Tác động của chính sách cổ tức đến giá trị doanh nghiệ trên sàn giao dịch chứng khoán tp hồ chí minh

111 12 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 20:00

i BÔ GIÁO DỤC VA ĐÀO TẠO TRƯƠNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN ĐỖ THÙY LY TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH CỔ TỨC ĐẾN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60340301 TP Hồ Chí Minh tháng 03 năm 2017 ii BÔ GIÁO DỤC VA ĐÀO TẠO TRƯƠNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN ĐỖ THÙY LY TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH CỔ TỨC ĐẾN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN MINHTP Hồ Chí Minh tháng 03 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HOAN THANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS TS NGUYỄN MINH HA (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM, ngày tháng 03 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T H C T1 ứ Ủ vi Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa có) (nếu Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGUYỄN ĐỖ THÙY LY .Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 31/05/1981 Nơi sinh: Bình Định Chuyên ngành: toán MSHV: 1541850027 I- tài: Tác động chính sách cổ tức đến giá trị doanh nghiệp sàn giao dịch chứng khoán Thành Minh phố IIdung: - Hồ Chí Nhiệm vụ nội Tìm hiểu các lý thuyết tổng quan chính sách cổ tức, các tranh luận giới chính sách cổ tức giá trị doanh nghiệp - Đánh giá chính sách cổ tức doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khốn Tp Hờ Chí Minh phân tích tác động chính sách cổ tức lên giá trị doanh nghiệp niêm yết - Đóng góp các ý kiến để xây dựng chính sách cổ tức phù hợp cho doanh nghiệp niêm yết thời gian tới IIIvụ: Ngày giao nhiệm IV31/03/2017 VHÀ Ngày hoàn thành nhiệm vụ: Cán hướng dẫn: Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ NGUYỄN MINH CÁN BỘ HƯỚNG DẪN NGÀNH (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN (Họ tên chữ ký) Kế Tên đề LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn “Tác động sách cổ tức đến giá trị doanh nghiệp sàn giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình việc học tập nghiên cứu thật nghiêm túc thân Những kết nêu nghiên cứu trung thực chưa công bố trước Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc TP Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2017 Học viên thực Luận văn NGUYỄN ĐỖ THÙY LY LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn tơi nhận nhiều động viên, giúp đỡ nhiều cá nhân tập thể Trước hết, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS TS Nguyễn Minh Hà hướng dẫn thực luận văn thạc sĩ Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy giáo, người đem lại cho kiến thức bổ trợ vơ ích năm học vừa qua Và xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám hiệu trường Đại học Công Nghệ TP Hồ Chí Minh, Lãnh đạo viện đào tạo sau đại học, Ban Chủ nhiệm Khoa Tài Chính - Kế Tốn tạo điều kiện cho tơi q trình học tập Cuối tơi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, người ln bên tôi, động viên khuyến khích trình thực đề tài nghiên cứu TP Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2017 TÁC GIẢ NGUYỄN ĐỖ THÙY LY vii TĨM TẮT Thơng qua việc tác động trực tiếp tới hoạt động doanh nghiệp tâm lý nhà đầu tư, chính sách cổ tức ảnh hưởng tới thay đổi giá cổ phiếu công ty cổ phần Việc phân bổ phần thu nhập thu cho cổ đông hay dành cho hoạt động đầu tư ý nghĩa lớn nhà quản trị doanh nghiệp cổ đông công ty giai đoạn định, ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị doanh nghiệp Ở Việt Nam nay, việc chi trả cổ tức công ty mang nặng tính tự phát, chưa tính chiến lược dài hạn.Chính tình hình đó, cần thiết phải nghiên cứu làm rõ chính sách cổ tức, cách thức xây dựng chính sách cổ tức tối ưu, việc đánh giá tầm quan trọng cơng ty Mặt khác, đứng góc độ quản lý vấn đề phát sinh việc chi trả cổ tức cơng ty đòi hỏi quan chức phải hiểu rõ chất vấn đề để quản lý tốt ban hành văn pháp lý phù hợp Kế thừa kết từ nghiên cứu trước đặc điểm doanh nghiệp niêm yết, tác giả xác định nhân tố chính sách cổ tức tác động đến giá trị doanh nghiệp xác định thang đo phù hợp cho mơ hình gờm 06 nhân tố tác động đến giá trị doanh nghiệp công ty niêm yết Tp.HCM Kết nghiên cứu cho thấy nhân tố tác động đến giá trị doanh nghiệp sở hữu nhà nước (SHNN) ảnh hưởng mạnh đến mức độ TOBINSQ với Beta = 0,800; nhân tố lợi nhuận cổ phiếu (EPS) ảnh hưởng mạnh thứ hai với hệ số Beta = 0,186; nhân tố đòn bẩy tài chính (DFL) ảnh hưởng mạnh thứ ba với hệ số Beta = 0,066; nhân tố cách thức chi trả cổ tức (DPM) ảnh hưởng thứ tư với hệ số Beta = 0,033; nhân tố cổ tức cổ phần thường (DPS) ảnh hưởng thứ năm với hệ số Beta = 0,010 Nhân tố cuối quy mô doanh nghiệp tác động đến mức độ TOBINSQ với hệ số Beta = 0,007 Từ kết nghiên cứu trên, tác giả đề xuất số giải pháp tác động trực tiếp đến nhân tố nhằm các giải pháp nâng cao giá trị doanh nghiệp cơng ty niêm yết sàn giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh ABSTRACT By influencing directly on business performance and investor sentiment, dividend policy affects stock price changes of joint stock companies The distribution of income earned to shareholders or for investment activities is very significant for corporate executives as well as shareholders of the company at certain stages, direct impact to enterprise value In Vietnam today, the dividend payment of companies is still spontaneous, not long-term strategic In this situation, we need to have the studies of the main clarification about dividend policy, how to make optimal dividend policy, as well as assessing its’ the importance for each company On the other hand, from a management perspective, issues arising in the payment of dividends from companies, which also requires the authorities to understand the nature of those issues in order to manage well and issue the appropriate legal documents Inheriting the results of previous studies and the characteristics of listed firms, the author identifies the factors of dividend policy affecting to the value of the business and determines the appropriate scales for the model including in 06 factors that affects the value of enterprises of listed companies in HCMC Research results show that in factors affecting corporate value, state ownership (SHNN) had the strongest impact on TOBINSQ level with Beta = 0.800; Earning Per Share (EPS) was the second strong factor with Beta = 0.186; Degree of Financial Leverage (DFL) was the third strong factor with a beta of 0.066; The Dividend Payment Measurement (DPM) had the fourth strong factor with Beta = 0.033; Dividend Per Share (DPS) was the fifth strong factor with a beta of 0.010 The final factor of size of the business (SIZE) affects the TOBINSQ level with Beta = 0.007 Based on the results of the study, the author has proposed some solutions that have directly impacted to factors in order to seek solutions to increase business value of companies listed on HOSE, HCMC MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .vi TÓM TẮT vii ABSTRACT viii DANH MỤC TƯ VIẾT TẮT xii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU xiii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Tính cấp thiết 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài đề tài 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.7 Kết cấu đề đề tài tài CHƯƠNG 2: SỞ LÝ THUYẾT VA TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Khái niệm cổ tức chính sách cổ tức .5 2.1.1 Cổ tức 2.1.2 Chính sách cổ tức 2.1.3 Tầm quan 2.1.4 trọng chính sách cổ tức Xác định giá trị doanh nghiệp .7 2.1.4.1 Khái niệm giá trị doanh nghiệp 2.1.4.2 Mục đích việc xác định giá trị doanh nghiệp 2.1.4.3 Một số mơ hình ứng dụng việc đánh giá giá trị doanh nghiệp .9 10 2.2 2.2.1 Các trường phái giới chính sách cổ tức giá trị doanh nghiệp 11 Trường phái trung dung 11 K S S L 10 Bì nh T C T C C T L C M L G LI X L M C T C C T C C T C T C P C T C T C T L S S M C C T C C T M C P M D M H M ã C T C C T C T M P C M S N M T N N C T C C T C C T C T L A F L B M L C K h aX d T h ự Kc i m X d K h aB độ H o X d T h ự cX d K i m X d V ậ Nh óm T h ự cT h ự Pc hâ K h N S N T N V N V C T C T C T C T O G C O P C T C C T P C A T C C P C A T N C P P C D T N P C T E C R C E T S A V S G S H IM ã SI I SJ S S K G S M S M C T C C T Trồng trọt B độ B độ Du l D ị c hH ó T h i ếD ị c h H o t N ộ i X d V thông K C i T m C Nh óm C X T d C B T độ C V T ậ C n P C T C T S C P T T L H T S C T T F T T P V I V I V M V N M V T B V T FM ã V T C T C C T C P C T C C T C Tậ p C T C T C T C C T C C T C C T H ó K i m N ộ i S ả n B độ T h ự c T h i ếT h ự cNh óm V ậ Phụ lục 2: Danh sáchchứng khốn mẫu liệu hời quy: T S T T ỉ M ã T o C bl K n ệ Q Đ ò n b ẩ L C Q T ợ i u ỷ c h n y l t h ệ h u m s ứ ậ ô c n 1A A 2A B 3A C 4A G 5B B 6B C 7B C 8B G 9B H B M B 1 M 21 B R 83 C M 53 C N 06 C T 43 C TI 85 D 99 2 2 D A 46 D C 97 D C 68 D H 83 D H 79 D H 72 E L 65 E M 49 E V 55 T D D E o P F P 0.87 0.97 1.02 0.90 0.863 0.91 1.29 0.904 0.77 1 1.34 1 0 0 T D D E o P F P 2 1 1 2 SS D IH P 260 270 270 28 270 26 1 27 511 270 1 280 27 0 270 1 260 290 27 29 280 25 SS D IH P 26 0 270 270 27 6.1 270 300 290 290 27 7 3 3 3 4 4 4 F C 72 F D 12 F L 69 F M 80 F P 85 G T 21 G T 36 H A 73 H A 40 H D 25 H L 79 H L 88 H V 65 H V 70 IT C 96 IT D 42 J V 33 K A 75 5 5 K B 76 K D 00 K D 82 K H 06 K M 72 K S 14 K S 67 K S 82 L 10 62 28 27 0 280 5 27 510 6 26 2 27 511 27 510 280 2 26 3 01 25 200 2 28 141 280 7 27 8 290 28 26 1 26 510 280 T D D E SS D o P F P IH P 270 7 280 27 1 27 2 1 27 0 0 27 0 290 0 27 0 1 28 1 5 5 6 6 6 6 7 L A 60 L B 73 L C 09 L C 67 L G 18 LI X 85 L M 83 L S 72 M C 05 M C 88 M D 76 M H 28 M P 79 M S 78 M T 74 N N 37 N S 82 N T 11 7 7 7 7 N V N V O G O P P A P A P D P E R E 09 80 00 98 72 72 21 27 53 4 T D D o P F 426 E P 270 290 27 250 26 4 260 280 270 26 1 25 270 25 260 1 1 1 1 1 1 260 1 26 511 260 240 SS D IH P 290 280 1 280 250 250 250 26 511 23 510 25 511 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 S A 25 S G 10 S H 68 SI I 99 SJ S 37 S K 29 S M 79 S M 10 S P 39 T L 43 T S 73 T T 78 T T 14 V I 23 V I 71 V M 95 V N 28 V T 30 9 V T V T 31 73 1 8 0 0 T D D o P F 326 3 E P 26 511 26 4 28 6 24 600 26 510 25 201 25 27 0 28 250 250 24 400 26 520 25 260 25 261 24 301 SS D IH P 25 260 Phụ lục 3: Variables Entered/Removeda Mod el V VM a a et r r ho D P E n t M , a Dependent Variable: TobinsQ b All requested variables entered Phụ lục 4: Ma trận tương quan biến phụ thuộc biến độc lập Correlations T o b T o b i n s C o r r e l a t i o n D D E S S D P F P I H P S L S Z N M 1 0 0 0 Q S i g - 0 1 0 0 2 0 - 2 0 1 - 0 0 - 1 0 0 0 0 * * 0 0 - 0 - - Co2 ation S I Z * E S (1 tail N P 8 * * 1 * * 0 0 1 11 1 0 n 0 0* 0 Co 0 ation S 0 H 1 1 1 N 0 0 0 N Correlation * is significant at the 0.05 level (1-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed) Phụ lục 5: Đánh giá mức độ phù hợp mơ hình hời qui tuyến tính bội Model Summaryb M RR Ad o j de l S u St D d u E r1 a Predictors: (Constant), DPM, EPS, DFL, SHNN, SIZE, DPS b Dependent Variable: TobinsQ Phụ lục 6: Bảng phân tích ANOVA ANOVAa S u m R re i d M F S f e i a g 12 9 a Dependent Variable: TobinsQ b Predictors: (Constant), DPM, EPS, DFL, SHNN, SIZE, DPS Phụ lục 7: Bảng kết hồi quy Coefficientsa M o d e l ( C 1o n st a U n s t a St d 0 0 S t t a SCollin i earity gStatist ics nB T ol V I NN D S 0 1 a Dependent Variable: TobinsQ Phụ lục 8: Collinearity Diagnosticsa M Ei C od ge o el n n (C D Di va5di 1on PS 00 2 00 3 00 00 00 08 90 D F E PS Varianc e SI S D Z H P 0 0 0 0 0 a Dependent Variable: TobinsQ Phụ lục 9: Residuals Statisticsa Pr ed ict ed Va lu e Re M M M S in a e t i x a 1 d 60 04 8 01 89 N 0 0 a Dependent Variable: TobinsQ Phụ lục 10: Đồ thị Histogram phần dư – chuẩn hóa Phụ lục 11: Đờ thị P - P Plot phần dư – chuẩn hóa Phụ lục 12: Biểu đồ phân tán các giá trị dự đoán phần dư từ hồi quy ... ĐÀO TẠO TRƯƠNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM NGUYỄN ĐỖ THÙY LY TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH CỔ TỨC ĐẾN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành... chính sách cổ tức giá trị doanh nghiệp - Đánh giá chính sách cổ tức doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khốn Tp Hờ Chí Minh phân tích tác động chính sách cổ tức lên giá trị doanh nghiệp... tiếp đến giá trị doanh nghiệp Vì chính sách cổ tức có tác động đến giá trị doanh nghiệp? Một doanh nghiệp lựa chọn chính sách cổ tức dựa vào đâu? Có chính sách tối ưu cho tất doanh nghiệp? Trên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của chính sách cổ tức đến giá trị doanh nghiệ trên sàn giao dịch chứng khoán tp hồ chí minh , Tác động của chính sách cổ tức đến giá trị doanh nghiệ trên sàn giao dịch chứng khoán tp hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay