 19 15 96 49 309 79 10 26 38 141 478 626 476 37 21 30 101 242 137 886 58 12 113 03 138 555 44 17 242 87 990 387 42 31 179 10 193 512 23 20 229 45 560 748 33 0 12 278 93 192 227 09 28 386 80 746 219 52 19 214 86 228 294 50 13 25 375 316 550 097 88 12 06 10 09 6 3 4 4 7 11 85 13 48 13 74 18 34 15 39 17 20 15 80 13 24 8 11 43 9 12 35 21 48 16 69 11 14 25 83 15 28 12 08 53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 12 13 14 15 16 D 20 I 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 D13 20 N 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 D13 20 P 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 D13 20 R 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 D13 20 T 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 F 13 20 M 06 20 07 1 11.0124 1 3 7 1 4 2 6 1 1 2 2 100 63 92 875 69 06 30 03 10 18 197 240 812 078 13 122 82 069 907 13 91 70 986 61 27 136 84 311 646 15 89 17 910 27 17 93 86 791 36 16 76 79 390 84 15 72 76 176 03 15 91 24 121 40 16 93 29 247 24 15 67 53 062 53 21 79 88 468 15 18 72 19 074 49 26 61 25 126 78 26 62 84 094 36 26 52 99 890 19 29 68 95 926 86 27 56 70 644 49 11.1 29 60 905 193 69 13 30 55 291 764 23 16 35 56 728 298 05 12 22 54 594 279 64 19 49 35 524 43 19 46 84 811 65 16 42 86 684 31 17 47 72 666 97 10 23 59 602 419 90 13 26 85 563 487 58 14 27 109 727 717 501 61 38 40 69 193 87 40 090 93 69 82 77 15 156 29 417 577 101 94 23 129 26 129 13 046 247 41 204 79 748 070 13 144 97 248 807 23 24 08 54 11.5 12 38 440 503 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 15 99 8 6 5 11 09 14 62 13 67 13 21 18 09 16 99 15 50 14 68 15 23 8 10 39 10 35 10 47 10 78 4 10 42 5 81 27 40 17 99 24 24 48 20 02 72 23 59 73 59 41 95 47 81 14 37 53 76 29 19 58 45 95 87 06 55 53 95 55 08 36 30 61 49 84 39 20 17 18 19 20 21 20 09 20 10 20 11 20 12 20 G13 20 I 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 G13 20 M 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 H13 20 B 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 H13 20 L 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 H13 20 P 06 20 07 20 08 20 09 0.12 13 1 4 2 2 1 1 4 1 1 12 967 12 664 15 336 16 772 83 68 54 80 51 24 2 93 48 10 285 70 26 01 60 96 22 65 78 2 82 93 2 78 17 31 94 12 09 6 39 40 32 14 5 82 57 17 627 16 373 16 877 85 04 54 5 6 7 9 11 50 4 8 7 11 03 16 55 15 37 11 00 11 39 5 9 21 47 10 99 32 14 66 523 31 13 33 686 97 16 40 439 56 18 29 359 63 11.0 33 038 91 45 02 10 85 40 43 11.7 81 925 93 10 78 723 17 13 131 944 950 13 104 861 932 21 89 348 40 25 108 925 239 54 75 31 50 75 96 43 63 78 14 59 005 54 11.8 50 830 51 14 45 305 79 15 43 496 98 16 53 799 51 10 47 503 61 57 50 51 10 48 623 02 16 67 329 62 26 69 639 11 25 66 052 50 17 60 416 31 19 187 349 649 19 69 100 42 18 65 397 13 17 46 094 50 20 41 571 98 19 47 024 98 20 70 269 20 31 100 413 147 26 83 453 47 39 174 591 996 21 82 139 96 19 66 996 32 26 124 545 247 48 95 07 33 81 77 54 90 69 57 72 16 76 64 97 70 69 49 10 62 51 20 54 23 37 28 52 18 17 07 65 29 35 56 04 44 75 21 55 25 51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 22 23 24 25 26 20 11 20 12 20 H13 20 P 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 H13 20 S 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 H13 20 T 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 H13 20 T 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 I 13 20 M 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 2 2 2 4 9 1 6 2 1 1 1 4 4 8 9 7 5 12 23 16 83 11 26 10 70 6 3 13 69 12 66 13 96 12 17 18 90 19 67 9 8 13 01 18 72 24 16 18 88 15 77 5 13 11 16 26 13 48 16 58 16 31 16 41 5 24 102 54 14 10 94 355 14 48 02 69 01 91 39 1 78 66 45 082 79 968 73 21 18 333 10 889 67 10 953 24 20 1 75 1 94 0 91 0 84 1 08 69 4 55 00 00 00 00 00 00 0 00 0 12 1 15 10 462 10 942 71 72 23 63 30 96 088 85 20 38 111 456 059 60 38 120 675 188 32 19 216 475 301 57 15 179 987 531 66 12 139 483 921 24 10 182 043 985 06 118 37 748 07 13 123 615 324 19 53 238 272 867 43 78 190 163 328 24 16 73 563 64 07 19 83 283 99 18 34 104 270 890 49 28 85 746 98 10 22 92 323 60 26 21 72 161 32 77 17 52 582 64 82 19 60 364 66 17 17 124 794 845 41 20 108 450 194 54 31 220 991 855 56 27 255 212 743 05 23 267 513 774 70 25 228 851 776 45 17 213 728 631 30 14 198 624 046 56 11.2 66 859 28 12 16 68 797 51 21 22 63 227 17 36 27 74 695 92 28 27 81 153 31 26 23 91 824 76 36 142 14 237 28 166 88 936 48 25 57 18.7 985 78 184 29 125 24 441 086 950 25 104 25 137 813 484 25 110 27 935 241 411 24 97 28.7 043 97 369 25 106 30 419 510 187 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 27 28 29 30 31 20 K13 20 D 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 L 13 20 A 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 L 13 20 B 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 L 13 20 G 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 M13 20 C 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 16 4 3 3 2 7 8 1 7 13 01 8 11 25 3 6 26 53 26 80 2 4 10 12 4 26 79 33 31 37 12 35 96 26 74 26 97 30 48 24 30 28 109 26.2 7 93 71 80 64 36 86 15 16 84 19 48 25 32 05 5 17 5 80 99 27 15 60 54 29 79 15 994 14 601 40 76 63 31 43 24 26 51 33 18 74 75 12 87 99 23 68 90 35 19 10 20 94 90 62 21 88 21 46 23 87 97 25 102 26 882 003 691 91 30 71 61 10 235 184 363 68 10 203 706 480 08 11.1 275 10 788 957 666 15 259 17 359 002 891 135 22 72 796 058 127 22.2 28 894 345 136 21.3 63 439 238 16 20 037 45 08 10 25 261 97 13 13 38 187 28 32 18 40 610 75 19 11.4 38 183 82 65 34 79 220 65 57 34 25 266 88 43 13 35 805 09 98 10 99 422 82 14 15 188 000 116 28 12 127 463 738 32 15 130 358 086 92 12 116 11.2 986 796 655 12 90 10 015 64 892 30 157 366 633 52 26 145 879 827 13 46 116 533 253 66 39 458 846 432 10 34 378 274 807 56 23 271 072 356 65 16 176 533 732 04 28 215 044 638 07 40 267 014 312 81 26 205 275 153 70 29 60 514 22 56 35 136 622 647 12 39 98 576 42 36 40 102 541 096 89 32 85 154 71 84 33 80 040 77 79 38 82 020 45 81 31 84 422 92 53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 33 34 35 36 37 M 20 E 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 C13 20 M 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 C13 20 O 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 D13 20 I 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 F 13 20 P 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 H13 20 A 06 20 07 39 43 133 1 2 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 50 173 58 00 063 478 33 38 102 68 00 016 574 34 43 139 43 00 928 741 36 44 204 01 26 096 190 38 41 217 32 28 346 226 51 54 311 59 05 143 698 72 75 456 14 00 977 627 32 32 205 633 711 651 93 67 31 21 3 36 04 93 07 13 14 121 514 958 577 21 22 182 030 750 049 24 26 185 074 283 992 17 19 247 267 945 496 36 38 480 181 628 553 1.1 18 97 0 15 89 36 91 0 10 67 21 74 0 16 80 01 68 0 12 77 56 83 0 79 32 0 12 83 36 23 0 11 63 82 42 16 68 05 99 1 44 15 79 08 48 34 06 41 55 34 20 49 11.0 11.5 48 532 546 80 11.9 12 60 168 615 59 53 85 69 77 30 95 30 10 2 15 24 26 93 39 67 44 62 37 24 07 27 56 96 19 42 61 53 66 39 11.2 58 40 693 83 12 57 16 133 70 11.1 64 05 165 80 34 35 76 880 729 81 33 34 80 552 737 18 00 00 00 00 00 00 00 58 50 03 17 99 38 59 86 85 10 39 58 50 26 71 78 21 17 53 56 84 14 08 79 67 84 20 86 22 12 48 00 71 69 20 38 39 40 41 42 20 09 20 10 20 11 20 12 20 H13 20 A 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 H13 20 M 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 P 13 20 S 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 S 13 20 F 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 T 13 20 N 06 20 07 20 08 20 09 0.30 32 88 1 7 3 2 33 35 946 615 19 22 250 194 24 30 552 715 26 31 272 655 19 25 392 099 12 13 667 551 4 43 94 72 42 72 34 10 03 143 13 15 690 343 18 21 485 288 13 17 900 206 14 13 268 377 5 40 95 7 85 56 17 15 030 337 9 33 23 6 64 66 9 03 37 13 13 215 227 0 0 19 38 0 0 21 97 0 60 21 0 0 61 74 0 0 27 30 0 0 29 33 0 0 48 62 0 77 01 5.1 16 18 413 17 83 682 0 48 47 0 68 06 0 80 48 0 51 50 2 00 02 3 43 43 4 81 81 11.2 11.2 554 554 11.1 12 790 782 24 26 248 258 99 73 91 68 58 59 85 27 54 78 45 75 74 81 10 24 58 82 18 35 32 28 94 00 17 78 44 28 25 74 29 71 28 36 11 69 33 79 84 26 45 94 15 57 02 18 98 84 32 88 90 24 88 86 18 92 74 24 08 79 33 38 31 17 46 32 22 90 44 15 21 07 17 47 26 24 13 15 23 29 29 33 19 15 38 98 88 71 18 42 450 89 12.5 13 992 11 21 44 21 88 50 15 69 00 11 83 71 15 77 58 18 22 50 29 74 81 36 66 62 28 78 07 83 07 82 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 20 43 44 45 46 20 11 20 12 20 V 13 20 I 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 M13 20 A 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 S 13 20 M 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 T 13 20 M 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 1 1 1 1 1 3 1 0 0 0 6 4 6 7 7 17 23 10 76 31 30 66 05 61 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.29 29 28 281 28 222 24 728 81 98 50 61 56 10 773 15 440 18 913 00 11 73 43 17 61 10 14 34 79 0 66 27 99 93 1 97 46 34 3 78 27 42 65 95 81 70 68 85 78 06 38 18 69 28 63 214 88 28 54 169 70 24 44 679 51 13 83 264 07 13 97 068 85 13 90 435 38 12 85 890 38 11.4 85 923 62 15 82 675 77 20 119 966 263 24 184 634 448 97 49 72 21 133 835 901 27 90 120 05 33 100 546 191 11.9 42 865 20 34 81 097 52 72 176 161 704 67 155 872 445 20 12 78 19 60 40 17 38 82 29 14 66 35 66 76 26 12 45 23 43 84 31 92 75 11 82 43 14 73 22 14 56 55 22 72 86 22 82 72 16 09 44 18 40 05 16 20 15 57 64 87 97 76 97 99 00 08 34 26 08 71 62 00 81 49 43 3.1 10 55 75 91 85 93 90 90 24 93 83 78 01 95 77 03 04 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Hình A1 Đồ thị phân tán GPS Hình A2 Đồ thị phân tán RMIS Hình A3 Đồ thị phân tán WIPS Hình A4 Đồ thị phân tán FGIS Hình A5 Đồ thị phân tán INVS Hình A6 Xu hướng biến động GPS RMIS Hình A7 Xu hướng biến động GPS WIPS Hình A8 Xu hướng biến động GPS FGIS Hình A9 Xu hướng biến động GPS INVS Phụ lục B Kết hồi quy Bảng B1 Kết hồi quy mơ hình (3.1) theo RE V C a o a e 42 R 0 S t t d S FG - 0 0 7 R = 0.6999 P r o 0 0 0 0 F-Statistic = 14.7882 Prob(F- Statistic) = 0.0000 Durbin-Watson = 1.6983 Bảng B2 Kết hồi quy mơ hình (3.1) theo RE V C S t ri o d b e S 1 050 R - 0 0 6 - 0 S 0 SES1 9 R = 0.3616 F-Statistic = 41.0081 Prob(F- Statistic) = 0.0000 Durbin-Watson = 1.3389 P r o 0 0 0 0 0 ... kho có tác động đến hiệu hoạt động công ty Giả thuyết 2: mức độ tác động hàng tồn kho đến hiệu hoạt động công ty sản xuất phi sản xuất khác Giả thuyết 3: tác động hàng tồn kho đến hiệu hoạt động. .. động hàng tồn kho đến hiệu hoạt động cơng ty mục tiêu nghiên cứu tìm hiểu tác động hàng tồn kho đến hiệu hoạt động công ty để kiểm chứng xem tác động có tồn hoạt động cơng ty trên sàn chứng khốn... đề tài: Sự tác động hàng tồn kho đến hiệu hoạt động cơng ty sàn chứng khốn giai đoạn 2006- 2013 II- Nhiệm vụ nội dung: - Nghiên cứu xem hàng tồn kho có tác động đến hiệu hoạt động công ty không?
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự tác động của hàng tồn kho đến hiệu quả hoạt động của các công ty trên sàn chứng khoán giai đoạn 2006 2013 , Sự tác động của hàng tồn kho đến hiệu quả hoạt động của các công ty trên sàn chứng khoán giai đoạn 2006 2013

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay