Chuẩn mực IAS 36 và điều kiện áp dụng chuẩn mực IAS ở việt nam

89 9 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 19:46

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - CHU THÚY ANH CHUẨN MỰC IAS 36 ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CHUẨN MỰC IAS 36 VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 12 năm 2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - CHU THÚY ANH CHUẨN MỰC IAS 36 ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CHUẨN MỰC IAS 36 VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM THỊ PHỤNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng 12 năm 2013 TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 20 … NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Chu Thúy Anh Giới tính:Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 11/03/1982 Nơi sinh: Đăklăk Chuyên ngành: Kế toán MSHV:1241850002 I- Tên đề tài: CHUẨN MỰC IAS 36 ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CHUẨN MỰC IAS 36 VIỆT NAM II-Nhiệm vụ nội dung: Trình bày Chuẩn mực IAS36 điều kiện áp dụng Chuẩn mực Việt Nam III- Ngày giao nhiệm vụ: 01/07/2013 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 30/12/2013 V- Cán hướng dẫn: TS.Phạm Thị Phụng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Chu Thúy Anh ii LỜI CÁM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến Tiến sĩ Phạm Thị Phụng, người hướng dẫn chọn đề tài tận tình góp ý chỉnh sửa thảo luận văn tơi suốt q trình thực Tôi xin cảm ơn quý Thầy Cô Trường Đại học Công nghệ giảng dạy, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu làm tảng suốt trình thực luận văn Tơi xin cảm ơn Tiến sĩ Phan Ngọc Trung, Trưởng khoa Tài – Kế tốn đồng nghiệp Trường Đại học Cơng nghiệp thực phẩm TP.HCM giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình thực luận văn Tơi xin cảm ơn gia đình ln quan tâm khích lệ hỗ trợ tơi q trình học tập thực luân văn Chu Thúy Anh iii TÓM TẮT Trong năm gần đây, kinh tế giới phát triển theo xu hướng tồn cầu hóa Đây xu hướng phát triển tất yếu giới giai đoạn tương lai Hoạt động kinh doanh không diễn phạm vi quốc gia mà phát triển theo hướng hội nhập vào kinh tế giới Các công ty, tổ chức tài chính, nhà đầu tư tìm hội để xâm nhập dịch chuyển đầu tư vào quốc gia khác từ làm phát sinh việc quốc tế hóa thị trường vốn, thị trường tiêu thụ, thị trường lao động … Tồn cầu hóa đòi hỏi định kinh tế, dù đưa nơi giới, phải tính tới yếu tố quốc tế Tuy nhiên đặc điểm lịch sử, kinh tế, luật pháp, văn hóa quốc gia khác nên thơng tin tài thường soạn thảo theo chuẩn mực thông lệ quốc gia có khác biệt lớn Để hiểu, đo lường, so sánh thơng tin tài chính, cung cấp thơng tin tài giúp cho hoạt động đầu tư tài thành công khác thời gian không gian địa lý thách thức lớn kế tốn nguyên nhân thúc đẩy nhà thiết lập chuẩn mực kế toán – hiệp hội kế toán giới mà tiêu biểu Ủy Ban Chuẩn Mực Kế Tốn Tài Chính Hoa Kỳ (FASB) Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) – liên tục thực dự án kế toán để thống nguyên tắc kế toán việc lập báo cáo tài chính, ban hành chỉnh sửa chuẩn mực kế toán quốc tế làm sở cho việc xây dựng hồn thiện hệ thống kế tốn quốc gia khác, hạn chế khác biệt xung đột quốc gia phạm vi toàn giới Tạo thuận lợi cho hoạt động kế toán doanh nghiệp (DN), tạo sở cho kế toán viên hoạt iv động nghề nghiệp, làm để quan Nhà nước quản lý Tổng hợp u cầu Bộ tài ban hành 26 chuẩn mực kế toán Việc ban hành đưa vào áp dụng hệ thống CMKT Việt Nam góp phần quan trọng việc hồn thiện khn khổ pháp lý kế tốn, tăng cường tính minh bạch thơng tin tài tạo dựng mơi trường kinh doanh phù hợp với khu vực quốc tế, trì niềm tin cho nhà đầu tư nước vào Việt Nam Tuy nhiên, năm qua, Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC) tiến hành sửa đổi CMKT quốc tế (IAS) ban hành Chuẩn mực BCTC quốc tế (IFRS) Hơn nữa, kinh tế thị trường chuyển đổi Việt Nam dần bước sang giai đoạn ổn định phát triển, hoạt động kinh tế điều chỉnh quy luật thị trường Do vậy, đến lúc, Việt Nam cần cập nhật ban hành CMKT cho phù hợp với thông lệ quốc tế đáp ứng đòi hỏi kinh tế thị trường Việt Nam Việc cập nhật ban hành CMKT Việt Nam thời điểm nhằm đạt mục tiêu sau Một là, nhằm tiếp tục hồn thiện hệ thống khn khổ pháp lý kế toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội hội nhập kinh tế quốc tế thời gian tới Hai là, nhằm đảm bảo hệ thống kế tốn Việt Nam ln phù hợp với thơng lệ kế toán quốc tế, tạo niềm tin cho nhà đầu tư nước ngồi góp phần thúc đẩy đầu tư nước vào Việt Nam Ba là, nhằm tăng cường tính minh bạch thơng tin tài chính, tạo điều kiện tối đa cho việc giám sát tình hình tài kết hoạt động kinh doanh DN Nội dung chủ yếu cần ban hành cập nhật chia thành nhóm, nhiên tác giả muốn đề cập đến nhóm thứ gồm 03 CMKT quốc tế cần phải đưa vào lộ trình nghiên cứu để chuẩn bị sẵn sàng nhằm thích ứng với loại nghiệp vụ kinh tế phát triển kinh tế tương lai, v cụ thể chuẩn mực Giảm giá trị tài sản(IAS 36): xác định tài sản bị tổn thất cách thức ghi nhận trình bày thông tin tài sản bị tổn thất ABSTRACT In recent years, the world economy has been developing trend of globalization This is an inevitable development trend of the world in the current period and in the future Business activity takes place not only within each country that has developed towards integration into the world economy Companies, financial institutions, investors are finding opportunities to penetrate and shift investment to other countries which give rise to the internationalization of capital markets, markets, markets labor Globalization requires economic decisions, whether made at any place in the world, must take into account international factors However, due to the historical, economic, legal, cultural and between different countries so often the financial information was prepared in accordance with the standards and practices between countries differ greatly To be able to understand , measure , compare financial information , providing financial information to help financial investment success regardless of differences in time and geographical space was a challenge great way to design toan.Va this is also the cause of promoting the setting of accounting standards - accounting associations in the world which is typically accounting Standards Board Financial USA ( FASB ) and the Committee of the International accounting Standards ( IASB ) - are constantly implementing projects to unify the accounting principles of accounting in preparing the financial statements , and edit issued accounting standards international basis vi for the construction and completion of accounting systems in other countries , limiting the conflicting differences between countries across the world Facilitate accounting activities of enterprises (companies ) , provide the basis for accountants professional activities , as the basis for state management agencies Synthesis requests that the Ministry of Finance has issued 26 accounting standards The promulgation and introduced Vietnam VAS systems have an important contribution in the completion of the legal framework for accounting and enhance the transparency of financial information and create suitable environment for business regional and international, to maintain confidence among foreign investors in Vietnam However, in recent years, the International Federation of Accountants (IFAC) has to amend the international VAS (IAS) issued new and FS International Standards (IFRS) Moreover, the market economy transformation of Vietnam has gradually stepped into the stable phase and development, economic activities have been governed by the laws of the market So , it's time , Vietnam should update and issue new VAS line with international standards and meet the demands of the market economy of Vietnam The new update issued VAS Vietnam in the present time in order to achieve the basic objectives follows One is , to continue improving the system of legal framework for accounting and meet the requirements of economic development and socio- economic integration in the future international Second, to ensure that Vietnam's accounting system is always consistent with international accounting practices , creating confidence among foreign investors contribute to promoting foreign investment in Vietnam Third, to enhance the transparency of financial information , facilitates maximum for monitoring the financial position and operating results of the company The main content should be issued new and updated can be divided into groups, but here the author would like to mention the 3rd group includes 03 international VAS needs to be put into research roadmap to prepare ready to adapt to the new vii types of economic transactions and the development of the economy in particular future standards IAS 36 - property loss: identification of assets and losses recognized way presented information on property losses MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT v MỤC LỤC vii Danh mục từ viết tắt ix Danh mục biểu đồ, đồ thị, sơ đồ, hình ảnh xi CHƯƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 2.1 Tổng quan chuẩn mực quốc tế kế toán 2.1.1.Nguyên nhân hình thành hệ thống chuẩn mực kế tốn quốc tế 2.1.2 Hệ thống chuẩn mực kế toán số quốc gia giới 2.1.3 Cơ quan ban hành hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế 15 60 tiếp thu khối lượng tri thức kinh nghiệm khổng lồ để vận dụng chúng cách hiệu vào thực tiễn Việt Nam Quá trình xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán, bên cạnh thành đạt được, Việt Nam gặp nhiều khó khăn, thử thách nhìn chung hệ thống kế toán đảm bảo tốt vai trò giai đoạn phát triển đất nước Gia nhập WTO mở đường phát triển cho Việt Nam tất lĩnh vực, mối quan hệ Việt Nam quốc gia tăng lên đáng kể Do yêu cầu hệ thống kế toán Việt Nam phải thay đổi khơng ngừng hồn thiện theo đổi đất nước Trong xu đó, việc xây dựng hệ thống kế tốn quốc gia hòa hợp với thơng lệ kế tốn quốc tế đường tất yếu mà Việt Nam phải thực cố gắng nhanh chóng hồn thành Nhưng phải thật bình tĩnh giai đoạn hòa nhập này, cố gắng nghiên cứu dựa vào kinh nghiệm quốc gia trước để có phương hướng xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán phù hợp với mục tiêu đề ra, cần tiếp thu có chọn lọc chuẩn mực kế toán quốc tế xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán quốc gia phù hợp với đặc điểm riêng Việt Nam Cho đến nay, Việt Nam ban hành Luật Kế Toán, 26 chuẩn mực kế toán Phương hướng Việt Nam lựa chọn hòa hợp với thơng lệ quốc tế phù hợp tiến độ thực chậm, chuẩn mực ban hành chủ yếu dựa vào chuẩn mực kế toán quốc tế cũ, chưa cập nhật, thay đổi Đây thách thức cho Việt Nam q trình hòa hợp với kế tốn quốc tế Ngoài điều quan trọng giai đoạn tương lai làm để chuẩn mực ban hành thực vào sống Trên quan điểm đó, số giải pháp đề nhằm mục đích giải vấn đề này, giúp phương hướng hòa hợp với quốc tế Việt Nam thành công trọn vẹn Các giải pháp chủ yếu hướng xây dựng chế đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho tiến trình 61 Việc ban hành đưa vào áp dụng hệ thống CMKT Việt Nam góp phần quan trọng việc hồn thiện khn khổ pháp lý kế tốn, tăng cường tính minh bạch thơng tin tài tạo dựng môi trường kinh doanh phù hợp với khu vực quốc tế, trì niềm tin cho nhà đầu tư nước vào Việt Nam Tuy nhiên, năm qua, Liên đồn Kế tốn Quốc tế (IFAC) tiến hành sửa đổi CMKT quốc tế (IAS) ban hành Chuẩn mực BCTC quốc tế (IFRS) Hơn nữa, kinh tế thị trường chuyển đổi Việt Nam dần bước sang giai đoạn ổn định phát triển, hoạt động kinh tế điều chỉnh quy luật thị trường Do vậy, đến lúc, Việt Nam cần cập nhật ban hành CMKT cho phù hợp với thơng lệ quốc tế đáp ứng đòi hỏi kinh tế thị trường Việt Nam Mặc dù đường đến ngôn ngữ chung nhiều khó khăn đường đắn hợp lý Với mức độ nhận thức cá nhân nhiều hạn chế, mong đề tài nghiên cứu đóng góp phần vào đường phát triển kế toán Việt Nam 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Cải tiến quy trình soạn thảo chuẩn mực Để tiến đến q trình hòa hợp hội tụ với kế toán quốc tế, Việt Nam cần đẩy nhanh chun nghiệp hóa quy trình xây dựng chuẩn mực kế toán Việt Nam với giải pháp sau 5.2.1.1 Hình thành Ủy ban chuẩn mực kế toán Việt Nam Để đảm bảo tiến độ xây dựng nội dung phù hợp với yêu cầu kinh tế, trước mắt cần xây dựng Ủy ban chuẩn mực kế toán Việt Nam Qua nghiên cứu cấu tổ chức quốc tế, Ủy ban chuẩn mực kế toán Việt Nam nên thành lập thêm bốn tổ chức gồm - Ban tư vấn chuẩn mực kế tốn: có trách nhiệm lập chiến lược, kế hoạch, biện pháp hồn thiện hệ thống kế tốn kiểm toán Ban tư vấn nên bao 62 gồm thành viên đến từ nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau, họp định kỳ hàng năm họp mở cho công chúng quan sát Cần thành lập hai nhóm tư vấn độc lập với tổ soạn thảo để vừa góp ý vừa làm vai trò phản biện + Một nhóm tư vấn gồm chun gia nước ngồi, đặc biệt cần đến hỗ trợ công ty kiểm toán quốc tế đặt trụ sở Việt Nam + Một nhóm tư vấn bao gồm chuyên gia luật, nhà nghiên cứu giảng dạy kế tốn kiểm tốn, cơng ty kiểm tốn quan nhà nước có liên quan Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, - Ban soạn thảo chuẩn mực kế tốn: có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng soạn thảo chuẩn mực kế toán đệ trình lên Ủy ban chuẩn mực kế tốn - Ban hướng dẫn chuẩn mực kế tốn: có trách nhiệm ban hành hướng dẫn chuẩn mực kế tốn - Ban kiểm tra: có trách nhiệm tham gia giám định xử lý tranh chấp kế tốn, kiểm tốn 5.2.1.2 Hồn thiện q trình chuyển đổi chuẩn mực quốc gia từ chuẩn mực quốc tế Một vấn đề quan trọng quy trình xây dựng chuẩn mực kế tốn để chuẩn bị hòa hợp hội tụ với kế toán quốc tế trình chuyển đổi từ chuẩn mực quốc tế thành chuẩn mực Việt Nam Để đảm bảo chuyển tải đầy đủ sáng nội dung chuẩn mực kế toán quốc tế sang Tiếng Việt đồng thời thể hình thức văn pháp quy, việc biên tập chuẩn mực nên tuân thủ theo số yêu cầu như: - Dịch nội dung sang Tiếng Việt không cần bám sát nguyên tác Điều giúp chuẩn mực dễ hiểu để không bị sai lệch nội dung, người soạn thảo phải có kiến thức vững kế toán, phải hiểu rõ ràng chuẩn mực soạn thảo - Cuối chuẩn mực nên có thêm phần đối chiếu với chuẩn mực kế toán quốc tế tương ứng Chẳng hạn, nên có thêm đối chiếu phần mà chuẩn mực 63 Việt Nam không đề cập so với quốc tế hay nội dungchuẩn mực Việt Nam phát triển thêm để phù hợp với điều kiện Việt Namchuẩn mực quốc tế khơng có Cách làm giúp cho việc so sánh thuận lợi hơn, không thời gian tìm kiếm điểm khác biệt chuẩn mực kế toán Việt Nam quốc tế, phục vụ tốt cho trình nghiên cứu học tập kế tốn người có quan tâm đến lĩnh vực chuyên môn 5.2.1.3 Thúc đẩy việc tạo lập mối quan hệ với tổ chức quốc tế Việc gia nhập vào tổ chức kế toán quốc tế khơng giúp Việt Nam nâng cao hình ảnh trường quốc tế mà mang lại cho Việt Nam nhiều lợi ích q trình hòa hợp hội tụ với kế tốn quốc tế: - Tạo lập mối quan hệ đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn Việt Nam tổ chức quốc tế - Thúc đẩy phát triển nghề nghiệp kế tốn, kiểm tốn Việt Nam thơng qua việc học tập kinh nghiệm xây dựng, ban hành thực chuẩn mực kế toán quốc gia, trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp Đến tháng 05 năm 1998, Việt Nam thức thành viên thứ 130 Liên đồn kế tốn quốc tế đồng thời thành viên Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế Năm 1999, Hội Kế Tốn Việt Nam thức trở thành thành viên Liên đồn kế tốn nước Đơng Nam Á – AFA Một điểm mốc bật đánh dấu xu hướng hội nhập với kế toán quốc tế Việt Nam Biên ký kết ghi nhớ Hội kế tốn viên cơng chứng Anh (ACCA) với Bộ Tài Chính vào ngày 06/12/2003 Sự hợp tác thức công nhận cấp ACCA Việt Nam mở chương trình hoạt động Việt Nam Đây bước thích hợp bối cảnh hội nhập Việt Nam, đóng vai trò tích cực phát triển hoạt động kế toán nước nhà, mở đường cho kế toán viên, kiểm toán viên Việt nam trở thành nhân viên chuyên nghiệp vừa đạt trình độ Việt Nam, vừa đạt trình độ quốc tế 64 Cho đến nay, Việt Nam không ngừng mong muốn tạo lập mối quan hệ với tổ chức kế tốn quốc tế, ln xem nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để đạt mục tiêu này, số giải pháp thực sau: - Sẵn sàng mở cửa hợp tác với tổ chức kế tốn nước ngồi có hội - Sẵn sàng nhận lời mời hợp tác, tham quan học hỏi đến từ tổ chức quốc tế nghiêm túc việc cử đoàn chun gia giỏi chun mơn, có tâm huyết sang khảo sát, nghiên cứu mơ hình tổ chức, hoạt động làm việc tổ chức kế toán quốc tế lớn - Thường xuyên tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề, diễn đàn liên quan đến lĩnh vực kế toán mời tham gia chuyên gia đến từ tổ chức quốc tế để trao đổi học tập trực tiếp kinh nghiệm bổ ích thiết thực từ họ - Xác định rõ ràng phương hướng hợp tác: Đối với Hội kế tốn cơng chứng khu vực nhanh chóng thúc đẩy hợp tác song phương tăng cường hiểu biết lẫn Còn Hội kế tốn cơng chứng quốc tế chủ yếu hợp tác để nâng cao nghề nghiệp, tìm hiểu học tập kinh nghiệm để phát triển kế toán Việt Nam theo xu hướng quốc tế có khả hội nhập cao với thông lệ quốc tế 5.2.2 Thiết lập chế hệ thống kế toán Việt Nam 5.2.2.1 Tiếp tục hồn thiện quy định pháp lý tài chính, kế tốn kiểm tốn Chúng ta cần có chế hỗ trợ từ quan chức để đảm bảo việc thực chuẩn mực Người làm kế tốn kiểm tốn viên cần phải có đầy đủ sở pháp lý để thực theo chuẩn mực, tránh xảy trường hợp thực theo chuẩn mực lại bị chi phối điều khoản hay qui định không phù hợp văn pháp luật khác 65 - Tiếp tục hồn thiện quy định pháp lý tài chính, kế toán kiểm toán mà trước hết quy định pháp lý tài nhà nước, thuế, chuẩn mực kế toán, kiểm toán độc lập, kiểm soát kiểm toán nội - Rà soát bổ sung quy định pháp lý kế toán, kiểm toán nhà nước, hành nghề kế toán, hành nghề kiểm toán đảm bảo khn khổ pháp lý hồn chỉnh cho kế tốn kiểm toán kinh tế thị trường phù hợp với Việt Nam tiếp thu có chọn lọc nguyên tắc, thông lệ chuẩn mực quốc tế kế toán kiểm toán - Nghiên cứu điều chỉnh quy định pháp lý tiêu chuẩn, chức danh, chức quyền hạn chuyên gia kế tốn, kế tốn viên cơng chứng, kế tốn viên có chứng hành nghề, kiểm toán viên kiểm toán viên có chứng hành nghề, tránh nhầm lẫn ngộ nhận 5.2.2.2 Xây dựng hồn thiện khn mẫu lý thuyết kế tốn Khn mẫu lý thuyết kế toán trọng tâm hệ thống kế tốn cung cấp khái niệm nguyên tắc kế toán chung làm sở cho hoạt động kế tốn Ngồi giúp xây dựng tảng vững cho việc ban hành chuẩn mực kế toán tương lai Việc thừa nhận đưa vào vận dụng khái niệm nguyên tắc kế toán thừa nhận chung nâng cao tính thống so sánh thơng tin kế tốn phạm vi quốc tế Hiện khái niệm kế toán hệ thống kế toán Việt Nam đề cập rải rác chuẩn mực kế toán quốc gia quy định kế tốn Điều khác với việc trình bày khái niệm kế toán riêng văn khn mẫu lý thuyết kế tốn tổ chức kế tốn quốc tế gây nhiều khó khăn cho người làm thực tiễn cơng tác kế tốn doanh nghiêp việc tập hợp đầy đủ khái niệm kế tốn Do cần phải ban hành khn mẫu lý thuyết kế tốn để hệ thống hóa khái niệm kế tốn Tuy nhiên xây dựng hồn thiện khn mẫu lý thuyết cần phải : 66 - Xác định rõ mục đích khn mẫu lý thuyết Mục đích việc xây dựng khuôn mẫu lý thuyết đáp ứng yêu cầu thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh yêu cầu hòa hợp hệ thống kế tốn Việt Nam thông lệ quốc tế Các khái niệm cần tập hợp thành hệ thống khung hướng dẫn mang tính chắn, đầy đủ ổn định cao Do cần phải xây dựng khn mẫu lý thuyết độc lập với chuẩn mực kế toán - Xác định nguyên tắc xây dựng khuôn mẫu lý thuyết dựa lý thuyết hữu ích thơng tin làm tảng cho nội dung kế toán lý thuyết quan hệ quản lý dựa tách rời quan hệ sở hữu quan hệ quản lý Các nguyên tắc nhấn mạnh mối quan hệ người lập báo cáo người sử dụng thông tin - Ban hành chuẩn mực kế toán cụ thể, sau tổng hợp vấn đề hình thành nên khuôn mẫu lý thuyết - Khảo sát hệ thống khái niệm hướng dẫn nhằm cung cấp dẫn chứng cho việc hồn thiện khn mẫu lý thuyết 5.2.2.3 Xây dựng tự điển thuật ngữ kế toán Việt Nam Tự điển thuật ngữ nhu cầu cần thiết cho việc nghiên cứu, đào tạo, hướng dẫn hay giảng dạy chuẩn mực nhằm cung cấp thuật ngữ với định nghĩa xác dùng trong chuẩn mực Tuy Bộ Tài Chính có cung cấp số thuật ngữ kèm theo chuẩn mực kế toán Việt Nam chưa hệ thống hóa Vì nên tập hợp thuật ngữ để hình thành tự điển thuật ngữ chuyên ngành kế toán để có tự điển thuật ngữ tốt nên cần phải tuân thủ số nguyên tắc sau: - Phải có đối chiếu thuật ngữ Tiếng Anh Tiếng Việt, thuật ngữ Tiếng Anh phải có thuật ngữ tương đương Tiếng Việt - Cố gắng soạn thảo thuật ngữ vừa ngắn gọn vừa chuẩn xác ngữ nghĩa, ưu tiên chọn thuật ngữ ngắn gọn với mức độ ngữ nghĩa tương đối chấp nhận 67 - Đối với thuật ngữ có liên quan đến lĩnh vực khác thống kê, tin học, nên tham khảo ý kiến chuyên gia trước soạn thảo tự điển để có thuật ngữ có ý nghĩa xác phục vụ tốt cho nhu cầu sử dụng tự điển 5.2.3 Khẩn trương ban hành chuẩn mực kế toán Việt Nam theo chuẩn mực kế toán quốc tế chưa ban hành Hiện Việt Nam cần nghiên cứu số chuẩn mực kế toán quốc tế để ban hành nội dung chủ yếu số chuẩn mựcViệt Nam chưa có Nội dung chủ yếu cần ban hành cập nhật chia thành ba nhóm sau: Nhóm một, gồm 05 chuẩn mực kế toán cần phải nghiên cứu, ban hành nhằm đáp ứng đổi phát triển kinh tế xã hội, cụ thể: 􀂃 IFRS 02 - Thanh toán cổ phiếu: hướng dẫn việc ghi nhận, xác định giá trị trình bày thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu; 􀂃 IFRS 05 - Tài sản nắm giữ để bán hoạt động không liên tục: hướng dẫn việc phân loại, xác định giá trị, ghi nhận trình bày thơng tin tài sản nắm giữ để bán tài sản phận kinh doanh hoạt động không liên tục; 􀂃 IFRS 06 - Hoạt động thăm dò đánh giá khống sản: hướng dẫn tiêu chuẩn, cách thức xác định trình bày thông tin khoản chi tiêu để thực hoạt động nghiên cứu, tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí nguồn tài ngun khống sản khác; 􀂃 IFRS 7, IAS 32, IAS 39 - Cơng cụ tài chính: hướng dẫn việc phân loại cơng cụ tài chính, xác định giá trị, ghi nhận yêu cầu công khai thông tin loại cơng cụ tài chính, đặc biệt cơng cụ tài quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, giao dịch hoán đổi lãi suất, hoán đổi tỷ giá, hoán đổi dòng tiền, giao dịch nhằm hạn chế rủi ro kinh doanh phát sinh từ thay đổi giá cả, tỷ giá hối đoái lãi suất, … 68 􀂃 IAS 20 – Các khoản tài trợ phủ: hướng dẫn cách thức ghi nhận trình bày thơng tin liên quan đến khoản tài trợ tài hỗ trợ sách ưu đãi phủ cho doanh nghiệp; Nhóm hai, gồm 26 chuẩn mực kế toán ban hành: cần phải đánh giá, cập nhật cho phù hợp với thay đổi chuẩn mực kế toán quốc tế thực tiễn hoạt động kinh doanh Việt Nam, sửa đổi điểm bất cập bổ sung số nội dung Nhóm ba, gồm ba chuẩn mực kế toán quốc tế cần phải đưa vào lộ trình nghiên cứu để chuẩn bị sẵn sàng nhằm thích ứng với loại nghiệp vụ kinh tế phát triển kinh tế tương lai: 􀂃 IAS 19 - Phúc lợi nhân viên: cách thức xác định giá trị, ghi nhận trình bày thông tin liên quan đến khoản phúc lợi cho người lao động 􀂃 IAS 36 - Tổn thất tài sản: xác định tài sản bị tổn thất cách thức ghi nhận trình bày thơng tin tài sản bị tổn thất 􀂃 IAS 41 – Nông nghiệp: hướng dẫn xác định giá trị, ghi nhận trình bày thơng tin tài sản sinh học công nghiệp, gia súc, gia cầm, … Đây chuẩn mực khó chưa phổ biến Việt Nam Do q trình soạn thảo cần tiến hành bước, thời gian định đủ để hiểu nội dung chuẩn mực kế toán quốc tế xác định cách thức áp dụng vào Việt Nam cho phù hợp 5.2.4 Đổi chương trình, nội dung, phương thức nâng cao chất lượng đào tạo kế tốn, kiểm tốn để đương đầu với bối cảnh hòa hợp, hội tụ với kế tốn quốc tế Cơng tác đào tạo nghề nghiệp xem khâu ảnh hưởng quan trọng định đến chất lượng hệ thống kế toán quốc gia trình độ đội ngũ nhân viên chuyên ngành Công tác đào tạo thể qua mặt: chương trình, phương pháp đào tạo, nội dung đào tạo Trong thời gian qua, thực 69 tiễn đào tạo kế tốn nước ta nhiều vấn đề hạn chế xu hướng hội nhập, cần có số thay đổi sau: - Cần xây dựng khung chương trình đào tạo chuẩn kế tốn dựa chuẩn kiến thức Ủy ban đào tạo Liên đồn kế tốn quốc tế ban hành số chương trình đào tạo tổ chức nghề nghiệp phát triển : ACCA, AICPA, Tuy nhiên cần phải điều chỉnh thích hợp cho phù hợp với đặc điểm Việt Nam - Tích cực tham gia sớm tạo lập quan hệ hợp tác với tổ chức kế toán quốc tế đào tạo, huấn luyện, cấp chứng hành nghề quy chế công nhận chứng hành nghề mang tính quốc tế - Vấn đề trọng tâm việc đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo cần thay đổi cơng tác đào tạo kế tốn trường + Trước mắt nên thay đổi cách giáo trình kế tốn, nên lấy chuẩn mực kế toán tảng để học viên hiểu thực chất vấn đề thay sa đà chi tiết nhiều nghiệp vụ Điều giúp giáo trình hạn chế thay đổi liên tục chế độ kế toán thay đổi + Về lâu dài nên xây dựng lộ trình, bước chuyển dần từ giảng dạy bám vào chế độ chuẩn mực sang giảng dạy vấn đề khoa học, hoàn toàn mang tính chất khách quan, phù hợp với thơng lệ Quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập Đây công việc cần khẩn trương thực ngay, đặc biệt kinh tế thay đổi theo hướng hội nhập khơng chế độ kế tốn sinh viên Việt Nam đào tạo theo kiểu cũ khó hòa nhập vào mơi trường kế tốn thực tế gặp khó khăn giải vấn đề thực tiễn đa dạng đặt Ngoài nhà trường nên kết hợp giảng dạy vấn đề khoa học với việc so sánh đánh giá ưu nhược điểm, điểm hợp lý, bất hợp lý, quy định Việt Nam với quốc tế giải pháp vận dụng, với ý kiến đề xuất sửa đổi 70 + Việc đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ giảng dạy chuyên ngành kế toán giải pháp nâng cao khả tiếp thu khối lượng kiến thức kế toán quốc tế khổng lồ, quý báu đến từ tổ chức kế toán quốc tế sinh viên Việt Nam Từ đó, đội ngũ nhân lực kế tốn Việt Nam đóng góp xây dựng hệ thống chuẩn mực quốc gia chất lượng cạnh tranh với đội ngũ kế toán chuyên nghiệp nước ngồi q trình thực hòa hợp hội tụ với kế toán quốc tế Mặc dù nay, trường Đại học đóng góp nhiều cơng xây dựng hình thành hệ thống chuẩn mực kế tốn Việt Nam Tuy nhiên vai trò nhà trường trình cần nâng lên mức cao Bởi khơng quan Việt Nam có đội ngũ nghiên cứu khoa học đơng đảo Nhà trường hỗ trợ tốt cho Hội kế toán Việt Nam lúc vai trò Hội yếu Nhà trường tham gia vào q trình phát triển hệ thống kế toán Việt Nam cách thành lập nhóm nghiên cứu khoa học, tiếp tục đổi công tác đào tạo nhà trường theo hướng trang bị kiến thức kỹ cho sinh viên chuẩn bị cho bước hòa hợp vào thơng lệ quốc tế 5.2.5 Nâng cao chất lượng kiểm soát hoạt động kế toán Việt Nam Yêu cầu khách quan phải sớm nâng cao vị chất lượng hoạt động nghề nghiệp kế toán kiểm toán Việt Nam Kế tốn kiểm tốn Việt Nam phải cơng cụ quản lý kinh tế tài tin cậy, góp phần tạo lập môi trường đầu tư lành mạnh hội nhập thành công đem lại hiệu cao cho đất nước lĩnh vực thương mại dịch vụ Có nhiều việc phải làm, kể trước mắt lâu dài, kể việc làm mang tính chiến lược giải pháp tình thế, cần tập trung làm tốt số công việc sau: - Thống cao nhận thức hoạt động kế toán kiểm toán, coi trọng mức kế toán kiểm tốn khơng với tư cách cơng cụ quản lý, tổ chức hệ thống thông tin, mà với tư cách ngành dịch vụ - dịch vụ tài 71 hỗ trợ kinh doanh, hỗ trợ vận hành tài quốc gia Cần nhận thức đánh giá tác động thiết thực độ tin cậy, tính hữu dụng thơng tin kinh tế tài kế tốn cung cấp phục vụ yêu cầu định đầu tư, định quản lý bảo vệ an toàn tài sản nhà nước, nhân dân - Tăng cường quản lý, kiểm soát đạo đức hành nghề chất lượng hành nghề kế tốn kiểm tốn Đây cơng việc cần thiết để nâng cao vị chất lượng nghề nghiệp kế toán - Phát triển tổ chức nghề nghiệp nâng cao vai trò tham gia xây dựng chuẩn mực kế toán kế tốn viên cơng chứng Việc sử dụng chuẩn mực kế toán chưa trở thành ý thức người hành nghề chuyên môn Chúng ta quen dựa vào quy định văn hướng dẫn, khơng trường hợp việc áp dụng văn hướng dẫn lại khơng hồn tồn thống Do nói đến chuẩn mực, khơng người ngần ngại chí khơng hiểu có chuẩn mực để làm Vì trọng trách hội nghề nghiệp ACCA, Hội Kế toán Việt Nam (VAA), Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (VACPA) vv to lớn Đó tuyên truyền, hướng dẫn giám sát việc áp dụng chuẩn mực công việc kế toán kiểm toán viên - Tăng cường vai trò chất lượng hoạt động tổ chức nghề nghiệp Chúng ta cần tiếp tục nâng cao vai trò Hội nghề nghiệp kế tốn, kiểm tốn Càng hòa hợp hội tụ sâu lĩnh vực kế toán, nhận thấy vai trò quan trọng Hội nghề nghiệp việc truyền bá chuyên môn kiến thức lý luận thực tiễn hệ thống chuẩn mực kế tốn q trình đào tạo nguồn nhân lực đạt trình độ quốc tế, cho đất nước Vì Hội nghề nghiệp cần có lộ trình cụ thể cho sứ mệnh quan trọng này: + Trước mắt, Hội Kế toán Việt Nam (VAA) Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (VACPA) nên nghiên cứu đưa nhiều sáng kiến nghề nghiệp, có sáng kiến hợp tác đào tạo huấn luyện nghề nghiệp, thống chương 72 trình, nội dung đào tạo, huấn luyện, cấp chứng hành nghề thừa nhận chứng hành nghề kế toán kiểm tốn + Tổ chức lại cơng tác nhân để nhanh chóng triển khai cơng việc quản lý hành nghề kế tốn kiểm tốn Bộ tài chuyển giao + Trong thời gian tới Hội cần đổi mạnh hơn, nhiều tổ chức, phương thức hoạt động nội dung hoạt động để làm tròn chức nơi tập hợp, nghiên cứu, phát triển kiểm soát vấn đề liên quan đến nghề nghiệp hỗ trợ tốt cho q trình hòa hợp, hội tụ với quốc tế Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt 73 Trần Xuân Nam (2001 – 2005), Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, Bộ Tài Chính PGS.TS.Đồn Xn Tiến, Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam: Những vấn đề cần tiếp tục hồn thiện, Tạp chí kiểm tốn TS.Chúc Anh Tú “Nội dung chuẩn mực báo cáo tài quốc tế tài sản cố định hữu hình”, Học viện Tài PGS.TS Đặng Thái Hùng (2008),”Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam: cần thiết, nội dung lộ trình việc cập nhật ban hành mới”, Bộ Tài (Tạp chí Kế tốn) Hennie Van Greuning Marius Koen(2000), Các chuẩn mực kế tốn quốc tế, Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội Tiến sĩ Bùi Công Khánh(2008),Từ khuôn mẫu lý thuyết kế tốn quốc tế nhìn chuẩn mực chung kế tốn Việt Nam,Tạp chí Kế tốn Nguyễn Thế Lộc(2010), Tính hợp lý của“ Giá trị hợp lý” hệ thống chuẩn mực báo cáo tài quốc tế, Tạp chí Kiểm tốn số 11 Trần Mạnh Dũng (2009), Giảm giá trị lợi thương mại – Tính hợp lý việc trình bày thong tin báo cáo tài chính, Tạp chí thương mại số 32, tháng 10/2009 http://www.ifac.org/ 10 http://www.iasplus.com/en/standards 11 http://vi.wikipedia.org/wiki Tiếng Anh 12 Article by Martin Kelly, BSc (Econ) Hons, DIP Acc, FCA, MBA, MCMI Examiner in 13 IASB (2010), IAS36, Impairment of assets PHỤ LỤC 01 MỘT SỐ TỔ CHỨC NGHỀ NGHIỆP TẠI CÁC QUỐC GIA Quốc gia Tên tổ chức nghề nghiệp American Hội Kế tốn viên cơng chứng Hoa Kỳ (American Institute of Certified Public Accountants - viết tắt AICPA) Hội Kiểm toán viên nội (Institute of Internal Auditors – viết tắt IIA) Hội Kế toán viên quản trị (Institute of management Accountants – viết tắt IMA) Hội Kế tốn viên cơng chứng Anh quốc (Association of Chartered Certified Accountants – viết tắt ACCA) ICAEW (Institute of Chartered Accountant in England and Wale) ICAS (Institute of Chartered Accountants of Scotland) CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) Hội Kế tốn viên cơng chứng Australia (Certified Practising Accountants Australia – viết tắt CPA Astralia) Liên đồn Kế tốn Quốc tế (International Federation of Accountants – viết tắt IFAC) Hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam (viết tắt VAA) Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (viết tắt VACPA) American American England England England England Australia Việt Nam Việt Nam Website Năm thành lập 1887 http://www.aicpa.org Số lượng hội viên 370.000 1941 http://www.theiia.org 170.000 1919 http://www.imanet.org/ima _home.aspx 60.000 1904 http://www.accaglobal.com 440.000 1880 http://www.icaew.com 136.000 1854 http://www.icas.org.uk 180.000 http://www.cimaglobal.com 180.000 1886 http://www.cpaaustralia.co m.au 132.000 1977 157 1994 http://www.ifacnet.com/ or http://www.ifac.org/ http://www.vaa.vn 2005 http://www.vacpa.org.vn ... MSHV:1241850002 I- Tên đề tài: CHUẨN MỰC IAS 36 VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CHUẨN MỰC IAS 36 Ở VIỆT NAM II-Nhiệm vụ nội dung: Trình bày Chuẩn mực IAS3 6 điều kiện áp dụng Chuẩn mực Việt Nam III- Ngày giao nhiệm... 51 CHƯƠNG 4: ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CHUẨN MỰC IAS3 6 Ở VIỆT NAM 53 4.1 Điều kiện áp dụng IAS3 6 Việt Nam .53 4.2 Đề xuất giải pháp 54 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ... hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, so sánh khác biệt chuẩn mực kế toán Việt Nam hành chuẩn mực quốc tế - Đề xuất phương hướng điều kiện áp dụng chuẩn mực IAS3 6 Việt Nam 1.4 Phương pháp nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuẩn mực IAS 36 và điều kiện áp dụng chuẩn mực IAS ở việt nam , Chuẩn mực IAS 36 và điều kiện áp dụng chuẩn mực IAS ở việt nam , CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN CHUẨN MỰC KẾ TOÁN IAS36 – NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI ÁP DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN IAS36, CHƯƠNG 4: ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CHUẨN MỰC IAS36 Ở VIỆT NAM, CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay